Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U j.t.), zwanej dalej Ustawą Udzielający Zamówienie: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Skarżysko-Kamienna, ul. Szpitalna 1 REGON: NIP: Internet: Komisja konkursowa W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powołuje Komisję konkursową, w formie Zarządzenia Dyrektora ZOZ (Udzielającego Zamówienie) PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych i biopsji cienkoigłowej na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie zgodnie z opisanymi niżej warunkami realizacji tych świadczeń. 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. FORMA OGŁOSZENIA KONKURSU Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienie oraz na stronie internetowej Warunki wymagane od Oferentów Do konkursu ofert może przystąpić oferent zwany dalej Przyjmującym Zamówienie, który: 1) wykonuje działalność leczniczą, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), 2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania badań diagnostycznych objętych przedmiotem konkursu zgodnie z obowiązującymi wymogami, 3) zapewni świadczenie usług na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa i zaleceń Polskiego Towarzystwa Patologów oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności, 4) zapewni materiały i sprzęt używane do wykonywania zamówienia dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania określone w przepisach szczególnych, 5) zapewni świadczenie usług przez wykwalifikowane osoby, 6) posiada OC z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywaną usługą,

2 7) zapewni stałość cen w okresie obowiązywania umowy, 8) zapewni wykonywanie badań z udostępnieniem wyników w formie elektronicznej w systemie informatycznym kompatybilnym z systemem informatycznym Udzielającego Zamówienia. Wyniki będą autoryzowane przez personel Przyjmującego Zamówienie elektronicznym podpisem kwalifikowalnym. 9) zobowiązuje się do podania danych potencjału w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) odpowiedniego Oddziału NFZ dla Udzielającego Zamówienia. 10) zobowiąże się do przygotowania miesięcznych zestawień wykonanych badań z uwzględnieniem danych osobowych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), komórki zlecającej, określeniem rodzaju i daty wykonania świadczenia oraz imienia i nazwiska lekarza zlecającego. Zestawienia dołączane będą do każdej faktury. WARUNKI REALIZACJI ZLECONYCH ŚWIADCZEŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej wg rzeczywistych potrzeb Udzielającego Zamówienia. 2. Do zadań Przyjmującego Zamówienie należy przeprowadzenie badania i dokonanie jego opisu poprzez udostępnienie Udzielającemu Zamówienia dostępu do systemu informatycznego Przyjmującego Zamówienia o następujących parametrach: wykorzystywanie do transmisji danych szyfrowanego łącza https, dostęp do systemu przez stronę www wyłącznie dla uprawnionych pracowników Przyjmującego Zamówienie i Udzielającego Zamówienia, zabezpieczenie dostępu do systemu indywidualnymi loginami i hasłami z automatyczną rejestracją dat i czasu poszczególnych logowań, wprowadzanie danych dotyczących pacjentów i materiałów kierowanych do badań wyłącznie przez wskazanych i uprawnionych pracowników Udzielającego Zamówienia, elektroniczny odbiór wyników badań w systemie informatycznym w trybie on line wyłącznie przez wskazanych i uprawnionych pracowników Udzielającego Zamówienia, udostępnianie wyników badań w formie elektronicznej, możliwość wykonywania nielimitowanej ilości wydruków wyników badań pojedynczych lub zbiorczych bezpośrednio z systemu informatycznego, natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu, możliwość wykonywania wydruków wyników badań archiwalnych z bazy wyników wykonanych na rzecz Udzielającego Zamówienia z użyciem funkcji wyszukiwarki według parametrów: nazwisko pacjenta, numer PESEL pacjenta, numer skierowania/badania. 3. Przyjmujący Zamówienie zapewni sposób przekazywania opisów badań, który będzie kompatybilny z oprogramowaniem Udzielającego Zamówienia. 4. Oprogramowanie Udzielającego Zamówienia - system HIS firmy ESAProjekt. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu odbywać się będzie w siedzibie Przyjmującego Zamówienie wskazane w ofercie przez personel posiadający kwalifikacje odpowiadające rodzajowi badań objętych niniejszym konkursem. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWKO. Badania diagnostyczne będą wykonywane przy użyciu aparatury gwarantującej skuteczną diagnostykę i spełniającą standardy określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszt odebrania materiałów do badań i dostarczanie wyników ponosi Przyjmujący Zamówienie. Odbieranie materiałów do badań odbywać się będzie 5 dni w tygodniu co do badań standardowych. Zgłoszenie zapotrzebowania na wykonanie badanie sródoperacyjnego będzie się odbywać drogą telefoniczną z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

3 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania badania śródoperacyjnego i dostarczenia wyniku badanie w czasie nie dłuższym niż 60 minut, liczonym od momentu pobrania materiału. Wynik badania śródoperacyjnego będzie przekazywany drogą telefoniczną do zespołu operacyjnego. Dostarczanie wszystkich wyników badań odbywać się będzie w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach i drogą elektroniczną do systemu OPTIMED firmy ESAProjekt po HL7 Udzielającego Zamówienie w ciągu 5 dni roboczych oraz w ciągu 3 dni roboczych badania oznaczonego jako Cito - badanie pilne. Terminy liczone są od dnia odebrania materiału badawczego i zlecenia w formie papierowej. Druki skierowań i pudełka transportowe zapewnia Przyjmujący Zamówienie. CZAS, NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia roku do roku. 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień roku. 3. Udzielający Zamówienia zastrzega możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W razie zawarcia umowy po 1 października 2014 r. Udzielający Zamówienia zastrzega możliwość późniejszego rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. 4. Dopuszcza się możliwość zmian zapisów Umowy stanowiącej Załącznik nr 5, których nie można było przewidzieć w trakcie trwania konkursu ofert. WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: 1. dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu). 2. napis określający przedmiot postępowania konkursowego: KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ. Przyjmujący Zamówienie przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Oferta musi zawierać: 1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony wg załącznika nr 1 do SWKO; 2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 4. Jeżeli Oferent jest spółką cywilną wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny na dzień składania oferty sposób reprezentacji Oferenta. Ponadto każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest dostarczyć indywidualny wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej; 5. Dokument potwierdzający nadanie NIP; 6. Dokument potwierdzający nadanie REGON; 7. Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie, potwierdzające akceptację warunków współpracy z Udzielającym Zamówienie wg załącznika nr 2 do SWKO; 8. Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie, potwierdzające akceptację warunków współpracy z Udzielającym Zamówienie wg załącznika nr 3 do SWKO;

4 9. Dokument potwierdzający zawarcie przez Przyjmującego Zamówienie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kopia polisy ubezpieczeniowej); 10. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych personelu, który będzie świadczył usługę na rzecz Udzielającego Zamówienia wg załącznika 4 do SWKO; 11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3, 4, 9 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 12. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. 13. Wszystkie strony oferty i załączniki muszą być podpisane przez Oferenta lub jego pełnomocnika. Wszystkie strony muszą być ponumerowane. 14. Wszystkie załączone do oferty dokumenty muszą zawierać dane aktualne na dzień składania oferty. Należy je złożyć w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych na każdej stronie kserokopii za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji, adwokata lub radcę prawnego. 15. Przyjmujący Zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 16. Komisja konkursowa wezwie oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo gdy oferta zawiera braki formalne do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 17. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert. OFERTA CENOWA Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać na druku (formularzu ofertowym), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Cena winna być ceną kompletną i ostateczną uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty, a w szczególności: a) dostarczanie pojemników jednorazowych na materiał tkankowy o zróżnicowanej wielkości dostosowanej do rodzaju materiału w ilościach zgodnych z potrzebami, b) koszt transportu materiału z siedziby Udzielającego Zamówienie oraz dowozu wyników badań, c) materiały i wyroby medyczne wymagane do wykonywania badań histopatologicznych dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania wynikające z przepisów szczególnych oraz obowiązujących standardów, d) dostarczanie standardowo wraz z fakturami dwóch typów raportów: z informacjami zbiorczymi (o rodzajach i ilościach wykonanych badań) oraz szczegółowych (zawierających m.in. dane pacjentów, itp.) KRYTERIA OCENY OFERT Komisja konkursowa dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium: cena Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do negocjacji stawki cen. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Udzielający Zamówienie będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia na podstawie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie faktury w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Do faktury Przyjmujący Zamówienie załączy każdorazowo wykaz udzielonych świadczeń. 2. Zapłata będzie dokonywana na wskazany przez Przyjmującego Zamówienie rachunek bankowy.

5 3. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowić będzie sumę iloczynów ceny i ilości wykonanych opisów danego rodzaju. 4. Przyjmujący Zamówienie gwarantuje stałość cen w okresie obowiązywania umowy. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Zaklejoną ofertę należy złożyć do dnia roku do godz. 11:00 w Sekretariacie Udzielającego Zamówienie. 2. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data otrzymania oferty nie będzie późniejsza niż termin składania ofert. 3. Przyjmujący Zamówienie może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. Termin związania ofertą Przyjmujący Zamówienie pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Udzielającego Zamówienie. 2. Ogłoszenie wyników nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Przebieg konkursu 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności: stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami, ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, a które zostały odrzucone, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 2. Komisja konkursowa odrzuca ofertę: złożoną przez Przyjmującego Zamówienie po terminie, zawierającą nieprawdziwe informacje, jeżeli Przyjmujący Zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Dyrektor unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy : nie wpłynęła żadna oferta, odrzucono wszystkie oferty, nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcia umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć, kwota najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę, którą ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przeznaczył na finansowanie świadczeń.

6 Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umowy 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 2. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie. 3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich Przyjmujących Zamówienie o zakończeniu i wynikach konkursu. 4. Przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, Udzielający Zamówienie może wezwać oferenta w celu przeprowadzenia negocjacji co do ustalenia ceny za świadczone usługi oraz okresu na jaki zostanie zawarta umowa. 5. Udzielający Zamówienie zawrze umowę (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) z oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Środki odwoławcze i skarga 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Przyjmujący Zamówienie może złożyć umotywowaną skargę do komisji konkursowej na przebieg konkursu. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu. 2. W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Przyjmujący Zamówienie może złożyć do Dyrektora umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Dyrektor rozpatruje protest w ciągu 7 dni od daty złożenia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 3. Protest i odwołanie nie przysługują na niedokonanie wyboru oferenta i unieważnienie postępowania. Załączniki: Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony wg załącznika nr 1 do SWKO, Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie, potwierdzające akceptację warunków współpracy z Udzielającym Zamówienie wg załącznika nr 2 do SWKO, Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie, potwierdzające akceptację warunków współpracy z Udzielającym Zamówienie wg załącznika nr 3 do SWKO, Liczba i kwalifikacje zawodowe personelu, który będzie realizował przedmiot zamówienia wg załącznika nr 4 do SWKO, Wzór umowy wg załącznika nr 5 do SWKO.

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Strona 1 z 14 I. Udzielający Zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r.

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: B AD AN I A T O M O G R AF I I K O M P U T E R O W E J

Bardziej szczegółowo