Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV"

Transkrypt

1 ARTYKU Y ORYGINALNE 173 Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ANNA MUSZYÑSKA, JERZY KRUSZEWSKI, WALDEMAR HALOTA*, JANUSZ ŒLUSARCZYK**, MIROS AW K OS Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnêtrznej oraz Zak³ad Transfuzjologii i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej, ul. Szaserów 128, Warszawa *Katedra i Klinika Chorób ZakaŸnych Akademii Medycznej w Bydgoszczy **Zak³ad Surowic i Szczepionek Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie Celem pracy by³a ocena indywidualnej dynamiki surowiczych stê eñ IgE (ssige) w trakcie zaka enia HIV. Badania wykonano u 33 osób zaka onych HIV (HIV+) w ró nych okresach zaka enia, u których wykonano dwu- lub trzykrotnie oznaczenia bezwzglêdnej liczby limfocytów CD4+ (CD4+) we krwi obwodowej (cytometria przep³ywowa) i ssige (metoda fluorometryczna FAST IgE). Grupê referencyjn¹ stanowi³o 144 zdrowych dawców krwi, u których po wykluczeniu zaka enia HIV, oznaczano ssige. Dokonano oceny ró nic rozk³adów zmiennych i ich odsetkowych zmian, zwi¹zku miêdzy badanymi parametrami oraz ró nic licznoœci w grupach w trakcie kolejnych oznaczeñ w odstêpach œrednio co 18 miesiêcy, jak równie w podgrupach osób HIV+, u których w trakcie kolejnych oznaczeñ stwierdzono zmianê œwiadcz¹c¹ o jakoœciowym defekcie odpornoœci (CD4+>500, 200<CD4+<499, CD+<199). Analiza indywidualnej dynamiki parametrów potwierdzi³a, e u HIV+ w miarê postêpu infekcji i narastania iloœciowego defektu w zakresie CD4+ dochodzi do nasilenia syntezy IgE. Ni sza ni w grupie referencyjnej (odpowiednio 3 i 22%) czêstoœæ wystêpowania zwiêkszonych ssige w trakcie wyjœciowego oznaczenia w grupie HIV+ sugeruje, e osoby z podwy szonymi wartoœciami ssige mog¹ rzadziej ulegaæ zaka eniu HIV. Zaka enie HIV wywo³uje zmiany w uk³adzie immunologicznym gospodarza w wyniku aktywacji zarówno odpowiedzi humoralnej (przeciwcia³a przeciwko bia³kom strukturalnym i regulacyjnym wirusa), jak i komórkowej (cytotoksyczne limfocyty T CD8+ i limfocyty T CD4+) [1]. Wraz z postêpem zaka enia obserwuje siê najpierw czynnoœciowe uszkodzenie mechanizmów obronnych, polegaj¹ce na obni eniu zdolnoœci proliferacji limfocytów w odpowiedzi na stymulacjê mitogenami i zmniejszeniu iloœci produkowanych przez nie cytokin [2]. W póÿniejszym okresie do³¹czaj¹ siê równie zmiany iloœciowe, polegaj¹ce m.in. na zmniejszeniu bezwzglêdnej liczby limfocytów T CD4+ (CD4+), co mo e wynikaæ z nasilenia procesów apoptozy w tych komórkach po indukcji bia³kami HIV Tat czy gp120 [3, 4]. W wielu badaniach wykazano, e postêpowi zaka enia HIV towarzyszy pobudzenie syntezy przeciwcia³, w tym równie immunoglobulin E (IgE) [5, 6, 7, 8, 9]. W czêœci z nich stwierdzono ujemn¹ korelacjê wartoœci surowiczych stê eñ IgE (ssige) z CD4+ we krwi obwodowej [5, 9]. Równie dla polskiej populacji zaka onych HIV wykazano istnienie takiej zale noœci [10, 11]. Celem obecnej pracy by³a ocena indywidualnej dynamiki wartoœci ssige u zaka onych HIV i ich zwi¹zku z wartoœciami CD4+. MATERIA I METODY Przedmiotem badañ by³y surowice pochodz¹ce od 2 grup osób. Pierwsza grupê stanowi³o 144 zdrowych dawców krwi obojga p³ci (œrednia wieku 21±7 lat), u których, po wykluczeniu zaka enia HIV, oznaczono ssige. Drug¹ grupê stanowi³y 33 osoby obojga p³ci, w ró nych okresach zaka enia HIV (œrednia wieku 22±8 lat), u których kilkakrotnie, w ró nych odstêpach czasu, wykonano równoleg³e oznaczenia CD4+ oraz ssige. U 33 zaka onych badania wykonano dwukrotnie, a u 15 trzykrotnie, w odstêpach œrednio co 18 miesiêcy. Dokonano równie analiz wartoœci ssige w wyodrêbnionych podgrupach zaka onych HIV, u których kolejne z dwóch (15 osób) lub trzech (9 osób) badañ wskazywa³y na ró ny stopieñ upoœledzenia odpornoœci ustalany na podstawie kryterium aktualnej wartoœci CD4+: wartoœci prawid³owe - CD4+>500 (np. I oznaczenie), wartoœci œwiadcz¹ce o defekcie - 200<CD4+<499 (np. II oznaczenie), wartoœci œwiadcz¹ce o znacznego stopnia defekcie - CD4+<199 (np. III oznaczenie). Rozpoznanie lub wykluczenie zaka enia HIV ustalano na podstawie obecnoœci lub braku przeciwcia³ anty-hiv-1 i anty-hiv-2 w surowicy, stosuj¹c w pierwszym etapie przesiewowy test firmy Organon

2 174 Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), Teknika (Holandia) oparty na metodzie immunoenzymatycznej. Dowodem zaka enia by³o co najmniej dwukrotne wykrycie przeciwcia³ anty-hiv, co nastêpnie potwierdzano testem Western Blot przy u yciu zestawów tej samej firmy. Badania ssige wykonywano pos³uguj¹c siê zestawami IgE FAST Test firmy BioWhittaker, Inc. (Stany Zjednoczone) opartymi na wykorzystaniu reakcji immunoenzymatycznej. Zgodnie z normami w³asnymi ssige>135 IU/ml uznawano za zwiêkszone. Badania CD4+ we krwi obwodowej wykonywano pos³uguj¹c siê metod¹ cytometrii przep³ywowej przy u yciu przeciwcia³ monoklonalnych (aparat Simultest IMK Plus Dickinson - Stany Zjednoczone). Analizê statystyczn¹ uzyskanych wyników (wartoœci bezwzglêdnych i zlogarytmowanych ssige i CD4+) wykonano pos³uguj¹c siê pakietem statystycznym Statistica for Windows 5.0. Oceniono istotnoœæ: ró nic rozk³adów zmiennych i ich odsetkowych zmian miêdzy kolejnymi oznaczeniami (test kolejnoœci par Wilcoxona), zwi¹zków miêdzy cechami (test korelacji Spearmana) oraz ró nic licznoœci w grupach (test χ 2 ), za istotne przyjmuj¹c wartoœci statystyk spe³niaj¹ce kryterium p<0,05. WYNIKI Grupa 33 osób w ró nych okresach zaka enia HIV Dynamikê ssige w tej grupie przedstawiono na ryc. 1. Charakterystykê opisow¹ zmiennych CD4+, ssige i ln IgE w trakcie kolejnych oznaczeñ przedstawiono w tab. I In IgE I n=33 II n=33 III n=15 kolejnoœæ oznaczenia Ryc. 1. Dynamika ssige w grupie 33 osób w trakcie kolejnych oznaczeñ Analiza rozk³adów wartoœci CD4+ i ich odsetkowych zmian w kolejnych oznaczeniach wykaza³a istotne statystycznie ró nice miêdzy wszystkimi trzema badaniami. Podobna ocena ró nic rozk³adów ssige (tak e wartoœci zlogarytmowanych) oraz ich odsetkowych zmian w kolejnych oznaczeniach wykaza³a ró nice miêdzy I i II oraz I i III badaniem. Analiza korelacji ssige z CD4+ w kolejnych oznaczeniach wykaza³a, e wartoœci wspó³czynników korelacji zawsze by³y ujemne, jednak tylko w II oznaczeniu korelacja ta by³a istotna statystycznie. Analiza czêstoœci wystêpowania zwiêkszonych ssige w kolejnych oznaczeniach (przedstawiona w tab. II) wykaza³a, e czêstoœæ ta jest istotnie statystycznie ni sza w I oznaczeniu w porównaniu z II i III badaniem oraz z surowicami osób zdrowych. Tabela I. Charakterystyka opisowa zmiennych: CD4+, ssige i lnige w trakcie kolejnych oznaczeñ Kolejnoœæ Badane Mediana Min.-maks. Percentyle Odch. Stand. oznaczeñ parametry I CD ,2 ssige ,5 ln IgE 3,2 0,7-5,3 2,6-3,6 0,98 II CD ssige ln IgE 4,4 0,7-7,4 2,9-4,9 1,5 III CD ssige ln IgE 3,7 2,1-7,7 2,7-5,5 1,9 Tabela II. Czêstoœæ wystêpowania zwiêkszonych surowiczych stê eñ IgE (ssige>135iu/ml) w grupie osób zdrowych i w grupach zaka onych HIV w kolejnych oznaczeniach Grupa badana IgE>135 IgE>135 IgE<135 IgE<135 Istotnoœæ (p<0,05) n % n % ró nic z grup¹ 1. Zdrowi a 2a. Zaka eni HIV I badanie n= , 2b, 2c 2b. Zaka eni HIV II badanie n= a 2c. Zaka eni HIV III badanie n= a

3 Muszyñska A. i wsp. Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV Grupa 9 osób zaka onych HIV ze zmian¹ stopnia defektu w zakresie CD4+ w trzech kolejnych oznaczeniach Analiza rozk³adów ssige (ln IgE) oraz ich odsetkowych zmian w kolejnych oznaczeniach wykaza³a istotne statystycznie ró nice miêdzy I i II oraz I i III oznaczeniem. We wszystkich oznaczeniach wartoœci wspó³czynników korelacji ssige z CD4+ by³y ujemne, jednak nie stwierdzono istotnych statystycznie ró nic. Analiza czêstoœci wystêpowania zwiêkszonych ssige w kolejnych oznaczeniach wykaza³a stopniowy wzrost, jednak znamiennoœæ statystyczn¹ stwierdzono porównuj¹c oznaczenie I z oznaczeniem III. Grupa 15 osób zaka onych HIV ze zmian¹ stopnia defektu w zakresie CD4+ w dwóch kolejnych oznaczeniach Analiza rozk³adów ssige (ln IgE) oraz ich odsetkowych zmian miêdzy oznaczeniami wykaza³a istotne ró nice miêdzy I i II badaniem. W dalszych badaniach nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji ssige (ln IgE) z CD4+. Nie wykazano równie znamiennych statystycznie ró nic w czêstoœci wystêpowania zwiêkszonych ssige w kolejnych oznaczeniach. DYSKUSJA W obecnej pracy, analizuj¹c indywidualn¹ dynamikê parametrów potwierdzono, e u osób HIV+ w miarê postêpu zaka enia (narastania defektu iloœciowego CD4+) dochodzi do zwiêkszenia ssige (nasilenia zdolnoœci do syntezy IgE). Wyrazem tego zjawiska by³o, stwierdzenie istotnych ró nic rozk³adów wartoœci ssige (z tendencj¹ wzrostow¹ mediany) w grupach osób HIV+ wraz z narastaniem stopnia defektu iloœciowego CD4+. Jednoczeœnie, w miarê postêpu zaka enia obserwowano wzrost czêstoœci wystêpowania zwiêkszonych ssige u zaka onych HIV w trakcie kolejnych badañ. By³o to szczególnie wyraÿne w porównaniu podgrupy HIV+ bez istotnych jeszcze defektów odpornoœci z chorymi z powa nymi niedoborami immunologicznymi (niskimi wartoœciami w zakresie CD4+, spe³niaj¹cymi kryteria AIDS). Równie w podgrupach osób HIV+, u których podczas kolejnych oznaczeñ dosz³o do zmiany stopnia defektu iloœciowego w zakresie CD4+, obserwowano podobne tendencje, jednak z powodu niskiej licznoœci podgrup nie zawsze cechowa³a je istotnoœæ statystyczna. Na podstawie uzyskanych wyników mo na s¹dziæ, e pobudzanie syntezy IgE w miarê postêpu zaka enia HIV jest zwi¹zane z defektem w zakresie CD4+. Potwierdza to nasze wnioski z poprzednich badañ [10]. 175 Podobnie jak w poprzedniej pracy [10] wykazano, e w grupie osób HIV+, u których kilkakrotnie w odstêpach czasowych oznaczano badane parametry, czêstoœæ wystêpowania zwiêkszonych wartoœci ssige u zaka onych bez istotnego jeszcze defektu w zakresie CD4+ jest istotnie ni sza ni w populacji generalnej: odpowiednio 3% wobec 22%. Analizuj¹c podgrupy osób, u których podczas kolejnych oznaczeñ dosz³o do zmiany stopnia deficytu w zakresie CD4+, stwierdzono tendencjê wzrostow¹ czêstoœci wystêpowania zwiêkszonych ssige w trakcie kolejnych oznaczeñ, ale ró nice te nie by³y zawsze istotne statystycznie, co prawdopodobnie równie wynika z ma³ej licznoœci badanych podgrup. Zak³adaj¹c losowoœæ nara enia na zaka enie HIV (brak preferencji zale nej od ssige), na podstawie uzyskanych wyników mo na s¹dziæ, e osoby z podwy szonymi wartoœciami ssige mog³yby rzadziej ulegaæ zaka eniu. Mechanizm tego zjawiska nie jest jasny. Zwiêkszone ssige mog¹ wystêpowaæ w wielu schorzeniach m.in. w grupie osób z atopi¹ [12]. Atopia jest genetycznie uwarunkowan¹ cech¹ zwi¹zan¹ z predyspozycj¹ do rozwoju alergicznych reakcji IgE-zale nych [13]. W z³o onej patogenezie chorób atopowych jednym z charakterystycznych zjawisk s¹ zwiêkszone tkankowe stê enia chemokin prozapalnych (RANTES, MIP-1α, MIP-1β) [14, 15, 16]. W ostatnich latach bardzo du o uwagi poœwiêca siê udzia³owi tych chemokin i ich receptorom komórkowym w patogenezie zaka ania komórek przez HIV. Receptory te, obok cz¹steczek CD4, stanowi¹ istotne koreceptory bior¹ce udzia³ w zaka aniu komórek przez HIV. Bia³ko CCR-5 receptor dla RANTES, MIP-1α, MIP-1β, jest równie koreceptorem dla szczepów makrofagotropowych HIV-1 (dominuj¹cych we wczesnej bezobjawowej jeszcze fazie zaka enia) [17]. W takiej sytuacji efektywne zaka anie komórek zale a³oby od wyniku konkurencji miêdzy HIV a naturalnymi ligandami (chemokinami prozapalnymi) o wspólny receptor. U osób z atopi¹, które w wiêkszoœci cechuj¹ siê podwy szonymi stê eniami ssige i zwiêkszonymi tkankowymi stê eniami chemokin prozapalnych, dostêp HIV do receptora by³by ograniczony i do zaka enia mog³oby dochodziæ rzadziej. Równie ciekawym zjawiskiem jest, maj¹ce swój wyraz w zwiêkszaniu siê surowiczych stê eñ, pobudzanie syntezy IgE w miarê rozwoju zaka enia. Jak wiadomo w pierwszej fazie infekcji HIV preferuje zaka anie makrofagów, które s¹ g³ównymi komórkami prezentuj¹cymi antygeny w mechanizmie odpowiedzi immunologicznej mediowanej przez limfocyty Th 1, co doprowadza do aktywacji tego typu reakcji [2]. Z kolei limfocyty B (zaka ane czêœciej w póÿniejszych fazach infekcji) s¹ komórkami bardziej efektywnie prezentuj¹cymi antygeny dla odpowiedzi typu Th 2. Wykazano, e tu po zaka eniu HIV (w okresie bez istotnego defektu w zakresie CD4+) dochodzi³o do zwiêkszenia surowiczych stê eñ cytokin charakterystycznych dla limfocytów Th 1 [18]. Jednak

4 176 Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), w miarê postêpu zaka enia obserwuje siê dominacjê profilu cytokin charakterystycznych dla limfocytów Th 2 indukuj¹cych m.in. syntezê ssige przez limfocyty B [18], co wynika równie z naszych wczeœniejszych badañ [10], przeprowadzonych w doœæ du ej grupie zaka onych HIV. Obecnie wiadomo, e synteza IgE jest kontrolowana przez limfocyty T. Wytwarzane przez subpopulacjê Th 2 - IL-4 i IL-13 stymuluj¹, natomiast produkowany przez limfocyty Th 1 IFN-γ hamuje syntezê IgE [19]. Pocz¹tkowo sugerowano, e g³ówn¹ przyczyn¹ pobudzania syntezy IgE w miarê postêpu zaka enia HIV mo e byæ zmiana profilu cytokin w kierunku charakterystycznym dla limfocytów Th 2 [8]. Nowsze badania sugeruj¹ jednak, e do znacz¹cego wzrostu produkcji cytokin charakterystycznych dla limfocytów Th 2 mo e dochodziæ u zaka onych HIV bez istotnego jeszcze defektu iloœciowego CD4+, ale gdy stwierdza siê ju zaburzenia czynnoœciowe limfocytów Th [2]. Wyniki niektórych prac wskazuj¹, e limfocyty T CD4+ ró ni¹ siê miêdzy sob¹ nie tylko profilem produkowanych cytokin, ale te zdolnoœci¹ do podtrzymywania replikacji HIV i podatnoœci¹ na indukowan¹ œmieræ komórek (apoptoza) po ekspozycji na HIV [3, 4, 20]. I tak limfocyty Th 1 maj¹ mniejsze zdolnoœci podtrzymywania replikacji HIV, ale z kolei s¹ bardziej podatne na indukowan¹ œmieræ komórek po zaka eniu w porównaniu z Th 2 [3]. Limfocyty Th 0 ³¹cz¹ w sobie cechy Th 1 i Th 2. Mo liwe zatem, e po zaka eniu HIV dochodzi³oby do wiêkszej utraty limfocytów Th 1 i co za tym idzie, zmniejszenia produkcji profilu cytokin charakterystycznych dla tej subpopulacji, m.in. IL-2 i IFN-γ oraz wzglêdnej nadprodukcji IL-4 i IL-10 charakterystycznych dla profilu Th 0 i Th 2 [21]. Z kolei preferencja do zwiêkszonej replikacji HIV w limfocytach Th 0 mog³aby prowadziæ do aktywacji tych komórek i wzrostu iloœci produkowanych przez nie cytokin m.in. IL-4 [22]. Zwiêkszanie siê poziomów IL-4, przy obni aniu IFN-γ, w miarê postêpu choroby mog³oby byæ, przynajmniej czêœciowo, odpowiedzialne za wzrost ssige w póÿnych okresach zaka enia. Jednak nie wszyscy autorzy stwierdzali zmniejszanie siê stê eñ IFN-γ w miarê up³ywu czasu od zaka enia HIV. W niektórych badaniach obserwowano wzrost stê eñ INF-γ [21, 23]. Wiadomo jednak, e cytokina ta mo e byæ równie produkowana przez komórki inne ni limfocyty T CD4+ (np. komórki NK czy limfocyty T CD8+) oraz zwrotnie zmniejszaæ ekspresjê (downregulation) wielu cz¹steczek powierzchniowych na limfocytach Th 2, powoduj¹c równie zmniejszenie iloœci produkowanych przez nie cytokin. Obserwacje dotycz¹ce IL-4, która jest silnym stymulatorem syntezy IgE, równie s¹ niejednorodne. W niektórych pracach in vitro [2, 18, 22, 24, 25] i in vivo [8] stwierdzono pobudzenie, a w niektórych pracach in vitro zmniejszenie [26, 27, 28, 29, 30] jej syntezy w miarê rozwoju zaka enia HIV. Bardzo prawdopodobne, e przyczyn¹ tak rozbie nych stwierdzeñ jest ró ny sposób prowadzenia doœwiadczalnych hodowli komórkowych i rodzajów stosowanych tam mitogenów. Tak niejednoznaczna sytuacja powoduje, e rozwa a siê udzia³ innych czynników, m.in. wp³ywu rozpuszczalnych frakcji receptora o ma³ym powinowactwie dla IgE cz¹steczki scd23. Wi¹ ¹c siê w kr¹ eniu z IgE mog³yby one stymulowaæ produkcjê tej immunoglobuliny. U zaka onych HIV stwierdzono wiêksze stê enia scd23 w porównaniu z osobami zdrowymi [31]. Jak wynika z przedstawionych danych piœmiennictwa dok³adny mechanizm stwierdzonego w poprzedniej i obecnej pracy interesuj¹cego zjawiska pobudzania syntezy IgE w miarê postêpu zaka enia HIV jest z³o ony, a jego ostateczne wyjaœnienie wymaga dalszych badañ. Piœmiennictwo 1. Rosenberg E. S., Walker B. D.: HIV-1 type specific helper T cells: a critical host defence. AIDS Res. Hum. Retroviruses 1998; 14 (12): Clerici M., Hakim F. T., Venzon D. J. i wsp.: Changes in interleukin- 2 and interleukin-4 production in asymptomatic, human immunodeficiency virus-seropositive individuals. J. Clin. Invest. 1993; 91: Estaquier J., Idziorek T., Zou W. i wsp.: T helper type 1/T helper type 2 cytokines and T cell death: preventive effect of interleukin- 2 on activation-induced and CD95 (FAS/APO-1)- mediated apoptosis of CD4+ T-cells from human immunodeficiency virusinfected persons. J. Exp. Med. 1995; 182: Westendorp M. O., Frank R., Ochsenbauer C. i wsp. : Sensitization of T cells to CD95- mediated apoptosis by HIV-1 Tat and gp 120. Nature 1995; 375: Israel-Biet D., Labrousse F., Tourani J. M. i wsp. : Elevation of IgE in HIV-infected subjects: a marker of poor prognosis. J. Allergy Clin. Immunol., 1992, 89: Miguez-Burbano M. J., Shor-Posner G., Fletcher M. A. i wsp. : Immunoglobulin E levels in relationship to HIV-1 disease, route of infection, and vitamin E status. Allergy 1995; 50 (2): Sample S., Chernoff D. N., Lenahan G. A. i wsp. : Elevated serum concentrations of IgE antibodies to environmental antigens in HIV-sera positive male homosexuals. J. Allergy Clin. Immunol. 1990; 86: Vigano A., Principi N., Crupi L. i wsp.: Elevation of IgE in HIVinfected children and its correlation with the progression of disease. J. Allergy Clin. Immunol. 1995; 95(2): Wright D. N., Nelson R. P. Jr., Ledford D. K. i wsp.: Serum IgE and human immunodeficiency (HIV) infection. J. Allergy Clin. Immunol. 1990; 85(2): Muszyñska A., Kruszewski J., K³os M. i wsp.: Czy atopia mo e mieæ wp³yw na ryzyko zaka enia HIV? Problemy HIV i AIDS 1997; 3 (2): Kruszewski J., Tarka S., Muszyñska A. i wsp.: Surowicze stê enia IgE u zaka onych HIV w Polsce. Alergia Astma Immunologia Kliniczna 1996; 1 (2):

5 Muszyñska A. i wsp. Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV Pepys J. : Atopy : a study in definition. Allergy 1994; 49: Huang S., Marsch D. G.: Genetics of allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 1993; 70: Konno S., Gonokami Y., Kurokawa M. i wsp. : Cytokine concentrations in sputum of asthmatic patients. Int. Arch. Allergy Immunol. 1996; 109: Alam R. : Chemokines in allergic inflammation. J. Allergy Clin. Immunol. 1997; 99(3): Beck L. A., Stellato C., Beall L. D. i wsp. : Detection of the chemokine RANTES and endothelial adhesion molecules in nasal polyps. J. Allergy Clin. Immunol. 1996; 98(4): Avila P. C., Kishiyama I. L. : Allergic manifestation in AIDS. W: Lane N. E. (red.): AIDS Allergy and Rheumatology. Humana Press. Totowa Clerici M., Shearer G. M. : A Th1 Th2 switch is a critical step in the etiology of HIV infection. Immunol. Today 1993; 14: Ma³olepszy J. (red.): Choroby alergiczne i astma. Volumed. Wroc³aw Vyakarnam A., Matear P. M., Martin S. J. i wsp. : Th1 cells specific for HIV-1gag p24 are less efficient than Th0 cells in supporting HIV replication and inhibit virus replication in Th0 cells. Immunology 1995; 86: Fakoya A., Matear P. M., Filley E. i wsp. : HIV infection alters the production of both type 1 and 2 cytokines but does not induce a polarized type 1 or 2 state. AIDS 1997; 11: Maggi E., Mazzetti M., Ravina A. i wsp. : Ability of HIV to promote a TH1 to Th0 shift and to replicate preferentially in Th2 and Th0 cells. Science 1994; 265 : Emilie D., Fior R., Crevon M.: Cytokines from lymphoid organs of HIV-infected patients: production and role in the immune disequilibrium of the disease. Res. Immunol. 1994; 145: Meyaard L., Otto S. A., Keet I. P. M. i wsp. : Changes in cytokine secretion patterns of CD4+ T-cell clones in human immunodeficiency virus infection. Blood 1994; 84: Vigano A., Principi N., Villa M. L. i wsp. : Immunologic characterization of children vertically infected with human immunodeficiency virus, with slow or rapid disease progression. J. Pediatr. 1995; 126: Empson M., Bishop G. A., Nightingale B. i wsp. : Atopy, anergic status, and cytokine expression in HIV-infected subjects. J. Allergy Clin. Immunol. 1999; 103: Barcellini W., Paolo G. R., Borghi M. O. i wsp. : Th1 and Th2 cytokine production by peripheral blood mononuclear cells from HIV-infected patients. AIDS 1994; 8: Graziosi C., Pantaleo G., Gantt K. R. i wsp. : Lack of evidence for the dichotomy of Th1 and Th2 predominance in HIV-infected individuals. Science 1994; 265: Re M. C., Zauli G., Furlini G. i wsp. : Progressive and selective impairment of IL-3 and IL-4 production by peripheral blood CD4+ T lymphocytes during the course of HIV-1 infection. Viral Immunol. 1992; 5: Seder R. A., Grabstein K. H., Berzofsky J. A. i wsp. : Cytokine interactions in human immunodeficiency virus-infected individuals: roles of interleukin (Il)-2, IL-12, and IL-15. J. Exp. Med. 1995; 182: Carini C., Margolick j., Yodoi J. i wsp. : Formation of IgE-binding factors by T cells of patients infected with human immunodeficiency virus type 1. Proc. Natl. Acad. Sci USA 1998; 85: Individual dynamics of serum IgE levels in HIV-infected persons ANNA MUSZYÑSKA, JERZY KRUSZEWSKI, WALDEMAR HALOTA, JANUSZ ŒLUSARCZYK, MIROS AW K OS Summary The aim of this work was to assess individual dynamics of serum IgE levels (ssige) during HIV infection. The study was performed in 33 HIV-infected persons, during different stages of the infection. The absolute number of lymphocytes T CD4+ (CD4+) in peripheral blood (flow cytometry) and ssige (fluorometric method FAST IgE) were examined twice or three times at intervals of 18 months. The reference group consisted of 144 healthy blood donors who had ssige examined after the HIV infection had been ruled out. The analysis of individual dynamics of parameters showed that in HIV-infected persons together with the progression of the infection and with the increase in the quantity defect of CD4+ the increase of IgE synthesis occured. The less frequent occurrence of the increased ssige during the initial assessement in HIV-infected group suggests that persons with the increased ssige levels may be less susceptible to HIV infection as compared to subjects with lower levels of IgE.

Surowicze stê enia IgE w populacji zaka onych HIV

Surowicze stê enia IgE w populacji zaka onych HIV Alergia Astma Immunologia, 1996, 1(2), 109-114 109 Surowicze stê enia IgE w populacji zaka onych HIV w Polsce JERZY KRUSZEWSKI, S AWOMIR TARKA, ANNA MUSZYÑSKA, ALICJA R CZKA, JANUSZ ŒLUSARCZYK*, MAREK

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii. Andrzej Wójcik

Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii. Andrzej Wójcik Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii Andrzej Wójcik Zakład Radiobiologii i Immunologii Instytut Biologii Akademia Świętokrzyska Świętokrzyskie Centrum Onkologii Fig.

Bardziej szczegółowo

Ekspresja CD23 na limfocytach B krwi obwodowej i stê enie cytokin IL-4, IL-10, IL-12 u dzieci z zespo³em atopowego zapalenia skóry

Ekspresja CD23 na limfocytach B krwi obwodowej i stê enie cytokin IL-4, IL-10, IL-12 u dzieci z zespo³em atopowego zapalenia skóry Alergia Machura Astma Immunologia, E., Mazur B., 2004, Grzywna 9(1), 39-44 E. i wsp. Ekspresja CD23 na limfocytach B krwi obwodowej i stê enie cytokin.. 39 Ekspresja CD23 na limfocytach B krwi obwodowej

Bardziej szczegółowo

Maria Szczotka ROZPRAWA HABILITACYJNA

Maria Szczotka ROZPRAWA HABILITACYJNA Maria Szczotka ZASTOSOWANIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ DO OCENY EKSPRESJI BIAŁKA gp51 WIRUSA ENZOOTYCZNEJ BIAŁACZKI BYDŁA (BLV) W LIMFOCYTACH ZAKAŻONYCH ZWIERZĄT ROZPRAWA HABILITACYJNA RECENZENCI: prof. dr

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 38 suplement 1 2011 Folia Medica Lodziensia, 2011, 38/S1:5-124 ZNACZENIE WYBRANYCH POPULACJI KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH W LECZENIU ZAOSTRZEŃ STWARDNIENIA ROZSIANEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego:

Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego: Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego: ODDZIAŁYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO GENEROWANEGO PRZEZ STYMULATOR ADR NA CZYNNOŚĆ LUDZKICH KOMÓREK IMMUNOKOMPETENTNYCH in vitro Celem przeprowadzonych badań była

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych ( antygenu HBs, test potwierdzenia antygenu HBs, przeciwciała anty Western Blot)

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY W CHIRURGII G OWY I SZYI 1/2008 19

POSTÊPY W CHIRURGII G OWY I SZYI 1/2008 19 Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie rynologii Klasyfikacja zapaleñ zatok przynosowych i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

Bardziej szczegółowo

Symptomatologia chorób alergicznych u dzieci marsz alergiczny

Symptomatologia chorób alergicznych u dzieci marsz alergiczny PODYPLOMOWA SZKOŁA PEDIATRII / POSTGRADUATE SCHOOL OF PAEDIATRICS 141 Symptomatologia chorób alergicznych u dzieci marsz alergiczny The symptomatology of allergic diseases in children allergic march Grażyna

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku

Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku dr Victor Wekselberg, Senior Konsultant Mirosława Achinger, Prezes Mispol SA Plan wystąpienia 1. Czym jest kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

Surowicze stężenie IL-2, IL-10, IL-13, INF-γ i TNF-α u dzieci chorych na astmę i atopowe zapalenie skóry (AZS)

Surowicze stężenie IL-2, IL-10, IL-13, INF-γ i TNF-α u dzieci chorych na astmę i atopowe zapalenie skóry (AZS) 172 Alergia Astma Immunologia 2008, 13(3): 172-181 Surowicze stężenie IL-2, IL-10, IL-13, INF-γ i TNF-α u dzieci chorych na astmę i atopowe zapalenie skóry (AZS) Serum levels of IL-2, IL-10, IL-13, INF-γ,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt

Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Zegar biologiczny Ekspresja genów i białek zegara Rytmy komórkowe Rytmy fizjologiczne Rytmy behawioralne Lokalizacja neuroprzekźników w układzie

Bardziej szczegółowo

lider w nieswoistej stymulacji układu immunologicznego Scanomune immunostymulacja nieswoista

lider w nieswoistej stymulacji układu immunologicznego Scanomune immunostymulacja nieswoista SCANOMUNE lider w nieswoistej stymulacji układu immunologicznego AKTYWNOŚĆ LIDERA Doustnie, tylko 1-2 kapsułki Scanomune dziennie i... po 72 godzinach stosowania u psa (a także człowieka) dochodzi do 3000-5000%

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci Załącznik nr 1 do Umowy Nr../ZiSS/2014 z dnia... PROJEKT FOLDERU 1. Folder powinien zawierać informacje o finansowaniu folderu ze środków pozyskanych przez Miasto Słupsk w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki włóknienia nerek

Wskaźniki włóknienia nerek Wskaźniki włóknienia nerek u dzieci z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo Kinga Musiał, Danuta Zwolińska Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2011r.

WYKAZ KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2011r. WYKAZ KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2011r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i prowadzący szkolenie T e m a t Przeznaczenie Termin Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ Kierownik naukowy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja obejmuje następujące części:

Dokumentacja obejmuje następujące części: Załącznik nr 6 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO OCENY SUBSTANCJI CZYNNEJ JAKĄ SĄ MIKROORGANIZMY, W TYM TAKŻE WIRUSY I GRZYBY, ZAWARTE W PRODUKCIE BIOBÓJCZYM Wymagania ogólne.

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. To skrót od angielskiej nazwy Human Immunodeficiency Virus.

2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. To skrót od angielskiej nazwy Human Immunodeficiency Virus. Runda I 1. Co oznacza skrót AIDS? AIDS jest skrótem od angielskiego określenia dla nabytego zespołu niedoboru odporności (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Terapie o długotrwałym wpływie na chorobę (modyfikujące chorobę)

Terapie o długotrwałym wpływie na chorobę (modyfikujące chorobę) Rozdział 3 Terapie o długotrwałym wpływie na chorobę (modyfikujące chorobę) Celem leczenia pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane jest zapobieżenie nawrotom oraz stałemu postępowi choroby. Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium 1: 08. 10. 2015

Seminarium 1: 08. 10. 2015 Seminarium 1: 08. 10. 2015 Białka organizmu ok. 15 000 g białka osocza ok. 600 g (4%) Codzienna degradacja ok. 25 g białek osocza w lizosomach, niezależnie od wieku cząsteczki, ale zależnie od poprawności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zakład Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Zakład Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2012, 64: 79-85 Wpływ wielokrotnego, cyklicznego zamrażania i rozmrażania próbki surowicy na poziom przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM dla wybranych antygenów bakteryjnych Effect of

Bardziej szczegółowo

Cel modelowania neuronów realistycznych biologicznie:

Cel modelowania neuronów realistycznych biologicznie: Sieci neuropodobne XI, modelowanie neuronów biologicznie realistycznych 1 Cel modelowania neuronów realistycznych biologicznie: testowanie hipotez biologicznych i fizjologicznych eksperymenty na modelach

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych fenotypów limfocytów T pochodz¹cych z migda³ków gard³owych dzieci choruj¹cych na alergiczny nie yt nosa i dzieci nieatopowych

Badania wybranych fenotypów limfocytów T pochodz¹cych z migda³ków gard³owych dzieci choruj¹cych na alergiczny nie yt nosa i dzieci nieatopowych Zakrzewska Otorynolaryngologia A, Chrul S, 2007, Gryczyñska 6(2): 93-97 D. Badania wybranych fenotypów limfocytów T pochodz¹cych z migda³ków gard³owych dzieci... 93 Badania wybranych fenotypów limfocytów

Bardziej szczegółowo

Robert Szafkowski¹, Sylwia Oczachowska-Szafkowska², Irena Ponikowska¹, Magdalena Sobieska³

Robert Szafkowski¹, Sylwia Oczachowska-Szafkowska², Irena Ponikowska¹, Magdalena Sobieska³ PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE Aluna Wpływ krótkotrwałej kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany limfocytarne u osób zdrowych oznaczane metodą cytometrii The impact of the short-term systemic cryotherapy

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

2016-05-30. Czego się obawiać? Przed czym się bronić? Czy wszyscy jesteśmy tak samo zagrożeni patogenami?

2016-05-30. Czego się obawiać? Przed czym się bronić? Czy wszyscy jesteśmy tak samo zagrożeni patogenami? Układ immunologiczny ( ) nadaje kręgowcom zdolność do odróżniania swego od obcego i do odpowiedzi immunologicznej, dzięki której zwalcza infekcje wirusów, bakterii i pierwotniaków, odrzuca obce przeszczepy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w IMMUNOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w IMMUNOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyk Produktów Leczniczych i Ulotek dla Pacjentów

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyk Produktów Leczniczych i Ulotek dla Pacjentów Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyk Produktów Leczniczych i Ulotek dla Pacjentów 43 Zmiany, które będą zawarte w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego dla monowalentnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Definicje zdrowia i choroby, teorie ich powstawania oraz związki z mikro i makroekonomią. Zofia Słońska CMKP, 2015

Definicje zdrowia i choroby, teorie ich powstawania oraz związki z mikro i makroekonomią. Zofia Słońska CMKP, 2015 Definicje zdrowia i choroby, teorie ich powstawania oraz związki z mikro i makroekonomią Zofia Słońska CMKP, 2015 INSTYTUT KARDIOLOGII TO JAK ROZUMIEMY CO TO JEST ZDROWIE (CHOROBA) WYZNACZA NASZ SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

HTA (Health Technology Assessment)

HTA (Health Technology Assessment) Krzysztof Łanda 1 z 5 HTA (Health Technology Assessment) Ocena leków stosowanych w okre lonych wskazaniach podlega tym samym generalnym regu om, co inne technologie terapeutyczne, jednak specyfika interwencji

Bardziej szczegółowo

Badanie zdrowia seksualnego. www.sandyford.org. Telefon 0141 211 8130

Badanie zdrowia seksualnego. www.sandyford.org. Telefon 0141 211 8130 Badanie zdrowia seksualnego www.sandyford.org Telefon 0141 211 8130 Witamy Ta ulotka dostarcza informacji na temat niektórych badań oferowanych regularnie wszystkim klientom korzystającym z usług Sandyford

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania Laboratorium analityczne ZAPRASZA do skorzystania z promocyjnych PAKIETÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV Pakiet V Pakiet VI Pakiet VII Pakiet VIII Pakiet IX Pakiet X "CUKRZYCA"

Bardziej szczegółowo

Tlenek azotu w powietrzu wydychanym u chorych na alergiczny sezonowy nie yt nosa

Tlenek azotu w powietrzu wydychanym u chorych na alergiczny sezonowy nie yt nosa Ziêtkowski Z., Bodzenta- ukaszyk A., Tomasiak M.M. Tlenek azotu (NO) w powietrzu wydychanym u chorych... ARTYKU Y ORYGINALNE93 Alergia Astma Immunologia, 0, 9(), 93-9 Tlenek azotu w powietrzu wydychanym

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

ABC hepatologii dziecięcej - modyfikacja leczenia immunosupresyjnego u pacjenta z biegunką po transplantacji wątroby

ABC hepatologii dziecięcej - modyfikacja leczenia immunosupresyjnego u pacjenta z biegunką po transplantacji wątroby ABC hepatologii dziecięcej - modyfikacja leczenia immunosupresyjnego u pacjenta z biegunką po transplantacji wątroby Mikołaj Teisseyre Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

Bardziej szczegółowo

"Diagnostyka szczepów wirusa grypy przy użyciu nowych metod molekularnych." Streszczenie

Diagnostyka szczepów wirusa grypy przy użyciu nowych metod molekularnych. Streszczenie "Diagnostyka szczepów wirusa grypy przy użyciu nowych metod molekularnych." Streszczenie Szacuje się, że każdego roku, sezonowe epidemie wirusa grypy są przyczyną od 2 do 5 milionów zachorowań oraz od

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Smiatacz MECHANIZMY ODPORNOŚCIOWE W ZAKAŻENIU HIV I ICH ZNACZENIE W LECZENIU ANTYRETROWIRUSOWYM

Tomasz Smiatacz MECHANIZMY ODPORNOŚCIOWE W ZAKAŻENIU HIV I ICH ZNACZENIE W LECZENIU ANTYRETROWIRUSOWYM PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:309-16 Tomasz Smiatacz MECHANIZMY ODPORNOŚCIOWE W ZAKAŻENIU HIV I ICH ZNACZENIE W LECZENIU ANTYRETROWIRUSOWYM Klinika Chorób Zakaźnych Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Z mamą i tatą w szkole

Z mamą i tatą w szkole Z mamą i tatą w szkole Program autorski adresowany do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach. Autorzy programu: Agnieszka Godyń Monika Wentrys Myślachowice 2004 1 WSTĘP Rodzic nie może tylko

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Historia naturalna zaka enia HIV

Historia naturalna zaka enia HIV Ma³gorzata Paw³owska, Waldemar Halota Historia naturalna zaka enia HIV Rozdzia³ IV Wykładniki kliniczne zakażenia HIV (fazy zakażenia) to: pierwotne zakażenie HIV, ostra choroba retrowirusowa występuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Copyright by Krajowe Centrum ds. AIDS Warszawa 2008 Wydanie pierwsze

Copyright by Krajowe Centrum ds. AIDS Warszawa 2008 Wydanie pierwsze HIV, CD4, WIREMIA Materiały informacyjne dla osób żyjących z HIV Elżbieta Bąkowska, Dorota Rogowska-Szadkowska Copyright by Krajowe Centrum ds. AIDS Warszawa 2008 Wydanie pierwsze HIV, CD4, WIREMIA to

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

RESTYLANE - kwas hialuronowy

RESTYLANE - kwas hialuronowy RESTYLANE - kwas hialuronowy Co to jest Restylane Restylane Vital to stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, powoduje aktywacje fibroblastów, które w sposób charakterystyczny dla młodej

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo