PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA - WNĘTRZA WNĘTRZE POKOJU PRACY I ODPOCZYNKU USYTUOWANY W BUDYNKU PWSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA - WNĘTRZA WNĘTRZE POKOJU PRACY I ODPOCZYNKU USYTUOWANY W BUDYNKU PWSZ"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA - WNĘTRZA obiekt: WNĘTRZE POKOJU PRACY I ODPOCZYNKU USYTUOWANY W BUDYNKU PWSZ adres obiektu: UL. PRZYJAŹNI 1, KONIN, DZIAŁKA NR 32/39, JEDN. EWID. MIASTO KONIN inwestor: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE z siedzibą: UL. PRZYJAŹNI 1, KONIN kategoria obiektu: projektant główny: IX MGR INŻ. ARCH. ROMAN PILCH upr. w specjalności architektonicznej nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008, upr. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0227/POOK/08 Spis zawartości projektu: 1. Strona tytułowa Opis techniczny architektoniczny - wnętrza Część rysunkowa Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oświadczenie projektantów Kopia uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego Wizualizacje Zestawienie wyposażenia Załączniki stanowiące integralną część projektu: -projekt branży elektrycznej -projekt branży sanitarnej AUTORZY OPRACOWANIA: BRANŻA: IMIĘ I NAZWISKO: SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ: AUTORZY PROJEKTU: upr. w specjalności architektonicznej Architektura mgr inż. arch. nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 i konstrukcja Roman Pilch upr. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0227/POOK/08 DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2017 OPRACOWANIE: prof. nadzw. dr inż. arch. Krzysztof Borowski, mgr inż. arch. Adrian Lament PODPIS: BOROWSKI-ARCHITEKCI, prof. nadzw. dr inż. arch. Krzysztof Borowski Sokółki 12b Kazimierz Biskupi, , EGZEMPLARZ NR 1/3

2 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY-WNĘTRZA I. KARTA INFORMACYJNA Obiekt: wnętrze pokoju pracy i odpoczynku usytuowany w budynku PWSZ. Lokalizacja: ul. Przyjaźni 1, Konin, działka nr 32/39. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Konin, z siedzibą.: ul. Przyjaźni 1, Konin Autorzy projektu: mgr inż. arch. Roman Pilch (projektant główny) II. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Zlecenie inwestora. 2. Zatwierdzona przez inwestora koncepcja architektoniczna. 3. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne istniejącego budynku biurowego. 4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wnętrz pokoju pracy i odpoczynku usytuowany w budynku PWSZ, zlokalizowanego w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 32/39. IV. CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU Przedmiotowy budynek usługowy to obiekt 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty stropodachem. Budynek jest obiektem niskim. Przebudowie podlega tylko część pomieszczeń istniejącego budynku, zlokalizowana w piwnicy w jego środkowej części, o łącznej powierzchni użytkowej 53,68 m 2. W skład inwestycji wchodzi pomieszczenie holu w piwnicy. Pozostałe pomieszczenia w piwnicy i na pozostałych kondygnacjach pozostają bez zmian. W wyniku planowanej inwestycji zostaną wydzielone dwa nowe pomieszczenie wraz z aranżacją tych pomieszczeń. Układ funkcjonalny planowanych pomieszczeń został dostosowany do wymagań i potrzeb inwestora. Zestawienie pomieszczeń - wg rys. architektonicznych. Przebudowa nie wpłynie na formę budynku ani na elewacje - cała stolarka zewnętrzna pozostaje bez zmian. V. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 1. ŚCIANY Istniejące ściany pozostają bez zmian projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcję budynku. Nowoprojektowane ścianki wewnętrzne działowe planuje się w zabudowie suchej o konstrukcji stalowej z rdzeniem z wełny mineralnej gr min 7,5 mm obłożone 2x płytami g-k gr 1.25 cm. 2. ROZBIÓRKI/DEMONTAŻE Projekt przewiduje demontaż istniejącego sufitu systemowego na całej powierzchni nowowydzielonych pomieszczeń. 3. STOLARKA DRZWIOWA W projektowanych pomieszczeniach planuje się nową stolarkę drzwiową (1 sztuka), drewnianą. Drzwi bezprzylgowe do tzw. własnej aranżacji malowane farbą w kolorze ciemnoszarym wg wzornika RAL

3 4. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 4.1. Sufity zgodnie z częścią rysunkową planuje się sufity podwieszane wykonane z płyt g-k na ruszcie systemowym, wykończone gładzią gipsową zgodnie z technologią i dwukrotnie malowane farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym. Fragment sufitu na środku pomieszczenia 1.01 wykończyć tynkiem gipsowym i dwukrotnie malować farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym Ściany istniejące i projektowane ściany działowe planuje się wykończyć meblowymi płytami fornirowanymi w kolorze sosny, mocowanymi za pomocą stelaża wg dostawcy. Fragmenty ścian wykończone gipsowym panelem ścienny 3D Solano ARTpanel malowane farbą emulsyjną akrylową w kolorze ciemnoszarym wg wzornika RAL Podłogi w nowoprojektowanych pomieszczeniach planuje się położenie wykładziny w kolorze szarym oraz ciemnoszarym. Rozmieszczenie poszczególnych elementów wykończeniowych wg rysunków aranżacji wnętrza. 5. INSTALACJE Planowana inwestycja wymaga przebudowy tylko części istniejących instalacji elektrycznych i sanitarnych. Zakres planowanej przebudowy instalacji obejmuje montaż nowego oświetlenia, podłączenia kanałów wentylacyjnych oraz ogrzewanie pomieszczeń będących przedmiotem przebudowy Instalacje sanitarne Ogrzewanie wg opracowania branży sanitarnej, Wentylacja mechaniczna wg opracowania branży sanitarnej, 5.2. Instalacje elektryczne Instalacja elektryczna z istniejącego przyłącza, wg opracowania branży elektrycznej. VI. PROGRAM UŻYTKOWY, ZATRUDNIENIE Projekt nie zakłada żadnych zmian w zatrudnieniu. Projektowe pomieszczenia służą krótkiej rekreacji i nie przewiduje się tam przebywania osób dłużej niż 2 godziny. VII. EWAKUACJA Z BUDYNKU Inwestycja nie zmieni warunków ewakuacji z budynku. Projektowane wykończenie ścian z materiałów niepalnych VIII. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno budowlanego powinien zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, o ile są techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości ich realizacji. Biorąc pod uwagę koszty budowy systemów alternatywnych i finansowe możliwości inwestora zrezygnowano z przeprowadzenia analizy i zdecydowano się na pozostawienie systemu konwencjonalnego. 3

4 X. UWAGI KOŃCOWE roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robót budowlanych, przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić Plan BIOZ zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym, podczas prowadzenia robót budowlanych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp dotyczących odpowiednich robót, w trakcie budowy należy stosować materiały posiadające atesty ITB oraz zaprawy produkowane fabrycznie. Dopuszcza się wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem kontrolowania dozowania składników oraz wytrzymałości zaprawy przez osobę o odpowiedniej kwalifikacji niezależną od wykonawcy, obiekt powinien być realizowany pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze. Projektant branży architektonicznej i konstrukcyjnej... mgr inż. arch. Roman Pilch 4

5 rys 1 5

6 rys 2 6

7 rys 3 7

8 rys 4 8

9 rys 5 9

10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu budowlanego: WNĘTRZE POKOJU PRACY I ODPOCZYNKU USYTUOWANY W BUDYNKU PWSZ Lokalizacja: UL. PRZYJAŹNI 1, KONIN, DZIAŁKA NR 32/39 Inwestor: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE z siedzibą: UL. PRZYJAŹNI 1, KONIN Projektant: MGR INŻ. ARCH. ROMAN PILCH upr. w specjalności architektonicznej nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 upr. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0227/POOK/08 10

11 CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Kolejność realizacji robót - prace przygotowawcze - roboty wykończeniowe 2) wykaz istniejących obiektów budowlanych Działka nr 32/39 zabudowana jest przedmiotowym budynkiem. 3) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych - prowadzenie prac na wysokości a zwłaszcza: wykonywanie sufitów podwieszanych: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań - prowadzenie prac przy układaniu instalacji elektrycznej, - prowadzenie prac pomiarowych dopuszczających podłączenia napięcia. 4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót należy zapoznać zatrudnionych pracowników z ogólnymi zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzględnieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i używania niezbędnych narzędzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robót. 5) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Należy zapewnić dostęp do telefonu w celu powiadomienia służb ratowniczych. Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić dokładny harmonogram zadania objętego dokumentacją techniczną, który pozwoli precyzyjnie określić rodzaje robót, których zabezpieczenie należy przewidzieć i zrealizować. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i wpis do Polskiej Izby Inżynierów, a przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ogrodzić teren działki, umieścić tablicę informacyjną budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projektant branży architektonicznej... mgr inż. arch. Roman Pilch 11

12 Konin, dn r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, że projekt budowlany architektoniczny wnętrza pokoju pracy i odpoczynku usytuowany w budynku PWSZ, planowany w miejscowości Konin przy ul. Przyjaźni 1, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 32/39 (inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant branży architektonicznej i konstrukcyjnej.. mgr inż. arch. Roman Pilch 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 WIZUALIZACJA 1 19

20 WIZUALIZACJA 2 20

21 WIZUALIZACJA 3 21

22 WIZUALIZACJA 4 22

23 WIZUALIZACJA 5 23

24 WIZUALIZACJA 6 24

25 WIZUALIZACJA 7 25

26 WIZUALIZACJA 8 26

27 WIZUALIZACJA 9 27

28 1.Fotel z wysokim oparciem sztuk 6 ZESTAWIENIE WPOSAŻENIA: MODEL: FOTEL OLDSCHOOL JASNY SZARY Producent: Iker Kolekcja: Oldschool Opis producenta: drewniana konstrukcja, warstwa sprężynująca wypełniona pianką wysokoodbojną natomiast warstwa wyściełająca wypełniona włókniną. Siedzisko z formatki Bonnela. Wypełnienie poduchy: granulat silikonowo- puchowy. Tapicerka: 100% wełna Nogi: drewno bukowe Wymiary: szerokość fotela: 70 cm, głębokość fotela: 63 cm, wysokość całego fotela (razem z nóżkami i oparciem): 110 cm, wysokość od ziemi do siedziska: 44 cm Cena brutto (1 sztuka) zł 28

29 2.Fotel sztuk 8 MODEL: FOTEL MODENA-CIEMNOSZARY - HAMILTON 2818 Opis producenta: Fotel Modena to mebel w stylu retro nawiązujący swoim charakterem do lat 50tych dwudziestego wieku. Grube siedzisko wypełnione wysokoplastyczną pianką, zachęca do odpoczynku sprawiając wrażenie spokoju i relaksu. Luźne oparcie z silikonowym wkładem gwarantuje odpoczynek zmęczonym plecom. Estetykę fotela podnoszą cienkie drewniane nogi o wysokości 17 cm. Wymiary: szerokość fotela: 92 cm, głębokość fotela: 92 cm, wysokość całego fotela (razem z nóżkami i oparciem): 85 cm, wysokość od ziemi do siedziska: 48 cm Cena brutto (1 sztuka) zł 29

30 3.Krzesło sztuk 2 MODEL: KRZESŁO BIANCA MARKI ACTONA COMPANY Opis producenta: BIANCA marki Actona Company to bardzo wygodne tapicerowane krzesło dla wszystkich ceniących sobie wygodę, Tapicerowane krzesło BIANCA Actona Company zapewni wygodę siedzenia nawet przez wiele godzin, miękkie obszerne siedzenie oraz dobrze wyprofilowane oparcie są gwarancją komfortu. Wymiary: szerokość: 47 cm, głębokość: 63 cm, wysokość (razem z nóżkami i oparciem): 104 cm Cena brutto (1 sztuka) 790 zł 30

31 4.Lampa stojąca trójnożna sztuk 3 MODEL: CZARNA LAMPA PODŁOGOWA TRIPOD WOOD - ZUIVER Opis producenta: Lampa podłogowa TRIPOD WOOD to metalowa, trójnożna podstawa wykończona drewnianą okleiną. Duży, prosty materiałowy abażur dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym lub białym. Lampa zawiera nożny włącznik. Wymiary: abażur: 50x30cm. Podstawa: 142 cm Typ lampy: lampa podłogowa, trójnóg Marka ZUIVER Cena brutto (1 sztuka) 1 203,69 zł 5.Lampa stołowa sztuk 2 31

32 MODEL: PROSTA LAMPA STOŁOWA TRIPOD CZARNOSZARA ZUIVER Opis producenta: Klosz tekstylny ciemnoszary. Podstawa metalowa, lakierowana w kolorze czarnym. Wymiary: 51x28x28cm Typ lampy: lampa stołowa, lampa trójnożna Producent ZUIVER Cena brutto (1 sztuka) 474,19 zł 32

33 6.Biurko dwustanowiskowe sztuk 1 Opis: Biurko dwustanowiskowe robione pod wymiar na zamówienie. Materiał płyta meblowa w kolorze sosny (identyczny z tym zastosowanym na ścianach) Wymiary: szerokość ~265 cm, wysokość ~85 cm, głębokość ~60 cm Cena brutto (1 sztuka) zł 7.Komoda sztuk 1 Opis: Komoda robiona na zamówienie. Materiał frontu - płyta meblowa w kolorze sosny (identyczny z tym zastosowanym na ścianach). Materiał boków płyta MDF w kolorze ciemnoszarym. Wymiary: szerokość ~150 cm, wysokość ~80 cm, głębokość ~50 cm Cena brutto (1 sztuka) zł 8.Szafka RTV sztuk 1 Opis: Szafka robiona na zamówienie. Materiał frontu - płyta meblowa w kolorze sosny (identyczny z tym zastosowanym na ścianach). Materiał boków płyta MDF w kolorze ciemnoszarym. Wymiary: szerokość ~125 cm, wysokość ~50 cm, głębokość ~40 cm Cena brutto (1 sztuka) zł 9.Telewizor sztuk 1 Opis: Wybrany przez inwestora TV minimalne parametry 40, Full HD Wymiary: szerokość ~90 cm, wysokość ~60 cm, głębokość ~10 cm Cena brutto (1 sztuka) zł 33

34 10.Stolik sztuk 2 MODEL: STOLIK MALAGA LOUNGE 119X62X32CM Opis producenta: Konstrukcja aluminiowa. Wymiary: wysokość: 32 cm, szerokość: 119 cm, głębokość: 62 cm Cena brutto (1 sztuka) 1 490,00 zł 11.Logo PWSZ sztuk 1 Opis: Logo PWSZ tworzone na zamówienie, wycięte z arkusza blachy stalowej gr 2 mm. Wymiary: szerokość ~75 cm, wysokość 80 cm, Cena brutto (1 sztuka) zł 34

35 12.Stolik sztuk 1 MODEL: ŁAWA 4YOU VOX Opis producenta: Materiał płyta laminowana kolor biały. Wymiary: wysokość: 35 cm, szerokość: 80 cm, głębokość: 80 cm Cena brutto (1 sztuka) 369,00 zł 35

36 13.Biokominek sztuk 1 MODEL: DELTA 3 CZARNY (40 X 120 X 16 CM) Opis producenta: biokominek o prostym i nowoczesnym wyglądzie w kolorze czarnym. Biokominek DELTA 3 został wykonany ze stali czarnej malowanej. Biokominek do zamontowania w istniejącej wnęce ściennej. Wymiary: wysokość: 40 cm, szerokość: 120 cm, głębokość: 16 cm Cena brutto (1 sztuka) 549,00 zł 36

37 14.Wieszak stojący sztuk 1 MODEL: ZEN Opis producenta: Wieszak Zen wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Wymiary: wysokość: 176 cm, Cena brutto (1 sztuka) 164,00 zł 37