UDA-PO KL /12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku"

Transkrypt

1 Gdańsk, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie Przygotowanie i realizacja kierunku Informatyka, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL /12 I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Bankowa ul. Dolna Brama 8, Gdańsk II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 1. Baza Konkurencyjności, data zamieszczenia: Strona internetowa Zamawiającego, data zamieszczenia: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. 2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1). IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do specjalności zgodnie z załącznikiem nr 1. Kod CPV Książki biblioteczne V. OFERTY CZĄSTKOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych- oferta powinna obejmować komplet książek. VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Biblioteka Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk (Biblioteka). 2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia oraz prześlą w terminie wskazanym w niniejszym dokumencie uzupełnione załączniki nr 2 i 3. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami

2 wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy: osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub pełnomocnika, kapitałowo (w szczególności pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 10% udziałów lub akcji). uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej VII. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY Oferty oceniane będą według następującego kryterium: Cena brutto zestawu książek (cena musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia) 100% Cena najniższa z otrzymanych ofert Cena oferty (badanej) * 100 = liczba punktów Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą. VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI Płatności za wykonaną usługę będą płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferta musi zawierać wycenę brutto przedmiotu zamówienia w podziale na części zamówienia wyszczególnione w Załączniku nr 1. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 2. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego zamówienia. Po wyborze Wykonawcy zostanie przekazana umowa stanowiąca załącznik nr 4 niniejszego zapytania. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy składać na adres mailowy: lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa, Biblioteka, ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk, z dopiskiem Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2015/I, lub faksem na numer telefonu Termin składania ofert upływa roku. Związanie złożoną ofertą: od 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3 XI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych z Wykonawcami jest: Kamila Małyszko - XII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/I Załącznik nr 2 Formularz oferty Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 4 Wzór umowy XIII. UWAGI KOŃCOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną. Planowany termin wyboru oferty: r. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zapraszam do współpracy.

4 Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/I Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Warunki, które ma spełnić złożona oferta: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: L.p. Tytuł Autor Rok Ilość 1. ABC magazyniera Eugeniusz Januła i Handel Książkami "KaBe" Airport City Stangel Michał Helion Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski PWE Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę Janusz Kaliński Księży Młyn Badania operacyjne stosowane : modele i aplikacje Ficoń K. BEL Studio Bezpieczeństwo i higiena pracy Meritum wyd. 4 Maciej Ambroziewicz Wolters Kluwer Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu Szymonik Andrzej, Bielecki Maciej Difin BHP w praktyce Bogdan Rączkowski ODDK BHP w zakładach pracy zagadnienia prawne i praktyczne Ewa Tomaszewska Difin Cel. Doskonałość w produkcji Goldratt Eliyahu M. MINT Books

5 11. Co każdy pracodawca wiedzieć powinien o zasadach BHP w swoim zakładznie pracy w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu pracy Grażyna Zdziennicka- Kaczocha Sigma Docenić konflikt Haman, Gut One Press Dochodząc do tak Ury PWE Dokumentacja w transporcie drogowym : jak uniknąć błędów i nie narazić sie na kary Ewa Matejczyk Wiedza i Praktyka Ekologia Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska- Landwójtowicz PWE Ekonomika logistyki T. Truś, E. Januła Difin Ekonomika logistyki część 4 technologie magazynowania Jan Figurski 18. Ekonomika transportu Edward Mendyk Wojskowa Akademia Techniczna Wyższa Szkoła Logistyki Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i) : teoria i praktyka Szymonik A., Difin Elektrotechnika elektronika dla nieelektryków P. Hempowicz, R. Kiełsznia, A. Piłatowicz, J. Szymczyk, T. Toborowski, A. Wąsowski, A. Zielińska, W. Żurawski WNT Elementy logistycznej obsługi klienta w sieciach dystrybucyjnych : pomiar, oceny, strategie Marzena Kramarz Difin

6 22. Eurologistyka : teoria i praktyka Andrzej Szymonik Difin Feynmana wykłady z fizyki R.P. Feynman PWN Finansowanie infrastruktury transportowej w Polsce Liberadzki Marcin SGH Funkcja motywacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami logistycznymi Tadeusz Mendel Wyższa Szkoła Logistyki Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki Grabski F., Jaźwiński J.: WKiŁ Handel zagraniczny : Poradnik dla praktyków : praca zbiorowa pod red. Beaty Stępień Polskie Ekonomiczne Information technologies in logistics Szymonik Andrzej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDAWNICTWO Informatyka dla logistyki Majewski J. Instytut Logistyki i Magazynowania Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska PWE Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 1, Środki transportu S. Markusik PŚl Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 2, Infrastruktura punktowa : magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe S. Markusik Gliwice : Śląskiej, Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 3, cz. 1, Infrastruktura liniowa - wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu S. Markusik Gliwice : Śląskiej,

7 34. Infrastruktura logistyczna E. Kowalska- Napora Economicus Infrastruktura Magazynowa i transportowa Ł. Wojciechowski, A. Wojciechowski, T. Kosmatka WSL Infrastruktura transportu kolejowego Towpik K. Polit.Warsz Infrastruktura transportu samochodowego (wyd. 2) 38. Innowacje w opakowalnictwie K. Towpik Andrzej Korzeniowski Wyd. Warszawskiej Uniwersytetu Ekonomicznego red.janusz Politechnika 39. Innowacyjne systemy sterowania ruchem Dyduch Radomska 40. Instrukcja magazynowa Z. Dudziński ODDK Inteligencja emocjonalna w praktyce Daniel Goleman Media Rodzina Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej 43. International Logistics Agnieszka Łukasiewicz Andrzej Szymonik 44. Inżynieria produkcji Karpiński T 45. Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka Gaca S. 46. Inżynieria systemów i analiza systemowa Łunarski J. Instytut badawczy Dróg i mostów Politechnika Łódzka Wydawnictwa naukowo- Techniczne Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Politechnika Rzeszowska Inżynieria wymagań w praktyce Chrabski Bartosz, Zmitrowicz Karolina PWN Inżynieria zarządzania. Cz. 1, Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania I. Durlik Agencja Wydaw. "Placet" 8

8 49. Inżynieria zarządzania. Cz.2, Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych I. Durlik Agencja Wydaw. "Placet" Istotne aspekty BHP Leszek Lewicki, Joanna Sadłowska- Wrzesińska Wyższa Szkoła Logistyki Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw? Rafał Tarasewicz 52. Jak sporządzić instrukcję magazynową 53. Język rosyjski dla logistyków Zdzisław Dudziński Szołtysek J., Dudakov V. Szkoła Główna Handlowa ODDK ILiM Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji Spyra Zbigniew CeDeWu Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Kolej dużych prędkości. Uwarunkowania ekonomiczne Koleje dużych prędkości infrastruktura drogi kolejowej Hałas E.(red.) Bartłomiej Gorlewski, 58. Kompendium logistyka wojskowego Z. Kurasiński Instytut Logistyki i Magazynowania SGH Towpik K. Polit.Warsz Wojskowa Akademia Techniczna Kompendium Marketingu dla Logistyków Halina Szulce, Justyna Lewandowska, Szymon Strojny, Filip Januszewski, Agata Olszyńska Wyższa Szkoła Logistyki Kompendium wiedzy o logistyce E. Gołembska (red) Naukowe PWN Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Matwiejczuk Rafał Uniwersytetu Opolskiego

9 62. Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce J. Frąś Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwpwego Instytutu Badawczego Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki Tom 1 strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług red.nauk.marta Kadłubek Politechnika Czestochowska Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki Tom 2 Metody i narzędzia a logistyka w przykładach red.nauk.marta Kadłubek Politechnika Czestochowska Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków Lesiak Paweł SGH Konkurencja na rynku usług transportowych Grażyna Rosa 67. Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie K. Skoczylas 68. Kreowanie mobilności mieszkańców miast J. Szołtysek C.H.BECK Oficyna Wydawnicza Rzeszowskiej Wolters Kluwer Polska, Warszawa Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki red.marianna Jacyna Politechnika Warszawska Kultura Kaizen 71. Laboratorium magazynowe Miller Jon, Villafuerte Jaime, Wroblewski Mike pod redakcją Teresy Truś MT Biznes Difin

10 72. Lean dla bystrzaków Sayer Natalie J., Williams Bruce Helion Logistics and Supply Chain Management Szymonik Andrzej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDAWNICTWO Logistyka red. nauk. Elżbieta Gołembska C.H.BECK Logistyka : Infrastruktura techniczna na świecie Mindur M. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB Logistyka a bezpieczeństwo analiza wybranych problemów 77. Logistyka dla inżynierów Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 1 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 2 Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał 81. Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe Jacek Kurowski AON Niziński S., Żurek J., Ligier K Andrzej Szymonik Andrzej Szymonik Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Difin Difin Ficoń Krzysztof Bel Studio S. Kauf, A. Tłuczak Difin Logistyka miejska : teoria i praktyka Blanka Tundys Difin Logistyka międzynarodowa 84. Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej Gołembska Elżbieta red.nauk.elżbieta Gołembska PWN Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11 85. Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej red. nauk. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Poznań : Uniwersytetu Ekonomicznego Logistyka morska : statki, porty, spedycja Ficoń K Bel Studio Logistyka nowoczesnej armii Z. Kurasiński Wojskowa Akademia Techniczna Logistyka odzysku w opakowalnictwie Michniewska K Difin Logistyka produkcji Józef Matuszek Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 1, Planowanie i sterowanie produkcją Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 2, Narzędzia, metody, systemy Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 3, Studia przypadków Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja 94. Logistyka przyszłości 95. Logistyka stosowana metody, techniki, analizy - części I i II Józef Bendkowski, Mirosław Matusek Józef Bendkowski, Mirosław Matusek Józef Bendkowski, Mirosław Matusek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa Śląskiej Śląskiej Śląskiej Szymonik A. Difin Brdulak Halina red. J. Bendkowski. M. Kramarz PWE Uniwersytetu Ekonomicznego 96. Logistyka techniczna : infrastruktura logistyczna Ficoń Krzysztof Bell Studio Logistyka w biznesie M. Ciesielski PWE

12 98. Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej red. nauk. Elżbieta Gołembska Akademii Ekonomicznej Logistyka w Polsce. Raport 2011 red. I. Fechner, G. Szyszka Biblioteka Logistyka Logistyka w Polsce. Raport Logistyka w przedsiębiorstwie 102. Logistyka w przedsiębiorstwie G.Szyszka, I. Fechner (red.) Czesław Skowronek Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki Instytut Logistyki i Magazynowania Polskie Ekonomiczne PWE Logistyka w przedsiębiorstwie wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym Szymszal J. Politechnika Śląska Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : relacje i kierunki zmian Piotr Blaik Polskie Ekonomiczne Logistyka zaopatrzenia Józef Matuszek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Bendkowski J., Radziejowska G. Sląskiej Logistyka zwrotna. Potencjał, efektywność, oszczędności 108. Logistyka. Teoria i praktyka. tom Logistyka. Teoria i praktyka. tom 2 Jeszka Anna Maria Krawczyk S.: (red.), Krawczyk S.: (red.), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Difin Difin

13 110. Logistyka. Współczesne wyzwania nr 2 red. Jacek Szołtysek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa Logistyka. Współczesne wyzwania nr 3 red. Jacek Szołtysek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa Logistyka. Współczesne wyzwania nr 5 red. Jacek Szołtysek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa Logistyka: wybrane zagadnienia Baran [i in.] SGGW Lotnictwo w zarysie Ryszard Bartnik AON Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów 116. Matematyka dyskretna Stanisław Kwaśniowski Andrzej Szepietowski Oficyna Wydawnicza Wrocławskiej WUG Mechanika Ogólna T. 1-2 J. Leyko PWN Mechanika Ogólna T. 1-2 J. Misiak PWN Mechanika techniczna. T.1. Statyka i wytrzymałość J. Misiak Meine Logistik. Język niemiecki dla logistyków (wyd. 2) Janiak T., Neumann G., aus der Mark M. ILiM Menedżer skuteczny Peter F. Drucker MT Biznes Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym M. Kasperek Wyd. UE w Katowicach Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej : wybrane zagadnienia Józef Bendkowski Śląskiej Międzynarodowe stosunki gospodarcze red. nauk. Ewa Oziewicz Polskie Ekonomiczne

14 125. Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw Paweł Hanczar Uniwersytetu Ekonomicznego Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych Stefan Akira Jarecki Instytut Wydawniczy EURO-PRAWO Modelowanie logistyki miejskiej Maja Kiba- Janiak, Jarosław Witkowski PWE Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych Włodzimierz Kramarz Difin Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych Burduk A. Oficyna Wydawnicza Wrocławskiej My logistics. Język angielski dla logistyków (wyd. 2) Matulewski M., Matulewska A. ILiM Naucz się widzieć 132. Nowoczesna logistyka Rother Mike, Shook John P.R.Murphy, D.F. Wood 5 Helion Nowoczesne technologie w logistyce Długosz J.(red.), PWE Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej red. Molecki B Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe Kazimierz Szatkowski Oficyna Wydawnicza Wrocławskiej PWN Nowoczesność, efektywność i bezpieczeństwo współczesnej logistyki Kuck Jerzy AON

15 137. UDA-PO KL /12 Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Tadeusz Dyr, Paweł R. Kozubek Istytut Naukowo- Wydawniczy Spatium Odchodząc od nie Ury PWE Opakowania transportowe poradnik S. Jakowski Techniczno Naukowe Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki opakowaniami (z suplementem elektronicznym) Zdzisław Dudziński ODDK Opakowania w systemach logistycznych Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji B.Śliwczyński Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Krzyżaniak S. [i in.], Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych B.Śliwczyński Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja systemów produkcyjnych Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta PWE Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki Jagienka Rześny- Cieplińska UG Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska WSiP Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Anna Rożej WSiP Daria Cybulska WSiP

16 150. Planowanie i organizacja projektów logistycznych Marek Kasperek Akademii Ekonomicznej Planowanie logistyczne B. Śliwczyński BL Podręcznik gospodarki odpadami, teoria i praktyka B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek Seidel- Przywecki Sp. z o.o Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Barbara Gierusz ODDK Podręcznik spedytora T Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki red. D. Marciniak- Neider Remigiusz Kozłowski (red. nauk.) Polska Izba Spedycji i Logistyki Wolters Kluwer Podstawowe zagadnienia zarzadzania ruchem lotniczym Telesfor Marek Markiewicz AON Podstawy automatyki - tom 1 J. Kowal 158. Podstawy automatyki - tom 2 J. Kowal 159. Podstawy automatyki: wykład dla kierunku transport 160. Podstawy Fizyki t Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków J. Wawrzecki D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Paweł Andrzejczyk, Krzysztof Pawłowski Kraków: AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowodydaktyczne Kraków: AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowodydaktyczne Akademii Hutniczo- Ekonomicznej PWN 4 Instytut Logistyki i Magazynowania

17 162. Podstawy gospodarki odpadami 163. Podstawy i zasady eksploatacji urządzeń technicznych : skrypt dla studentów kierunków inżynierskich. Cz. I i II Rosik Dulewska Z Feliks Chwarścianek 164. Podstawy logistyki Fertsch M. (red.) 165. Podstawy logistyki miejskiej J. Szołtysek PWN 7 Bydgoszcz : Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki Instytut Logistyki i Magazynowania Akademia Ekonomiczna w Katowicach Podstawy naukowych badań Dwiliński L OWPW Podstawy prawa dla ekonomistów Jolanta Jabłońska - Bonca Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki M. Dąbrowa- Bajon OWPW Podstawy transportu i spedycji A.28. organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych Eugeniusz Januła Difin Podstawy transportu lotniczego Sumeer Chakuu, Piotr Kozłowski, Michał Nędza Konsorcjum Akademickie Podstawy zarządzania operacyjnego Jasiński Zdzisław Wolters Kluwer usunięto Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia Kosieradzka A., (red.). Oficyna Wydawnicza Warszawskiej

18 174. Polityka lotnicza Stanisław Zajas 175. Polityka rozwoju transportu Krystyna Wojewódzka- Król Warszawa : Akademii Obrony Narodowej Uniwersytetu Gdańskiego Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich Andrzej S. Grzelakowski Akademii Morskiej Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój Rucińska D. (red.) PWE Polskie porty morskie Dariusz Konkol Księży Młyn Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym Pluciński Michał CEDEWU Polskie statki ratownicze Dariusz Konkol Księży Młyn Poradnik Organizatora Gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych Pozwól płynąć swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu Z. Dudziński PWE M. Kizyn BL Czerska Joanna Placet Praktyka zarządzania Peter F. Drucker MT Biznes Prawo gospodarcze. Kompendium Jan Olszewski C.H. Beck Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne 187. Prawo w działalności gospodarczej pod red. H. Gronkiewicz- Waltz Grzegorz Michniewicz LexisNExis Difin

19 188. Procesy produkcyjne Gawlik J., Plichta J., Świć PWE Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska Gendarz Piotr, Salamon Szymon, Chwastyk Piotr PWE Projektowanie procesów logistycznych : monografia Ewa Kowalska- Napora Economicus Przewaga konkurencyjna operatorów publicznych na rynku usług pocztowych w UE Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński Przewóz ładunków Marta Wiszniewska Difin Rachunek kosztów dla inżynierów Matuszek J. I in., PWE Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) Danuta Małkowska ODDK Rachunkowość w logistyce przedsiębiorstw Red. Grzegorz Lew Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego Walulik Jan Instytut Wydawniczy EURO-PRAWO Rozwój polskich portów morskich Janusz Neider WUG Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki Joanna Hawlena Istytut Naukowo- Wydawniczy Spatium Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 1, Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska

20 200. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 2, Przepisy prawne D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 3, Środowisko pracy kierowcy, logistyka D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 4, Przepisy w transporcie drogowym D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 5, Transport kołowo-drogowy D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska Security in logistic systems Szymonik Andrzej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDAWNICTWO Sieci telekomunikacyjne Kabaciński W 206. Słownik skrótów i terminów : transport, spedycja, logistyka Janusz Neider Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Polska Izba Spedycji i Logistyki Socjologia Anthony Giddens PWN Socjologia. Kluczowe pojęcia Anthony Giddens PWN Spedycja Eugeniusz Januła Difin Spedycja : teoria, przykłady, ćwiczenia Salomon A. Akad.Morska Spedycja w okresie przemian na rynku kolejowych przewozów towarowych, H. Zielaskiewicz Warszawa : Wyższej Szkoły Cła i Logistyk

21 212. Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw 213. Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL 214. Strategie łańcuchów dostaw Wasilewska- Marszałkowska Iwona Witkowski J., Bąkowska- Morawska U Red. nauk. Marek Ciesielski, Jan Długosz CeDeWu UE Wrocław PWE System Logistyczny Polski : uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu pod red. Marianny Jacyny Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Systemy logistyczne : praca zbiorowa. Cz Sztuka elektroniki cz Środki transportu. Cz. 1 pod red. Tomasza Nowakowskiego P. Horowitz, W. Hill Radosław Kacperczyk Difin WKŁ Difin Środki transportu bliskiego i magazynowania wyd. 2 Raczyk A. Polit.Pozn Technika opakowań (oprawa miękka) Anne Emblem PWN Technika transportu ładunków L. Prochowski WKŁ Technologia i towaroznawstwo Łatka U. WSiP Technologia transportu kolejowego Zalewski Paweł, Siedlecki Piotr, Drewnowski Arkadiusz WKiŁ Technologie informatyczne w logistyce Szymonik A.: Wyd. Placet Technologie transportowe pod red. Macieja Mindura Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji

22 226. Telematyka transportu drogowego G. Nowacki (red.) ITS Towaroznawstwo Zembrzuska B Difin Towaroznawstwo dla logistyki Jałowiec T. Difin Towary niebezpieczne transport drogowy ADR Krzysztof Grzegorczyk, Rafał Buchcar Buch-Car Transport economics for logistics and logisticians Szymonik Andrzej Politechnika Łódzka Transport i spedycja : Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk Stajniak M. i in. ILiM Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów Sikorski Andrzej ODDK Transport i spedycja. Cz. 1, Transport Kacperczyk R. Difin Transport i spedycja. Cz. 2, Spedycja Kacperczyk R. Difin Transport intermodalny : technologia i organizacja Transport kolejowy : analiza administracyjnoprawna Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki Stokłosa J., Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Rafał Stasikowski Difin Anita Fajczak- Kowalska Uniwersytetu Łódzkiego Transport kombinowany/intermodalny - teoria i praktyka Wronka J., Wyd. Naukowe US Transport lotniczy : ekonomika i organizacja Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Dariusz Tłoczyński UG Transport lotniczy a zrównoważony rozwój Jeż Marian Instytut Lotnictwa

23 241. Transport lotniczy. Zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania Głowacki Paweł, Szczeciński Stefan Instytut Lotnictwa Transport wewnętrzny. Zagadnienia wybrane Halusiak Sławomir POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDAWNICTWO Transport wodny śródlądowy : funkcjonowanie i rozwój K. Wojewódzka- Król Uniwersytet Gdański Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej Elżbieta Załoga 245. Usługi logistyczne : teoria i praktyka Włodzimierz Rydzkowski (red.) Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Instytut Logistyki i Magazynowania Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek Dorota Ambrożuk Wolters Kluwer Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz Strachowska Renata 248. Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym Danuta Marciniak- Neider Wolters Kluwer Polska Izba Spedycji i Logistyki Węzły drogowe i autostradowe R. Krystek i inni WKŁ Wielokryterialne podejmowanie decyzji Kaliszewski I WNT Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług Marciszewska Elżbieta, SGH Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Trzaskalik T. PWE Współczesna logistyka. Wybrane aspekty Nyszk Wojciech AON Współczesne koncepcje i metody zarządzania Kazimierz Zimniewicz PWE

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/I

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/I Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/I Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: L.p. Tytuł Autor Rok Ilość 1. ABC magazyniera Eugeniusz Januła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 7/2015/I

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 7/2015/I Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 7/2015/I Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Warunki, które ma spełnić złożona oferta: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/I

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/I Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/I Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Warunki, które ma spełnić złożona oferta: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/2012 Gdańsk, dn. 13.06.20l2r Na przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej w ramach projektu Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH TECHNIKUM - TECHNIK LOGISTYK 342[04] Typ szkoły Przedmiot klasa Wydawnictwo Tytuł Autor Laboratorium

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

UDA - POKL.02.01.01-00-192/10 Finansista filarem sukcesu firmy studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

UDA - POKL.02.01.01-00-192/10 Finansista filarem sukcesu firmy studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Szczecin, dn.26.07.2013r. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie al. Woj. Polskiego 128 70-491 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi dostarczenia podręczników dla słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Logist. yka w Polsce - Raport 2011. Logistyka w Polsce. Raport 2015. Lista kategorii katalog

Logist. yka w Polsce - Raport 2011. Logistyka w Polsce. Raport 2015. Lista kategorii katalog katalog Lista kategorii katalog Sortuj według: wybierz Domyślnie Nazwa produktu Cena Ostatnio dodane produkty // W porządku malejącym W porządku rosnącym yka w Polsce - Raport 2011 Logist Autor: praca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI TRANSPORTU L35 siedziba budynek Houston, II piętro, 31a Sekretariat tel: 1 68 30 93, 1 68 30 94 L35@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl www.l35.pk.edu.pl Informacja dla studentów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIK LOGISTYK Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo 2. 3. Zapasy i magazynowanie Logistyka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla Technikum przedmioty zawodowe 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników dla Technikum przedmioty zawodowe 2015/2016 Szkolny zestaw podręczników dla Technikum przedmioty zawodowe 2015/2016 Technik Handlowiec 1. Statystyka w marketingu 1. Statystyka, A. Komosa, EKONOMIK 2. Statystyka-ćwiczenia, A.Komosa EKONOMIK 2. Marketing

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2015/2016) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016. 1 Uwaga: podręczniki należy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB Warszawa, 28.01.2013 r. Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa KRS 0000139796, NIP 5261038205, Skład Zarządu: Jolanta Łazuga-Koczurowska

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa I Technikum, zawód: technik informatyk WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Język polski 425/1/2012 425/2/2012 Ponad słowami klasa I część 1, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015. Przedmioty zawodowe klasy pierwsze, drugie, trzecie

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015. Przedmioty zawodowe klasy pierwsze, drugie, trzecie Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Przedmioty zawodowe klasy pierwsze, drugie, trzecie PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO nr dopuszczenia MEN/rok Zawód: technik ekonomista 331403 gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia w sprzęt IT i narzędzia TIK

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia w sprzęt IT i narzędzia TIK Kozenin, dnia 17.10.2016 r. Znak sprawy: 3.2016 Projekt Dziś mamy szansę na lepsze jutro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła Wrocław, 2012-10-05 Zapytanie ofertowe Nr 1/POKL/AW/2012 Zamawiający. Internet Center Polska Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 7/4 50-082 Wrocław tel. 071344 82 52, fax. 071343 23 61 Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu

UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych dla Samochodowego Nr 3 i ZSZ Nr 11 szk. 2014/15 UWAGA ważne!!! Zakup podręczników we wrześniu - po pierwszych zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu Zawód

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017. Przedmioty zawodowe klasy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017. Przedmioty zawodowe klasy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 Przedmioty zawodowe klasy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO nr dopuszczenia MEN/rok Zawód: technik ekonomista 331403

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2014/2015) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015. 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie podręczników na kierunku Kosmetologia

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie podręczników na kierunku Kosmetologia ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie podręczników na kierunku Kosmetologia Katowice, 22.01.2014 r. W związku z realizacją przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół Warszawa, dnia 21 września 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, jako beneficjent projektu: Rozwój szkół powiatu ostrowskiego, realizując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 Wrocław, 24.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 (dotyczy wynajmu autobusu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa Warszawa NIP: Zapytanie ofertowe. z dnia r.

Warszawa, Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa Warszawa NIP: Zapytanie ofertowe. z dnia r. Warszawa, 21.10.2016 Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa 4 00 062 Warszawa NIP: 5260157830 Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2016r. na: usługi doradcze o charakterze prorozwojowym o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia oraz uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA nr programu 2302/T-5,SP/MEN/1998.02.24 symbol zawodu 341[02] rachunkowość klasa 3 i 4: BOŻENA PADUREK, RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW część I, II, III, IV. WYDAWNICTWO Bożena

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Główiew, 16.08.2014r. W związku z realizacją projektu pn. Szerokopasmowy Internet w powiecie kaliskim, konińskim, słupeckim i tureckim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręcznikåw na rok szkolny 2010/2011

Szkolny zestaw podręcznikåw na rok szkolny 2010/2011 Szkolny zestaw podręcznikåw na rok szkolny 2010/2011 I. Technikum przedmioty zawodowe Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo 1. Statystyka Statystyka Statystyka ćwiczenia, 2. Podstawy ekonomii Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Zakup literatury specjalistycznej

Zakup literatury specjalistycznej Projekt Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych w

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych w Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych w Turku (propozycje) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA : SPRZEDAWCA 522301 Typ szkoły Przedmiot klasa Wydawnictwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wrk.org.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wrk.org.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Poznań, dnia 20.02.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/2013/WCPPO dot. emisji ogłoszeń w prasie lokalnej w ramach projektu pn. Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok 20.0.201r. Zamawiający: LINGUA Edyta Sylwia Jasińska ul. Niemeńska 12, 1-161 Białystok www.lingua.bialystok.pl Faks: 8 676 1 8 E-mail: biuro@lingua.bialystok.pl Wykonawcy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE CSR 3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE CSR 3/2014 Olsztyn, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE CSR 3/2014 Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska w związku z realizacją projektu nr 114/SPPW/DPP/2014 o tytule Bądź ta zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA I. Informacje ogólne Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług szkoleniowych, doradczych i organizacji praktyk/staży zawodowych dla uczestników projektu Mój wybór, mój zawód,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 Białystok, 16.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OWOP/2012 na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach projektu p.n. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński Ośrodek Wspierania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Automatyzacja pracy maszyn roboczych: metodyka i zastosowania praca zbiorowa / red. Jan Szlagowski; [aut. Dariusz Dąbrowski, et al.] Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dopuszczony do nauczania: przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Podręcznik dopuszczony do nauczania: przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 dla i ZSZ - przedmioty Technik Załącznik nr 2 1. tom 1 Wstęp do projektowania P. Boś, Sł. Sitarz Podręcznik dopuszczony do technika 2. tom 2

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i programów nauczania. podręcznik i wydawnictwo

Wykaz podręczników i programów nauczania. podręcznik i wydawnictwo Wykaz podręczników i programów nauczania KLASA 1 przedmiot podręcznik i wydawnictwo Język angielski Matura Prime Time PLUS (podręcznik wieloletni) Express Publishing Język hiszpański Descubre curso de

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Constans Bogumił Klimiuk ul. Warszawska 58 17-200 Hajnówka Białystok, dnia 21.02.2012r. Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo