UDA-PO KL /12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku"

Transkrypt

1 Gdańsk, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie Przygotowanie i realizacja kierunku Informatyka, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL /12 I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Bankowa ul. Dolna Brama 8, Gdańsk II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 1. Baza Konkurencyjności, data zamieszczenia: Strona internetowa Zamawiającego, data zamieszczenia: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. 2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1). IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do specjalności zgodnie z załącznikiem nr 1. Kod CPV Książki biblioteczne V. OFERTY CZĄSTKOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych- oferta powinna obejmować komplet książek. VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Biblioteka Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk (Biblioteka). 2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia oraz prześlą w terminie wskazanym w niniejszym dokumencie uzupełnione załączniki nr 2 i 3. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami

2 wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy: osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub pełnomocnika, kapitałowo (w szczególności pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 10% udziałów lub akcji). uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej VII. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY Oferty oceniane będą według następującego kryterium: Cena brutto zestawu książek (cena musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia) 100% Cena najniższa z otrzymanych ofert Cena oferty (badanej) * 100 = liczba punktów Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą. VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI Płatności za wykonaną usługę będą płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferta musi zawierać wycenę brutto przedmiotu zamówienia w podziale na części zamówienia wyszczególnione w Załączniku nr 1. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 2. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego zamówienia. Po wyborze Wykonawcy zostanie przekazana umowa stanowiąca załącznik nr 4 niniejszego zapytania. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy składać na adres mailowy: lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa, Biblioteka, ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk, z dopiskiem Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2015/I, lub faksem na numer telefonu Termin składania ofert upływa roku. Związanie złożoną ofertą: od 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3 XI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych z Wykonawcami jest: Kamila Małyszko - XII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/I Załącznik nr 2 Formularz oferty Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 4 Wzór umowy XIII. UWAGI KOŃCOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną. Planowany termin wyboru oferty: r. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zapraszam do współpracy.

4 Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/I Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Warunki, które ma spełnić złożona oferta: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: L.p. Tytuł Autor Rok Ilość 1. ABC magazyniera Eugeniusz Januła i Handel Książkami "KaBe" Airport City Stangel Michał Helion Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski PWE Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę Janusz Kaliński Księży Młyn Badania operacyjne stosowane : modele i aplikacje Ficoń K. BEL Studio Bezpieczeństwo i higiena pracy Meritum wyd. 4 Maciej Ambroziewicz Wolters Kluwer Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu Szymonik Andrzej, Bielecki Maciej Difin BHP w praktyce Bogdan Rączkowski ODDK BHP w zakładach pracy zagadnienia prawne i praktyczne Ewa Tomaszewska Difin Cel. Doskonałość w produkcji Goldratt Eliyahu M. MINT Books

5 11. Co każdy pracodawca wiedzieć powinien o zasadach BHP w swoim zakładznie pracy w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu pracy Grażyna Zdziennicka- Kaczocha Sigma Docenić konflikt Haman, Gut One Press Dochodząc do tak Ury PWE Dokumentacja w transporcie drogowym : jak uniknąć błędów i nie narazić sie na kary Ewa Matejczyk Wiedza i Praktyka Ekologia Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska- Landwójtowicz PWE Ekonomika logistyki T. Truś, E. Januła Difin Ekonomika logistyki część 4 technologie magazynowania Jan Figurski 18. Ekonomika transportu Edward Mendyk Wojskowa Akademia Techniczna Wyższa Szkoła Logistyki Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i) : teoria i praktyka Szymonik A., Difin Elektrotechnika elektronika dla nieelektryków P. Hempowicz, R. Kiełsznia, A. Piłatowicz, J. Szymczyk, T. Toborowski, A. Wąsowski, A. Zielińska, W. Żurawski WNT Elementy logistycznej obsługi klienta w sieciach dystrybucyjnych : pomiar, oceny, strategie Marzena Kramarz Difin

6 22. Eurologistyka : teoria i praktyka Andrzej Szymonik Difin Feynmana wykłady z fizyki R.P. Feynman PWN Finansowanie infrastruktury transportowej w Polsce Liberadzki Marcin SGH Funkcja motywacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami logistycznymi Tadeusz Mendel Wyższa Szkoła Logistyki Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki Grabski F., Jaźwiński J.: WKiŁ Handel zagraniczny : Poradnik dla praktyków : praca zbiorowa pod red. Beaty Stępień Polskie Ekonomiczne Information technologies in logistics Szymonik Andrzej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDAWNICTWO Informatyka dla logistyki Majewski J. Instytut Logistyki i Magazynowania Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska PWE Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 1, Środki transportu S. Markusik PŚl Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 2, Infrastruktura punktowa : magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe S. Markusik Gliwice : Śląskiej, Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 3, cz. 1, Infrastruktura liniowa - wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu S. Markusik Gliwice : Śląskiej,

7 34. Infrastruktura logistyczna E. Kowalska- Napora Economicus Infrastruktura Magazynowa i transportowa Ł. Wojciechowski, A. Wojciechowski, T. Kosmatka WSL Infrastruktura transportu kolejowego Towpik K. Polit.Warsz Infrastruktura transportu samochodowego (wyd. 2) 38. Innowacje w opakowalnictwie K. Towpik Andrzej Korzeniowski Wyd. Warszawskiej Uniwersytetu Ekonomicznego red.janusz Politechnika 39. Innowacyjne systemy sterowania ruchem Dyduch Radomska 40. Instrukcja magazynowa Z. Dudziński ODDK Inteligencja emocjonalna w praktyce Daniel Goleman Media Rodzina Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej 43. International Logistics Agnieszka Łukasiewicz Andrzej Szymonik 44. Inżynieria produkcji Karpiński T 45. Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka Gaca S. 46. Inżynieria systemów i analiza systemowa Łunarski J. Instytut badawczy Dróg i mostów Politechnika Łódzka Wydawnictwa naukowo- Techniczne Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Politechnika Rzeszowska Inżynieria wymagań w praktyce Chrabski Bartosz, Zmitrowicz Karolina PWN Inżynieria zarządzania. Cz. 1, Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania I. Durlik Agencja Wydaw. "Placet" 8

8 49. Inżynieria zarządzania. Cz.2, Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych I. Durlik Agencja Wydaw. "Placet" Istotne aspekty BHP Leszek Lewicki, Joanna Sadłowska- Wrzesińska Wyższa Szkoła Logistyki Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw? Rafał Tarasewicz 52. Jak sporządzić instrukcję magazynową 53. Język rosyjski dla logistyków Zdzisław Dudziński Szołtysek J., Dudakov V. Szkoła Główna Handlowa ODDK ILiM Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji Spyra Zbigniew CeDeWu Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Kolej dużych prędkości. Uwarunkowania ekonomiczne Koleje dużych prędkości infrastruktura drogi kolejowej Hałas E.(red.) Bartłomiej Gorlewski, 58. Kompendium logistyka wojskowego Z. Kurasiński Instytut Logistyki i Magazynowania SGH Towpik K. Polit.Warsz Wojskowa Akademia Techniczna Kompendium Marketingu dla Logistyków Halina Szulce, Justyna Lewandowska, Szymon Strojny, Filip Januszewski, Agata Olszyńska Wyższa Szkoła Logistyki Kompendium wiedzy o logistyce E. Gołembska (red) Naukowe PWN Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Matwiejczuk Rafał Uniwersytetu Opolskiego

9 62. Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce J. Frąś Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwpwego Instytutu Badawczego Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki Tom 1 strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług red.nauk.marta Kadłubek Politechnika Czestochowska Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki Tom 2 Metody i narzędzia a logistyka w przykładach red.nauk.marta Kadłubek Politechnika Czestochowska Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków Lesiak Paweł SGH Konkurencja na rynku usług transportowych Grażyna Rosa 67. Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie K. Skoczylas 68. Kreowanie mobilności mieszkańców miast J. Szołtysek C.H.BECK Oficyna Wydawnicza Rzeszowskiej Wolters Kluwer Polska, Warszawa Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki red.marianna Jacyna Politechnika Warszawska Kultura Kaizen 71. Laboratorium magazynowe Miller Jon, Villafuerte Jaime, Wroblewski Mike pod redakcją Teresy Truś MT Biznes Difin

10 72. Lean dla bystrzaków Sayer Natalie J., Williams Bruce Helion Logistics and Supply Chain Management Szymonik Andrzej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDAWNICTWO Logistyka red. nauk. Elżbieta Gołembska C.H.BECK Logistyka : Infrastruktura techniczna na świecie Mindur M. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB Logistyka a bezpieczeństwo analiza wybranych problemów 77. Logistyka dla inżynierów Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 1 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 2 Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał 81. Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe Jacek Kurowski AON Niziński S., Żurek J., Ligier K Andrzej Szymonik Andrzej Szymonik Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Difin Difin Ficoń Krzysztof Bel Studio S. Kauf, A. Tłuczak Difin Logistyka miejska : teoria i praktyka Blanka Tundys Difin Logistyka międzynarodowa 84. Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej Gołembska Elżbieta red.nauk.elżbieta Gołembska PWN Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11 85. Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej red. nauk. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Poznań : Uniwersytetu Ekonomicznego Logistyka morska : statki, porty, spedycja Ficoń K Bel Studio Logistyka nowoczesnej armii Z. Kurasiński Wojskowa Akademia Techniczna Logistyka odzysku w opakowalnictwie Michniewska K Difin Logistyka produkcji Józef Matuszek Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 1, Planowanie i sterowanie produkcją Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 2, Narzędzia, metody, systemy Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. Cz. 3, Studia przypadków Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja 94. Logistyka przyszłości 95. Logistyka stosowana metody, techniki, analizy - części I i II Józef Bendkowski, Mirosław Matusek Józef Bendkowski, Mirosław Matusek Józef Bendkowski, Mirosław Matusek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa Śląskiej Śląskiej Śląskiej Szymonik A. Difin Brdulak Halina red. J. Bendkowski. M. Kramarz PWE Uniwersytetu Ekonomicznego 96. Logistyka techniczna : infrastruktura logistyczna Ficoń Krzysztof Bell Studio Logistyka w biznesie M. Ciesielski PWE

12 98. Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej red. nauk. Elżbieta Gołembska Akademii Ekonomicznej Logistyka w Polsce. Raport 2011 red. I. Fechner, G. Szyszka Biblioteka Logistyka Logistyka w Polsce. Raport Logistyka w przedsiębiorstwie 102. Logistyka w przedsiębiorstwie G.Szyszka, I. Fechner (red.) Czesław Skowronek Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki Instytut Logistyki i Magazynowania Polskie Ekonomiczne PWE Logistyka w przedsiębiorstwie wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym Szymszal J. Politechnika Śląska Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : relacje i kierunki zmian Piotr Blaik Polskie Ekonomiczne Logistyka zaopatrzenia Józef Matuszek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Bendkowski J., Radziejowska G. Sląskiej Logistyka zwrotna. Potencjał, efektywność, oszczędności 108. Logistyka. Teoria i praktyka. tom Logistyka. Teoria i praktyka. tom 2 Jeszka Anna Maria Krawczyk S.: (red.), Krawczyk S.: (red.), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Difin Difin

13 110. Logistyka. Współczesne wyzwania nr 2 red. Jacek Szołtysek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa Logistyka. Współczesne wyzwania nr 3 red. Jacek Szołtysek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa Logistyka. Współczesne wyzwania nr 5 red. Jacek Szołtysek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa Logistyka: wybrane zagadnienia Baran [i in.] SGGW Lotnictwo w zarysie Ryszard Bartnik AON Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów 116. Matematyka dyskretna Stanisław Kwaśniowski Andrzej Szepietowski Oficyna Wydawnicza Wrocławskiej WUG Mechanika Ogólna T. 1-2 J. Leyko PWN Mechanika Ogólna T. 1-2 J. Misiak PWN Mechanika techniczna. T.1. Statyka i wytrzymałość J. Misiak Meine Logistik. Język niemiecki dla logistyków (wyd. 2) Janiak T., Neumann G., aus der Mark M. ILiM Menedżer skuteczny Peter F. Drucker MT Biznes Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym M. Kasperek Wyd. UE w Katowicach Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej : wybrane zagadnienia Józef Bendkowski Śląskiej Międzynarodowe stosunki gospodarcze red. nauk. Ewa Oziewicz Polskie Ekonomiczne

14 125. Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw Paweł Hanczar Uniwersytetu Ekonomicznego Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych Stefan Akira Jarecki Instytut Wydawniczy EURO-PRAWO Modelowanie logistyki miejskiej Maja Kiba- Janiak, Jarosław Witkowski PWE Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych Włodzimierz Kramarz Difin Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych Burduk A. Oficyna Wydawnicza Wrocławskiej My logistics. Język angielski dla logistyków (wyd. 2) Matulewski M., Matulewska A. ILiM Naucz się widzieć 132. Nowoczesna logistyka Rother Mike, Shook John P.R.Murphy, D.F. Wood 5 Helion Nowoczesne technologie w logistyce Długosz J.(red.), PWE Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej red. Molecki B Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe Kazimierz Szatkowski Oficyna Wydawnicza Wrocławskiej PWN Nowoczesność, efektywność i bezpieczeństwo współczesnej logistyki Kuck Jerzy AON

15 137. UDA-PO KL /12 Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Tadeusz Dyr, Paweł R. Kozubek Istytut Naukowo- Wydawniczy Spatium Odchodząc od nie Ury PWE Opakowania transportowe poradnik S. Jakowski Techniczno Naukowe Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki opakowaniami (z suplementem elektronicznym) Zdzisław Dudziński ODDK Opakowania w systemach logistycznych Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji B.Śliwczyński Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Krzyżaniak S. [i in.], Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych B.Śliwczyński Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja systemów produkcyjnych Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta PWE Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki Jagienka Rześny- Cieplińska UG Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska WSiP Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Anna Rożej WSiP Daria Cybulska WSiP

16 150. Planowanie i organizacja projektów logistycznych Marek Kasperek Akademii Ekonomicznej Planowanie logistyczne B. Śliwczyński BL Podręcznik gospodarki odpadami, teoria i praktyka B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek Seidel- Przywecki Sp. z o.o Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Barbara Gierusz ODDK Podręcznik spedytora T Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki red. D. Marciniak- Neider Remigiusz Kozłowski (red. nauk.) Polska Izba Spedycji i Logistyki Wolters Kluwer Podstawowe zagadnienia zarzadzania ruchem lotniczym Telesfor Marek Markiewicz AON Podstawy automatyki - tom 1 J. Kowal 158. Podstawy automatyki - tom 2 J. Kowal 159. Podstawy automatyki: wykład dla kierunku transport 160. Podstawy Fizyki t Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków J. Wawrzecki D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Paweł Andrzejczyk, Krzysztof Pawłowski Kraków: AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowodydaktyczne Kraków: AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowodydaktyczne Akademii Hutniczo- Ekonomicznej PWN 4 Instytut Logistyki i Magazynowania

17 162. Podstawy gospodarki odpadami 163. Podstawy i zasady eksploatacji urządzeń technicznych : skrypt dla studentów kierunków inżynierskich. Cz. I i II Rosik Dulewska Z Feliks Chwarścianek 164. Podstawy logistyki Fertsch M. (red.) 165. Podstawy logistyki miejskiej J. Szołtysek PWN 7 Bydgoszcz : Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki Instytut Logistyki i Magazynowania Akademia Ekonomiczna w Katowicach Podstawy naukowych badań Dwiliński L OWPW Podstawy prawa dla ekonomistów Jolanta Jabłońska - Bonca Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki M. Dąbrowa- Bajon OWPW Podstawy transportu i spedycji A.28. organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych Eugeniusz Januła Difin Podstawy transportu lotniczego Sumeer Chakuu, Piotr Kozłowski, Michał Nędza Konsorcjum Akademickie Podstawy zarządzania operacyjnego Jasiński Zdzisław Wolters Kluwer usunięto Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia Kosieradzka A., (red.). Oficyna Wydawnicza Warszawskiej

18 174. Polityka lotnicza Stanisław Zajas 175. Polityka rozwoju transportu Krystyna Wojewódzka- Król Warszawa : Akademii Obrony Narodowej Uniwersytetu Gdańskiego Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich Andrzej S. Grzelakowski Akademii Morskiej Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój Rucińska D. (red.) PWE Polskie porty morskie Dariusz Konkol Księży Młyn Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym Pluciński Michał CEDEWU Polskie statki ratownicze Dariusz Konkol Księży Młyn Poradnik Organizatora Gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych Pozwól płynąć swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu Z. Dudziński PWE M. Kizyn BL Czerska Joanna Placet Praktyka zarządzania Peter F. Drucker MT Biznes Prawo gospodarcze. Kompendium Jan Olszewski C.H. Beck Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne 187. Prawo w działalności gospodarczej pod red. H. Gronkiewicz- Waltz Grzegorz Michniewicz LexisNExis Difin

19 188. Procesy produkcyjne Gawlik J., Plichta J., Świć PWE Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska Gendarz Piotr, Salamon Szymon, Chwastyk Piotr PWE Projektowanie procesów logistycznych : monografia Ewa Kowalska- Napora Economicus Przewaga konkurencyjna operatorów publicznych na rynku usług pocztowych w UE Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński Przewóz ładunków Marta Wiszniewska Difin Rachunek kosztów dla inżynierów Matuszek J. I in., PWE Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) Danuta Małkowska ODDK Rachunkowość w logistyce przedsiębiorstw Red. Grzegorz Lew Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego Walulik Jan Instytut Wydawniczy EURO-PRAWO Rozwój polskich portów morskich Janusz Neider WUG Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki Joanna Hawlena Istytut Naukowo- Wydawniczy Spatium Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 1, Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska

20 200. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 2, Przepisy prawne D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 3, Środowisko pracy kierowcy, logistyka D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 4, Przepisy w transporcie drogowym D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 5, Transport kołowo-drogowy D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. Systherm D. Gazińska Security in logistic systems Szymonik Andrzej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDAWNICTWO Sieci telekomunikacyjne Kabaciński W 206. Słownik skrótów i terminów : transport, spedycja, logistyka Janusz Neider Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Polska Izba Spedycji i Logistyki Socjologia Anthony Giddens PWN Socjologia. Kluczowe pojęcia Anthony Giddens PWN Spedycja Eugeniusz Januła Difin Spedycja : teoria, przykłady, ćwiczenia Salomon A. Akad.Morska Spedycja w okresie przemian na rynku kolejowych przewozów towarowych, H. Zielaskiewicz Warszawa : Wyższej Szkoły Cła i Logistyk

21 212. Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw 213. Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL 214. Strategie łańcuchów dostaw Wasilewska- Marszałkowska Iwona Witkowski J., Bąkowska- Morawska U Red. nauk. Marek Ciesielski, Jan Długosz CeDeWu UE Wrocław PWE System Logistyczny Polski : uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu pod red. Marianny Jacyny Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Systemy logistyczne : praca zbiorowa. Cz Sztuka elektroniki cz Środki transportu. Cz. 1 pod red. Tomasza Nowakowskiego P. Horowitz, W. Hill Radosław Kacperczyk Difin WKŁ Difin Środki transportu bliskiego i magazynowania wyd. 2 Raczyk A. Polit.Pozn Technika opakowań (oprawa miękka) Anne Emblem PWN Technika transportu ładunków L. Prochowski WKŁ Technologia i towaroznawstwo Łatka U. WSiP Technologia transportu kolejowego Zalewski Paweł, Siedlecki Piotr, Drewnowski Arkadiusz WKiŁ Technologie informatyczne w logistyce Szymonik A.: Wyd. Placet Technologie transportowe pod red. Macieja Mindura Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji

22 226. Telematyka transportu drogowego G. Nowacki (red.) ITS Towaroznawstwo Zembrzuska B Difin Towaroznawstwo dla logistyki Jałowiec T. Difin Towary niebezpieczne transport drogowy ADR Krzysztof Grzegorczyk, Rafał Buchcar Buch-Car Transport economics for logistics and logisticians Szymonik Andrzej Politechnika Łódzka Transport i spedycja : Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk Stajniak M. i in. ILiM Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów Sikorski Andrzej ODDK Transport i spedycja. Cz. 1, Transport Kacperczyk R. Difin Transport i spedycja. Cz. 2, Spedycja Kacperczyk R. Difin Transport intermodalny : technologia i organizacja Transport kolejowy : analiza administracyjnoprawna Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki Stokłosa J., Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Rafał Stasikowski Difin Anita Fajczak- Kowalska Uniwersytetu Łódzkiego Transport kombinowany/intermodalny - teoria i praktyka Wronka J., Wyd. Naukowe US Transport lotniczy : ekonomika i organizacja Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Dariusz Tłoczyński UG Transport lotniczy a zrównoważony rozwój Jeż Marian Instytut Lotnictwa

23 241. Transport lotniczy. Zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania Głowacki Paweł, Szczeciński Stefan Instytut Lotnictwa Transport wewnętrzny. Zagadnienia wybrane Halusiak Sławomir POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDAWNICTWO Transport wodny śródlądowy : funkcjonowanie i rozwój K. Wojewódzka- Król Uniwersytet Gdański Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej Elżbieta Załoga 245. Usługi logistyczne : teoria i praktyka Włodzimierz Rydzkowski (red.) Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Instytut Logistyki i Magazynowania Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek Dorota Ambrożuk Wolters Kluwer Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz Strachowska Renata 248. Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym Danuta Marciniak- Neider Wolters Kluwer Polska Izba Spedycji i Logistyki Węzły drogowe i autostradowe R. Krystek i inni WKŁ Wielokryterialne podejmowanie decyzji Kaliszewski I WNT Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług Marciszewska Elżbieta, SGH Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Trzaskalik T. PWE Współczesna logistyka. Wybrane aspekty Nyszk Wojciech AON Współczesne koncepcje i metody zarządzania Kazimierz Zimniewicz PWE

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań Tel. 32/ 3498 488 agata.danowska@chorzow.wsb.pl http://www.wsb.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2 Spis treści ROK LXV Nr 10 (1226) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo