Katalog produktów wentylacyjnych Ventilation products catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów wentylacyjnych Ventilation products catalogue"

Transkrypt

1 Katalog produktów wentylacyjnych Ventilation products catalogue

2 Europrofil ROK ZA O ENIA 1993 ZATRUDNIENIE 100 OSÓB KOMPETENCJE PRODUKCYJNE w³asny rozkrój krêgów stalowych do szerokoœci 1500 mm i wadze do 15 ton profilowanie blach gruboœci 0,2-3 mm profilowanie z pasów szer. do 450 mm obróbka stali na prasach o nacisku ton mo liwoœæ realizacji niestandardowych, indywidualnych zamówieñ SPRZEDA NA RYNKI PL, D, A, CZ, SK, H, RO, BG, LT, LV, UA, RUS ILOŒÆ PRZEROBIONEGO SUROWCA W 2007 ROKU stal aluminium ton 500 ton OBIEKTY W ASNE hale produkcyjne magazyny ca³oœæ terenów m m m Profilujemy ofertê zgodnie z oczekiwaniami rynku Je eli zachodzi taka potrzeba modyfikujemy produkty zgodnie z oczekiwaniami klienta. W zale noœci od potrzeb klientów projektujemy i wykonujemy maszyny do produkcji specjalnie zleconych profili zimnogiêtych. Oferujemy równie projektowanie i wykonawstwo maszyn do produkcji profili. Jesteœmy tam, gdzie zachodzi potrzeba indywidualnych rozwi¹zañ. Dzia³amy elastycznie. Posiadamy w³asny rozkrój blach, dziêki czemu skutecznie kontrolujemy powtarzaln¹ jakoœæ i koszty produkcji. Nowoczesne, w pe³ni zautomatyzowane linie technologiczne pozwalaj¹ nam na efektywn¹ produkcjê z materia³ów w zakresie gruboœci od 0,2 do 3 mm i szerokoœci od 20 do 450 mm. Profilujemy blachy aluminiowe, czarne, ocynkowane lub lakierowane. We profile the offer follow the market expectations We modify products according to the Customer s requirements, if necessary. According the Customer s needs, we design and manufacture machines for production of specially ordered cold formed profiles. We also offer the design and manufacturing of machines for the production of profiles. We are there where a need for customised solutions arises. We act flexibly. We have our own device for steel and aluminium coils cutting, thanks to which we can effectively control repeatable quality and production costs. Modern, fully automated process engeineering lines alow effective production using material within a thickness range from 0.2 to 3 mm and widths from 20 to 450 mm. We profile aluminium, steel, zinc-coated lacquered plates.

3 SPIS TREŒCI / INDEX 1. KANA Y I KSZTA TKI PROSTOK TNE RECTANGULAR DUCTING AND PIPE 2. KANA Y OKR G E / ROUND DUCTING AND PIPE 2.1 RURA ZWIJANA - SPIRO / SPIRO COIL PIPE 2.2 ELASTYCZNY PRZEWÓD ALUMINIOWY, NIEIZOLOWANY EP-N / EP-N FLEXIBLE ALUMINIUM DUCT, NOT INSULATED 2.3 ELASTYCZNY PRZEWÓD ALUMINIOWY, IZOLOWANY EP - I.140 / EP - I.140 FLEXIBLE ALUMINIUM DUCT, INSULATED 2.4 ELASTYCZNY PRZEWÓD ALUMINIOWY, IZOLOWANY EP - I.250 / EP - I.250 FLEXIBLE ALUMINIUM DUCT, INSULATED 2.5 PRZEWÓD ALUMINIOWY, NIEIZOLOWANY EP-F / EP-F ALUMINIUM DUCT, NOT INSULATED 3. KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS 3.1 KOLANO SEGMENTOWE / SECTIONAL BEND 3.2 KOLANO T OCZONE / PRESSED BEND 3.3 REDUKCJA T OCZONA / PRESSED REDUCER 3.4 REDUKCJA SEGMENTOWA SYMETRYCZNA / SYMMETRIC SEGMENTED REDUCER 3.5 REDUKCJA SEGMENTOWA NIESYMETRYCZNA / ASYMMETRICAL SEGMENTED REDUCER 3.6 TRÓJNIKI REDUKCYJNE/ REDUCING TEES 3.7 TRÓJNIK OR OWY / TWIN BEND 3.8 NAK ADKA T OCZONA / COLLAR SADLE 3.9 NYPEL / COUPLING 3.10 MUFA / SLEEVE 3.11 SZTUCER CYLINDRYCZNY PROSTY / STRAIGHT BRANCHING 3.12 ZAWÓR WENTYLACYJNY OKR G Y / ROUND VENTILATING VALVE 3.13 ZAŒLEPKA PRZEWODU / DUCT END CUP 3.14 ZAŒLEPKA Z SIATK / NET STRAIGHT BRANCHING 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 4.1 PRZEPUSTNICA JEDNOP ASZCZYZNOWA OKR G A / SINGLE BLADE ROUND DAMPER 4.2 PRZEPUSTNICA ZWROTNA / BLACK DRAFT DAMPER 4.3 PRZEPUSTNICA KANA OWA TYPU IRIS / DUCT DAMPER TYPE IRIS 4.4 PRZEPUSTNICA WIELOP ASZCZYZNOWA ALUMINIOWA / MULTI BLADE ALUMINIUM DAMPER 4.5 PRZEPUSTNICA JEDNOP ASZCZYZNOWA PROSTOK TNA / SINGLE BLADE RECTANGULAR DAMPER 4.6 CZERPNIA / WYRZUTNIA OKR G A ŒCIENNA ALUMINIOWA / ROUND INTAKE / EXHAUSTER 4.7 CZERPNIA WENTYLACYJNA ŒCIENNA PROSTOK TNA / RECTANGULAR AIR INTAKE 4.8 WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY / ROUND GRAVITY VENTILATOR 4.9 CZERPNIA DACHOWA OKR G A TYP C / ROOF ROUND AIR INTAKE TYPE C 4.10 WYRZUTNIA DACHOWA OKR G A TYP C / ROOF ROUND AIR EXHAUSTER TYPE C 4.11 WYRZUTNIA / CZERPNIA DACHOWA PROSTOK TNA TYP A / ROOF RECTANGULAR AIR INTAKE / EXHAUSTER TYPE A 4.12 WYRZUTNIA / CZERPNIA DACHOWA PROSTOK TNA TYP B ROOF RECTANGULAR AIR INTAKE / EXHAUSTER TYPE B 4.13 PODSTAWA DACHOWA, KO OWA, TYP: B-I, B-II, B-III / ROOF BASE B-I, B-II, B-III 4.14 PODSTAWA DACHOWA PROSTOK TNA TYP A / RECTANGULAR ROOF BASE TYPE A SPIS TREŒCI / INDEX

4 4.15 T UMIK AKUSTYCZNY OKR G Y / ROUND ACOUSTIC SILENCER 4.16 T UMIK AKUSTYCZNY P YTOWY / RECTANGULAR ACOUSTIC SILENCER 4.17 KRÓCIEC ELASTYCZNY OKR GY / ROUND FLEXIBLE CONNECTOR PIPE 4.18 KRÓCIEC ELASTYCZNY PROSTOK TNY / RECTANGULAR FLEXIBLE DUCT CONNECTOR 4.19 SKRZYNKA ROZPRÊ NA I / PLENUM BOX I 4.20 SKRZYNKA ROZPRÊ NA II / PLENUM BOX II 4.21 RAMKA Z SIATK / STEEL FRAME WITH MESH 5. MATERIA Y DO PRODUKCJI / PRODUCTION MATERIALS 5.1 PROFILE RAMKOWE / FRAME PROFILES 5.2 NARO NIKI RAMKOWE / FRAME ANGLES 5.3 AKCESORIA DO PRODUKCJI CZERPNI WENTYLACYJNYCH / ACCESSORIES FOR ROOF AIR INTAKE UNITS 5.4 PIÓRKO KIERUNKOWE / GRATING SLAT 6. MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS 6.1 PROFILE MONTA OWE / SUSPENSION PROFILES 6.2 OBEJMY DO PRZEWODÓW OKR G YCH / PIPE CLIPS FOR ROUND DUCTS 6.3 ZACISK KANA U WENTYLACYJNEGO / VENTILATION DUCT CLIP 6.4 UCHWYT PRÊTA GWINTOWANEGO / SCREWED BAR HANDLE 6.5 ZAWIESIE TYPU L Z AMORTYZATOREM / L SUSPENSION PROFILE WITH SHOCK ABSORBING RUBBER 6.6 ZAWIESIE TYPU Z Z AMORTYZATOREM / Z SUSPENSION PROFILE WITH SHOCK ABSORBING RUBBER 6.7 ZAWIESIE TYPU R Z AMORTYZATOREM / R SUSPENSION PROFILE WITH SHOCK ABSORBING RUBBER 6.8 ZAWIESIE TYPU V Z AMORTYZATOREM / V SUSPENSION PROFILE WITH SHOCK ABSORBING RUBBER 6.9 TAŒMA METALOWA ZACISKOWA / METAL BAND CLIP 6.10 ZAMEK ZACISKOWY / CLIP FASTENER 6.11 TAŒMA PERFOROWANA / PERFORATED TAPE 6.12 GWOZDZIE SAMOPRZYLEPNE / SELF-ADHESIVE NAILS 6.13 TAŒMA ALUMINIOWA IZOLACYJNA / ALUMINIUM INSULATION TAPE 6.14 TAŒMA ALUMINIOWA IZOLACYJNA ZBROJONA / REINFORCED ALUMINIUM INSULATION TAPE 6.15 USZCZELKA PES / PES GASKET 6.16 SILIKON MONTA OWY / ASSEMBLY SILICONE 6.17 CYNK W SPRAYU / ZINC SPRAY 6.18 PRÊT GWINTOWANY / SCREWED BAR 6.19 TULEJA KOTWI CA / ANCHOR BUSH 6.20 GUMA AMORTYZUJ CA / SHOCK ABSORBING RUBBER 6.21 BLACHOWKRÊTY SAMOWIERC CE / SELF DRILLING METAL SHEET SCREWS 6.22 NAKRÊTKA OCYNKOWANA / GALVANIZED NUT 6.23 NAKRÊTKA Z CZNA OCYNKOWANA / GALVANIZED CONNECTING NUT 6.24 ŒRUBA OCYNKOWANA / GALVANIZED SCREW 6.25 PODK ADKA OCYNKOWANA POWIÊKSZONA / ENLARGED GALVANIZED WASHER 6.26 KOÑCÓWKA MAGNETYCZNA / METAL SCREWS MAGNETIC TIP ` SPIS TREŒCI / INDEX

5 1. KANA Y I KSZTA TKI PROSTOK TNE RECTANGULAR DUCTING AND PIPE. mozliwy zakres wymiarow ` possibile dimensions range grubosc ` ` blachy profil ramkowy steel thickness frame profile ,6 P20 S ,8 P20 S ,0 P30 S30 > ,25 P30 S30. naroznik ramkowy frame angle - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - istnieje mo liwoœæ produkcji innych d³ugoœci oraz gruboœci / we are able to produce pipes with different lenght and individual steel thickness - wykonujemy kana³y i kszta³tki w wersji niskociœnieniowej oraz instalacje o podwy szonym ciœnieniu w klasach szczelnoœci A i B / we produce rectangular ducting and pipe for low working pressure systems and for high working pressure systems ( tightness class A and B) 1. KANA Y I KSZTA TKI PROSTOK TNE / PRECTANGULAR DUCTING AND PIPE 5

6 2. KANA Y OKR G E / ROUND DUCTING AND PIPE 2.1 RURA ZWIJANA - SPIRO SPIRO COIL PIPE d L k , , , , , , , , , , , , , ,80 - d³ugoœæ standardowa 3 m / standard length 3 m - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel 3 - obustronna pow³oka cynku o gêstoœci 275 g/m [klasa Z275] / 3 both sided coating has the density of 275 g/m [Z275 class] - wzmacniaj¹ce przet³oczenie zewnêtrzne dla d>150 mm / reinforcing external embossment for d>150 mm - inne œrednice dostêpne na zamówienie: d=710, 800, 900,1000,1250 / dimensions possible upon request: d=710, 800, 900,1000, istnieje mo liwoœæ produkcji innych d³ugoœci oraz gruboœci / we are able to produce pipes with different length and individual steel thickness 6 2. KANA Y OKR G E / ROUND DUCTING AND PIPE

7 2.2 ELASTYCZNY PRZEWÓD ALUMINIOWY, NIEIZOLOWANY EP-N EP-N FLEXIBLE ALUMINIUM DUCT, NOT INSULATED - przewód do transportu powietrza w kana³owych instalacjach wentylacji i klimatyzacji / duct for air transport in ventilation duct systems - materia³ - laminat aluminium z poliestrem / material - aluminium laminate with polyester - wzmocnienie spiral¹ z drutu stalowego / steel wire spiral reinforcement - d³ugoœæ standardowa - 10 m, œciœniête w kartonowym opakowaniu 0,5 m / standard length - 10 m fitted into 0,5 m cardboard box - mo liwy zakres œrednic mm / mm O possible diameter range O - zakres temperatury pracy -30 C / +140 C / O O operating temperature range -30 C / +140 C - maksymalne nadciœnienie robocze Pa/ maximum operating pressure Pa - zgodnoœæ z Norm¹ PN-EN 13180:2002 / accordance with PN-EN 13180: wysoka odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne / high resistant to mechanical damage 2.3 ELASTYCZNY PRZEWÓD ALUMINIOWY, IZOLOWANY EP - I.140 EP - I.140 FLEXIBLE ALUMINIUM DUCT, INSULATED - przewód do transportu powietrza w kana³owych instalacjach wentylacji i klimatyzacji / duct for air transport in ventilation duct systems - warstwa wewnêtrzna - perforowany, aluminiowy przewód elastyczny EP-N / internal layer - perforated flexible aluminium duct EP-N - folia poliestrowa pomiêdzy przewodem EP-N a izolacj¹ / polyester foil between the internal duct and insulation layer 3 - izolacja o gruboœci 25 mm z we³ny mineralnej o gêstoœci 20 kg/m / 25 mm mineral wool insulation, density: 20 kg/m3 - materia³ zewnêtrzny - laminat aluminium z poliestrem / external material - aluminium laminate with Polyester - wzmocnienie spiral¹ z drutu stalowego / steel wire spiral reinforcement - d³ugoœæ standardowa - 10 m, œciœniête w kartonowym opakowaniu 1 m / standard length - 10 m fitted into 1m cardboard box - mo liwy zakres œrednic mm / possible diameter range mm O O - zakres temperatury pracy -30 C / +140 C / O O operating temperature range -30 C / +140 C - maksymalne nadciœnienie robocze Pa / maximum operating pressure Pa - zgodnoœæ z Norm¹ PN-EN 13180:2002 / accordance with PN-EN 13180: izolacja o gruboœci 50 mm dostêpna na zmówienie / 50 mm insulation upon request 2. KANA Y OKR G E / ROUND DUCTING AND PIPE 7

8 2.4 ELASTYCZNY PRZEWÓD ALUMINIOWY, IZOLOWANY EP - I.250 EP - I.250 FLEXIBLE ALUMINIUM DUCT, INSULATED - elastyczny przewód izolowany termicznie / flexible and thermally insulated ventilation duct - warstwa wewnêtrzna - niepalny przewód elastyczny, nie zawiera poliestru / internal layer - non combustible flexible duct, does not contain any polyester - izolacja o gruboœci 25 mm z we³ny mineralnej o gêstoœci kg/m / 25 mm mineral wool insulation, density: 20 kg/m - os³ona zewnêtrzna - wielowarstwowa pow³oka z laminowanego aluminium wzmocnionego w³óknem szklanym / external cover is made of multi layer laminated aluminium reinforced with carbon fibre - wzmocnienie spiral¹ z drutu stalowego / steel wire spiral reinforcement - d³ugoœæ standardowa - 10 m, œciœniête w kartonowym opakowaniu 1 m / standard length - 10 m fitted into 1m cardboard box - mo liwy zakres œrednic mm / possible diameter range mm O O - zakres temperatury pracy -30 C /O +250 C /O operating temperature range -30 C / +140 C - maksymalne nadciœnienie robocze Pa / maximum operating pressure Pa - zgodnoœæ z Norm¹ PN-EN 13180:2002 / accordance with PN-EN 13180: PRZEWÓD ALUMINIOWY, NIEIZOLOWANY EP-F EP-F ALUMINIUM DUCT, NOT INSULATED - materia³ - aluminium / material - aluminium - gruboœæ taœmy aluminiowej - 0,1 mm / aluminium tape thickness - 0,1 mm - d³ugoœæ standardowa - 3 m, (przewód œciœniêty - 0,8 m) / standard length - 3 m, (average lenght - 0,8 m) - mo liwy zakres œrednic mm / possible diameter range mm - zakres temperatury pracy -30 C / +280 C / operating temperature range -30 C / +280 C - maksymalne nadciœnienie robocze Pa / maximum operating pressure Pa - zgodnoœæ z Norm¹ PN-EN 13180:2002 / accordance with PN-EN 13180: produkt posiada Aprobatê Techniczn¹ AT/ wyd.iii/2004 / product has a Technical Approval: AT/ ; III/2004 O O O 8 2. KANA Y OKR G E / ROUND DUCTING AND PIPE O

9 3. KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS 3.1 KOLANO SEGMENTOWE SECTIONAL BEND TYP type d h , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 80 á O O O O O á =15, 30, 45, 60, 90 - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie segmentów za pomoc¹ zamków blacharskich / segments connecting with a lock - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding 3. KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS 9

10 3.2 KOLANO T OCZONE PRESSED BEND TYP type d z h waga weight [kg] 80 78, , , , , , , , , , , , , , , ,94 TYP type d z h waga weight [kg] 80 78, , , , , , , , , , , , , ,90 TYP type d z h waga weight [kg] 80 78, , , , , , , , , , , , , , , ,16 TYP type d z h waga weight [kg] 80 78, , , , , , , , , , , , , ,01 TYP type d z h waga weight [kg] 80 78, , , , , , , , , , , , , ,47 - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - pojedynczy t³oczony element / single pressed element - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu liniowego / linear weld - brzegi wzmocnione poprzez wywiniêcie / reinforced edges (flanged) KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS

11 3.3 REDUKCJA T OCZONA PRESSED REDUCER - blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - pojedynczy t³oczony element / single pressed element TYP type d1 d2 h h1 h2 waga weight [kg] ,8 78, , ,8 78, , ,8 98, , ,7 98, , ,7 123, , ,7 98, , ,7 123, , ,6 98, , ,6 123, , ,6 148, , ,6 158, , ,5 158, , ,5 198, , ,4 158, , ,4 198, , ,4 248, , ,4 248, , ,4 313, ,99 3. KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS 11

12 3.4 REDUKCJA SEGMENTOWA SYMETRYCZNA SYMMETRIC SEGMENTED REDUCER d1 d2 h a wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie segmentów za pomoc¹ zamków blacharskich / segments connecting with a lock - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS

13 3.5 REDUKCJA SEGMENTOWA NIESYMETRYCZNA ASYMMETRICAL SEGMENTED REDUCER d1 d2 h a wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie segmentów za pomoc¹ zamków blacharskich / segments connecting with a lock - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding 3. KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS 13

14 3.6 TRÓJNIKI REDUKCYJNE REDUCING TEES trójnik redukcyjny reducing tee trójnik redukcyjny 45 O 45 reducing tee O trójnik redukcyjny op³ywowy streamlined reducing tee d d d blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding - odejœcie ³¹czone przez przet³oczenie punktowe / the outgoing connection is fitted with bossings KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS

15 3.7 TRÓJNIK OR OWY TWIN BEND d1 d2 a L á O O O á =45, 90, blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding 3.8 NAK ADKA T OCZONA COLLAR SADLE mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: d h 100 a 15 - blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding 3. KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS 15

16 3.9 NYPEL COUPLING mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: d d < 800 h = 100 d > 800 h = blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding 3.10 MUFA SLEEVE mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: d d < 800 h = 100 d > 800 h = blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS

17 3.11 SZTUCER CYLINDRYCZNY PROSTY STRAIGHT BRANCHING mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: d h 80 z 15 - blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding 3.12 ZAWÓR WENTYLACYJNY OKR G Y ROUND VENTILATING VALVE TYP type d h a blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - rodzaje: zawór nawiewny oraz zawór wywiewny / types: air supply valve and air exhaust valve 3. KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS 17

18 3.13 ZAŒLEPKA PRZEWODU DUCT END CUP mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: d h 80 - blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding 3.14 ZAŒLEPKA Z SIATK NET STRAIGHT BRANCHING mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: d h 80 - blacha stalowa cynkowana ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding - siatka ci¹gniona, oczka o wymiarze 10 x 10 / expanded metal mesh, openings 10 x KSZTA TKI OKR G E / ROUND STEEL SECTIONS

19 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 4.1 PRZEPUSTNICA JEDNOP ASZCZYZNOWA OKR G A SINGLE BLADE ROUND DAMPER TYP type d L=d+40mm wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenie za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding 4.2 PRZEPUSTNICA ZWROTNA BLACK DRAFT DAMPER TYP type d L a wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - wahad³owo pracuj¹ce skrzyd³a przepustnicy zamykane s¹ przez sprê ynkê (mo liwy monta w dowolnej pozycji) / the damper s oscillating blades are closed by a spring (assembly is possible in any position) 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 19

20 4.3 PRZEPUSTNICA KANA OWA TYPU IRIS DUCT DAMPER TYPE IRIS Przepustnica kana³owa typu IRIS pozwala na p³ynn¹ regulacjê natê enia przep³ywu powietrza. Œrednicê otworu reguluje siê poprzez dÿwigniê umieszczon¹ na przepustnicy. Przepustnica posiada równie uszczelkê, która umo liwia szczelne po³¹czenie z instalacj¹. Duct damper type IRIS enable to adjust continuously the intensity of air flow. Diameter of the opening can be adjusted with a handle located on the damper. The damper is supplied with a gasket which enable to connect it tight with the system. TYP type d1 d2 L a x y OSPRZÊT / EQUIPMENT

21 4.4 PRZEPUSTNICA WIELOP ASZCZYZNOWA ALUMINIOWA MULTI BLADE ALUMINIUM DAMPER mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: h z L obudowa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / cover - hot galvanized steel - kierownice wykonane z aluminium / aluminium louver slats - zêbate kó³ka napêdowe wykonane z tworzywa PA / driving cogs made of PA material - napêd rêczny / the dampers are manually powered - mo liwoœæ wykonania wersji pod si³ownik / we are able to produce a servo powered version przepustnica wielop³aszczyznowa dzielona spilt multi blade damper 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 21

22 4.5 PRZEPUSTNICA JEDNOP ASZCZYZNOWA PROSTOK TNA SINGLE BLADE RECTANGULAR DAMPER mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: a b y b + 50 mm - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - rama przepustnicy wykonana z profili i naro ników / the damper s frame is made of shapes and a corners - rozmiar profili i naro ników zale y od przekroju przepustnicy / size of the shapes and corners depends on the damper s section 4.6 CZERPNIA / WYRZUTNIA OKR G A ŒCIENNA ALUMINIOWA ROUND INTAKE / EXHAUSTER d1 d2 h z wykonanie z aluminium / material - aluminium - siatka zabezpieczaj¹ca od wewnêtrznej strony / inner security net OSPRZÊT / EQUIPMENT

23 4.7 CZERPNIA WENTYLACYJNA ŒCIENNA PROSTOK TNA RECTANGULAR AIR INTAKE mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: h z a 40 L 62 - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - istnieje mo liwoœæ produkcji ró nych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions 4.8 WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY ROUND GRAVITY VENTILATOR d1 d2 h h wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 23

24 4.9 CZERPNIA DACHOWA OKR G A TYP C ROOF ROUND AIR INTAKE TYPE C d1 d2 h 1 h 2 h wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - stalowa siatka zabezpieczaj¹ca wyloty / steel mesh for inlets protection - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions 4.10 WYRZUTNIA DACHOWA OKR G A TYP C ROOF ROUND AIR EXHAUSTER TYPE C - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions d1 d2 d3 h 1 h 2 h OSPRZÊT / EQUIPMENT

25 4.11 WYRZUTNIA / CZERPNIA DACHOWA PROSTOK TNA TYP A ROOF RECTANGULAR AIR INTAKE / EXHAUSTER TYPE A TYP a x b type a x b a 1 b 2 h 1 h 2 h x x x x x x x x x x wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - stalowa siatka zabezpieczaj¹ca wyloty / steel mesh for inlets protection - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions a x b a1 x b WYRZUTNIA / CZERPNIA DACHOWA PROSTOK TNA TYP B ROOF RECTANGULAR AIR INTAKE / EXHAUSTER TYPE B TYP a x b type a x b a 1 b 2 h h 1 h x x x x x x x x x x wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - stalowa siatka zabezpieczaj¹ca wyloty / steel mesh for inlets protection - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions a x b a1 x b1 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 25

26 4.13 PODSTAWA DACHOWA, KO OWA, TYP: B-I, B-II, B-III ROOF BASE B-I, B-II, B-III typ B-I / B-I type typ B-II / B-II type typ B-III / B-III type d h 1 h 2 x y z wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - B-III - wyposa ona w przepustnicê z przeciwwag¹ / B-III roof base contain counterbalance - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions OSPRZÊT / EQUIPMENT

27 4.14 PODSTAWA DACHOWA PROSTOK TNA TYP A RECTANGULAR ROOF BASE TYPE A - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel TYP a x b type a x b a 1 b 1 a 2 b 2 h 1 h x x x x x x x x x x a x b a1 x b1 a2 x b T UMIK AKUSTYCZNY OKR G Y ROUND ACOUSTIC SILENCER mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: d L 1000 a 100 b 100 b - gruboœæ izolacji b - insulation thickness - t³umik akustyczny redukuje poziom ha³asu w instalacjach wentylacji i klimatyzacji / panel sound silencer reduce the noice in duct ventilation and HVAC systems - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel 3 - materia³ redukuj¹cy dzwiêk - we³na mineralna o gêstoœci 60 kg/m / 3 sound attenuating material - mineral wool, density 60 kg/m - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 27

28 4.16 T UMIK AKUSTYCZNY P YTOWY RECTANGULAR ACOUSTIC SILENCER x ilosc ` ` kulis quantity walls h 300 lub / or 450 lub / or 600 L y z 100 lub / or 150 lub / or t³umik akustyczny ogranicza poziomu ha³asu w instalacjach wentylacji i klimatyzacji / panel sound silencer reduce the noice in duct ventilation and HVAC systems - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel 3 - materia³ redukuj¹cy dzwiêk - we³na mineralna o gêstoœci 60 kg/m / 3 sound attenuating material - mineral wool, density 60 kg/m - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions - maksymalny wymiar x x h = 1600 x 1600 mm / maximum x x h diameter x 1600 mm OSPRZÊT / EQUIPMENT

29 4.17 KRÓCIEC ELASTYCZNY OKR GY ROUND FLEXIBLE CONNECTOR PIPE ilosc ` ` otworow ` d1 d2 d3 d4 L quantity of holes [n] elastyczny króciec eliminuje drgania przenoszone przez urz¹dzenia / flexible duct eliminate the vibrations transmitted by the devices - materia³ eliminuj¹cy drgania - taœma elastyczna / vibrations elimination material - flexible tape - ko³nierz króæca wykonany z balchy stalowej czarnej / connector s collar made of no galvanized steel - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 29

30 4.18 KRÓCIEC ELASTYCZNY PROSTOK TNY RECTANGULAR FLEXIBLE DUCT CONNECTOR x y L elastyczny króciec pozwala na eliminacjê drgañ przenoszonych przez urz¹dzenia / flexible duct enable to eliminate vibrations transmitted by the devices - materia³ eliminuj¹cy drgania - taœma elastyczna / vibrations elimination material - flexible tape - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów (a do 2000 x 2000 mm) / we are able to produce elements with different dimensions (up to 2000 x 2000 mm) OSPRZÊT / EQUIPMENT

31 4.19 SKRZYNKA ROZPRÊ NA I PLENUM BOX I wielkosc ` ` size wymiar kratki grill dimensions a x a h d b x x x x x x x x x x x x x x x x mo liwa wersja bez przepustnicy lub z wbudowan¹ przepustnic¹ / possible box without a damper or box with built-in damper - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenia (przet³oczenia punktowe) / connections (spot embossments) - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions 4.20 SKRZYNKA ROZPRÊ NA II PLENUM BOX II wielkosc ` ` anemostatu air valve size a x a h d b 295 x x x x x x x x x x mo liwa wersja bez przepustnicy lub z wbudowan¹ przepustnic¹ / possible box without a damper or box with built-in damper - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - ³¹czenia (przet³oczenia punktowe) / connections (spot embossments) - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions 4. OSPRZÊT / EQUIPMENT 31

32 4.21 RAMKA Z SIATK STEEL FRAME WITH MESH mo liwy zakres wymiarów: possible dimensions range: h z wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - stalowa siatka mocowana za pomoc¹ zgrzewu punktowego / spot welding - siatka ci¹gniona, oczka o wymiarze 10 x 10 / expanded metal mesh, openings 10 x 10 - istnieje mo liwoœæ produkcji innych wymiarów / we are able to produce elements with different dimensions OSPRZÊT / EQUIPMENT

33 5. MATERIA Y DO PRODUKCJI / PRODUCTION MATERIALS 5.1 PROFILE RAMKOWE FRAME PROFILES P30 P20 - profile ramkowe do produkcji prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych / frame profiles for square ventilation channels - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - istnieje mo liwoœæ produkcji z blachy o gruboœci 0,7 mm / 0,7 mm sheet thickness available - d³ugoœæ standardowa - 5 m / standard length - 5 m - pakownie szt. (500 m) / package pcs (500 m) - istnieje mo liwoœæ produkcji innych d³ugoœci - 2 m lub 3m / we are able to produce elements with different length - 2m or 3m - istnieje mo liwoœæ produkcji z blachy nierdzewnej / we are able to produce elements with stainless steel NARO NIKI RAMKOWE FRAME ANGLES S30 S20 - naro niki ramkowe do produkcji prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych / frame angles for square ventilation channels - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - pakownie: S szt., S szt. / package - S pcs, S pcs - istnieje mo liwoœæ produkcji z blachy nierdzewnej / we are able to produce elements with stainless steel MATERIA Y DO PRODUKCJI / PRODUCTION MATERIALS 33

34 5.3 AKCESORIA DO PRODUKCJI CZERPNI WENTYLACYJNYCH ACCESSORIES FOR ROOF AIR INTAKE UNITS pióro 65 / 65 feather ramka t³oczona / pressed frame ramka niet³oczona / frame nazwa name dlugosc length [m] pakiet [szt.] package [pcs] pioro ` 65 / 65 feather 5,00 50 ramka tloczona / pressed frame 5,00 48 ramka nietloczona / frame 5,00 48 ` ` - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - t³oczenie punktowe ramki pozwala na szybkie i proste ustalenie rozstawu piór / spot welding on pressed frame enable to orientate the feather span simply and fast MATERIA Y DO PRODUKCJI / PRODUCTION MATERIALS

35 5.4 PIÓRKO KIERUNKOWE GRATING SLAT PK 20 - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - piórko kierunkowe jest elementem do produkcji kratek wentylacyjnych / grating slats are used as accessories for ventilation gratings - d³ugoœæ standardowa - 3 m / standard length - 3 m - pakownie - 50 szt. (150 m) / package - 50 pcs (150 m) 5. MATERIA Y DO PRODUKCJI / PRODUCTION MATERIALS 35

36 6. MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS 6.1 PROFILE MONTA OWE SUSPENSION PROFILES M27/18/1.20 M30/30/1.50 M30/45/1.50 M30/45/2.00 PERFORACJA PERFORATION ` ` TYP type dlugosc length pakiet zawiera package contains [m] szt/.pcs m kg M27/ M30/30/ M30/45/ M30/45/ wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - produkt posiada Aprobatê Techniczn¹ AT /2006 / product has a Technical Approval: AT / istnieje mo liwoœæ produkcji innych d³ugoœci - 2 m lub 3m / we are able to produce elements with different length - 2m or 3m MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS

37 6.2 OBEJMY DO PRZEWODÓW OKR G YCH PIPE CLIPS FOR ROUND DUCTS srednica ` szt./opak rozmiar nakretki, diameter pcs./box nut M8/M M8/M M8/M M8/M M8/M M8/M M8/M M8/M M8/M M M M M M10 - obejma umo liwia podwieszanie sieci kana³ów okr¹g³ych / pipe clips eneble to hang round duct networks - uszczelka eliminuje przenoszenie drgañ z instalacji na inne elementy / a gasket prevents the transmission of vibrations from the system - prosty system zamykania i mocowania umo liwia szybki monta / easy system of locking and tightening ensures fast assembly 6.3 ZACISK KANA U WENTYLACYJNEGO VENTILATION DUCT CLIP - gruboœæ - 2,35 mm / thickness - 2,35 mm - œruba M8 x 25 mm / M8 x 25 mm screw - opakowanie sztuk / box pcs. 6.4 UCHWYT PRÊTA GWINTOWANEGO SCREWED BAR HANDLE TYP type x h d M opakowanie package [szt./pcs.] DWK M M DWK M M DWK M M MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS 37

38 6.5 ZAWIESIE TYPU L Z AMORTYZATOREM L SUSPENSION PROFILE WITH SHOCK ABSORBING RUBBER - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - zawiesie przeznaczone do montowania prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych / destined for assembly of rectangular ventilation ducts - gumowy amortyzator eliminuje przenoszenie drgañ z instalacji na inne elementy / a rubber shock absorber prevents the transmission of vibrations from the system - opakowanie sztuk / box pcs. 6.6 ZAWIESIE TYPU Z Z AMORTYZATOREM Z SUSPENSION PROFILE WITH SHOCK ABSORBING RUBBER - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - zawiesie przeznaczone do montowania prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych / destined for assembly of rectangular ventilation ducts - gumowy amortyzator eliminuje przenoszenie drgañ z instalacji na inne elementy / a rubber shock absorber prevents the transmission of vibrations from the system - opakowanie sztuk / box pcs MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS

39 6.7 ZAWIESIE TYPU R Z AMORTYZATOREM R SUSPENSION PROFILE WITH SHOCK ABSORBING RUBBER - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - zawiesie przeznaczone do montowania kana³ów wentylacyjnych okr¹g³ych / destined for assembly of round ventilation ducts - gumowy amortyzator eliminuje przenoszenie drgañ z instalacji na inne elementy / a rubber shock absorber prevents the transmission of vibrations from the system - opakowanie sztuk / box pcs. 6.8 ZAWIESIE TYPU V Z AMORTYZATOREM V SUSPENSION PROFILE WITH SHOCK ABSORBING RUBBER - wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo / hot galvanized steel - zawiesie przeznaczone do podwieszania kana³ów wentylacyjnych do blachy trapezowej / destined for assembly of round ventilation ducts - gumowy amortyzator eliminuje przenoszenie drgañ z instalacji na inne elementy / a rubber shock absorber prevents the transmission of vibrations from the system - opakowanie sztuk / box pcs. schemat podwieszania kana³ów wentylacyjnych ventilation ducts assembly scheme zawiesie typu V V suspension blacha trapezowa / trapezium sheet zawiesie typu R R suspension zawiesie typu Z Z suspension zawiesie typu L L suspension 6. MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS 39

40 6.9 TAŒMA METALOWA ZACISKOWA METAL BAND CLIP - taœma do opasek zaciskowych / tape for clip bands - materia³ - stal nierdzewna / material - stainless steel - szerokoœæ taœmy - 9 mm / width - 9 mm - d³ugoœæ rolki w opakowaniu - 30 m / roll box - 30 m - wygodne, plastikowe opakowanie / handy plastic package 6.10 ZAMEK ZACISKOWY CLIP FASTENER - zamek zaciskowy oraz metalowa taœma zaciskowa stanowi¹ opaskê zaciskow¹ o dowolnej œrednicy / clip fastener and metal band clip enable to make clip bands on any diameter - opakowanie 50 sztuk / box - 50 pcs 6.11 TAŒMA PERFOROWANA PERFORATED TAPE `` dlugosc waga TYP length weight type [m] [kg] TP 0,5 x 17 mm 25 1,35 TP 0,5 x 25 mm 25 2,83 TP 0,7 x 17 mm 25 1,87 TP 0,7 x 20 mm 25 2,15 TP 0,7 x 25 mm 25 3,22 - perforowana taœma stalowa ocynkowana / perforated galvanized steel tape MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS

41 6.12 GWOZDZIE SAMOPRZYLEPNE SELF-ADHESIVE NAILS ` - gwoÿdzie samoprzylepne do mechanicznego mocowania materia³ów izolacyjnych / self adhesive nails are used for mechanical fixing on insulation materials - d³ugoœæ L=32 mm oraz L=51 mm / length L=32 mm and 51 mm 6.13 TAŒMA ALUMINIOWA IZOLACYJNA ALUMINIUM INSULATION TAPE - taœma aluminiowa jednostronnie klej¹ca / single sided self-adhesive aluminium insulated tape szerokosc - trudno zapalna zgodnie z norm¹ DIN 4101B1 / width hardly combustible according to DIN 4101B1 standard - noœnik: aluminium, gruboœæ 0,03 mm / carrier: aluminium, thickness 0,03 mm O O O O - zakres temperatury: -30 C; +120 C / temperature range: -30 C; +120 C ` ` dlugosc length [m] / ` ` opakowanie packing [szt.] [pcs.] 6.14 TAŒMA ALUMINIOWA IZOLACYJNA ZBROJONA REINFORCED ALUMINIUM INSULATION TAPE - wzmocnienie siatk¹ z w³ókna szklanego o wymiarach 5 x 5 mm zalaminowan¹ polietylenem / tape reinforced with 5 x 5 mm carbon fibre net, laminated with polyethylene szerokosc width - trudno zapalna zgodnie z norm¹ DIN 4101B1 / hardly combustible according to DIN 4101B1 standard - noœnik: aluminium, gruboœæ 0,03 mm / carrier: aluminium, thickness 0,03 mm O O O O - zakres temperatury: -30 C; +120 C / temperature range: -30 C; +120 C ` ` dlugosc length [m] / ` ` opakowanie packing [szt.] [pcs.] 6. MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS 41

42 6.15 USZCZELKA PES PES GASKET szerokosc `` width grubosc `` thickness 4 4 opakowanie package [m] uszczelka s³u y do uszczelniania prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych / destined for tightening rectangular ventilation ducts - materia³: pianka polietylenowa / material: polyethylene foam 6.16 SILIKON MONTA OWY ASSEMBLY SILICONE Produkt przeznaczony d o stosowania zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz pomieszczeñ. Uszczelniaj¹ ca masa jest bardzo dobrze przyczepna do ró nych materia³ów. Opakowanie 310 ml. Product can be used both outdoors and indoors. Tightening mass is very adhesive to most materials. Package: 310ml CYNK W SPRAYU ZINC SPRAY Produkt s³u y do zabezpieczania przed korozj¹ naruszonych warstw ocynku na elementach stalowych. Œrodek jest odporny na œcieranie i tworzy trwa³¹ pow³okê. Pojemnik: 400 ml. Used to protect damaged galvanized surfaces from corrosion. Product is resistant to abrasion and creates a durable coating. Package: 400ml MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS

43 6.18 PRÊT GWINTOWANY SCREWED BAR - rozmiary: M8, M10 / types: M8, M10 - cynkowany ogniowo / galvanized by flames - d³ugoœæ - 2 m / length - 2 m 6.19 TULEJA KOTWI CA ANCHOR BUSH - rozbijana stalowa ocynkowana / breakable galvanized steel M 8 x 30 mm (opakowanie 100 sztuk / box pcs. ) M 10 x 30 mm (opakowanie 50 sztuk / box - 50 pcs. ) - rozporowa mosiê na / spreading brass sleeve M 8 x 27 mm (opakowanie 100 sztuk / box pcs. ) 6.20 GUMA AMORTYZUJ CA SHOCK ABSORBING RUBBER - redukuje przenoszenie drgañ / a rubber prevents the transmission of vibrations - do profili monta owych / for assembly shape of: M27/18/1.2 M30/30/1.5 M30/45/1.5 M30/45/ BLACHOWKRÊTY SAMOWIERC CE SELF DRILLING METAL SHEET SCREWS - ³eb szeœciok¹tny 7 mm / hexagonal head 7 mm - rodzaje: 4,2 x 13 mm, 4,8 x 16 mm / types: 4,2 x 13 mm, 4,8 x 16 mm - opakowanie 1000 sztuk / box pcs. 6. MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS 43

44 6.22 NAKRÊTKA OCYNKOWANA GALVANIZED NUT TYP type opakowanie package [kg] M 8 5 lub/or 10 M 10 5 lub/or NAKRÊTKA Z CZNA OCYNKOWANA GALVANIZED CONNECTING NUT TYP type opakowanie package [szt./pcs] M 8 x M 10 x ŒRUBA OCYNKOWANA GALVANIZED SCREW TYP type opakowanie package [kg] M 8 x 25 5 lub/or 10 M 10 x 25 5 lub/or PODK ADKA OCYNKOWANA POWIÊKSZONA ENLARGED GALVANIZED WASHER TYP type 6.26 KOÑCÓWKA MAGNETYCZNA METAL SCREWS MAGNETIC TIP opakowanie package [kg] M 8 10 M koñcówka magnetyczna do wkrêcania blachowkrêtów z ³bem szeœciok¹tnym / magnetic tip can be used for hexagonal head sheet metal screws - rozmiar 7mm / size 7 mm MATERIA Y MONTA OWE / ASSEMBLY MATERIALS

45 Katalog nie stanowi oferty w myœl przepisów prawa handlowego. The catalogue is not a business offer in the meaning of commercial. Firma nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy, b¹dÿ niedok³adnoœci mog¹ce pojawiæ siê w publikacji. The company may not be held responsible for potential mistakes or inaccuracies which may arise herein. 48

46

47 ISO 9001 Europrofil Sp. z o.o. ul. Kie³czowska Wroc³aw Poland tel.: fax:

OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX

OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX Obejmy do rur / Pipe clips for round ducts OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX Obejma do rur zwijanych bez uszczelki / Pipe clips for round ducts without gasket Obejma do rur zwijanych z uszczelką gumową EPDM

Bardziej szczegółowo

OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX

OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX Obejmy do rur / Pipe clips for round ducts OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX Obejma do rur zwijanych bez uszczelki / Pipe clips for round ducts without gasket Obejma do rur zwijanych z uszczelką gumową EPDM

Bardziej szczegółowo

OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX

OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX Obejmy do rur / Pipe clips for round ducts OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX Obejma do rur zwijanych bez uszczelki / Pipe clips for round ducts without gasket Obejma do rur zwijanych z uszczelką gumową EPDM

Bardziej szczegółowo

DS-MPJ DS-SPIRO DSX-MPJ DSX-SPIRO

DS-MPJ DS-SPIRO DSX-MPJ DSX-SPIRO Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe / Single-leaf round damper Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła / Single-leaf round damper DS DSX DSXS bez uszczelki / without gasket z uszczelką DSX with DSX

Bardziej szczegółowo

DS-MPJ DS-SPIRO DSX-MPJ DSX-SPIRO

DS-MPJ DS-SPIRO DSX-MPJ DSX-SPIRO Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe / Single-leaf round damper Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła / Single-leaf round damper DS DSX DSXS bez uszczelki / without gasket z uszczelką DSX with DSX

Bardziej szczegółowo

DS-KS-145 DS-MPJ DS-SPIRO DSX-MPJ DSX-SPIRO

DS-KS-145 DS-MPJ DS-SPIRO DSX-MPJ DSX-SPIRO Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe / Single-leaf round damper Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła / Single-leaf round damper DS DSX DSXS bez uszczelki / without gasket z uszczelką DSX with DSX

Bardziej szczegółowo

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Elementy wentylacyjne prostok¹tne Elementy wentylacyjne ko³owe typ SPR Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Kolano segmentowe typ BSX 1 Przewody i kszta³tki wentylacyjne typ AI Cena obwód

Bardziej szczegółowo

Spis treści. tel. 22 773 37 87 www.anfan.pl

Spis treści. tel. 22 773 37 87 www.anfan.pl hurtownia wentylacyjna Cennik 2014/2015 Spis treści -1- KANAŁY OKRĄGŁE -2- KSZTAŁTKI OKRĄGŁE Kolana tłoczone Kolano segmentowe -3- KSZTAŁTKI OKRĄGŁE Redukcje tłoczone Redukcje segmentowe -4- KSZTAŁTKI

Bardziej szczegółowo

- galvanized steel, steel shapes system - min. height of the air intake: H = 150 mm - max. size of the air intake: H x B = 2000 mm x 5000 mm

- galvanized steel, steel shapes system - min. height of the air intake: H = 150 mm - max. size of the air intake: H x B = 2000 mm x 5000 mm Czerpnie/wyrzutnie / Air intakes/exhausters Czerpnia/wyrzutnia prostokątna stalowa ocynkowana / Galvanized steel rectangular air intake/exhauster CW - stal ocynkowana, system profili stalowych - minimalna

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE

PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE SYSTEM GIÊTKICH KANA ÓW FLEXCONNECT

Bardziej szczegółowo

Typ / Type DW INOX H-20 INOX 1 10,56 H-30 INOX 1 23,08 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Typ / Type DW INOX H-20 INOX 1 10,56 H-30 INOX 1 23,08 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT Profile kanałowe / Duct shapes, Narożniki / Corners, Drut miedziany / Copper wire Drut miedziany / Copper wire Drut miedziany do zgrzewania liniowego ciągłego lub ściegiem pojedynczym elementów o średnicy,

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063 12 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Czerpnia œcienna CSB g a f 4 e Czerpnie powietrza CSB (typu B - okr¹g³e) stosuje siê jako zakoñczenie przewodów o przekroju ko³owym. Nale y je stosowaæ przy ma³ych prêdkoœciach

Bardziej szczegółowo

Skrzynka nawiewna S SRC1

Skrzynka nawiewna S SRC1 110 W E N T Y L C J E sp. z o.o. Skrzynka nawiewna S SRC1 blacha perforowana 66 Skrzynka rozprê na SRC1 mo e byæ wykonana w wersji z izolacj¹ z we³ny mineralnej o gruboœci 15 mm lub bez. Standardowo przepustnica

Bardziej szczegółowo

Cennik. Wazny od: r

Cennik. Wazny od: r Cennik Wazny od: 01.04.2015r Spis treści Elementy wentylacyjne o przekroju okrągłym Rury Spiro [RS]... - 3 - Obejmy z uszczelką... - 3 - Kolana segmentowe... - 4 - Kolana tłoczone... - 5 - Redukcje segmentowe...

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI OKRĄGŁE. Kolano tłoczone bez uszczelki / Pressed bends without gasket. Kolano tłoczone z uszczelką / Pressed bends with gasket

KSZTAŁTKI OKRĄGŁE. Kolano tłoczone bez uszczelki / Pressed bends without gasket. Kolano tłoczone z uszczelką / Pressed bends with gasket Kolana tłoczone bez uszczelki i z uszczelką / Pressed bends without gasket and with gasket Kolano tłoczone bez uszczelki / Pressed bends without gasket 90 o 60 o 45 o 30 o 15 o B 80 29,75 50,68 23,91 25,92

Bardziej szczegółowo

bez uszczelki cennik - styczeń 2011 Rury spiro

bez uszczelki cennik - styczeń 2011 Rury spiro cennik - styczeń 2011 bez uszczelki Rury spiro SPR-OCY Kanały okrągłe wykonanez blachy ocynkowanej Round ventilation ducts of galvanised sheet cena Średnica w mm netto / mb cena netto / szt. 3 m Ø 100

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia SRC Przeznaczenie Przepustnica SRC-Z Przepustnice wielop³aszczyznowe SRC z ³opatkami przeciwbie nymi stosuje siê do regulacji lub zamkniêcia przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUCENT SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

CENNIK PRODUCENT SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH CENNIK PRODUCENT SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH P.H.U.P. SPIRUR Wądolny Paweł 41-200 Sosnowiec, ul. Stawowa 4 tel. 32 290 27 03 tel./fax 32 290 27 07 NIP: 6252304607 ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1360 1000 0091

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit]

CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] TRÓJNIK PROSTY Symetrical tee TPR d 80 100 125 160 200 250 315 400 80 14,80 15,20 16,70 19,00 21,70 25,50 32,10 100 16,80 18,70 21,00 24,20 27,80 33,40 40,70 125 20,80 23,60 26,50 30,60 37,10 160 30,30

Bardziej szczegółowo

CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit]

CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] TRÓJNIK PROSTY Symetrical tee TPR d 80 100 125 160 200 250 315 400 80 13,90 14,30 15,70 17,90 20,50 24,00 30,30-100 - 15,80 17,60 19,80 22,80 26,20 31,50 38,30 125 - - 19,60 22,20 25,00 28,90 35,00-160

Bardziej szczegółowo

CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit]

CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] TRÓJNIK PROSTY Symetrical tee TPR d 80 100 125 160 200 250 315 400 80 14,80 15,20 16,70 19,00 21,70 25,50 32,10 100 16,80 18,70 21,00 24,20 27,80 33,40 40,70 125 20,80 23,60 26,50 30,60 37,10 160 30,30

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawy dachowe 4 3. Przepustnice do regulacji 6 4. Czerpnie

Bardziej szczegółowo

OPO. Obejma do rur zwijanych bez uszczelki CENA PLN / SZT OBEJMA Ø 80 4,24 5,36 OBEJMA Ø 100 4,47 5,56 OBEJMA Ø 125 4,77 6,16 OBEJMA Ø 150 4,86

OPO. Obejma do rur zwijanych bez uszczelki CENA PLN / SZT OBEJMA Ø 80 4,24 5,36 OBEJMA Ø 100 4,47 5,56 OBEJMA Ø 125 4,77 6,16 OBEJMA Ø 150 4,86 e-mail: biuro@centrumwentylacji.com.pl Obejmy do rur OPO OPOX Obejma do rur zwijanych bez uszczelki Obejma do rur zwijanych z uszczelk gumow EPDM D [mm] PLN / SZT OBEJMA Ø 80 4,24 5,36 OBEJMA Ø 100 4,47

Bardziej szczegółowo

Gęstość / Density: 195 kg/m 3. Gęstość / Density: 320 kg/m 3 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Gęstość / Density: 195 kg/m 3. Gęstość / Density: 320 kg/m 3 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT ALU LAMELLA MAT 20 9,15 30 10,64 40 12,71 50 14,92 80 20,40 100 27,06 CONLIT 150 P Maty LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej oraz przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit]

CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] CENA [PLN/szt.] PRICE [PLN/unit] TRÓJNIK PROSTY Symetrical tee TPR d 80 100 125 160 200 250 315 400 80 13,20 13,50 14,90 16,90 19,30 22,70 100 15,00 16,70 18,70 21,50 24,70 29,70 36,20 125 18,50 21,00 23,60 27,30 33,00 47,50 160 26,90

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe

Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe Podane ceny są cenami netto.. Firma Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Cennik obowiązuje od 01.05.2014

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

BARIERA ANTYKONDENSACYJNA

BARIERA ANTYKONDENSACYJNA Skład Obróbka Parametry techniczne BARIERA ANTYKONDENSACYJNA Lama "Lama" sp. z o.o. sp. k Właściwość Metoda badania Wartość Jednostka włóknina poliestrowa + klej PSA + folia polietylenowa Samoprzylepna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor SPIS TREÂCI Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem

Bardziej szczegółowo

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe.

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe. Kolano segmentowe. KIMONT sp. z o.o. d1 r - kąt 15 0, 30 0, 45 0, 60 0, 90 0, 120 0 i inny - kolano składane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim - zgrzewanie punktowe wzdłużne - R=1,5 D - uszczelka

Bardziej szczegółowo

UT 376 UT 375. UchwytyUT 1. Uchwyt. Uchwyt. Handle. Handle. Uchwyt. Handle. Uchwyt. Handle

UT 376 UT 375. UchwytyUT 1. Uchwyt. Uchwyt. Handle. Handle. Uchwyt. Handle. Uchwyt. Handle UT 376 UT 2 Chromed zamak handle with ABS black cover. Horizontal or vertical fixing outside concealed. Chromed zamak handle with ABS black cover. Horizontal or vertical fixing outside concealed. 2 M-5

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi

Bardziej szczegółowo

CENNIK ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH FORVENT

CENNIK ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH FORVENT CENNIK ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH FORVENT Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym Cenniku są kwotami netto i nie podlegają rabatowaniu. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC F 62 Kratka wentylacyjna nawiewna KNC 58 A x B E 25 OPIS: Kratki wentylacyjne nawiewne KNC stosuje siê do uzbrojenia otworów wentylacyjnych nawiewnych w kana³ach o przekroju prostok¹tnym. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Podstawa dachowa PDBI

Podstawa dachowa PDBI 143 W E N T Y C J E sp. z o.o. Podstawa dachowa PDBI 22 42 Podstawy dachowe PDBI (typu BI) mo na stosowaæ razem z wywietrzakami, wentylatorami, czerpniami, lub wyrzutniami, w uk³adach bezkana³owych. Mo

Bardziej szczegółowo

Price [PLN/pc] Price [PLN/pc] Price [PLN/pc]

Price [PLN/pc] Price [PLN/pc] Price [PLN/pc] Obejmy do rur Pipe clips for round ducts Obejma do rur zwijanych bez uszczelki Pipe clip for round ducts without gasket OPO D Op. 80 60 11,31 100 100 11,93 125 100 12,74 150 100 13,00 160 60 13,24 180

Bardziej szczegółowo

Price [PLN/pc] Price [PLN/pc] Price [PLN/pc]

Price [PLN/pc] Price [PLN/pc] Price [PLN/pc] Obejmy do rur Pipe clips for round ducts Obejma do rur zwijanych bez uszczelki Pipe clip for round ducts without gasket OPO D Op. 80 60 11,88 100 100 12,53 125 100 13,38 150 100 13,65 160 60 13,90 180

Bardziej szczegółowo

CENNIK WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP 644-106-04-83. GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec 39 1560 1166 0000 9100 0011 6617

CENNIK WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP 644-106-04-83. GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec 39 1560 1166 0000 9100 0011 6617 CENNIK Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo - Produkcyjne SPIRUR Wądolny Lucjan Sosnowiec - ul. Stawowa tel. () tel./fax () WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP --- GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

Wstêp. str. 2. Przewody. str. 3 str. 4. uki. str. 5. Redukcje. str. 6. Trójniki. str. 7 str. 8 str. 9. Nak³adki. str. 10. Sputnik. str. 11.

Wstêp. str. 2. Przewody. str. 3 str. 4. uki. str. 5. Redukcje. str. 6. Trójniki. str. 7 str. 8 str. 9. Nak³adki. str. 10. Sputnik. str. 11. Spis treœci Wstêp str. 2 Przewody Opaski Przewód prosty PPBII Przewód z wyczystk¹ PWBII str. 3 str. 4 Opaska w¹ska OW str. 12 uk symetryczny SBII uki str. 5 Ko³nierz okr¹g³y KO Ko³nierze str. 13 Redukcje

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Wydanie pierwsze. CREO Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone

Katalog techniczny. Wydanie pierwsze. CREO Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone Katalog techniczny Wydanie pierwsze CREO Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone 2 Katalog techniczny www.creo.rzeszow.pl Szanowny kliencie! Oddajemy w twoje ręce katalog naszych wyrobów branży wentylacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Uchwyty i opaski kablowe EN ISO 9001:2008

Katalog produktów. Uchwyty i opaski kablowe EN ISO 9001:2008 Pawbol LTD. Manufacturer of Electroinstallation Equipment Katalog produktów Catalogue of products H 103 EN ISO 9001:2008 Opaski kablowe, uchwyty kablowe z gwoździem wbitym, uchwyty montażowe, uchwyty paskowe,

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

J=13 mm. E=9 mm. mb/ kart. 1,45 1,63 1,68 1,88 2,08 2,53 3,04 3,62 4,10 4,36 4,57

J=13 mm. E=9 mm. mb/ kart. 1,45 1,63 1,68 1,88 2,08 2,53 3,04 3,62 4,10 4,36 4,57 SPIS TREŒCI: Thermaflex FRZ.......................................................................... 3 Thermaflex FRZA....................................................................... Thermaflex

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Listwy zaciskowe EN ISO 9001:2008

Katalog produktów. Listwy zaciskowe EN ISO 9001:2008 Pawbol LTD. Manufacturer of lectroinstallation quipment Katalog produktów Catalogue of products 83 N ISO 9001:2008, szyny TH 35, listwy zaciskowe 12 torowe, listwy ochronne izolowane IP 20 mocowane na

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Aluminium profiles Glass opening systems for counters and display cases www.aifo.pl A i F O GROUP 32-700 Bochnia, ul. Łany 23 POLAND

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM PRZEWODY POWIETRZA DLA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WENTYLACJA + KLIMATYZACJA Spis treœci: 1. Wstêp...2 2. Wykonanie...3 3.

Bardziej szczegółowo

11.1. Opaski i obejmy montażowe. 11.1.1 Obejmy montażowe z uszczelką. 11.1.2 Opaski ślimakowe. Sposób zamawiania.

11.1. Opaski i obejmy montażowe. 11.1.1 Obejmy montażowe z uszczelką. 11.1.2 Opaski ślimakowe. Sposób zamawiania. AKCESORIA MONTAŻOWE OPASKI I OBEJMY MONTAŻOWE ZAWIESIA WKRĘTY, ŚRUBY, TARCZE, CHEMIA USZCZELKI, TAŚMY, GWOŹDZIE AKCESORIA DO PRODUKCJI I ŁĄCZENIA KANAŁÓW 89 11.1. Opaski i obejmy montażowe 11.1.1 Obejmy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 12.03.2012. aktualizacja/updated: 27.08.2012

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 12.03.2012. aktualizacja/updated: 27.08.2012 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 12.03.2012 aktualizacja/updated: 27.08.2012 RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności za zakupione towary i usługi, kartami płatniczymi

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS

AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS 6 80.0120 Z CZKA PROSTA Z GWINTEM M5 DO G1/2 NIPPLE (PARALLEL) G CH L B d M5 8 11,5 4 3 80.0120.M5 1/8 14 16,5 6 5,5 80.0120.18 1/4 17 21 8 8 80.0120.14 3/8

Bardziej szczegółowo

! "# $ % & '( * % +*

! # $ % & '( * % +* !"#$%&'() *%+*,-!.! KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE Podstawowe informacje dotyczące produkcji kanałów i kształtek prostokątnych 1 1. WYKONANIE 1 2. SZCZELNOŚĆ 1 3. ZASADY USZTYWNIANIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Podane ceny są cenami netto. Firma Sówka Tomasz Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Katalog Produktów

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Podane ceny są cenami netto. Firma Sówka Tomasz Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Katalog Produktów

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 1.08.2011 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 1.08.2011 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 1.08.2011 RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności za zakupione towary i usługi, kartami płatniczymi i kredytowymi. We accept debit

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW

ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treœci 1. Zastosowanie t³umików akustycznych...3 2. Wykonanie t³umików kana³owych

Bardziej szczegółowo

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw uniwersalny. Zawartość: praska oraz końcowki izolowane Assortement box with crimping tool and insulated terminals

Zestaw uniwersalny. Zawartość: praska oraz końcowki izolowane Assortement box with crimping tool and insulated terminals Zestaw uniwersalny Zawartość: praska oraz końcowki izolowane Assortement box with crimping tool and insulated terminals Końcówiki oczkowe Końcówkiwidełkowe Końcówiki łaczące Końcówiki oczkowe A 4-1,5 A

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES extension for 80x80, 100x100 profile przedłużka łączyny 80x80, 100x100, 120x120 beam extension 80x80, 100x100, 120x120 Weight: 0,372kg 02.102 Waga: 0,45kg

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 22.07.2013 aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kana³owy przeznaczony do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kana³ach wentylacyjnych o œrednicach od 1

Bardziej szczegółowo

WPD. Wyrzutnie dachowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

WPD. Wyrzutnie dachowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Wyrzutnie dachowe WP Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Wyrzutnie dachowe WP s¹ stosowane na zakoñczeniach przewodów wywiewnych instalacji wentylacyjnych. Wyrzutnia dachowa WP typu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH OKRĄGŁYCH. systemy przewodów. wentylacyjnych okrągłych

SYSTEMY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH OKRĄGŁYCH. systemy przewodów. wentylacyjnych okrągłych SYSTEMY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH OKRĄGŁYCH SYSTEMY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH OKRĄGŁYCH Przewody SPIRO Długość [m] Grubość ścianki [mm] [zł/m] 20,06 0 24, 5 150 6,59 Opis produktu Przewód rurowy ze spiralnie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. www.eurowent.pl

Katalog produktów. www.eurowent.pl Katalog produktów Długoletnie doświadczenie oraz bogate tradycje pozwalają zaoferować Państwu profesjonalną obsługę podczas procesu projektu i doboru elementów składowych systemów wentylacji i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

EL-MECH-PLAST UL. MICKIEWICZA 108, 38-200 JASŁO tel. +48 13 491 50 59 e-mail: office@elmechplast.com Strona 0

EL-MECH-PLAST UL. MICKIEWICZA 108, 38-200 JASŁO tel. +48 13 491 50 59 e-mail: office@elmechplast.com Strona 0 tel. +48 13 491 50 59 e-mail: office@elmechplast.com Strona 0 OBRZEŻE PŁASKIE OP EDGE BENDING TAPE Y PODSTAWOWE: 22x0,4 4x200m / 10,5kg 19x0,6 5x200m / 16,5kg 22x0,6 4x200m / 15,5kg 19x1 5x200m / 22,5kg

Bardziej szczegółowo

Drut stalowy, miękki, ø 5 Soft wire for sealing ø 5 8,75

Drut stalowy, miękki, ø 5 Soft wire for sealing ø 5 8,75 No. CENNIK MATERIAŁÓW SZTAUERSKICH - DB PORT SZCZECIN PRICE - LIST OF LASHING AND TECHNICAL MATERIALS ważny od 01.01.2017-31.12.2017 valid from 1 st January 2017 to 31 st December 2017 Jedn. Miary Unit

Bardziej szczegółowo

Anemostat ANKC I. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. OPIS: Tab. 1. Typoszereg anemostatów ANKC I. Tab. 2. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych.

Anemostat ANKC I. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. OPIS: Tab. 1. Typoszereg anemostatów ANKC I. Tab. 2. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych. 40 7 Anemostat ANKC I C 110 B 25 A OPIS: Anemostaty jednostronne ANKC I umo liwiaj¹ nawiew powietrza w jednym kierunku. Stosowane s¹ do zabudowy w p³aszczyÿnie sufitu, w pomieszczeniach o wysokoœci 2,4

Bardziej szczegółowo

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne Zwora Yale US06 Yale seria US06 270 kg Zastosowanie Zwory serii US06 przeznaczone są do realizowania kontroli dostępu w pomieszczeniach wymagających podstawowej ochrony np. drzwi wewnętrzne. Właściwości

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-04-22 Mgr inż. Michał Wałkuski,...

Przedmiar robót. 2014-04-22 Mgr inż. Michał Wałkuski,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: budynek biurowy Lokalizacja: Gliwice ul. Konarskiego Nazwy i kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

KSS-90 KATALOG ZDJÊCIE WYMIARY 1. KANA PROSTY KP KP MATERIALY OZNACZENIA / KOD PRODUKTU. materia³ d³ugoœæ kana³u przekrój kana³u kana³ prosty ZDJÊCIE

KSS-90 KATALOG ZDJÊCIE WYMIARY 1. KANA PROSTY KP KP MATERIALY OZNACZENIA / KOD PRODUKTU. materia³ d³ugoœæ kana³u przekrój kana³u kana³ prosty ZDJÊCIE 1. KANA PROSTY KP KP L x D³ugoœæ L [mm] 1000 0 1000 0 Waga [kg] 1.64-0.82-2.18-1.09 - MATERIALY KP / L - OC d³ugoœæ kana³ prosty 2. KOLANO ŒCIANA-STROP KSS-90 KSS-90 130 130 x Waga [kg] 0.40-0.60 - KSS

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY -WENTYLACJA

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY -WENTYLACJA KOSZTORYS PRZEDMIAROWY -WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WARSZAWSKIEGO SZPITALA DLA DZIECI ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul Kopernika 43 dz.ew.nr 7 ob.5-04-05 INWESTOR : Warszawski Szpital

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 01.03.2014. aktualizacja/updated: 30.04.2014

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 01.03.2014. aktualizacja/updated: 30.04.2014 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 01.03.2014 aktualizacja/updated: 30.04.2014 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 7.03.2011. aktualizacja/updated: 15.04.2011

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 7.03.2011. aktualizacja/updated: 15.04.2011 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 7.03.2011 aktualizacja/updated: 15.04.2011 RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności za zakupione towary i usługi, kartami płatniczymi

Bardziej szczegółowo

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION Klätternät - Large Pyramid Art nr: 10-4307 2 GENERAL INFORMATION Instruction is made according to PN-EN 1176-1 :2009 point 6 and point 7, PN-EN 1176-3:2009, PNEN 1177:2009

Bardziej szczegółowo

Termostatyczny anemostat talerzowy NTZ

Termostatyczny anemostat talerzowy NTZ Termostatyczny anemostat talerzowy Cechy szczególne, zastosowanie Termostatyczny talerzowy anemostat nawiewny do regulowanej samoczynnie wymiany powietrza w najbardziej efektywny sposób ³¹czy w sobie oszczêdnoœæ

Bardziej szczegółowo