Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie o cenę usługa hotelowa"

Transkrypt

1 04/03/013/ UDA-POKL /11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk, 1.3. tel , fax adres internetowy: 1.5. osoba do kontaktów: Teresa Bartel, , mail: Finansowanie przedmiotu zamówienia.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)... Na podstawie art. 93 ust 1a Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 3. Określenie trybu zamówienia Postępowanie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. teks jednolity: Dz. U. 010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i ze względu na zamówienia szacowaną poniżej 14 tyś. Euro, postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę. 4. Określenie przedmiotu zamówienia 4.1. Przedmiotem zapytania jest zakup usługi hotelowej (pobyt z wyżywieniem warianty) dla realizacji projektu Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/ niemieckiego oknem do matury realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku w ramach Priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi niżej. 5. Opis przedmiotu zamówienia 5.1. Zakwaterowanie w ośrodku/hotelu Noclegi w pokojach osobowych z łazienkami - dla max 0 osób (w przypadku nieparzystej liczby kobiet i mężczyzn należy zapewnić dla pozostałych osób pokoje jednoosobowe) Nocleg w pokoju 1 osobowym z łazienką dla 1 osoby - opiekuna z ramienia szkoły (pracownik projektu)

2 5.. Termin pobytu I wariant wieczorem r. noclegi 5... II wariant rano r. 1 nocleg 5.3. Wyżywienie I wariant rozpoczynając od kolacji w dniu kończąc na obiedzie w dniu r. dla max 0 osób II wariant rozpoczynając od śniadania w dniu kończąc na obiedzie w dniu r. dla max 0 osób 5.4. Sale wykładowe Udostępnienie na okres pobytu sal dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym na około 10 osób każda. 6. Określone ilości są wielkością szacunkową i mogą ulec zmniejszeniu oraz mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb, są one wartościami maksymalnymi zamówienia. 7. Kryteria oceny ofert: cena 100% 8. Dodatkowe informacje. 1. Zestawienie kosztów poszczególnych elementów usługi powinno być sporządzone w tabeli na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.. Ofertę należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: 3. Termin składania oferty do r. 4. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT. 5. Warunki płatności - faktura płatna przelewem - do 10 dni licząc od daty wykonania usługi oraz poprawnie wystawionej faktury VAT - zgodnie z zapisami umowy. 6. Cena ofertowa może być negocjowana w dół. 7. Wzór umowy - załącznik nr. 8. Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: Teresa Bartel, tel : 8. Zastrzeżenie prawne. 1. Zamawiający - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku i jego następców prawnych o zawarcie umowy Gdańsk, dnia r. Teresa Bartel. Osoba upoważniona do reprezentowania Zamawiającego

3 FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ Załącznik nr 1 na dostawę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych DANE OFERENTA: 1. Nazwa firmy. Adres:. 3. Tel./Fax....; Numer NIP... 6.Osoba do kontaktów... W odpowiedzi na zapytanie o cenę z dnia r., którego przedmiotem jest zapytanie o cenę usługi hotelowej dla realizacji projektu Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/ niemieckiego oknem do matury realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, składam niniejszą ofertę: Wariant I - pobyt od (od godz. 8.30) do r. (do godz ) Lp. Element usługi hotelowej Ilość (max) cena jednostkowa netto VAT brutto 1 noclegi (1 x1 osób) 1 3 wyżywienie (x śniadanie, x obiad; 1x kolacja, 1x przerwa kawowa) sale wykładowe ( na 10 osób, rzutnik multimedialny, laptop, magnetofon) 1 Wariant II - pobyt od (od godz ) do r. (do godz ) Lp. Element usługi hotelowej Ilość (max) cena jednostkowa netto VAT brutto 1 noclegi (x1 osób) 4 wyżywienie (x śniadanie, x obiad; x kolacja, 1 x przerwa kawowa) 1 3 sale wykładowe ( na 10 osób, rzutnik multimedialny, laptop, magnetofon)

4 Oświadczamy, że: 1. zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego Zapytania i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art.4 ust.1 i Prawo Zamówień Publicznych. Osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, dnia r.

5 UMOWA NR.../CKU/013 (Projekt) na zakup usługi hotelowej w ramach projektu Załącznik nr Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych zawarta w dniu..013 r. w pomiędzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk, NIP: , Regon: , reprezentowanym przez mgr Dariusza Różyckiego Dyrektora Centrum, zwanym dalej Zamawiającym a..ul., NIP:... Regon., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Umowa zawarta zostaje w oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia odbiorcy usługi hotelowej według zamówienia (załącznik nr do niniejszej umowy) i według cen określonych w ofercie (załącznik nr 1).. Zamówienie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w okresie od r. do r. 3 4 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami.

6 . Wykonania zamówienia z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką. 3. Przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 00 r. Nr 101, poz.96, z późn. zm.) 4. Umożliwienia Zamawiającemu lub innym instytucjom/podmiotom do tego uprawnionym nieograniczonego prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych w okresie do 31 grudnia 0 r Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości... zł brutto z (słownie:... zł).. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 3. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 4. W razie zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w szczególności przesunięcie transz finansowania projektu przez Instytucję Wdrażającą (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego) termin wypłaty wynagrodzenia, określony w ust.3 może ulec zmianie. O fakcie i przyczynach zmiany terminu wypłaty Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługę na warunkach określonych w umowie.. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy pomocy o charakterze organizacyjnym, w uzgodnionym zakresie koniecznym do realizacji zlecenia, jak również do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0 % wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 umowy. 3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Zamawiający wyznacza do kontaktów roboczych.... Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron.

7 9 1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. niniejszego paragrafu.. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy. 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.. WYKONAWCA... ZAMAWIAJĄCY

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo