SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro Sygnatura Akt: ECS/SWZP/261/04/12/JR Zatwierdził: Basil Kerski - Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

2 SPIS TREŚCI. I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium. IX. Termin związania z ofertą. X. Opis sposobu przygotowania ofert. XI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. XII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny tych ofert. XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. XX. Załączniki.

3 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Europejskie Centrum Solidarności, ul. Doki 1, Gdańsk. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest system klasy ERP (enterprise resource planning) dla Europejskiego Centrum Solidarności, zwanego dalej ECS, składający się z modułów: - środków trwałych i magazynu - sprzedaż - finansowo - księgowego - sekretariat - zarządzanie zasobami ludzkimi - zarządzanie obiegiem dokumentów (wnioski, faktury) - zarządzanie projektami (plan finansowy, plan zamówień publicznych). 3.2 Zamówienie obejmuje: -dostarczenie zamawianego oprogramowania zgodnego ze specyfikacją oraz z obowiązującym prawem polskim w szczególności z Ustawą o Rachunkowości; -wdrożenie oprogramowania, na infrastrukturze zapewnionej przez ECS, zgodnie z częścią specyfikacji technicznej tego dokumentu albo na wdrożeniu oprogramowania na zabudowanej infrastrukturze dla ECS w serwerowni ECS przez wygrywającego postępowanie; -konfigurację oprogramowania umożliwiającą pracę oprogramowania zgodnie ze specyfikacją; -opracowanie instrukcji użytkownika dla każdego z modułów; -przeprowadzenie szkolenia z każdego z modułów; -bezpłatne dostarczenie aktualizacji oprogramowania przez okres trzech lat (aktualizacje bezpieczeństwa, funkcjonalności, utrzymanie oprogramowania zgodnego z prawem polskim); -bezpłatne wsparcie techniczne dla oprogramowania przez okres trzech lat; -opracowanie migracji danych i zmigrowanie do zamawiającego oprogramowania danych:

4 1) księgowych, magazynowych, sprzedaży (obecnie używana aplikacja RAKS SQL) 2) kadrowych, płacowych (obecnie używana aplikacja ProgMan). 3) środków trwałych (obecnie używana aplikacja Excel) 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 - Szczegółowe cechy Systemu ERP załączony do wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.4 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi opracowania oprogramowania do analizy finansowej Usługi wdrażania oprogramowania Systemy bazy danych Usługi szkolenia komputerowego 3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy Pzp. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Pzp. 3.8 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na rozbudowie Systemu ERP. 3.9 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1 Termin realizacji zamówienia w zakresie: dostawa i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności Systemu ERP obejmującego moduły: środków trwałych i magazynu, sprzedaży, finansowo księgowego, sekretariat, zarządzania obiegiem dokumentów, zarządzania projektami. Szczegółowe cechy Systemu ERP określa Załącznik nr 1 do wzoru umowy, dostawa oraz instalacja na przygotowanym przez ECS serwerze, o ile zajdzie taka potrzeba, systemu operacyjnego współpracującego z systemem ERP,

5 wstępną analizę wdrożeniową, obejmującą wymagania pracowników Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) na System ERP, w terminie do 60 dni od dnia podpisania Umowy. 4.2 Termin realizacji zamówienia w zakresie: dokonanie pełnej migracji danych z obecnie użytkowanych systemów informatycznych w ECS, produkcyjne uruchomienie Systemu ERP, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji Systemu ERP, szkolenie użytkowników z funkcjonalności Systemu ERP. w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna ww warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 2 (dwa) zamówienia na usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego klasy ERP co najmniej w obszarach finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym o wartości brutto nie mniejszej niż ,00 zł (sto tysięcy złotych) każda.

6 3) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp., dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 4) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. oraz 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) warunki opisane w pkt 5.1 ust. 1-4 muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie, natomiast warunek określony w pkt 5.1 ust 5 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 5.4 Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wraz z ofertą, o których mowa w Rozdz. VI niniejszej SIWZ. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1 Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ, dostarczy Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ); 3. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

7 ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie z wymogami zapisanymi w pkt. 5.1 ust. 2) - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ. 6.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) na podstawie art. 23 ustawy Pzp.: 1) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa w formie pisemnej, przy czym treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, tj. w dokumencie powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, a upoważnieni przedstawiciele tych Wykonawców winni się pod nim podpisać, 3) zobowiązani są do złożenia oświadczenia i dokumentu, o których mowa w pkt. 6.1 ust 2 i 4 oraz pkt 6.3 wystawionych dla każdego Wykonawcy oddzielnie; 4) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 5)przedstawią Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wówczas zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1 ust 4 złoży dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony w terminie, o którym mowa w pkt Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8 VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1 Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna. 7.2 Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 7.3 Numer faksu, na który można kierować korespondencję +48 (58) Adres , na który należy kierować korespondencję: 7.5 Korespondencję należy kierować na adres: Europejskie Centrum Solidarności Ul. Doki Gdańsk, z dopiskiem na kopercie: Przetarg na dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP sygnatura akt ECS/SWZP/261/04/12/JR 7.6 Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Justyna Ruczkowska 7.7 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 7.8 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7.9 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Wówczas dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ a także zamieści na własnej stronie internetowej

9 VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 9.2 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 10.1 Wymagania podstawowe 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej, z niniejszą SIWZ, formie. 5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w stosownym miejscu Formularza Oferty Załącznik nr 4) Forma oferty 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

10 3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą(ce) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę. 5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. 6. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą(ce) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.2 ust 6 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. XI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres: Europejskie Centrum Solidarności Ul. Doki Gdańsk Sekretariat I piętro w terminie: do dnia do godz. 11: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

11 Europejskie Centrum Solidarności Ul. Doki Gdańsk Sekretariat I piętro Oferta w postępowaniu przetarg na dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, syg. Akt ECS/SWZP/261/04/12/JR NIE OTWIERAĆ PRZED , godz. 11: Na kopercie oprócz opisu j.w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. XII. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 12.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj. pokój nr 25 Parter Europejskiego Centrum Solidarności, ul. Doki 1, Gdańsk, w dniu , o godz. 11:30 XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 14.1 Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić w Formularzu Oferty (Załącznik nr 4) z

12 dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Przez cenę oferty należy rozumieć cenę według definicji legalnej podanej w ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr. 97, poz z późn. zm.) Podana w ofercie cena: 1. musi być wyrażona w PLN i być podana cyfrowo i słownie. 2. musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, uwzględniajacą wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen oraz możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, tj. wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy, tj. Załączniku nr Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe, stosownie do treści art. 88 ustawy Pzp. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY TYCH OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Lp Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1 Cena 100% Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu o najniższej cenie ofertowej brutto, która tym samym uzyska największą liczbę punktów 100. Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone według wzoru: Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert Cena brutto ocenianej oferty x 100 pkt = liczba punktów przyznana ocenianej ofercie

13 15.3 Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, biorących udział w postępowaniu do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 16.1 Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem zapisów art. 183 ustawy Pzp. w terminie: - nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, - nie wcześniej niż 10 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w pkt 16.2 w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 18.1 Postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ 18.2 Wykonawca, w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do podpisania umowy

14 zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SIWZ Każda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzorów umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z Rozdziałem VII SIWZ W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może dotyczyć zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale w VI ustawy Pzp. XX. ZAŁĄCZNIKI 20.1 Załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 1 do wzoru umowy Szczegółowe cechy Systemu ERP, 20.7 Załącznik nr 2 do wzoru umowy wzór Protokołu Odbioru Zdawczo-Odbiorczego, 20.8 Załącznik nr 3 do wzoru umowy wzór Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, 20.9 Załącznik nr 4 do wzoru umowy wzór Protokołu Rozbieżności. Specyfikację istotnych warunków zamówienia przygotowali: Roman Mickiewicz Przewodniczący -.. Justyna Ruczkowska Sekretarz -.. Piotr Wiśniewski Członek -..

15 ECS/SWZP/261/04/12/JR Załącznik nr 1 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Nazwa i adres Wykonawcy:.. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu Informatycznego klasy ERP oznaczonego numerem ECS/SWZP/261/04/12/JR, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Data..... (imię i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

16 ECS/SWZP/261/04/12/JR OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 2 do SIWZ wymagane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Nazwa i adres Wykonawcy:. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia ww. wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności zintegrowanego systemu informatycznego ERP oznaczonego numerem ECS/SWZP/261/04/12/JR, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Data..... (imię i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy) OŚWIADCZENIE * w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymagane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Oświadczam, że w stosunku do mnie jako osoby fizycznej: - nie otwarto likwidacji, - nie ogłoszono upadłości / ogłoszono upadłość i zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego * * Data..... (imię i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy) * oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, składa wyłącznie wykonawca będący osobą fizyczną. ** niepotrzebne skreslić

17 ECS/SWZP/261/04/12/JR Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT.. (pieczęć wykonawcy) wymagany na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane L.p Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia brutto w zł. Początek (dd.mm.rr) Czas realizacji Zakończenie (dd.mm.rr) Nazwa i adres zamawiajacego W ramach ww. zamówienia wdrożony system dotyczył obszarów: W ramach ww. zamówienia wdrożony system dotyczył obszarów:..... Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Data.. (imię i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

18 ECS/SWZP/261/04/12/JR Załącznik nr 4 do SIWZ (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość) DO EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI DOKI GDAŃSK FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczonym w związku z prowadzonym przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonym numerem ECS/SWZP/261/04/12/JR na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w ramach przedmiotowego zamówienia oferujemy.(należy podać nazwę oferowanego systemu) za cenę: brutto.. PLN Jednocześnie oświadczamy, że: (słownie ) 1. zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, terminów wykonania zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń.

19 4. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom *: Lp. Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę (zamawiający nie wymaga aby podawać dane identyfikujące podwykonawcę) 5. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informację zawarte w ofercie na stronach nr * : Wszystkie strony naszej oferty, z wszystkimi załącznikami są parafowane i ponumerowane a cała oferta składa się z stron * jeżeli dotyczy 8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1) 2) 3) 4) 5) 6) r. Miejscowość, data (czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela/i Wykonawcy)

20 ECS/SWZP/261/./12/JR Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr /2012 na dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP zwanego dalej Systemem ERP, zawarta w r. w Gdańsku, pomiędzy: Europejskim Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku (80-958) przy ulicy Doki 1, wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonym przez miasto Gdańsk, pod pozycją 9/2007, posiadającym numery: NIP , REGON , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Basila Kerskiego Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności a...., z siedzibą ul.., , zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Strony ustalają co następuje: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) dostawa i wdrożenie u Zamawiającego tj. w Europejskim Centrum Solidarności Systemu ERP obejmującego moduły: środków trwałych i magazynu, sprzedaży, finansowo księgowego, sekretariat, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania obiegiem dokumentów, zarządzania projektami. Szczegółowe cechy Systemu ERP określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 2) dostawa oraz instalacja na przygotowanym przez Zamawiającego serwerze, o ile zajdzie taka potrzeba, systemu operacyjnego współpracującego z systemem ERP, 3) dokonanie pełnej migracji danych z obecnie użytkowanych systemów informatycznych u Zamawiającego, 4) produkcyjne uruchomienie Systemu ERP, 5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji Systemu ERP, 2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi: 1) wstępną analizę wdrożeniową, obejmującą wymagania pracowników Zamawiającego na System ERP,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo