PROJEKT BUDOWLANY. Architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne."

Transkrypt

1 Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / , 602 / fax.: 061 / PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : NAZWA INWESTYCJI: Architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Przebudowa części zespołu budynków szkolnych na potrzeby przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania. LOKALIZACJA: ZS nr 7 w Poznaniu, os. Zwycięstwa 1, Poznań, nr ewid. działki 17, obręb Winiary. INWESTOR: ZS nr 7 w Poznaniu, os. Zwycięstwa 1, Poznań. Projektował: Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura Konstrukcja mgr inż. arch. Tomasz Migdałek 193/PW/ r. Architektura mgr inż. arch. Jacek Pietrzak r. Instalacje sanitarne mgr inż. Wojciech Jankowiak WKP/0278/ /PWOS/ r. Instalacje elektryczne mgr inż. Andrzej Półról 79/PW/ r. Projektant prowadzący mgr inż. Olgierd Pietrzak 3/W/ r. Sprawdził: Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura Konstrukcja inż. Stefan Tomkowiak 2/PW/91 217/78/Pw r. Instalacje sanitarne mgr inż. Irmina Małgorzata Ziółkowska WKP/038/ POOS/ r. Instalacje elektryczne mgr inż. Rafał Nowicki 178/PW/ r. Spis treści znajduje na str. 2 niniejszego opracowania. Poznań, kwiecień 2013 roku. Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / , 602 / fax.: 061 /

2 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 1. Projekt zagospodarowania działki Opis techniczny projektu zagospodarowania działki Część rysunkowa: a) Mapa zasadnicza; b) Rys. nr Z.01 Plan zagospodarowania terenu na aktualnej mapie zasadniczej; 2. Wykaz załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o których mowa w art.3 ust3 pkt3 ustawy Prawo Budowlane. a) decyzja nr 30/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia kwietnia 2013 r. wydana przez Prezydenta m. Poznania; b) umowa o dostawę ciepła - umowa wieloletnia sprzedaży ciepła nr RO/9/188/08 z dostawcą DALKIA z dnia r.; c) umowa o dostawę energii elektrycznej - umowa nr D/ o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia r.; d) umowa o dostawę wody i odprowadzenie ścieków - umowa nr EH/3803/7296/2008 z AQUANET SA z dnia 29 stycznia 2008 r.; e) Uchwała nr XLVII/71/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2013 r. f) zgoda zarządcy parkingów osiedlowych z dnia r. na korzystanie z nich w ramach zapewnienia msc. parkingowych dla potrzeb planowanej inwestycji. 3. Projekt architektoniczno-budowlany Oświadczenie Projektanta wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień projektowych i kopiami zaświadczeń przynależności do właściwej Izby Samorządowej Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. 3.. Część rysunkowa.. Projekt budowlany branży sanitarnej..1. Oświadczenie Projektanta wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień projektowych i kopiami zaświadczeń przynależności do właściwej Izby Samorządowej.2. Opis techniczny projektu budowlanego branży sanitarnej..3. Część rysunkowa.. Projekt budowlany - branży elektrycznej..1. Oświadczenie Projektanta wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień projektowych i kopiami zaświadczeń przynależności do właściwej Izby Samorządowej.2. Opis techniczny projektu budowlanego branży elektrycznej..3. Część rysunkowa. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

3 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/ OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Podstawa opracowania. a) Uchwała Rady Miasta nr XLVII/71/VI/2013 z dnia 19 marca 2013 r.; b) decyzja nr 30/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia kwietnia 2013 r. wydana przez Prezydenta m. Poznania; c) wyrażenie zgody zarządcy ogólnodostępnych parkingów osiedlowych na terenie os. Zwycięstwa na zapewnienie miejsc parkingowych dla potrzeb planowanej inwestycji; d) zlecenie Inwestora; e) wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna (marzec 2013); f) inwentaryzacja obiektu; g) ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 20, Nr 23, poz.1623 tekst jednolity); h) rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 7, poz. 690 z poźn. zm.); i) rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2003, nr 121, poz. 1139); j) rozporządzenie MTBiGW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. 2012, nr 81, poz. 62); k) rozporządzenie MTBiGW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, nr 81, poz. 63); l) Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 199, m) szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:0 000, ark Poznań N D, Państwowy Instytut Geologiczny, 1990, n) Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczaca projektu mpzp dla obszaru III rama komunikacyjna - odcinek północny w Poznaniu, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Poznań 2012, Przedmiot inwestycji. Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest Przebudowa części zespołu budynków szkolnych na potrzeby przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania, którą planuje się w istniejących budynkach Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu mieszczącej się na os. Zwycięstwa Opis i ocena stanu istniejącego. Część obiektu szkolnego ZS nr 7 w Poznaniu w której planuje się usytuowanie przedszkola była dotychczas użytkowana na cele szkolne. Część budynku szkolnego w którym projektowana jest przebudowa z przeznaczeniem na przedszkole jest obiektem trzykondygnacyjnym, o konstrukcji żelbetowej ramowo-płytowej ze ścianami osłonowymi wykonanymi w technologii wielkoblokowej. Istniejące pomieszczenia wydzielone są ścianami żelbetowymi systemu wielkopłytowego. Obiekt jest wykończony tradycyjnymi tynkami - na zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym na styropianie w systemie BSO, wewnątrz tynkami cementowo-wapiennymi kat. IV lub gipsowymi, w pomieszczeniach mokrych okładzinami z płytek szkliwionych. Posadzki korytarzy wykończone są posadzką lastrico, w salach płytkami płytkami PCV. Sufity sal mają wykończone tradycyjnymi tynkami kat IV. Instalacje sanitarne i elektryczne standardowe wymagają niezbędnych uzupełnień lub naprawy. Poza tym zgodnie z 209 ust.2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki..., użytkowane dotychczas pomieszczania szkolne były zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII (użyteczności publicznej) natomiast w związku z planowaną przebudową części budynków szkolnych na potrzeby przedszkola ta część budynków ZS nr 7 zmieni swą kwalifikację jeżeli chodzi o kategorię zagrożenia ludzi na ZLII. W związku z powyższym tą część budynków szkolnych, która będzie przeznaczona na potrzeby przedszkola należy dostosować do potrzeb zgodnych z nową funkcją i przeznaczeniem oraz wydzielić jako odrębną strefę pożarową. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2003, nr 121, poz. 1139) obiekt posiada istniejące drogi pożarowe Projektowane zagospodarowanie działki. Projektowana przebudowa części zespołu budynków szkolnych na potrzeby przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania, którą planuje się w istniejących budynkach Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu mieszczącej się na os. Zwycięstwa 1 zakłada w zakresie zmiany sposobu zagospodarowania terenu budowę następujących elementów: budowę schodów zewnętrznych; budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

4 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 Funkcja obiektu zgodnie z 3 ust.6 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest funkcją użyteczności publicznej. Dla zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych niezbędna jest budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Istniejący układ komunikacyjny oraz istniejące urządzenia budowlane (przyłącza, place postojowe, place pod śmietniki pozostają bez zmian. Konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potrzeb planowanej inwestycji zgodnie z zapisami decyzji nr 30/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia kwietnia 2013 r. wydanej przez Prezydenta m. Poznania będzie realizowana na ogólnodostępnych parkingach osiedlowych na terenie os. Zwycięstwa. W załączeniu do niniejszego opracowania wyrażenie zgody zarządcy ogólnodostępnych parkingów osiedlowych na zapewnienie miejsc parkingowych dla potrzeb planowanej inwestycji. Układ konstrukcyjny oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe zostaną podane w dalszej części niniejszego opracowania w pkt.3.2. Opis techniczny architektoniczno-budowlany Zestawienie charakterystycznych parametrów technicznych poszczególnych części zagospodarowania działki. Ogólne zestawienie powierzchni dla planowanego przedsięwzięcia jest następujące: powierzchnia zabudowyczęści przebudowywanej - 9,3 m 2 ; powierzchnia użytkowa części przebudowywanej - 7,6 m 2 ; kubatura części przebudowywanej - 11,0 m 3 ; Zgodnie z pkt PN-ISO Właściwości użytkowe w budownictwie - schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych (rampa zewnętrzna) nie wlicza się do pow. zabudowy Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego nie dotyczy obiektu Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi - projektowany obiekt nie będzie powodował w/w zagrożeń Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych - nie dotyczy projektowanego obiektu. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

5

6 A B-B B A B-B B C D A B-B B C D G F H G F E H I E I Konstrukcja A B-B B C D E F G H I 1:0 A-A C-C A 2 ±0,00 +0, A A A B B B B +1,62 Ī0, C C C C D 2 60 D D E E E E Przekrój podłużny Nachylenie 6% Nachylenie 6% D Przekrój podłużny F F F F 2 60 G G G G H H H H +1,08 ±0,00 I I I I 1:0 1:0 Uwagi Data: :0 Faza: Projekt budowlany Podpis projektanta: Obiekt: Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu, os. Zwycięstwa 1, działka nr 17 Os. Zwycięstwa 1, Poznań Ī0,00 +1,62!1.! 3 8 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanomontażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6 6!2.! 3 2 Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu ! Przekrój poprzeczny 2/PW/91 217/78/Pw 193/PW/93 Nr uprawnień: Poznań, ul. Paczkowska 32 tel. 061/ tel. GSM 602/ Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych Pietrzak Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu mgr inż. arch. Tomasz Migdałek mgr inż. arch. Jacek Pietrzak inż. Stefan Tomkowiak Branża: Architektura Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 199 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U z 20 roku Nr 23, poz tekst jednolity) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. B-B C D E 2 1:0 Inwestor: Autor: 7 Nr rys.: Z.02 Inwestycja : Przebudowa części zespołu budynków szkolnych na potrzeby przedszkola Skala: 1:0 Sprawdzający: Opracował: 7 Treść rysunku : Schody i podjazd dla niepełnosprawnych C-C F 1 Rzut 11 x 1 = 162 A-A A-A G 2 11 x 1 = C-C A-A A-A C-C C-C H I

7 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/ OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Przeznaczenie i program użytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przebudowa części zespołu budynków szkolnych z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola. Przebudowę obiektu z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola planuje się w istniejących budynkach Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu mieszczącej się na os. Zwycięstwa 1. Powyższe zamierzenie inwestycyjne wynika z Uchwały Rady Miasta nr XLVII/716/VI/2013 z dnia 19 marca 2013 r Projektowany program użytkowy jest następujący: a) 1 sala dla -latków (pom. nr 0.03) z toaletą zintegrowaną z salą (pom. nr 0.0); b) 1 sala dla -latków (pom. nr 0.11) z toaletą zewnętrzną (pom. nr 0.06); c) 1 sala dla 6-latków (pom. nr 0.12) z toaletą zewnętrzną (pom. nr 0.06); d) komunikacja - pom. nr korytarz; e) pomieszczenia gospodarcze - "czyste" i "brudne" z wydzielonym zlewem na wysokości 0 cm; f) dla kadry opiekunów przewiduje się wydzielenie niezbędnego miejsca w istniejącym pokoju nauczycielskim Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji są następujące: a) liczba kondygnacji - istniejące 1 kondygnacja podziemna oraz 3 kondygnacje nadziemne - przebudowie ulega tylko parter; b) powierzchnia użytkowa - 7,6 m 2 ; c) długość - 26,0 m; d) szerokość - 19,0 m; e) wysokość - 3,20 m w świetle kondygnacji, f) kubatura - 11,0 m 3 ; g) zestawienie powierzchni: Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz spełnienie wymagań o których jest mowa w art. ust.1 ustawy Prawo Budowlane Forma architektoniczna obiektu nie ulega zmianie Funkcja projektowanego obiektu ulega zmianie z ZLIII na ZLII Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Projektowane rozwiązania projektowe swoim kształtem, wysokością oraz formą są dostosowane do otoczenia i krajobrazu Sposób spełnienia wymagań o których jest mowa w art. ust.1 ustawy Prawo Budowlane Wymagania podstawowe. Warunki podstawowe związane z bezpieczeństwem konstrukcyjnym, p.poż., użytkowania oraz warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska są spełnione poprzez zastosowanie materiałów posiadających wymagane certyfikaty i atesty oraz poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych zgodnych z zaleceniami producentów i dostawców zastosowanych systemów Warunki użytkowe. Warunki użytkowe są zgodne z przeznaczeniem obiektu Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego projektowanego obiektu uzyskana jest poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych o sprawdzonych parametrach technicznych z elementami "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

8 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 dostępnymi na rynku budowlanym. Dostęp do wszystkich elementów projektowanego obiektu jest zapewniony bez skomplikowanych urządzeń Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do obiektu nie ulega zmianie Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Projektowane rozwiązania spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez montaż urządzeń sanitarnych na odpowiednich dla danych grup wiekowych wysokościach Ochrona ludności zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej nie dotyczy Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską nie dotyczy Odpowiednie usytuowanie na działce. Projektowane rozwiązania nie zmieniają usytuowania obiektu na działce. Planowane usytuowanie pomieszczeń sanitarnych od strony wschodniej jest właściwe Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. Planowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy zostaną zapewnione jeżeli Wykonawca zastosuje się do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczonej w dalszej części niniejszego opracowania Układ konstrukcyjny oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. W związku z projektowaną przebudową obiektu z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola, którą planuje się w istniejących budynkach Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu mieszczącej się na os. Zwycięstwa 1 nie planuje się zmiany układu konstrukcyjnego trzy-traktowego, ramowo-płytowego ze ścianami osłonowymi samonośnymi. Rzędne projektowane posadzki sal i korytarzu pozostają bez zmian. Jedyna projektowana ingerencja w elementy konstrukcyjne dotyczy wykonania otworów drzwiowych w ścianach osłonowych i działowych. W zakresie nowych elementów konstrukcyjnych projektuje się wykonać: schody zewnętrzne na płycie żelbetowej oparte na nowych ścianach poprzecznych, fundamenty bezpośrednie w postaci ław żelbetowych; podjazd dla niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej oparty na stopach fundamentowych betonowych, pomost podjazdu z płyt żelbetowych wolnopodpartych; wydzielenie p.poż. dróg ewakuacyjnych oraz wydzielenie klatki schodowej z wyposażeniem jej w instalację oddymiającą; wydzielenie p.poż. z zespołu budynków ZS nr 7 przedszkola jako odrębnej strefy pożarowej Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne). Projektowane wykonanie otworów drzwiowych w ścianach osłonowych i działowych zakłada montaż po obwodzie nowego otworu drzwiowego ramy z kształtowników walcowanych. Założonym schematem konstrukcyjnym (statycznym) dla nadproży jest belka swobodnie podparta obciążona ścianą murowaną g m o ciężarze muru zawartym wewnątrz obrysu trójkąta równobocznego o podstawie równej obliczeniowej rozpiętości belek nadotworowych i oddziaływaniu obciążenia nierównomiernie rozłożonego na długości nadproża Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji. Założenia przyjęte do obliczeń są następujące: obciążenia stałe i zmienne zgodnie z PN-82/B Obciążenia budowli, zasady ustalania wartości, PN-82/B Obciążenia stałe, PN-82/B Podstawowe obciążenia technolog. i montażowe; moment maks M max = g m l 2 /12; strzałka ugięcia f=g m l /EI; przekroje przyjęte w oparciu o katalogi nadproży strunobetonowych KONBET SBN; Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego i warunki geotechniczne. Obiekt należy do II kategorii geotechnicznej obejmującej konstrukcje i fundamenty nie podlegające szczególnemu zagrożeniu, w prostych lub złożonych warunkach gruntowych przy mało skomplikowanych przypadkach obciążenia. Projektowana przebudowa nie wpłynie na istotne zwiększenie obciążeń istniejących elementów konstrukcyjnych budynku i jego oddziaływanie na grunt - kategoria geotechniczna budynku oraz warunki posadowienia nie ulegną zmianie. W budowie geologicznej dominują czwartorzędowe plejstoceńskie gliny zwałowe oraz zajmujące nieco mniejszą powierzchnię (w południowo-wschodniej części obszaru opracowania) piaski lodowcowe na glinach zwałowych zlodowacenia północnopolskiego. Pod względem geotechnicznym są to grunty spoiste (lodowcowe), głównie piaski gliniaste i gliny piaszczyste, rzadziej gliny pylaste z wkładkami piasków, otoczak.w i głazów, wytworzone w czasie stadiału leszczyńsko-pomorskiego zlodowacenia północnopolskiego. Ich miąższość kształtuje się powyżej m. Są to "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

9 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 grunty o konsystencji przeważnie twardoplastycznej i półzwartej, przydatne pod zabudowę o dość dobrych parametrach geotechnicznych, wystarczających dla bezpośrednich posadowień większości standardowych obiektów budowlanych (podpiwniczonych, kilkukondygnacyjnych budynków). Nielicznie występujące piaski lodowcowe, zalegające na glinach zwałowych, posiadają miąższość w granicach 3 m. Warunki gruntowe zostały rozpoznane i określone jako proste, bez niekorzystnych zjawisk geologicznych, które to projektowe założenie potwierdziło się w trakcie realizacji istniejącego obiektu. Podobne dane uzyskano wykorzystując doświadczenia regionalne oraz wywiady dotyczące posadowienia budynków sąsiednich Warunki i sposób posadowienia obiektu. Istniejący budynek został posadowiony na jednorodnej warstwie gruntów dobrej nośności. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej istniejącego poziomu posadowienia. Posadowienie obiektu zostało zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem powszechnie stosowanych metod, w tym powszechnie spotykanych konstrukcji posadowionych bezpośrednio, a także na fundamentach płytowych. Projektowana przebudowa nie wpłynie na istotne zwiększenie obciążeń istniejących elementów konstrukcyjnych budynku i jego oddziaływanie na grunt - kategoria geotechniczna budynku oraz warunki posadowienia nie ulegną zmianie. Posadowienie nowych elementów budynku (schody zewnętrzne, podjazd) projektuje się jako posadowienie bezpośrednie Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Fundamenty. Istniejące fundamenty żelbetowe - bez zmian. Jako dodatkowe projektuje się wykonanie fundamentów dla schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Fundamenty dla schodów zewnętrznych projektuje sie jako ławy żelbetowe. Zbrojenie główne - stal A-III (3 GS), strzemiona - stal A-0 (StOS), beton C20/2. Fundamenty dla podjazdu dla niepełnosprawnych projektuje się jako stopy betonowe zbrojone zbrojeniem przeciwskurczowym z betonu C20/2, zbrojenie stal A Ściany fundamentowe. Istniejące ściany fundamentowe - bez zmian. Jako dodatkowe projektuje sie wykonanie ścian fundamentowych dla schodów zewnętrznych. Ściany fundamentowe dla schodów zewnętrznych wykonać z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowo-wapiennej m Ściany zewnętrzne nadziemne. W istniejących ścianach zewnętrznych nadziemnych projektuje się wykonaniem 1 nowego otworu drzwiowego wejściowego po rozbiórce stolarki okiennej i częściowo ściany podokiennej. Nową ścianę osłonową wokół drzwi wejściowych wykonać jako dwuwarstwową z bloczków z betonu komórkowego grubości 2 cm ocieplonych styropianem EPS Fasada grubości 12 cm w systemie BSO z tynkiem cienkowarstwowym w kolorystyce istniejącego obiektu. Nowe ściany nadziemne nośne schodów zewnętrznych wykonać jako murowane z cegły klinkierowej na zaprawie cem.-wap. Poza tym dla spełnienia wymogów wydzielenia p.poż. przedszkola jako odrębnej strefy pożarowej niezbędne są następujące działania inwestycyjne: na obszarze połączenia stref pod kątem 90 o należy zapewnić na odcinku,00 m klasę odporności ogniowej przegród budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi - istniejące ściany posiadają wymaganą odporność ogniową, natomiast wypełnienia otworów w ścianie wymagają ich dostosowania do klasy EI60; wypełnienie otworów okiennych dla zapewnienia EI60 należy wykonać poprzez wymianę istniejącej stolarki na ścianę z luksferów EI60 lub ścianę pełną. UWAGA! Wyboru jednego z powyższych rozwiązań należy dokonać w zależności od posiadanych w budżecie środków finansowych. Ze względów estetycznych preferowane przez projektanta jest rozwiązanie polegające na wymianie stolarki na stolarkę EI60 o takich samych podziałach co istniejąca. 3.2,3... Konstrukcja stalowa nośna podjazdu dla niepełnosprawnych. Konstrukcję stalową nośną podjazdu dla niepełnosprawnych projektuje się wykonać z kształtowników walcowanych NP, a w szczególności: belki nośne podłużne i poprzeczne z ceownika NP 0 mm; słupy nośne z rur kwadratowych 0x0x8 mm oraz rur prostokątnych 60x0x mm; obramowanie dla płyt-ograniczników dla płyt pomostowych z kątownika 0x0x mm. Konstrukcję stalową nośną projektuje się zabezpieczyć antykorozyjnie stosując technologię kow-met obejmującą: 1. piaskowanie, które pozwala na zlikwidowanie otuliny hutniczej, co eliminuje szybkie wchodzenie rdzy przy ciężkich warunkach atmosferycznych. Zapobiega rdzewieniu elementów stalowych przez okres około 3 lat a elementów prostych lat. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

10 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/ malowanie podkładem antykorozyjnym "LOWIKOR", farba chlorokauczukowa przystosowana do wszelkiego rodzaju elementów metalowych. Szybko schnący podkład pozwala ładnie położyć warstwę na materiałach co powoduje efektywne położenie farby nawierzchniowej. 3. dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową "LOWICYN", farba przystosowana do podkładu antykorozyjnego "LOWIKOR". Najlepszy efekt końcowy, estetyczny i technologiczne ma położenie dwóch warstw farby nawierzchniowej. Kolorystyka konstrukcji stalowej podjazdu RAL 7023, matowy; kolorystyka balustrady - RAL 18.. Alternatywnie można stosować oczyszczenie antykorozyjnemu przez piaskowanie i zabezpieczenie powierzchnię metalu Cortaninem i malowanie lakierem Hammerite, antykorozyjnym, malując dwukrotnie. 3.2,3... Konstrukcja żelbetowa pomostu jezdnego podjazdu dla niepełnosprawnych. Konstrukcję żelbetową pomostu jezdnego podjazdu dla niepełnosprawnych projektuje sie wykonać z płyt żelbetowych x0x, cm. Wymiary dopasować do wymiaru w świetle konstrukcji stalowej podjazdu dla niepełnosprawnych. Płyty winny posiadać ryflowaną powierzchnię górną i być wykonane metodą wibroprasowania. Zbrojenie płyt siatką 8x8 cm, ze stali A-III ø 6 mm beton C2/ ,3..6. Ściany wewnętrzne. Istniejące ściany wewnętrzne - bez zmian, poza projektowanym wykonaniem otworów drzwiowych. Otwory drzwiowe projektuje się wykonać w ścianach z płyt żelbetowych gr. 16 cm, poprzez ich mechaniczne wycięcie analogicznie do już wykonywanych na tym obiekcie. Dla wzmocnienia osłabionej płyty ściennej po wycięciu w niej otworu drzwiowego dla zabezpieczenia właściwej pracy konstrukcji projektuje się wzmocnienie obwodowe otworu ramą z kształtownika stalowego walcowanego - kątownika 0x0x8 mm. Po zamocowaniu powyższej ramy stalowej zbrojenie płyty, które pojawi się w przeciętym przekroju połączyć z ramą stalową poprzez spawanie. UWAGA! Technologia mechanicznego wycięcia otworów drzwiowych winna spełniać poza względami nie wprowadzania nadmiernych drgań w konstrukcję ścian, przede wszystkim zabezpieczenie przed nadmiernym pyleniem w użytkowanym obiekcie. Proponowana technologia cięcia wodą pod ciśnieniem np. AJAKS. Wymiar wycinanego w ścianie otworu drzwiowego dopasować do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy drzwiowej powiększonej o wymiar profilu ramy stalowej. 3.2,3..7. Stropy, nadproża, podciągi, wieńce. Istniejące stropy, nadproża, podciągi i wieńce - bez zmian. Jako nowe dla otworów drzwiowych projektuje się ich wzmocnienie wg pkt ,3..8. Dach, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Istniejący dach, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - bez mian. 3.2,3..9. Stolarka zewnętrzna. Istniejącą stolarkę okienną i drzwiową projektuje się wymienić na rozwiązania projektowe zgodnie z niniejszym opracowaniem tak aby dostosować obiekt do wymogów przepisów pożarowych. Nową stolarkę drzwiową zewnętrzną projektuje się jako wykonaną z profili aluminiowych "ciepłych" klasy 1.0, szklonych zestawem U=1,1. UWAGA! Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary z natury Stolarka wewnętrzna. Istniejąca zużytą technicznie stolarkę projektuje sie wymienić na nową. Nową stolarkę drzwiową wewnętrzną projektuje się wykonać wg następujących zaleceń: a) Drzwi wewnętrzne klasy PORTA o podwyższonym standardzie, oszklone, 3 zawiasy, kratka wentylacyjna, kolor stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki, wymiary należy zdjąć z natury. b) W sanitariatach projektuje się wykonać wydzielenia kabin przy zastosowaniu ścianek systemowych z płyty melaminowej, kabiny systemowe winny zostać wykonane wg poniższych wytycznych: wysokość systemu wraz z konstrukcją nośną winna wynosić cm, wymiary w rzucie minimum 0x cm; wysokość stópek ok. 1 cm, elementu płytowego ok. 12 cm, wszystkie elementy aluminiowe winny być malowane proszkowo, okucia z poliamidu wzmocnione rdzeniem ze stali ocynkowanej, płyta wodoodporna w kolorze pastelowym (np.: LPW z pokryciem melaminowym lub HPL); kolor okuć dostosowany do całości, drzwi wahadłowe typu "kowbojki" z uszczelkami chroniącymi palce; wkręty montażowe ze stali chromoniklowej. przeznaczone dla dzieci (brak profila górnego wieńczącego); uchwyt w kształcie koła; kolorystyka kabin systemowych pastelowa. c) Ze względów przeciwpożarowych obszar przedszkola projektuje się wydzielić stolarką EI-60, szkloną szkłem EI Posadzki. Posadzki projektuje wykonać wg następujących zaleceń: "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

11 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 a) istniejące posadzki z płytek (gres, PCV) po skuciu, a istniejące posadzki lastrico po frezowaniu wyrównać przy użyciu wylewki samopoziomującej, b) w pomieszczeniach "suchych" sal i korytarza projektuje się ułożenie wykładziny PCV zgrzewanej z wywinięciem na ściany na wysokość min. cm, wykładzina PCV klasy min. Tarkett Granit lub Tarkett Optima, na styku podłogi i ścian zastosować należy systemowe wyokraglenia lub takie wyokrąglenia wykonać "in situ" na budowie z zaprawy cementowej; c) w pomieszczeniach "mokrych" projektuje się wykonać wykładzinę z płytek klasy GRESS na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej zgodnie z pkt ; Tynki i okładziny wewnętrzne. Tynki i okładziny wewnętrzne projektuje wykonać wg następującym zaleceń: a) Tynki wewnętrzne nowe wykonać jako tynki cementowo-wapienne min. kat.iv - filcowane, b) Tynki wewnętrzne istniejące projektuje się poddać jedynie drobnym niezbędnym naprawom oraz uzupełnieniom w obrębie zdemontowanych okładzin z glazury oraz w obrębie zdemontowanych ścianek działowych, przed malowaniem należy usunąć luźne fragmenty, całość zagruntować i przeszpachlować. c) W pomieszczeniach mokrych oraz w miejscach niezbędnych projektuje się wykonać okładziny ścian wewnętrznych z płytek szkliwionych w kolorystyce pastelowej na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej zgodnie z pkt , fuga szara, okładzina zakończona listwami PCV w kolorze fugi Tynki zewnętrzne. Tynki zewnętrzne istniejącego obiektu pozostają bez zmian. Niezbędne naprawy tynków zewnętrznych wykonać w systemie ocieplenia BSO jako cienkowarstwowe w kolorystyce istniejących tynków Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - bez zmian Izolacja przeciwwilgociowa. Izolację przeciwwilgociową pomieszczeń mokrych projektuje się wykonać na bazie wysokoplastycznych 2- komponentowych mikrozapraw uszczelniających (np.: Superflex D2 Deitermana lub Atlas Woder E) z wywinięciem na ściany (na styku posadzki i ściany zastosować systemowe taśmy np.: klasy Superflex AB 7 lub Superflex AB lub taśmy i kołnierze Atlas). W pomieszczeniach sanitarnych w obrębie prysznicy wywinięcie na ściany wykonać do wysokości 200 cm od poziomu podłogi. W obrębie prysznicy na styku ścian bezwzględnie stosować w/w taśmy systemowe. Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej z mikrozapraw uszczelniających należy wykonać wg następujących zaleceń: Powłoka uszczelniająca - Przy pomocy szczotki/pędzla nałożyć materiał SUPERFLEX-D1 - elastyczną zaprawę uszczelniającą. Drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu warstwy pierwszej (zużycie:superflex-d2 3,0 kg/m2); Taśmy uszczelniające - Uszczelnienie narożników posadzka-ściana i dylatacji należy wykonać stosując taśmy kauczukowe SUPERFLEX 0/, które należy kleić (zatopić) w materiale SUPERFLEX-D1. Naklejoną taśmę należy zaszpachlować tym samym materiałem (zużycie: 1,0 m/mb). Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne - W przypadku naroży zewnętrznych i wewnętrznych należy zastosować gotowe (fabrycznie ukształtowane) elementy. Wklejamy je oraz łączymy za pomocą Superflex D2. Izolację przeciwwilgociową dla robót zewnętrznych - schodów zewnętrznych - wykonać wg następujących zaleceń: izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 1 x papa termozgrzewalna; izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 1 x Abizol R + 1 x Abizol G Izolacja termiczna. Istniejąca izolacja termiczna - bez zmian. Nowe elementy ścian zewnętrznych ocieplić w systemie BSO zgodnie z opisem pkt Malowanie ścian i sufitów. Malowanie ścian i sufitów projektuje się wykonać stosując farby emulsyjne klasy min. Sigma Wyposażenie pomieszczeń. Wyposażenie ruchome pomieszczeń leży po stronie Inwestora Ślusarka. Projektowana ślusarka dotyczy: daszka systemowego o parametrach technicznych klasy np. CHROMET, ORION, ALKO oszklonego szkłem hartowanym bezpiecznym usytuowanego nad wyjściem ewakuacyjnym; ślusarki balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych oraz balustrady schodów zewnętrznych - które należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem z rur stalowych ø 2 mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 18 (Zinkgelb); rysunki wykonawcze leżą po stronie Wykonawcy. Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad wykonać stosując technologię kow-met obejmującą: 1. piaskowanie, które pozwala na zlikwidowanie otuliny hutniczej, co eliminuje szybkie wchodzenie rdzy przy ciężkich warunkach atmosferycznych. Zapobiega rdzewieniu elementów stalowych przez okres około 3 lat a elementów prostych lat. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

12 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/ malowanie podkładem antykorozyjnym "LOWIKOR", farba chlorokauczukowa przystosowana do wszelkiego rodzaju elementów metalowych. Szybko schnący podkład pozwala ładnie położyć warstwę na materiałach co powoduje efektywne położenie farby nawierzchniowej. 3. dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową "LOWICYN", farba przystosowana do podkładu antykorozyjnego "LOWIKOR". Najlepszy efekt końcowy, estetyczny i technologiczne ma położenie dwóch warstw farby nawierzchniowej. Konstrukcja stalowa -kolor RAL 7023, matowy, balustrady - kolor RAL 18. Alternatywnie można stosować oczyszczenie antykorozyjnemu przez piaskowanie i zabezpieczenie powierzchnię metalu Cortaninem i malowanie lakierem Hammerite, antykorozyjnym, malując dwukrotnie Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Dla zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich projektuje się wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego. W zakresie realizowanej inwestycji planuje się wykonanie prac z zakresów budowlano-instalacyjnych wg wytycznych podanych poniżej i wg dokumentacji zamieszczonej w dalszej części niniejszego opracowania Instalacja centralnego ogrzewania Założone parametry klimatu wewnętrznego. Parametry klimatu wewnętrznego podane są w dalszej części niniejszego opracowania - na rzutach pomieszczeń Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń grzewczych. Podstawowe urządzenia grzewcze nie ulegają zmianom Opis ogólny. Po niezbędnych demontażach na poziomie nadzoru inwestorskiego zostanie przyjęta trasa prowadzenia rur c.o. w bruzdach w ścianach. W przypadku gdy istniejąca instalacja jest z rur stalowych na styku rur miedzianych i istniejących stalowych zastosować 0 cm odcinek rury z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową dla zabezpieczenia przed powstawaniem ogniwa Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Istniejąca instalacja wod-kan do wymiany. Instalacja kanalizacyjna z rur PCV wpinana do istniejącej instalacji, instalacja wodociągowa z rur PP zgrzewanych polifuzyjnie, osprzęt klasy min. Oras, "biały montaż" klasy min. Koło - kolorystyka biały Instalacja elektryczna. Przebudowa instalacji elektrycznej obejmuje częściową wymianę istniejącej instalacji oświetleniowej oraz instalacji gniazdek wraz z jej rozbudową Instalacja wentylacji mechanicznej. Przedsionki oraz pomieszczenia sanitarne wyposażyć w wentylatory wywiewne załączane wraz z oświetleniem z wyłącznikiem czasowym min. min. Wentylatory wpiąć w istniejące kanały wentylacyjne Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego Bilans mocy urządzeń grzewczych. Bilans istniejących urządzeń grzewczych tj. instalacji grzejnikowej zasilanej z węzła cieplnego zasilanego z sieci Dalkia - pozostaje bez zmian. Projektowane elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego nie zakładają zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych Właściwości cieplne przegród zewnętrznych. Przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej spełniając wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, Zgodnie z 329 ust.2 pkt.1 rozporządzenia w przypadku budynku przebudowywanego współczynniki przenikania ciepła osłony budynku nie przekraczają o więcej niż 1% dopuszczalnych i są następujące: o Ściana zewnętrzna z gazobetonu ocieplona - 0,288 0,327 W/m2K; o Stropodach z płyty PWD-W- - 0,28 W/m2K; o Okna - 1,0 W/m2K. o Drzwi - 2,1 W/m2K Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Sprawność systemu grzewczego wynosi η=0,87, a sprawność systemu c.w.u. wynosi η=0,93; Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii. Przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii, gdyż: budynek i jego instalacje zostały zaprojektowane w sposób spełniający zalecenia 328 rozporządzenia tj. że zostały zaprojektowane, a istniejące wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie; "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

13 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 wartość wskaźnika obliczona dla budynku ocenianego określająca roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego jest mniejsza od wartości granicznej określonej w 329 ust.3 pkt.3 rozporządzenia; przegrody zewnętrzne budynku, powierzchnia okien oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej spełniając wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia; instalacja ogrzewania spełnia wymogi dotyczące izolacji cieplnej przewodów oraz regulacji; źródło ciepła posiada możliwość regulacji centralnej, a instalacja regulacje miejscową; zaprojektowane w instalacji c.w.u. mieszacze termostatyczne obniżające temperaturę c.w.u. minimalizują straty ciepła jak i też powodują oszczędność zużycia wody Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków. Projektowana przebudowa obiektu nie powoduje zwiększenia ilości generowanych ścieków. Sposób odprowadzania ścieków pozostaje bez zmian tj. poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowane w instalacji c.w.u. mieszacze termostatyczne obniżające temperaturę c.w.u. minimalizują powodują oszczędność zużycia wody Emisja zanieczyszczeń gazowych. Projektowana przebudowa obiektu nie generuje zanieczyszczeń gazowych Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. Projektowana przebudowa obiektu nie generuje zwiększenia odpadów Właściwości akustyczne oraz emisja drgań. Projektowana przebudowa obiektu nie powoduje emisji hałasu i nie powoduje zwiększenia promieniowania jonizującego Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemii, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana przebudowa obiektu nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan oraz nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi Ochrona przeciwpożarowa oraz warunki bhp Warunki ochrony przeciwpożarowej. Część obiektu szkolnego ZS nr 7 w Poznaniu w której planuje się usytuowanie przedszkola była dotychczas użytkowana na cele szkolne. Zgodnie z 209 ust.2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, użytkowane dotychczas pomieszczania szkolne były zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII (użyteczności publicznej) natomiast w związku z planowaną przebudową części budynków szkolnych na potrzeby przedszkola ta część budynków ZS nr 7 zmieni swą kwalifikację jeżeli chodzi o kategorię zagrożenia ludzi na ZLII. W związku z powyższym tą część budynków szkolnych, która będzie przeznaczona na potrzeby przedszkola należy dostosować do potrzeb zgodnych z nową funkcją i przeznaczeniem oraz wydzielić jako odrębną strefę pożarową wraz z wydzieleniem p.poż. istniejących klatek schodowych. Zastosowane materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie. A. Dane o budynku: a) Powierzchnia zabudowy części zespołu szkolnego mieszcząca przedszkole - 9,3 m 2 b) Powierzchnia wewnętrzna przedszkola 7,6 m 2 ; c) Kubatura - 11,0 m 3, d) Wysokość wydzielonej kondygnacji przedszkola - 3,20 m 2 ; e) Wysokość budynku do kalenicy 13,26 m, f) Liczba kondygnacji budynku - 3; g) Kondygnacja ulegająca przebudowie - parter. B. Usytuowanie Zewnętrzne ściany projektowanego budynku będące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego leżą w odległości większej niż 8,0 m od granicy działki. C. Materiały palne w budynku Materiałami palnymi będą typowe materiały stanowiące wyposażenie i wystrój pomieszczeń budynku mieszkalnego (papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, żywność, poliuretan). D. Gęstość obciążenia ogniowego Gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie oblicza się. E. Kwalifikacja pożarowa Obiekt jako (SW) - średniowysoki, w zakresie strefy pożarowej wydzielonego przedszkola kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i klasie odporności pożarowej budynku B. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych podane są w pkt h.b. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

14 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 F. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku nie występują pomieszczeń ani strefy zaliczone do zagrożonych wybuchem. G. Strefy pożarowe Wydzielona dla przedszkola część budynku szkolnego stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni =7,6 m2 i kubaturze= 11,0 m3. H. Klasa odporności pożarowej i ogniowej a. Klasa odporności pożarowej budynku - Budynek zaprojektowano w wymaganej klasie odporności pożarowej B. b. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych - Główna konstrukcja nośna o odporności R, konstrukcja dachu (R30), stropy REI60, ściana zewnętrzna EI60, ściany wewnętrzne (EI30) a przykrycie dachu (RE30) c. Stopień rozprzestrzeniania ognia - Wszystkie elementy budynku muszą spełniać warunek nierozprzestrzeniana ognia (NRO). d. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie dopuszcza się stosowania materiałów łatwo zapalnych, okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych należy zaprojektować z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, w pomieszczeniach technicznych zabrania się stosowania łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych. I. Warunki ewakuacji. a. Wymagania ogólne a) wydzielona z zespołu budynków szkolnych część obiektu dla przedszkola posiada jedno projektowane wyjście na zewnątrz budynku oraz wydzielenie przedszkola jako funkcjonalnej całości z zespołu budynków szkolnych ściankami p.poż. EI i stolarką EI60 (1 wyjście do innej strefy pożarowej tj. na klatki schodowe wyposażone w wyjścia na zewnątrz budynku), klasa odporności pożarowej ogniowej stropów, ścian itd. spełnia wymagania dla klasy budynku, b) istniejące klatki schodowe wyposażyć w system oddymiania o powierzchni czynnej klapy dymowej min. % rzutu klatki schodowej, nie mniej niż 1 m2 pow. czynnej oraz napowietrzanie otworami o powierzchni 30% większej niż wymiar geometryczny otworu klapy dymowej; c) długość dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń - nie przekroczy 0 m; d) szerokość dróg ewakuacyjnych korytarzy wynosi powyżej 1,0 m, e) szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń powyżej 0,9 m w świetle po otwarciu drzwi, f) szerokość wyjść z budynku 90+ ( istnieją 3 wyjścia z budynku na zewnątrz, oraz 2 do innej strefy pożarowej - na klatki schodowe wyposażone w wyjścia na zewnątrz) g) drzwi otwierane na zewnątrz; h) wyjście na dach boczna drabinka zewnętrzna. b. Oznakowanie Budynek wymaga oznakowania - projektowane. c. Oświetlenie ewakuacyjne Budynek wymaga oświetlenia ewakuacyjnego - projektowane. J. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych Instalacje użytkowe (grzewcza, elektroenergetyczna) muszą spełniać wymogi przewidziane dla środowiska, w którym będą pracować. Przy wejściu głównym projektuje się p.poż. wyłącznik prądu. K. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku Strefa przedszkola wymaga następujących urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: hydrant wewnętrzny długości 30m z wężem półsztywnym dn2; przeciwpożarowy wyłącznik prądu L. Wyposażenie w gaśnice Obiekt wymaga wyposażenia w gaśnice w ilości normatywnej. M. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane może być z hydrantów usytuowanych wg załączonego na następnej stronie planu sytuacyjnego hydrantów. Jeden z hydrantów nr 319 usytuowany jest na wewnętrznej drodze osiedlowej w odległości 33 m drugi nr 318 i usytuowany jest przy istniejącym Przedszkolu w odległości 0 m. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

15 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 N. Drogi pożarowe Budynek ma zapewnioną istniejącą drogę pożarową, która posiada utwardzoną nawierzchnię, umożliwiającą dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek straży pożarnej. Schemat dojazdu spełniający wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. - w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych zamieszczamy poniżej. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

16 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978 Zieleń w obszarze dojazdu ppoż. wymaga przycięcia korygującego Warunki bhp. Projektowany budynek spełnia warunki bhp Sposób wykonywania robót budowlano-remontowych. Przy wykonywaniu robót elewacyjnych kierownik robót winien sporządzić Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Podstawową zasadą bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót budowlano-remontowych w obiekcie jest ich wykonywanie zgodnie z informacją bioz oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 8 z póź.zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 7 poz. 01). Przed przystąpieniem do robót budowlano-remontowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc : teren oznakować tablicami ostrzegawczymi: Roboty budowlano-remontowe -wstęp wzbroniony, kierownik robót winien sporządzić plan bioz; kierownik robót winien sprawdzić, czy nie występują w obszarze prac instalacje, a w przypadku stwierdzenia ich występowania należy skontaktować się z Inwestorem lub Użytkownikiem aby uzyskać informację jak instalacje takie należy odłączyć i informacje kontaktowe z ewentualnym serwisantem tak aby Inwestor nie stracił gwarancji, należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów; zbędny materiał należy natychmiast wywozić na wskazane miejsce lub wysypisko. UWAGI KOŃCOWE! 1. Prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami szczegółowymi, zasadami bhp oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. wszelkie zmiany, wybór elementów wykończeniowych, ewentualne szczegóły rozwiązań technicznych należy uzgadniać przy udziale nadzoru autorskiego zespołu projektantów przy założeniu zastosowania materiałów o tych samych parametrach technicznych. 2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszego projektu są materiały przyjęte przez projektanta ze względu na swe parametry techniczne. nazwy handlowe użytych w niniejszym opracowaniu materiałów określają klasę i standard, a przyjęte w ofertach materiały muszą być minimum równoważne lub wyższej klasy. Wszystkie wykorzystane materiały muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie. 3. Prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami szczegółowymi, zasadami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.. Wszelkie zmiany, wybór elementów wykończeniowych, ewentualne szczegóły rozwiązań technicznych należy uzgadniać przy udziale nadzoru autorskiego zespołu projektantów przy założeniu zastosowania materiałów o tych samych parametrach technicznych.. Niniejsze opracowanie w zakresie opisu stanu istniejącego rozwiązań materiałowokonstrukcyjnych, bazuje na oglądzie makroskopowych, informacjach uzyskanych od Użytkownika oraz dostępnej literaturze. W związku z powyższym Wykonawca prac remontowych zobowiązany jest zwłaszcza prace przygotowawcze i rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem staranności i o wykrytych zagrożeniach lub odstępstwach od założeń projektowych rozwiązań istniejących natychmiast informować Inwestora oraz nadzór autorski. Jest to szczególnie ważne i konieczne w obrębie robót związanych ze stropami i nadprożami. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

17 "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/ Karty katalogowe patrz UWAGI Kabiny systemowe. Przykładowe kolorystyki kabin systemowych. Proponowane kabiny sanitarne winny posiadać wymagane atesty i aprobaty. Powyższa kolorystyka została zaproponowana jako przykładowa Brodzik 1x7. Brodzik o wymiarach 1x7 cm jako komplet winien być zamontowany z obudową i na stojakach systemowych oryginalnych Przykładowa kolorystyka. "Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych - mgr inż. Olgierd Pietrzak", Poznań, ul. Paczkowska 32/2, tel. (061) , kom. 602/39978

18

19

20

21

22

23

24 BRANŻA SANITARNA

25 .2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO. Branża - instalacje sanitarne..2.1.podstawa opracowania: Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne branżowe, podkłady budowlane, obowiązujące normy i przepisy,.2.2. Zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego projektu są wewnętrzne instalacje wodno kanalizacyjne i c.o. niezbędne do wykonania w trakcie przebudowy części zespołu budynków ZS nr 7 w Poznaniu z przeznaczeniem na przedszkole Instalacja wodociągowa Wykonanie instalacji wodociągowej. Budynek jest zaopatrywany w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest z lokalnego źródła. W celu ochrony przed zbyt wysoką temperaturą wody w instalacji c.w.u. przewiduje się montaż trójdrogowego zaworu mieszającego na zasilaniu instalacji ciepłej wody użytkowej. Zawór ten umożliwi zadanie temperatury wody w instalacji i jej utrzymanie przez mieszanie wody gorącej z zasobników z wodą zimną sieciową. W instalacji dla omawianego remontu projektuje się termostatyczny zawór mieszający antyoparzeniowy. Instalację wodociągową projektuje się z rur z PP ze złączkami zgrzewanymi polifuzyjnie o średnicach w zakresie Ø 20 do Ø 2 mm, typoszereg ciśnieniowy PN16. Rury należy poprowadzić w bruzdach ściennych oraz projektowanych ściankach i obudowach wykonanych w systemie suchej zabudowy z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych Próba szczelności. Po wykonaniu, instalacje wodociągowe należy poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,0 MPa. Instalacje nie mogą wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach Armatura. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych należy zamontować: baterie stojące umywalkowe na wodę zmieszaną samozamykające; baterie prysznicowe ścienne z natryskiem na wodę zmieszaną; zawór termostatyczny mieszający antyoparzeniowy w skrzynce podtynkowej typu np. PRESTO SFR2 dla od 1 do 7 umywalek (1 szt.); zawory odcinające; Na odgałęzieniach instalacji wodociągowej oraz odgałęzieniach punktów czerpalnych projektuje się zamontować zawory odcinające. Zawory odcinające do instalacji wody zmieszanej winny być dostosowane do systemu baterii.

26 .2.. Instalacje kanalizacyjne Wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Instalację kanalizacyjną (poziomy, piony, podejścia do przyborów) projektuje się wykonać z rur PVC o średnicach Ø 0 do Ø 1 mm i wpiąć do istniejących pionów kanalizacyjnych. Przewody należy prowadzić z wymaganymi spadkami z mocowaniem do ścian za pomocą uchwytów. Rozstaw podpór nie może przekraczać 1,2 m. Poziomy kanalizacyjne projektuje się poprowadzić wzdłuż ścian przy posadzce z obudowaniem ich w systemie suchej zabudowy. Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne Próba szczelności. Podczas przepływu wody odprowadzanej z przyborów sanitarnych należy obserwować podejścia i przewody spustowe. Przewody powinny być szczelne Przybory sanitarne. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się zamontować następujące wyposażenie tzw. biały montaż : miski ustępowe kompaktowe klasy junior o wysokości 33 cm ; brodzik o wymiarach 1x7 cm wraz z obudową i nogami montażowymi ; parawan do brodzik na rurze chromowanej; umywalki prostokątne 0x31 cm, montowane na wysokości o 2 szt. na wysokości 0 cm - dla przedziału wiekowego do lat; o 3 szt. na wysokości 60 cm dla przedziału wiekowego - lat; o 2 szt. na wysokości 6 cm dla przedziału wiekowego -6 lat;