SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU od 26 października 2017 roku do 27 grudnia 2017 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU od 26 października 2017 roku do 27 grudnia 2017 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU od 26 października 2017 roku do 27 grudnia 2017 roku Informacja z realizacji uchwał podjętych na XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 26 października, a także z realizacji zarządzeń wprowadzonych w okresie międzysesyjnym. Na XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 26 października 2017 roku podjęto 21 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 7 uchwał, w trakcie realizacji jest 14 uchwał, żadna uchwała nie została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym. 1. Uchwała nr XXV/252/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok- uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego pod poz z dnia r. Wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok. 2. Uchwała nr XXV/253/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Frombork i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz z dnia r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. 3. Uchwała nr XXV/254/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz z dnia , uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku. 4. Uchwała nr XXV/255/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz z dnia Regulamin został wprowadzony. 5. Uchwała nr XXV/256/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia; Skarga została przekazana. 6. Uchwała nr XXV/257/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla działki nr 32 w obrębie geodezyjnym nr 10 na wniosek Burmistrza uchwała będzie miała zmieniany sposób ogłoszenia. Uchwała jest w trakcie realizacji. 7. Uchwała nr XXV/258/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest w trakcie realizacji. 8. Uchwała nr XXV/259/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest w trakcie realizacji. 9. Uchwała nr XXV/260/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zalecenia stosowania w 2018 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra

2 kwadratowego czynszu najmu netto za najem lokali i budynków użytkowych - uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. 10. Uchwała nr XXV/261/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zalecenia stosowania w 2018 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych wysokości cen gruntów netto stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów - uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. 11. Uchwała nr XXV/262/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2018 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz z dnia r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. 12. Uchwała nr XXV/263/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz z dnia r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. 13. Uchwała nr XXV/264/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych w 2018 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz z dnia r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. 14. Uchwała nr XXV/265/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz z dnia r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. 15. Uchwała nr XXV/266/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ronin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wniosek został uwzględniony w projekcie budżetu. 16. Uchwała nr XXV/267/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 17. Uchwała nr XXV/268/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie nieprzyznania prac interwencyjnych - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 18. Uchwała nr XXV/269/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie nieprzyznania prac interwencyjnych oraz remontu lokalu socjalnego przekazanej według właściwości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 19. Uchwała nr XXV/270/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie nieprzyznania lokalu mieszkalnego przekazanej według właściwości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

3 20. Uchwała nr XXV/271/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Frombork - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Została przekazana do Wodociągów Fromborskich sp. z o.o. 21. Uchwała nr XXV/272/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie opłaty targowej na 2018 rok - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz z dnia r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z opinią RIO uchwała będzie zmieniana według zaleceń. W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 15 zarządzeń. Są to zarządzenia: 1. Nr 50/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok; 2. Nr 51/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku; 3. Nr 52/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok; 4. Nr 53/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu WPF Gminy Fromborki na lata ; 5. Nr 54/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2018 rok; 6. Nr 55/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej; 7. Nr 56/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego; 8. Nr 57/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok; 9. Nr 58/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok; 10. Nr 59/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frombork w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2020 roku; 11. Nr 60/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok; 12. Nr 61/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro; 13. Nr 62/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku; 14. Nr 63/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 roku; 15. Nr 64/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC. SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA w naszym mieście odbyły się obchody związane z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tak pięknej uroczystości, a w szczególności najmłodszym za przepiękny występ patriotyczny uczestniczyłam w zebraniu zarządu OSP Wielkie Wierzno. Spotkanie dotyczyło przyszłorocznych planów OSP WW oraz 70 lecie istnienia stowarzyszenia byłam w Zakładzie Karnym w Elblągu, celem mojej wizyty było uzgodnienie porozumienia, na podstawie którego w okresie od do zostało oddelegowanych

4 5 skazanych. Wykonywali oni prace przy czyszczeniu rowów melioracyjnych na dolnym tarasie naszego miasta. Było to usuwanie skutków podtopień po jesiennych opadach. Więźniowie wykonali bardzo ważną i pożyteczną pracę, dzięki nim rowy są wyczyszczone i pogłębione, co daje lepszy odpływ wód opadowych. Skazani także usuwali skutki cofki na Zalewie. Dzięki ich pracy nie powinno zalewać już ogródków działkowych gościłam przedstawicieli firmy GASPOL. Spotkanie dotyczyło możliwości tworzenia małych sieci gazowych. Firma po rozpoznaniu rynku ma przedstawić gminie - jej mieszkańcom możliwości takich przyłączeń i ogrzewania domów gazem na spotkaniu z PSP komendant zaproponował zakup czujek dla mieszkańców miasta i gminy Frombork, jako kolejny element zapobiegania i przeciwdziałaniu zatrucia tlenkiem węgla. Zakupiono 25 czujek i po Nowym Roku strażacy ochotnicy zainstalują je w najbardziej zagrożonych uwalnianiem się tlenku węgla mieszkaniach uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Fromborskie. Głównymi tematami posiedzenia były: sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki, realizacja inwestycji prowadzonych przez spółkę oraz sytuacja spółki w związku z wejściem nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków mieszkańcy miasta i gminy spotkali się na fromborskim Rynku Miejskim, aby wspólnie spędzić przedświąteczny czas podczas Fromborskiego Wieczoru Świątecznego uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Muzeum. Głównymi tematami spotkania było omówienie sytuacji finansowej muzeum za I półrocze 2017 r. oraz plany na 2018 r brałam udział w walnym zebraniu członków stowarzyszenia Dom Warmiński. Spotkanie dotyczyło podjęcia uchwał dla prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia. 20 i uczestniczyłam w jasełkach przygotowanych przez uczniów klas 1-3 oraz przedszkolaków. Za zaproszenia bardzo dziękuję w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom", na które zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji. Zakończył się remontu podłogi sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku przeprowadzony dzięki oszczędnościom, jakie pojawiły się w budżecie szkolnym. Mamy nadzieję, że wyremontowany parkiet będzie długo i dobrze służył uczniom i wszystkim korzystającym z sali sportowej naszej szkoły, która - przypomnijmy - dwa lata temu została wyposażona w nowoczesną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Trwa proces inwestycyjny związany z głęboką termomodernizacją wielofunkcyjnego budynku przedszkola, biblioteki i domu kultury we Fromborku. W pierwszej kolejności podpisałam umowę na dofinansowanie inwestycji przez Urząd Marszałkowski sumą blisko 1,6 mln złotych. Następnie przeprowadzono procedurę wyboru Inspektora Nadzoru, który obecnie współuczestniczy w trwających przygotowaniach do wyłonienia wykonawcy robót. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót nastąpi do połowy stycznia 2018 r. Trwa wyłanianie wykonawcy odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w latach Do tej pory odbyły się dwa przetargi, które unieważniłam z uwagi na oferty przekraczające sumę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację zamówienia. W chwili obecnej trwa postępowanie trzecie. Podpisanie umowy z wykonawcą planujemy na styczeń Umowa obecnego wykonawcy usług kończy się 31 stycznia 2018 r. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy nowoczesne i estetyczne wiaty przystankowe w Krzyżewie i Jędrychowie, przy drogach wojewódzkich 504 i 505. Z uwagi na mnóstwo

5 procedur wymaganych nawet dla tak małych inwestycji montaż nastąpił znacznie później niż oczekiwaliśmy, ale... wszystko dobre, co się dobrze kończy. Niech dobrze służą. Z początkiem stycznia 2018 r. rozpocznie się montaż sezonowego lodowiska Biały Orlik. Co prawda za oknami mamy raczej jesień niż zimę, ale liczymy, że w styczniu i lutym pogoda pozwoli wykonać i utrzymać taflę lodu w odpowiednim stanie. Już dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, a szczegółowe informacje pojawią się na plakatach i stronie internetowej miasta Frombork, 28 grudnia 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Małgorzata Wrońska