Grupa BRE Banku SA Raport roczny Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011"

Transkrypt

1 Grupa BRE Banku SA Raport roczny

2 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Banku w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku Skonsolidowane ne sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2011 rok Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r I. Ogólna charakterystyka Grupy II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania...21 III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej Grupy IV. Charakterystyka wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta VI. Informacje i uwagi końcowe Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat...41 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Informacje o Grupie BRE Banku SA Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym Ważniejsze oszacowania i oceny dokonywane w związku z zastosowaniem zasad rachunkowości Segmenty działalności Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Pozostałe przychody operacyjne Ogólne koszty administracyjne Pozostałe koszty operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Podatek dochodowy Zysk na jedną akcję Pozostałe dochody całkowite Kasa, operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa zastawione Pochodne instrumenty finansowe Rachunkowość zabezpieczeń

3 22. Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery wartościowe oraz aktywa zastawione Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Rezerwy Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Zobowiązania pozabilansowe Aktywa zastawione Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Dywidenda na akcję Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Transakcje z podmiotami powiązanymi Przejęcie i zbycie Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Współczynnik wypłacalności / adekwatność kapitałowa Zdarzenia po dniu bilansowym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku I. Rok rokiem działalności BRE Banku I.1. Od małego banku dla firm do dużego banku uniwersalnego I.2. Krótka historia BRE Banku I.3. Skład Grupy BRE Banku na koniec grudnia 2011 roku I.4. Grupa BRE Banku - podstawowe dane I.5. Władze BRE Banku (na koniec 2011 roku) II. Rok najważniejsze wydarzenia w Grupie BRE Banku II.1.Rekordowo wysokie dochody i zyski II.2. Kalendarium II.3. Istotne transakcje w Grupie BRE Banku w 2011 roku III. Ratingi BRE Banku i spółek Grupy III.1. Rating agencji Fitch III.2. Rating agencji Moody s Investors Service III.3. Rating Standard & Poor s III.4. Rating Polski, BRE Banku i Commerzbanku porównanie IV. Gospodarka i sektor bankowy w 2011 roku

4 IV.1. Stabilne tempo rozwoju gospodarczego pomimo zewnętrznych turbulencji IV.2. Rok 2011 rokiem rekordowych zysków polskiego systemu bankowego IV.3. Zmiany w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczących banków IV.4. Przewidywane tendencje w gospodarce w 2012 roku i ich wpływ na sektor bankowy V. Perspektywy Grupy BRE Banku na lata VI. Akcjonariat i notowania akcji BRE Banku na GPW VI.1. Akcjonariusze BRE Banku VI.2. Informacja o akcjach BRE Banku na koniec 2011 roku VI.3. Notowania kursu akcji BRE Banku na GPW VI.4. Relacje inwestorskie w BRE Banku VII. Grupa BRE Banku na rynku usług finansowych w 2011 roku VIII. Rozwój Grupy BRE Banku w segmencie Korporacje i Rynki Finansowe VIII.1. Klienci Korporacyjni i Instytucje VIII.2. Spółki w obszarze Klienci Korporacyjni i Instytucje VIII.3. Działalność Handlowa i Inwestycyjna VIII.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna IX. Obszar Bankowości Detalicznej IX.1. Klienci detaliczni IX.2. Oferta produktowa IX.3. Sieć dystrybucji IX.4. Spółki w obszarze Bankowości Detalicznej X. Pozostała działalność Grupy BRE Banku XI. Sytuacja finansowa Grupy BRE Banku w 2011 roku XI.1. Rachunek zysków i strat Grupy BRE Banku XI.2. Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej XI.3.Wskaźniki efektywności XII. Podstawowe ryzyka w działalności Grupy BRE Banku XII.1. Ryzyko kredytowe XII.2. Ryzyko płynności XII.3. Ryzyko rynkowe XII.4. Ryzyko operacyjne XII.5. Adekwatność kapitałowa XII.6. Główne projekty w obszarze ryzyka XIII. Rozwój w obszarze kadr XIII.1. Zmiany w poziomie zatrudnienia XIII.2. Szkolenia XIII.3. System motywacyjny w BRE Banku XIII.4. MbO (Zarządzanie przez cele) - system planowania i oceny XIV. Nakłady inwestycyjne XV. Działalność BRE Banku na rzecz otoczenia XV.1. Fundacja BRE Banku XV.2. Inne działania na rzecz społeczeństwa XVI. Nagrody i wyróżnienia XVII. Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku XVII.1. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank XVII.2. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego XVII.3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Banku

5 XVII.4. Znaczne pakiety akcji XVII.5. Specjalne uprawnienia kontrolne XVII.6. Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu XVII.7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta XVII.8. Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu XVII.9. Zasady zmian statutu Spółki XVII.10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania XVII.11. Skład osobowy i zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku oraz zasady działania tych organów XVIII. Oświadczenia Zarządu

6 List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Z przyjemnością muszę stwierdzić, że rok 2011, jubileuszowy, bo już 25 rok działalności, przyniósł dobre wyniki biznesowe i finansowe zarówno samemu BRE Bankowi jak i całej Grupie. Dla mnie osobiście był to pierwszy pełen rok sprawowania funkcji Prezesa Zarządu i czuję się w pełni odpowiedzialny za wyniki tego okresu. Wypracowaliśmy ponad 1,1 mld złotych zysku netto, o 77% więcej, niż rok wcześniej. Zysk brutto wyniósł blisko 1,5 mld zł i przełożył się na 21% zwrot (brutto) na powierzonym nam kapitale. Relacja kosztów do dochodów spadła do 48% odzwierciedlając zarówno wysoki poziom wyników, jak również utrzymanie dyscypliny kosztowej. Pod wieloma względami były to najlepsze wyniki w naszej historii. Wysoka dynamika dochodów z działalności podstawowej, uwzględniająca wynik z tytułu odsetek i prowizji, który był o 17% wyższy, powinna być źródłem satysfakcji odzwierciedlającej siłę naszego biznesu. Przyznaję jednak, że w tej dziedzinie nadal jest jeszcze pole do poprawy. Najbardziej dochodowa była Bankowość Detaliczna, której zawdzięczamy 55% dochodów i 66% zysku brutto. Pozyskaliśmy zaufanie 237,5 tys. nowych klientów detalicznych i obecnie obsługujemy prawie 3,9 miliona klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Średnia liczba produktów przypadających na 1 klienta wzrosła z 2,8 produktu do ponad 3 dzięki naszym wysiłkom, aby w pełni wykorzystać potencjał naszej platformy detalicznej. Zaobserwowaliśmy również znaczący wzrost portfela kredytowego (brutto) i depozytowego, które zwiększyły się odpowiednio o 15% i 7%. Portfel kredytów detalicznych okazał się odporny na turbulencje na rynkach finansowych i odzwierciedlił mocną pozycję finansową naszych klientów. Kontynuowaliśmy politykę innowacyjności, oferując kompleksowe usługi bankowości transakcyjnej na urządzenia mobilne, takie jak ipad, iphone, częściowo z darmowym dostępem do internetu w pakiecie. Nasza zdolność do przewidywania i reagowania na zmieniające się potrzeby klientów pozostanie kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej na bardzo wymagającym rynku. Segmentowi Korporacji i Rynków Finansowych zawdzięczamy 45% dochodów i 34% naszego zysku brutto. Uwzględniając 700 nowo pozyskanych klientów w 2011 roku, obsługujemy obecnie prawie 14 tysięcy podmiotów. Cieszę się bardzo, iż nasze wysiłki, by oferować najlepsze usługi i produkty bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej wszystkim klientom, przyniosły widoczne efekty. Obserwujemy popyt zarówno na tradycyjne produkty kredytowe oraz zwiększoną aktywność w obszarze bankowości transakcyjnej. Niepewność na rynku zniechęciła firmy do podejmowania istotnych decyzji dotyczących uruchamiania inwestycji, skłaniając je do kumulowania nadwyżek funduszy. Dla Grupy BRE Banku przełożyło się to na wzrost depozytów klientów korporacyjnych 28% (w tym na lokatach terminowych aż o 51%) podczas gdy kredyty brutto wzrosły o 9%. Zgodnie z naszą strategią, znacząco rósł udział BRE Banku w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, który na koniec roku wyniósł 6,7% wobec 4,1% rok wcześniej. Wyniki spółek Grupy BRE Banku były dodatkowym czynnikiem wspierającym wyniki obszaru Korporacji i Rynków Finansowych i wyniosły 196 mln zł zysku brutto. BRE Leasing, Dom Inwestycyjny BRE Banku i BRE Bank Hipoteczny wypracowały solidne zyski dzięki dużej aktywności klientów oraz zdyscyplinowanemu zarządzaniu zasobami. BRE Bank został w 2011 roku uznany za Najlepszy bank w Polsce w prestiżowym rankingu miesięcznika Euromoney. Natomiast mbank i Multibank zwyciężyły w prestiżowych rankingach Newsweeka na najlepszy bank detaliczny w Polsce. Potwierdziliśmy również nasz szczególny status wiodącego banku internetowego, zwyciężając po raz kolejny w dorocznym przeglądzie Global Finance na najlepszy bank internetowy w tej części świata. Naprawdę nie chodzi jednak o miejsce w tym, czy innym prestiżowym rankingu, lecz o świadomość naszych klientów, że mają do czynienia z wiarygodną i silną instytucją, która w trudnym czasie dla bankowości na świecie, a zwłaszcza w Europie nie tylko jest zdolna sprostać wyzwaniom, ale czyni to lepiej niż inni. W zeszłorocznym liście skierowanym do Państwa wyraziłem nadzieję na powrót do wypłacania dywidendy, począwszy od zysku za 2011 rok. Trwająca niepewność na europejskich i międzynarodowych rynkach finansowych sprawiła, że nasz regulator, czyli Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zarekomendował polskim bankom 6

7 List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy zatrzymanie w całości zysków za 2011 rok i wzmocnienie buforów kapitałowych systemu. Stosując się do tego zalecenia, Zarząd zdecydował o niewypłacaniu dywidendy i zatrzymaniu całego zysku za 2011 rok. Jak wspomniałem na wstępie, na rok 2011 przypadło 25-lecie działalności BRE Banku, dające okazję do podsumowań i refleksji na temat przyszłości. Obecnie prowadzimy prace nad naszą nową strategią sięgającą roku Przyniesie ona większą integrację organizacji oraz pozwoli zrealizować ambitne wyzwanie stworzenia Jednego Banku dla klienta Banku który będzie zdolny przewidywać i zaspakajać najbardziej wyszukane potrzeby jako partner wspierający długotrwałe relacje ze klientami. Chodzi też o stworzenie Jednego Banku dla pracowników, w którym współpraca stanowi przewagę i jest źródłem naszej siły. Chcemy być bankiem, który promuje twórczą aktywność i zaangażowanie, bankiem, który docenia wkład swoich pracowników w pomyślny rozwój całej instytucji. Na zakończenie chciałbym w imieniu własnym i całego Zarządu podziękować za zaufanie, jakim od lat nas Państwo, nasi Akcjonariusze, obdarzacie oraz zapewnić, że będziemy dążyć do bycia najlepszą instytucją finansową dla naszych klientów i dzięki temu zwiększać wartość Banku. Radzie Nadzorczej dziękuję za dobrą współpracę i wsparcie, na które zawsze można liczyć. Dziękuję naszym Klientom za to, że trwają w wyborze naszego Banku i spółek Grupy. Dołożymy wszelkich starań, by się nie zawiedli. Na zakończenie chciałbym podziękować pracownikom Banku, szczególnie tym, którzy przez minione 25 lat pracowali na jego czołową pozycję na polskim rynku bankowym, a wszystkim, również zatrudnionym w spółkach Grupy, za wielki wysiłek w roku Z pozdrowieniami Cezary Stypułkowski 7

8 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Za nami rok 2011, rok szczególny z wielu powodów. Jednym z nich jest 25 rocznica założenia Banku, która przypadła w grudniu minionego roku. Nieczęsto zdarza się taka okazja i dlatego zanim podsumuję miniony rok, pozwolę sobie na spojrzenie obejmujące szerszy horyzont czasu. 25 lat temu grupa wyjątkowych ludzi z Krzysztofem Szwarcem na czele utworzyła zupełnie od podstaw Bank, którego ambicją była obsługa eksporterów. Przyjął on wówczas nazwę Bank Rozwoju Eksportu SA i wkrótce po założeniu zaczął obsługiwać przedsiębiorstwa. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy wiemy, że ten krok był nie tylko otwarciem wspaniałej historii BRE Banku SA, ale także ważnym wydarzeniem w historii polskiej bankowości. Z powstaniem Banku wiązała się pierwsza w Polsce powojennej sprzedaż akcji w ofercie publicznej. Było to jeszcze kilka lat przed rozpoczęciem działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a udziały zostały objęte przez ponad 400 firm państwowych i spółdzielczych. Ten atrybut bycia pierwszym już na etapie Założycielskiego Aktu Notarialnego nierozłącznie towarzyszył Bankowi w jego dalszej historii. Wprowadzenie pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu informatycznego IBS-90, pierwsi w Polsce account managerowie do obsługi klientów korporacyjnych, nowe instrumenty finansowe, mbank jako pierwszy w pełni wirtualny bank w Polsce to tylko przykłady wdrożonych w życie innowacyjnych pomysłów. Bank był także pierwszą spółką giełdową, która zwiększyła kapitał akcyjny w drodze emisji 500 tysięcy akcji w 1993 roku, czym potwierdził swój wkład także w rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Ćwierć wieku Waszego wsparcia i zaufania drodzy Akcjonariusze, zaufania klientów, a także ciągłego wysiłku połączonego z entuzjazmem, odważnej realizacji śmiałych wizji i konsekwentnego realizowania postawionych sobie celów dokonywane zarówno przez założycieli, jak i późniejsze Zarządy oraz kolejne pokolenia pracowników doprowadziły Bank do jego obecnej silnej pozycji. Jest to dla mnie szczególnie ważne, gdyż sam miałem i mam przyjemność uczestniczenia w rozwoju tego Banku będąc od wielu lat z nim związany poprzez wypełnianie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dzisiaj patrząc z perspektywy tych 25 lat, w ciągu których od zera powstał trzeci największy Bank w Polsce, my wszyscy którzy mamy w tym wkład, możemy być z tego dumni. Dzisiejszy BRE Bank to instytucja finansowa z ponad 98 mld zł aktywów, obsługująca wszystkie grupy klientów od młodzieży szkolnej przez dojrzałych klientów detalicznych, klientów zamożnych, mikro-, małe i średnie firmy, aż po wielkie korporacje. Dodatkowo oferta Banku wspierana jest komplementarną szeroką działalnością spółek z Grupy, które oferują usługi maklerskie, leasingowe, faktoringowe, finansowania nieruchomości i wiele innych tutaj niewymienionych. Dzisiejszy BRE Bank to także instytucja, która w swojej działalności wyszła poza granice Polski. Jest mi niezmiernie miło, że ten jubileuszowy rok 25-lecia istnienia Bank kończy z najlepszymi w swojej historii wynikami finansowymi. W całym 2011 roku Grupa BRE Banku osiągnęła 1 467,1 mln zł zysku brutto tj. o 68,1% więcej niż w 2010 roku. To pokazuje, że Grupa BRE Banku będąc w swoim dojrzałym wieku organicznie generuje stabilne i wysokie zyski. Dochód Grupy BRE Banku był w minionym roku o 14,0% wyższy niż w poprzedzającym go 2010 roku i wyniósł ponad 3 563,5 mln zł. Wzrost ten wynikał ze zrównoważonego rozwoju biznesu i był efektem wzrostu zarówno wyniku odsetkowego jak i wyniku z tytułu opłat i prowizji odpowiednio o 18,6% oraz 12,6%. Wynik na działalności handlowej wzrósł o 3,3%. Rekordowy zysk Banku był również efektem rozważnego zarządzania ryzykiem, które przyczyniło się do znaczącej redukcji odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. Wyniosły one 373,5 mln zł i były niższe o 41,2% w porównaniu z rokiem Bardzo dobre wyniki Banku widoczne już od pierwszych miesięcy minionego roku nie usypiały czujności Rady Nadzorczej, która podobnie jak i w latach wcześniejszych wnikliwie obserwowała i analizowała sytuację w Banku 8

9 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy oraz pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem uczestnicząc w konsultacjach dotyczących wszystkich istotnych aspektów działalności Banku. Rada Nadzorcza odbyła w 2011 roku sześć posiedzeń. Podobnie jak w latach poprzednich Członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład trzech jej Komisji (Komisji Prezydialnej, Komisji ds. Audytu i Komisji ds. Ryzyka). Pomiędzy posiedzeniami Rady działała zarówno Komisja Prezydialna, która podjęła szereg decyzji w trybie obiegowym, jak również Rada Nadzorcza podejmując różnorodne uchwały w trybie obiegowym. Ponadto w ramach Rady Nadzorczej w zakresie swoich obowiązków regularnie działały Komisja ds. Audytu oraz Komisja ds. Ryzyka. W imieniu całej Rady Nadzorczej chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w minionym roku do osiągnięcia przez Bank i jego spółki zależne znakomitych wyników: Zarządowi Banku, jego pracownikom oraz całym zespołom spółek Grupy. Serdecznie dziękuję również wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za osobiste zaangażowanie oraz wkład w pracę Rady w ciągu ostatniego roku. Na zakończenie mego listu w imieniu całej Rady Nadzorczej, chciałbym wyrazić przekonanie, że obecny rok 2012 i lata następne będą dla BRE Banku SA kolejnymi latami sukcesów przekładających się na zadowolenie szerokich rzesz klientów oraz wymierne korzyści dla Was, nasi drodzy Akcjonariusze. Jestem przekonany, że zarówno Zarząd Banku oraz wszyscy jego pracownicy, jak również całe zespoły spółek zależnych dołożą do tego wszelkich starań. Rozpoczynając drugie ćwierćwiecze historii BRE Banku SA kontynuujmy dzieło zapoczątkowane przez Krzysztofa Szwarca oraz towarzyszących mu i wspierających go ludzi. Z wyrazami szacunku Maciej Leśny Przewodniczący Rady Nadzorczej 9

10 Ocena Rady nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Banku w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku Ocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Banku w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku. Podstawa: Reguła III.1. ust. 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW W 2011 roku polska gospodarka okazała się odporna na pogłębiający się kryzys fiskalny w strefie euro i odnotowała wzrost PKB w wysokości 4,3%. W efekcie polski sektor bankowy kontrastował z nękanymi trudnościami bankami europejskimi zarówno pod względem biznesowym jak i finansowym. BRE Bank w pełni wykorzystał ten sprzyjający dla banków w Polsce czas, o czym najlepiej świadczą osiągnięte przez niego wyniki. Skonsolidowany wynik brutto za 2011 rok wyniósł 1 467,1 mln zł, co stanowi nowy rekord oraz wzrost o 68,1% w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Skonsolidowany wynik netto przypadający na akcjonariuszy Banku wyniósł 1 135,0 mln zł i wzrósł o 77% r/r. W opinii Rady Nadzorczej, na wyżej przytoczony silny wzrost wyników Grupy BRE Banku SA wpływ miał zarówno wzrost dochodu, jak i dyscyplina w zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzanie kosztami Banku. Dochód wyniósł 3 563,5 mln zł i był o 14% wyższy niż rok wcześniej. Jego zdrowy wzrost był istotnym osiągnięciem Grupy BRE Banku w 2011 roku. Fakt, iż miał on miejsce przede wszystkim dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji, świadczy w opinii Rady Nadzorczej o silnych podstawach biznesu Grupy BRE Banku oraz stanowi pozytywny sygnał w kontekście wzrostu jej dochodu w przyszłych latach. W 2011 roku suma wyniku odsetkowego oraz wyniku prowizyjnego stanowiła 83,9% całego dochodu Grupy BRE Banku, co według Rady Nadzorczej jest prawidłową proporcją w biznesie bankowym. Wartym odnotowania jest fakt, iż dynamiki wzrostu zysku brutto oraz dochodu były w 2011 roku w przypadku Grupy BRE Banku wyższe niż w całym sektorze bankowym. Rada Nadzorcza z satysfakcją odnotowuje spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, a jednocześnie ocenia ten fakt jako efekt podjętych wcześniej rozważnych decyzji, a także utrzymującej się dobrej kondycji finansowej klientów detalicznych i korporacyjnych. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosły w 2011 roku 373,5 mln zł (spadek o 41,2% r/r), co w porównaniu z wartościami w poprzednich latach (634,8 mln zł w 2010 roku oraz 1 097,1 mln zł w 2009 roku) jest dużym postępem. Rada Nadzorcza zauważa wzrost kosztów o 6,5% (liczony r/r wraz z amortyzacją). Jednocześnie uznaje go za efekt inwestycji Banku w obszary generujące dochód, takich jak poszerzenie sieci oddziałów korporacyjnych, innowacje w detalicznych i korporacyjnych systemach transakcyjnych. Rada Nadzorcza uznaje stały w ostatnich latach pozytywny rozwój wskaźnika kosztów do dochodów, który w 2011 roku wyniósł 48,3% w porównaniu z 51,8% w roku 2010 oraz 54,2% w roku 2009 za dowód na to, że Grupa BRE Banku zdolna jest do stałego doskonalenia swojej efektywności. Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje fakt, iż miniony rok był kolejnym rokiem wzrostu bazy depozytowej Banku. W ciągu całego 2011 roku wzrosła ona o 15,0% do wartości ponad 54,2 mld zł, co stanowiło szybszy wzrost niż w roku poprzedzającym (+10,8%), a także szybszy niż w całym polskim sektorze bankowym (+11,7%). Dzięki temu wzrostowi udział depozytów w pasywach Grupy BRE Banku zwiększył się z 52,4% na koniec 2010 roku do 54,9% na koniec 2011 roku. Wzrost roli depozytów w finansowaniu działalności Banku zgodny jest z obecnymi oczekiwaniami otoczenia zewnętrznego. W związku z tym Rada Nadzorcza oczekuje, iż trend ten będzie kontynuowany w przyszłości. W ocenie Rady Nadzorczej działalność BRE Banku SA w roku 2011 była prowadzona przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa powierzonych mu środków. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności oraz skonsolidowany współczynnik wypłacalności liczony na bazie funduszy podstawowych wyniosły na koniec 2011 roku odpowiednio 15,0% oraz 9,6%, co oznacza, że z dużym buforem bezpieczeństwa przekraczały poziomy wymagane przez prawo. Mając na uwadze wszystkie poruszone wyżej aspekty, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację BRE Banku SA w 2011 roku. Zdaniem Rady Nadzorczej Bank stworzył solidne podstawy biznesowe, finansowe, kapitałowe oraz pod 10

11 Ocena Rady nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Banku w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku względem źródeł finansowania działalności do wzrostu w roku 2012 oraz w latach następnych. W obliczu roku 2012, w którym otoczenie makroekonomiczne i rynkowe może okazać się trudniejsze, Rada Nadzorcza wierzy, że Grupa BRE Banku jest w pełni gotowa zarówno do wykorzystania nadarzających się okazji biznesowych jak i do odpowiedzi na potencjalne wyzwania obecnego roku. Rada Nadzorcza docenia zaangażowanie oraz poczynione w minionym roku wysiłki na rzecz Banku zarówno przez jego Zarząd jak i pracowników, które zmierzały do wzrostu wartości Banku w długim terminie dla Akcjonariuszy. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża nadzieję i oczekiwanie, że wysiłki te będą kontynuowane w obecnym 2012 roku i latach następnych. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku System kontroli wewnętrznej w BRE Banku SA składa się z kontroli instytucjonalnej będącej w gestii Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz kontroli funkcjonalnej. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komisja ds. Audytu, która na bieżąco monitoruje sprawy związane z kontrolą wewnętrzną i której funkcjonalnie podlega oraz raportuje Departament Audytu Wewnętrznego. W 2011 roku Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej regularnie otrzymywała informacje o szerokim spektrum zagadnień audytowych, w tym między innymi o ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przebiegu najważniejszych audytów w Banku i w spółkach Grupy. Komisja również oceniała i akceptowała Plan Audytów na 2011 rok. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał do wiadomości protokoły ze wszystkich audytów przeprowadzanych w Banku i w spółkach Grupy przez Departament Audytu Wewnętrznego. Wsparciem dla Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej jest również audytor zewnętrzny, który w 2011 roku regularnie raportował rezultaty badania i wnioski z badania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej w BRE Banku SA zarówno w jego części funkcjonalnej, jak i instytucjonalnej. W sprawach dotyczących ryzyka Rada Nadzorcza działa poprzez Komisję ds. Ryzyka, która sprawuje stały nadzór nad poszczególnymi rodzajami ryzyka, w szczególności nad ryzykiem kredytowym (w tym ryzykiem koncentracji), rynkowym, operacyjnym, płynności i biznesowym. Komisja ta wydaje rekomendacje w sprawach znaczących zaangażowań obciążonych ryzykiem pojedynczego podmiotu gospodarczego. Ponadto w minionym roku Komisja zajmowała się wieloma ważnymi tematami z zakresu ryzyka, w tym między innymi sytuacją na polskim rynku kredytowym, stress-testami w związku z kursem franka szwajcarskiego, ryzykiem przy finansowaniu samorządów, ryzykiem projektów informatycznych, procesem wdrażania nowych produktów w Banku, dostosowaniem Banku do wymogów Bazylei III, komercyjnymi kredytami na nieruchomości. Ponadto Zarząd Banku kontroluje procesy zarządzania ryzykiem w Grupie BRE Banku poprzez kilka komitetów. Są to między innymi: Komitet Kredytowy Zarządu Banku, Komitet Ryzyka BRE Banku, Komitet ds. Zarządzania Jakością Danych, Komitet ds. Zarządzania Kapitałem oraz Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami. Rada Nadzorcza generalnie pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem w BRE Banku SA. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje wszystkie istotne dla Banku i Grupy ryzyka. Maciej Leśny Przewodniczący Rady Nadzorczej 11

12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2011 rok 12

13 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta r Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej BRE Banku SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA (zwanej dalej Grupą ), w której jednostką dominującą jest BRE Bank SA (zwany dalej Jednostką dominującą ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Ustawa o rachunkowości Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o zgodności, we wszystkich istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do: (a) (b) przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości; krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, Warszawa , F: , 13

14 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej BRE Banku SA (cd) Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) (b) (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską; jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa; zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie Dz. U. nr 33 poz. 259, z późn. zm.) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144: Agnieszka Accordi-Krawiec Biegły Rewident Grupy, Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny Warszawa, 2 marca 2012 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, Warszawa , F: , 14

15 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa BRE Banku SA Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 15

16 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej BRE Banku SA Niniejszy raport zawiera 27 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I.Ogólna charakterystyka Grupy II.Informacje dotyczące przeprowadzonego badania III.Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej Grupy IV.Charakterystyka wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego V.Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta VI.Informacje i uwagi końcowe Na potrzeby niniejszej publikacji w celu dostosowania formatu dokumentu, numeracja stron oraz całkowita ich liczba zostały zmienione w stosunku do oryginalnego raportu PricewaterhouseCoopers. Pozostała treść raportu pozostała niezmieniona 16

17 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. I. Ogólna charakterystyka Grupy a. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BRE Banku SA ( Grupa ) jest BRE Bank SA ( Bank, Jednostka dominująca ) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. b. Jednostka dominująca została utworzona na podstawie uchwały nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 r. Bank rozpoczął działalność w dniu 2 stycznia 1987 r. Akt założycielski sporządzono w formie aktu notarialnego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 11 grudnia 1986 r. i zarejestrowano w Rep. Nr A I 5919/86. W dniu 11 lipca 2001 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Jednostki dominującej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS c. Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Jednostce dominującej nadano dnia 24 czerwca 1993 r. numer NIP Dla celów statystycznych Jednostka dominująca otrzymała dnia 2 czerwca 1998 r. numer REGON d. Kapitał zakładowy Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił zł i składał się z akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda. e. Na 31 grudnia 2011 r. akcjonariuszami Jednostki dominującej byli: Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna posiadanych Typ posiadanych akcji % posiadanych głosów akcji (zł) Commerzbank Auslandsbanken Holding AG zwykłe 69,72 Pozostali akcjonariusze zwykłe 30, ,00 W 2011 roku głównym akcjonariuszem BRE Banku SA pozostawała spółka Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, będąca spółką zależną do Commerzbanku AG. Na dzień 31 grudnia 2011 r. udział pozostałych akcjonariuszy w kapitale akcyjnym Banku wynosił 30,28%, wśród których jeden akcjonariusz ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA posiadał powyżej 5%. f. W badanym okresie przedmiotem działalności Grupy było: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; prowadzenie innych rachunków bankowych; przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych; udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw; emitowanie bankowych oraz innych papierów wartościowych; wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych; 17

18 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. dokonywanie terminowych operacji finansowych; wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu; obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych; prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych; pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych; prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych; wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego; dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, świadczenie usług powierniczych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, oraz wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług powierniczych; factoring należności w obrocie krajowym i międzynarodowym; leasing finansowy; wynajem środków transportu, maszyn, urządzeń i pozostałych środków trwałych; prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie działu II ubezpieczeń pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; świadczenie usług agenta ubezpieczeniowego oraz usług dokonywania rozliczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych osób ubezpieczonych. g. W roku obrotowym członkami Zarządu Jednostki dominującej byli: Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu Karin Katerbau Wiceprezes Zarządu Wiesław Thor Wiceprezes Zarządu Przemysław Gdański Członek Zarządu Hans Dieter Kemler Członek Zarządu Jarosław Mastalerz Członek Zarządu Christian Rhino Członek Zarządu 18

19 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. h. W skład Grupy Kapitałowej BRE Banku SA na dzień 31 grudnia 2011 r. wchodziły wymienione poniżej jednostki. Dla celu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wykonano badanie pakietów konsolidacyjnych spółek konsolidowanych metodą pełną. Nazwa jednostki Charakterystyka powiązania kapitałowego (% własności) Metoda konsolidacji Podmiot badający sprawozdanie finansowe Rodzaj opinii Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe BRE Bank SA Dominująca Nie dotyczy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r. Aspiro SA Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana 31 grudnia 2011 r. BRE Bank Hipoteczny SA Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r. BRE Faktoring SA (dawniej Polfactor SA) Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana 31 grudnia 2011 r. BRE Gold FIZ Aktywów Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r. Niepublicznych BRE Holding Sp. z o.o. Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana 31 grudnia 2011 r. BRE Leasing Sp. z o.o. Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana BRE Ubezpieczenia TUiR SA Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana BRE Wealth Management SA Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2011 r. 19

20 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Nazwa jednostki Charakterystyka Metoda Podmiot badający sprawozdanie Rodzaj opinii Dzień bilansowy, na powiązania konsolidacji finansowe który sporządzono kapitałowego sprawozdanie (% własności) finansowe Centrum Rozliczeń i Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu 31 grudnia 2011 r. Informacji CERI Sp. z o.o. (od 2 lutego 2012 BRE Centrum Operacji Sp. z o.o.) opinia nie została wydana Dom Inwestycyjny BRE Banku Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r. SA Garbary Sp. z o.o. Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana 31 grudnia 2011 r. Transfinance a.s. Zależna (100%) Pełna PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana 31 grudnia 2011 r. BRE Finance France SA Zależna (99,98%) Pełna PricewaterhouseCoopers Audit bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r. BRE.locum SA Zależna (79,99%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do dnia podpisania niniejszego raportu opinia nie została wydana 31 grudnia 2011 r. 20

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania go Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

ZASTRZE ENIA PRAWNE Bank GPW Oferta Prospekt Rozporz dzenie Wskazanymi Osobami Dyrektywa Prospektowa

ZASTRZE ENIA PRAWNE Bank GPW Oferta Prospekt Rozporz dzenie Wskazanymi Osobami Dyrektywa Prospektowa ZASTRZEŻENIA PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport Roczny 2010

Grupa BRE Banku SA Raport Roczny 2010 Grupa BRE Banku SA Raport Roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 3 List Przewodniczącego Rady... 5 Ocena Rady Nadzorczej... 6 Opinia niezależnego biegłego rewidenta... 8 Raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka" S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Oddział w Katowicach Millenium Plaża ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice Polska Telefon +48 (32) 6040 200 Faks +48 (32) 6040 300 http://www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 15

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 15 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 5 Wybrane dane finansowe 15 Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 17 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009 Grupa BRE Banku Raport Roczny 2009 2009 I RAPORT ROCZNY GRUPY BRE BANKU 2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo