REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego okre la szczególne zasady wiadczenia us ug w zakresie po rednictwa w nabywaniu i zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych b d cych w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych. 2. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków papierów warto ciowych i rachunków pieni nych s u cych do ewidencjonowania i rozliczania transakcji na Zagranicznych Instrumentach Finansowych, a tak e wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego okre lone s w Regulaminie wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 3. Sposób zawarcia umowy wiadczenia us ug po rednictwa w nabywaniu i zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych b d cych w obrocie na Zagranicznych Rynkach Regulowanych okre lony jest w Regulaminie wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 2. U yte w Regulaminie okre lenia i skróty oznaczaj : 1) Regulamin - Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 2) Regulamin Maklerski Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 3) PKO BP S.A. - Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank Polski Spó k Akcyjn, 4) DM PKO BP - Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank Polski Spó k Akcyjn Oddzia - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (wewn trzna jednostka organizacyjna PKO BP S.A., wiadcz ca us ugi maklerskie), 5) Klient - Klienta w rozumieniu 1 ust. 3 pkt 11 Regulaminu Maklerskiego, 6) Umowa - zawart z Klientem umow o wiadczenie us ug po rednictwa w nabywaniu i zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych b d cych w obrocie na Zagranicznych Rynkach Regulowanych, 7) Zagraniczny Rynek Regulowany - zorganizowany na terytorium innego pa stwa ni Rzeczypospolita Polska, które jest cz onkiem Unii Europejskiej lub stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, system obrotu Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi, dzia aj cy w sposób sta y i zorganizowany na zasadach okre lonych przepisami prawa tego pa stwa, jak równie zapewniaj cy, e przy kojarzeniu ofert kupna lub sprzeda y tych instrumentów finansowych inwestorzy maj równy i powszechny dost p do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz e zachowane s jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów finansowych, 8) Zagraniczne Instrumenty Finansowe - instrumenty finansowe, które s dopuszczone do obrotu na Zagranicznym Rynku Regulowanym, w tym w szczególno ci papiery warto ciowe oraz tytu y uczestnictwa w instytucjach zbiorowego (wspólnego) inwestowania, 9) Bank Powiernik - uprawniony podmiot przechowuj cy Zagraniczne Instrumenty Finansowe rejestrowane na Rejestrach i/lub odpowiadaj cy za rozliczenie transakcji, 10) Depozytariusz - uprawniony podmiot prowadz cy rachunek pieni ny i/lub rejestr lub rachunek Zagranicznych Instrumentów Finansowych dla Klienta, dla którego DM PKO BP nie prowadzi Rachunku, 11) Broker - zagraniczna instytucja finansowa uprawniona do po redniczenia w obrocie Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi na Zagranicznych Rynkach Regulowanych, odpowiedzialna za wykonanie zlece, 12) Rejestr - rejestr prowadzony przez DM PKO BP dla Klienta, s u cy do rejestrowania ilo ciowego i rodzajowego stanu posiadania przez Klienta Zagranicznych Instrumentów Finansowych oraz praw z nich wynikaj cych, a tak e ewidencjonowania transakcji dotycz cych Zagranicznych Instrumentów Finansowych, 13) rachunek pieni ny - prowadzony w z otych polskich przez DM PKO BP dla Klienta rachunek pieni ny, s u cy do obs ugi Rejestru, rozliczania transakcji, jak równie do obs ugi realizacji innych zobowi za mi dzy DM PKO BP a Klientem. Za zgod DM PKO BP, rachunek pieni ny mo e by prowadzony w innej walucie, o ile jest to zgodne z przepisami prawa, 14) Rachunek - cznie Rejestr oraz rachunek pieni ny. 1/7

2 3. 1. wiadczenie us ug, o których mowa w 1 ust. 1, w zakresie i w sposób okre lony Umow, Regulaminem i Regulaminem Maklerskim, odbywa si na podstawie umowy zawartej przez DM PKO BP z Brokerem oraz umowy zawartej przez DM PKO BP z Bankiem Powiernikiem. 2. DM PKO BP po redniczy w zawieraniu transakcji Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi b d cymi w obrocie na Zagranicznych Rynkach Regulowanych, a tak e w nabywaniu, zamianie, konwersji lub odkupywaniu tytu ów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego (wspólnego) inwestowania notowanych na tych rynkach Wyboru Banku Powiernika dokonuje DM PKO BP. DM PKO BP do o y nale ytej staranno ci w wyborze Banku Powiernika, w którym b dzie przechowywa Zagraniczne Instrumenty Finansowe nabyte na rzecz Klientów. Przy wyborze Banku Powiernika, DM PKO BP kierowa b dzie si w szczególno ci: 1) posiadanym przez Bank Powiernik do wiadczeniem, 2) spe nianiem przez Bank Powiernik wymogów niezb dnych dla przechowywania Zagranicznych Instrumentów Finansowych, w tym w szczególno ci posiadaniem stosownych pozwole lub zgód wymaganych zgodnie z przepisami prawa pa stwa, w którym przechowywane maj by Zagraniczne Instrumenty Finansowe, 3) opini Banku Powiernika, jak cieszy si on na rynku, na którym wiadczy us ugi. 2. Wyboru Brokera dokonuje DM PKO BP. DM PKO BP do o y nale ytej staranno ci w wyborze Brokera, który b dzie wiadczy dla DM PKO BP us ugi maklerskie w zakresie Zagranicznych Instrumentów Finansowych. DM PKO BP w wyborze Brokera kierowa b dzie si w szczególno ci: 1) posiadanym przez Brokera do wiadczeniem, 2) posiadaniem przez Brokera stosownym pozwole lub zgód wymaganych zgodnie z przepisami prawa pa stwa, w którym dzia a, 3) opini Brokera, jak cieszy si on na rynku, na którym wiadczy us ugi. 3. DM PKO BP, na yczenie Klienta, udziela informacji o zasadach przechowywania Zagranicznych Instrumentów Finansowych przez Bank Powiernik oraz o zmianach tych zasad, niezw ocznie po otrzymaniu tych informacji z Banku Powiernika. Powy sze informacje b d udzielane Klientowi, o ile na rachunku prowadzonym przez Bank Powiernik s albo b d znajdowa y si Zagraniczne Instrumenty Finansowe zakupione za po rednictwem DM PKO BP. 4. Zmiana Banku Powiernika i Brokera nie stanowi zmiany Umowy. 5. DM PKO BP informuje Klientów o wyborze Banku Powiernika i Brokera, zamieszczaj c komunikat na stronie internetowej DM PKO BP: 6. Klient w Umowie wyra a pisemn zgod na przechowywanie Zagranicznych Instrumentów Finansowych w Banku Powierniku. 7. Zasady dost pu do poszczególnych Zagranicznych Rynków Regulowanych okre lone s w Umowie DM PKO BP otwiera i prowadzi Rejestr w ramach rachunku papierów warto ciowych Klienta, o którym mowa w Regulaminie Maklerskim. DM PKO BP prowadzi dla Klienta rachunek pieni ny na zasadach okre lonych w Regulaminie Maklerskim. 3. DM PKO BP mo e odst pi od otwarcia dla Klienta Rachunku je eli rozliczanie transakcji zawieranych na rzecz Klienta b dzie dokonywane na rachunkach lub rejestrach prowadzonych dla tego Klienta przez Depozytariusza. W stosunku do Klientów, dla których DM PKO BP nie prowadzi Rachunku, nie stosuje si postanowie Regulaminu i Regulaminu Maklerskiego dotycz cych rachunku papierów warto ciowych, Rejestru oraz rachunku pieni nego. 4. W przypadku okre lonym w ust. 3, Klient przy zawieraniu Umowy zobowi zany jest poda dane Depozytariusza oraz numer rachunku/rejestru prowadzonego dla tego Klienta przez Depozytariusza. Klient zobowi zany jest informowa DM PKO BP o zamkni ciu takiego rejestru/rachunku, a tak e o zmianie danych Depozytariusza lub rachunku lub rejestru. 5. W przypadku, gdy Klient posiada kilka rachunków/rejestrów i rachunków pieni nych u Depozytariusza, ust. 3 i 4 stosuje si do wszystkich rachunków/rejestrów, z których Klient b dzie korzysta w ramach Umowy. 6. Zagraniczne Instrumenty Finansowe zapisane na Rejestrach przechowywane s przez Bank Powiernik, na prowadzonym dla DM PKO BP rachunku. Rozdzia 2 Prowadzenie Rachunku 6. Stan posiadania przez Klienta Zagranicznych Instrumentów Finansowych oraz transakcje zwi zane z obrotem tymi instrumentami s ewidencjonowane w Rejestrze prowadzonym przez DM PKO BP. Zarejestrowanie Zagranicznych Instrumentów Finansowych w Rejestrze Klienta nast puje po otrzymaniu przez DM PKO BP dokumentów potwierdzaj cych rozliczenie transakcji na Zagranicznym Rynku 2/7

3 Regulowanym, zgodnie z obowi zuj cymi na danym rynku przepisami, chyba e zgodnie z tymi przepisami mo liwe jest dokonanie zapisów wcze niejszych, z uwzgl dnieniem ró nicy czasu. Niezw ocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzaj cych rozliczenie transakcji w Banku Powierniku, DM PKO BP dokonuje odpowiednich zapisów na rachunku pieni nym Klienta. 7. DM PKO BP odpowiednio uznaje albo obci a rachunek pieni ny Klienta na zasadach okre lonych w Regulaminie Maklerskim, a tak e w przypadku: 1) zrealizowania zlecenia sprzeda y lub kupna Zagranicznych Instrumentów Finansowych, 2) wp ywu rodków pieni nych zwi zanych z prawami wynikaj cymi z Zagranicznych Instrumentów Finansowych Klienta, po ewentualnym potr ceniu warto ci nale nych podatków i op at okre lonych w odr bnych przepisach prawa, 3) pobrania op aty lub prowizji, 4) w innych przypadkach, okre lonych w obowi zuj cych przepisach prawa DM PKO BP wiadczy us ugi opisane niniejszym Regulaminem dla Klienta posiadaj cego rejestr lub rachunek Zagranicznych Instrumentów Finansowych prowadzony przez Depozytariusza, pod warunkiem, e zosta a podpisana umowa o dostarczanie instrumentów finansowych i o gwarantowaniu zap aty pomi dzy DM PKO BP a tym Depozytariuszem. 2. DM PKO BP mo e w uzasadnionych przypadkach odst pi od wymogu okre lonego w ust. 1, pod warunkiem, e jest to zgodne z przepisami prawa Wp aty na rachunek pieni ny, w tym wynikaj ce z realizacji praw z Zagranicznych Instrumentów Finansowych, dokonywane w innej walucie ni jest prowadzony rachunek pieni ny, b d przeliczane na walut, w której prowadzony jest rachunek pieni ny wed ug kursu wymiany walut PKO BP S.A. z chwili przewalutowania. Wp at mo na dokonywa jedynie w walutach, dla których PKO BP S.A. prowadzi wymian walut. 2. Dla celów rozliczenia transakcji zawartych w innych walutach ni PLN, DM PKO BP b dzie dokonywa wymiany walut wed ug kursu nie gorszego ni kurs wymiany walut PKO BP S.A. w chwili dokonywania rozliczenia transakcji. 3. Wyp aty z rachunku pieni nego mog by dokonywane przelewem lub w inny akceptowalny przez DM PKO BP sposób. 4. Z zastrze eniem ust. 5, DM PKO BP nie wykonuje przelewów rodków pieni nych na rachunki bankowe lub inne rachunki pieni ne, których w a cicielem lub wspó w a cicielem nie jest Klient. 5. DM PKO BP mo e zrealizowa dyspozycj przelewu rodków pieni nych zgromadzonych na rachunku pieni nym Klienta z o on przez inn firm inwestycyjn na podstawie i w granicach pe nomocnictwa udzielonego przez Klienta, w celu realizacji zobowi za Klienta wobec tej firmy inwestycyjnej z tytu u us ug wiadczonych przez t firm inwestycyjn na rzecz Klienta. 6. Wyp aty na rachunek pieni ny lub bankowy Klienta prowadzony w innej walucie ni jest prowadzony rachunek pieni ny Klienta w DM PKO BP, b d przeliczane wed ug kursu wymiany walut nie gorszego ni kurs wymiany walut PKO BP S.A. z chwili przewalutowania. Wyp aty mog by dokonywane jedynie na rachunki prowadzone w walutach, dla których PKO BP S.A. prowadzi wymian walut. 7. Wyp ata rodków pieni nych otrzymanych przez Klienta z tytu u realizacji zlecenia sprzeda y Zagranicznych Instrumentów Finansowych mo e nast pi po uzyskaniu przez DM PKO BP od Banku Powiernika potwierdzenia rozliczenia transakcji. 8. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u ewentualnych strat poniesionych przez Klienta, powsta ych w wyniku nieprawid owego wype nienia dyspozycji wyp aty lub polecenia przelewu rodków pieni nych przez Klienta. Rozdzia 3 Po rednictwo w nabywaniu i zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych DM PKO BP po redniczy w transakcjach na Zagranicznych Rynkach Regulowanych w ramach warunków wiadczenia us ug w zakresie po rednictwa w nabywaniu i zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych wiadczonych przez wybranego przez DM PKO BP Brokera. 2. DM PKO BP przyjmuje zlecenia kupna i sprzeda y oraz ich modyfikacje i anulacje w godzinach pracy DM PKO BP i przekazuje je niezw ocznie do Brokera w celu realizacji na Zagranicznym Rynku Regulowanym, z uwzgl dnieniem ró nicy czasu. 3. Klient mo e anulowa albo zmodyfikowa z o one zlecenie, je eli jest to zgodne z regulacjami danego Zagranicznego Rynku Regulowanego. Anulowanie oraz modyfikacja zlecenia w trakcie trwania sesji na danym Zagranicznym Rynku Regulowanym przyjmowana jest warunkowo. 3/7

4 DM PKO BP na yczenie Klienta udost pni mu informacje dotycz ce Zagranicznych Instrumentów Finansowych, które mog by przedmiotem po rednictwa DM PKO BP oraz wykaz Zagranicznych Rynków Regulowanych, w zakresie których DM PKO BP przekazuje zlecenia Klientów. 2. Na yczenie Klienta, DM PKO BP udziela, b d cych w jego posiadaniu, informacji dotycz cych przepisów i zwyczajów obowi zuj cych na Zagranicznych Rynkach Regulowanych, na których DM PKO BP po redniczy w obrocie DM PKO BP po redniczy w nabywaniu i zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych, przyjmuj c do realizacji zlecenie Klienta spe niaj ce warunki okre lone w Regulaminie i Regulaminie Maklerskim, a tak e zawieraj ce dodatkowe informacje, je eli s wymagane na rynku, na który jest kierowane zlecenie. DM PKO BP mo e odst pi od wymaganych elementów, jakie musz zawiera sk adane przez Klienta zlecenia. 2. Transakcje na Zagranicznym Rynku Regulowanym mog by dokonywane za po rednictwem Brokera w granicach zlecenia z o onego przez Klienta. Przekazanie zlece do Brokera nast puje niezw ocznie po ich otrzymaniu przez DM PKO BP, w godzinach pracy DM PKO BP. 3. W przypadku niezgodno ci podanego kodu Zagranicznego Instrumentu Finansowego z podan nazw lub w przypadku braku nazwy Zagranicznego Instrumentu Finansowego, zlecenie b dzie przekazane do realizacji wed ug podanego kodu Zagranicznego Instrumentu Finansowego. 4. W przypadku nieokre lenia przez Klienta terminu wa no ci zlecenia, uznaje si, e zlecenie traci wa no po sesji na danym Zagranicznym Rynku Regulowanym, w dniu w którym zosta o z o one, za wyj tkiem z o enia zlecenia po terminie przyjmowania zlece na sesj danego Zagranicznego Rynku Regulowanego w danym dniu lub z o enia zlecenia w dniu, w którym nie odbywa si sesja danego Zagranicznego Rynku Regulowanego. W takich przypadkach uznaje si, e zlecenie traci wa no po zako czeniu najbli szej sesji danego Zagranicznego Rynku Regulowanego. 5. W przypadku, gdy z o one zlecenie opiewa na liczb Zagranicznych Instrumentów Finansowych nie b d c wielokrotno ci jednostki obrotu przyj tej na Zagranicznym Rynku Regulowanym, na który Klient z o y zlecenie, DM PKO BP wstrzymuje si z przekazaniem zlecenia do wykonania do czasu ustalenia z Klientem sposobu dalszego post powania z takim zleceniem. 6. DM PKO BP nie przyjmuje zlece dotycz cych Zagranicznych Instrumentów Finansowych, których obrót zwi zany jest z obowi zkiem posiadania depozytu zabezpieczaj cego. 7. Jedno zlecenie Klienta mo e dotyczy wy cznie jednego rodzaju Zagranicznego Instrumentu Finansowego. 8. DM PKO BP zastrzega mo liwo, i transakcje zawarte na Zagranicznym Rynku Regulowanym mog zosta uniewa nione w przypadkach okre lonych przez obowi zuj ce przepisy prawa lub regulacje danego Zagranicznego Rynku Regulowanego. 9. DM PKO BP odrzuca zlecenie Klienta, je eli dotyczy kupna lub sprzeda y Zagranicznych Instrumentów Finansowych na Zagranicznym Rynku Regulowanym, na który DM PKO BP nie po redniczy w przekazywaniu zlece. 10. DM PKO BP zastrzega prawo odrzucenia zlecenia Klienta, je eli zostanie ono odrzucone przez Brokera, o czym niezw ocznie powiadamia Klienta. 11. DM PKO BP mo e nie przyj zlecenia, je eli nie odpowiada ono warunkom okre lonym w Regulaminie, w Regulaminie Maklerskim lub w przepisach prawa, o czym niezw ocznie powiadamia Klienta. 12. DM PKO BP zastrzega sobie prawo czenia zlece Klienta ze zleceniami w asnymi lub zleceniami innych Klientów, które dotycz tego samego Zagranicznego Instrumentu Finansowego oraz zawieraj takie same warunki ich realizacji, o ile zezwalaj na to regulacje danego Zagranicznego Rynku Regulowanego, na zasadach okre lonych przepisami prawa oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania Klienta o takim sposobie realizacji zlecenia. 13. Potwierdzenia zawarcia transakcji realizowanych przez Klienta na Zagranicznych Rynkach Regulowanych, za po rednictwem DM PKO BP, s dostarczane Klientowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Maklerskiego, z zastrze eniem, e potwierdzenia te przekazywane s Klientowi po ich otrzymaniu przez DM PKO BP od Brokera Przed z o eniem zlecenia Klient mo e powiadomi DM PKO BP o planowanej jego tre ci, wskazuj c Zagraniczny Instrument Finansowy, którego ma dotyczy, oraz Zagraniczny Rynek Regulowany, na którym transakcja ma by dokonana, jej termin oraz cen i wielko zlecenia, w celu uzyskania informacji o przewidywanych kosztach, terminie, sposobie i warunkach realizacji takiego zlecenia. DM PKO BP udziela informacji niezw ocznie, jednak nie pó niej ni w terminie 3 dni roboczych od dnia z o enia powiadomienia. Przekazane w ten sposób informacje nie s informacjami wi cymi DM PKO BP i mog ulec zmianie w zwi zku z czasem realizacji zlecenia, warunkami rynkowymi oraz regulacjami prawnymi. 2. W przypadku, gdy realizacja zlecenia jest mo liwa za po rednictwem DM PKO BP, w ramach informacji o której mowa w ust. 1, DM PKO BP przekazuje w szczególno ci: 1) koszt przeprowadzenia transakcji, w tym szacowan wysoko prowizji, jak pobierze DM PKO BP w przypadku zrealizowania transakcji, 4/7

5 2) w przypadku zlecenia nabycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych, kwot jaka powinna zosta zablokowana na rachunku pieni nym Klienta albo wp acona na inny rachunek w chwili przyst pienia do realizacji zlecenia oraz termin i sposób wniesienia pozosta ej cz ci nale no ci, 3) inne czynno ci, jakich powinien dokona Klient w celu zrealizowania transakcji kupna lub sprzeda y Zagranicznych Instrumentów Finansowych Godziny wiadczenia us ug przez DM PKO BP, rozumiane w szczególno ci jako ostateczny termin, do którego DM PKO BP przyjmuje zlecenia na poszczególne Zagraniczne Rynki Regulowane, okre la Regulamin Maklerski. 2. DM PKO BP mo e ustali z ka dym Klientem indywidualnie w Umowie szczegó owe godziny, o których mowa w ust. 1. Rozdzia 4 Sposób sprawdzania pokrycia zlece w przypadku, gdy DM PKO BP prowadzi Rachunek dla Klienta DM PKO BP przekazuje do realizacji do Brokera tylko te zlecenia, do wykonania których Klient ma wymagane przepisami prawa pokrycie w Zagranicznych Instrumentach Finansowych lub rodkach pieni nych. rodki pieni ne lub Zagraniczne Instrumenty Finansowe niezb dne do realizacji zlecenia s blokowane przez DM PKO BP w odpowiedniej wysoko ci lub liczbie odpowiednio na rachunku pieni nym Klienta lub Rejestrze, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 2. Podstaw do sprawdzania pokrycia zlece kupna Zagranicznych Instrumentów Finansowych jest suma nie zablokowanych rodków na rachunku pieni nym Klienta. Warto tego pokrycia obliczana jest w walucie obowi zuj cej w rozliczeniach na danym Zagranicznym Rynku Regulowanym. 3. DM PKO BP mo e odst pi od wymogu posiadania przez Klienta pe nego pokrycia warto ci zlecenia kupna i nale nej DM PKO BP prowizji maklerskiej na warunkach odraczania zap aty za zakupione instrumenty finansowe, okre lonych w Regulaminie Maklerskim. 4. DM PKO BP mo e odst pi od dokonania blokady Zagranicznych Instrumentów Finansowych b d cych przedmiotem zlecenia sprzeda y, je eli w ocenie DM PKO BP Klient nie b dzie podejmowa dzia a uniemo liwiaj cych lub utrudniaj cych terminowy rozrachunek transakcji, a jego sytuacja finansowa uzasadnia za o enie, e zaspokoi roszczenie DM PKO BP, gdyby ten poniós szkod w nast pstwie dzia a Klienta niezgodnych z tre ci zobowi zania zaci gni tego na jego rachunek w obrocie na Zagranicznych Rynkach Regulowanych. 5. DM PKO BP dokona blokady w ka dym przypadku, gdy za da tego uczestnik odpowiedniej izby rozrachunkowej ponosz cy odpowiedzialno za rozrachunek transakcji. 6. W przypadku, gdy Klient, wobec którego zastosowano postanowienia ust. 4, podejmie dzia ania uniemo liwiaj ce lub utrudniaj ce terminowe rozliczenie transakcji, DM PKO BP zastrzega sobie prawo realizowania zlece sprzeda y wy cznie pod warunkiem dokonania blokady Zagranicznych Instrumentów Finansowych przez okres nie krótszy ni 6 miesi cy. W takim przypadku DM PKO BP mo e równie ca kowicie odst pi od stosowania postanowie ust. 4 wobec tego Klienta. 7. Wszelkie koszty zwi zane z wywi zywaniem si DM PKO BP z zobowi za wobec innych uczestników rynku, a b d ce skutkiem dzia a lub zaniecha Klienta, zostan niezw ocznie potr cone z rachunku pieni nego Klienta. Rozdzia 5 Zasady post powania w przypadku, gdy DM PKO BP nie prowadzi Rachunku dla Klienta Klient zobowi zany jest do zapewnienia pokrycia zlece sk adanych przez Klienta, w tym na dzie rozliczenia. 2. DM PKO BP mo e uzale ni przekazanie zlecenia do wykonania od sprawdzenia pokrycia zlecenia z o onego przez Klienta poprzez sprawdzenie stanu rachunku Klienta u Depozytariusza. 3. Klient zobowi zany jest umo liwi DM PKO BP sprawdzenia pokrycia zlece. 17. DM PKO BP mo e uzale ni przekazanie zlece od ustanowienia zabezpieczenia pokrycia zlecenia kupna lub dokonania blokady Zagranicznych Instrumentów Finansowych DM PKO BP po otrzymaniu dowodów ewidencyjnych od Brokera potwierdzaj cych zawarcie transakcji, przesy a niezw ocznie informacje o zawarciu transakcji do Klienta w sposób wskazany w Regulaminie Maklerskim lub Umowie, z zastrze eniem ust. 2. 5/7

6 2. Informacja o zawarciu transakcji mo e by przes ana do Klienta równie bezpo rednio przez Brokera. W tym przypadku DM PKO BP nie przesy a do Klienta informacji o zawarciu transakcji. 3. Klient odpowiedzialny jest za terminowe rozliczenie transakcji, w tym dostarczenie Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub zap at ceny Zagranicznych Instrumentów Finansowych. Klient po otrzymaniu informacji o zawarciu transakcji zobowi zany jest do: 1) wystawienia terminowo odpowiednich instrukcji rozliczeniowych Depozytariuszowi, 2) zapewnienia wykonania tych instrukcji rozliczeniowych przez Depozytariusza, 3) dostarczenia Zagranicznych Instrumentów Finansowych w przypadku zlecenia sprzeda y lub rodków pieni nych w celu dokonania zap aty za nabywane Zagraniczne Instrumenty Finansowe w przypadku zlecenia kupna. 4. DM PKO BP zobowi zany jest do wystawienia odpowiednich instrukcji rozliczeniowych do Banku Powiernika, chyba e do rozliczenia zawartych transakcji nie jest konieczne wystawienie takich instrukcji rozliczeniowych. Rozdzia 6 Rozliczanie transakcji 19. Zrealizowane na podstawie zlece Klienta transakcje kupna oraz sprzeda y Zagranicznych Instrumentów Finansowych rozliczane s przez DM PKO BP w terminie rozliczenia obowi zuj cym dla tych transakcji na danym Zagranicznym Rynku Regulowanym, z uwzgl dnieniem ró nicy czasu wynikaj cej z ró nicy d ugo ci geograficznej i godzin pracy DM PKO BP. Rozdzia 7 Prawa z Zagranicznych Instrumentów Finansowych DM PKO BP udziela Klientowi, na jego danie, informacji na temat przys uguj cych mu praw z Zagranicznych Instrumentów Finansowych zapisanych w Rejestrze prowadzonym dla tego Klienta, na podstawie i niezw ocznie po otrzymaniu informacji od Banku Powiernika. 2. Klientowi nale si wszelkie prawa zwi zane z nabytymi przez Klienta Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi zarejestrowanymi w Rejestrze. 3. Dyspozycje Klienta dotycz ce przys uguj cych Klientowi praw maj tkowych i niemaj tkowych zwi zanych z nabytymi przez Klienta Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi s sk adane w formie pisemnej lub w inny sposób wskazany w Umowie. 4. Dyspozycje powinny by z o one w terminie umo liwiaj cym ich wykonanie bior c pod uwag regulacje Zagranicznych Rynków Regulowanych oraz okres niezb dny na przekazanie tych dyspozycji do wykonania. 5. DM PKO BP mo e odmówi przyj cia dyspozycji dotycz cej praw maj tkowych lub niemaj tkowych zwi zanych z Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi, o ile jej wykonanie nie jest mo liwe ze wzgl du na regulacje Zagranicznego Rynku Regulowanego lub regulacje Banku Powiernika. DM PKO BP niezw ocznie informuje Klienta o nieprzyj ciu dyspozycji do wykonania lub przekazania. 6. Koszty wykonania dyspozycji dotycz cych praw maj tkowych lub niemaj tkowych zwi zanych z nabytymi przez Klienta Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi ponosi Klient. 7. DM PKO BP nie b dzie wykonywa w imieniu lub na rachunek Klienta prawa g osu z Zagranicznych Instrumentów Finansowych, ani uczestniczy w imieniu lub na rachunek Klienta w jakichkolwiek spotkaniach zwi zanych z posiadaniem Zagranicznych Instrumentów Finansowych. Rozdzia 8 Op aty i prowizje Za wiadczenie us ug maklerskich w zakresie Zagranicznych Instrumentów Finansowych DM PKO BP pobiera op aty i prowizje okre lone w Taryfie prowizji i op at pobieranych przez DM PKO BP. 2. DM PKO BP mo e ustali wysoko op at i prowizji w Umowie z Klientem. Rozdzia 9 Postanowienia ko cowe Klient przyjmuje do wiadomo ci, e DM PKO BP wiadczy us ugi w zakresie po rednictwa w nabywaniu i zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych na podstawie umowy zawartej z wybranym przez DM PKO BP Brokerem i Bankiem Powiernikiem. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody Klienta w przypadku braku mo liwo ci wywi zania si ze zobowi za zaci gni tych wobec Klienta, które wynik y ze sprzeczno ci pomi dzy postanowieniami Regulaminu, Umowy lub Regulaminu Maklerskiego a przepisami lub zwyczajami obowi zuj cymi na danym Zagranicznym Rynku Regulowanym. 6/7

7 2. DM PKO BP zapewnia poufno transakcji przeprowadzanych na rzecz Klienta. Klient uznaje, e wybrany Broker i Bank Powiernik maj prawo do ujawniania informacji o dzia alno ci Klienta odpowiednim organom reguluj cym i nadzoruj cym dany Zagraniczny Rynek Regulowany. Niniejszym Klient upowa nia wybranego przez DM PKO BP Brokera i Bank Powiernik do ujawniania takich informacji bez uprzedzenia Klienta. 3. W zwi zku ze wiadczeniem przez DM PKO BP us ug w zakresie po rednictwa w nabywaniu i zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych, Klient upowa nia DM PKO BP do przekazywania Brokerowi i Bankowi Powiernikowi informacji stanowi cych tajemnic zawodow w zakresie niezb dnym do wykonania us ugi wiadczonej dla Klienta. 4. Klient ma obowi zek udziela wyja nie, udost pnia wymagane dokumenty oraz przekazywa dane zgodnie z ustaw z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz z pó niejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi wydanymi do tej ustawy DM PKO BP ma prawo dokona zmiany Regulaminu. 2. Z zastrze eniem ust. 3, zmieniony Regulamin DM PKO BP dor cza Klientowi listem, na adres korespondencyjny wskazany w umowie lub na ostatni podany przez Klienta DM PKO BP adres zamieszkania lub siedziby, b d zgodnie z zawart w umowie dyspozycj odbioru korespondencji. 3. Zmiany Regulaminu DM PKO BP dor cza Klientom, który zawarli aneks do umowy o wiadczenie us ug maklerskich przez DM PKO BP w zakresie dyspozycji sk adanych za po rednictwem Internetu, w formie elektronicznej za po rednictwem systemu transakcyjnego lub na adres poczty elektronicznej Klienta, o ile zosta wskazany w umowie. 4. Klient nie wyra aj cy zgody na proponowan przez DM PKO BP zmian Regulaminu mo e, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionego Regulaminu, rozwi za umow bez zachowania terminu wypowiedzenia. 5. Brak o wiadczenia woli Klienta o rozwi zaniu umowy w terminie, okre lonym w ust. 4, uwa a si za wyra enie zgody na zmian warunków umowy i zawartych aneksów, wynikaj c ze zmiany Regulaminu. 6. Wprowadzenie do Regulaminu postanowie : 1) rozszerzaj cych zakres wiadczonych us ug maklerskich, lub 2) nie powoduj cych ograniczenia zakresu wiadczonych us ug maklerskich, lub 3) nie nak adaj cych na Klienta dodatkowych obowi zków, lub 4) wynikaj cych z wprowadzenia zmian do powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa, nie jest zmian Regulaminu w rozumieniu ust. 1 i w takim wypadku nie stosuje si przepisów ust Ka da ze stron mo e rozwi za Umow z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, z o onego w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 2. Bieg terminu wypowiedzenia liczy si od dnia dor czenia stronie Umowy pisma zawieraj cego o wiadczenie wypowiadaj ce Umow. 3. Ra ce naruszenie Regulaminu b d Umowy uprawnia ka d ze stron do rozwi zania tej Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Przy rozwi zaniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, DM PKO BP ma prawo zaliczy rodki pieni ne Klienta zarejestrowane na rachunku pieni nym na zaspokojenie roszcze finansowych wobec Klienta lub dokona sprzeda y Zagranicznych Instrumentów Finansowych oraz zaliczy rodki pieni ne uzyskane z tego tytu u na zaspokojenie roszcze finansowych DM PKO BP wobec Klienta. 5. Umowa mo e zosta rozwi zana bez zachowania terminu wypowiedzenia w ka dym czasie w drodze porozumienia stron Regulamin stanowi integraln cz Umowy i jest wydawany Klientowi przy jej podpisywaniu. 2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy Prawo dewizowe oraz inne przepisy reguluj ce obrót papierami warto ciowymi na danym rynku zagranicznym. 7/7

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą Regulamin Funduszu z Lokatą Postanowienia ogólne 1 Regulamin Funduszu z Lokatą (dalej: Regulamin Pakietu) określa warunki, na jakich ING Bank Śląski S.A. oraz Fundusze Inwestycyjne NN prowadzą Pakiet Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa derywatów

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa derywatów 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa derywatów 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim ( w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów

Regulamin dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów Regulamin dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Numer sprawy WO-ZP.2310.12.2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ ZMIENIONY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego. U M O W A P R O J E K T (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) zawarta we Wrocławiu w dniu.......2012 r., pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, REGON:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów wartościowych w ofertach publicznych

Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów wartościowych w ofertach publicznych Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów wartościowych w ofertach publicznych 1. UŜyte w niniejszych Ogólnych Warunkach określenia oznaczają: a. Bank ING Bank Śląski S.A., b. ING Securities

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy nr referencyjny ZP-01/CAS/2011 Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy Strzegomskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA W dniu, w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA W dniu, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA W dniu, w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo