REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju"

Transkrypt

1 BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec

2 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia ogólne 3 Rozdzia II. Udost pnienie systemu ebanknet 3 Rozdzia III. Sk adanie i realizacja zlece 3 Rozdzia IV. Autoryzacja 4 Rozdzia V. Zasady bezpiecze stwa Us ug Bankowo ci Internetowej 4 Rozdzia VI. Bie ca eksploatacja i nadzór nad prac Systemu 4 Rozdzia VII. Zablokowanie oraz zastrze enie w ebanknet 5 Rozdzia VIII. Op aty 5 Rozdzia IX. Odpowiedzialno stron 5 Rozdzia X. Wypowiedzenie i rozwi zanie umowy 6 Rozdzia XI. Postanowienia ko cowe 6 2

3 Rozdzia I. Postanowienia ogólne 1 Przez u yte w niniejszym Regulaminie okre lenia nale y rozumie : 1. Bank Bank Spó dzielczy w Czarnym Dunajcu; 2. Rachunek imienny rachunek z otowy dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych, krajowych osób prawnych i innych krajowych podmiotów prawa nie posiadaj cych osobowo ci prawnej, sk adaj cy si z rachunku bie cego lub rachunku ROR oraz dowolnej liczby lokat; 3. U ytkownik (Klient) posiadacz rachunku i osoby przez niego upowa nione (wyst puj ce na karcie wzoru podpisów); 4. System ebanknet system bankowo ci internetowej; 5. has o jednorazowe zabezpieczenie pojedynczej operacji w systemie ebanknet; 6. has o zabezpieczenie wej cia na stron bankowo ci internetowej; 7. identyfikator - osobisty kod Klienta nadawany przez Bank; 8. Sesja - dost p do systemu bankowo ci internetowej Banku ustanowiony poprzez podanie identyfikatora, a nast pnie uwierzytelnienie go przy u yciu has a; 9. Umowa - umowa o wiadczenie us ug za po rednictwem bankowo ci internetowej; 10. Taryfa - obowi zuj ce w Banku prowizje i op aty za czynno ci bankowe. 2 1) Niniejszy Regulamin okre la warunki na jakich Bank oferuje us ug dost pu do konta za po rednictwem systemu ebanknet. 2) W ramach systemu Klient ma mo liwo uzyskiwania nast puj cych informacji o rachunku: a) aktualnych informacji o saldzie i obrotach, b) informacji o wysoko ci wolnych rodków, c) listy operacji wykonanych przez u ytkownika, d) historii salda rachunku za wybrany okres, e) informacji o lokatach w asnych (na wniosek klienta), f) informacji o zaci gni tych kredytach (na wniosek klienta). 3) W ramach systemu Klient ma mo liwo wykonywania operacji dotycz cych przelewów: a) przelewów do ZUS i US, tj. tworzenia definicji (szablonów) przelewów, b) przekazania przelewu do realizacji, c) wstrzymania realizacji przelewu (przed rozpocz ciem realizacji przez Bank), d) usuni cia przelewu (przed rozpocz ciem realizacji przez Bank), 4) W ramach systemu Klient ma mo liwo wykonywania operacji dotycz cych hase : a) zmiany has a g ównego, b) zamawiania i aktywacji list hase jednorazowych, c) usuwania list hase jednorazowych, 5) W systemie istnieje mo liwo zdefiniowania identyfikatorów dla kilku u ytkowników i ustalenie dla ka dego z nich zakresu dozwolonych operacji (na wniosek klienta). Rozdzia II. Udost pnienie systemu ebanknet 3 1. Udost pnienie us ugi ebanknet jest mo liwe po z o eniu znajduj cego si w Banku lub na stronie internetowej (www.bsczarnydunajec.pl) wniosku oraz po podpisaniu w Banku Umowy wiadczenia us ug za po rednictwem systemu bankowo ci internetowej. 2. Warunkiem podpisania umowy na korzystanie z systemu ebanknet jest posiadanie rachunku. 3. Klient, który nie posiada w Banku rachunku, sk adaj c wniosek o udost pnienie systemu ebanknet zobowi zany jest do jego otwarcia. Rachunek zostanie za o ony zgodnie z aktualnymi procedurami i obowi zuj cym w tym zakresie regulaminem. 4 Bank mo e zwróci si do osoby wyst puj cej o udost pnienie systemu ebanknet o udzielenie dodatkowych informacji lub przed o enie dodatkowych dokumentów Udost pnienie ebanknet nast puje w ci gu 5 dni od dnia podpisania umowy. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy bez podania przyczyny. Rozdzia III. Sk adanie i realizacja zlece 6 1. Utworzenie zlecenia przelewu polega na wype nieniu elektronicznego formularza umieszczonego na stronie internetowej Banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzacj za pomoc has a jednorazowego. U ycie nieprawid owego has a jednorazowego powoduje odrzucenie zlecenia. 3

4 2. Za wszelkie skutki wynik e z niew a ciwego wype nienia dyspozycji przelewu, a w szczególno ci z podania b dnego numeru lub nazwy rachunku, b d niew a ciwej nazwy siedziby placówki Banku prowadz cej rachunek, ca kowit odpowiedzialno ponosi Klient. 3. Po wys aniu zlecenia do Banku, po przyst pieniu przez Bank do jego realizacji, nie mo e by ono odwo ane. 4. Zlecenie przelewu jest realizowane w granicach salda / limitu dost pnego na rachunku Dyspozycje rozliczeniowe otrzymane przez Bank: w godzinach od 7 30 do uwa a si za otrzymane w danym dniu operacyjnym, po godz uwa a si za otrzymane w dniu nast pnym. 2. Bank zobowi zuje si realizowa dyspozycje rozliczeniowe bez zb dnej zw oki i nie pó niej ni w terminie nie przekraczaj cym 4 dni roboczych dla Banku. Rozdzia IV. Autoryzacja 8 1. Pierwsza autoryzacja dokonywana jest przez system w momencie wej cia na stron internetow za pomoc : a) identyfikatora (osobistego kodu nadawanego przez Bank) oraz b) indywidualnego has a. 2. Klient odpowiada za utrzymanie poufno ci has a oraz hase jednorazowych. 3. Identyfikatorem, has em, has ami jednorazowymi mo e pos ugiwa si tylko U ytkownik. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki wynik e z ujawniania has a oraz hase jednorazowych osobom trzecim. Rozdzia V. Zasady bezpiecze stwa Us ug Bankowo ci Internetowej 9 1. W przypadku wyst pienia podejrze co do znajomo ci has a lub dost pu do niego przez osoby trzecie, Klient powinien niezw ocznie dokona zmiany has a. 2. Je eli na skutek dzia ania osób nieuprawnionych Klient nie b dzie móg uzyska dost pu do systemu ebanknet, w szczególno ci na skutek zmiany przez osob nieuprawnion has a, Klient zobowi zany jest niezw ocznie skontaktowa si z Bankiem w celu zablokowania dost pu do systemu ebanknet oraz uzyskania nowego has a W przypadku gdy w czasie Sesji, Klient zaniecha wykonywania operacji Sesja zostanie automatycznie zamkni ta, gdy okres bezczynno ci przekroczy czas okre lony przez system bezpiecze stwa. Dalsze korzystanie z systemu ebanknet b dzie wymaga ponownego ustanowienia Sesji. 2. W przypadku zaniechania dokonywania operacji w czasie trwania Sesji, Klient powinien zako czy korzystanie z systemu ebanknet we w a ciwy sposób. 3. Klient zobowi zuje si do prawid owej konfiguracji sprz tu i oprogramowania s u cego do czenia si z systemem ebanknet. Rozdzia VI. Bie ca eksploatacja i nadzór nad prac Systemu 11 Obs uga list hase jednorazowych: 1. Klienci sk adaj zapotrzebowanie na listy hase jednorazowych poprzez z o enie zamówienia bezpo rednio w systemie ebanknet. 2. Klient mo e posiada do pi ciu list hase jednorazowych z tym, e tylko jedna z nich b dzie list aktywn. 3. Ka da lista zwiera 50 hase jednorazowych. 4. Zamówion list Klient otrzymuje w specjalnej kopercie PIN-owej listownie lub osobi cie w jednostce Banku prowadz cej Rachunek za potwierdzeniem odbioru Konsultacje dla Klientów w zakresie obs ugi systemu ebanknet dost pne s telefonicznie. 2. Telefonicznie przyjmowane s równie zg oszenia Klientów dotycz ce awarii Systemu i podejmowane s dzia ania zwi zane z obs ug b dów zg aszanych przez Klientów. 13 Bie ca obs uga zlece Klientów prowadzona jest przez jednostk macierzyst Banku. 4

5 Rozdzia VII. Zablokowanie oraz zastrze enie w ebanknet Ze wzgl dów bezpiecze stwa operacje dokonywane za pomoc systemu ebanknet s monitorowane przez Bank. W przypadku wyst pienia podejrzenia dzia ania osoby nieuprawnionej, Bank zastrzega prawo do natychmiastowego zablokowania dost pu do systemu ebanknet. 2. Bank ma prawo do zablokowania dost pu do systemu ebanknet w przypadku stwierdzenia korzystania z systemu ebanknet przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem, innymi uregulowaniami Banku oraz obowi zuj cymi przepisami prawa. 3. Odblokowanie has a wymaga telefonicznego kontaktu Klienta z Bankiem oraz pozytywnego zweryfikowania to samo ci Klienta. Rozdzia VIII. Op aty Za czynno ci zwi zane z systemem ebanknet Bank pobiera op aty i prowizje potr caj c je z salda rachunku. 2. Nale ne op aty i prowizje pobierane s zgodnie z aktualnie obowi zuj c Taryf prowizji i op at pobieranych przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Dunajcu wprowadzon Uchwa Zarz du Banku. 3. Wysoko stawek op at i prowizji mo e ulega zmianom. Stawki op at i prowizji s ustalane z uwzgl dnieniem sytuacji gospodarczej oraz poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacji. 4. Zmiana obowi zuj cych stawek op at i prowizji nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Rozdzia IX. Odpowiedzialno stron Klient zobowi zany jest zachowywa nale yt staranno podczas korzystania z systemu ebanknet oraz pos ugiwa si has em dost pu oraz has ami jednorazowymi do systemu ebanknet w taki sposób, by zapewni zachowanie ich poufno ci. 2. W szczególno ci Klient zobowi zany jest do: a) nie pozostawiania has a zapisanego na materialnych no nikach w miejscach oraz w sposób dost pny dla osób trzecich, b) nie udost pniania has a osobom trzecim, c) nale ytej ochrony hase jednorazowych w sposób zapewniaj cy zachowanie ich poufno ci. 3. Je eli w wyniku naruszenia przez Klienta obowi zków wykazanych w punkcie a), b) i c) zostanie z o ona dyspozycja, Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki jej wykonania. 4. Wszelkie operacje z o one w trakcie prawid owo ustanowionej Sesji oraz autoryzowane has em i has em jednorazowym obci aj rachunek Klienta Bank nie odpowiada za skutki zrealizowania dyspozycji Klienta je eli zosta a ona wykonana wed ug jego wskazówek i podanych przez Klienta danych. 2. Klient powinien upewni si, e wszelkie dyspozycje sk adane w ramach systemu ebanknet s jednoznaczne i zgodnie z jego intencj okre laj numery rachunków, które maja by obci ane i uznawane, posiadacza tych rachunków oraz tytu p atno ci Bank nie odpowiada za skutki wadliwego dzia ania lub niezgodnego z prawem wykorzystania cz telekomunikacyjnych znajduj cych si poza dyspozycj Banku i szkody przez nie wywo ane. 2. Bank nie odpowiada za niezrealizowanie dyspozycji w ramach systemu ebanknet z przyczyn niezale nych od Banku, w szczególno ci: a) z przyczyn le cych po stronie odbiorcy przelewu, b) nieprawid owo ci w dyspozycji powsta ych na skutek z ego po czenia telekomunikacyjnego, c) sk adania dyspozycji za pomoc wadliwego oprogramowania, d) z o enia dyspozycji niezgodnej z obowi zuj cymi przepisami prawa lub regulacjami obowi zuj cymi w Banku, e) z o enia b dnej dyspozycji. 3. Bank nie odpowiada za zawieszenie dzia ania systemu ebanknet na okres jakiego wymaga rozwi zanie problemu zwi zanego z bezpiecze stwem lub konserwacj systemu. Bank nie odpowiada tak e za zawieszenie dzia ania systemu ebanknet z jakichkolwiek innych przyczyn niezale nych od Banku. Rozdzia X. Wypowiedzenie i rozwi zanie umowy Umowa na korzystanie z systemu ebanknet mo e by rozwi zana przez ka d ze stron: a) za wypowiedzeniem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Bank mo e wypowiedzie umow z wa nych przyczyn, w szczególno ci wyst pienia zw oki ze sp at zad u enia przeterminowanego na rachunku; 5

6 b) za porozumieniem - w ka dym czasie. 2. Bank mo e rozwi za umow za wypowiedzeniem bez zachowania 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania systemu ebanknet do dzia alno ci sprzecznej z prawem. 3. Rozwi zanie w/w umowy na wniosek posiadacza rachunku lub za porozumieniem stron nie powoduje zamkni cia rachunku. Rozdzia XI. Postanowienia ko cowe 20 Zgodnie z Prawem bankowym i na zasadach w nim okre lonych, Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za po rednictwem których Bank wykonuje czynno ci bankowe, zobowi zane s zachowa tajemnic bankow oraz udziela informacji w przypadkach przewidzianych Prawem bankowym. 21 Bank odpowiada wy cznie za rzeczywiste i udowodnione straty Klienta, spowodowane przez nieprawid owe lub nieterminowe realizowanie przez Bank zlece z o onych za po rednictwem systemu ebanknet, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 22 Je eli Regulamin nie stanowi inaczej wszelkie dyspozycje sk adane przez Klienta w zwi zku z dokonywaniem czynno ci bankowych, za po rednictwem elektronicznych kana ów dost pu wyra one za pomoc elektronicznych no ników informacji uznaje si za spe niaj ce wymogi formy pisemnej. 23 Zbiorcze zestawienie operacji lub wyci gi bankowe z rachunku b dzie udost pniany przez Bank w formie elektronicznej po zalogowaniu w systemie EbankNet. 24 Bank w razie wyst pienia sytuacji awaryjnych zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obs ugi Klientów, w tym czasu dost pno ci systemu, czasu realizacji zlece lub czasowego zawieszenia obs ugi Klientów. Je eli awaria nast pi a z przyczyn niezale nych od Banku, b dzie on zwolniony z odpowiedzialno ci za skutki wynik e z ogranicze w obs udze Bank zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku zmiany tre ci niniejszego Regulaminu, Bank zawiadamia o tym Klienta w formie informacji internetowej na stronie Banku - oraz przesy aj c mu now wersj Regulaminu. 3. Klient zobowi zany jest do z o enia pisemnego o wiadczenia o odmowie lub przyj ciu zmiany Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. 4. Nie z o enie pisemnego o wiadczenia o odmowie przyj cia zmiany Regulaminu w terminie okre lonym w ust. 3 Bank traktuje jako przyj cie przez Klienta warunków nowego Regulaminu. 5. Z o enie przez Klienta, w terminie o którym mowa w ust. 3 pisemnego o wiadczenia o odmowie przyj cia zmian Regulaminu mo e stanowi podstaw dla Banku do wypowiedzenia Umowy lub jej warunków. Zarz d Banku Spó dzielczego w Czarnym Dunajcu 6

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w XXVIII BARZKOWICKICH TARGACH ROLNYCH AGRO POMERANIA 2015 11-13 wrze nia 2015 r. Barzkowice

REGULAMIN UCZESTNICTWA w XXVIII BARZKOWICKICH TARGACH ROLNYCH AGRO POMERANIA 2015 11-13 wrze nia 2015 r. Barzkowice REGULAMIN UCZESTNICTWA w XXVIII BARZKOWICKICH TARGACH ROLNYCH AGRO POMERANIA 2015 11-13 wrze nia 2015 r. Barzkowice 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem XXVIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo