VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH"

Transkrypt

1 Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie i na co zwracaæ szczególn¹ uwagê w kontaktach z azjatyckim partnerem biznesowym? Informacje z pierwszej rêki przeka e Pañstwu Maciej Wilk, szef firmy Dragon & Eagle, reprezentuj¹cy tak e Radê Rozwoju Handlu Hong Kongu w Polsce. Mo liwoœci negocjacji z dostawcami ju dawno siê skoñczy³y i brakuje kolejnych pomys³ów? O nowych sposobach generowania oszczêdnoœci powie Norbert Szafranowicz z Deutsche Bank PBC. W jaki sposób oceniaæ pracowników dzia³u zakupów? Najwa niejsze kryteria oceny, nagradzania i motywowania kupców wska e Ma³gorzata Szulc, reprezentuj¹ca Accenture. Handlujesz z zagranic¹ i wahania kursu walut spêdzaj¹ ci sen z powiek? Jaki jest najlepszy moment transakcji i jak siê zabezpieczyæ przed negatywnymi skutkami huœtawki walutowej? Swoj¹ wiedz¹ na ten temat podzieli siê Marek Wo³os z TMS Brokers. Dzia³ zakupów mo e kreowaæ wartoœæ dodan¹ dla biznesu, np. poprzez zakupy materia³ów ekologicznych. Jak to zrobiæ i dlaczego warto powie Dariusz Mroczek, Dyrektor Zakupów w IKEA. Patronat Medialny: Prelegenci Kongresu Artur B³aszczak Dyrektor ds. Miêdzynarodowych Przewozów Ca³opojazdowych, M&M Polska Andrzej Bochacz Prezes, Kamil Pawe³ Kie³czykowski Dyrektor Finansów i Administracji, Schenker Marzena Koz³owska Kierownik ds. Zakupów, Cadbury Tomasz Król Przewodnicz¹cy Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji Dariusz Mroczek Dyrektor Biura Zakupów, IKEA ukasz Nowiñski Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Barbara Soboñ Mened er ds. Zakupów, Norbert Szafranowicz Kierownik Biura ds. Zakupów i Zarz¹dzania Dostawcami, Deutsche Bank PBC Ma³gorzata Szulc Dyrektor ds. Zakupów dla Regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej, Accenture Izabela Walczak Manager Dzia³u Zakupów, Infosys BPO Poland Maciej Wilk Prezes, Dragon & Eagle Marek Wo³os Dyrektor Departamentu Doradztwa i Analiz, TMS Brokers Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: ,

2 , wtorek PROGRAM KONGRESU , wtorek 9:00 Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników 9:30 Nowe sposoby generowania oszczêdnoœci (cz. 1) Tomasz Król, Przewodnicz¹cy Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji Za³o enia filozofii Lean Management Zarz¹dzanie zapasami wed³ug podejœcia lean Sposoby poszukiwania oszczêdnoœci w zakupach Przyk³ady zastosowañ filozofii lean 10:10 Nowe sposoby generowania oszczêdnoœci (cz. 2) Norbert Szafranowicz, Kierownik Biura ds. Zakupów i Zarz¹dzania Dostawcami, Deutsche Bank PBC Odpowiednie przygotowanie przetargu Obni enie jakoœci specyfikacji przetargowych Negocjacje z dostawcami us³ug Zmiana warunków p³atnoœci Grupy i syndykaty zakupowe 10:50 Przerwa na kawê REZERWY KAPITA OWE METODY PROWADZENIA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 11:10 Centralizacja zakupów Case case study Izabela Walczak, Manager Dzia³u Zakupów, Infosys BPO Poland Plusy i minusy centralizacji procesów zakupowych Czy wszystkie zakupy da siê scentralizowaæ Procedury sk³adania i realizacji zamówieñ 12:30 Przerwa na lunch 13:30 Budowanie i zarz¹dzanie grup¹ zakupow¹ case Case study Marzena Koz³owska, Kierownik ds. Zakupów, Cadbury Czy budowanie grupy zakupowej jest mo liwe i na jakich zasadach? Korzyœci z uczestnictwa w grupie zakupowej Metody skutecznego zarz¹dzania grup¹ 14:10 Przerwa na kawê 14:30 Global sourcing, czyli o poszukiwaniu nowych Ÿróde³ zaopatrzenia Maciej Wilk, Prezes, Dragon & Eagle Jak wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie Jak umiejêtnie handlowaæ i negocjowaæ z dalekowschodnim partnerem biznesowym Outsourcing czy szukanie na w³asn¹ rêkê? 15:10 Bezpieczeñstwo zakupów czekamy na potwierdzenie prelegenta Jak zmniejszyæ ryzyko monopolistycznej pozycji dostawcy Nowe rynki tañsze Ÿród³a dostaw i innowacyjne produkty Planowanie, realizacja, procedura odbioru dostaw 15:50 Pytania ZAKUPY GLOBALNE 16:00 Zakoñczenie pierwszego dnia Kongresu 11:50 Zakupy zdecentralizowane Case case study Artur B³aszczak, Dyrektor ds. Miêdzynarodowych Przewozów Ca³opojazdowych, M&M Polska Wady i zalety decentralizacji procesów zakupowych Skuteczna komunikacja z kontrahentem i central¹ firmy Systemy informatyczne wspomagaj¹ce proces zakupowy Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa

3 VI Kongres OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH , œroda 9:00 Rejestracja, poranna kawa RELACJE Z DOSTAWCAMI PROGRAM KONGRESU , œroda NOWE ZADANIA DZIA U ZAKUPÓW 9:30 Dzia³ zakupów vs reszta firmy: jak dobrze u³o yæ wspó³pracê Barbara Soboñ, Mened er ds. Zakupów, ukasz Nowiñski, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Korporacja dobrobytu: jak poradziæ sobie z oporem innych dzia³ów przed oszczêdzaniem Demand management Wspó³praca z klientem wewnêtrznym i jego rola w procesie zakupowym 10:20 Nowe wyzwania sourcingu Dariusz Mroczek, Dyrektor Biura Zakupów, IKEA Kreowanie wartoœci dodanej dla biznesu Nowe zadania stoj¹ce przed dzia³em zakupów w dobie kryzysu i rosn¹cych wymagañ konsumentów Eko-zakupy, czyli jak dzia³ zakupów mo e kszta³towaæ proœrodowiskowe zachowania firmy 11:10 Przerwa na kawê EFEKTYWNOŒÆ DZIA U ZAKUPÓW 12:20 Relacje z dostawcami jak razem szukaæ oszczêdnoœci Pawe³ Kie³czykowski, Dyrektor Finansów i Administracji, Schenker Zarz¹dzanie relacjami z dostawcami w dobie kryzysu gospodarczego Zaanga owanie kontrahentów w generowanie oszczêdnoœci Skuteczna komunikacja z dostawcami Gdzie szukaæ informacji o kontrahentach Jak sprawdziæ dostawcê: jego kondycjê finansow¹, sposób wspó³pracy, reakcje na reklamacje itd. 13:10 Przerwa na lunch BEZPIECZNE ZAKUPY 14:00 Narzêdzia IT do zarz¹dzania procesem zakupowym Andrzej Bochacz, Prezes, Kamil (grupa Macrologic) Najwa niejsze korzyœci systemu IT: przyspieszenie procesu zakupowego, bie ¹ca kontrola, raportowanie, wymierne oszczêdnoœci, nowi dostawcy, transparentnoœæ transakcji, ocena dostawców Dostêpne na rynku narzêdzia informatyczne 11:30 Sprawdzone metody mierzenia efektywnoœci dzia³u zakupów Ma³gorzata Szulc, Dyrektor ds. Zakupów dla Regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej, Accenture Model kompetencyjny dla dzia³u zakupów Najwa niejsze kryteria oceny indywidualnej kupców oraz ca³ego dzia³u zakupów Przyk³adowe systemy oceny jako narzêdzie dalszych programów motywacyjnych i rozwojowych 14:50 Zakupy na walutowej huœtawce Marek Wo³os, Szef Departamentu Doradztwa i Analiz, TMS Brokers Optymalizacja dzia³añ zwi¹zana ze skokami cenowymi Jak wybraæ odpowiedni moment transakcji Jak siê zabezpieczyæ przed wahaniem kursu Jak korzystnie okreœliæ termin p³atnoœci, by nie straciæ na chwiejnej walucie 15:40 Poczêstunek, wrêczenie certyfikatów i zakoñczenie Kongresu tel.: fax:

4 Kto powinien wzi¹æ udzia³ Z wiedzy prelegentów Kongresu, którzy zaprezentuj¹ doœwiadczenia firm z ró nych sektorów gospodarki, najbardziej skorzystaj¹ Dyrektorzy, Kierownicy i Specjaliœci pracuj¹cy w dzia³ach: zakupów i zaopatrzenia (purchasing and procurement) wspó³pracy z dostawcami zarz¹dzania dostawami logistyki handlu administracji inwestycji zarz¹dzania maj¹tkiem oraz firmy poœrednicz¹ce w handlu zagranicznym, szczególnie z Azj¹ przedstawiciele izb gospodarczych firmy doradcze zajmuj¹ce siê obszarem zakupów i zaopatrzenia producenci systemów informatycznych do zarz¹dzania procesem zakupowym doradcy finansowi ZAPRASZAM do udzia³u w kongresie Dorota Wojnar - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax Wszystkie treœci zawarte w programie Kongresu stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. Szanowni Pañstwo, W trudnych czasach umiejêtne zarz¹dzanie zakupami stanowi nie lada wyzwanie. Nacisk na ci¹g³e obni anie kosztów czy usprawnianie procesów zakupowych to codzienne zmagania Dzia³ów Zakupów, zarówno w firmach produkcyjnych, jak i us³ugowych, ma³ych przedsiêbiorstwach i globalnych korporacjach, sk³adaj¹cych zamówienia centralnie i w sposób rozproszony. Najwiêkszym wyzwaniem kupców jest obecnie takie zorganizowanie procesu zakupowego, by wygenerowaæ jak najwiêksze oszczêdnoœci i namówiæ do wspó³pracy w tym zakresie inne dzia³y firmy. Jak to zrobiæ? O tym powiedz¹ eksperci VI Kongresu Optymalizacja procesów zakupowych. Byæ mo e dobrym sposobem jest poszukiwanie dostawców w Chinach czy Hong Kongu? Rynki te rz¹dz¹ siê w³asnymi prawami, dlatego podczas spotkania bêd¹ mogli Pañstwo poznaæ tajniki umiejêtnego prowadzenia negocjacji z azjatyckimi partnerami. Handel z zagranic¹ oznacza operowanie walutami. Jak unikn¹æ skoków cenowych zwi¹zanych z chwiejn¹ walut¹ i jak zabezpieczyæ siê przed niestabilnym kursem? Odpowiedzi uzyskaj¹ Pañstwo podczas naszego Kongresu. Ponadto dowiedz¹ siê te Pañstwo, jakie sprawdzone metody oceny kupców mog¹ stosowaæ mened erowie Dzia³ów Zakupów, gdzie szukaæ informacji o kontrahentach i jak zaanga owaæ dostawców w generowanie oszczêdnoœci. Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem podziel¹ siê praktycy reprezentuj¹cy firmy: Infosys BPO Poland, IKEA, Cadbury, Deutsche Bank PBC, M&M Polska, Schenker, Dragon & Eagle, Integer.pl, Accenture, TMS Brokers i Kamil oraz IDP. O NAS Serdecznie zapraszam! Z powa aniem, Dorota Wojnar Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego, od ponad 200 lat ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 16 krajach..informedia-polska.pl

5 prelegenci kongresu VI Kongres OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Artur B³aszczak Dyrektor ds. Miêdzynarodowych Przewozów Ca³opojazdowych, M&M Polska Z bran ¹ logistyczn¹ zwi¹zany od 2000 r. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zdobywa³ doœwiadczenie pracuj¹c dla takich firm jak Kuehne & Nagel Polska, Raben Transport czy Wincanton Polska. Od 2007 roku zatrudniony w M&M Polska, gdzie pocz¹tkowo zarz¹dza³ poznañskim oddzia³em spó³ki, a obecnie odpowiada za rozwój us³ug zwi¹zanych z transportem FTL. Absolwent Wydzia³u Ekonomii Politechniki Koszaliñskiej oraz Wy szej Szko³y Logistyki w Poznaniu. Andrzej Bochacz Prezes, Kamil Informatyk¹ zajmuje siê od czasów studenckich, gdzie opracowywa³ programy dla komputerów Odra. Od 1986 r. wdra a³ systemy komputerowe oraz tworzy³ oprogramowanie do zarz¹dzania w PDP Hortex w Warszawie, a nastêpnie w Farum w Warszawie. W 1991 r. za³o y³ firmê komputerow¹ Kamil, w której od pocz¹tku rozwija³ informatyczny system do zarz¹dzania i kontroli zakupów, stanów i sprzeda y. Oferowane oprogramowanie jest w du ej mierze dedykowane do zarz¹dzania du ymi i ma³ymi sieciami handlowymi. Firma Kamil obs³uguje te tysi¹ce sklepów i firmy obuwnicze w Polsce i krajach s¹siaduj¹cych. Absolwent Wydzia³u Techniki Rolniczej i Leœnej w Warszawie w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pawe³ Kie³czykowski Dyrektor Finansów i Administracji, Schenker Od marca 2007 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Finansów i Administracji w Schenker. Do zakresu jego obowi¹zków nale y prowadzenie spraw finansowych firmy, prowadzenie ksi¹g rachunkowych, kontroling, sprawy operacyjnoadministracyjne w relacjach z bankami, podwykonawcami oraz czuwanie nad przebiegiem p³ynnoœci finansowej, w tym windykacja nale noœci i obs³uga prawna firmy. Wczeœniej przez 7 lat pracowa³ w firmie Praktiker Polska na stanowisku Dyrektora Finansów i Administracji, a wczeœniej przez 5 lat w duñskiej firmie spedycyjno-transportowej CJ International, przechodz¹c œcie kê zawodow¹ od Kontrolera Finansowego do Dyrektora Ekonomicznego. Zdobywa³ równie doœwiadczenie w Banku Handlowym SA w Warszawie, prowadz¹c w³asn¹ firmê, a tak e w trakcie pracy w Fundacji Pomoc Dzieciom. Barbara Soboñ Mened er ds. Zakupów, Zwi¹zana z Grup¹ Integer.pl SA od 2007 r. Pocz¹tkowo pracowa³a na stanowisku Specjalisty ds. Zamówieñ, obecnie kieruje Dzia³em Zakupów. Odpowiada za negocjacje cenowe z kilkudziesiêcioma dostawcami oraz wdra anie projektów oszczêdnoœciowych. Norbert Szafranowicz Kierownik Biura ds. Zakupów i Zarz¹dzania Dostawcami, Deutsche Bank PBC Specjalizuje siê w zakupie us³ug oraz organizacji procesów zakupowych w oparciu o platformy cyfrowe. W swojej dotychczasowej karierze wspó³pracowa³ m.in. z ABB, BP Polska, GE Lighting, Hochtief, Impel, Orlen, Osram i Philips Lighting. W Tesco zajmowa³ siê zakupami korporacyjnymi w Polsce i regionie Europy Œrodkowej, a nastêpnie by³ konsultantem w Accenture, gdzie wspó³prowadzi³ projekty zakupowe dla Microsoft w regionie EMEA. Obecnie kieruje Biurem Zakupów i Zarz¹dzania Dostawcami w Deutsche Bank PBC i jest prezesem Stowarzyszenia Profesji Zakupowych (SPZ). Ma³gorzata Szulc Dyrektor ds. Zakupów dla Regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej, Accenture Ma ponad 16 lat doœwiadczenia w szeroko pojêtym obszarze zakupów, g³ownie w sektorze FMCG, bran y samochodowej, bran y paliwowej i przemyœle ciê kim. Specjalizuje siê w transformacji procesów i organizacji zakupowych, definicji strategii zakupowych, zarz¹dzaniu kategoriami zakupowymi (zarówno dla grup materia³owych bezpoœrednich, jak i niebezpoœrednich), sourcingu strategicznym (w tym sourcingu o zasiêgu globalnym oraz tzw. LCCS Low Cost Country Sourcing). W swojej dotychczasowej karierze wspó³pracowa³a m.in. z Kraft Jacobs Suchard, Danone, US Steel, Ferrero Rocher, Daimler Chrysler w Europie i USA, CNH, Total, Orlen, LeasePlan w Polsce i za granic¹. Przez 7 lat by³a Szefem Biura Zakupów w miêdzynarodowej firmie produkuj¹cej detergenty i produkty do pielêgnacji osobistej. Od 5 lat w firmie doradczej Accenture, zarz¹dza konsultingow¹ praktyk¹ zakupow¹ w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz wszystkimi projektami zwi¹zanymi z zakupami i sourcingiem w tym regionie. Marzena Koz³owska Kierownik ds. Zakupów, Cadbury Odpowiedzialna za zakupy nieprodukcyjne w Cadbury. Zwi¹zana z zakupami i zarz¹dzaniem procesami zakupowymi od siedmiu lat. Ma bogate doœwiadczenie w negocjacjach handlowych z dostawcami materia³ów, us³ug i serwisów dla fabryk Cadbury w Polsce. Tomasz Król Przewodnicz¹cy Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji Doœwiadczony trener i konsultant w obszarze organizacji produkcji. Od blisko 15 lat praktykuje podejœcie Lean Manufacturing. Wspó³pracuje ze znanymi na polskim rynku firmami konsultingowymi. Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ w przemyœle motoryzacyjnym, jest ekspertem pracy standaryzowanej wed³ug metodyki GM. Obecnie zwi¹zany z firm¹ Verbis, w której realizuje projekty dla klientów z ró nych bran. Absolwent Uniwersytetu Œl¹skiego i Politechniki Warszawskiej. Dariusz Mroczek Dyrektor Biura Zakupów, IKEA Karierê w IKEA rozpocz¹³ w 1995 r. jako pracownik sklepu. Rok póÿniej zosta³ Administratorem Handlowym w Biurze Zakupów w Polsce, a nastêpnie obj¹³ stanowisko Handlowca. W 2001 r. zosta³ Kierownikiem Dzia³u Zakupów Drewna Litego, a nastêpnie Zastêpc¹ Dyrektora Biura Zakupów. W latach pracowa³ w Biurze Zakupów IKEA w Rosji, gdzie pe³ni³ funkcjê Kierownika Dzia³u Zakupów Drewna Litego. Od 2008 r. jest Szefem Biura zakupów IKEA w Polsce. Obecnie jest odpowiedzialny za rejon zakupów Europy Œrodkowej. ukasz Nowiñski Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Grupy Integer.pl Z Grup¹ Integer.pl zwi¹zany od 2006 r., najpierw jako partner w zakresie rozwoju dzia³alnoœci pocztowej, a nastêpnie od 2007 r. jako szef ogólnopolskiego projektu Paczkomaty 24/7. Aktualnie Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Grupy Integer.pl z kapitalizacj¹ na poziomie 380 mln z³. Jest absolwentem Zarz¹dzania i Marketingu, kierunku Finanse i Bankowoœæ na SGH. Izabela Walczak Manager Dzia³u Zakupów, Infosys BPO Poland W 2004 r. rozpoczê³a pracê w Centrum Us³ug Zakupowych Philips General Purchasing, przekszta³conych póÿniej w Dzia³ Us³ug Zakupowych Infosys BPO Poland, którego jest mened erem. Przez wiêkszoœæ 2008 r., jako lider projektu, zajmowa³a siê usprawnieniem procesów zakupowych i ksiêgowych w fabryce Philipsa w Holandii, a ostatnio transferem us³ug ksiêgowych z francuskich filii nowego klienta do centrum w odzi. Jest absolwentk¹ filologii angielskiej Uniwersytetu ódzkiego i podyplomowych francusko-polskich studiów zarz¹dzania biznesem. Wyk³ada³a te komunikacjê w biznesie na Wydziale Studiów Miêdzynarodowych Politechniki ódzkiej. Mówi po angielsku, francusku, niderlandzku i niemiecku. Maciej Wilk Prezes, Dragon & Eagle Przez kilkanaœcie lat pracowa³ na kierowniczych stanowiskach w firmach handlowych i produkcyjnych. Od 2005 r. wspólnie z partnerk¹ Gabriel¹ Chan, mieszkaj¹c¹ w Hong Kongu, zajmuje siê pomoc¹ we wspó³pracy miêdzy firmami chiñskimi i polskimi. Od 2006 r. reprezentuje w Polsce Radê Rozwoju Handlu Hong Kongu (HKTDC). Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Marek Wo³os Dyrektor Departamentu Doradztwa i Analiz, TMS Brokers Doradca, analityk, publicysta, szkoleniowiec. Od pocz¹tku zwi¹zany z TMS Brokers SA. Pracê rozpocz¹³ w 2000 r. na stanowisku Corporate Dealer, aby po 9 latach doœwiadczenia obj¹æ stanowisko Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Jest odpowiedzialny za doradztwo dla du ych spó³ek w obszarze zabezpieczenia ryzyka kursowego, transakcji walutowych i wyceny instrumentów pochodnych, analizê i optymalizacjê przeprowadzanych transakcji walutowych oraz analizê i wycenê struktur opcyjnych. Przygotowuje œrednio- i d³ugoterminowe strategie zabezpieczania pozycji walutowej przedsiêbiorstw. Tworzy prognozy walutowe i prognozy stóp procentowych. Od wielu lat szkoli klientów w zakresie praktyki instrumentów rynku walutowego i metod zabezpieczenia ryzyka kursowego. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: informedia-polska.pl

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... Tel: Opcje przes³ania faktury pro forma poczt¹ TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w VI Kongresie OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Termin: paÿdziernika 2010 r. Cena 3495 PLN + 22% VAT do 17 wrzeœnia 2010 r. Cena 3995 PLN + 22% VAT po 17 wrzeœnia 2010 r. Preferujê materia³y w wersji: Papierowej, segregator z prezentacjami em P³yta CD + notatnik TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o VI Kongresie OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Termin: paÿdziernika 2010 r., NIE nie wezmê udzia³u w prezentowanym Kongresie, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do dzia³ów zakupów i zaopatrzenia. 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynosi 3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 17 wrzeœnia 2010 r., 3995 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 17 wrzeœnia 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Kongresu. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 10 wrzeœnia 2010 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 10 wrzeœnia 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Kongresie powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Kongresie mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Kongresu. Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: informedia-polska.pl

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników 29 30 września 2014? Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKT OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP:

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8813 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności SEMINARIUM SZKOLENIOWE Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Alergeny w zakładzie produkcyjnym Zagrożenia fizyczne i chemiczne Pasteryzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1154 Cena netto 1 299,00

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 729013 Temat: Studia Podyplomowe Menedżer Procesów Biznesowych 5 Październik - 29 Czerwiec Warszawa, Akademii Finansów i Biznesu - Warszawa, ul.stokłosy 3,

Bardziej szczegółowo

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO.

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. [Wpisz tekst] Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. FLOW AGRO to firma stworzona po to, by wprowadzić

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

VAT bez tajemnic. Program szkolenia. Zmiany w podatku VAT w 2013 roku

VAT bez tajemnic. Program szkolenia. Zmiany w podatku VAT w 2013 roku VAT bez tajemnic Program szkolenia Zmiany w podatku VAT w 2013 roku 4 grudnia 2012 Informacje ogólne Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników działów finansowych, działów controllingu,

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły

Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły 22 03.2013 Warszawa Ogólnopolska Konferencja Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły Pod patronatem czasopisma Doradca Dyrektora Szkoły W czasie kongresu zostaną szczegółowo omówione 4 obszary

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Nowa perspektywa finansowa 014-00. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

STUDIA 2 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: ANALITYKA FINANSOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

STUDIA 2 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: ANALITYKA FINANSOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STUDIA 2 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: Opiekun specjalności: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga TREŚCI PROGRAMOWE Przedmioty związane z analizą finansową, zarządzaniem ryzykiem i rynkiem finansowym w instytucji finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY ZAPROSZENIE DLA SPONSORÓW i WYSTAWCÓW Szanowni Państwo, II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/23/6571/11530 Cena netto 1 780,00 zł Cena brutto 1 780,00 zł Cena netto za godzinę 111,25

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Jak wypracować strategię rozwoju OSiR

Jak wypracować strategię rozwoju OSiR TERMIN: 16-17 WRZEŚNIA 2010 MIEJSCE KONFERENCJI: LUBLIN Hotel Unia ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA W LUBLINIE TEMAT GŁÓWNY KONFERENCJI: Jak wypracować strategię rozwoju OSiR Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Skawina, dnia 20.03.2013 r. Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT OD PODSTAW

PODATEK VAT OD PODSTAW PODATEK VAT OD PODSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10134 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo