VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH"

Transkrypt

1 Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie i na co zwracaæ szczególn¹ uwagê w kontaktach z azjatyckim partnerem biznesowym? Informacje z pierwszej rêki przeka e Pañstwu Maciej Wilk, szef firmy Dragon & Eagle, reprezentuj¹cy tak e Radê Rozwoju Handlu Hong Kongu w Polsce. Mo liwoœci negocjacji z dostawcami ju dawno siê skoñczy³y i brakuje kolejnych pomys³ów? O nowych sposobach generowania oszczêdnoœci powie Norbert Szafranowicz z Deutsche Bank PBC. W jaki sposób oceniaæ pracowników dzia³u zakupów? Najwa niejsze kryteria oceny, nagradzania i motywowania kupców wska e Ma³gorzata Szulc, reprezentuj¹ca Accenture. Handlujesz z zagranic¹ i wahania kursu walut spêdzaj¹ ci sen z powiek? Jaki jest najlepszy moment transakcji i jak siê zabezpieczyæ przed negatywnymi skutkami huœtawki walutowej? Swoj¹ wiedz¹ na ten temat podzieli siê Marek Wo³os z TMS Brokers. Dzia³ zakupów mo e kreowaæ wartoœæ dodan¹ dla biznesu, np. poprzez zakupy materia³ów ekologicznych. Jak to zrobiæ i dlaczego warto powie Dariusz Mroczek, Dyrektor Zakupów w IKEA. Patronat Medialny: Prelegenci Kongresu Artur B³aszczak Dyrektor ds. Miêdzynarodowych Przewozów Ca³opojazdowych, M&M Polska Andrzej Bochacz Prezes, Kamil Pawe³ Kie³czykowski Dyrektor Finansów i Administracji, Schenker Marzena Koz³owska Kierownik ds. Zakupów, Cadbury Tomasz Król Przewodnicz¹cy Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji Dariusz Mroczek Dyrektor Biura Zakupów, IKEA ukasz Nowiñski Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Barbara Soboñ Mened er ds. Zakupów, Norbert Szafranowicz Kierownik Biura ds. Zakupów i Zarz¹dzania Dostawcami, Deutsche Bank PBC Ma³gorzata Szulc Dyrektor ds. Zakupów dla Regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej, Accenture Izabela Walczak Manager Dzia³u Zakupów, Infosys BPO Poland Maciej Wilk Prezes, Dragon & Eagle Marek Wo³os Dyrektor Departamentu Doradztwa i Analiz, TMS Brokers Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: ,

2 , wtorek PROGRAM KONGRESU , wtorek 9:00 Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników 9:30 Nowe sposoby generowania oszczêdnoœci (cz. 1) Tomasz Król, Przewodnicz¹cy Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji Za³o enia filozofii Lean Management Zarz¹dzanie zapasami wed³ug podejœcia lean Sposoby poszukiwania oszczêdnoœci w zakupach Przyk³ady zastosowañ filozofii lean 10:10 Nowe sposoby generowania oszczêdnoœci (cz. 2) Norbert Szafranowicz, Kierownik Biura ds. Zakupów i Zarz¹dzania Dostawcami, Deutsche Bank PBC Odpowiednie przygotowanie przetargu Obni enie jakoœci specyfikacji przetargowych Negocjacje z dostawcami us³ug Zmiana warunków p³atnoœci Grupy i syndykaty zakupowe 10:50 Przerwa na kawê REZERWY KAPITA OWE METODY PROWADZENIA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 11:10 Centralizacja zakupów Case case study Izabela Walczak, Manager Dzia³u Zakupów, Infosys BPO Poland Plusy i minusy centralizacji procesów zakupowych Czy wszystkie zakupy da siê scentralizowaæ Procedury sk³adania i realizacji zamówieñ 12:30 Przerwa na lunch 13:30 Budowanie i zarz¹dzanie grup¹ zakupow¹ case Case study Marzena Koz³owska, Kierownik ds. Zakupów, Cadbury Czy budowanie grupy zakupowej jest mo liwe i na jakich zasadach? Korzyœci z uczestnictwa w grupie zakupowej Metody skutecznego zarz¹dzania grup¹ 14:10 Przerwa na kawê 14:30 Global sourcing, czyli o poszukiwaniu nowych Ÿróde³ zaopatrzenia Maciej Wilk, Prezes, Dragon & Eagle Jak wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie Jak umiejêtnie handlowaæ i negocjowaæ z dalekowschodnim partnerem biznesowym Outsourcing czy szukanie na w³asn¹ rêkê? 15:10 Bezpieczeñstwo zakupów czekamy na potwierdzenie prelegenta Jak zmniejszyæ ryzyko monopolistycznej pozycji dostawcy Nowe rynki tañsze Ÿród³a dostaw i innowacyjne produkty Planowanie, realizacja, procedura odbioru dostaw 15:50 Pytania ZAKUPY GLOBALNE 16:00 Zakoñczenie pierwszego dnia Kongresu 11:50 Zakupy zdecentralizowane Case case study Artur B³aszczak, Dyrektor ds. Miêdzynarodowych Przewozów Ca³opojazdowych, M&M Polska Wady i zalety decentralizacji procesów zakupowych Skuteczna komunikacja z kontrahentem i central¹ firmy Systemy informatyczne wspomagaj¹ce proces zakupowy Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa

3 VI Kongres OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH , œroda 9:00 Rejestracja, poranna kawa RELACJE Z DOSTAWCAMI PROGRAM KONGRESU , œroda NOWE ZADANIA DZIA U ZAKUPÓW 9:30 Dzia³ zakupów vs reszta firmy: jak dobrze u³o yæ wspó³pracê Barbara Soboñ, Mened er ds. Zakupów, ukasz Nowiñski, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Korporacja dobrobytu: jak poradziæ sobie z oporem innych dzia³ów przed oszczêdzaniem Demand management Wspó³praca z klientem wewnêtrznym i jego rola w procesie zakupowym 10:20 Nowe wyzwania sourcingu Dariusz Mroczek, Dyrektor Biura Zakupów, IKEA Kreowanie wartoœci dodanej dla biznesu Nowe zadania stoj¹ce przed dzia³em zakupów w dobie kryzysu i rosn¹cych wymagañ konsumentów Eko-zakupy, czyli jak dzia³ zakupów mo e kszta³towaæ proœrodowiskowe zachowania firmy 11:10 Przerwa na kawê EFEKTYWNOŒÆ DZIA U ZAKUPÓW 12:20 Relacje z dostawcami jak razem szukaæ oszczêdnoœci Pawe³ Kie³czykowski, Dyrektor Finansów i Administracji, Schenker Zarz¹dzanie relacjami z dostawcami w dobie kryzysu gospodarczego Zaanga owanie kontrahentów w generowanie oszczêdnoœci Skuteczna komunikacja z dostawcami Gdzie szukaæ informacji o kontrahentach Jak sprawdziæ dostawcê: jego kondycjê finansow¹, sposób wspó³pracy, reakcje na reklamacje itd. 13:10 Przerwa na lunch BEZPIECZNE ZAKUPY 14:00 Narzêdzia IT do zarz¹dzania procesem zakupowym Andrzej Bochacz, Prezes, Kamil (grupa Macrologic) Najwa niejsze korzyœci systemu IT: przyspieszenie procesu zakupowego, bie ¹ca kontrola, raportowanie, wymierne oszczêdnoœci, nowi dostawcy, transparentnoœæ transakcji, ocena dostawców Dostêpne na rynku narzêdzia informatyczne 11:30 Sprawdzone metody mierzenia efektywnoœci dzia³u zakupów Ma³gorzata Szulc, Dyrektor ds. Zakupów dla Regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej, Accenture Model kompetencyjny dla dzia³u zakupów Najwa niejsze kryteria oceny indywidualnej kupców oraz ca³ego dzia³u zakupów Przyk³adowe systemy oceny jako narzêdzie dalszych programów motywacyjnych i rozwojowych 14:50 Zakupy na walutowej huœtawce Marek Wo³os, Szef Departamentu Doradztwa i Analiz, TMS Brokers Optymalizacja dzia³añ zwi¹zana ze skokami cenowymi Jak wybraæ odpowiedni moment transakcji Jak siê zabezpieczyæ przed wahaniem kursu Jak korzystnie okreœliæ termin p³atnoœci, by nie straciæ na chwiejnej walucie 15:40 Poczêstunek, wrêczenie certyfikatów i zakoñczenie Kongresu tel.: fax:

4 Kto powinien wzi¹æ udzia³ Z wiedzy prelegentów Kongresu, którzy zaprezentuj¹ doœwiadczenia firm z ró nych sektorów gospodarki, najbardziej skorzystaj¹ Dyrektorzy, Kierownicy i Specjaliœci pracuj¹cy w dzia³ach: zakupów i zaopatrzenia (purchasing and procurement) wspó³pracy z dostawcami zarz¹dzania dostawami logistyki handlu administracji inwestycji zarz¹dzania maj¹tkiem oraz firmy poœrednicz¹ce w handlu zagranicznym, szczególnie z Azj¹ przedstawiciele izb gospodarczych firmy doradcze zajmuj¹ce siê obszarem zakupów i zaopatrzenia producenci systemów informatycznych do zarz¹dzania procesem zakupowym doradcy finansowi ZAPRASZAM do udzia³u w kongresie Dorota Wojnar - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax Wszystkie treœci zawarte w programie Kongresu stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. Szanowni Pañstwo, W trudnych czasach umiejêtne zarz¹dzanie zakupami stanowi nie lada wyzwanie. Nacisk na ci¹g³e obni anie kosztów czy usprawnianie procesów zakupowych to codzienne zmagania Dzia³ów Zakupów, zarówno w firmach produkcyjnych, jak i us³ugowych, ma³ych przedsiêbiorstwach i globalnych korporacjach, sk³adaj¹cych zamówienia centralnie i w sposób rozproszony. Najwiêkszym wyzwaniem kupców jest obecnie takie zorganizowanie procesu zakupowego, by wygenerowaæ jak najwiêksze oszczêdnoœci i namówiæ do wspó³pracy w tym zakresie inne dzia³y firmy. Jak to zrobiæ? O tym powiedz¹ eksperci VI Kongresu Optymalizacja procesów zakupowych. Byæ mo e dobrym sposobem jest poszukiwanie dostawców w Chinach czy Hong Kongu? Rynki te rz¹dz¹ siê w³asnymi prawami, dlatego podczas spotkania bêd¹ mogli Pañstwo poznaæ tajniki umiejêtnego prowadzenia negocjacji z azjatyckimi partnerami. Handel z zagranic¹ oznacza operowanie walutami. Jak unikn¹æ skoków cenowych zwi¹zanych z chwiejn¹ walut¹ i jak zabezpieczyæ siê przed niestabilnym kursem? Odpowiedzi uzyskaj¹ Pañstwo podczas naszego Kongresu. Ponadto dowiedz¹ siê te Pañstwo, jakie sprawdzone metody oceny kupców mog¹ stosowaæ mened erowie Dzia³ów Zakupów, gdzie szukaæ informacji o kontrahentach i jak zaanga owaæ dostawców w generowanie oszczêdnoœci. Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem podziel¹ siê praktycy reprezentuj¹cy firmy: Infosys BPO Poland, IKEA, Cadbury, Deutsche Bank PBC, M&M Polska, Schenker, Dragon & Eagle, Integer.pl, Accenture, TMS Brokers i Kamil oraz IDP. O NAS Serdecznie zapraszam! Z powa aniem, Dorota Wojnar Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego, od ponad 200 lat ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 16 krajach..informedia-polska.pl

5 prelegenci kongresu VI Kongres OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Artur B³aszczak Dyrektor ds. Miêdzynarodowych Przewozów Ca³opojazdowych, M&M Polska Z bran ¹ logistyczn¹ zwi¹zany od 2000 r. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zdobywa³ doœwiadczenie pracuj¹c dla takich firm jak Kuehne & Nagel Polska, Raben Transport czy Wincanton Polska. Od 2007 roku zatrudniony w M&M Polska, gdzie pocz¹tkowo zarz¹dza³ poznañskim oddzia³em spó³ki, a obecnie odpowiada za rozwój us³ug zwi¹zanych z transportem FTL. Absolwent Wydzia³u Ekonomii Politechniki Koszaliñskiej oraz Wy szej Szko³y Logistyki w Poznaniu. Andrzej Bochacz Prezes, Kamil Informatyk¹ zajmuje siê od czasów studenckich, gdzie opracowywa³ programy dla komputerów Odra. Od 1986 r. wdra a³ systemy komputerowe oraz tworzy³ oprogramowanie do zarz¹dzania w PDP Hortex w Warszawie, a nastêpnie w Farum w Warszawie. W 1991 r. za³o y³ firmê komputerow¹ Kamil, w której od pocz¹tku rozwija³ informatyczny system do zarz¹dzania i kontroli zakupów, stanów i sprzeda y. Oferowane oprogramowanie jest w du ej mierze dedykowane do zarz¹dzania du ymi i ma³ymi sieciami handlowymi. Firma Kamil obs³uguje te tysi¹ce sklepów i firmy obuwnicze w Polsce i krajach s¹siaduj¹cych. Absolwent Wydzia³u Techniki Rolniczej i Leœnej w Warszawie w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pawe³ Kie³czykowski Dyrektor Finansów i Administracji, Schenker Od marca 2007 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Finansów i Administracji w Schenker. Do zakresu jego obowi¹zków nale y prowadzenie spraw finansowych firmy, prowadzenie ksi¹g rachunkowych, kontroling, sprawy operacyjnoadministracyjne w relacjach z bankami, podwykonawcami oraz czuwanie nad przebiegiem p³ynnoœci finansowej, w tym windykacja nale noœci i obs³uga prawna firmy. Wczeœniej przez 7 lat pracowa³ w firmie Praktiker Polska na stanowisku Dyrektora Finansów i Administracji, a wczeœniej przez 5 lat w duñskiej firmie spedycyjno-transportowej CJ International, przechodz¹c œcie kê zawodow¹ od Kontrolera Finansowego do Dyrektora Ekonomicznego. Zdobywa³ równie doœwiadczenie w Banku Handlowym SA w Warszawie, prowadz¹c w³asn¹ firmê, a tak e w trakcie pracy w Fundacji Pomoc Dzieciom. Barbara Soboñ Mened er ds. Zakupów, Zwi¹zana z Grup¹ Integer.pl SA od 2007 r. Pocz¹tkowo pracowa³a na stanowisku Specjalisty ds. Zamówieñ, obecnie kieruje Dzia³em Zakupów. Odpowiada za negocjacje cenowe z kilkudziesiêcioma dostawcami oraz wdra anie projektów oszczêdnoœciowych. Norbert Szafranowicz Kierownik Biura ds. Zakupów i Zarz¹dzania Dostawcami, Deutsche Bank PBC Specjalizuje siê w zakupie us³ug oraz organizacji procesów zakupowych w oparciu o platformy cyfrowe. W swojej dotychczasowej karierze wspó³pracowa³ m.in. z ABB, BP Polska, GE Lighting, Hochtief, Impel, Orlen, Osram i Philips Lighting. W Tesco zajmowa³ siê zakupami korporacyjnymi w Polsce i regionie Europy Œrodkowej, a nastêpnie by³ konsultantem w Accenture, gdzie wspó³prowadzi³ projekty zakupowe dla Microsoft w regionie EMEA. Obecnie kieruje Biurem Zakupów i Zarz¹dzania Dostawcami w Deutsche Bank PBC i jest prezesem Stowarzyszenia Profesji Zakupowych (SPZ). Ma³gorzata Szulc Dyrektor ds. Zakupów dla Regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej, Accenture Ma ponad 16 lat doœwiadczenia w szeroko pojêtym obszarze zakupów, g³ownie w sektorze FMCG, bran y samochodowej, bran y paliwowej i przemyœle ciê kim. Specjalizuje siê w transformacji procesów i organizacji zakupowych, definicji strategii zakupowych, zarz¹dzaniu kategoriami zakupowymi (zarówno dla grup materia³owych bezpoœrednich, jak i niebezpoœrednich), sourcingu strategicznym (w tym sourcingu o zasiêgu globalnym oraz tzw. LCCS Low Cost Country Sourcing). W swojej dotychczasowej karierze wspó³pracowa³a m.in. z Kraft Jacobs Suchard, Danone, US Steel, Ferrero Rocher, Daimler Chrysler w Europie i USA, CNH, Total, Orlen, LeasePlan w Polsce i za granic¹. Przez 7 lat by³a Szefem Biura Zakupów w miêdzynarodowej firmie produkuj¹cej detergenty i produkty do pielêgnacji osobistej. Od 5 lat w firmie doradczej Accenture, zarz¹dza konsultingow¹ praktyk¹ zakupow¹ w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz wszystkimi projektami zwi¹zanymi z zakupami i sourcingiem w tym regionie. Marzena Koz³owska Kierownik ds. Zakupów, Cadbury Odpowiedzialna za zakupy nieprodukcyjne w Cadbury. Zwi¹zana z zakupami i zarz¹dzaniem procesami zakupowymi od siedmiu lat. Ma bogate doœwiadczenie w negocjacjach handlowych z dostawcami materia³ów, us³ug i serwisów dla fabryk Cadbury w Polsce. Tomasz Król Przewodnicz¹cy Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji Doœwiadczony trener i konsultant w obszarze organizacji produkcji. Od blisko 15 lat praktykuje podejœcie Lean Manufacturing. Wspó³pracuje ze znanymi na polskim rynku firmami konsultingowymi. Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ w przemyœle motoryzacyjnym, jest ekspertem pracy standaryzowanej wed³ug metodyki GM. Obecnie zwi¹zany z firm¹ Verbis, w której realizuje projekty dla klientów z ró nych bran. Absolwent Uniwersytetu Œl¹skiego i Politechniki Warszawskiej. Dariusz Mroczek Dyrektor Biura Zakupów, IKEA Karierê w IKEA rozpocz¹³ w 1995 r. jako pracownik sklepu. Rok póÿniej zosta³ Administratorem Handlowym w Biurze Zakupów w Polsce, a nastêpnie obj¹³ stanowisko Handlowca. W 2001 r. zosta³ Kierownikiem Dzia³u Zakupów Drewna Litego, a nastêpnie Zastêpc¹ Dyrektora Biura Zakupów. W latach pracowa³ w Biurze Zakupów IKEA w Rosji, gdzie pe³ni³ funkcjê Kierownika Dzia³u Zakupów Drewna Litego. Od 2008 r. jest Szefem Biura zakupów IKEA w Polsce. Obecnie jest odpowiedzialny za rejon zakupów Europy Œrodkowej. ukasz Nowiñski Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Grupy Integer.pl Z Grup¹ Integer.pl zwi¹zany od 2006 r., najpierw jako partner w zakresie rozwoju dzia³alnoœci pocztowej, a nastêpnie od 2007 r. jako szef ogólnopolskiego projektu Paczkomaty 24/7. Aktualnie Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Grupy Integer.pl z kapitalizacj¹ na poziomie 380 mln z³. Jest absolwentem Zarz¹dzania i Marketingu, kierunku Finanse i Bankowoœæ na SGH. Izabela Walczak Manager Dzia³u Zakupów, Infosys BPO Poland W 2004 r. rozpoczê³a pracê w Centrum Us³ug Zakupowych Philips General Purchasing, przekszta³conych póÿniej w Dzia³ Us³ug Zakupowych Infosys BPO Poland, którego jest mened erem. Przez wiêkszoœæ 2008 r., jako lider projektu, zajmowa³a siê usprawnieniem procesów zakupowych i ksiêgowych w fabryce Philipsa w Holandii, a ostatnio transferem us³ug ksiêgowych z francuskich filii nowego klienta do centrum w odzi. Jest absolwentk¹ filologii angielskiej Uniwersytetu ódzkiego i podyplomowych francusko-polskich studiów zarz¹dzania biznesem. Wyk³ada³a te komunikacjê w biznesie na Wydziale Studiów Miêdzynarodowych Politechniki ódzkiej. Mówi po angielsku, francusku, niderlandzku i niemiecku. Maciej Wilk Prezes, Dragon & Eagle Przez kilkanaœcie lat pracowa³ na kierowniczych stanowiskach w firmach handlowych i produkcyjnych. Od 2005 r. wspólnie z partnerk¹ Gabriel¹ Chan, mieszkaj¹c¹ w Hong Kongu, zajmuje siê pomoc¹ we wspó³pracy miêdzy firmami chiñskimi i polskimi. Od 2006 r. reprezentuje w Polsce Radê Rozwoju Handlu Hong Kongu (HKTDC). Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Marek Wo³os Dyrektor Departamentu Doradztwa i Analiz, TMS Brokers Doradca, analityk, publicysta, szkoleniowiec. Od pocz¹tku zwi¹zany z TMS Brokers SA. Pracê rozpocz¹³ w 2000 r. na stanowisku Corporate Dealer, aby po 9 latach doœwiadczenia obj¹æ stanowisko Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Jest odpowiedzialny za doradztwo dla du ych spó³ek w obszarze zabezpieczenia ryzyka kursowego, transakcji walutowych i wyceny instrumentów pochodnych, analizê i optymalizacjê przeprowadzanych transakcji walutowych oraz analizê i wycenê struktur opcyjnych. Przygotowuje œrednio- i d³ugoterminowe strategie zabezpieczania pozycji walutowej przedsiêbiorstw. Tworzy prognozy walutowe i prognozy stóp procentowych. Od wielu lat szkoli klientów w zakresie praktyki instrumentów rynku walutowego i metod zabezpieczenia ryzyka kursowego. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: informedia-polska.pl

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... Tel: Opcje przes³ania faktury pro forma poczt¹ TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w VI Kongresie OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Termin: paÿdziernika 2010 r. Cena 3495 PLN + 22% VAT do 17 wrzeœnia 2010 r. Cena 3995 PLN + 22% VAT po 17 wrzeœnia 2010 r. Preferujê materia³y w wersji: Papierowej, segregator z prezentacjami em P³yta CD + notatnik TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o VI Kongresie OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Termin: paÿdziernika 2010 r., NIE nie wezmê udzia³u w prezentowanym Kongresie, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do dzia³ów zakupów i zaopatrzenia. 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynosi 3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 17 wrzeœnia 2010 r., 3995 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 17 wrzeœnia 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Kongresu. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 10 wrzeœnia 2010 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 10 wrzeœnia 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Kongresie powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Kongresie mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Kongresu. Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: informedia-polska.pl

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce Dwie równoległe sekcje tematyczne do wyboru Dopasuj temat do swoich zainteresowań! VI EDYCJA 26-27 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton DIALOG PRAKTYKÓW

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo