Dziennik Internetowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Internetowy"

Transkrypt

1 Dziennik Internetwy Szanwni Państw, Zastanawiacie się czy internet jest efektywnym nśnikiem reklamy? Czy reklama na strnach dziennika RATMED.PL się płaca? Odpwiedzi na te pytania znajdziecie zapznając się z naszą fertą. RATMED.PL jest prtalem, który d pczątku swjeg istnienia za swój pdstawwy cel pstawił sbie szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pmcy, prmwanie ratwnictwa medyczneg, wywływanie dyskusji raz integrwanie śrdwiska związaneg zawdw z ratwnictwem medycznym. Od 18 kwietnia 27 rku RATMED.PL zstał zarejestrwany w Sądzie Okręgwym w Warszawie jak Dziennik Internetwy. Tematyka prtalu t przede wszystkim ratwnictw medyczne. Dceniając isttę łańcucha przeŝycia raz pdstawwą rlę innych słuŝb ratwniczych, na naszym prtalu znalazł się miejsce takŝe dla przedstawicieli takich słuŝb jak: PSP, OSP, GOPR, TOPR, WOPR, PCK i innych jednstek, na c dzień współpracujących z systemem ratwnictwa medyczneg. Naszą misją stał się infrmwanie śrdwiska bieŝących wydarzeniach dtyczących naszej grupy zawdwej raz prmwanie nwczesneg pdejścia d pmcy przedszpitalnej. Od paru lat, wychdząc naprzeciw czekiwanim uŝytkwników, ciągle się dsknalimy i dknujemy wszelkich starań, aby sprstać rsnącym wymaganim. RATMED.PL współpracuje z zagranicznymi prtalami ratwniczymi, jak teŝ patrnuje wszelkim tematycznym imprezm związanych z ratwnictwem. Cele serwisu internetweg RATMED.PL upwszechnianie wiedzy ratwnictwie medycznym prpagwanie rzwju ratwnictwa medyczneg w Plsce rzpwszechnianie infrmacji bieŝących z zakresu ratwnictwa i medycyny ratunkwej mnitrwanie sytuacji w ratwnictwie medycznym w śie wspmaganie ratwników medycznych w pracy zawdwej prpagwanie slidarnści zawdwej i współpracy ratwników umŝliwianie wypwiadania się w sprawach dtyczących ratwnictwa medyczneg i medycyny ratunkwej prpagwanie infrmacji z zakresu sprzętu ratwniczeg. RATMED.PL t: cdzienny przegląd prasy branŝwej prwadzny w frmie wyciągów praswych bcjęzyczny przegląd prasy branŝwej w innych krajach artykuły związane z medycyną, ratwnictwem, wywiady, ciekawstki, relacje z mistrzstw miejsce publikacji artykułów naszych uŝytkwników kalendarium z waŝnymi datami raz krótkimi infrmacjami knferencjach, sympzjach, zawdach, mistrzstwach aktualne ferty przetargwe dtyczące Pgtwia Ratunkweg ferty pracy związane z medycyną i ratwnictwem. 1

2 Dziennik Internetwy Na strnach RATMED.PL prezentujemy: sprzęt wykrzystywany w medycynie ratunkwej (dzięki nam mŝecie pznać parametry aparatury medycznej, cenić sprzęt na którym pracują ratwnicy, dwiedzieć się więcej zaletach i wadach stswanych w Plsce urządzeń raz zapznać się z nwściami wydawniczymi) prgramy kngresów, knferencji, sympzjów raz sprawzdania z ich przebiegu nwe przepisy prawne miejsca i terminy zawdów, ćwiczeń ratwniczych infrmacje rganizwanych kursach specjalistycznych, ich miejscach i terminach histrie pszczególnych jednstek pgtwia ratunkweg, spłecznych rganizacji ratwniczych raz spłecznych stwarzyszeń ratwniczych. Statystyki dziennika RATMED.PL Ogólna statystyka miesięczna Rk: 27 Wywłania Wejścia Strny WWW razem śr./dzień razem śr./dzień razem śr./dzień styczeń luty marzec kień suma *statystyki serwera HOME.pl LEGENDA DO STATYSTYK Najisttniejsze są wejścia. Są t dwiedziny na strnie pjedynczych sób. Przykład: gdy dana sba dwiedza strnę jedneg dnia kilkukrtnie i przechdzi p jej działach t jest t wszystk naliczane jak jedn wejście. Strny www t liczba dwiedznych pdstrn przez internautów. Przykład: gdy dana sba wejdzie na strnę ratmed.pl i bejrzy 3 działy t będzie t zliczne jak 4 strny www - strna główna i 3 pdstrny. Wywłania t liczba twrznych wszystkich róŝnych plików ze wszystkich pdstrn serwisu. Przykład: internauta gdy wejdzie na strnę główną (+1) i twrzą się na niej 3 brazki (+3) i jedna animacja t łącznie (+1) t łącznie będzie t 5 wywłań. 2

3 Dziennik Internetwy Średni czas trwania wizyty (minuty:sekundy) 6:36 6: Średni czas trwania wizyt Maj Czer Lipiec 6:14 6:17 6: 5:24 4:48 4:12 3:36 3: 2:24 1:48 1:12 :36 : Maj Czer Lipiec Średnia długść wizyty Maj Czer Lipiec 12,85 12,36 12, Średnia długść wizyt Maj Czer Lipiec Średni czas trwania dsłn (sekundy) Maj Czer Lipiec Średni czas trwania dsłn w sekundach 35 32,5 3 27, ,5 2 17, ,5 1 7,5 5 2,5 Maj Czer Lipiec *Dane pchdzą ze statystyki Stat24 3

4 Dziennik Internetwy 25 średnia wywłań na dzień *statystyki serwera HOME.pl średnia wejść na dzień styczeń luty marzec kień średnia ilść strn www na dzień 4

5 Dziennik Internetwy łącznie wywłań na miesiąc łącznie wejść na miesiąc łączna ilść strn www na miesiąc *statystyki serwera HOME.pl 5

6 Dziennik Internetwy Krzyści płynące z reklamy na strnach dziennika RATMED.PL 1. Reklama w najppularniejszym prtalu/ dzienniku tematyce ratwnictwa medyczneg zwiększy sprzedaŝ usług lub prduktów świadcznych przez Twją firmę. 2. Kampania reklamwa w pmŝe zbudwać pzytywny wizerunek Twjej firmy w śrdwisku ratwnictwa medyczneg. 3. Zwiększy się zakres dtarcia Twjej firmy d większej rzeszy knsumentów w róŝnych zakątkach kraju przy relatywnie niskich ksztach samej reklamy. Kszt reklamy jest stsunkw niski w przeliczeniu na zasięg i liczbę czytelników. 4. Wielkrtne pnawianie reklam, pzwli adresatwi na dkładniejsze zapznanie się z jej przekazem i tym samym zwiększy jej skutecznść w dbirze. Sam klient nie musi ruszać się z miejsca w pszukiwaniu twaru lub usług. 5. Kampania taka pzwli na pinfrmwanie klienta ddatkwych argumentach przemawiających za skrzystaniem z reklamwanych usług czy nabyciem twaru, bez wywierania bezpśredniej presji na ich zakup. 6. Reklama na strnach prtalu jest tania i czynna całą dbę. 7. Działania takie zapewnią długfalwe budwanie lepszeg wizerunku Waszej firmy, spwdują wzrst klientów i wzrst dchdów firmy, jak teŝ wzmcnienie marki. 6

7 Dziennik Internetwy Na następnej strnie przedstawiamy rzmieszczenie pszczególnych frm reklamy w serwisie. Cennik pszczególnych frm reklamy Rdzaj reklamy Opis Cena nett Obszar A Banner 468x6 Obszar E Banner 468x6 Obszar CL raz CP Banner 16x16 Obszar BL raz BP Banner 14x4 Obszar P1 raz P2 Banner 17x8 Obszar F Newsletter Plik w frmatach: gif, jpg, flash wymiarach 468x6 raz maksymalnym cięŝarze 15 KB. Plik w frmatach: gif, jpg, flash wymiarach 468x6 raz maksymalnym cięŝarze 15 KB. Plik w frmatach: gif, jpg, flash wymiarach 16x16 pikseli i cięŝarze d 2 KB. Plik w frmatach: gif, jpg, flash wymiarach 14x4 pikseli i cięŝarze d 2 KB. Plik w frmatach: gif, jpg, flash wymiarach 17x 8 pikseli i cięŝarze d 2 KB. Obszar F jest t ple reklamwe p kaŝdym drugim pście na frum (w kaŝdym zakładanym przez internautów temacie). Dziennik RATMED.PL pięć razy w tygdniu wysyła newsletter d k. 6 tys. zarejestrwanych uŝytkwników. JuŜ teraz mŝesz umieścić swja reklamę pśród przeglądu najwaŝniejszych infrmacji branŝwych. Cena liczna za emisję bannera w 1 newsletterze. 1. zł / 5 zł / 4 PLN / 5 PLN / 35 PLN / 1.5 PLN / 2 tyg. 4 PLN Artykuły spnsrwane Artykuł spnsrwany t tekst związany z prduktami lub usługami ferwanymi przez Reklamdawcę. Umieszczny jest w dziale ARTYKUŁY RATMED.PL. 2. PLN Pdane ceny nie zawierają pdatku VAT. Zaintereswanych umieszczeniem reklamy na strnach prsimy kntakt za pśrednictwem pczty 7

8 Dziennik Internetwy 8

9 Dziennik Internetwy REGULAMIN REKLAMY RATMED.PL 1. Wydawcą dziennika RATMED.PL (www.ratmed.pl) jest Eurmed sp. z.., Al. Jerzlimskie 123, 1 42 Warszawa. Dziennik jest wpisany pd numerem VII Ns Rej Pr 967/7 d Krajweg Rejestru Sądweg, prwadzneg przez Sąd Okręgwy w Warszawie, Wydział Cywilny Rejestrwy. 2. Zlecenidawcy ą mŝliwść umieszczania płatnej reklamy na strnach dziennika według pcji wybranej spśród ferwanych przez RATMED.PL (stawki wynagrdzenia wskazane są w fercie umieszcznej na strnach prtalu). 3. Redakcja przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłszne w frmie pisemnej mailem przez prawmcneg reprezentanta Zlecenidawcy. 4. Zlecenie, którym mwa pwinn zawierać: nazwę Zlecenidawcy, adres zamieszkania/ siedzibę, dane kntaktwe, frmę zamówinej płatnej reklamy spśród ferwanej przez prtal, wynagrdzenie. 5. Zasady zamieszczania reklam: muszą być znaczne w spsób nie budzący wątpliwści, iŝ nie stanwią materiału redakcyjneg, na Ŝądanie rganów upwaŝninych d teg na pdstawie drębnych przepisów wydawca lub redaktr są bwiązani d ujawniania psiadanych nazw i adresów przedsiębirców lub sób fizycznych, zamieszczających dpłatne reklamy w sprawach działalnści gspdarczej. 6. Redakcja zastrzega sbie praw weryfikacji zamawianych głszeń reklamwych raz praw dmwy zamieszczania reklamy bez pdania przyczyn, a w szczególnści reklamy: niedzwlnej w świetle bwiązująceg prawa plskieg i międzynardweg raz zasadami współŝycia spłeczneg, naruszającej bwiązujące nrmy, wzywające d nienawiści raswej, etnicznej, wyznaniwej, zawierającej treści prngraficzne, pchwalającej faszyzm, nazizm, kmunizm, prpagującej przemc, braŝającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych sób itp. której treść lub frma jest sprzeczna z linią prgramwą bądź charakterem publikacji, 7. Redakcja zbwiązuje się d zamieszczenia w prtalu zamówinej dpłatnie reklamy w terminie 3 dni rbczych d dnia wpłaty naleŝnści na wskazany rachunek bankwy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankweg pdmitu wydająceg prtal. 8. Reklama będzie wyświetla na prtalu d terminu pisaneg w zamówieniu, za który Zlecenidawca płacił naleŝnść. 9. Redakcja infrmuje Zlecenidawcę w frmie pisemnej przesyłając mail nie przyjęciu zgłszneg zlecenia, w szczególnści z przyczyn pisanych w 4, 5 i 6 niniejszeg regulaminu. 1. Zlecenidawca mŝe zgłsić reklamację zamówinej usługi reklamwej. Reklamacja pwinna być złŝna w frmie pisemnej i skierwana na adres Reklamacja musi zawierać dane zgłaszająceg, datę zlecenia, pis zamówienia raz przedmit reklamacji. O spsbie rzpatrzenia reklamacji Zlecenidawca zstanie pwiadminy w terminie 3 dni d daty zgłszenia reklamacji. 11. Pstanwienia niniejszeg regulaminu bwiązują d mmentu ich publikwania. Redakcja prtalu zastrzega sbie praw d zmiany pstanwień regulaminu. Zmiany regulaminu dknuje się przez ich zamieszczenie w miejsce pstanwień dtychczaswych bądź ddanie d pstanwień regulaminu lub usunięcie dtychczaswych pstanwień. 9

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo