Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych"

Transkrypt

1 Micha³ Wolañski - student SGH Warszawa i Fachhochschule Gelsenkichen SPRZEDA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ INTERNET Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych obecnie przed wiêkszoœci¹ polskich organizatorów transportu zbiorowego jest stworzenie dostêpnego i przyjaznego u ytkownikowi systemu dystrybucji biletów. Oznacza to danie klientowi mo liwoœci ³atwego nabycia pe³nej gamy ofert taryfowych, bez koniecznoœci wiêkszego wysi³ku, równie w godzinach wieczornych i nocnych, czy w dni wolne. To tak e zdolnoœæ do udzielania potencjalnemu pasa erowi wszystkich potrzebnych informacji, poprowadzenia go za rêkê nawet jeœli nie zna taryfy. Oczywiœcie wychodz¹c naprzeciw potrzebom u ytkowników nie mo na zapominaæ o utrzymywaniu niskich kosztów oraz o zabezpieczaniu siê przed wprowadzaniem do sprzeda y biletów fa³szywych. Problem budowy sieci dystrybucji mo na rozwi¹zaæ na wiele sposobów, z których w zasadzie wszystkie cechuj¹ siê specyficznymi ograniczeniami i wadami. Sprawia to, e ró ne œrodki takie jak np. wprowadzanie automatów biletowych, sprzeda y u kierowcy, czy oferowanie bezgotówkowo rozliczanych biletów na czas nieokreœlony 1) uzupe³niaj¹ siê nawzajem, odpowiadaj¹c ró nym potrzebom i oczekiwaniom ró nych grup klientów. Bardzo specyficznym kana³em dystrybucji jest internet, który w tym aspekcie popularnoœæ zyska³ dziêki tanim liniom lotniczym, us³udze nieco innej, ni transport zbiorowy w mieœcie. W tym artykule wychodz¹c od studium przypadku z Niemiec przeanalizowane zostan¹ mo liwoœci wdro enia omawianego rozwi¹zania w polskich przedsiêbiorstwach komunikacyjnych, wraz z opisem rozwi¹zañ technicznych, pozwalaj¹cych na sprawn¹ sprzeda i kontrolê. Szczególny nacisk zostanie po³o ony na próbê scharakteryzowania osób, które korzysta³yby z takiego kana³u dystrybucji i dobrania do tego stosownych ofert. 1) Pod tym pojêciem rozumie siê samoodnawialny bilet miesiêczny, za który op³ata pobierania jest bezgotówkowo np. z konta. Por. Wolañski M.: Trendy doskonalenia us³ug komunikacji miejskiej. Biuletyn komunikacji miejskiej nr. 74, s. 35 2) Studium powsta³o czêœciowo na podstawie rozmowy z p. Thomasem Steffenem z DSW, przeprowadzonej 8 lutego Studium przypadku Dortmunder Stadtwerke 2) Dortmunder Stadtwerke (DSW), to spó³ka miejska zajmuj¹ca siê gospodark¹ komunaln¹ m.in. komunikacj¹ zbiorow¹ na terenie Dortmundu. Do jej zadañ nale y równie lokalna dystrybucja biletów wg. taryfy zwi¹zku komunikacyjnego VRR, obejmuj¹cego ca³e Zag³êbie Ruhry. DSW prowadzi równie sprzeda niektórych ofert o wiêkszym zasiêgu, takich jak np.: Schönes Wochenende Ticket (bilet dzienny, 5- osobowy wa ny w poci¹gach regionalnych i wybranych systemach komunikacyjnych na terenie ca³ego kraju), Schöner Tag NRW (bilet dzienny wa ny w ca³ej Nadrenii Westfalii, na kolei i w komunikacji miejskiej dla 1 lub 5 osób), Schöne Fahrt NRW (bilet na jeden przejazd w granicach landu za cenê zrycza³towan¹), bilety wg. taryfy przejœciowej, wspólnej z s¹siednim zwi¹zkiem VRL. Budowana systematycznie od wielu lat sieæ dystrybucji biletów DSW tak jak w przypadku wiêkszoœci przedsiêbiorstw komunikacyjnych w Niemczech tradycyjnie bazuje na automatach oraz sprzeda y przez kierowcê. 200 automatów DSW znajduje siê na stacjach lekkiego metra oraz wybranych innych przystankach. Po- ³owa urz¹dzeñ wyposa ona jest w ekran dotykowy i oferuje pe³n¹ gamê biletów, a tak e do³adowywanie kont telefonii komórkowej pre-paid, co zapewnia przewoÿnikowi dodatkowe przychody. Ka dy automat posiada interfejs w kilku jêzykach, sprzedaje wszystkie bilety wg. taryf VRR oraz VRR/VRL, przyjmuje monety i banknoty oraz wydaje resztê. Akceptowana jest równie p³atnoœæ GeldKarte standardow¹ elektroniczn¹ portmonetk¹ emitowan¹ przez praktycznie wszystkie banki w kraju. Z kolei prowadz¹cy tramwaje i autobusy oferuj¹ bilety jednorazowe, 4-krotnego przejazdu oraz dzienne bez dodatkowych op³at. Dziêki urz¹dzeniom do wydruku i sorterom monet, sam proces sprzeda y przebiega bardzo sprawnie, ³¹cz¹c siê ze sprawdzaniem biletów przy wchodzeniu do pojazdu. Oprócz gotówki akceptowana jest równie GeldKarte. Bilety miesiêczne w du ej czêœci rozprowadzane s¹ w formie biletu na czas nieokreœlony na postawie umowy, któr¹ mo na zawrzeæ korespondencyjnie, lub w jednym z czterech punktów obs³ugi klienta, zajmuj¹cych siê kompleksowym rozwi¹zywaniem problemów komunikacyjnych pasa erów. Znaczki do tradycyjnych biletów miesiêcznych dostêpne s¹ równie we wszystkich automatach.

2 Dodatkowo DSW wspó³pracuje z w³aœcicielami niewielkich sklepików na przedmieœciach. Prowadz¹ oni sprzeda najpopularniejszych biletów. Oferty VRR na terenie Dortmundu mo - na nabyæ równie za poœrednictwem niemieckiej kolei DB, w automatach i centrach obs³ugi klienta ReiseZentrum. Tak zorganizowana sieæ sprzeda y w zasadzie zapewnia³a pasa erom bardzo dobr¹ dostêpnoœæ. Niemniej jednak w celu dalszego wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów, ju w 1998 roku zdecydowano siê na rozwijanie sprzeda y przez internet, monitoruj¹c starannie wyniki oraz profil u ytkowników. By³o to wówczas pierwsze tego typu rozwi¹zanie w komunikacji miejskiej w Niemczech. Obecnie w sprzeda y internetowej dostêpne s¹ w zasadzie wszystkie bilety oferowane przez DSW, obowi¹zuj¹ce co najmniej jeden dzieñ, niezale nie od obszaru wa noœci. Od pewnego czasu dostêpna jest równie mo liwoœæ zawarcia t¹ drog¹ umowy zakupu biletu na czas nieokreœlony. Sam proces zakupu nie jest skomplikowany. Po wyborze produktu i uregulowaniu p³atnoœci za pomoc¹ obci¹ enia konta, ta metoda jest w Niemczech prosta i popularna klient otrzymuje unikatowy kod rezerwacji. 20 sekund póÿniej, po sprawdzeniu numeru konta, wysy³ana jest wiadomoœæ , umo liwiaj¹c¹ wydruk biletu, pod warunkiem wpisania wczeœniej otrzymanego kodu. Jest to zabezpieczenie przed skutkami otrzymania wiadomoœci przez osoby trzecie. Raz zarejestrowani klienci nie musz¹ podawaæ swoich danych wiêcej razy póÿniej przy u yciu has³a i loginu (identyfikatora u ytkownika) mog¹ dokonaæ zakupu jeszcze szybciej. Bilet mo na wydrukowaæ na dowolnej drukarce. W celu zabezpieczenia przed fa³szerstwem, ka dy egzemplarz wyposa ony jest w indywidualny numer autoryzacyjny, naniesiony w postaci numerycznej oraz kod paskowy. Dodatkowo zaœ przy zakupie nale y podaæ dane osobowe, które zostan¹ naniesione na blankiet. Wszystkie bilety s¹ imienne, wa ne wy³¹cznie z dowodem osobistym lub paszportem. W razie wykrycia ewentualnego fa³szerstwa u³atwia to ustalenie personaliów sprawcy, dodatkowo zaœ zabezpiecza np. przed kilkukrotnym wydrukiem jednego biletu i jednoczesnym korzystaniem z niego przez wiêksz¹ iloœæ osób. Przy okazji zbiera siê przydatne do analiz marketingowych dane, dotycz¹ce miejsca zamieszkania, wieku, czy p³ci klientów. Dwie ostatnie informacje s¹ równie u yteczne przy szybkiej kontroli biletów, np. przy wchodzeniu do autobusu. Rysunek 1 Bilet internetowy Autor uzyska³ rysunek do publikacji z biura prasowego emitenta biletu Wygl¹d biletu (por. rys. 1) dodatkowo utrudnia przerobienie danych na wydruku jego rodzaj, termin wa noœci i dane u ytkownika s¹ na nim powtórzone kilkadziesi¹t razy, w ró ny sposób. Jednak najpowa niejszym zabezpieczeniem przed nadu yciami jest sam numer rezerwacji oraz mo liwoœæ jego autoryzacji. W przypadku DSW ka dy kontroler ma mo - liwoœæ zadzwonienia do centrum autoryzacyjnego i automatycznego uzyskania danych o wa noœci biletu i jego posiadaczu. OdpowiedŸ otrzymuje SMSem. Oczywiœcie dane wysy³ane s¹ jedynie na zg³oszonym wczeœniej, uprawnionym u ytkownikom. Zesz³oroczn¹ nowoœci¹ jest wyposa enie numerów biletów w cyfry kontrolne oraz stworzenie specjalnej aplikacji Java na telefony komórkowe, umo liwiaj¹cej niezw³oczn¹ i bezkosztow¹ kontrolê poprawnoœci numeru. Analizy marketingowe wykaza³y, e bilety w internecie kupuje bardzo specyficzna grupa klientów osoby w wieku lat, korzystaj¹ce z komunikacji miejskiej nieregularnie oraz zaopatruj¹ce siê w bilety jedynie przez sieæ. A zatem wielu z tych klientów przed ka dym zakupem zastanawia siê, czy wybraæ w³aœnie DSW, czy inny œrodek transportu. I wielu z nich mog³oby od komunikacji miejskiej odejœæ, gdyby nie internetowa bileteria. Wbrew prognozom, wielkim sukcesem okaza³a siê tak- e sprzeda przez internet biletów na czas nieokreœlony, która pozwoli³a przyci¹gn¹æ do wirtualnego sklepu równie sta³ych u ytkowników komunikacji. W tym przypadku drukowany od rêki bilet papierowy po pewnym czasie zastêpuje przysy³ana poczt¹ karta chipowa. Chocia na tle innych kana³ów sprzeda y internet ma w DSW niewielki udzia³, to fakt, e pozwala pozyskaæ dodatkowych pasa erów i generuje niezwykle niskie koszty w 7

3 przeliczeniu na transakcjê przewa aj¹ w ca³oœciowej ocenie tego medium. Warto równie wspomnieæ, e z tej samej platformy do sprzeda y biletów korzystaj¹ równie 4 inne przedsiêbiorstwa z s¹siaduj¹cych miast, wspó³dzia³aj¹ce z DSW równie na innych polach np. zakupu taboru. Inni u ytkownicy to tak e ró ne jednostki miejskie (np. biuro informacji turystycznej sprzedaje w ten sposób karty turystyczne) oraz land (oferty Schöner Tag NRW i Schöne Fahrt NRW). Wkrótce aplikacja zostanie wdro ona we wszystkich przedsiêbiorstwach zrzeszonych w VRR. Partnerom pozwala to znacznie obni yæ koszty dzia³alnoœci, w porównaniu do tworzenia w³asnych aplikacji, zaœ DSW zapewnia dodatkowe przychody ze sprzeda y rozwi¹zania informatycznego. Kolejn¹ zalet¹ jest perspektywa utworzenia jednego sklepu z biletami dla ca³ego landu, a nawet Niemiec, co by³oby udogodnieniem dla osób np. podró uj¹cych po kraju i chc¹cych jeszcze przed wyjazdem zaopatrzyæ siê równie w bilet dzienny na miasto, które bêd¹ odwiedzaæ. Wielu partnerów do wspólnej sprzeda y pozyskuje siê oferuj¹c wspólnie oferty kombinowane, umo liwiaj¹ce np. udzia³ w imprezie oraz dojazd na ni¹. Ciekawym eksperymentem by³a wystawa ogrodnicza w Gronau, na któr¹ bilety przez internet w bardzo atrakcyjnej cenie (dla grup 5-osobowych, dojazd poci¹giem z dowolnego miejsca w landzie gratis) kupowa³y nawet osoby starsze. Internet na tle innych kana³ów dystrybucji biletów W studium przypadku szczegó³owo pokazano, e w porównaniu z polskimi organizatorami komunikacji, DSW posiada³o ju w momencie wprowadzania sprzeda y internetowej rozbudowan¹ sieæ dystrybucji i samo nabycie biletu dziennego w niedzielê nie by³o tam wielkim problemem. Mimo to wdro enie tego systemu sprzeda y okaza³o siê nadspodziewanym powodzeniem. Podstawow¹ zalet¹ sprzeda y biletów przez internet jest mo liwoœæ zaoferowania dowolnej iloœci biletów przez ca³¹ dobê i w ka dym miejscu, nie generuj¹c przy tym nadmiernych kosztów. Wirtualna bileteria dzia³a równie na przedmieœciach (trudno jest tam stworzyæ rentown¹ sieæ automatów) i oferuje bardziej nietypowe, czêsto wymagaj¹ce wyjaœnienia i porady, oferty taryfowe, których nie mogliby sprzedawaæ kierowcy. Na stronie internetowej mo na równie niedrogo stworzyæ interfejs w kilku jêzykach. Zatem turyœci nie musz¹ po przyjeÿdzie do nowego miasta poœwiêcaæ czasu na znalezienie automatu biletowego, czy kiosku, porozumienie siê ze sprzedawc¹, zg³êbienie niuansów lokalnej taryfy, czy wreszcie rozmienienie pieniêdzy. Od razu trzymaj¹ bilet w kieszeni i wsiadaj¹ do poci¹gu lub autobusu. Korzyœci dotycz¹ równie obcokrajowców d³u ej przebywaj¹cych w danym kraju, ale nie potrafi¹cych siê porozumieæ z kioskarzem, czy kierowc¹. 8 Internetowa platforma umo liwia równie sprzeda pe³nej gamy biletów w nietypowych miejscach, jak np. w recepcjach hotelowych, biurach obs³ugi targów, podró y, czy informacji turystycznej, bez koniecznoœci inwestowania tych podmiotów w kilkanaœcie bloczków biletów, czy te specjalne urz¹dzenia. Kolejn¹ zalet¹ jest mo liwoœæ oferowania krótkich serii biletów promocyjnych np. kombinowanych których druk poch³on¹³by du o pieniêdzy. Dziêki niskim kosztom dystrybucji mo na zachowaæ bardzo atrakcyjne ceny takich ofert tak, jak w opisanym przypadku wystawy ogrodniczej w Gronau. W ten sposób sprzeda biletów przez internet rozwija dotychczasow¹ ofertê przedsiêbiorstw, pozwalaj¹c nie tylko u³atwiæ dostêp do sieci sprzeda y sta³ym klientom (korzystaj¹cym z komunikacji mniej lub bardziej regularnie), ale równie uzyskaæ cennych nowych pasa erów. O rozwojowych tendencjach tego kana³u sprzeda y mog¹ œwiadczyæ równie opublikowane w Public Transport International wyniki badañ przeprowadzonych przez pracowników przedsiêbiorstwa komunikacyjnego SBB ze Stuttgartu, wskazuj¹ce e 30% przedsiêbiorstw komunikacji miejskiej ju korzysta z tego kana³u sprzeda y, a dalsze 22% zamierza korzystaæ w przysz³oœci. 3) Rozwi¹zania techniczne Wdro enie sprzeda y biletów przez internet wi¹ e siê z dwoma podstawowymi problemami technicznymi pobieraniem op³aty i sprawdzaniem oryginalnoœci (autoryzacj¹). P³atnoœæ w polskich warunkach mo e odbywaæ siê podobnie, jak w wiêkszoœci krajowych sklepów internetowych, wzorowane na DSW obci¹ anie konta jest niemo liwe. U nas standardowym rozwi¹zaniem s¹ systemy p³atnoœci kartami, oferowane przez wyspecjalizowane firmy. To w³aœnie im, a nie sprzedawcy podawane s¹ dane karty. Zadaniem tych instytucji jest równie zape³nienie pewnego bezpieczeñstwa transakcji. Rozwi¹zanie to pozwala na akceptacjê standardowych kart wypuk³ych oraz specjalnych kart wirtualnych przeznaczonych do transakcji internetowych. Niezwykle atrakcyjne s¹ systemy P³acê z Intelligo oraz mtransfer. Umo liwiaj¹ klientom najpopularniejszych wirtualnych banków (Intelligo PKO BP i mbank BRE Banku) dokonanie przelewu na rzecz sprzedawcy, wraz z niezw³ocznym, autoryzowanym potwierdzeniem. Ich zalet¹ jest fakt, e sama transakcja uwierzytelniania jest przeprowadzana przez bank, tak wiêc klient nie podaje nawet sprzedawcy adnych danych, które mog³yby byæ wykorzystane na jego niekorzyœæ. Nale y przewidy- 3) W badaniu udzia³ wziê³o 27 przedsiêbiorstw, w tym 9 niemieckich, 23 europejskie, 3 z Ameryki, 2 z Azji i 1 z Afryki. Za: Höflinger P, Promoli K.: Neue Medien. Eine Chance für ÖPNV. Der öffentliche Nahverkehr in der Welt, 6/2001, s

4 waæ, e tego typu us³ugi bêd¹ prze ywa³y dalszy rozwój. Pewnym rozwi¹zaniem raczej komplementarnym, ni alternatywnym jest równie zastosowanie systemu prepaid, analogicznego np. do stosowanego w Polsce systemu Biletu SMS, znanego np. z Poznania. Inn¹ mo liwoœci¹ jest jednorazowe wype³nienie przez klienta zgody na obci¹ anie jego rachunku lub karty w systemie direct debt, a nastêpnie regularne potr¹canie nale noœci. Wad¹ tych rozwi¹zañ jest koniecznoœæ kontaktu ze sprzedawc¹ i brak mo liwoœci nabycia biletu od razu po podjêciu pierwszej decyzji, co mo e zniechêcaæ. Dodatkowo pierwsza opisywana metoda wymaga wydania pieniêdzy z góry oraz regularnych wizyt w kiosku, przez co mo e byæ dla pasa era mniej atrakcyjna, ni zwyk³e kupienie kilku biletów na zapas. Wielkim atutem przedsiêbiorstw komunikacyjnych przy sprzeda y przez internet jest fakt, e klient zna firmê równie ze œwiata realnego i wie, e istnieje ona nie od dziœ oraz jest odpowiedzialna. To pozwala na du o wiêksze zaufanie, ni w relacjach ze standardowymi przedsiêbiorstwami handlu internetowego. O tyle, o ile p³atnoœci odbywaj¹ siê w przypadku biletów komunikacyjnych na takich samych zasadach, jak w ka dej innej bran y, to proces kontroli czy te raczej autoryzacji biletu stwarza wiele specyficznych problemów. Wymagane jest stworzenie warunków technicznych do sprawdzenia, czy kod podany na druku rzeczywiœcie upowa nia dan¹ osobê do przejazdu. W przeciwieñstwie do tanich linii lotniczych, czy miêdzynarodowych po³¹czeñ autobusowych w komunikacji miejskiej nie jest mo liwie stworzenie listy pasa erów i prosta weryfikacja. Dwie najprostsze metody weryfikacji oryginalnoœci biletów cyfry kontrolne i autoryzacja przez telefon komórkowy zosta³y ju opisane w studium przypadku DSW. Ich ogromn¹ zalet¹ jest brak koniecznoœci inwestowania w drogie, dedykowane urz¹dzenia techniczne, zaœ przy umiarkowanej skali sprzeda y nieco d³u szy czas sprawdzania nie usprawiedliwia wiêkszych wydatków. Bardziej zaawansowanym rozwi¹zaniem jest czytnik kontrolerski wyposa ony w mo liwoœæ autoryzacji biletów. Numer biletu mo e byæ do niego wprowadzany przez kontrolera za pomoc¹ klawiatury lub poprzez czytnik kodów paskowych oraz weryfikowany metod¹ sprawdzenia cyfry kontrolnej albo zapytania on-line do bazy danych. Oczywiœcie im kontrola wygodniejsza, dok³adniejsza i szybsza tym urz¹dzenie dro sze. Warto dodaæ, e te same rozwi¹zania techniczne, które umo liwiaj¹ sprawdzenie on-line wa noœci biletów internetowych i SMS, mog¹ byæ równie wykorzystywane do weryfikacji biletów na czas nieokreœlony, chocia tak e tutaj wystarcza prostsze sprawdzanie off-line, o ile tylko baza danych ka dego czytnika bêdzie czêsto i regularnie aktualizowana. Takie rozwi¹zanie w Zag³êbiu Ruhry przewa a. Sprzeda przez internet jest du o bardziej skomplikowana, jeœli w mieœcie tak jak np. w Warszawie istnieje system oparty na biletach innych ni papierowe, zaœ w niektórych przypadkach kontrola musi siê odbywaæ automatycznie, wykorzystuj¹c np. bramki stoj¹ce przy wejœciu na perony metra. Najprostszym rozwi¹zaniem takiego problemu jest ustawienie na ka dej g³owicy stacji pracownika, maj¹cego mo liwoœæ kontroli wzrokowej uprawnieñ i wpuszczania do strefy ograniczonego dostêpu. Zalet¹ tego systemu jest przede wszystkim jednoczesne ca³kowite uszczelnienie systemu, gdy osoba ta bêdzie kontrolowa³a jednoczeœnie dostêp na perony osób posiadaj¹cych uprawnienia do przejazdów bezp³atnych. Wad¹ s¹ oczywiœcie koszty personalne. Mo na równie wyposa yæ wybrane bramki przynajmniej po jednej na g³owicy w dodatkowe czytniki kodów paskowych, które automatycznie mog¹ wpuszczaæ posiadaczy biletu internetowego. Systemy dostêpu oparte na kodach paskowych nie s¹ w Polsce nowoœci¹ stosowane s¹ m.in. w oœrodkach narciarskich na Skrzycznem i Szrenicy. To rozwi¹zanie cechuje siê zwykle najlepszym stosunkiem kosztów do efektów. Trzecim wariantem jest koniecznoœæ posiadania przez pasa era karty identyfikacyjnej w formie przewidzianej dla standardowego biletu (np. karta zbli eniowa lub kartonik z paskiem magnetycznym). W momencie zakupu przez internet pasa er podaje numer noœnika i od tego momentu uprawnia on do korzystania z komunikacji na zasadach wybranej oferty. Oczywiœcie przynajmniej przy pierwszym skasowaniu po nowej transakcji wymaga to autoryzacji on-line, co wi¹ e siê albo z du ymi kosztami, albo z uzupe³nianiem karty o bilet papierowy, na wypadek, gdyby klient rozpoczyna³ podró œrodkiem transportu wyposa onym w zwyk³y kasownik dzia³aj¹cy off-line. Dodatkow¹ wad¹ jest koniecznoœæ wydania klientowi karty. Profil polskich internautów Przy podejmowaniu decyzji o uruchamianiu sprzeda- y biletów przez internet oraz kszta³cie tej us³ugi warto bardzo dok³adnie przeanalizowaæ internetowe nawyki mieszkañców danego miasta. W ogólnoœci mo na stwierdziæ, e obecnie w Polsce z internetu korzysta ok. 6 milionów osób, z czego 63% minimum kilka razy w tygodniu. 4) Badania Akademii Ekonomicznej w Krakowie z 2000 roku 5) wykaza³y, e 18,7% internautów mieszka w miastach 4) Meller M.: Raport mniejszoœci. Internet standard, 5) Kuziak M.: II Ogólnopolskie badanie polskich u ytkowników sieci Internet, Katedra Marketingu Akademii Ekomomicznej w Krakowie, 9

5 od do , zaœ 25,6% powy ej miliona mieszkañców. Wyliczono równie, e 56% internautów mieœci siê w przedziale wieku lat, zaœ 72% w lat. 15% to uczniowie, a 36,5% - studenci. Taka struktura jest z punktu widzenia przedsiêbiorstw komunikacji miejskiej zw³aszcza w wiêkszych miastach bardzo korzystna, gdy gwarantuje dostêp do potencjalnych klientów, bêd¹cych do tego osobami m³odymi, czyli w du ej czêœci korzystaj¹cymi jeszcze z komunikacji miejskiej. Pozyskanie ich, jako klientów, na d³u ej da du e korzyœci zarówno pod wzglêdem polityki transportowej, jak i wp³ywów ze sprzeda y biletów w szczególnoœci wg. taryfy normalnej. Krakowskie badania wykaza³y równie, e 34% internautów wiêcej ni jednokrotnie wykonywa³o zakupy przez internet, dalsze 12,5% jednokrotnie, zaœ 31,5% chocia jeszcze nigdy nic t¹ drog¹ nie naby³o, to wyra a zainteresowanie na przysz³oœæ. Oznacza to zatem, e internet jest nie tylko Ÿród³em informacji, czy rozrywki, ale równie miejscem zakupów i wiele osób jest ju do tego przyzwyczajonych. Oczywiœcie obserwuj¹c kraje wysokorozwiniête i trendy wieloletnie w Polsce mo na byæ praktycznie pewnym, e zarówno iloœæ osób kupuj¹cych przez sieæ, jak i korzystaj¹cych z niej bêdzie wci¹ lawinowo ros³a. Potencjalne mo liwoœci zastosowania rozwi¹zania w Polsce DSW wprowadzi³o sprzeda biletów przez internet w momencie, kiedy dysponowa³o ju bardzo bogat¹ sieci¹ dystrybucji biletów. W Polsce w wielu miastach jest samo kupienie najzwyklejszego biletu jednorazowego wieczorem ju stanowi problem. To oczywiœcie zwiêksza szansê powodzenia wdro enia nowego systemu, czyni je jeszcze bardziej zasadnym. Bior¹c pod uwagê charakterystykê posiadaczy dostêpu do internetu nale y nie zapominaæ, eby w ofercie oprócz biletów okresowych których zakup bezgotówkowy jest w Polsce wci¹ bardzo trudny zaoferowaæ równie pe³n¹ gamê biletów krótkookresowych, np. 1-, 3- i 7-dniowych, nawet jeœli nie ma ich w normalnej sprzeda y. Mog¹ byæ one œwietnym rozwi¹zaniem dla internautów, którzy wprawdzie dysponuj¹ samochodem, ale jako osoby otwarte na nowoœci, chc¹ spróbowaæ czegoœ innego, bo w³aœnie maj¹ doœæ korków, czy t³oków na parkingu. Albo akurat nadszed³ 1 listopada i wybieraj¹ siê na cmentarz. Wtedy sklep internetowy pomo e przezwyciê- yæ brak znajomoœci taryfy oraz sieci dystrybucji, a tak e pozwoli skorzystaæ rzeczywiœcie z ca³oœci oferty, a nie tylko tych propozycji, które akurat s¹ dostêpne w pobliskim kiosku. Kolejne zastosowanie biletu internetowego, to ró ne nietypowe bilety (np. kombinowane), których w Polskich 10 warunkach po prostu nie da siê wprowadziæ do szerszej sieci dystrybucji. A zintegrowana op³ata za wstêp na targi, czy mecz i dojazd do nich jest wielk¹ zalet¹ dla organizatora, gdy mniejsza iloœæ samochodów udra nia dojazd i pozwala w d³ugim okresie zmniejszyæ koszty budowy rzadko wykorzystywanych parkingów. To znowu jest rozwi¹zanie skierowane do osób nie posiadaj¹cych biletów miesiêcznych, rzadko korzystaj¹cych z komunikacji, ale czêœciej z internetu. Jak ju uzasadniono we wczeœniejszej czêœci szczególne znaczenie maj¹ równie oferty skierowane do turystów krajowych i zagranicznych. Pod tym wzglêdem bardzo cenne by³oby wzorem niemieckim wspó³dzia³anie przedsiêbiorstw wdra aj¹cych bilety internetowe w Polsce, którego celem by³oby stworzenie jednego miejsca, gdzie klient bêdzie móg³ kupiæ wszystkie oferowane w kraju bilety internetowe komunikacji miejskiej. Podsumowanie Z pewnoœci¹ ciê ko sobie wyobraziæ, eby internet osi¹gn¹³ du y udzia³ w ca³oœci sprzeda y biletów w Polsce, czy nawet Niemczech. To jest i na razie bêdzie rozwi¹zanie niszowe. Ale nisza, któr¹ w ten sposób siê zajmuje jest dla przedsiêbiorstw komunikacyjnych i organów prowadz¹cych politykê transportow¹ bardzo cenna. W ten sposób docieramy bowiem do osób, które rzeczywiœcie maj¹ wybór miêdzy samochodem, a komunikacj¹. Mog¹ podejmowaæ codziennie decyzjê o wyborze œrodka transportu, mog¹ na razie korzystaæ z komunikacji, ale jak nie bêd¹ zadowoleni, to kiedyœ przestan¹ (studenci). A ci internauci którzy ju je d ¹ samochodami, s¹ ludÿmi otwartymi na innowacje, mog¹ kiedyœ zechcieæ skorzystaæ z tramwaju. Ka da z takich osób mo e byæ jêzyczkiem u wagi, tak e jeœli chodzi o realizacjê celów finansowych. Szczególn¹ cech¹ tej niszy jest równie du a dynamika wzrostu, coraz wiêcej ludzi ma dostêp do internetu i wykorzystuje go równie jako miejsce zakupów. Dodatkowo w polskich warunkach osi¹ga siê dogêszczenie sieci dystrybucji, które jest potrzebne od zaraz, a na które nie ma œrodków. Internet bardzo tanio pozwoli wyeliminowaæ tê wadê. Niestety tylko w oczach niektórych klientów, ale w du ej czêœci w³aœnie tych maj¹cych mo liwoœæ wyboru. Nale y równie pamiêtaæ o... œwietnym wydÿwiêku spo- ³ecznym i medialnym sprzeda y internetowej, pozwalaj¹cym budowaæ wizerunek nowoczesnej, innowacyjnej i przyjaznej pasa erowi komunikacji miejskiej. To nie jest bez znaczenia.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174a NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 brak biletu brak uprawnieñ do ulgi przekroczony czas brak prolongaty

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W KONINIE

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W KONINIE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 248 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011r. REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W KONINIE 1 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Koninie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r.

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r. PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem powiatów sąsiednich SPPOFAP) Poznań, 4 lutego 2015 r. Działania i rezultaty

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta Żł obek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta zawarta w Poznaniu w dniu..., pomiędzy: imi ę i nazwisko (matki i ojca)... adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

TRICARE Overseas Program (TOP)

TRICARE Overseas Program (TOP) TRICARE Overseas Program (TOP) Krótka instrukcja dla dostawców usług obsługujących beneficjontów programu TOP Prime Remote TRICARE is a registered trademark of the Department of Defense, Defense Health

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r.

UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW Szanowni Mieszkañcy, Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, i w najbli szym czasie przejmie do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności Warunki taryfowe oferty Multi Plaża I. Słoneczny Patrol Bydgoszcz Hel Bydgoszcz II. Leżak, Parawan Władysławowo Hel Władysławo Oferta MULTI PLAŻA kierowana jest do wszystkich osób chcących komfortowo i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo