Nr 8 (88) Sierpień 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 8 (88) Sierpień 2006"

Transkrypt

1 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący: Urszula Kurek Adres redakcji: ul. Lubelska 3, skr. poczt. 9, Bełżyce, tel , fax , Skład i druk: Drukarnia Alf-Graf Lublin, ul. Kościuszki 4, tel Wszystkie zdjęcia nie podpisane wykonała Urszula Kurek. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów.

2

3 2 Œwiêto plonów Do ynki powiatowe i zarazem wojewódzkie odbêd¹ siê w tym roku w Rudawcu 2/3 wrzeœnia Starosta lubelski zaprasza tradycyjnie delegacjê naszej gminy, jak te wybrane dwa wieñce do ynkowe przygotowane w kategorii wieñców wspó³czesnych i tradycyjnych, które wezm¹ udzia³ w Konkursie Wieñców Do ynkowych Powiatu Lubelskiego. Dla laureatów obydwu kategorii przewidziano nagrody: I miejsce 700 z³, II miejsce 500 z³, III miejsce 300 z³ oraz 200 z³ dla wszystkich zaprezentowanych wieñców. PROGRAM DO YNEK WOJEWÓDZTWA I POWIATU LUBELSKIEGO LOTNISKO RADAWIEC SOBOTA 2 WRZEŒNIA 2006 R PRZEGL D TWÓRCZOŒCI LUDOWEJ POWIATU LUBELSKIEGO WYSTÊP KÓ GOSPODYÑ WIEJ- SKICH ORAZ KAPELI LUDOWYCH Z TERENU PO- WIATU LUBELSKIEGO DYVOGRAJ WYSTÊP ZESPO U REGIONALNEGO Z UKRAINY BIESIADA POLSKA WYSTÊP ZESPO U NIEDZIELA 3 WRZEŒNIA 2006 R WYSTAWA ROLNICZA, PREZENTACJA PRZEDSIÊ- BIORSTW Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KOROWÓD DO YNKOWY MSZA ŒW., WYST PIENIA OKOLICZNOŒCIO- WE, KONKURS WIEÑCÓW DO YNKOWYCH WYSTÊP ZESPO U PIEŒNI I TAÑCA WYSTÊPY ZESPO ÓW REGIONALNYCH DYVOGRAJ WYSTÊP ZESPO U REGIONAL- NEGO Z UKRAINY WYSTÊP ZESPO U DREWUTNIA WYSTÊP ZESPO U TREBUNIE TUTKI URSZULA WRÊCZENIE PUCHARU POLSKI W LOTACH BALONOWYCH POKAZ SZTUCZNYCH OGNI IMPREZY TOWARZYSZ CE: Ø Pokazy lotnicze; Ø Weso³e miasteczko; Ø Wystawy sprzêtu rolniczego; Ø Wystawa p³odów rolnych; Ø Jazda konna; Ø Kiermasze sztuki ludowej; Ø Konkursy organizowane przez sponsorów; Ø Konkursy organizowane przez Powiat Lubelski; Ø MISTRZOSTWA POLSKI W LOTACH BALONOWYCH Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. Do ynki gminne odbêd¹ siê 17 wrzeœnia w Wierzchowiskach Starych, bêd¹ one po³¹czone z Festynem Trzech Ziem, podczas Œwiêta chleba odbêdzie siê tak e rozstrzygniêcie konkursu pn. Kolorowy Ogród. Zachêcamy do robienia wieñców do ynkowych, dla ich twórców czekaj¹ nagrody pieniê ne. Powiat opolski szlaki rowerowe czekaj¹ na rowerzystów DO PRZEJECHANIA 200 KM Dla mi³oœników aktywnego wypoczynku Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim przygotowa³o nie lada atrakcjê. Dwieœcie kilometrów szlaków rowerowych, biegn¹cych przez najbardziej urokliwe zak¹tki powiatu. W³adze powiatu postawi³y na rozwój turystyki. Podwalinami s¹ szlaki rowerowe. Szeœæ tras zosta³o ju wyznaczonych i oznakowanych. Wiod¹ zarówno ma³o uczêszczanymi drogami asfaltowymi, utwardzonymi, polnymi, jak równie duktami leœnymi i dolinami rzecznymi. Maj¹ ró ne stopnie trudnoœci. Najkrótsza liczy 14 km, najd³u sza 68. Projektuj¹c je chcieliœmy pokazaæ to co mamy najpiêkniejszego. Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz ma³o znane obiekty dziedzictwa kulturowego przyznaje starosta opolski Zenon Rodzik. Szlaki maj¹ byæ wabikiem na turystów, którzy przyje d aj¹ do pobliskiego Kazimierza Dolnego, Na³êczowa i Pu³aw. Maj¹ zachêciæ ich do równie czêstego odwiedzania powiatu opolskiego. Aktywny wypoczynek ma dodatnio wp³ywaæ na nasz¹ kondycjê. Szlaki rowerowe powiatu opolskiego i okolic: Kazimierz Dolny Opole Lubelskie Bêczyn, Dolina Chodelki, Nitk¹ kolejki w¹skotorowej, Opole Lubelskie Solec nad Wis³¹, Powiœle, Ma³opolski Prze³om Wis³y. Wiêcej szczegó³owych informacji w odnoœniku aktualnoœci. cd. str. 16 Wakacje z Gazet¹ Be³ yck¹ Dziêkujemy za przysy³anie nam piêknych zdjêæ z wakacji. Oczywiœcie s¹ one wyeksponowane na sierpniowej ok³adce, choæ w nowej formie. Urokliwe zak¹tki z ca³ego œwiata jako pocztówki widniej¹ na pla y. Przysypuj¹cy je piasek przypomina o przemijaj¹cym czasie i cieszeniu siê z piêknego i upalnego tegorocznego lata. Fotosy wykonali: Jacek Stec (Sfinks, Egipt), Artur Pi³at (zachodz¹ce s³oñce, Roztocze), Urszula Domagalska (urwisko, Lazurowe Wybrze e; widok z hotelu, Tunezja). Prosimy jeszcze o atrakcyjne zdjêcia najlepiej wykonane aparatem cyfrowym na Nasze krajobrazy równie s¹ piêkne... Red. Nr 8 (88) sierpieñ 2006

4 Be³ yce on line Trwaj¹ prace nad portalem internetowym gminy Be³ yce. mówi Zbigniew Kruczyñski, informatyk Urzêdu Miejskiego w Be³ ycach. Nowa forma bêdzie u³atwia³a œledzenie aktualnoœci na stronie poprzez umiejscowienie ich w g³ównym panelu. Unowoczeœniona forma bêdzie usprawnia³a nawigacjê po zasobach serwisu. Strona bêdzie zachowywa³a przejrzystoœæ dziêki klarownoœci, która ma zostaæ osi¹gniêta poprzez proste a tym samym ³atwe w obs³udze menu u ytkownika o drzewiastej strukturze. Tradycyjnie bêd¹ polecane na stronie najczêœciej poszukiwane informacje w formie banerów na bocznych sekcjach. Nowy modu³ Ksiêgi Goœci nie pozwoli na wysy³anie spamów. Najwa niejsz¹ rzecz¹ jest jednak to, e system bêdzie zbudowany systemem CMS, tzw. System Zarz¹dzania Treœci¹. Polega to na tym, e zarejestrowani urzêdnicy Urzêdu Miejskiego w Be³ ycach bêd¹ mogli samodzielnie zamieszczaæ na stronie w³asne materia³y co pozwoli omin¹æ przekaz przez providera E-studio. Szybkoœæ przep³ywu informacji bêdzie stanowiæ istotne novum. Zapraszamy do regularnych odwiedzin naszego portalu jak i jego wspó³tworzenia. Uwagi w kwestii funkcjonowania bêd¹ reflektowane przy tworzeniu ulepszonego serwisu. Prosimy o nie Og³oszenie Urz¹d Miejski w Be³ ycach informuje, e wnioski dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, bêd¹ przyjmowane od rolników od dnia 1 wrzeœnia 2006 r. do 30 wrzeœnia 2006 r. wraz z fakturami VAT stanowi¹ce dowód zakupu oleju napêdowego w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o enia wniosku. Kwotê zwrotu podatku akcyzowego ustala siê jako iloœæ oleju napêdowego zakupionego od produkcji rolnej, wynikaj¹cej z faktur VAT oraz zwrotu od 1 litra (w 2006 r. 0,45 z³/litr), w tym, e kwota zwrotu podatku nie mo e byæ wy sza ni kwota stanowi¹ca iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju napêdowego, maksymalne zu ycie oleju napêdowego w wysokoœci 86 l na 1 ha u ytków rolnych. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha u ytkowników rolnych bêdzie wynosiæ 38,70 z³. O G O S Z E N I E Burmistrz Be³ yc informuje, e od dnia 1 sierpnia 2006 r. wydawane bêd¹ wnioski dotycz¹ce przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2006 /2007. Powy sze wnioski otrzymaæ mo na w tut. Urzêdzie pokój Nr 12. Jednoczeœnie przypominam, e termin sk³adania up³ywa z dniem 15 wrzeœnia 2006 r. E-obieg W lipcu br. gmina Be³ yce podpisa³a umowê z Wojewod¹ Lubelskim o dofinansowanie a w³aœciwie o refundacjê nak³adów finansowych poniesionych na realizacjê projektu ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u ¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoœci regionów, dzia³anie 1.5 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Efektem opracowanego przez pracowników Urzêdu projektu jest: 1. modernizacja, rozbudowa i dopasowanie do potrzeb Urzêdu istniej¹cej sieci komputerowej w budynku Urzêdu Miejskiego w Be³ ycach; 2. wyposa enie urzêdu w 26 nowych zestawów komputerowych; 3. wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów; 4. u³atwienie bezp³atnego dostêpu do internetu; 5. obni enie kosztów biurowych Urzêdu Miejskiego i wzrost efektywnoœci funkcjonowania Urzêdu; 6. u³atwienie dostêpu do informacji publicznej. E-obieg to system komputerowy, który realizuje funkcjonalnoœæ elektronicznego obiegu dokumentów i spraw z zachowaniem wymagañ instrukcji kancelaryjnej (1998 Dz. U. Nr 160, poz oraz 1999 Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z póÿniejszymi zmianami). Jest form¹ przep³ywu dokumentów i spraw standaryzuj¹c¹ procedury obiegu informacji w firmie. Celami wdro enia e-obiegu s¹: 1. automatyzacja obiegu dokumentów i informacji rejestracja drogi dokumentu wewn¹trz firmy; 2. wdro enie instrukcji kancelaryjnej wraz z katalogowaniem wg nr RWA; 3. podniesienie poziomu kontroli mo liwoœæ kontroli przez u ytkownika z uprawnieniami kierownika. Oferowana aplikacja pracuje w œrodowisku sieciowym jako system wielou ytkownikowy i wielodostêpny. Interfejsem u ytkownika jest dowolna przegl¹darka internetowa, zaœ system pracuje w technologii klient serwer. Podstawowe funkcjonalnoœci aplikacji to: obs³uga kancelarii (i sekretariatów) w zakresie prowadzenia dziennika korespondencji przychodz¹cej i automatycznie tworz¹cego siê dziennika korespondencji wychodz¹cej/ksi¹ ki nadawczej, porz¹dkowanie obiegu dokumentów i spraw wg obowi¹zuj¹cej instrukcji kancelaryjnej z uwzglêdnieniem struktury organizacyjnej jednostki, znakowanie dokumentów i spraw unikalnymi sygnaturami wg schematu numeracji obowi¹zuj¹cego w jednostce, znakowanie dokumentów kodem kreskowym, przechowywanie dokumentów w postaci Ÿród³owej w repozytorium plików, rozbudowany modu³ nadzoru oferuj¹cy funkcje kontrolne uprawnionym u ytkownikom programu. Podsumowuj¹c cechy systemu odzwierciedla on hierarchiczn¹ strukturê organizacyjn¹ firmy wraz z baz¹ pracowników, system posiada bazê Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, która jest podstaw¹ instrukcji kancelaryjnej ka dego podmiotu, elektroniczna rejestracja wraz ze zintegrowanym BIP zapewnia sprawny przep³yw informacji w e-jednostce przyczyniaj¹c siê do podniesienia jakoœci œwiadczonych us³ug i wywi¹zanie siê jednostki z wymogów ustawowych. System mo e obj¹æ dzia³anie Rady Gminy. Umo liwia on pracê jako aplikacjê niezale n¹, sporz¹dzanie spisów zdawczo-odbiorczych, szczegó³ow¹ ewidencjê akt oraz ich alokacji w archiwum w tym rega³u i pó³ki. Umo liwia to zarazem ewidencjonowanie fizycznych wypo yczeñ i zwrotów zasobów archiwalnych, ponadto sporz¹dzenie protoko³ów wybrakowania akt, dla których min¹³ termin przechowywania. Miesiêcznik Samorz¹dowy 3

5 RYNEK PRACY MIASTA I GMINY BE YCE Statystyka PUP Lublin Filia Be³ yce Na koniec czerwca 2006 roku w PUP Lublin Filia Be³ yce zarejestrowanych by³o 1883 osób bezrobotnych, w tym kobiet 930. Wy³¹czone z ewidencji w m-cu czerwcu zosta³o 81 osób. Z gminy Be³ yce zarejestrowanych by³o 849 osób bezrobotnych w tym 435 kobiet z czego 80 osób z prawem do zasi³ku. Tab. 1 Wykszta³cenie a bezrobotni zarejestrowani w PUP Lublin Filia Be³ yce stan z koñca czerwca 2006 r. Tab. 2 Zawody a liczba osób zarejestrowanych w PUP Lublin Filia Be³ yce stan z koñca czerwca 2006 r. pracownik fizyczny; przedstawiciel handlowy. Oferty pracy subsydiowane Pracownik administracyjno-biurowy oraz sprzedawca to najczêœciej pojawiaj¹ce siê oferty sta u. W I-m pó³roczu urz¹d skierowa³ na tê formê zatrudnienia 62 osoby. Celem sta u oraz przygotowania zawodowego jest nabycie nowych umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych. Bardzo dobrze je eli ³¹czy siê to z zatrudnieniem osoby. Niekiedy w sytuacji braku mo liwoœci etatowych sta czy przygotowanie zawodowe staje siê bardzo dobr¹ praktyk¹ i daje lepsze mo liwoœci i szanse zatrudnienia w przysz³oœci. Z przygotowania zawodowego w tej formie skorzysta³o 18 osób. Du ym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszy³o sie doposa enie stanowiska pracy w kwocie do z³. Warunkiem otrzymania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej przez okres min. 2 lat oraz utrzymanie ca³ego stanu zatrudnienia przez okres co najmniej 2 lat. Otrzymane œrodki zosta³y wydatkowane na 5 refundacji. Dotacje bezzwrotne na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, g³ownie handlowej i us³ugowej otrzyma³o 14 osób. Urz¹d kieruje równie osoby na roboty publiczne oraz prace spo³ecznie u yteczne. ¹cznie z tej formy skorzysta³o 27 osób. Szkolenia Oferty pracy Oferty PUP Lublin Filia Be³ yce Bezrobotni mog¹ korzystaæ z ofert pracy jakimi dysponuje Urz¹d Pracy. S¹ to oferty pracy od pracodawców g³ównie z terenu gminy Be³ yce i miasta Lublina. Najczêœciej pojawiaj¹ siê oferty pracy dla sprzedawców. Za nimi s¹ zawody: kierowca samochodu ciê arowego z naczep¹; œlusarz; spawacz; brukarz; robotnik budowlany. Praca za granic¹ Na stronie internetowej PUP Lublin posiadamy oferty zagraniczne pracy przekazywane przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Lublinie. W wiêkszoœci s¹ to oferty gdzie wymagana jest znajomoœæ jêzyka obcego (najczêœciej angielski i niemiecki). Nie jest ona wymagana przy ofertach pracy sezonowej takimi te dysponuje PUP Lublin. Bli sze informacje mo na zasiêgn¹æ w WUP Lublin ul. Okopowa 5. Praca dla niepe³nosprawnych Liczba zarejestrowanych osób jako niepe³nosprawnych 18 osób. Liczba ofert pracy dla osób niepe³nosprawnych 6 posad: prasowaczka; szwaczka; Szkolimy: magazyniera z obs³ug¹ wózków wid³owych sprzedawców/kasjerów dofinansowujemy podwy szenie kategorii prawa jazdy operator sprzêtu ciê kiego pracownika administracyjno-biurowego ¹cznie przeszkolono 52 osoby. Dla Pracodawców Obowi¹zek przyjêcia oœwiadczenia o pozostawaniu w rejestrze PUP osoby przyjmowanej do pracy. W przypadku pozostawania takiej osoby w rejestrze pracodawca w terminie 5 dni powiadamia o fakcie zatrudnienia b¹dÿ podjêcia innej pracy zarobkowej. Nabycie statusu osoby bezrobotnej oraz uprawnieñ zasi³kowych Rejestracja osoby bezrobotnej jak i œwiadczeñ odbywa siê na podstawie dokumentów wymienionych w rozporz¹dzeniu w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Wprawdzie coraz rzadziej, ale pojawiaj¹ siê b³êdnie wype³nione œwiadectwa pracy. Dopilnowanie aby by³y prawid³owe jest korzystne dla samej osoby bezrobotnej, która w przysz³oœci na pewno niejednokrotnie bêdzie siê nim pos³ugiwaæ np. w ZUS. Informacje dostarczone przez PUP Lublin Filia Be³ yce 4 Nr 8 (88) sierpieñ 2006

6 Wywiad z Ann¹ Adamczyk-Chmielewsk¹ kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Be³ ycach Jak funkcjonuje Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Be³ ycach? OPS jest jednostk¹ organizacyjn¹ Urzêdu Miejskiego w Be³ ycach wykonuj¹c¹ zadania w³asne i zlecone z zakresu pomocy spo³ecznej, œwiadczeñ rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Zatrudnionych jest ³¹cznie 15 osób. Ile osób korzysta z pomocy OPS w Be³ ycach? W bie ¹cym roku w okresie od I do VI 2006 r. do OPS w Be³ ycach wp³ynê³o 489 podañ z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z zakresu pomocy spo³ecznej. Z pomocy w formie zasi³ku sta³ego korzysta 57 osób w tym 37 osób samotnie gospodaruj¹cych oraz 20 zamieszkuj¹cych z rodzin¹. Z pomocy w formie zasi³ku okresowego ogó³em objêtych jest 249 osób 193 osobom przyznano zasi³ek okresowy z powodu bezrobocia, 21 osobom z powodu d³ugotrwa- ³ej choroby, 11 osobom z powodu niepe³nosprawnoœci, 24 osobom z innych przyczyn typu trudnej przejœciowo sytuacji finansowej, niskiego dochodu. Z pomocy w formie zasi³ków celowych i w naturze skorzysta³o 61 osób. Programem Pomoc Pañstwa w zakresie do ywiania objêtych jest 381 osób: 306 dzieci korzysta z posi³ku, 85 osób ze œwiadczenia rzeczowego. Opieka socjalna prowadzona jest w 152 rodzinach, w których pojawia siê problem dysfunkcyjnoœci. Œwiadczenia rodzinne wyp³acamy 1009 rodzinom, zaliczkê alimentacyjn¹ pobiera 60 osób. Do koñca czerwca wyp³aciliœmy równie 73 rodzinom tzw. becikowe czyli jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia dziecka bez wzglêdu na dochód rodziny. Kto przychodzi po pomoc najczêœciej, czy ludzie maj¹ opory, wstydz¹ siê korzystaæ ze œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej? Najczêœciej po pomoc finansow¹ zwracaj¹ siê rodziny, gdzie jest problem d³ugotrwa³ego bezrobocia wynikaj¹cego z braku kwalifikacji oraz osoby, które ze wzglêdu na zdarzenia losowe znajduj¹ siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej. Z poradnictwa specjalistycznego najczêœciej zaœ korzystaj¹ ofiary przemocy domowej oraz z ró nymi uzale - nieniami. Liczba osób korzystaj¹cych Anna Adamczyk-Chmielewska kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Be³ ycach. Ur. 26 lipiec 1977 r. w Lublinie. Ukoñczy³a UMCS w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna, Akademiê Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy spo³ecznej UMCS Lublin. mó Dzieciom Przetrwaæ Zimê, gdzie pomoc¹ w formie darów objête s¹ dzieci z rodzin najubo szych, wielodzietnych. OPS dziêki dotacji w wysokoœci z³, przyznanej przez Fundacjê Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeñskiego w Warszawie, od stycznia do czerwca realizowa³ projekt Nasze pierwsze przedszkole maj¹cy na celu zwiêkszenie szansy edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat (uczêszcza³o 15 dzieci). Obecnie projekt bêdzie kontynuowany ju w dwóch grupach od wrzeœnia. Równoczeœnie prowadzone by³y dla rodziców warsztaty ze specjalistami: logopeda, psycholog, pedagog z zakresu edukacji i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Od 1 lipca dziêki dotacji otrzymanej z pomocy OPS w Be³ ycach zwiêksza siê. Dziêki indywidualnym kontaktom ze specjalistami pracy socjalnej klienci maj¹ zapewnion¹ dyskrecjê i nie wstydz¹ siê prosiæ o pomoc. OPS w Be³ ycach bierze udzia³ w licznych akcjach, projektach OPS w Be³ ycach corocznie uczestniczy jako g³ówny terenowy sztab akcji Poz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w wysokoœci z³. bêdzie funkcjonowa³ Klub Integracji Spo³ecznej do udzia³u w którym zapraszamy osoby uzale nione od alkoholu, ich rodziny oraz osoby zagro- one wykluczeniem spo³ecznym. Ca³y czas prowadzimy te bezp³atne poradnictwo specjalistyczne w ramach dzia³alnoœci Oœrodka Interwencyjno-Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej, problemem alkoholowym oraz dla rodziców maj¹cych problemy wychowawcze z dzieæmi. Oferujemy wszechstronn¹ pomoc ofiarom przemocy, m.in. kierujemy ich do Domów Samotnej Matki, hosteli w ramach procedury Niebieska Karta. Ponadto aktualnie trwaj¹ prace nad projektem, który ma na celu aktywizacjê zawodow¹ kobiet, które s¹ d³ugotrwale bezrobotne i korzystaj¹ z pomocy OPS. Powstaje tak e stowarzyszenie, w sk³ad którego bêd¹ wchodziæ pracownicy OPS, nauczyciele, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Komisariatu Policji w Be³ ycach. Jak wygl¹da wspó³praca OPS z innymi instytucjami, przedsiêbiorcami? OPS wspó³pracuje szczególnie z Komisariatem Policji w Be³ ycach. Wspólnie prowadzone s¹ interwencje oraz akcje m.in. wobec osób bezdomnych. W zakresie rozwoju gminnego systemu opieki i profilaktyki nad dzieckiem i rodzin¹ podejmujemy wspólne dzia³ania z Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹, ze szko³ami. Ponadto lokalne firmy i wszyscy przedsiêbiorcy udzielaj¹ nam wsparcia i nie odmawiaj¹ pomocy szczególnie wobec dzieci, np. w ubieg³ym roku ufundowali wyprawki do szkó³ dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebuj¹cych, ofiarowali upominki z okazji Dnia Dziecka. Corocznie bior¹ udzia³ w akcjach charytatywnych. Stale wspó³pracujemy równie z Lubelskim Bankiem ywnoœci, który przekazuje ywnoœæ w ramach Europejskiego Programu Pomocy dla Najubo szej Ludnoœci. Oprócz tego utrzymujê sta³y kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Spo- ³ecznej w Matczynie, ró nymi fundacjami i stowarzyszeniami dzia³aj¹cymi na rzecz dzieci i rodzin. Miesiêcznik Samorz¹dowy 5

7 Podró e Kraków Wilno Trakt Kraków Wilno od XIV do XVI w. by³ jednym z najwa niejszych po³¹czeñ europejskich. Wa nym jego punktem by³ Lublin. Istotnym impulsem o ywiaj¹cym by³o tzw. prawo sk³adu pozyskane w 1432 roku obowi¹zuj¹ce kupców, rzemieœlników do zatrzymania siê w danym mieœcie i do sprzeda y towaru. Miasto uzyska- ³o wówczas na wieczne czasy targi tygodniowe we czwartki. Be³ yce po lokacji znalaz³y siê w 5 km od g³ównego szlaku polsko-litewskiego. Trakt rangê zyska³ dziêki Unii Polski z Litw¹ mia³ znaczenie gospodarcze, handlowe, kulturowe, podró owali nim kupcy, artyœci, rzemieœlnicy, duchowni, królowie. Zygmunt August (1572 r.) utworzy³ nawet pomiêdzy obiema stolicami sta³¹ liniê pocztow¹. Z chwil¹ ustanowienia na sejmie w Lublinie w 1569 r. wspólnej Rzeczypospolitej trakt sta³ siê wewnêtrzn¹ drog¹ po³¹czonego pañstwa. Zmniejszenie znaczenia ci¹gu komunikacyjnego wynik³o z przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy. Przebieg historycznego traktu krakowsko-wileñskiego porównaæ mo na do linii, które zbiega³y siê w kilku miejscach. Z Krakowa je d ono drog¹ wzd³u Wis³y na: Koszyce, Opatowiec, Nowe Miasto Korczyn (obecnie Nowy Korczyn), Pacanów, Po³aniec, Osiek, Pokrzywnicê (Koprzywnicê), Sandomierz i Zawichost. Równolegle funkcjonowa³a trasa, odsuniêta nieco na pó³noc, przez: Proszowice, Wiœlicê, Busko (Zdrój), Szyd³ów, Raków, agów, Opatów i Zawichost. Pomiêdzy obiema drogami by³y po³¹czenia, np. Proszowic z Nowym Miastem Korczynem. Wis³ê przekraczano w Zawichoœcie albo korzystano z przeprawy w Rachowie (Annopol). Z Zawichostu zd¹ ano nastêpnie przez Goœcieradów, Kraœnik, Niedrzwicê albo Dzierzkowice, Urzêdów, Be³ yce do Lublina. Dalej znajdowa³y siê od czasów lokacji Ostrów (obecnie Lubelski) i Parczów (Parczew). Naturaln¹ przeszkodê, któr¹ nale a³o pokonaæ, stanowi³ m.in. Bug. Z kolei z Brzeœcia (wówczas Litewskiego) je d ono przez: Czernawczyce, Kamieniec (wówczas Litewski), Szereszów, Nowy Dwór, Wo³kowysk, Mosty gdzie z kolei przeprawiano siê przez Niemen, Szczuczyn, Wasiliszki, Raduñ i Ejszyszki, ewentualnie przez Lidê. Korzystano równie z d³u szej drogi na Bielsk. ród³o: Na królewskim trakcie Poniewa na rozleg³ych obszarach œwiata, królowie i ksi¹ êta dokonuj¹ nader wielu czynów godnych pamiêci, które z powodu niechêci i niedba³oœci, a mo e nawet z braku ludzi uczonych, okrywa milczenie, my uznaliœmy za rzecz wart¹ trudu niektóre czyny ksi¹ ¹t polskich og³osiæ publicznie. Znakomici panowie, ojcowie, magistrzy i doktorowie! A. D w dniu Œw. Ma³gorzaty 13 lipca wedle przywileju handlowego odby³ siê w Rynku Miejskim w Be³ ycach wielki Jarmark Jagielloñski. Historyczne wakacje w Be³ ycach? 13 lipca odby³ siê na Rynku Miejskim Jarmark Jagielloñski. Impreza pod patronatem Burmistrza Be³ yc, organizatorem której by³ Miejski Dom Kultury przenios³a publicznoœæ w arkana wydarzeñ sprzed setek lat. Dotkn¹æ wielkiego mistrza miecza, poczuæ smak po ywienia s³owiañskiego, zagraæ na pradawnych instrumentach muzycznych, wys³uchaæ chanson de geste pieœni o czynach rycerskich czy wró b szamañskich i legend... Wszystko to wokó³ nas, wœród zieleni przypominaj¹cej naturaln¹ sceneriê ycia naszych przodków. Wir historii porwa³ ka dego kto przechodzi³ przez centrum miasta do czasów œredniowiecza. W ten dzieñ w Be³ ycach bia³og³owy wita³y wojów, szlachta rozgoœci³a siê sarmacko przy sto³ach. Pojedynki, buñczuczne i harde rywalizacje rycerzy w zbrojach przyci¹ga³y uwagê publicznoœci. Huk hakownicy rozpocz¹³ spotkanie poprzedzone przemówieniem organizatorów, w tym skromnego Janusza Kopaczka, inicjatora odnowy królewskiego traktu. Kat z toporem i dybami skupi³ najwiêksz¹ uwagê. Kolejka, aby poczuæ siê jak oprawca, wyd³u a³a siê z godziny na godzinê, byli i tacy co kilka razy dali siê zakuæ. Za krzywoprzysiêstwo wyg³asza³ przy realizacji wyroku kat. Niezaw dy jednakowo uda³o siê ujœæ z yciem kawalerom. Rzucone rêkawice wzglêdem polemiki bohaterów przynosi³y s³awê zrêcznym i wytrzyma³ym w wojach mê- 6 Nr 8 (88) sierpieñ 2006

8 om. Gramotne poruszanie siê na murawie parku rycerzy w tunikach na zbroi kolczatej, pod któr¹ znajdowa³ siê pancerz lametkowy, kolczugi, che³my, napierœniki... i inne militarne atrybuty, wymieniam podstawowe elementy opancerzenia, ale bynajmniej nie be³ yckich wojów... Nasi panowie bowiem chêtnie bawili siê z dzieæmi, demonstrowali ubiór, opowiadali o wygodach tudzie niewygodach stroju. Pawe³ o s³owiañskim imieniu Nawoj z dru- yny z êcznej ciekawie komentowa³: Na sobie ma siê ciê ki strój 14 kilo kolczuga, zale y s¹ d³u sze i krótsze, najciê sza wa y do 20 kg. Che³m wa y oko³o 2/3 kg ale dziêki temu nie boli jak siê uderzy. Mimo wszystko trzeba uwa aæ, bo by³y przypadki jego pêkniêæ, przebicia ostrym toporem lub mieczem. Pod nim trzeba mieæ czapê dobr¹, która amortyzuje uderzenia. Na krucjacie w Choina Horodyszcze zdarzy³ siê przypadek pêkniêcia jego ale na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o. A jak by³o w Be³ ycach? Ostro. Chêtni przebijali mur rycerzy, który tworzyli studenci archeologii UMCS w Lublinie. Po walkach rycerzy wynoszono martwe cia³a zbrojmistrzów z pola walki. Panny op³akuj¹c ich ywot tañczy³y rytualny taniec za duszê zmar³ych. Ka dy móg³ dotkn¹æ, przymierzyæ stroje rycerzy, zrobiæ sobie z nimi zdjêcie. Po trudach mo na by³o odpocz¹æ na ³ó ku starodawnym, zasi¹œæ na œredniowiecznym fotelu. Echo ascezy pozosta³o w ich strukturze. Wstaæ, obmyæ siê i pójœæ na jarmark. Pomiêdzy straganami z miodami, wiklin¹, glinianymi garnkami ywo targowa³ siê t³um. Podsumowuj¹c Jarmark Jagielloñski oprócz letniej zabawy mia³ charakter i specyfikê festiwalu twórczoœci ludowej, artystycznej i rzemieœlniczej, ³¹czy³ ró ne formy aktywnoœci: pokazy grup teatralnych, rycerskich, malarskich, zabawy ludowej, prezentacje ciekawych umiejêtnoœci i warsztatów tradycyjnej sztuki rêkodzielniczej, momentami przeistaczaj¹c siê w gie³dy zdrowej ywnoœci, skarbnicy ofert agroturystycznych oraz prezentacji lokalnych kupców, handlowców. Widowisko uliczne na pewno zapad³o w pamiêæ dzieciom. Magda (8 lat) stwierdzi³a Najbardziej podoba mi siê dziœ lepienie z gliny (...). Wakacyjne rozmaitoœci stanowi³y wielk¹ atrakcjê w³aœnie dla nich. Pomimo, e zwyk³e targi s¹ w Be³ ycach we wtorki i w pi¹tki, jak potocznie siê utar³o ka dy z miasta i okolic ma wtedy obowi¹zek przejœæ przynajmniej rundê honorow¹ wœród kramów, czwartkowy jarmark zyska³ dziêki wspó³czesnemu prawu sk³adu szczególne znaczenie. Udaæ siê w podró z Krakowa do Wilna trzeba zatem koniecznie przez Be³- yce, gdzie wehiku³ czasu umo liwia wêdrówkê w czasoprzestrzeni. Poszukiwanie to samoœci w pielêgnowaniu tradycji, zagospodarowanie wreszcie przestrzeni kulturalnej w gminie i regionie to czy by ucywilizowanie mroków œredniowiecza? Mo e nawet w naszym mieœcie zostali jeszcze jacyœ b³êdni rycerze? Przetoæ sto³ wieliki œwieboda: Staje na nim piwo i woda, I k temu miêso i chleb, I wiele jinych potrzeb, Pod³ug dostatka tego, Ktole mo e dostaæ czego. Z jutra wiesio³ nikt nie bêdzie, Ali gdy za sto³em siêdzie... Historyczni rzemieœlnicy GARNCARSTWO MARTA WASILCZYK Historyk sztuki, garncarz, ceramik. Ma du e doœwiadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów garncarskich. Bierze udzia³ w najwiêkszych festynach archeologiczno-historycznych w Polsce. Rekonstruuje dla muzeów naczynia i przedmioty gliniane na podstawie znalezisk archeologicznych. Wraz z naukowcami przeprowadza pe³ny, eksperymentalny proces produkcji naczyñ glinianych. Rêce garncarza to rêce czarodzieja. Wyczarowuje z bezkszta³tnej masy gliniane cuda, prezentuje ró ne techniki wytwarzania i zdobienia naczyñ. Proponuje pañstwu w ramach prowadzonych warsztatów fascynuj¹c¹ zabawê. Udostêpnia ko³o garncarskie, narzêdzia oraz s³u y fachowym instrukta em. Mo na samemu wyczarowaæ swój jedyny, niepowtarzalny kszta³t naczynia i zachowaæ go na pami¹tkê. KUCHNIA ŒREDNIOWIECZNA HANNA LIS Prezentacja wczesnoœredniowiecznego po ywienia s³owiañskiego i kuchni œredniowiecznej. Od 6 lat wspó³pracownik Muzeum Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dolnym w zakresie pokazów Majówka Archeologiczna w Chodliku, Turniej Rycerski na zamku w Janowcu w zakresie eksperymentów archeologii doœwiadczalnej (Warsztaty Archeologii Doœwiadczalnej w ramach projektu Muzeum Dawnych S³owian otwarte muzeum tematyczne). Wspó³autor wspólnie z P. Lisem projektu badawczego Po ywienie S³owian, realizowanego od 2004 we wspó³pracy z Katedr¹ Bromatologii Akademii Medycznej w Warszawie, maj¹cego na celu odtworzenie sk³adu, procesu przygotowania i zbadanie wartoœci od ywczych s³owiañskiego po ywienia w oparciu o wyniki badañ archeologicznych wczesnoœredniowiecznych grodzisk i osad w Chodliku i mijowiskach. DRZEWORYT JAROS AW WOLIÑSKI Kasztelan grodu Choina Horodyszcze w Wólce Bieleckiej k/milejowa. Sam tworzy piêkne rzeÿby z motywami wikiñskimi i s³owiañskimi, które stanowi¹ atrakcjê i upiêkszaj¹ wystrój grodu. Wytwarza równie pieczêcie lakowe. WARSZTATY BÊBNIARSKIE EWA i TOMASZ KOZDRAŒ Od kilkunastu lat prowadz¹ warsztaty wyrobu bêbnów metod¹ sprzed setek lat, przy u yciu tradycyjnych narzêdzi, takich jak d³uta, siekiery, oœniki. Prowadz¹ te warsztaty nauki gry na bêbnach. Oprócz bêbnów z ró - nych stron œwiata mo na spróbowaæ z nimi gry na didjereedoo, balafonie, patykach deszczowych, kalimbach i innych egzotycznych instrumentach. Jest to pasjonuj¹ce dla ludzi w ka dym wieku, pozwala na kontakt z w³asnym cia³em i koordynacjê ruchów. Miesiêcznik Samorz¹dowy 7

9 Teatr Nasz Dzia³ania Pozytywnie Prowokuj¹ce Jesteœmy w po³owie realizacji swojego Projektu: Akademia Myœli Optymistycznych i Dzia³añ Pozytywnie Prowokuj¹cych. Jak ju widaæ z uk³adu samej nazwy najpierw by³o tworzenie Myœli. A wiêc by³y ju w naszej Akademii spotkania z psychologami, pedagogami, by³y dyskusje, przedstawienia teatralne i warsztaty, gry zabawy i inne zajêcia interpersonalne, których celem by³o tworzenie owych Myœli. Myœli optymistycznych, budowanie wiary, budowanie wiêzów przyjaÿni, poznawanie innych, poznawanie siebie i swoich mo - liwoœci. S³owem zajêcia, które uczy³y jak z ufnoœci¹ spojrzeæ w przysz³oœæ. To bardzo wa na sprawa tak dla starszych jak i m³odszych. W dzisiejszej dobie owej ufnoœci i wiary w powodzenie zamierzeñ coraz bardziej brakuje. St¹d nieporozumienia, agresja. Czasami ucieczka z kraju, ucieczka w alkohol, testowanie coraz to nowych odmian narkotyków. Testowanie, bo przecie ka dy poszukuje poszukuje pracy, poszukuje miejsc, w których mo e znaleÿæ akceptacjê, poszukuje rynków zbytu, poszukuje miejsc na tworzenie, na zarabianie, na wydawanie itd. Projekt nasz ma pozytywnie prowokowaæ. A wiêc po czêœci pokazaæ pewnego rodzaju mo liwoœci. Po czêœci. Bo przecie nie jest to naszym g³ównym zadaniem jako teatru. Chcemy w miarê swoich mo liwoœci podpowiedzieæ, zasugerowaæ pozytywnie sprowokowaæ. Mieliœmy w ci¹gu ostatnich miesiêcy ró nego rodzaju dzia³ania. A oto nasze ostatnie z nich: Zielona Szko³a ko to po³o one w przepiêknych okolicach w dolinie Skrzynieczanki i Chodelki. Roœlinnoœæ tak e tu jest rzadka: tatarak, jaskó³cze ziele, przywrotnik itd. To tu tak e mo na siê du o nauczyæ o yciu ludzi na wsi. Mo na tu jeszcze spotkaæ ludzi kosz¹cych zbo e kos¹. Mo na zobaczyæ jak siê miele m¹kê we m³ynie a potem jak z tej m¹ki piecze siê chleb. Z tym wszystkim spotkaliœmy bêd¹c w Zielonej Szkole. Uczestnikami by³o ponad 30 dzieci z Be³ yc, Wierzchowisk, Skrzyñca i Zalesia. Najpierw furmankami przejechaliœmy przez las do Zalesia, gdzie pan Krzysztof Król od lat miele m¹kê we m³ynie, który zbudowa³ jego dziadek. Maszyna, któr¹ pokazuje nam pan Krzysztof pracuje bez wiêkszych remontów od niemal e 100 lat! Sam m³yn bardzo stary, niektóre elementy konstrukcji ciosane jeszcze siekier¹. Niektóre maszyny bêd¹ce we m³ynie produkcji niemieckiej pracuj¹ bez Jesteœmy ju w Skrzyñcu. Z naszej m¹ki teraz bêdzie siê piek³ chleb. Pani Teresa najpierw w dzie y miesza m¹kê z dro d ami, zakwasem i wod¹. Jednym z naszych Dzia³añ Pozytywnie Prowokuj¹cych by³a Zielona Szko³a. Zajêcia w tej szkole zorganizowaliœmy w czerwcu. Dlaczego akurat to? Otó pisaliœmy ju, e w gminie Be³ yce s¹ tereny doskonale nadaj¹ce siê na uprawianie turystyki pieszej, rowerowej czy prowadzenie dzia³alnoœci agroturystycznej. Na po³udniu gminy mamy du o lasów a w nich grzyby, jagody a wszystwiêkszych remontów od lat trzydziestych XX wieku. Mogliœmy w tej szkole obserwowaæ proces mielenia m¹ki od wsypania ziarna do wybrania m¹ki. Wszystko to szczegó³owo pokazywa³ pan Krzysztof, który jednoczeœnie bardzo du o opowiada³ nie tylko o samym m³ynie i jego historii ale o historii Zalesia i okolic. By³y to wielce zajmuj¹ce wiadomoœci i ma³o znane fakty. I my ju za³o yliœmy sobie nastêpn¹ wizytê u pana Krzysztofa, podczas której skupimy siê w³aœnie na historii. A pan Krzysztof wiedzê ma nietuzinkow¹ i mamy nadziejê, e jeszcze nie raz bêdziemy mogli siê z nim spotkaæ. Ze m³yna uczniowie Zielonej Szko- ³y przejechali przez lasy do Skrzyñca. Tam pani Teresa Ceran pokaza³a nam jak siê piecze chleb. Ten chleb, jaki Uczniowie naszej Zielonej Szko³y 10 Nr 8 (88) sierpieñ 2006

10 kiedyœ wypieka³y nasze babcie. Pani Teresa w³aœnie tak jeszcze piecze chleb. Najpierw zobaczyliœmy jak chleb ten siê miesi w dzie y. Jest to bardzo ciê ka praca i bardzo czasoch³onna. Gdy ciasto jest dobrze wyrobione zostawia siê go do wyroœniêcia. Nastêpnie formuje siê bochenki w brytfannach i wsadza do pieca; widzieliœmy ten piec i buzuj¹cy w nim ogieñ. A samo palenie w takim piecu to te sprawa nie prosta. Trzeba, by piec by³ odpowiednio nagrzany. Ale to ju tajemnice ka - dego pieca i ich w³aœcicieli. Ka dy piec ma swoje w³aœciwoœci i tylko gospodarz poprzez lata obserwacji poznaje czy dobrze jest w nim napalone. A chleb! Palce lizaæ! A jaki zapach! Potem pojechaliœmy w pola ogl¹daæ przyrodê: zio³a, zbo a a w tym czasie akurat kwit³o yto. To yto, z którego na przysz³y rok bêdzie znów pieczony chleb... To yto autentycznie pachnia³o chlebem! Jak w poezji! Nasze zajêcia szkolne zakoñczy³y siê ogniskiem z kie³bask¹. By³o fajnie i przyjemnie i co najwa niejsze mo na siê by³o du o nauczyæ. Bo przecie czêsto wyje d amy w daleki œwiat, by go poznaæ a nie zauwa amy tego, co jest tu obok nas. W naszej Akademii chcieliœmy, jako siê rzek³o, pozytywnie sprowokowaæ. Sprowokowaæ do tego, by wykorzystywaæ t¹ nasz¹ biedê ku polepszeniu warunków ycia na wsi, by tworzyæ nowe sposoby nauki, by zatrzymaæ uchodz¹cego ducha ze wsi, by pokazaæ, e siê da coœ zrobiæ... My zrobiliœmy pierwszy krok... Cz³owiek Natura W parku ogl¹dali nasze zdjêcia i starsi i m³odsi Tym razem ludzie z pocz¹tku tak- e machinalnie chcieli szybko przejœæ. A tu rzecz niecodzienna pewnie, jeœli nie pierwsza to jedna z pierwszych tego typu akcji w naszym parku. Wystawa. Niektórzy jakby ospale przechodzili na drug¹ stronê a niektórzy przeciwnie. Zatrzymywali siê, ogl¹dali, dyskutowali a czasami bili nam brawo Dziêkujemy! To znak, e pozytywnie sprowokowaliœmy. I znów chyba, mamy tak¹ nadziejê, wys³aliœmy sygna³ do innych, by park i inne miejsca naszego miasta przywróciæ kulturalnemu krajobrazowi. Tu mo na robiæ wystawy, prezentacje, koncerty czasami mo na te wypiæ piwo... Czasami... Dêta w parku! Zorganizowaliœmy koncert orkiestry dêtej w parku. Dlaczego w parku? To nasza nastêpna mamy nadziejê pozytywna prowokacja Parki na ca³ym œwiecie s³u ¹ do wypoczynku. Ludzie spaceruj¹, rozmawiaj¹, spotykaj¹ siê, graj¹, œpiewaj¹. U nas niekoniecznie lub tylko czasami. Przez park trzeba przejœæ id¹c do koœcio³a lub z jednej strony Rynku na drug¹. Ale te mo na przyjœæ pos³uchaæ muzyki lub obejrzeæ wystawê czy film Mo na! I to dzia³a! Ludzie zatrzymywali samochody, przybiegali i pytali, co siê dzieje. Pani Dziwicka zamknê³a swój sklep i przysz³a pos³uchaæ. Inni powychodzili na schody i s³uchali. Komentarze by³y jednoznaczne: wiêcej takich wystêpów! Inni przychodzili i radzili, e mo e by tak w niedzielê. Bêdzie wiêcej ludzi. Inni dziêkowali nam za pomys³. A jedna z pañ na targu powiedzia³a: Zawsze po po³udniu sobie drzemiê. I denerwuje mnie to, kiedy ci na motorach rycz¹ mi za oknem. Ale wtedy cieszy³am siê, e mnie obudzono. To by³a muzyka! Wsta³am i posz³am s³uchaæ. Wiêcej kochaniutcy takich rzeczy, wiêcej! Có. Bardzo nam mi³o, e Pañstwo siê cieszycie. Z naszej strony to by³y, jako siê rzek³o, pozytywne prowokacje. Bêd¹ te inne. A na zakoñczenie zajêæ w naszej Akademii zaprosimy znów do parku ma Rozdanie œwiadectw. Szczegó³y znajdziecie Pañstwo na naszej stronie internetowej. www. t nasz.pl Zdjêcia ze zbiorów Teatru W godzinach popo³udniowych zamieniliœmy nasz park w miejsce wystawy. Na drzewach przez te kilka godzin mo na by³o obejrzeæ fotografie naszej ziemi Zdjêcia przedstawia³y zarówno piêkno okolic jak i te to, co sami czynimy z³ego naturze robi¹c na ka dym kroku, w ka dym rowie i w ka dym dole œmietnisko. Nie pora tu o tym pisaæ, bo Towarzystwo Przyjació³ Teatru du o miejsca poœwiêca³o temu tematowi przy okazji wydania pisma Z biegiem lat z biegiem wód. My tym razem chcieliœmy znów Pozytywnie Sprowokowaæ... Zawsze przez park ludzie przechodzili w poœpiechu byle prêdzej przejœæ na drug¹ stronê. Koncert w Parku Miejskim Orkiestry Dêtej MDK w Be³ ycach, dyryguje i gra jako frontman Kazimierz Ko³odziej Miesiêcznik Samorz¹dowy 11

11 Edukacja ekologiczna dzieci i m³odzie y na terenie Gminy Be³ yce M ODZI EKOLODZY TO MY Urz¹d Miejski w Be³ ycach od wielu lat prowadzi na terenie ca³ej Gminy Be³ yce szereg dzia³añ maj¹cych na celu podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej dzieci i m³odzie y jak równie miejscowej spo³ecznoœci lokalnej. Zagadnienie to obejmie szereg dzia³añ proekologicznych. Instytucj¹ koordynuj¹c¹ je jest Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Be³ ycach. Celem edukacji ekologicznej dzieci i m³odzie y jest kszta³towanie opinii œrodowiskowej, rozwijanie poczucia zale noœci cz³owieka od przyrody i propagowanie idei ochrony tego œrodowiska. Wdra anie dzieci do dzia³añ na rzecz jego ochrony zgodnie z zasad¹: Myœl globalnie dzia³aj lokalnie. Kszta³towanie odpowiedzialnoœci za dba³oœæ o higienê otoczenia terenu szkolnego oraz miejsc zamieszkania uczniów, po w³¹czenie do dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska i gospodarki odpadami lokalnej spo³ecznoœci: rodziców, instytucji, urzêdników, nauczycieli i innych. Wa nym celem realizacji tego zadania jest równie zapoznanie uczniów z normami ochrony œrodowiska oraz zwrócenie uwagi na potrzebê recyklingu, jak równie kszta³towanie w uczniach postaw i zachowañ upowszechniaj¹cych ideê zrównowa onego rozwoju oraz racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. W ramach projektu wspó³pracuj¹ ze sob¹ nastêpuj¹ce instytucje: Samorz¹dowe Przedszkole Publiczne w Be³ ycach, Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Be³ ycach, Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Be³ ycach, Szko³a Podstawowa w Babinie, Szko³a Podstawowa w Chmielniku, Szko³a Podstawowa w Matczynie, Szko³a Podstawowa w Wierzchowiskach, Zespó³ Szkó³ ul. Bychawska 4 w Be³ ycach, Szko³y z Gmin s¹siednich, Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Be³ ycach, Rada Rodziców, Rodzice, Nadleœnictwo Œwidnik, Ochotnicza Stra Po arna, SANEPID, ZOZ w Be³ ycach, Urz¹d Miejski w Be³ ycach, prywatni sponsorzy PCK, SKO, Zarz¹d Dróg Powiatowych i Wojewódzkich oraz Policja. W terminie od do r. zostan¹ przeprowadzone przeró ne akcje pocz¹wszy od realizacji przedszkolnego programu pt. Dziecko i przyroda opracowanego przez nauczycielki Przedszkola, konkursy np. List do œwiata organizowanym przez redakcjê czasopisma Bli ej przedszkola wychowanie i edukacja, najciekawsz¹ pracê wykonan¹ z odpadów, Zielono mi konkurs recytatorski, Oszczêdzaj wodê, pr¹d i gaz konkurs plastyczny (projekt znaku), realizacja tematyki kompleksowej w Przedszkolu Z przyrod¹ za pan brat, wystawa prac plastycznych pt. Nasza planeta widziana oczami dziecka, Eko przedszkolak prowadzenie dzia³u w gazetce przedszkolnej, Olimpiada w klasach czwartych i pi¹tych Szko³y Podstawowej pod has³em Cz³owiek i œrodowisko (pi¹ta edycja), zajêcia dla uczniów klas I III Zielona lekcja, prowadzenie w szko³ach Ligi Ochrony Przyrody oraz kó³ek ekologicznych i przyrodniczych, inscenizacje, debaty, prelekcje, wycieczki przedmiotowe, wystawy, spotkania z ludÿmi zajmuj¹cymi siê ochron¹ œrodowiska i inne formy propaguj¹ce ochronê œrodowiska wg planu pracy szkó³ oraz kalendarza imprez szkolnych (np. Sprz¹tanie œwiata, Dni Ochrony Przyrody, Dzieñ Ziemi, Œwiatowy Dzieñ Ochrony Œrodowiska, Sprz¹tanie lasu i inne). Oddzia³ywania obejmuj¹ tak e nowatorskie formy takie jak Festiwal piosenki ekologicznej, czy Z ekologi¹ na Ty czyli krzy ówki i rebusy o tematyce ekologicznej. Ponadto w ramach jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowane bêd¹ œcie ki ekologiczne dla uczniów nauczania zintegrowanego i klas IV VI (w ramach przedmiotu przyroda). Œcie ki bêd¹ planowane w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych (Roztoczañski Park Narodowy, Ogród Botaniczny, Muzeum Wsi Lubelskiej) oraz w miejscach zniszczonych wskutek dzia³alnoœci cz³owieka i rekultywowanych (Kopalnia Bogdanka, oczyszczalnia œcieków na Hajdowie w Lublinie jak równie na terenach nale ¹cych do Gminy Be³ yce tj.: Oczyszczalnia œcieków, Sk³adowisko odpadów sta³ych, Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ Przemys³u Spo ywczego SPOMASZ ). Urz¹d Miejski w Be³ ycach jako samorz¹d wspó³pracuje szeroko z ró nymi instytucjami i organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz ochrony œrodowiska. Od zesz³ego roku wdra a w szko³ach i innych jednostkach podleg³ych zasadê segregowania odpadów i realizuje zadania zwi¹zane z edukacj¹ ekologiczn¹. Przewidujemy, i z realizacji niniejszego projektu pod has³em: M³odzi ekolodzy to My skorzysta ok uczniów jak równie spo³ecznoœæ lokalna Be³ yc i okolic. Koszt podjêtych dzia³añ oko³o z³. Renata Leszczyñska Reklama w Gazecie Be³ yckiej Op³ata za cenê og³oszenia, reklamy na ³amach Gazety Be³ yckiej jest naliczana wzglêdem rozpoczêtych modu³ów. Za ka dy rozpoczêty modu³ o wymiarach 35 mm x 20 mm: Ø Modu³ czarno-bia³y 4 z³ (netto); Ø Modu³ kolorowy 5 z³ (netto). Do ceny ogólnej dolicza siê op³atê za przygotowanie reklamy, która wynosi w przypadku reklamy Ø Czarno-bia³ej z³ (netto); Ø Kolorowej z³ (netto). Do cen dolicza siê podatek VAT. Stosujemy atrakcyjne upusty! Za zamieszczenie og³oszenia w dwóch i trzech kolejnych numerach miesiêcznika stosuje siê 10% upustu, powy ej trzech razy 15% upustu. Gwarantujemy pomoc przy uk³adaniu treœci oraz projektowaniu szaty graficznej reklam. 12 Nr 8 (88) sierpieñ 2006

12 Kolorowy ogród Pierwsza wizja w terenie konkursu organizowanego przez Urz¹d Miejski, Radê Miejsk¹ oraz Dom Kultury w Be³ ycach pn. Kolorowy Ogród ju siê odby³a. Przypomnijmy oceniany jest wygl¹d posesji wiejskich, miejskich oraz osiedlowych balkonów. Oficjalne wyniki rywalizacji bêd¹ podane w miesi¹cu wrzeœniu, wrêczenie nagród nast¹pi podczas Do ynek Gminnych i Festynu Trzech Ziem w dniu roku w Starych Wierzchowiskach. Posesje wiejskie w tym roku okaza³y siê byæ najbardziej spektakularne. Zaprezentowane ogródki urzeka³y piêknem kwiatowych kompozycji, oryginaln¹ aran acj¹ przestrzeni. Do rywalizacji stanê³o a osiem wybranych posesji Babin reprezentowa³y pani Beata Iwaniak oraz Barbara Bednarczyk, Kolonia Chmielnik posesja wiejska Monika Iwaniak, Koloniê Chmielnik Barbara Bednarczyk, Podole Pani Kazimiera Nagnajewicz i Zdzis³awa Jaroszyñska, Wojcieszyn Micha³ Tomaszewski i Kazimiera Ozimek, Zosin Urszula Sieñko- uczkowska. Posesje miejskie zg³oszone do konkursu równie by³y efektowne. W Be³ ycach nie brak bowiem ³adnych ogród- ków. Wiele pracy na przyk³ad w³o y³y w swe dzie³a panie Ewa Besztak, Zofia Kowalczyk, Lucyna Wójtowicz i Iza Nagnajewicz. One pretenduj¹ do g³ównej nagrody w danej kategorii. Balkony natomiast zg³osi³y panie Stanis³awa Stêpniak i Anna Zmarzlak, obie z Be³ yc. Architektoniczne ograniczenia tych specyficznych ogródków nie stanowi³y bariery w stworzeniu nazwijmy to mikroklimatów, enklaw zieleni i zapachów w konstrukcjach betonowych budynków. Komisja Konkursowa ma w tym roku trudne zadanie. Wytypowane posesje s¹ rzeczywiœcie piêkne. Kolorowe kwitn¹ce roœliny, wœród których nie brakuje rzadkich okazów b¹dÿ niezmiernie egzotycznych przyci¹gaj¹ uwagê przechodniów. Posadzone jednak i pospolite roœliny w sposób niekonwencjonalny kusz¹ oko i zmys³ powonienia sw¹ oryginalnoœci¹ i œwie- oœci¹ zestawieñ choæby wysokoœci, kolorystyki, kszta³tów kwiecia i liœci, zwracaj¹ finezyjn¹ alchemi¹ zapachów. Zbiorniki wodne i du e akweny czêsto zarybione, po których p³ywaj¹ ptaki, wynurzaj¹ siê z toni grzebienie i pa³ki wodne tylko w³aœciciel oczka wie jak wiele pracy kosztuje utrzymanie w czystoœci podobnych zbiorników. Profesjonalnie i pomys³owo zaprojektowane ogródki, obejœcia œwiadcz¹ o wielkiej pasji ich twórców oraz mi³oœci do zieleni i porz¹dku. Promowanie podobnych inicjatyw jest celem konkursu Kolorowy Ogród, którego zamierzeniem jest ponadto pobudziæ aktywnoœæ spo- ³eczn¹, wspomóc dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska. W kwestii wyboru najpiêkniejszych miejsc w naszej gminie prosimy równie pañstwa. Szeroko zaprezentowane zdjêcia ka dego z wy ej wymienionych posesji mo na obejrzeæ w Internecie na stronie Be³ yc w banerze Kolorowy ogród. Dziêki zachowaniu wersji on line mo na bli ej przyjrzeæ siê im, dokonaæ wreszcie personalnego werdyktu. O niego prosimy w³aœnie tworz¹c ankietê, której ocena bêdzie jak s¹dzê najwiêksz¹ nagrod¹ dla w³aœcicieli balkonów, posesji miejskich i wiejskich. Honorowy tytu³ od internatów bêdzie mo na porównaæ ze zdaniem komisji, która pod uwagê bierze oprócz estetyki placówek sposób zagospodarowania dzia³ek, usytuowanie kompostowników, rodzaj traktów itd. Jury widzia³o ponadto prezentowane miejsca osobiœcie. Czy dwie skale bêd¹ identyczne w finale? Prosimy o g³osy. Pierwszy Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Krzu W Szkole Podstawowej w Krzu po raz pierwszy odby³ siê Festyn rodzinny. Zabawa by³a okazj¹ do prezentacji umiejêtnoœci artystycznych uczniów naszej szko³y. Uroczystoœæ rozpoczê³o przedstawienie w jêzyku angielskim pt.: Wilk i siedmioro koÿl¹tek w wykonaniu uczniów klasy III i IV pod kierunkiem pani N. Ivanets. Nastêpnie zaproszeni goœcie obejrzeli bajkê przygotowan¹ przez pani¹ J. Kucabê i B. Igras pt.: Calineczka. Aktorskimi zdolnoœciami wykazali siê uczniowie klas II, III i IV. Po czêœci artystycznej najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê loteria fantowa. Wygrane w loterii upominki zosta³y pozyskane od sponsorów, którym za pomoc serdecznie dziêkujemy. Miesiêcznik Samorz¹dowy Doskona³a, intensywna, wielogodzinna zabawa wi¹za³a siê te z zapleczem kulinarnym. Najwiêkszymi zdolnoœciami garma eryjnymi wykazali siê nauczyciele przygotowuj¹c gofry, zapiekanki i popcorn. Fina³em imprezy by³ mecz pi³ki siatkowej, w którym wziêli udzia³ uczniowie i rodzice. Festyn przebiega³ w mi³ej i radosnej atmosferze ciesz¹c siê du ym zainteresowaniem i pozytywnym przyjêciem zarówno ze strony œrodowiska szkolnego jak i lokalnego. Mi³o spêdziliœmy ten dzieñ mówili uczniowie eby tak by³o zawsze w szkole... dodawali inni marzyciele. Na podobne atrakcje zapraszamy do Szko³y Podstawowej w Krzu w przysz³ym roku. Ewa Pruszkowska 13

13 Miejski Dom Kultury w Be³ ycach O CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Z przesz³oœci W MDK w Be³ ycach odbywa siê cykl spotkañ dla osób dotkniêtych chorob¹ nowotworow¹. Prowadzi je pani Hanna Wasiak, która przytacza doznania swojego syna niestety znaj¹cego chorobê osobiœcie, rozwiewaj¹c tym samym prawdy i mity o raku. Patryk Wasiak (27 lat), absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW oraz Historii sztuki UW, stypendysta Fundacji Volkswagena z naukowcami Europy Œrodkowej bada historiê i politykê krajów bloku socjalistycznego. Zachorowa³em nagle w wakacje miêdzy drug¹ a trzeci¹ klas¹ liceum. Pogrubiona szyja, problemy z poruszaniem g³ow¹, ale nic nie bola³o. Myœla- ³em, e samo przejdzie. Lekarz zleci³ badanie morfologii krwi. Mniejsza liczba leukocytów wskazywa³a, e organizm jest os³abiony. Przez miesi¹c bra³em witaminy, nie pomaga³y, wiêc zaprzyjaÿniona lekarka wys³a³a mnie do kliniki hematologii. Szczegó³owe badanie krwi, pobranie wycinka z szyi oraz szpiku kostnego. Po kilkunastu dniach wyniki biopsji wêz³a ch³onnego. Ordynator wzi¹³ mnie na rozmowê. Powiedzia³ o nowotworze ch³oniaku spokojnie, wyt³umaczy³, na czym polega leczenie; e kilka miesiêcy spêdzê w szpitalu i czekaj¹ mnie nieprzyjemne zabiegi. Nie by³o mowy o walce na œmieræ i ycie, raczej o tym, jakimi nowoczesnymi metodami dysponuj¹ lekarze. Ani jednego momentu, ebym siê wystraszy³. Wyszed³em z przekonaniem, e medycyna bez trudu leczy takie przypadki jak mój, e to tylko kwestia czasu. Têskni³em za domem, za kolegami. Obserwowa³em chore dzieci i by³em zaskoczony, jak dobrze radz¹ sobie z chorob¹, jak dzielnie j¹ znosz¹. Pamiêtam, e martwi³em siê z powodu straconego roku w szkole; e mi siê doros³oœæ opóÿni. Ale i to zaakceptowa³em. Kilka miesiêcy intensywnej chemioterapii, potem trochê w domu, trochê w szpitalu, w miêdzyczasie pojawi³y siê jakieœ powik³ania, zbyt ma³y poziom leukocytów, póÿniej naœwietlania mózgu. Leczenie, mimo tych komplikacji nie by³o dla mnie szczególnie uci¹ liwe, traktowa³em to jako koniecznoœæ, co bardzo u³atwia sprawê. Najgorsze by³y sterydy; nie mog³em spaæ, du o jad³em, bóle stawów, nadpobudliwoœæ, bardzo nieprzyjemne. Bolesne pobieranie szpiku kostnego. Koszmarne nak³ucia lêdÿwiowe, wbijanie ig³y w krêgos³up, eby podaæ p³yn do rdzenia krêgowego. Mia³em jedenaœcie takich punkcji, liczy³em je, po po³owie ulga, ju blisko koñca, wytrzyma³em. Po dziewiêciu miesi¹cach leczenia w moim organizmie nie by³o ju komórek nowotworowych. Ci¹gle by³em jednak w grupie podwy szonego ryzyka, wiêc przez kilka kolejnych lat bra³em leki. Ba³em siê, e bêdzie nawrót, ale przypomnia³em sobie pobyt w szpitalu i nie pamiêta³em nikogo, kto by go mia³. Wszystko sobie pouk³ada³em w g³owie, t³umaczy³em w sensie pozytywnym. Przyj¹³em chorobê, wpisa³em j¹ w swoje ycie, leczenie uzna³em za naturalny proces, cieszy³em siê z ka dego postêpu. Gdybym nie przeszed³ choroby, by³bym s³abszym cz³owiekiem. By³a moj¹ inicjacj¹ w doros³oœæ. To by³o bardzo dobre doœwiadczenie. W jakimœ sensie czujê siê wybrany, lepiej przygotowany do radzenia sobie w ró nych sytuacjach. Doœwiadczy³em czegoœ ekstremalnego, teraz niewiele rzeczy mo e mnie zaskoczyæ. yjê lepiej, sensowniej, doceniam zdrowie. Staram siê podejmowaæ przemyœlane decyzje. Mam te obsesjê nie marnowania czasu. Po studiach mog³em podj¹æ pracê cha³turê, ale nie zrobi³em tego. Dosta³em fantastyczne stypendium na pisanie doktoratu. Trudno mi wyobraziæ sobie, e mog³oby mnie spotkaæ coœ lepszego. Gdybym mia³ w tej chwili umrzeæ, nie a³owa³bym niczego. Nauczy³em siê przyjmowaæ ból: nie pamiêtam, kiedy bra³em leki przeciwbólowe. Zosta³a mi te umiejêtnoœæ kontrolowania siebie, panowania nad sob¹. Teraz, gdy o sobie opowiadam, to wyj¹tkowo, pierwszy raz od wielu lat. Obecnie Patryk koordynuje program wydania w Polsce w formie ksi¹ - kowej historii m³odych ludzi, którzy chorowali na raka. Zbiera opowieœci jak po przebytej chorobie nowotworowej yæ dalej, jak te prze ycia przetworzyæ na si³ê, jak byæ szczêœliwym. Ju nap³ywaj¹ do niego pierwsze listy... Opracowa³a: Hanna Wasiak *** jest taka wioska w swej nazwie okr¹g³a dwa razy gwiazdy mieszkaj¹ tam bardzo nisko ksiê yca rogalik czeka by go schrupaæ na kolacjê stare koty biegaj¹ po podwórkach z w¹sem ustawionym na sztorc w tej wiosce okr¹g³ej dwa razy jest du o starych drzew w jednej dziupli mieszka strach brakuje tylko ciszy rozdeptanej ko³ami pêdz¹cych aut Przyje d aj¹c po raz pierwszy do Krê nicy Okr¹g³ej zachwyci³am siê wieczorn¹ cisz¹, iloœci¹ biegaj¹cych o zmroku kotów, a drzewa wiekowe lipy (pozosta³oœæ dawnej Alei Lipowej, w³asnoœci ostatniego dziedzica W³adys³awa KuŸnieckiego mieszka³ tutaj z rodzin¹, jak opowiada Zbigniew Mazur) oczarowa³y mnie bez reszty. Widok starej dziupli rozbudzi³ fantazjê, wiêc ulokowa³am w niej stracha, resztê dope³ni³y migoc¹ce gwiazdy, zdawa³ mi siê e s¹ bardzo nisko...i ksiê yc. Tak powsta³ wiersz myœlê, e oddaje charakter wioski. Na pytanie dlaczego nazywa siê Krê - nica Okr¹g³a powiedziano mi, e dobra krê nickiego dziedzica po³o one by³y w obrêbie 1000 mórg od dworu st¹d zapewne wziê³a siê nazwa; znaleÿli siê te dwaj panowie wspomniany wczeœniej Zbigniew Mazur i Boles³aw Chêæ, którzy bardzo chêtnie opowiedzieli o istniej¹cym w Krê nicy dworze (stoi do dziœ). Boles³aw Chêæ uzupe³ni³ swe wspomnienia o okupacyjne losy s¹siednich wsi Szczuczek i Radawca i tak powsta³a opowieœæ o wiosce dwa razy okr¹g³ej i okolicach. *** Zabudowania dworskie znajdowa³y siê na placu zajmowanym obecnie przez pomieszczenia ch³odni m³yn, budynek dla trzody chlewnej, stajnia (obiekt zachowa³ siê do dziœ, pozostaje pod opiek¹ konserwatora zabytków). Kowal nazywa³ siê Buczek, dziedzic zatrudnia³ dodatkowo stelmacha, by³ nim mój dziadek Rybkiewicz, wspomina Zbigniew Mazur oraz mechanika i kierowcê w jednej osobie D¹bskiego. W istniej¹cym do dziœ dworze by³y dwie werandy; z tej strony od ulicy znajdowa³a siê du a sala w której odbywa³y siê zabawy. By³ tam eleganc- 14 Nr 8 (88) sierpieñ 2006

14 Krê nicy i okolic ki piec, który ktoœ rozebra³ i sprzeda³ na kafle. Pami¹tki po dziedzicu nie zachowa³y siê. Boles³aw Chêæ urodzi³ siê w 1919 roku w Tomaszowicach, pocz¹tkowo pracowa³ w maj¹tku Mi³ocin, póÿniej, w wieku 20 lat za namow¹ Franciszka Kozaka przeniós³ siê do Krê nicy. Kozak by³ fornalem we dworze, Boles³awa Chêcia przyj¹³ na swego czeladnika i tak zwi¹za³ on swoje losy na sta³e z Krê nic¹ Okr¹g³¹. Jak pamiêtam opowiada przyszed³em tutaj 2 marca 1941 roku, przedstawiony zosta³em p. dziedziczce Zofii KuŸnieckiej. Dziedzica ju nie by³o, gdy wybuch³a poszed³ na front jako porucznik, bo kiedyœ to dziedzice uczyli siê wysoko, tacy parobcy jak ja wykszta³cenia nie mieli. Przyjecha³ miesi¹c przed Bo- ym Narodzeniem w 1939 roku, za 2 3 dni zjawili siê Niemcy, zabrali go i ju nie wróci³. Nie by³o o nim adnych wieœci przez 18 lat; jego prochy przywioz³a rodzina z Anglii, pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Be³ ycach. Praw¹ rêk¹ dziedzica by³ karbowy gdy W³adys³awa KuŸnickiego nie sta³o gospodarowa³ razem z dziedziczk¹. Maj¹tek w Krê nicy by³ du y, w piêknym stanie, w Mi³ocinie to by³o po³owê tego co tutaj. W roku 1943 pracowa³em ju jako fornal na polu, wyje d a³em wraz z innymi do Lublina, woziliœmy zbo e; w jesieni trzeba by³o je wym³óciæ maszyn¹, bo maszyna ju by³a i zawieÿæ do magazynu do Lublina. W maj¹tkach magazynów nie by³o, a zna³em kilka maj¹tków, (chocia pracowa³em tylko w dwóch) Matczyn, Babin, Palikije, Wojciechów, Mi³ocin, Sadurki, Tomaszowice, Na³êczów hen, hen pod Wis³ê. Tam dalej ju nie pamiêtam; co wieœ to by³a pieœñ i tam by³ dziedzic roku do maj¹tku przyby³ nowy administrator Niemcy go przys³ali. Dziedziczka nie mog³a sobie daæ rady, to by³ (jak wspomnia³em wczeœniej) du y maj¹tek, a ona chcia³a siê wywi¹zaæ z obowi¹zków wobec Niemców, bo robi³o siê coraz gorzej. Mieszka³ we dworze, by³ porz¹dnym facetem i dobrym administratorem. Pracowa³o nas 40 rodzin w 1943 roku zamieszka³em z on¹ we czworakach. Prowadzi³a do nich dobrze utrzymana droga aby mo na by³o wszystko dowieÿæ pieczywo, wêgiel na zimê, ziemniaki z pola, w ogóle wszystko. Wyp³aty otrzymywaliœmy zawsze na czas; bior¹c pod uwagê sposób zarz¹dzania w innych maj¹tkach w krê nickim by³o ludziom dobrze. Chodziliœmy do pracy w osób, czasem w 30, trzeba by³o zrobiæ to i tamto... Miesiêcznik Samorz¹dowy W czasie wojny byli w Krê nicy partyzanci z Armii Krajowej i Batalionów Ch³opskich, zna³em wysokich rang¹ dowódców, którzy mieli ludzi pod sob¹. By³ taki Zapora (Hieronim Dekutowski) on mia³ tutaj partyzantów, wszêdzie po wioskach, jak w Chodlu. Pragnê w tym miejscu opowiedzieæ o Szczuczkach. To wydarzy³o siê zaraz w 1939 roku jak tylko Niemcy weszli do Polski. Jechali od Wis³y bocznymi drogami, konno, a samochody jecha³y szos¹ w 1939 roku to by³a tylko szosa, która prowadzi³a od Be³ yc do Chodla, do Opola, wiêcej nie by³o, tylko polskie drogi takie z prawdziwego zdarzenia budowaliœmy dopiero po wyzwoleniu. Wtedy Niemcy przyjechali do Szczuczek i zanocowali we wsi. Obstawili wojskiem transport, konie, wszystko. U nas byli partyzanci, trzeba by³o, e ktoœ z nich zabra³ Niemcom broñ. Karabiny le a³y na wozach, oni podeszli i wziêli. Kiedy rano Niemcy dowiedzieli siê e nie ma broni zrobili ob³awê œci¹gnêli swoich od Niezabitowa, Poniatowej. Nikt z mieszkañców nie chcia³ siê przyznaæ, ka dy t³umaczy³, e on nie bra³. Wtedy Niemcy zaczêli chodziæ po domach i zabieraæ wszystkich mê czyzn. Zaprowadzili ich do szko³y, a póÿniej podpalili budynek. Tylko jeden p³omieñ by³o widaæ... Jak yj¹ starsi ludzie mog¹ to potwierdziæ. Ja pamiêtam, to by³o mi bardzo dobrze znane. Po dokonaniu tego czyny zabrali siê i odjechali. Ka dy wzi¹³ swojego z rodziny, pochowano ich. Niewiele osób siê uratowa³o. W tym lesie co jest niedaleko (kiedyœ nale a³ do dziedzica KuŸnieckiego) by³y dwa napady. Walkê upamiêtnia pomnik wydarzy³o siê to w 1944 roku. We dworze przebywa³ wówczas dowódca z tych terenów Wnuk Stanis³aw ps. Opal, pochodzi³ z Borowa, ch³opak uczony, wszêdzie by³ znany, to jego ludzie zorganizowali zasadzkê na wracaj¹cych z Opola Niemców. W Opolu by³a cukrownia, Niemcy zabierali st¹d cukier do Lublina, który nastêpnie wysy³any by³ na wschód. Codziennie jeÿdzi³o od 5 6 samochodów. Akurat by³em ze szwagrem i dwoma dziewczynami na polu, sialiœmy mak, to by³o w maju. Rozpoczê³a siê strzelanina. Nikt siê tego nie spodziewa³. Z lasu wyje d a- ³y niemieckie samochody z przestrzelonymi oponami i ju dalej nie mog³y jechaæ. Wróciliœmy do dworu, konie do stajni a my zamknêliœmy siê w domu. Oko³o godzinie wieczorem na czworaki przyszli Niemcy obudzili nas, musieliœmy wyjœæ na podwórze, nastêpnie poprowadzili nas do m³yna. Administrator wyt³umaczy³ im jak by³o nie zostaliœmy aresztowani tylko zatrudnieni do sprz¹tania pobojowiska. Zabraliœmy zabitych i rannych do dworu, œci¹gnêliœmy uszkodzone samochody. Za dobr¹ robotê Niemcy podziêkowali nam, a na drugi dzieñ dali wolne za dobrze wykonan¹ pracê i nieprzespan¹ noc. *** Podczas wojny ydów w Krê nicy nie by³o; jedna rodzina y³a w Cuplach, ale Niemcy rozstrzelali ich podczas ucieczki. Do nas przychodzili ydzi z Be³ yc, ale nikt ich nie przyj¹³, poniewa siê ba³ przychodzili na czworaki, ale przepraszaliœmy ich uciekajcie, nie kryjcie siê tutaj, bo my zginiemy... Mówiliœmy im to otwarcie, ka dy chcia³ yæ. Kolejna rzeÿ mia³a miejsce w Radawcu Niemcy nie przepuœcili adnemu mê czyÿnie, który tamtêdy przeje d a³. Tego dnia jechaliœmy 16 fornali ze zbo- em do Lublina. Gdy roz³adowaliœmy zbo e, przyszed³ ktoœ z robotników i opowiedzia³ co siê w Radawcu dzieje. Starach by³o wracaæ, ale nie mieliœmy innej drogi do wyboru, zreszt¹ ka dy z nas mia³ wypisan¹ przez naszego niemieckiego administratora przepustkê, i tak uda³o siê szczêœliwie do domu powróciæ, ale co widzieliœmy nie daj Bo e! Jak w 1944 roku przysz³a na nasze tereny Armia Czerwona, to maj¹tek by³ dobrze utrzymany, ale oni zniszczyli wszystko. By³y dwie du e stodo³y, na 80 metrów d³ugoœci ka da, to za³o yli do samochodów liny i rozci¹gnêli je, potem wywieÿli deski do Be³ yc. Za 4 5 dni przysz³o zarz¹dzenie nic nie ruszaæ, ale by³o ju za póÿno. Po wyzwoleniu nale ¹ca do rodziny KuŸnieckich ziemia zosta³a uw³aszczona, ka dy z miejscowych ch³opów i s³u by dworskiej otrzyma³ kawa³ek pola. Zabudowania gospodarcze rozebrano, my te z on¹ kupiliœmy trochê kamienia z którego pobudowa³em dom, w którym mieszkam do dzisiaj, koñczy sw¹ opowieœæ Boles³aw Chêæ. W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku uruchomiono w Krê nicy Zak³ad Przetwórstwa Owocowo Warzywnego nale ¹cy do Spó³dzielni Ogrodniczej w Lublinie, póÿniej Eksportowy Zak³ad Przetwórstwa Owocowo Warzywnego. Produkowano soki, kompoty wszelkiego rodzaju (wiœnie, czereœnie, truskawka...), d emy, buraczki w occie, chrzan, ogórki... Dyrektor Zak³adu zakupi³ samochód czesk¹ Skodê (sprowadzono wówczas 50 sztuk do Warszawy), któr¹ dowo ono ludzi do pracy pracowano na dwie zmiany. Opracowa³a Regina Smoter Grzeszkiewicz 15

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo