ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219"

Transkrypt

1 RAB Z.U.P. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP Tel. ( 0 22 ) , , ,fax strona : INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁOWNI GAZOWEJ wodnej, wbudowanej o mocy Q=56,8kW dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 93 w Warszawie Egz.... Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Grochowska 93. Zamawiający : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Walewska 4, Warszawa Opracował : mgr inż. Roman Kosiarski grudzień

2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot instrukcji 1.2. Przeznaczenie instrukcji 1.3. Podstawy prawne i techniczne opracowania instrukcji 2. OPIS BUDOWY I FUNKCJONOWANIA KOTŁOWNI 2.1. Ogólna charakterystyka kotłowni 3. CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE KOTŁOWNI 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Napełnianie instalacji 3.3. Uruchomienie kotłowni 3.4. Okresowa kontrolna pracy kotłowni 3.5. Zatrzymanie pracy kotłowni 3.6. Typowe zakłócenia pracy kotłowni, ich rozpoznawanie i usuwanie Prowadzenie książki eksploatacyjnej kotłowni 4. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI 2

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI Niniejsza instrukcja określa zasady obsługi i eksploatacji kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 93 w Warszawie. Instrukcja umożliwia również rozpoznawanie typowych przypadków zakłóceń występujących w pracy kotłowni i sposób ich likwidacji PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI Instrukcja jest przeznaczona dla osób obsługi kotłowni gazowej oraz osób sprawujących bezpośredni nadzór nad eksploatacją kotłowni, a także dla osób dokonujących okresowych przeglądów i konserwacji. Eksploatację kotłowni może prowadzić osoba, która przeszła przeszkolenie w zakresie obsługi kotłowni gazowej oraz wykazała się znajomością układu technologicznego i czynności obsługowych. Pracownicy obsługi powinni posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na stanowiskach energetycznych w zakresie obsługi kotłowni oraz prowadzić dziennik eksploatacyjny kotłowni PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE OPRACOWANIA INSTRUKCJI. Przedmiotową instrukcję opracowano na podstawie : a) Przepisy Dozoru Technicznego. b) Norma PN-91/B pt. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. c) Projekt kotłowni gazowej. d) Dane techniczne zastosowanych urządzeń w kotłowni. 2. OPIS BUDOWY I FUNKCJONOWANIA KOTŁOWNI 2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI Kotłownia gazowa znajdować się będzie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku przy ul. Grochowskiej 93. Pomieszczenie powstanie w miejscu istniejącego pomieszczenia, które przygotowane zostało pod węzeł cieplny. Wysokość pomieszczenia wynosi H=2.6m. Na podłodze jest ułożona terakota, ze spadkami w kierunku kratki ściekowej. W podłodze kotłowni jest umieszczona studnia schładzająca. Wentylacja nawiewna realizowana będzie poprzez istniejący kanał Z, a wywiewna przez istniejący kanał wentylacyjny wyciągowy. Komin kotłowni zostanie poprowadzony szachem kominowymwentylacyjnym i wyprowadzony ponad dach. 3

4 Projektowana kotłownia przygotowywać będzie pod względem jakościowym i ilościowym czynnik grzejny dla budynku i stanowić będzie główne zasilanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Elementy kotłowni: - kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W 60kW, z palnikiem modulowanym, z regulatorem Vitocronic 200, - automatyka kotłowni (Viessmann), - pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell 100-V o poj. 300litrów, - system odprowadzania spalin (WADEX), - pompy: obiegowa, ładująca, cyrkulacyjna (GRUNDFOS), - system uzdatniania wody dla kotłowni COSMOWATER Standard, - system zabezpieczeń: naczynia wzbiorcze na obiegu grzewczym oraz wodzie zimnej zasilającej podgrzewacz c.w.u. (firmy Reflex), - zawory bezpieczeństwa kotłowe oraz podgrzewacza c.w.u. firmy SYR, - aparatura kontrolno pomiarowa: manometry o zakresie pomiaru 0-0.6MPa, termometry techniczne w oprawie metalowej o zakresie pomiaru C - całość z niezbędnym osprzętem. 3. CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE KOTŁOWNI 3.1. UWAGI OGÓLNE Do zadań obsługi kotłowni należy: a) przygotowanie urządzeń i obiegów do uruchomienia, b) uruchomienie urządzeń i obiegów grzewczych, c) okresowa kontrola pracy kotłowni, d) zatrzymanie pracy kotłowni. Wszystkie te czynności należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami BHP, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi, poparzeniami gorącą wodą lub od powierzchni urządzeń oraz przed porażeniem elektrycznym. Po uruchomieniu kotłowni i uzyskaniu wymaganych parametrów w obiegach, dalsza jej praca może się już odbywać bez przebywania w niej stałej obsługi. W czasie normalnej pracy kotłowni, wymagana jest tylko jej okresowa kontrola. Jednak na każdy sygnał alarmowy, obsługa winna niezwłocznie pojawić 3.2. NAPEŁNIANIE INSTALACJI WODĄ Napełnianie należy przeprowadzić spokojnie, unikając gwałtownych przepływów, w celu zmniejszenia do minimum ilości powietrza zamkniętego w rurach po napełnieniu. W czasie napełniania należy obserwować odpowietrzniki automatyczne, umieszczone w najwyższych punktach instalacji. Woda do napełniania oraz uzupełniania musi być uzdatniona w stacji zmiękczającej wodę COSMOWATER Standard. Niedopuszczalne jest napełnianie instalacji wodą nieuzdatnioną. 4

5 3.3. URUCHOMIENIE KOTŁOWNI Po napełnieniu instalacji sprawdzić: czy kanał zetowy nawiewny jest drożny, czy w instalacji gazowej jest gaz (otwarte zawory na instalacji gazowej) oraz sprawdzić czy zawory odcinające dopływ gazu do kotła są otwarte, otworzyć zawory na przewodach wody zimnej, cyrkulacji i ciepłej wody. Następnie należy przystąpić do uruchomienia kotłowni. Włączenie do ruchu kotłowni polega na: uruchomieniu pomp, uruchomieniu kotła, obserwacji wskazań przyrządów pomiarowych, aż do upewnienia się, że obiegi uzyskały parametry pracy wymagane dla danej temperatury powietrza zewnętrznego. UWAGA: Obsługę kotła oraz regulatorów należy prowadzić ściśle wg instrukcji fabrycznych dostarczonych przez producenta. Potwierdzenie prawidłowości rozruchu kotłowni winno być dokonane odpowiednim wpisem do książki eksploatacyjnej kotłowni. Po opisanym wyżej rozruchu kotłowni, dalsza jej praca odbywać się już może bezobsługowo. Sterował tą pracą będzie system regulacyjny VITOTRONIC. Wydajność cieplna kotłowni regulowana będzie w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego oraz wg indywidualnych potrzeb użytkowników poprzez regulator kotłowy OKRESOWA KONTROLA PRACY KOTŁOWNI Okresowa kontrola pracy kotłowni winna odbywać się raz dziennie lub w terminie ustalonym przez inwestora w porozumieniu z producentem kotła oraz po każdym sygnale alarmowym pochodzącym z kotłowni lub po zgłoszonych usterkach w pracy instalacji grzewczej. W czasie tych kontroli obsługa winna: kontrolować parametry pracy kotłowni, kontrolować poprawność działania urządzeń, aparatury pomiarowej i układów regulacyjnych, w wypadku wystąpienia awarii, ustalić jej przyczynę a następnie w miarę posiadanych uprawnień awarię usunąć lub zgłosić do serwisu, odnotować w książce ruchu kotłowni parametry pracy obiegów grzewczych oraz ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości. Raz na kwartał należy : sprawdzić poprawność połączeń systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej sprawdzić działanie czujnika DEX poprzez podanie na czujnik gazu aby spowodować zamknięcie zaworu okresowe zamykanie zaworu zapobiega jego zastaniu się, usuwa gromadzące się na jego powierzchniach roboczych zanieczyszczenia optycznie sprawdzić stan zaworu 5

6 Ponadto do okresowej kontroli kotłowni należy na bieżąco: sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa sprawdzenie stanu wody w układzie c.o. w przypadku zbyt niskiego stanu wody należy uzupełnić zład uzupełnienie ubytków izolacji cieplnej oraz zabezpieczeń antykorozyjnych czyszczenie filtrów siatkowych utrzymanie w kotłowni porządku, czystości i należytego oświetlenia wzrokowo ocenić czystość spalin wychodzących z komina w przypadku pojawienia się ciemnego dymu należy powiadomić serwis Minimum raz w roku należy sprawdzić ciśnienie wstępne po stronie gazowej naczyń wzbiorczych. Raz do roku należy wezwać serwis celem przeglądu palników gazowych i ustawienia prawidłowych parametrów spalania gazu. UWAGA: Konserwacji i napraw może dokonać tylko odpowiednio przeszkolony personel lub wyspecjalizowane służby serwisowe ZATRZYMANIE PRACY KOTŁOWNI Awaryjne zatrzymanie pracy kotłowni wymaga dokonania następujących czynności: wyłączyć kocioł, odciąć dopływ gazu do kotłów, zamykając kurek gazowy, wyłączyć pompy, zamknąć zawory odcinające przy kotle. W razie konieczności spuszczenia wody z obiegu, należy poczekać na schłodzenie wody, a następnie powoli otworzyć zawory spustowe. W przypadku katastrofy (pożar, wybuch, zalanie kotłowni), należy natychmiast odciąć dopływ gazu (kurek główny znajduje się w szafce na zewnątrz budynku) oraz odciąć dopływ prądu wyłącznikiem głównym zlokalizowanym przed pomieszczeniem kotłowni (tablica główna. W kotłowni zainstalowano system aktywnego bezpieczeństwa GAZEX. Detektor sygnalizuje pojawienie się gazu w pomieszczeniu kotłowni sygnałem dźwiękowym i świetlnym oraz wyłącza automatycznie dopływ gazu. Jego włączenie jest możliwe po uprzednim skasowaniu pamięci detektora przyciskiem Kasowanie pamięci. Zawór należy uruchomić ręcznie przez naciągnięcie sprężyny TYPOWE ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁOWNI, ICH ROZPOZNAWANIEI USUWANIE Do typowych zakłóceń pracy kotłowni gazowych należą: Nieszczelność instalacji gazowej spowoduje zadziałanie aktywnego systemu bezpieczeństwa. Należy odciąć dopływ gazu i wezwać pogotowie gazowe. Zanieczyszczenie filtra objawia się wzrostem strat ciśnienia na filtrze. Należy zamknąć zawory odcinające przed i za filtrem i wyczyścić wkład siatkowy. 6

7 Awaria układów regulacyjnych występują za wysokie lub za niskie temperatury w poszczególnych obiegach. Należy wezwać serwis. Nieszczelność zaworów zwrotnych. Należy je doszczelnić lub wymienić na nowe. Nieszczelność instalacji najbardziej widoczna usterka, gdyż powoduje wyciek wody lub parowanie spod izolacji. Należy wyłączyć kotłownię z ruchu i usunąć nieszczelność, a następnie uzupełnić zład. Zalanie wodą pomieszczenia. Należy wyłączyć prąd, wypompować wodę. Niewchodzić do wody. Usunąć przyczynę zalania. Awaria pompy pojawienie się dymu, stuków, trzasków, buczenie o niskiej tonacji. Należy wyłączyć pompę, odciąć zaworami i usunąć usterkę. Ubytki wody w instalacji c.o. objawia się niedogrzaniem pomieszczeń na górnych kondygnacjach (zimne grzejniki). Należy usunąć przyczynę a następnie uzupełnić i odpowietrzyć zład. Uzupełnienie zładu przeprowadzać przy wyłączonych pompach wodą uzdatnioną. Zapowietrzenie instalacji brak przepływu wody, słychać hałas w instalacji należy odpowietrzyć instalację oraz sprawdzić działanie automatycznych odpowietrzników PROWADZENIE KSIĄŻKI EKSPLOATACYJNEJ KOTŁOWNI Książka ta winna się znajdować w pomieszczeniu kotłowni i być systematycznie wypełniana. Osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie winna wpisywać do niej następujące dane: - temperaturę za i przed kotłem,w zimę dodatkowo na rozdzielaczu zasilającym i powrotnym. - ciśnienie na manometrach Ponadto w książce należy odnotować wszelkie nieprawidłowości pracy kotłowni, tj: - uruchomienie zaworu bezpieczeństwa, - ubytki wody, - opróżnianie obiegów lub urządzeń z wody. Do zeszytu należy wpisać wszelkie czynności wykonywane w kotłowni tj. datę uruchomienia, datę zatrzymania, awarie, wykonanie konserwacji i napraw. Wpisy te należy potwierdzić podpisem osoby wykonującej daną operację. 7

8 8

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Wyprodukowano dla: SBS Sp.z o.o. 91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93 Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo