CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych"

Transkrypt

1 CT ANALYZER Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

2 Unikalne rozwiązanie CT Analyzer firmy OMICRON jest wyjątkowo lekkim przyrządem spełniającym najwyższe standardy w pomiarach nasycenia, przekładni, polaryzacji, rezystancji uzwojeń przekładników prądowych (PP) jak również pomiarów (impedancji) obciążenia. Urządzenie umożliwia automatyczne testowanie i kalibrację wszystkich typów przekładników prądowych z niskim strumieniem rozproszenia, zarówno na stacji w systemie elektroenergetycznym jak i w laboratoriach oraz u producentów rozdzielnic. CT Analyzer umożliwia automatyczną ocenę wyników testów, jednoznacznie wskazując czy parametry testowanego PP są zgodne z jego specyfikacją. Jest to jedyne znane urządzenie, umożliwiające testowanie i ocenę PP wykonanych zgodnie z IEC ze zdefiniowaną charakterystyką w stanach przejściowych (TPS, TPX, TPY oraz TPZ). Dzięki opatentowanej metodzie testowania niskonapięciowego (EP A1), możliwe jest testowanie PP z napięciem punktu kolanowego do 15 kv bez narażania izolacji PP (max. napięcie testowe 120V). Testowanie przekładników prądowych może być przeprowadzone z wyjątkowo wysokim poziomem dokładności. Poziom dokładności (0.02 % / 1 min) czyni CT Analyzer idealnym narzędziem do kalibracji i weryfikacji nie tylko PP zabezpieczeniowych ale również PP pomiarowych klasy 0.1. Szeroki zakres funkcji pomiarowych pozwala wykonać: Pomiar obciążenia Pomiar rezystancji uzwojenia PP Pomiar charakterystyki nasycenia PP Pomiar PP w stanach przejściowych (IEC ) Pomiar przekładni PP z uwzględnieniem podłączonego obciążenia Pomiar kąta i polaryzacji PP Określenie współczynnika granicznego dokładności (ALF), współczynnika bezpieczeństwa przyrządu (FS), stałej czasowej wtórnej (Ts), współczynnika pozostałości magnetycznej (Kr), współczynnika przejściowego (Ktd), napięcia/prądu punktu kolanowego, klasy, indukcyjności nasyconej i 5 nienasyconej Ocena zgodnie ze zdefiniowanymi normami: IEC Teraz można zmierzyć i wyświetlić 1, IEC , IEEE C Niewielkie rozmiary i niska waga urządzenia (< 8 kg / 17 lb) są szczególnie korzystne przy wykonywaniu testów na obiekcie. W końcowym etapie, karta Przekładnika Prądowego wyświetli zmierzone 8 wartości prądu znamionowego pierwotnego i wtórnego, klasę PP oraz oznaczenie PP, P - pomiarowy lub Z zabezpieczeniowy, VA (znamionowe obciążenie), Obciążenie (rzeczywiste obciążenie) oraz Cos Phi. Wszystkie wyniki zostaną zapisane na karcie Compact Flash i przy jej pomocy mogą zostać w prosty sposób przeniesione do komputera. 7 Tabela Kąta przedstawia błąd kątowy dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach oraz dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej. Tabela Przekładni przedstawia błąd przekładni dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach oraz dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej. 6 błąd przekładni, błąd kątowy oraz błąd całkowity dla rzeczywistego obciążenia.

3 Wyniki w ciągu kilku sekund nawet gdy dane znamionowe PP nie są znane CT Analyzer automatycznie poszukuje parametry i testuje PP przy pomocy funkcji Name plate guesser. Dla standardowych przekładników prądowych umożliwia użytkownikowi wykonanie testów po krótkim przeszkoleniu i bez znajomości testowanego PP. Wystarczy tylko postępować zgodnie z podanymi punktami: 1Podłącz PP zgodnie ze schematem na płycie czołowej CT Analyzera, uaktywnij kartę Przekładnik Prądowy w menu i uruchom test z domyślnymi nastawami. 2Urządzenie podaje prąd 1A DC do zacisków uzwojenia wtórnego PP i rozpocznie w pełni automatyczną procedurę testu nie wymaga żadnych nastaw. Karta Rezystancja wyświetli zmierzoną rezystancję (R ct). 3CT Analyzer mierzy krzywą magnesowania oraz określa punkt kolanowy oraz inne ważne dane PP. W zależności od wartości napięcia punktu kolanowego, CT Analyzer identyfikuje testowany obiekt albo jako PP pomiarowy lub zabezpieczeniowy i określa znamionowe obciążenie o ile nie zostało podane w danych obiektu. 4Charakterystyka nasycenia otrzymana w trakcie testu jest wyświetlana w urządzeniu. Krzywa ta może być porównana z wynikami poprzedniego testu załadowanego z karty Compact Flash. 3

4 Funkcje CT Analyzer a Wypełniona karta Przekładnik prądowy Przekładnik Prądowy Karta Przekładnik Prądowy jest elementem centralnym interfejsu użytkownika, który zawiera wszystkie potrzebne ustawienia testu PP. Podawane są następujące dane: I-pierw / I-wt.: Znamionowy prąd pierwotny / wtórny Norma: Norma zgodnie z którą wykonywany będzie test Z / P: typ PP: zabezpieczeniowy lub pomiarowy Klasa / Częst: Klasa i znamionowa częstotliwość PP VA: Znamionowe obciążenie Obciąż. / cos ϕ: Rzeczywiste obciążenie i cos ϕ więcej: strona dodatkowych parametrów dla IEC oraz IEC klasa PP PX Dodatkowa strona przekładnika Dodatkowa strona przekładnika służy do wprowadzania parametrów zależnych od klasy do wykonania oceny lub obliczeń działania w stanach przejściowych zgodnie z IEC Dodatkowa strona przekładnika Na stronie tej znajdują się następujące parametry: Kssc: znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego Ktd: współczynnik przejściowy Vkn: napięcie punktu kolanowego zgodnie z IEC Ikn: prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC Ts, Tp (wtórna i pierwotna stała czasowa) Seq (sekwencja SPZ zabezpieczenia) tal1, tal2, t1, t2, tfr (czasy związane z cyklami SPZ) Rct (oczekiwana rezystancja uzwojenia) Ek / Ual, Ie, Ial (prąd i napięcie graniczne dokładności) Test Obciążenia Karta testowa Obciążenie umożliwia pomiar obciążenia wtórnego przekładnika prądowego poprzez podanie prądu zmiennego do obciążenia (do 5 A). Wyniki testu obciążenia przedstawiane są na wyświetlaczu w następujący sposób: Wyniki pomiaru obciążenia I-pom / V-pom: Prąd i napięcie zmierzone w trakcie testu Obciąż. / cos ϕ / Z: Obliczone wartości Test Rezystancji Rezystancja uzwojenia PP potrzebna jest do kilku obliczeń w testach krzywej nasycenia oraz przekładni. W trakcie testu podawany jest do PP prąd stały aż do uzyskania nasycenia. W karcie Rezystancji przedstawiane są następujące wyniki: I-DC / V-DC: Zmierzony prąd i napięcie R-meas: Zmierzona rezystancja R-ref: Rezystancja z kompensacją temperatury Wyniki pomiaru rezystancji uzwojenia PP 4

5 Test Krzywej Nasycenia Test Krzywej Nasycenia mierzy i wyświetla charakterystykę nasycenia przekładnika prądowego oraz określa szeroki zakres innych parametrów PP przy użyciu prądu do 15 A szczyt. Parametry obliczane są dla obciążenia znamionowego oraz rzeczywistego. Na charakterystyce nasycenia przedstawiane są zgodnie z wybraną normą, napięcie na zaciskach, napięcie sem, prąd rms oraz prąd szczytowy. W zależności od wybranej normy otrzymujemy odpowiednie wyniki: V-kn / I-kn: Napięcie i prąd punktu kolanowego FS / ALF: Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu lub współczynnik graniczny dokładności zgodnie z IEC metoda pomiaru bezpośredniego FSi / ALFi: Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu lub współczynnik graniczny dokładności zgodnie z IEC metoda pomiaru pośredniego Kssc, Ktd: Znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego oraz współczynnik przejściowy Ls / Lu: Nasycona i nienasycona indukcyjność Ts: Wtórna stała czasowa Kr: Współczynnik pozostałości magnetycznej Val/Ial Napięcie / prąd granicznej dokładności ε^ błąd szczytowy przy Ipierw * Kssc * Ktd E-max: Maksymalna SEM Krzywa nasycenia od 1 mv do 17 kv Test PP z napięciem punktu kolanowego do 15 kv. Tylko przy użyciu naszej opatentowanej metody testu niskoczęstotliwościowego możliwe jest przetestowanie takich PP bez narażania izolacji. Test krzywej nasycenia do 12.7 kva dla TPZ Test krzywej nasycenia do 15 kv Charakterystyka nasycenia od 1 mv 5

6 Test Przekładni Test Przekładni mierzy przekładnię prądową PP z uwzględnieniem zewnętrznego obciążenia lub mocy znamionowej. Do tego nie jest wymagane zewnętrzne obciążenie, obciążenie jest częścią modelu, dlatego przeliczenia błędu prądowego przy różnym obciążeniu możliwe jest również po wykonaniu testu. Wyniki testu przekładni wyświetlane są na wyświetlaczu w różnych kartach: Wyniki przedstawione w karcie Przekładnia Karta Przekładni przedstawia polaryzację, błąd przekładni zwojowej, błąd całkowity, błąd przekładni prądowej oraz przesunięcie fazowe zależne od prądu pierwotnego oraz rzeczywistego obciążenia (zdefiniowanego w karcie Przekładnik Prądowy). Tabela przekładni przedstawia błąd przekładni prądowej zależny od prądu i obciążenia znamionowego. Tabela kąta przedstawia przesunięcie kątowe zależne od prądu i obciążenia znamionowego. Po wykonaniu pomiaru, karta Przekładnik umożliwia zmianę obciążenia i / lub prądu pierwotnego (I-pierw) aby móc zaobserwować ich wpływ na błąd przekładni i/lub kąta. Możliwość kompensacji błędu przekładni PP stosowana z przekładnikiem połączonym w trójkąt. Wszystkie wyniki widoczne na ekranie zostaną automatycznie zapisane w pliku z wynikami testu. Ocena Karta Oceny przedstawia automatyczną i ręczną ocenę PP wynikającą z wykonanego testu. Wyniki przedstawione w karcie Oceny Automatyczne oceny oparte są na porównaniu zmierzonych wartości z wymaganiami wybranej normy oraz wybranych parametrów z karty Przekładnik Prądowy. Ponadto można wykonać ocenę ręcznie. Pełne raporty z testu Wszystkie wyniki pomiarów można zapisać w standardowym pliku XML na karcie Compact Flash. Kartę tą można odczytać w Windows PC umożliwiając łatwy import raportu do oprogramowania Microsoft Office w celu dalszego przetwarzania (np. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft HTML). Kartę Compact Flash można również użyć do update u oprogramowania, który może być w przyszłości wymagany przez CT Analyzer. Można to wykonać ściągając najnowszą aktualizację oprogramowania ze strony internetowej OMICRON a i przesłanie jej do urządzenia. Wyciąg z raportu z testu dostępny w CPC Explorer Przy pomocy interfejsu do zdalnej obsługi można w pełni sterować urządzeniem z komputera oraz ładować i ściagać raporty z CT Analyzer a. 6

7 Wsparcie dla IEC CT-Analyzer jest prawdopodobnie jedynym dostępnym na rynku urządzeniem, które umożliwia test PP zgodnych z IEC Pomiar wykonywany jest zgodnie z normą (niską częstotliwością) i uzyskuje się wszystkie parametry, które wynikają z normy IEC tj. Kssc, Ktd, εt, ε^, Vkn, Ikn z uwzględnieniem cyklu SPZ oraz stałych czasowych. Po teście, urządzenie umożliwia ocenę, czy PP spełniają podane wymagania czasowe czy też nie. CT-Analyzer wykonuje wszystkie obliczenia niezbędne do uzyskania współczynnika przejściowego. Interfejs do zdalnej obsługi w celu pełnej integracji w procesie produkcji Obliczenie Ktd bez remanentu zgodnie z IEC oraz z remanentem (Ktd OMICRON) Przy pomocy oprogramowania zdalnego możliwa jest integracja urządzenia w automatyczne środowisko testowe lub napisanie własnego interfejsu użytkownika. Excel File Loader lub Remote Excel File loader umożliwia import plików wyjściowych XML z CT-Analyzer do Excel oraz stworzenie własnych raportów z testu. Aby ułatwić początkującym pracę ze zdalnym interfejsem z urządzeniem dostarczane są przykłady. CTA QuickTest CTA Quick Test jest narzędziem komputerowym do różnego rodzaju pomiarów często wykonywanych przy użyciu CT Analyzer a jako Multimetru ze zintegrowanym źródłem prądowym/napięciowym (pomiar obciążenia, L, C, przekładni, polaryzacji, itp). 7

8 Korzyści z CT Analyzer a CT Analyzer firmy OMICRON posiada wyjątkową zdolność do wykonywania szybkich i pełnych testów oraz kalibracji przekładników prądowych przez inżynierów zabezpieczeniowców oraz pomiarowców jak również przez producentów PP i rozdzielnic. Unikalne właściwości Bardzo mały i lekki (< 8 kg / 17 lb), szczególnie przydatny przy testowaniu na obiekcie. Pierwsze przenośne urządzenie, które może testować PP wykonane zgodnie z IEC z określonym przetwarzaniem w stanach przejściowych. Skrócony czas uruchomienia dzięki w pełni automatycznemu testowaniu zgodnemu z IEC , IEC oraz IEEE C57.13 trwającemu sekundy. Bezpieczna obsługa w związku z maksymalnym generowanym napięciem 120 V. Automatyczna analiza PP o nie znanych parametrach (funkcja guesser - patent w toku). Test PP z bardzo dużymi napięciami punktu kolanowego (do 15 kv). Dokładny pomiar błędu przekładni, przesunięcia kątowego do x-razy prądu znamionowego oraz dla wszystkich wartości obciążenia bez konieczności podłączania rzeczywistego obciążenia, niezależnie od aplikacji (np. przepusty i GIS). Automatyczne rozmagnesowanie PP po wykonaniu testu. Zapis danych na karcie Compact Flash (CF), którą można odczytać w dowolnym standardowym czytniku kart. Kalibracja i Ocena Kalibracja przekładników pomiarowych: typowa dokładność 0.02 % / 1 umożliwia kalibrację na obiekcie oraz weryfikację PP pomiarowych klasy 0.1. Ocena przekładników zabezpieczeniowych: Automatyczna ocena wyników zgodnie ze zdefiniowanymi normami (IEC , IEC lub IEEE C ) przy zastosowaniu zaimplementowanych mechanizmów eksperckich (uwzględniających normy, itp) nawet dla PP zdefiniowanych zgodnie z IEC z określonym zachowaniem w stanach przejściowych (TPS, TPX, TPY, TPZ). Raportowanie Automatyczne generowanie raportu z testu. Przeglądanie i drukowanie raportów z komputera przy pomocy CPC Explorer lub Excel File Loader. Zalety symulacji Istniejące raporty z testów mogą być załadowane w dowolnej chwili w celu przeliczenia wyników testu dla różnych obciążeń oraz prądów pierwotnych. W ten sposób nie ma potrzeby wykonywania dalszych testów na obiekcie w celu weryfikacji czy zmienione obciążenie wpłynie na pracę PP. Przeliczenia wyników testu można wykonać w prosty sposób w laboratorium przy pomocy zmierzonych danych lub w CT-Analyzer ze, przy użyciu Excel File Loader lub interfejsu zdalnej obsługi. Zdalna obsługa i Automatyzacja Testu Interfejs zdalnej obsługi do integracji CT Analyzer a w automatycznym procesie produkcji. CT Analyzer może być w pełni kontrolowany poprzez interfejs zdalny. Wszystkie parametry można odczytać z urządzenia lub z raportu przy pomocy prostego w obsłudze interfejsu programowego. Możliwość tworzenia definiowanych przez użytkownika raportów z testów przy pomocy Excel File Loader przez adaptację przykładowego oprogramowania działającego w visual basic lub C++. CTA Quick Test umożliwia szeroki zakres pomiarów przy użyciu CT Analyzer a jako Multimetru ze zintegrowanym źródłem prądu/napięcia (np. pomiar obciążenia, L, C, przekładni, polaryzacji). CT ANALYZER Unikalna analiza przekładników prądowych. [European Patent EP A1] 8

9 Pomiar parametrów PP Ogólnie Ls (indukcyjność nasycona) Lu (indukcyjność nienasycona) Kr (strumień resztkowy) Ts (wtórna stała czasowa) Rct (rezystancja uzwojenia) błąd przekładni prądowej i błąd kątowy dla wszystkich punktów pomiarowych zdefiniowanych w normie Przekładnia do : 1 Prąd pierwotny do A IEC ALF / ALFI (współczynnik graniczny dokładności zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią / pośrednią) FS / FSI (współczynnik bezpieczeństwa przyrządu zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią/pośrednią) Kx (współczynnik przewymiarowania odpowiadający klasie PX) Ek / Ie (napięcie/prąd graniczny dokładności zgodnie z klasą PX) N (przekładnia zwojowa zgodnie z klasą PX) εt, εc (błąd przekładni zwojowej oraz błąd całkowity) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) IEC Kssc (znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego) Ktd (współczynnik przejściowy) N (przekładnia zwojowa zgodnie z klasą TPS) εt (błąd przekładni zwojowej zgodnie z klasą TPS) ε^ (błąd szczytowy) Emax (maksymalne napięcie SEM ze składową przejściową) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) IEEE C57.13 (ANSI) Vb (napięcie na zaciskach wtórnych zgodnie z IEEE C57.13) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEEE C57.13 (tangens 30 i 45 ) 9

10 Dane Techniczne Urządzenie CT Analyzer firmy OMICRON posiada: Galwanicznie odizolowane elektroniczne wyjście generatorowe Dwa galwanicznie odizolowane wejścia pomiaru napięcia Wewnętrzny pomiar prądu Karta Compact flash do zapisu wyników testu oraz aktualizacji oprogramowania urządzenia CT Analyzer spełnia CE oraz wymagania IEC w zakresie EMC oraz norm bezpieczeństwa. Specyfikacja sprzętu Sekcja generatora / wzmacniacza Prąd wyjściowy A rms (15 A szczyt) Napięcie wyjściowe V Moc wyjściowa VA (1500 VA szczyt) Dokładność przekładni Dla 0 VA do mocy znamionowej przekładnia % przekładnia % przekładnia % Pomiar kąta Rozdzielczość 0.1 min Dokładność 1 min (dla cos ϕ ) Interfejs użytkownika Wyświetlacz czytelny w świetle słonecznym. Klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne do obsługi. Transfer danych Karta Compact flash do zapisu wyników testu oraz do przenoszenia danych na komputer. Dane mogą być odczytane na standardowym komputerze w programie CPC explorer. Interfejs zdalny do odczytu/zapisu danych z komputera oraz do pełnej kontroli urządzenia poprzez komputer. Normy Bezpieczeństwo EN60950 oraz EN61010 Kalibracja Możliwy jest zakup wzorcowego PP z certyfikatem w krajowym instytucie testowym z dokładnością przekładni 0.02 %. Przy pomocy wzorcowego PP możliwa jest ciągła kontrola dokładności CT Analyzer a. Do kalibracji nie musi być odsyłane urządzenie tylko wzorcowy PP. Dane Mechaniczne Masa 8 kg / 17.4 lb (bez osprzętu) Wymiary (szer. x wys. x głęb) 360 x 285 x 145 mm / 9.2 x 7.2 x 3.7 in Napięcie zasilania Napięcie znamionowe 110 V 240 V ±10 % 50 / 60 Hz (500 VA) Dopuszczalny zakres 85 V 265 V Temperatura otoczenia C / F 10

11 Dane zamówieniowe CT Analyzer CT1 z osprzętem CT Analyzer pakiet standardowy Zestaw osprzętu dla CT Analyzer CT Analyzer pakiet standardowy CT Analyzer sprzęt Karta Compact Flash 128 MB (pojemność pamięci dla co najmniej 416 raportów) Czytnik kart USB 2.0 Compact Flash Przetwornik USB - RS232 oraz kabel Kabel RS232 Nullmodem 3 m Kabel zasilający (zależny od kraju) Instrukcja obsługi Oprogramowanie CT Analyzer PC Toolset dla CT Analyzer z oprogramowaniem do zdalnej obsługi CTA Quick Test, CT Excel File Loader oraz inne narzędzia. CPC Explorer, oprogramowanie komputerowe do wizualizacji i przetwarzania raportów z testów Zestaw osprzętu dla CT Analyzer VEHK0650 Zestaw kabli koncentrycznych pomiarowych z końcówkami bananowymi, 2 x 3 m, 1 x 10 m Zestaw cęgów z gniazdami bananowymi do podłączeń strony pierwotnej, zawiera jedne czerwone i jedne czarne cęgi Zestaw zacisków krokodylkowych (2 x czerwone, 2 x czarne), szerokość rozwarcia 20 mm Przewód uziemiający (PE) (ziel/żółt), 1 x 6 m, 6 mm2, do podłączenia uziemienia ochronnego Elastyczne adaptery zacisków z gniazdami bananowymi 4 mm (6 x) Torba przenośna dla CT Analyzer VE VE VEHK0650 VE VEGG0650 VEHZ0653 VEHZ0655 VEHZ0014 VEHK0032 VESD0605 VESM0800 VESD6004 VEHK0651 VEHZ0652 VEHZ0656 VEHK0615 brak VEHP0018 Dodatkowy osprzęt do CT Analyzer Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 3 m VEHK0654 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 6 m VEHK0652 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 10 m VEHK0653 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 15 m VEHK0655 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 100 m E Zacisk krokodylkowy do połączeń strony wtórnej z gniazdem bananowym 4 mm (1 czarny i 1 czerwony) VEHZ0651 Skrzynia transportowa dla CT Analyzer z kółkami VEHP0068 Wzorcowy PP CT, 2000:1 / 2000:5, klasa 0.02 VEHZ0649 Dodatkowa Instrukcja obsługi CT Analyzer VESD

12 OMICRON jest firmą międzynarodową dostarczającą innowacyjne rozwiązania w zakresie testowania systemów elektroenergetycznych. Ze sprzedażą w ponad 120 krajach, biurami w Europie, Ameryce Północnej i Azji oraz światową siecią partnerów handlowych, OMICRON posiada opinię dostawcy wiodących technologii. Możliwość automatycznego testowania pierwotnego i wtórnego przy użyciu urządzeń firmy OMICRON stanowi ważną korzyść w świetle zmieniających się warunków rynkowych związanych ze zmianami organizacyjnymi, które wymagają robienia więcej mniejszymi siłami. Usługi w zakresie konsultacji, uruchomień, testów i szkoleń uzupełniają ofertę produktową. Specjalizacja oraz wiodąca pozycja pozwala firmie OMICRON kontynuować rewolucyjny rozwój, tak aby jej rozwiązania spełniały wymagania klientów XXI wieku. Dane kontaktowe Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza Warszawa tel. (22) fax. (22) Siemens Sp. z o.o. ul. Gawronów Katowice tel. (32) fax. (32) OMICRON electronics GmbH Oberes Ried 1 A-6833 Klaus, Austria tel. (43) fax. (43)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. 1 sztuki 3-fazowego testera zabezpieczeń firmy OMICRON typu CMC 356 2. Cyfrowego testera przekładników prądowych

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086 Miernik parametrów instalacji Eurotest 61557 MI2086 Producent: Metrel Najlepsze urządzenie do całościowych pomiarów w instalacjach elektrycznych umożlwiające testowanie, pomiary, rejestrację i analizę.

Bardziej szczegółowo

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C, względna wilgotność

Bardziej szczegółowo

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 Typ: EG-MPI-505 Cyfrowy wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE Czas nagrzewania Podwójny okres czasu liczony od ostatniego włączenia. 20 minut maksimum Standardowe Interfejsy RS232 Opcjonalne Interfejsy USB (Universal

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305 Kompaktowy miernik mocy KEW 6305 Wstęp KEW 6305 japońskiej firmy Kyoritsu, to nowy przenośny miernik mocy. Przeznaczony do pomiarów, monitorowania rozdzielni i urządzeń energetycznych. Pozwala na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

COMBI419 Rel /05/12

COMBI419 Rel /05/12 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Strona /5. Główne funkcje mierników serii 400 Ekrany pomocy (dostępne dla każdej funkcji) ułatwiają podłączenie przyrządu do badanej instalacji Każdy model

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e Światowy lider w dziedzinie nowatorskich rozwiązań do testowania układów elektroenergetycznych CMC 356 Następna generacja testerów zabezpieczeń i narzędzia do uruchomień koń pociągowy G e n e r a c j a

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 10V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów 0-1000A DC Rozdzielczość prąd 0,1A,

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 1. Podstawy teoretyczne ĆWCENE NR 4 BADANE PREKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne transformujące sinusoidalny prąd pierwotny na prąd wtórny o wartości dogodnej do zasilania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Maksymalna moc rozładowania do 20kW Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 6V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE48-2OS2D2 6024915 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/ue48-2os

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

STS 5000 Wielofunkcyjny automatyczny zestaw pomiarowy do badania przekładników prądowych, napięciowych i transformatorów

STS 5000 Wielofunkcyjny automatyczny zestaw pomiarowy do badania przekładników prądowych, napięciowych i transformatorów STS 5000 Wielofunkcyjny automatyczny zestaw pomiarowy do badania przekładników prądowych, napięciowych i transformatorów W pełni automatyczny Wymuszalnik prądowy do 800 A (lub 2000 A, 3000 A, 5000 A z

Bardziej szczegółowo

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350

Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350 Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350 Charakterystyka: Zwarta kompaktowa obudowa Intuicyjna obsługa Badanie ręczne lub automatyczne Pomiar ciągłości 200mA Pomiar rezystancji uziemienia

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE44-3SL2D33 UE44-3SL PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE44-3SL2D33 UE44-3SL PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE44-3SL2D33 UE44-3SL A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE44-3SL2D33 6024907 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/ue44-3sl

Bardziej szczegółowo

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ZAWARTOŚĆ KATALOGU strona 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis...3 Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 74. Pomiary mostkami RLC. Celem ćwiczenia jest pomiar rezystancji, indukcyjności i pojemności automatycznym mostkiem RLC.

Ćwiczenie nr 74. Pomiary mostkami RLC. Celem ćwiczenia jest pomiar rezystancji, indukcyjności i pojemności automatycznym mostkiem RLC. Ćwiczenie nr 74 Pomiary mostkami RLC Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar rezystancji, indukcyjności i pojemności automatycznym mostkiem RLC. Dane znamionowe Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

C300 3-Fazowy Kalibrator Mocy i Tester. 3 x 0 560V, 3 x 0 120A, Hz. Dokładność: 0.02% or 0.05%

C300 3-Fazowy Kalibrator Mocy i Tester.  3 x 0 560V, 3 x 0 120A, Hz. Dokładność: 0.02% or 0.05% 3 x 0 560V, 3 x 0 120A, 40 500Hz 0 ±360 1 Dokładność: 0.02% or 0.05% 2 Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Calmet Sp. z o.o. Calmet = CALibratory + METrologia utworzone w 1989r, korzenie z zakładu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Postępowanie nr 1/8ULA/2016. Słupsk, r. 1/8. Warunki Zamówienia

WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Postępowanie nr 1/8ULA/2016. Słupsk, r. 1/8. Warunki Zamówienia Postępowanie nr 1/8ULA/2016 WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Słupsk, 28.09.2016 r. 1/8 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 3 3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY... 5 4. TERMIN ZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA

PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA PRZEKŁADNIK PRĄDOWY WNĘTRZOWY CTS 12.S (L)*... 3 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:... 3 SCHEMATY ELEKTRYCZNE... 4 SZKIC WYMIAROWY CTS 12 S(L)...

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Baran Sonel S.A. Badania bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrządami PAT 800 i PAT 805 produkcji Sonel S.A.

Łukasz Baran Sonel S.A. Badania bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrządami PAT 800 i PAT 805 produkcji Sonel S.A. Łukasz Baran Sonel S.A. Badania bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrządami PAT 800 i PAT 805 BADANIE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONARZĘDZI PRZYRZĄDAMI PAT-800 I PAT-805 PRODUKCJI SONEL S.A. Łukasz Baran Specjalista

Bardziej szczegółowo

Przystawki prądowe (AC) seria MINI

Przystawki prądowe (AC) seria MINI Przystawki prądowe (AC) seria MINI Seria MINI Małe, kompaktowe i bardzo odporne. Seria eria miniaturowych cęgów nadaje się do pomiaru prądu w zakresie od kilku miliamperów do 150 A Ac. Odpowiedni kształt

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

urządzenia BLIX POWER do sieci. Urządzenie podłączane jest równolegle do

urządzenia BLIX POWER do sieci. Urządzenie podłączane jest równolegle do Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań technologicznych, aby zapewnić jak najlepszą efektywność działania

Bardziej szczegółowo

ETIMETR MIERNIKI ANALOGOWE I CYFROWE. Energia pod kontrolą MIERNIKI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY I CZĘSTOTLIWOŚCI MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE ETIMETR

ETIMETR MIERNIKI ANALOGOWE I CYFROWE. Energia pod kontrolą MIERNIKI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY I CZĘSTOTLIWOŚCI MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE ETIMETR MIERNIKI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY I CZĘSTOTLIWOŚCI MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI 151 153 154 156 157 MIERNIKI ANALOGOWE I CYFROWE Energia

Bardziej szczegółowo

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii Dane techniczne Wydanie 07/2009 PQ-Bo 100 nalizator Jakości Energii dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia Wykrywanie zakłóceń Kontrola jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT TRANSFORMATOR NAPOWIETRZNY W IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU VPT 25... 2 P ODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:... 2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY... 3 SZKIC WYMIAROWY...

Bardziej szczegółowo

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Pomiary mocy i energii elektrycznej olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C Cęgowy miernik jakości energii Fluke 345 Wyświetlacz Zasilanie Przeciętna Ŝywotność akumulatora Zasilacz BE345 Kolorowy wyświetlacz transmisyjny LCD o wymiarach 320 x 240 pikseli (przekątna 70 mm) z 2

Bardziej szczegółowo

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia sondy...3 3. Parametry techniczne...4 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 D 0361i Ryc. 1. Czujnik ładunku elektrycznego Opis skrócony Czujnik służy do pomiaru ładunku elektrostatycznego i może być używany zamiast elektroskopu. Może on również

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis Technologia kalibracji Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia Model CPC2000 Karta katalogowa WIKA CT 27.51 Zastosowania Mobilna kalibracja przyrządów do pomiaru niskiego ciśnienia Doprowadzanie

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

BETA ochrona. Ochrona przeciwprzepięciowa. n Przegląd. n Korzyści. n Dane do doboru i zamówienia. Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1)

BETA ochrona. Ochrona przeciwprzepięciowa. n Przegląd. n Korzyści. n Dane do doboru i zamówienia. Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) n Przegląd Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) chronią rozdzielnice niskiego napięcia przed przepięciami oraz wysokimi udarami prądowymi powodowanymi przez bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA

NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA Typ 2840 Automatyczny, o wysokiej dokładności, mostek do pomiaru tan, pojemności, cos φ, oraz L Mostek typ 2840 przeznaczony jest głównie do pomiarów i analizy bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v1.5

Instrukcja obsługi v1.5 Instrukcja obsługi v1.5 Przetwornik temperatury i wilgotności względnej Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (032) 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Właściwości elementów biernych A. Charakterystyki elementów biernych 1. Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem a prądem) brak części

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. MOC3ZA-KAZ33A3 Standstill Monitor STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA MOTION CONTROL

Karta charakterystyki online. MOC3ZA-KAZ33A3 Standstill Monitor STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA MOTION CONTROL Karta charakterystyki online MOC3ZA-KAZ33A3 Standstill Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Informacje do zamówienia Typ więcej wersji urządzeń i akcesoriów Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE MIERNIKI DO POMIARU, ANALIZY I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ X3M 96 Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

SERIA PAT100 Przenośne testery sprzętu elektrycznego

SERIA PAT100 Przenośne testery sprzętu elektrycznego seria pat100 Proste zaznaczanie/odznaczanie, wskazanie wyniku pozytywnego/negatywnego oraz pomiar Zasilanie bateriami z opcją użycia akumulatorów Obsługuje Próby 250 V izolacji i prądu upływu w celu bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M

Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M Technologia kalibracji Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M Karta katalogowa WIKA CT 35.02 Zastosowanie Określanie wymaganego obciążenia lub ciśnienia wzorcowego dla kalibracji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... Przekładniki prądowe typu ELA... przystosowane są do mocowania do konstrukcji. Mogą być stosowane do pomiarów w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH 14.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Spirometr Contec Medical Systems model: SP10 Skrócona instrukcja obsługi

Spirometr Contec Medical Systems model: SP10 Skrócona instrukcja obsługi Spirometr Contec Medical Systems model: SP10 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup Spirometru SP10 firmy Contec. Spirometr SP10 to podręczne urządzenie do pomiaru parametrów wentylacji płuc.

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo