CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych"

Transkrypt

1 CT ANALYZER Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

2 Unikalne rozwiązanie CT Analyzer firmy OMICRON jest wyjątkowo lekkim przyrządem spełniającym najwyższe standardy w pomiarach nasycenia, przekładni, polaryzacji, rezystancji uzwojeń przekładników prądowych (PP) jak również pomiarów (impedancji) obciążenia. Urządzenie umożliwia automatyczne testowanie i kalibrację wszystkich typów przekładników prądowych z niskim strumieniem rozproszenia, zarówno na stacji w systemie elektroenergetycznym jak i w laboratoriach oraz u producentów rozdzielnic. CT Analyzer umożliwia automatyczną ocenę wyników testów, jednoznacznie wskazując czy parametry testowanego PP są zgodne z jego specyfikacją. Jest to jedyne znane urządzenie, umożliwiające testowanie i ocenę PP wykonanych zgodnie z IEC ze zdefiniowaną charakterystyką w stanach przejściowych (TPS, TPX, TPY oraz TPZ). Dzięki opatentowanej metodzie testowania niskonapięciowego (EP A1), możliwe jest testowanie PP z napięciem punktu kolanowego do 15 kv bez narażania izolacji PP (max. napięcie testowe 120V). Testowanie przekładników prądowych może być przeprowadzone z wyjątkowo wysokim poziomem dokładności. Poziom dokładności (0.02 % / 1 min) czyni CT Analyzer idealnym narzędziem do kalibracji i weryfikacji nie tylko PP zabezpieczeniowych ale również PP pomiarowych klasy 0.1. Szeroki zakres funkcji pomiarowych pozwala wykonać: Pomiar obciążenia Pomiar rezystancji uzwojenia PP Pomiar charakterystyki nasycenia PP Pomiar PP w stanach przejściowych (IEC ) Pomiar przekładni PP z uwzględnieniem podłączonego obciążenia Pomiar kąta i polaryzacji PP Określenie współczynnika granicznego dokładności (ALF), współczynnika bezpieczeństwa przyrządu (FS), stałej czasowej wtórnej (Ts), współczynnika pozostałości magnetycznej (Kr), współczynnika przejściowego (Ktd), napięcia/prądu punktu kolanowego, klasy, indukcyjności nasyconej i 5 nienasyconej Ocena zgodnie ze zdefiniowanymi normami: IEC Teraz można zmierzyć i wyświetlić 1, IEC , IEEE C Niewielkie rozmiary i niska waga urządzenia (< 8 kg / 17 lb) są szczególnie korzystne przy wykonywaniu testów na obiekcie. W końcowym etapie, karta Przekładnika Prądowego wyświetli zmierzone 8 wartości prądu znamionowego pierwotnego i wtórnego, klasę PP oraz oznaczenie PP, P - pomiarowy lub Z zabezpieczeniowy, VA (znamionowe obciążenie), Obciążenie (rzeczywiste obciążenie) oraz Cos Phi. Wszystkie wyniki zostaną zapisane na karcie Compact Flash i przy jej pomocy mogą zostać w prosty sposób przeniesione do komputera. 7 Tabela Kąta przedstawia błąd kątowy dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach oraz dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej. Tabela Przekładni przedstawia błąd przekładni dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach oraz dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej. 6 błąd przekładni, błąd kątowy oraz błąd całkowity dla rzeczywistego obciążenia.

3 Wyniki w ciągu kilku sekund nawet gdy dane znamionowe PP nie są znane CT Analyzer automatycznie poszukuje parametry i testuje PP przy pomocy funkcji Name plate guesser. Dla standardowych przekładników prądowych umożliwia użytkownikowi wykonanie testów po krótkim przeszkoleniu i bez znajomości testowanego PP. Wystarczy tylko postępować zgodnie z podanymi punktami: 1Podłącz PP zgodnie ze schematem na płycie czołowej CT Analyzera, uaktywnij kartę Przekładnik Prądowy w menu i uruchom test z domyślnymi nastawami. 2Urządzenie podaje prąd 1A DC do zacisków uzwojenia wtórnego PP i rozpocznie w pełni automatyczną procedurę testu nie wymaga żadnych nastaw. Karta Rezystancja wyświetli zmierzoną rezystancję (R ct). 3CT Analyzer mierzy krzywą magnesowania oraz określa punkt kolanowy oraz inne ważne dane PP. W zależności od wartości napięcia punktu kolanowego, CT Analyzer identyfikuje testowany obiekt albo jako PP pomiarowy lub zabezpieczeniowy i określa znamionowe obciążenie o ile nie zostało podane w danych obiektu. 4Charakterystyka nasycenia otrzymana w trakcie testu jest wyświetlana w urządzeniu. Krzywa ta może być porównana z wynikami poprzedniego testu załadowanego z karty Compact Flash. 3

4 Funkcje CT Analyzer a Wypełniona karta Przekładnik prądowy Przekładnik Prądowy Karta Przekładnik Prądowy jest elementem centralnym interfejsu użytkownika, który zawiera wszystkie potrzebne ustawienia testu PP. Podawane są następujące dane: I-pierw / I-wt.: Znamionowy prąd pierwotny / wtórny Norma: Norma zgodnie z którą wykonywany będzie test Z / P: typ PP: zabezpieczeniowy lub pomiarowy Klasa / Częst: Klasa i znamionowa częstotliwość PP VA: Znamionowe obciążenie Obciąż. / cos ϕ: Rzeczywiste obciążenie i cos ϕ więcej: strona dodatkowych parametrów dla IEC oraz IEC klasa PP PX Dodatkowa strona przekładnika Dodatkowa strona przekładnika służy do wprowadzania parametrów zależnych od klasy do wykonania oceny lub obliczeń działania w stanach przejściowych zgodnie z IEC Dodatkowa strona przekładnika Na stronie tej znajdują się następujące parametry: Kssc: znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego Ktd: współczynnik przejściowy Vkn: napięcie punktu kolanowego zgodnie z IEC Ikn: prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC Ts, Tp (wtórna i pierwotna stała czasowa) Seq (sekwencja SPZ zabezpieczenia) tal1, tal2, t1, t2, tfr (czasy związane z cyklami SPZ) Rct (oczekiwana rezystancja uzwojenia) Ek / Ual, Ie, Ial (prąd i napięcie graniczne dokładności) Test Obciążenia Karta testowa Obciążenie umożliwia pomiar obciążenia wtórnego przekładnika prądowego poprzez podanie prądu zmiennego do obciążenia (do 5 A). Wyniki testu obciążenia przedstawiane są na wyświetlaczu w następujący sposób: Wyniki pomiaru obciążenia I-pom / V-pom: Prąd i napięcie zmierzone w trakcie testu Obciąż. / cos ϕ / Z: Obliczone wartości Test Rezystancji Rezystancja uzwojenia PP potrzebna jest do kilku obliczeń w testach krzywej nasycenia oraz przekładni. W trakcie testu podawany jest do PP prąd stały aż do uzyskania nasycenia. W karcie Rezystancji przedstawiane są następujące wyniki: I-DC / V-DC: Zmierzony prąd i napięcie R-meas: Zmierzona rezystancja R-ref: Rezystancja z kompensacją temperatury Wyniki pomiaru rezystancji uzwojenia PP 4

5 Test Krzywej Nasycenia Test Krzywej Nasycenia mierzy i wyświetla charakterystykę nasycenia przekładnika prądowego oraz określa szeroki zakres innych parametrów PP przy użyciu prądu do 15 A szczyt. Parametry obliczane są dla obciążenia znamionowego oraz rzeczywistego. Na charakterystyce nasycenia przedstawiane są zgodnie z wybraną normą, napięcie na zaciskach, napięcie sem, prąd rms oraz prąd szczytowy. W zależności od wybranej normy otrzymujemy odpowiednie wyniki: V-kn / I-kn: Napięcie i prąd punktu kolanowego FS / ALF: Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu lub współczynnik graniczny dokładności zgodnie z IEC metoda pomiaru bezpośredniego FSi / ALFi: Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu lub współczynnik graniczny dokładności zgodnie z IEC metoda pomiaru pośredniego Kssc, Ktd: Znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego oraz współczynnik przejściowy Ls / Lu: Nasycona i nienasycona indukcyjność Ts: Wtórna stała czasowa Kr: Współczynnik pozostałości magnetycznej Val/Ial Napięcie / prąd granicznej dokładności ε^ błąd szczytowy przy Ipierw * Kssc * Ktd E-max: Maksymalna SEM Krzywa nasycenia od 1 mv do 17 kv Test PP z napięciem punktu kolanowego do 15 kv. Tylko przy użyciu naszej opatentowanej metody testu niskoczęstotliwościowego możliwe jest przetestowanie takich PP bez narażania izolacji. Test krzywej nasycenia do 12.7 kva dla TPZ Test krzywej nasycenia do 15 kv Charakterystyka nasycenia od 1 mv 5

6 Test Przekładni Test Przekładni mierzy przekładnię prądową PP z uwzględnieniem zewnętrznego obciążenia lub mocy znamionowej. Do tego nie jest wymagane zewnętrzne obciążenie, obciążenie jest częścią modelu, dlatego przeliczenia błędu prądowego przy różnym obciążeniu możliwe jest również po wykonaniu testu. Wyniki testu przekładni wyświetlane są na wyświetlaczu w różnych kartach: Wyniki przedstawione w karcie Przekładnia Karta Przekładni przedstawia polaryzację, błąd przekładni zwojowej, błąd całkowity, błąd przekładni prądowej oraz przesunięcie fazowe zależne od prądu pierwotnego oraz rzeczywistego obciążenia (zdefiniowanego w karcie Przekładnik Prądowy). Tabela przekładni przedstawia błąd przekładni prądowej zależny od prądu i obciążenia znamionowego. Tabela kąta przedstawia przesunięcie kątowe zależne od prądu i obciążenia znamionowego. Po wykonaniu pomiaru, karta Przekładnik umożliwia zmianę obciążenia i / lub prądu pierwotnego (I-pierw) aby móc zaobserwować ich wpływ na błąd przekładni i/lub kąta. Możliwość kompensacji błędu przekładni PP stosowana z przekładnikiem połączonym w trójkąt. Wszystkie wyniki widoczne na ekranie zostaną automatycznie zapisane w pliku z wynikami testu. Ocena Karta Oceny przedstawia automatyczną i ręczną ocenę PP wynikającą z wykonanego testu. Wyniki przedstawione w karcie Oceny Automatyczne oceny oparte są na porównaniu zmierzonych wartości z wymaganiami wybranej normy oraz wybranych parametrów z karty Przekładnik Prądowy. Ponadto można wykonać ocenę ręcznie. Pełne raporty z testu Wszystkie wyniki pomiarów można zapisać w standardowym pliku XML na karcie Compact Flash. Kartę tą można odczytać w Windows PC umożliwiając łatwy import raportu do oprogramowania Microsoft Office w celu dalszego przetwarzania (np. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft HTML). Kartę Compact Flash można również użyć do update u oprogramowania, który może być w przyszłości wymagany przez CT Analyzer. Można to wykonać ściągając najnowszą aktualizację oprogramowania ze strony internetowej OMICRON a i przesłanie jej do urządzenia. Wyciąg z raportu z testu dostępny w CPC Explorer Przy pomocy interfejsu do zdalnej obsługi można w pełni sterować urządzeniem z komputera oraz ładować i ściagać raporty z CT Analyzer a. 6

7 Wsparcie dla IEC CT-Analyzer jest prawdopodobnie jedynym dostępnym na rynku urządzeniem, które umożliwia test PP zgodnych z IEC Pomiar wykonywany jest zgodnie z normą (niską częstotliwością) i uzyskuje się wszystkie parametry, które wynikają z normy IEC tj. Kssc, Ktd, εt, ε^, Vkn, Ikn z uwzględnieniem cyklu SPZ oraz stałych czasowych. Po teście, urządzenie umożliwia ocenę, czy PP spełniają podane wymagania czasowe czy też nie. CT-Analyzer wykonuje wszystkie obliczenia niezbędne do uzyskania współczynnika przejściowego. Interfejs do zdalnej obsługi w celu pełnej integracji w procesie produkcji Obliczenie Ktd bez remanentu zgodnie z IEC oraz z remanentem (Ktd OMICRON) Przy pomocy oprogramowania zdalnego możliwa jest integracja urządzenia w automatyczne środowisko testowe lub napisanie własnego interfejsu użytkownika. Excel File Loader lub Remote Excel File loader umożliwia import plików wyjściowych XML z CT-Analyzer do Excel oraz stworzenie własnych raportów z testu. Aby ułatwić początkującym pracę ze zdalnym interfejsem z urządzeniem dostarczane są przykłady. CTA QuickTest CTA Quick Test jest narzędziem komputerowym do różnego rodzaju pomiarów często wykonywanych przy użyciu CT Analyzer a jako Multimetru ze zintegrowanym źródłem prądowym/napięciowym (pomiar obciążenia, L, C, przekładni, polaryzacji, itp). 7

8 Korzyści z CT Analyzer a CT Analyzer firmy OMICRON posiada wyjątkową zdolność do wykonywania szybkich i pełnych testów oraz kalibracji przekładników prądowych przez inżynierów zabezpieczeniowców oraz pomiarowców jak również przez producentów PP i rozdzielnic. Unikalne właściwości Bardzo mały i lekki (< 8 kg / 17 lb), szczególnie przydatny przy testowaniu na obiekcie. Pierwsze przenośne urządzenie, które może testować PP wykonane zgodnie z IEC z określonym przetwarzaniem w stanach przejściowych. Skrócony czas uruchomienia dzięki w pełni automatycznemu testowaniu zgodnemu z IEC , IEC oraz IEEE C57.13 trwającemu sekundy. Bezpieczna obsługa w związku z maksymalnym generowanym napięciem 120 V. Automatyczna analiza PP o nie znanych parametrach (funkcja guesser - patent w toku). Test PP z bardzo dużymi napięciami punktu kolanowego (do 15 kv). Dokładny pomiar błędu przekładni, przesunięcia kątowego do x-razy prądu znamionowego oraz dla wszystkich wartości obciążenia bez konieczności podłączania rzeczywistego obciążenia, niezależnie od aplikacji (np. przepusty i GIS). Automatyczne rozmagnesowanie PP po wykonaniu testu. Zapis danych na karcie Compact Flash (CF), którą można odczytać w dowolnym standardowym czytniku kart. Kalibracja i Ocena Kalibracja przekładników pomiarowych: typowa dokładność 0.02 % / 1 umożliwia kalibrację na obiekcie oraz weryfikację PP pomiarowych klasy 0.1. Ocena przekładników zabezpieczeniowych: Automatyczna ocena wyników zgodnie ze zdefiniowanymi normami (IEC , IEC lub IEEE C ) przy zastosowaniu zaimplementowanych mechanizmów eksperckich (uwzględniających normy, itp) nawet dla PP zdefiniowanych zgodnie z IEC z określonym zachowaniem w stanach przejściowych (TPS, TPX, TPY, TPZ). Raportowanie Automatyczne generowanie raportu z testu. Przeglądanie i drukowanie raportów z komputera przy pomocy CPC Explorer lub Excel File Loader. Zalety symulacji Istniejące raporty z testów mogą być załadowane w dowolnej chwili w celu przeliczenia wyników testu dla różnych obciążeń oraz prądów pierwotnych. W ten sposób nie ma potrzeby wykonywania dalszych testów na obiekcie w celu weryfikacji czy zmienione obciążenie wpłynie na pracę PP. Przeliczenia wyników testu można wykonać w prosty sposób w laboratorium przy pomocy zmierzonych danych lub w CT-Analyzer ze, przy użyciu Excel File Loader lub interfejsu zdalnej obsługi. Zdalna obsługa i Automatyzacja Testu Interfejs zdalnej obsługi do integracji CT Analyzer a w automatycznym procesie produkcji. CT Analyzer może być w pełni kontrolowany poprzez interfejs zdalny. Wszystkie parametry można odczytać z urządzenia lub z raportu przy pomocy prostego w obsłudze interfejsu programowego. Możliwość tworzenia definiowanych przez użytkownika raportów z testów przy pomocy Excel File Loader przez adaptację przykładowego oprogramowania działającego w visual basic lub C++. CTA Quick Test umożliwia szeroki zakres pomiarów przy użyciu CT Analyzer a jako Multimetru ze zintegrowanym źródłem prądu/napięcia (np. pomiar obciążenia, L, C, przekładni, polaryzacji). CT ANALYZER Unikalna analiza przekładników prądowych. [European Patent EP A1] 8

9 Pomiar parametrów PP Ogólnie Ls (indukcyjność nasycona) Lu (indukcyjność nienasycona) Kr (strumień resztkowy) Ts (wtórna stała czasowa) Rct (rezystancja uzwojenia) błąd przekładni prądowej i błąd kątowy dla wszystkich punktów pomiarowych zdefiniowanych w normie Przekładnia do : 1 Prąd pierwotny do A IEC ALF / ALFI (współczynnik graniczny dokładności zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią / pośrednią) FS / FSI (współczynnik bezpieczeństwa przyrządu zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią/pośrednią) Kx (współczynnik przewymiarowania odpowiadający klasie PX) Ek / Ie (napięcie/prąd graniczny dokładności zgodnie z klasą PX) N (przekładnia zwojowa zgodnie z klasą PX) εt, εc (błąd przekładni zwojowej oraz błąd całkowity) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) IEC Kssc (znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego) Ktd (współczynnik przejściowy) N (przekładnia zwojowa zgodnie z klasą TPS) εt (błąd przekładni zwojowej zgodnie z klasą TPS) ε^ (błąd szczytowy) Emax (maksymalne napięcie SEM ze składową przejściową) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) IEEE C57.13 (ANSI) Vb (napięcie na zaciskach wtórnych zgodnie z IEEE C57.13) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEEE C57.13 (tangens 30 i 45 ) 9

10 Dane Techniczne Urządzenie CT Analyzer firmy OMICRON posiada: Galwanicznie odizolowane elektroniczne wyjście generatorowe Dwa galwanicznie odizolowane wejścia pomiaru napięcia Wewnętrzny pomiar prądu Karta Compact flash do zapisu wyników testu oraz aktualizacji oprogramowania urządzenia CT Analyzer spełnia CE oraz wymagania IEC w zakresie EMC oraz norm bezpieczeństwa. Specyfikacja sprzętu Sekcja generatora / wzmacniacza Prąd wyjściowy A rms (15 A szczyt) Napięcie wyjściowe V Moc wyjściowa VA (1500 VA szczyt) Dokładność przekładni Dla 0 VA do mocy znamionowej przekładnia % przekładnia % przekładnia % Pomiar kąta Rozdzielczość 0.1 min Dokładność 1 min (dla cos ϕ ) Interfejs użytkownika Wyświetlacz czytelny w świetle słonecznym. Klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne do obsługi. Transfer danych Karta Compact flash do zapisu wyników testu oraz do przenoszenia danych na komputer. Dane mogą być odczytane na standardowym komputerze w programie CPC explorer. Interfejs zdalny do odczytu/zapisu danych z komputera oraz do pełnej kontroli urządzenia poprzez komputer. Normy Bezpieczeństwo EN60950 oraz EN61010 Kalibracja Możliwy jest zakup wzorcowego PP z certyfikatem w krajowym instytucie testowym z dokładnością przekładni 0.02 %. Przy pomocy wzorcowego PP możliwa jest ciągła kontrola dokładności CT Analyzer a. Do kalibracji nie musi być odsyłane urządzenie tylko wzorcowy PP. Dane Mechaniczne Masa 8 kg / 17.4 lb (bez osprzętu) Wymiary (szer. x wys. x głęb) 360 x 285 x 145 mm / 9.2 x 7.2 x 3.7 in Napięcie zasilania Napięcie znamionowe 110 V 240 V ±10 % 50 / 60 Hz (500 VA) Dopuszczalny zakres 85 V 265 V Temperatura otoczenia C / F 10

11 Dane zamówieniowe CT Analyzer CT1 z osprzętem CT Analyzer pakiet standardowy Zestaw osprzętu dla CT Analyzer CT Analyzer pakiet standardowy CT Analyzer sprzęt Karta Compact Flash 128 MB (pojemność pamięci dla co najmniej 416 raportów) Czytnik kart USB 2.0 Compact Flash Przetwornik USB - RS232 oraz kabel Kabel RS232 Nullmodem 3 m Kabel zasilający (zależny od kraju) Instrukcja obsługi Oprogramowanie CT Analyzer PC Toolset dla CT Analyzer z oprogramowaniem do zdalnej obsługi CTA Quick Test, CT Excel File Loader oraz inne narzędzia. CPC Explorer, oprogramowanie komputerowe do wizualizacji i przetwarzania raportów z testów Zestaw osprzętu dla CT Analyzer VEHK0650 Zestaw kabli koncentrycznych pomiarowych z końcówkami bananowymi, 2 x 3 m, 1 x 10 m Zestaw cęgów z gniazdami bananowymi do podłączeń strony pierwotnej, zawiera jedne czerwone i jedne czarne cęgi Zestaw zacisków krokodylkowych (2 x czerwone, 2 x czarne), szerokość rozwarcia 20 mm Przewód uziemiający (PE) (ziel/żółt), 1 x 6 m, 6 mm2, do podłączenia uziemienia ochronnego Elastyczne adaptery zacisków z gniazdami bananowymi 4 mm (6 x) Torba przenośna dla CT Analyzer VE VE VEHK0650 VE VEGG0650 VEHZ0653 VEHZ0655 VEHZ0014 VEHK0032 VESD0605 VESM0800 VESD6004 VEHK0651 VEHZ0652 VEHZ0656 VEHK0615 brak VEHP0018 Dodatkowy osprzęt do CT Analyzer Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 3 m VEHK0654 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 6 m VEHK0652 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 10 m VEHK0653 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 15 m VEHK0655 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 100 m E Zacisk krokodylkowy do połączeń strony wtórnej z gniazdem bananowym 4 mm (1 czarny i 1 czerwony) VEHZ0651 Skrzynia transportowa dla CT Analyzer z kółkami VEHP0068 Wzorcowy PP CT, 2000:1 / 2000:5, klasa 0.02 VEHZ0649 Dodatkowa Instrukcja obsługi CT Analyzer VESD

12 OMICRON jest firmą międzynarodową dostarczającą innowacyjne rozwiązania w zakresie testowania systemów elektroenergetycznych. Ze sprzedażą w ponad 120 krajach, biurami w Europie, Ameryce Północnej i Azji oraz światową siecią partnerów handlowych, OMICRON posiada opinię dostawcy wiodących technologii. Możliwość automatycznego testowania pierwotnego i wtórnego przy użyciu urządzeń firmy OMICRON stanowi ważną korzyść w świetle zmieniających się warunków rynkowych związanych ze zmianami organizacyjnymi, które wymagają robienia więcej mniejszymi siłami. Usługi w zakresie konsultacji, uruchomień, testów i szkoleń uzupełniają ofertę produktową. Specjalizacja oraz wiodąca pozycja pozwala firmie OMICRON kontynuować rewolucyjny rozwój, tak aby jej rozwiązania spełniały wymagania klientów XXI wieku. Dane kontaktowe Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza Warszawa tel. (22) fax. (22) Siemens Sp. z o.o. ul. Gawronów Katowice tel. (32) fax. (32) OMICRON electronics GmbH Oberes Ried 1 A-6833 Klaus, Austria tel. (43) fax. (43)

NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA

NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA Typ 2840 Automatyczny, o wysokiej dokładności, mostek do pomiaru tan, pojemności, cos φ, oraz L Mostek typ 2840 przeznaczony jest głównie do pomiarów i analizy bardzo

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych... 2 2.

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej

Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej Andrzej Firlit Akademia Górniczo-Hutnicza Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej Monitorowanie poziomu jakości energii

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland CEL PRACY KONSTRUKTORA

Bardziej szczegółowo

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS CHI Control Components Enclosures Zasilacze UPS marki EATON Bullet 1 Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Bullet 5 Bullet 6 Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS Content to be provided Sektor elektryczny

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju.

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. 2 Zainspiruj się Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. Każdy z nas definiuje nowe cele zarówno prywatne jak i biznesowe. Jak je osiągnąć, w jakiej kolejności muszę postępować, jakie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ

Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ 10300048 Warszawa, grudzień 2008 Modelowe rozwiązania próbnika dla

Bardziej szczegółowo

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work.

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work. MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15 Works like you work. Kontynuacja chlubnych tradycji Physio-Control, pionier w dziedzinie przenośnych urządzeń do monitoringu i defibrylacji, wyznacza wysoki standard

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo