CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych"

Transkrypt

1 CT ANALYZER Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

2 Unikalne rozwiązanie CT Analyzer firmy OMICRON jest wyjątkowo lekkim przyrządem spełniającym najwyższe standardy w pomiarach nasycenia, przekładni, polaryzacji, rezystancji uzwojeń przekładników prądowych (PP) jak również pomiarów (impedancji) obciążenia. Urządzenie umożliwia automatyczne testowanie i kalibrację wszystkich typów przekładników prądowych z niskim strumieniem rozproszenia, zarówno na stacji w systemie elektroenergetycznym jak i w laboratoriach oraz u producentów rozdzielnic. CT Analyzer umożliwia automatyczną ocenę wyników testów, jednoznacznie wskazując czy parametry testowanego PP są zgodne z jego specyfikacją. Jest to jedyne znane urządzenie, umożliwiające testowanie i ocenę PP wykonanych zgodnie z IEC ze zdefiniowaną charakterystyką w stanach przejściowych (TPS, TPX, TPY oraz TPZ). Dzięki opatentowanej metodzie testowania niskonapięciowego (EP A1), możliwe jest testowanie PP z napięciem punktu kolanowego do 15 kv bez narażania izolacji PP (max. napięcie testowe 120V). Testowanie przekładników prądowych może być przeprowadzone z wyjątkowo wysokim poziomem dokładności. Poziom dokładności (0.02 % / 1 min) czyni CT Analyzer idealnym narzędziem do kalibracji i weryfikacji nie tylko PP zabezpieczeniowych ale również PP pomiarowych klasy 0.1. Szeroki zakres funkcji pomiarowych pozwala wykonać: Pomiar obciążenia Pomiar rezystancji uzwojenia PP Pomiar charakterystyki nasycenia PP Pomiar PP w stanach przejściowych (IEC ) Pomiar przekładni PP z uwzględnieniem podłączonego obciążenia Pomiar kąta i polaryzacji PP Określenie współczynnika granicznego dokładności (ALF), współczynnika bezpieczeństwa przyrządu (FS), stałej czasowej wtórnej (Ts), współczynnika pozostałości magnetycznej (Kr), współczynnika przejściowego (Ktd), napięcia/prądu punktu kolanowego, klasy, indukcyjności nasyconej i 5 nienasyconej Ocena zgodnie ze zdefiniowanymi normami: IEC Teraz można zmierzyć i wyświetlić 1, IEC , IEEE C Niewielkie rozmiary i niska waga urządzenia (< 8 kg / 17 lb) są szczególnie korzystne przy wykonywaniu testów na obiekcie. W końcowym etapie, karta Przekładnika Prądowego wyświetli zmierzone 8 wartości prądu znamionowego pierwotnego i wtórnego, klasę PP oraz oznaczenie PP, P - pomiarowy lub Z zabezpieczeniowy, VA (znamionowe obciążenie), Obciążenie (rzeczywiste obciążenie) oraz Cos Phi. Wszystkie wyniki zostaną zapisane na karcie Compact Flash i przy jej pomocy mogą zostać w prosty sposób przeniesione do komputera. 7 Tabela Kąta przedstawia błąd kątowy dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach oraz dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej. Tabela Przekładni przedstawia błąd przekładni dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach oraz dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej. 6 błąd przekładni, błąd kątowy oraz błąd całkowity dla rzeczywistego obciążenia.

3 Wyniki w ciągu kilku sekund nawet gdy dane znamionowe PP nie są znane CT Analyzer automatycznie poszukuje parametry i testuje PP przy pomocy funkcji Name plate guesser. Dla standardowych przekładników prądowych umożliwia użytkownikowi wykonanie testów po krótkim przeszkoleniu i bez znajomości testowanego PP. Wystarczy tylko postępować zgodnie z podanymi punktami: 1Podłącz PP zgodnie ze schematem na płycie czołowej CT Analyzera, uaktywnij kartę Przekładnik Prądowy w menu i uruchom test z domyślnymi nastawami. 2Urządzenie podaje prąd 1A DC do zacisków uzwojenia wtórnego PP i rozpocznie w pełni automatyczną procedurę testu nie wymaga żadnych nastaw. Karta Rezystancja wyświetli zmierzoną rezystancję (R ct). 3CT Analyzer mierzy krzywą magnesowania oraz określa punkt kolanowy oraz inne ważne dane PP. W zależności od wartości napięcia punktu kolanowego, CT Analyzer identyfikuje testowany obiekt albo jako PP pomiarowy lub zabezpieczeniowy i określa znamionowe obciążenie o ile nie zostało podane w danych obiektu. 4Charakterystyka nasycenia otrzymana w trakcie testu jest wyświetlana w urządzeniu. Krzywa ta może być porównana z wynikami poprzedniego testu załadowanego z karty Compact Flash. 3

4 Funkcje CT Analyzer a Wypełniona karta Przekładnik prądowy Przekładnik Prądowy Karta Przekładnik Prądowy jest elementem centralnym interfejsu użytkownika, który zawiera wszystkie potrzebne ustawienia testu PP. Podawane są następujące dane: I-pierw / I-wt.: Znamionowy prąd pierwotny / wtórny Norma: Norma zgodnie z którą wykonywany będzie test Z / P: typ PP: zabezpieczeniowy lub pomiarowy Klasa / Częst: Klasa i znamionowa częstotliwość PP VA: Znamionowe obciążenie Obciąż. / cos ϕ: Rzeczywiste obciążenie i cos ϕ więcej: strona dodatkowych parametrów dla IEC oraz IEC klasa PP PX Dodatkowa strona przekładnika Dodatkowa strona przekładnika służy do wprowadzania parametrów zależnych od klasy do wykonania oceny lub obliczeń działania w stanach przejściowych zgodnie z IEC Dodatkowa strona przekładnika Na stronie tej znajdują się następujące parametry: Kssc: znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego Ktd: współczynnik przejściowy Vkn: napięcie punktu kolanowego zgodnie z IEC Ikn: prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC Ts, Tp (wtórna i pierwotna stała czasowa) Seq (sekwencja SPZ zabezpieczenia) tal1, tal2, t1, t2, tfr (czasy związane z cyklami SPZ) Rct (oczekiwana rezystancja uzwojenia) Ek / Ual, Ie, Ial (prąd i napięcie graniczne dokładności) Test Obciążenia Karta testowa Obciążenie umożliwia pomiar obciążenia wtórnego przekładnika prądowego poprzez podanie prądu zmiennego do obciążenia (do 5 A). Wyniki testu obciążenia przedstawiane są na wyświetlaczu w następujący sposób: Wyniki pomiaru obciążenia I-pom / V-pom: Prąd i napięcie zmierzone w trakcie testu Obciąż. / cos ϕ / Z: Obliczone wartości Test Rezystancji Rezystancja uzwojenia PP potrzebna jest do kilku obliczeń w testach krzywej nasycenia oraz przekładni. W trakcie testu podawany jest do PP prąd stały aż do uzyskania nasycenia. W karcie Rezystancji przedstawiane są następujące wyniki: I-DC / V-DC: Zmierzony prąd i napięcie R-meas: Zmierzona rezystancja R-ref: Rezystancja z kompensacją temperatury Wyniki pomiaru rezystancji uzwojenia PP 4

5 Test Krzywej Nasycenia Test Krzywej Nasycenia mierzy i wyświetla charakterystykę nasycenia przekładnika prądowego oraz określa szeroki zakres innych parametrów PP przy użyciu prądu do 15 A szczyt. Parametry obliczane są dla obciążenia znamionowego oraz rzeczywistego. Na charakterystyce nasycenia przedstawiane są zgodnie z wybraną normą, napięcie na zaciskach, napięcie sem, prąd rms oraz prąd szczytowy. W zależności od wybranej normy otrzymujemy odpowiednie wyniki: V-kn / I-kn: Napięcie i prąd punktu kolanowego FS / ALF: Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu lub współczynnik graniczny dokładności zgodnie z IEC metoda pomiaru bezpośredniego FSi / ALFi: Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu lub współczynnik graniczny dokładności zgodnie z IEC metoda pomiaru pośredniego Kssc, Ktd: Znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego oraz współczynnik przejściowy Ls / Lu: Nasycona i nienasycona indukcyjność Ts: Wtórna stała czasowa Kr: Współczynnik pozostałości magnetycznej Val/Ial Napięcie / prąd granicznej dokładności ε^ błąd szczytowy przy Ipierw * Kssc * Ktd E-max: Maksymalna SEM Krzywa nasycenia od 1 mv do 17 kv Test PP z napięciem punktu kolanowego do 15 kv. Tylko przy użyciu naszej opatentowanej metody testu niskoczęstotliwościowego możliwe jest przetestowanie takich PP bez narażania izolacji. Test krzywej nasycenia do 12.7 kva dla TPZ Test krzywej nasycenia do 15 kv Charakterystyka nasycenia od 1 mv 5

6 Test Przekładni Test Przekładni mierzy przekładnię prądową PP z uwzględnieniem zewnętrznego obciążenia lub mocy znamionowej. Do tego nie jest wymagane zewnętrzne obciążenie, obciążenie jest częścią modelu, dlatego przeliczenia błędu prądowego przy różnym obciążeniu możliwe jest również po wykonaniu testu. Wyniki testu przekładni wyświetlane są na wyświetlaczu w różnych kartach: Wyniki przedstawione w karcie Przekładnia Karta Przekładni przedstawia polaryzację, błąd przekładni zwojowej, błąd całkowity, błąd przekładni prądowej oraz przesunięcie fazowe zależne od prądu pierwotnego oraz rzeczywistego obciążenia (zdefiniowanego w karcie Przekładnik Prądowy). Tabela przekładni przedstawia błąd przekładni prądowej zależny od prądu i obciążenia znamionowego. Tabela kąta przedstawia przesunięcie kątowe zależne od prądu i obciążenia znamionowego. Po wykonaniu pomiaru, karta Przekładnik umożliwia zmianę obciążenia i / lub prądu pierwotnego (I-pierw) aby móc zaobserwować ich wpływ na błąd przekładni i/lub kąta. Możliwość kompensacji błędu przekładni PP stosowana z przekładnikiem połączonym w trójkąt. Wszystkie wyniki widoczne na ekranie zostaną automatycznie zapisane w pliku z wynikami testu. Ocena Karta Oceny przedstawia automatyczną i ręczną ocenę PP wynikającą z wykonanego testu. Wyniki przedstawione w karcie Oceny Automatyczne oceny oparte są na porównaniu zmierzonych wartości z wymaganiami wybranej normy oraz wybranych parametrów z karty Przekładnik Prądowy. Ponadto można wykonać ocenę ręcznie. Pełne raporty z testu Wszystkie wyniki pomiarów można zapisać w standardowym pliku XML na karcie Compact Flash. Kartę tą można odczytać w Windows PC umożliwiając łatwy import raportu do oprogramowania Microsoft Office w celu dalszego przetwarzania (np. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft HTML). Kartę Compact Flash można również użyć do update u oprogramowania, który może być w przyszłości wymagany przez CT Analyzer. Można to wykonać ściągając najnowszą aktualizację oprogramowania ze strony internetowej OMICRON a i przesłanie jej do urządzenia. Wyciąg z raportu z testu dostępny w CPC Explorer Przy pomocy interfejsu do zdalnej obsługi można w pełni sterować urządzeniem z komputera oraz ładować i ściagać raporty z CT Analyzer a. 6

7 Wsparcie dla IEC CT-Analyzer jest prawdopodobnie jedynym dostępnym na rynku urządzeniem, które umożliwia test PP zgodnych z IEC Pomiar wykonywany jest zgodnie z normą (niską częstotliwością) i uzyskuje się wszystkie parametry, które wynikają z normy IEC tj. Kssc, Ktd, εt, ε^, Vkn, Ikn z uwzględnieniem cyklu SPZ oraz stałych czasowych. Po teście, urządzenie umożliwia ocenę, czy PP spełniają podane wymagania czasowe czy też nie. CT-Analyzer wykonuje wszystkie obliczenia niezbędne do uzyskania współczynnika przejściowego. Interfejs do zdalnej obsługi w celu pełnej integracji w procesie produkcji Obliczenie Ktd bez remanentu zgodnie z IEC oraz z remanentem (Ktd OMICRON) Przy pomocy oprogramowania zdalnego możliwa jest integracja urządzenia w automatyczne środowisko testowe lub napisanie własnego interfejsu użytkownika. Excel File Loader lub Remote Excel File loader umożliwia import plików wyjściowych XML z CT-Analyzer do Excel oraz stworzenie własnych raportów z testu. Aby ułatwić początkującym pracę ze zdalnym interfejsem z urządzeniem dostarczane są przykłady. CTA QuickTest CTA Quick Test jest narzędziem komputerowym do różnego rodzaju pomiarów często wykonywanych przy użyciu CT Analyzer a jako Multimetru ze zintegrowanym źródłem prądowym/napięciowym (pomiar obciążenia, L, C, przekładni, polaryzacji, itp). 7

8 Korzyści z CT Analyzer a CT Analyzer firmy OMICRON posiada wyjątkową zdolność do wykonywania szybkich i pełnych testów oraz kalibracji przekładników prądowych przez inżynierów zabezpieczeniowców oraz pomiarowców jak również przez producentów PP i rozdzielnic. Unikalne właściwości Bardzo mały i lekki (< 8 kg / 17 lb), szczególnie przydatny przy testowaniu na obiekcie. Pierwsze przenośne urządzenie, które może testować PP wykonane zgodnie z IEC z określonym przetwarzaniem w stanach przejściowych. Skrócony czas uruchomienia dzięki w pełni automatycznemu testowaniu zgodnemu z IEC , IEC oraz IEEE C57.13 trwającemu sekundy. Bezpieczna obsługa w związku z maksymalnym generowanym napięciem 120 V. Automatyczna analiza PP o nie znanych parametrach (funkcja guesser - patent w toku). Test PP z bardzo dużymi napięciami punktu kolanowego (do 15 kv). Dokładny pomiar błędu przekładni, przesunięcia kątowego do x-razy prądu znamionowego oraz dla wszystkich wartości obciążenia bez konieczności podłączania rzeczywistego obciążenia, niezależnie od aplikacji (np. przepusty i GIS). Automatyczne rozmagnesowanie PP po wykonaniu testu. Zapis danych na karcie Compact Flash (CF), którą można odczytać w dowolnym standardowym czytniku kart. Kalibracja i Ocena Kalibracja przekładników pomiarowych: typowa dokładność 0.02 % / 1 umożliwia kalibrację na obiekcie oraz weryfikację PP pomiarowych klasy 0.1. Ocena przekładników zabezpieczeniowych: Automatyczna ocena wyników zgodnie ze zdefiniowanymi normami (IEC , IEC lub IEEE C ) przy zastosowaniu zaimplementowanych mechanizmów eksperckich (uwzględniających normy, itp) nawet dla PP zdefiniowanych zgodnie z IEC z określonym zachowaniem w stanach przejściowych (TPS, TPX, TPY, TPZ). Raportowanie Automatyczne generowanie raportu z testu. Przeglądanie i drukowanie raportów z komputera przy pomocy CPC Explorer lub Excel File Loader. Zalety symulacji Istniejące raporty z testów mogą być załadowane w dowolnej chwili w celu przeliczenia wyników testu dla różnych obciążeń oraz prądów pierwotnych. W ten sposób nie ma potrzeby wykonywania dalszych testów na obiekcie w celu weryfikacji czy zmienione obciążenie wpłynie na pracę PP. Przeliczenia wyników testu można wykonać w prosty sposób w laboratorium przy pomocy zmierzonych danych lub w CT-Analyzer ze, przy użyciu Excel File Loader lub interfejsu zdalnej obsługi. Zdalna obsługa i Automatyzacja Testu Interfejs zdalnej obsługi do integracji CT Analyzer a w automatycznym procesie produkcji. CT Analyzer może być w pełni kontrolowany poprzez interfejs zdalny. Wszystkie parametry można odczytać z urządzenia lub z raportu przy pomocy prostego w obsłudze interfejsu programowego. Możliwość tworzenia definiowanych przez użytkownika raportów z testów przy pomocy Excel File Loader przez adaptację przykładowego oprogramowania działającego w visual basic lub C++. CTA Quick Test umożliwia szeroki zakres pomiarów przy użyciu CT Analyzer a jako Multimetru ze zintegrowanym źródłem prądu/napięcia (np. pomiar obciążenia, L, C, przekładni, polaryzacji). CT ANALYZER Unikalna analiza przekładników prądowych. [European Patent EP A1] 8

9 Pomiar parametrów PP Ogólnie Ls (indukcyjność nasycona) Lu (indukcyjność nienasycona) Kr (strumień resztkowy) Ts (wtórna stała czasowa) Rct (rezystancja uzwojenia) błąd przekładni prądowej i błąd kątowy dla wszystkich punktów pomiarowych zdefiniowanych w normie Przekładnia do : 1 Prąd pierwotny do A IEC ALF / ALFI (współczynnik graniczny dokładności zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią / pośrednią) FS / FSI (współczynnik bezpieczeństwa przyrządu zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią/pośrednią) Kx (współczynnik przewymiarowania odpowiadający klasie PX) Ek / Ie (napięcie/prąd graniczny dokładności zgodnie z klasą PX) N (przekładnia zwojowa zgodnie z klasą PX) εt, εc (błąd przekładni zwojowej oraz błąd całkowity) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) IEC Kssc (znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego) Ktd (współczynnik przejściowy) N (przekładnia zwojowa zgodnie z klasą TPS) εt (błąd przekładni zwojowej zgodnie z klasą TPS) ε^ (błąd szczytowy) Emax (maksymalne napięcie SEM ze składową przejściową) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) IEEE C57.13 (ANSI) Vb (napięcie na zaciskach wtórnych zgodnie z IEEE C57.13) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEEE C57.13 (tangens 30 i 45 ) 9

10 Dane Techniczne Urządzenie CT Analyzer firmy OMICRON posiada: Galwanicznie odizolowane elektroniczne wyjście generatorowe Dwa galwanicznie odizolowane wejścia pomiaru napięcia Wewnętrzny pomiar prądu Karta Compact flash do zapisu wyników testu oraz aktualizacji oprogramowania urządzenia CT Analyzer spełnia CE oraz wymagania IEC w zakresie EMC oraz norm bezpieczeństwa. Specyfikacja sprzętu Sekcja generatora / wzmacniacza Prąd wyjściowy A rms (15 A szczyt) Napięcie wyjściowe V Moc wyjściowa VA (1500 VA szczyt) Dokładność przekładni Dla 0 VA do mocy znamionowej przekładnia % przekładnia % przekładnia % Pomiar kąta Rozdzielczość 0.1 min Dokładność 1 min (dla cos ϕ ) Interfejs użytkownika Wyświetlacz czytelny w świetle słonecznym. Klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne do obsługi. Transfer danych Karta Compact flash do zapisu wyników testu oraz do przenoszenia danych na komputer. Dane mogą być odczytane na standardowym komputerze w programie CPC explorer. Interfejs zdalny do odczytu/zapisu danych z komputera oraz do pełnej kontroli urządzenia poprzez komputer. Normy Bezpieczeństwo EN60950 oraz EN61010 Kalibracja Możliwy jest zakup wzorcowego PP z certyfikatem w krajowym instytucie testowym z dokładnością przekładni 0.02 %. Przy pomocy wzorcowego PP możliwa jest ciągła kontrola dokładności CT Analyzer a. Do kalibracji nie musi być odsyłane urządzenie tylko wzorcowy PP. Dane Mechaniczne Masa 8 kg / 17.4 lb (bez osprzętu) Wymiary (szer. x wys. x głęb) 360 x 285 x 145 mm / 9.2 x 7.2 x 3.7 in Napięcie zasilania Napięcie znamionowe 110 V 240 V ±10 % 50 / 60 Hz (500 VA) Dopuszczalny zakres 85 V 265 V Temperatura otoczenia C / F 10

11 Dane zamówieniowe CT Analyzer CT1 z osprzętem CT Analyzer pakiet standardowy Zestaw osprzętu dla CT Analyzer CT Analyzer pakiet standardowy CT Analyzer sprzęt Karta Compact Flash 128 MB (pojemność pamięci dla co najmniej 416 raportów) Czytnik kart USB 2.0 Compact Flash Przetwornik USB - RS232 oraz kabel Kabel RS232 Nullmodem 3 m Kabel zasilający (zależny od kraju) Instrukcja obsługi Oprogramowanie CT Analyzer PC Toolset dla CT Analyzer z oprogramowaniem do zdalnej obsługi CTA Quick Test, CT Excel File Loader oraz inne narzędzia. CPC Explorer, oprogramowanie komputerowe do wizualizacji i przetwarzania raportów z testów Zestaw osprzętu dla CT Analyzer VEHK0650 Zestaw kabli koncentrycznych pomiarowych z końcówkami bananowymi, 2 x 3 m, 1 x 10 m Zestaw cęgów z gniazdami bananowymi do podłączeń strony pierwotnej, zawiera jedne czerwone i jedne czarne cęgi Zestaw zacisków krokodylkowych (2 x czerwone, 2 x czarne), szerokość rozwarcia 20 mm Przewód uziemiający (PE) (ziel/żółt), 1 x 6 m, 6 mm2, do podłączenia uziemienia ochronnego Elastyczne adaptery zacisków z gniazdami bananowymi 4 mm (6 x) Torba przenośna dla CT Analyzer VE VE VEHK0650 VE VEGG0650 VEHZ0653 VEHZ0655 VEHZ0014 VEHK0032 VESD0605 VESM0800 VESD6004 VEHK0651 VEHZ0652 VEHZ0656 VEHK0615 brak VEHP0018 Dodatkowy osprzęt do CT Analyzer Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 3 m VEHK0654 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 6 m VEHK0652 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 10 m VEHK0653 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 15 m VEHK0655 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 100 m E Zacisk krokodylkowy do połączeń strony wtórnej z gniazdem bananowym 4 mm (1 czarny i 1 czerwony) VEHZ0651 Skrzynia transportowa dla CT Analyzer z kółkami VEHP0068 Wzorcowy PP CT, 2000:1 / 2000:5, klasa 0.02 VEHZ0649 Dodatkowa Instrukcja obsługi CT Analyzer VESD

12 OMICRON jest firmą międzynarodową dostarczającą innowacyjne rozwiązania w zakresie testowania systemów elektroenergetycznych. Ze sprzedażą w ponad 120 krajach, biurami w Europie, Ameryce Północnej i Azji oraz światową siecią partnerów handlowych, OMICRON posiada opinię dostawcy wiodących technologii. Możliwość automatycznego testowania pierwotnego i wtórnego przy użyciu urządzeń firmy OMICRON stanowi ważną korzyść w świetle zmieniających się warunków rynkowych związanych ze zmianami organizacyjnymi, które wymagają robienia więcej mniejszymi siłami. Usługi w zakresie konsultacji, uruchomień, testów i szkoleń uzupełniają ofertę produktową. Specjalizacja oraz wiodąca pozycja pozwala firmie OMICRON kontynuować rewolucyjny rozwój, tak aby jej rozwiązania spełniały wymagania klientów XXI wieku. Dane kontaktowe Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza Warszawa tel. (22) fax. (22) Siemens Sp. z o.o. ul. Gawronów Katowice tel. (32) fax. (32) OMICRON electronics GmbH Oberes Ried 1 A-6833 Klaus, Austria tel. (43) fax. (43)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. 1 sztuki 3-fazowego testera zabezpieczeń firmy OMICRON typu CMC 356 2. Cyfrowego testera przekładników prądowych

Bardziej szczegółowo

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e Światowy lider w dziedzinie nowatorskich rozwiązań do testowania układów elektroenergetycznych CMC 356 Następna generacja testerów zabezpieczeń i narzędzia do uruchomień koń pociągowy G e n e r a c j a

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305 Kompaktowy miernik mocy KEW 6305 Wstęp KEW 6305 japońskiej firmy Kyoritsu, to nowy przenośny miernik mocy. Przeznaczony do pomiarów, monitorowania rozdzielni i urządzeń energetycznych. Pozwala na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii Dane techniczne Wydanie 07/2009 PQ-Bo 100 nalizator Jakości Energii dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia Wykrywanie zakłóceń Kontrola jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M

Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M Technologia kalibracji Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M Karta katalogowa WIKA CT 35.02 Zastosowanie Określanie wymaganego obciążenia lub ciśnienia wzorcowego dla kalibracji

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE MIERNIKI DO POMIARU, ANALIZY I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ X3M 96 Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Bardziej szczegółowo

NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA

NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA Typ 2840 Automatyczny, o wysokiej dokładności, mostek do pomiaru tan, pojemności, cos φ, oraz L Mostek typ 2840 przeznaczony jest głównie do pomiarów i analizy bardzo

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH 14.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka 1 Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka, Janusz Janicki Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka Wszelkiego rodzaju mierniki są podstawowymi narzędziami pracy elektroników, konstruktorów, serwisantów,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 D 0361i Ryc. 1. Czujnik ładunku elektrycznego Opis skrócony Czujnik służy do pomiaru ładunku elektrostatycznego i może być używany zamiast elektroskopu. Może on również

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOWOŚĆ teraz także w wersji o mocy 10 kva i 12 kva Ekonomiczność

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Katedra Automatyki i Metrologii

POLITECHNIKA LUBELSKA. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Katedra Automatyki i Metrologii POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Układ zasilania aparatu Epsteina do rozdziału strat metodą częstotliwościową Instrukcja obsługi Dyplomant: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

PVCHECK Rel. 2.04 18/01/13

PVCHECK Rel. 2.04 18/01/13 Meter for safety, functionality and performance on PV plants Pag 1 of 7 Wielofunkcyjny przyrząd PVCHECK wykonuje szybkie i bezpieczne kontrole elektryczne wymagane dla systemów fotowoltaicznych (sekcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu Załącznik nr 3 Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu 2. diagnoskop układów sterowania pojazdu (tester silników spalinowych) Jednostka miary Liczba Specyfikacja sztuka 1 Główne cechy:

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI Analizator NP40 jest profesjonalnym przenośnym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru, rejestracji i analizy parametrów sieci energetycznych. Analizator

Bardziej szczegółowo

NOWY KOMPAKTOWY TESTER DLA MAŁYCH I ŚREDNICH WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH

NOWY KOMPAKTOWY TESTER DLA MAŁYCH I ŚREDNICH WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH mega macs 42 SE NOWY KOMPAKTOWY TESTER DLA MAŁYCH I ŚREDNICH WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH W skrócie Nowy mega macs 42 SE to mobilne i wydajne urządzenie diagnostyczne, do którego obsługi nie są konieczne skomplikowane

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impuls., przeł. ON/OFF Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników 2-przew.

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL

Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL Technologia kalibracji Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL Karta katalogowa WIKA CT 95.10 Zastosowania Tworzenie certyfikatów kalibracji dla mechanicznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy - Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL & Noyes - Specyfikacja ogólna Wyświetlacz IDEAL Quad & MM rozdzielczości Kolorowy wyświetlacz dotykowy Wymiary 250 x 125 x 75 mm 230 x 110 x 70 mm Waga z

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

Fluke 1623-2 i 1625-2

Fluke 1623-2 i 1625-2 Fluke 1623-2 i 1625-2 Testery uziemienia GEO Dane techniczne Nowe mierniki uziemienia Fluke 1623-2 i 1625-2 GEO oferują możliwości przechowywania i pobierania danych przez port USB. Światowej klasy akcesoria

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000 Technologia Kalibracji Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000 Karta katalogowa WIKA CT 83.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Wydziały produkcyjne przyrządów

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

600V CAT IV / 1000V CAT III

600V CAT IV / 1000V CAT III Dane techniczne 2015 KARTA KATALOGOWA PQ-Box 150 Przenośny analizator jakości energii elektrycznej Analizator jakości energii elektrycznej przeznaczony do pomiarów w sieciach nn, SN i WN. 0 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DCpeak [V]

Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DCpeak [V] KARTA KATALOGOWA Nazwa: Multimetr BM257 TRMS, T1, RS232/USB Brymen Typ: EG-BM257 D A N E T E C H N I C Z N E Cechy szczególne i funkcje specjalne TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Automatyczna/ręczna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik urządzeń audiowizualnych Symbol cyfrowy zawodu: 313[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 313[04]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-02/MF/15 Załącznik nr 1.5 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cześć 5 zamówienia: dostawa zestawu badawczego do elektrotechniki samochodowej oraz systemu do badania nowych

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowy przetwornik wilgotności oraz wilgotności i temperatury do zastosowań w klimatyzacji

Pojemnościowy przetwornik wilgotności oraz wilgotności i temperatury do zastosowań w klimatyzacji Karta kat. 90.7021 Str. 1/6 Pojemnościowy przetwornik wilgotności oraz wilgotności i temperatury do zastosowań w klimatyzacji Pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza Do grzejnictwa, klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK MOCY KEW 630001 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN Spis treści Strona 1. Wstęp...3 2. Przegląd funkcji miernika...4 3. Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Systemy pomiarowe MS. Magnetyzacja nasycenia σs

Systemy pomiarowe MS. Magnetyzacja nasycenia σs Systemy pomiarowe MS Magnetyzacja nasycenia σs Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Systemy pomiarowe KOERZIMAT MS 1.097 są kompletnymi systemami. Kompaktowe obudowy zawierają

Bardziej szczegółowo

Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN

Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN SchellCount ELECTRONIC ENERGY METERS Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN SchellCount Jednofazowe liczniki energii elektrycznej Prąd max Imax Pobór mocy (moc czynna) Szerokość w jednostce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo