CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych"

Transkrypt

1 CT ANALYZER Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

2 Unikalne rozwiązanie CT Analyzer firmy OMICRON jest wyjątkowo lekkim przyrządem spełniającym najwyższe standardy w pomiarach nasycenia, przekładni, polaryzacji, rezystancji uzwojeń przekładników prądowych (PP) jak również pomiarów (impedancji) obciążenia. Urządzenie umożliwia automatyczne testowanie i kalibrację wszystkich typów przekładników prądowych z niskim strumieniem rozproszenia, zarówno na stacji w systemie elektroenergetycznym jak i w laboratoriach oraz u producentów rozdzielnic. CT Analyzer umożliwia automatyczną ocenę wyników testów, jednoznacznie wskazując czy parametry testowanego PP są zgodne z jego specyfikacją. Jest to jedyne znane urządzenie, umożliwiające testowanie i ocenę PP wykonanych zgodnie z IEC ze zdefiniowaną charakterystyką w stanach przejściowych (TPS, TPX, TPY oraz TPZ). Dzięki opatentowanej metodzie testowania niskonapięciowego (EP A1), możliwe jest testowanie PP z napięciem punktu kolanowego do 15 kv bez narażania izolacji PP (max. napięcie testowe 120V). Testowanie przekładników prądowych może być przeprowadzone z wyjątkowo wysokim poziomem dokładności. Poziom dokładności (0.02 % / 1 min) czyni CT Analyzer idealnym narzędziem do kalibracji i weryfikacji nie tylko PP zabezpieczeniowych ale również PP pomiarowych klasy 0.1. Szeroki zakres funkcji pomiarowych pozwala wykonać: Pomiar obciążenia Pomiar rezystancji uzwojenia PP Pomiar charakterystyki nasycenia PP Pomiar PP w stanach przejściowych (IEC ) Pomiar przekładni PP z uwzględnieniem podłączonego obciążenia Pomiar kąta i polaryzacji PP Określenie współczynnika granicznego dokładności (ALF), współczynnika bezpieczeństwa przyrządu (FS), stałej czasowej wtórnej (Ts), współczynnika pozostałości magnetycznej (Kr), współczynnika przejściowego (Ktd), napięcia/prądu punktu kolanowego, klasy, indukcyjności nasyconej i 5 nienasyconej Ocena zgodnie ze zdefiniowanymi normami: IEC Teraz można zmierzyć i wyświetlić 1, IEC , IEEE C Niewielkie rozmiary i niska waga urządzenia (< 8 kg / 17 lb) są szczególnie korzystne przy wykonywaniu testów na obiekcie. W końcowym etapie, karta Przekładnika Prądowego wyświetli zmierzone 8 wartości prądu znamionowego pierwotnego i wtórnego, klasę PP oraz oznaczenie PP, P - pomiarowy lub Z zabezpieczeniowy, VA (znamionowe obciążenie), Obciążenie (rzeczywiste obciążenie) oraz Cos Phi. Wszystkie wyniki zostaną zapisane na karcie Compact Flash i przy jej pomocy mogą zostać w prosty sposób przeniesione do komputera. 7 Tabela Kąta przedstawia błąd kątowy dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach oraz dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej. Tabela Przekładni przedstawia błąd przekładni dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach oraz dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej. 6 błąd przekładni, błąd kątowy oraz błąd całkowity dla rzeczywistego obciążenia.

3 Wyniki w ciągu kilku sekund nawet gdy dane znamionowe PP nie są znane CT Analyzer automatycznie poszukuje parametry i testuje PP przy pomocy funkcji Name plate guesser. Dla standardowych przekładników prądowych umożliwia użytkownikowi wykonanie testów po krótkim przeszkoleniu i bez znajomości testowanego PP. Wystarczy tylko postępować zgodnie z podanymi punktami: 1Podłącz PP zgodnie ze schematem na płycie czołowej CT Analyzera, uaktywnij kartę Przekładnik Prądowy w menu i uruchom test z domyślnymi nastawami. 2Urządzenie podaje prąd 1A DC do zacisków uzwojenia wtórnego PP i rozpocznie w pełni automatyczną procedurę testu nie wymaga żadnych nastaw. Karta Rezystancja wyświetli zmierzoną rezystancję (R ct). 3CT Analyzer mierzy krzywą magnesowania oraz określa punkt kolanowy oraz inne ważne dane PP. W zależności od wartości napięcia punktu kolanowego, CT Analyzer identyfikuje testowany obiekt albo jako PP pomiarowy lub zabezpieczeniowy i określa znamionowe obciążenie o ile nie zostało podane w danych obiektu. 4Charakterystyka nasycenia otrzymana w trakcie testu jest wyświetlana w urządzeniu. Krzywa ta może być porównana z wynikami poprzedniego testu załadowanego z karty Compact Flash. 3

4 Funkcje CT Analyzer a Wypełniona karta Przekładnik prądowy Przekładnik Prądowy Karta Przekładnik Prądowy jest elementem centralnym interfejsu użytkownika, który zawiera wszystkie potrzebne ustawienia testu PP. Podawane są następujące dane: I-pierw / I-wt.: Znamionowy prąd pierwotny / wtórny Norma: Norma zgodnie z którą wykonywany będzie test Z / P: typ PP: zabezpieczeniowy lub pomiarowy Klasa / Częst: Klasa i znamionowa częstotliwość PP VA: Znamionowe obciążenie Obciąż. / cos ϕ: Rzeczywiste obciążenie i cos ϕ więcej: strona dodatkowych parametrów dla IEC oraz IEC klasa PP PX Dodatkowa strona przekładnika Dodatkowa strona przekładnika służy do wprowadzania parametrów zależnych od klasy do wykonania oceny lub obliczeń działania w stanach przejściowych zgodnie z IEC Dodatkowa strona przekładnika Na stronie tej znajdują się następujące parametry: Kssc: znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego Ktd: współczynnik przejściowy Vkn: napięcie punktu kolanowego zgodnie z IEC Ikn: prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC Ts, Tp (wtórna i pierwotna stała czasowa) Seq (sekwencja SPZ zabezpieczenia) tal1, tal2, t1, t2, tfr (czasy związane z cyklami SPZ) Rct (oczekiwana rezystancja uzwojenia) Ek / Ual, Ie, Ial (prąd i napięcie graniczne dokładności) Test Obciążenia Karta testowa Obciążenie umożliwia pomiar obciążenia wtórnego przekładnika prądowego poprzez podanie prądu zmiennego do obciążenia (do 5 A). Wyniki testu obciążenia przedstawiane są na wyświetlaczu w następujący sposób: Wyniki pomiaru obciążenia I-pom / V-pom: Prąd i napięcie zmierzone w trakcie testu Obciąż. / cos ϕ / Z: Obliczone wartości Test Rezystancji Rezystancja uzwojenia PP potrzebna jest do kilku obliczeń w testach krzywej nasycenia oraz przekładni. W trakcie testu podawany jest do PP prąd stały aż do uzyskania nasycenia. W karcie Rezystancji przedstawiane są następujące wyniki: I-DC / V-DC: Zmierzony prąd i napięcie R-meas: Zmierzona rezystancja R-ref: Rezystancja z kompensacją temperatury Wyniki pomiaru rezystancji uzwojenia PP 4

5 Test Krzywej Nasycenia Test Krzywej Nasycenia mierzy i wyświetla charakterystykę nasycenia przekładnika prądowego oraz określa szeroki zakres innych parametrów PP przy użyciu prądu do 15 A szczyt. Parametry obliczane są dla obciążenia znamionowego oraz rzeczywistego. Na charakterystyce nasycenia przedstawiane są zgodnie z wybraną normą, napięcie na zaciskach, napięcie sem, prąd rms oraz prąd szczytowy. W zależności od wybranej normy otrzymujemy odpowiednie wyniki: V-kn / I-kn: Napięcie i prąd punktu kolanowego FS / ALF: Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu lub współczynnik graniczny dokładności zgodnie z IEC metoda pomiaru bezpośredniego FSi / ALFi: Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu lub współczynnik graniczny dokładności zgodnie z IEC metoda pomiaru pośredniego Kssc, Ktd: Znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego oraz współczynnik przejściowy Ls / Lu: Nasycona i nienasycona indukcyjność Ts: Wtórna stała czasowa Kr: Współczynnik pozostałości magnetycznej Val/Ial Napięcie / prąd granicznej dokładności ε^ błąd szczytowy przy Ipierw * Kssc * Ktd E-max: Maksymalna SEM Krzywa nasycenia od 1 mv do 17 kv Test PP z napięciem punktu kolanowego do 15 kv. Tylko przy użyciu naszej opatentowanej metody testu niskoczęstotliwościowego możliwe jest przetestowanie takich PP bez narażania izolacji. Test krzywej nasycenia do 12.7 kva dla TPZ Test krzywej nasycenia do 15 kv Charakterystyka nasycenia od 1 mv 5

6 Test Przekładni Test Przekładni mierzy przekładnię prądową PP z uwzględnieniem zewnętrznego obciążenia lub mocy znamionowej. Do tego nie jest wymagane zewnętrzne obciążenie, obciążenie jest częścią modelu, dlatego przeliczenia błędu prądowego przy różnym obciążeniu możliwe jest również po wykonaniu testu. Wyniki testu przekładni wyświetlane są na wyświetlaczu w różnych kartach: Wyniki przedstawione w karcie Przekładnia Karta Przekładni przedstawia polaryzację, błąd przekładni zwojowej, błąd całkowity, błąd przekładni prądowej oraz przesunięcie fazowe zależne od prądu pierwotnego oraz rzeczywistego obciążenia (zdefiniowanego w karcie Przekładnik Prądowy). Tabela przekładni przedstawia błąd przekładni prądowej zależny od prądu i obciążenia znamionowego. Tabela kąta przedstawia przesunięcie kątowe zależne od prądu i obciążenia znamionowego. Po wykonaniu pomiaru, karta Przekładnik umożliwia zmianę obciążenia i / lub prądu pierwotnego (I-pierw) aby móc zaobserwować ich wpływ na błąd przekładni i/lub kąta. Możliwość kompensacji błędu przekładni PP stosowana z przekładnikiem połączonym w trójkąt. Wszystkie wyniki widoczne na ekranie zostaną automatycznie zapisane w pliku z wynikami testu. Ocena Karta Oceny przedstawia automatyczną i ręczną ocenę PP wynikającą z wykonanego testu. Wyniki przedstawione w karcie Oceny Automatyczne oceny oparte są na porównaniu zmierzonych wartości z wymaganiami wybranej normy oraz wybranych parametrów z karty Przekładnik Prądowy. Ponadto można wykonać ocenę ręcznie. Pełne raporty z testu Wszystkie wyniki pomiarów można zapisać w standardowym pliku XML na karcie Compact Flash. Kartę tą można odczytać w Windows PC umożliwiając łatwy import raportu do oprogramowania Microsoft Office w celu dalszego przetwarzania (np. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft HTML). Kartę Compact Flash można również użyć do update u oprogramowania, który może być w przyszłości wymagany przez CT Analyzer. Można to wykonać ściągając najnowszą aktualizację oprogramowania ze strony internetowej OMICRON a i przesłanie jej do urządzenia. Wyciąg z raportu z testu dostępny w CPC Explorer Przy pomocy interfejsu do zdalnej obsługi można w pełni sterować urządzeniem z komputera oraz ładować i ściagać raporty z CT Analyzer a. 6

7 Wsparcie dla IEC CT-Analyzer jest prawdopodobnie jedynym dostępnym na rynku urządzeniem, które umożliwia test PP zgodnych z IEC Pomiar wykonywany jest zgodnie z normą (niską częstotliwością) i uzyskuje się wszystkie parametry, które wynikają z normy IEC tj. Kssc, Ktd, εt, ε^, Vkn, Ikn z uwzględnieniem cyklu SPZ oraz stałych czasowych. Po teście, urządzenie umożliwia ocenę, czy PP spełniają podane wymagania czasowe czy też nie. CT-Analyzer wykonuje wszystkie obliczenia niezbędne do uzyskania współczynnika przejściowego. Interfejs do zdalnej obsługi w celu pełnej integracji w procesie produkcji Obliczenie Ktd bez remanentu zgodnie z IEC oraz z remanentem (Ktd OMICRON) Przy pomocy oprogramowania zdalnego możliwa jest integracja urządzenia w automatyczne środowisko testowe lub napisanie własnego interfejsu użytkownika. Excel File Loader lub Remote Excel File loader umożliwia import plików wyjściowych XML z CT-Analyzer do Excel oraz stworzenie własnych raportów z testu. Aby ułatwić początkującym pracę ze zdalnym interfejsem z urządzeniem dostarczane są przykłady. CTA QuickTest CTA Quick Test jest narzędziem komputerowym do różnego rodzaju pomiarów często wykonywanych przy użyciu CT Analyzer a jako Multimetru ze zintegrowanym źródłem prądowym/napięciowym (pomiar obciążenia, L, C, przekładni, polaryzacji, itp). 7

8 Korzyści z CT Analyzer a CT Analyzer firmy OMICRON posiada wyjątkową zdolność do wykonywania szybkich i pełnych testów oraz kalibracji przekładników prądowych przez inżynierów zabezpieczeniowców oraz pomiarowców jak również przez producentów PP i rozdzielnic. Unikalne właściwości Bardzo mały i lekki (< 8 kg / 17 lb), szczególnie przydatny przy testowaniu na obiekcie. Pierwsze przenośne urządzenie, które może testować PP wykonane zgodnie z IEC z określonym przetwarzaniem w stanach przejściowych. Skrócony czas uruchomienia dzięki w pełni automatycznemu testowaniu zgodnemu z IEC , IEC oraz IEEE C57.13 trwającemu sekundy. Bezpieczna obsługa w związku z maksymalnym generowanym napięciem 120 V. Automatyczna analiza PP o nie znanych parametrach (funkcja guesser - patent w toku). Test PP z bardzo dużymi napięciami punktu kolanowego (do 15 kv). Dokładny pomiar błędu przekładni, przesunięcia kątowego do x-razy prądu znamionowego oraz dla wszystkich wartości obciążenia bez konieczności podłączania rzeczywistego obciążenia, niezależnie od aplikacji (np. przepusty i GIS). Automatyczne rozmagnesowanie PP po wykonaniu testu. Zapis danych na karcie Compact Flash (CF), którą można odczytać w dowolnym standardowym czytniku kart. Kalibracja i Ocena Kalibracja przekładników pomiarowych: typowa dokładność 0.02 % / 1 umożliwia kalibrację na obiekcie oraz weryfikację PP pomiarowych klasy 0.1. Ocena przekładników zabezpieczeniowych: Automatyczna ocena wyników zgodnie ze zdefiniowanymi normami (IEC , IEC lub IEEE C ) przy zastosowaniu zaimplementowanych mechanizmów eksperckich (uwzględniających normy, itp) nawet dla PP zdefiniowanych zgodnie z IEC z określonym zachowaniem w stanach przejściowych (TPS, TPX, TPY, TPZ). Raportowanie Automatyczne generowanie raportu z testu. Przeglądanie i drukowanie raportów z komputera przy pomocy CPC Explorer lub Excel File Loader. Zalety symulacji Istniejące raporty z testów mogą być załadowane w dowolnej chwili w celu przeliczenia wyników testu dla różnych obciążeń oraz prądów pierwotnych. W ten sposób nie ma potrzeby wykonywania dalszych testów na obiekcie w celu weryfikacji czy zmienione obciążenie wpłynie na pracę PP. Przeliczenia wyników testu można wykonać w prosty sposób w laboratorium przy pomocy zmierzonych danych lub w CT-Analyzer ze, przy użyciu Excel File Loader lub interfejsu zdalnej obsługi. Zdalna obsługa i Automatyzacja Testu Interfejs zdalnej obsługi do integracji CT Analyzer a w automatycznym procesie produkcji. CT Analyzer może być w pełni kontrolowany poprzez interfejs zdalny. Wszystkie parametry można odczytać z urządzenia lub z raportu przy pomocy prostego w obsłudze interfejsu programowego. Możliwość tworzenia definiowanych przez użytkownika raportów z testów przy pomocy Excel File Loader przez adaptację przykładowego oprogramowania działającego w visual basic lub C++. CTA Quick Test umożliwia szeroki zakres pomiarów przy użyciu CT Analyzer a jako Multimetru ze zintegrowanym źródłem prądu/napięcia (np. pomiar obciążenia, L, C, przekładni, polaryzacji). CT ANALYZER Unikalna analiza przekładników prądowych. [European Patent EP A1] 8

9 Pomiar parametrów PP Ogólnie Ls (indukcyjność nasycona) Lu (indukcyjność nienasycona) Kr (strumień resztkowy) Ts (wtórna stała czasowa) Rct (rezystancja uzwojenia) błąd przekładni prądowej i błąd kątowy dla wszystkich punktów pomiarowych zdefiniowanych w normie Przekładnia do : 1 Prąd pierwotny do A IEC ALF / ALFI (współczynnik graniczny dokładności zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią / pośrednią) FS / FSI (współczynnik bezpieczeństwa przyrządu zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią/pośrednią) Kx (współczynnik przewymiarowania odpowiadający klasie PX) Ek / Ie (napięcie/prąd graniczny dokładności zgodnie z klasą PX) N (przekładnia zwojowa zgodnie z klasą PX) εt, εc (błąd przekładni zwojowej oraz błąd całkowity) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) IEC Kssc (znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego) Ktd (współczynnik przejściowy) N (przekładnia zwojowa zgodnie z klasą TPS) εt (błąd przekładni zwojowej zgodnie z klasą TPS) ε^ (błąd szczytowy) Emax (maksymalne napięcie SEM ze składową przejściową) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) IEEE C57.13 (ANSI) Vb (napięcie na zaciskach wtórnych zgodnie z IEEE C57.13) Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEEE C57.13 (tangens 30 i 45 ) 9

10 Dane Techniczne Urządzenie CT Analyzer firmy OMICRON posiada: Galwanicznie odizolowane elektroniczne wyjście generatorowe Dwa galwanicznie odizolowane wejścia pomiaru napięcia Wewnętrzny pomiar prądu Karta Compact flash do zapisu wyników testu oraz aktualizacji oprogramowania urządzenia CT Analyzer spełnia CE oraz wymagania IEC w zakresie EMC oraz norm bezpieczeństwa. Specyfikacja sprzętu Sekcja generatora / wzmacniacza Prąd wyjściowy A rms (15 A szczyt) Napięcie wyjściowe V Moc wyjściowa VA (1500 VA szczyt) Dokładność przekładni Dla 0 VA do mocy znamionowej przekładnia % przekładnia % przekładnia % Pomiar kąta Rozdzielczość 0.1 min Dokładność 1 min (dla cos ϕ ) Interfejs użytkownika Wyświetlacz czytelny w świetle słonecznym. Klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne do obsługi. Transfer danych Karta Compact flash do zapisu wyników testu oraz do przenoszenia danych na komputer. Dane mogą być odczytane na standardowym komputerze w programie CPC explorer. Interfejs zdalny do odczytu/zapisu danych z komputera oraz do pełnej kontroli urządzenia poprzez komputer. Normy Bezpieczeństwo EN60950 oraz EN61010 Kalibracja Możliwy jest zakup wzorcowego PP z certyfikatem w krajowym instytucie testowym z dokładnością przekładni 0.02 %. Przy pomocy wzorcowego PP możliwa jest ciągła kontrola dokładności CT Analyzer a. Do kalibracji nie musi być odsyłane urządzenie tylko wzorcowy PP. Dane Mechaniczne Masa 8 kg / 17.4 lb (bez osprzętu) Wymiary (szer. x wys. x głęb) 360 x 285 x 145 mm / 9.2 x 7.2 x 3.7 in Napięcie zasilania Napięcie znamionowe 110 V 240 V ±10 % 50 / 60 Hz (500 VA) Dopuszczalny zakres 85 V 265 V Temperatura otoczenia C / F 10

11 Dane zamówieniowe CT Analyzer CT1 z osprzętem CT Analyzer pakiet standardowy Zestaw osprzętu dla CT Analyzer CT Analyzer pakiet standardowy CT Analyzer sprzęt Karta Compact Flash 128 MB (pojemność pamięci dla co najmniej 416 raportów) Czytnik kart USB 2.0 Compact Flash Przetwornik USB - RS232 oraz kabel Kabel RS232 Nullmodem 3 m Kabel zasilający (zależny od kraju) Instrukcja obsługi Oprogramowanie CT Analyzer PC Toolset dla CT Analyzer z oprogramowaniem do zdalnej obsługi CTA Quick Test, CT Excel File Loader oraz inne narzędzia. CPC Explorer, oprogramowanie komputerowe do wizualizacji i przetwarzania raportów z testów Zestaw osprzętu dla CT Analyzer VEHK0650 Zestaw kabli koncentrycznych pomiarowych z końcówkami bananowymi, 2 x 3 m, 1 x 10 m Zestaw cęgów z gniazdami bananowymi do podłączeń strony pierwotnej, zawiera jedne czerwone i jedne czarne cęgi Zestaw zacisków krokodylkowych (2 x czerwone, 2 x czarne), szerokość rozwarcia 20 mm Przewód uziemiający (PE) (ziel/żółt), 1 x 6 m, 6 mm2, do podłączenia uziemienia ochronnego Elastyczne adaptery zacisków z gniazdami bananowymi 4 mm (6 x) Torba przenośna dla CT Analyzer VE VE VEHK0650 VE VEGG0650 VEHZ0653 VEHZ0655 VEHZ0014 VEHK0032 VESD0605 VESM0800 VESD6004 VEHK0651 VEHZ0652 VEHZ0656 VEHK0615 brak VEHP0018 Dodatkowy osprzęt do CT Analyzer Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 3 m VEHK0654 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 6 m VEHK0652 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 10 m VEHK0653 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 15 m VEHK0655 Koncentryczny kabel pomiarowy z wtyczkami bananowymi, 100 m E Zacisk krokodylkowy do połączeń strony wtórnej z gniazdem bananowym 4 mm (1 czarny i 1 czerwony) VEHZ0651 Skrzynia transportowa dla CT Analyzer z kółkami VEHP0068 Wzorcowy PP CT, 2000:1 / 2000:5, klasa 0.02 VEHZ0649 Dodatkowa Instrukcja obsługi CT Analyzer VESD

12 OMICRON jest firmą międzynarodową dostarczającą innowacyjne rozwiązania w zakresie testowania systemów elektroenergetycznych. Ze sprzedażą w ponad 120 krajach, biurami w Europie, Ameryce Północnej i Azji oraz światową siecią partnerów handlowych, OMICRON posiada opinię dostawcy wiodących technologii. Możliwość automatycznego testowania pierwotnego i wtórnego przy użyciu urządzeń firmy OMICRON stanowi ważną korzyść w świetle zmieniających się warunków rynkowych związanych ze zmianami organizacyjnymi, które wymagają robienia więcej mniejszymi siłami. Usługi w zakresie konsultacji, uruchomień, testów i szkoleń uzupełniają ofertę produktową. Specjalizacja oraz wiodąca pozycja pozwala firmie OMICRON kontynuować rewolucyjny rozwój, tak aby jej rozwiązania spełniały wymagania klientów XXI wieku. Dane kontaktowe Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza Warszawa tel. (22) fax. (22) Siemens Sp. z o.o. ul. Gawronów Katowice tel. (32) fax. (32) OMICRON electronics GmbH Oberes Ried 1 A-6833 Klaus, Austria tel. (43) fax. (43)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. 1 sztuki 3-fazowego testera zabezpieczeń firmy OMICRON typu CMC 356 2. Cyfrowego testera przekładników prądowych

Bardziej szczegółowo

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e Światowy lider w dziedzinie nowatorskich rozwiązań do testowania układów elektroenergetycznych CMC 356 Następna generacja testerów zabezpieczeń i narzędzia do uruchomień koń pociągowy G e n e r a c j a

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE Czas nagrzewania Podwójny okres czasu liczony od ostatniego włączenia. 20 minut maksimum Standardowe Interfejsy RS232 Opcjonalne Interfejsy USB (Universal

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305 Kompaktowy miernik mocy KEW 6305 Wstęp KEW 6305 japońskiej firmy Kyoritsu, to nowy przenośny miernik mocy. Przeznaczony do pomiarów, monitorowania rozdzielni i urządzeń energetycznych. Pozwala na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Maksymalna moc rozładowania do 20kW Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 6V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE48-2OS2D2 6024915 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/ue48-2os

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

Przystawki prądowe (AC) seria MINI

Przystawki prądowe (AC) seria MINI Przystawki prądowe (AC) seria MINI Seria MINI Małe, kompaktowe i bardzo odporne. Seria eria miniaturowych cęgów nadaje się do pomiaru prądu w zakresie od kilku miliamperów do 150 A Ac. Odpowiedni kształt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii Dane techniczne Wydanie 07/2009 PQ-Bo 100 nalizator Jakości Energii dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia Wykrywanie zakłóceń Kontrola jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Łukasz Baran Sonel S.A. Badania bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrządami PAT 800 i PAT 805 produkcji Sonel S.A.

Łukasz Baran Sonel S.A. Badania bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrządami PAT 800 i PAT 805 produkcji Sonel S.A. Łukasz Baran Sonel S.A. Badania bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrządami PAT 800 i PAT 805 BADANIE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONARZĘDZI PRZYRZĄDAMI PAT-800 I PAT-805 PRODUKCJI SONEL S.A. Łukasz Baran Specjalista

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA

NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA NOWY, BARDZO DOKŁADNY MOSTEK TANDELTA Typ 2840 Automatyczny, o wysokiej dokładności, mostek do pomiaru tan, pojemności, cos φ, oraz L Mostek typ 2840 przeznaczony jest głównie do pomiarów i analizy bardzo

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis Technologia kalibracji Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia Model CPC2000 Karta katalogowa WIKA CT 27.51 Zastosowania Mobilna kalibracja przyrządów do pomiaru niskiego ciśnienia Doprowadzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M

Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M Technologia kalibracji Jednostka kalibracyjna Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M Karta katalogowa WIKA CT 35.02 Zastosowanie Określanie wymaganego obciążenia lub ciśnienia wzorcowego dla kalibracji

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... Przekładniki prądowe typu ELA... przystosowane są do mocowania do konstrukcji. Mogą być stosowane do pomiarów w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v1.5

Instrukcja obsługi v1.5 Instrukcja obsługi v1.5 Przetwornik temperatury i wilgotności względnej Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (032) 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Pomiary mocy i energii elektrycznej olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka 1 Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka, Janusz Janicki Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka Wszelkiego rodzaju mierniki są podstawowymi narzędziami pracy elektroników, konstruktorów, serwisantów,

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 D 0361i Ryc. 1. Czujnik ładunku elektrycznego Opis skrócony Czujnik służy do pomiaru ładunku elektrostatycznego i może być używany zamiast elektroskopu. Może on również

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH 14.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE MIERNIKI DO POMIARU, ANALIZY I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ X3M 96 Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU SKŁADOWYCH IMPEDANCJI

WYKORZYSTANIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU SKŁADOWYCH IMPEDANCJI 1 WYKORZYSTAIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU 1. CEL ĆWICZEIA: SKŁADOWYCH IMPEDACJI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami pomiaru składowych impedancji multimetrem cyfrowym. 2. POMIARY

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Miernik parametrów sieci - ND20. www.lumel.com.pl SPIS TREŚCI Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria

Bardziej szczegółowo

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOWOŚĆ teraz także w wersji o mocy 10 kva i 12 kva Ekonomiczność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp UV

Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp UV Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp 1. Integratory Dysk A002400 A003371 () A004346 () A003909 () A002915 (-Vis) A004192 (-LED) pełny zakres pomiar dawki y pomiarowe: Dysk Pełny zakres : 250 410 nm (standardowo)

Bardziej szczegółowo

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impuls., przeł. ON/OFF Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników 2-przew.

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu Załącznik nr 3 Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu 2. diagnoskop układów sterowania pojazdu (tester silników spalinowych) Jednostka miary Liczba Specyfikacja sztuka 1 Główne cechy:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL

Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL Technologia kalibracji Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL Karta katalogowa WIKA CT 95.10 Zastosowania Tworzenie certyfikatów kalibracji dla mechanicznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE ZASILACZY PPS

DANE TECHNICZNE ZASILACZY PPS DANE TECHNICZNE ZASILACZY PPS Wszystkie parametry zasilaczy, podane w poniższej tablicy, zostały zmierzone na tylnych zaciskach przyrządu, przy obciążeniu rezystancyjnym i w trybie pracy lokalnej (chyba,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

PVCHECK Rel. 2.04 18/01/13

PVCHECK Rel. 2.04 18/01/13 Meter for safety, functionality and performance on PV plants Pag 1 of 7 Wielofunkcyjny przyrząd PVCHECK wykonuje szybkie i bezpieczne kontrole elektryczne wymagane dla systemów fotowoltaicznych (sekcja

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI Analizator NP40 jest profesjonalnym przenośnym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru, rejestracji i analizy parametrów sieci energetycznych. Analizator

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT 011.00 Tester napięcia i prądu ETT 011.00 1. Informacje ogólne Urządzenie jest przeznaczone do pomiarów napięcia i prądu przy sprawdzaniu wyposaŝenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Ocena poprawności pomiarów, wpływ zakłóceń i środowiska na niepewność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Katedra Automatyki i Metrologii

POLITECHNIKA LUBELSKA. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Katedra Automatyki i Metrologii POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Układ zasilania aparatu Epsteina do rozdziału strat metodą częstotliwościową Instrukcja obsługi Dyplomant: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy - Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL & Noyes - Specyfikacja ogólna Wyświetlacz IDEAL Quad & MM rozdzielczości Kolorowy wyświetlacz dotykowy Wymiary 250 x 125 x 75 mm 230 x 110 x 70 mm Waga z

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE410-GU3 Flexi Classic UE410-GU3 Flexi Classic A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE410-GU3 1072177 więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000 Technologia Kalibracji Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000 Karta katalogowa WIKA CT 83.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Wydziały produkcyjne przyrządów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo