14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa"

Transkrypt

1

2

3 Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego: podr cznik oraz szkolenia realizowanego przez Instytut Nafty i Gazu w ramach mi dzynarodowego Partnerstwa Methane to Markets. Odzyskiwanie i energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego przyczynia si do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W wielu przypadkach mo e stanowi tak e dochodow inwestycj. Aktualnie na całym wiecie, na ponad składowiskach odpadów komunalnych prowadzony jest odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu. Szacuje si, e istnieje jeszcze ponad tysi c składowisk stanowi cych potencjalne ródło biogazu, którego wykorzystanie byłoby ekonomicznie uzasadnione. Tematyka warsztatów obejmowa b dzie zagadnienia dotycz ce, planowania, projektowania oraz finansowania projektów energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego. Warsztaty umo liwi przeprowadzenie dyskusji na temat technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce. Prelegenci, b d cy pracownikami Instytutu Nafty i Gazu oraz ameryka skich instytucji zajmuj cych si zagospodarowaniem gazu składowiskowego na terytorium USA przedstawi teoretyczne i praktyczne zagadnienia zwi zane z wykorzystaniem gazu składowiskowego stanowi cego odnawialne ródło energii. 14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. Chad Leatherwood, SCS Engineers. 14:30 Wst pne studium wykonalno ci inwestycji elementy składowe. Piotr Klimek, INIG. 15:00 Przerwa / kawa 15:30 Ekonomicznie efektywne sposoby wykorzystania gazu odbieranego z małych składowisk. Thomas Frankiewicz, Mened er Programu, Agencja Ochrony rodowiska Stanów Zjednoczonych Ameryki 16:00 Panel dyskusyjny Pytania i odpowiedzi Miejsce Warsztatów Hotel MDM Pl. Konstytucji Warszawa tel.: fax.: PROGRAM WARSZTATÓW 18 listopada :30 Rejestracja/kawa 11:00 Powitanie i wprowadzenie Jerzy Dudek, Kierownik Zakładu Technologii Energii Odnawialnych, Instytut Nafty i Gazu. Thomas Frankiewicz, Mened er Programu, Agencja Ochrony rodowiska Stanów Zjednoczonych Ameryki, Landfill Methane Outreach Program 11:30 Przedstawienie uczestników warsztatów 11:35 Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce. Piotr Klimek INIG. 12:00 Technologie zwi zane z wykorzystaniem gazu składowiskowego. Grzegorz Kołodziejak INIG. 12:30 Wytwarzanie energii z zastosowaniem silników tłokowych. Chad Leatherwood, SCS Engineers. 13:00 Przerwa obiadowa Osoby do kontaktu z ramienia Instytutu Nafty i Gazu: Piotr Klimek ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Joanna Niemczewska ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.:

4 Landfill Gas Energy Technology Warsaw, Poland 18 November 2010 Workshop organized according to the project titled: Best and Most Effective Technologies of LFG Utilization Training, Handbook and Capacity Building conducted by Oil and Gas Institute (INIG) and sponsored by Methane to Markets Partnership 2:30 pm Most Important Elements of Pre-feasibility Study. Piotr Klimek, INIG. 3:00 pm Coffee Break 3:30 pm Economically Efficient Projects on Small Landfills. Thomas Frankiewicz, Program Manager, U.S. Environmental Protection Agency, Landfill Methane Outreach Program 4:00 pm Questions and Answers Landfill methane capture and use is good for the global environment reduction of greenhouse gas emissions, and in many cases can be good for business, too. More than 1,100 landfill methane energy projects are operating around the world, and there are thousands more opportunities that have not yet been exploited. This workshop will provide the landfill methane energy project planning, design, and financing, and will discuss opportunities for landfill methane capture and use in Poland. WORKSHOP PROGRAM Conference Venue and Hotel Information Hotel MDM Pl. Konstytucji Warszawa phone: fax.: November :30 am Registration/coffee 11:00 am Welcome and Introductions Jerzy Dudek, Head of Renewable Energy Technologies Department, Oil and Gas Institute Thomas Frankiewicz, Program Manager, U.S. Environmental Protection Agency, Landfill Methane Outreach Program 11:30 am Participants introducing 11:35 am LFG Energy Projects in Poland. Piotr Klimek, INIG. 12:00 pm Landfill Biogas Technology Applications, Grzegorz Kołodziejak, INIG. 12:30 pm Reciprocating Engines as a Most Common LFGE Technology. Chad Leatherwood, SCS Engineers. 1:00 pm Lunch Break 2:00 pm LFG Direct Use Boilers. Chad Leatherwood, SCS Engineers. Oil and Gas Institute contact persons: Piotr Klimek ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Joanna Niemczewska ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.:

5 Tom Frankiewicz Menadżer Programu Landfill Methane Outreach Program Agencja Ochrony Środowiska USA Program Manager Landfill Methane Outreach Program U.S. Environmental Protection Agency

6 Zagadnienia Overview Metan - charakterystyka Opis Programu Methane to Markets Podejście do realizacji projektów Zapoczątkowanie Global Methane Initiative Wydarzenia i projekty realizowane w Polsce w ramach programu Methane to Markets Background on Methane Overview of Methane to Markets Approach to Project Development Launch of Global Methane Initiative Methane to Markets Work in Poland 1 2 Redukcja emisji metanu jest niezbędnym elementem w walce ze zmianami klimatu Informacje podstawowe Wskaźnik GWP wynosi 25 (100-letni) Trwałość w atmosferze = 12 years Stężenie metanu w atmosferze wzrosło o 150% w ostatnich 260 latach Przewiduje się 23 % procentowy wzrost emisji metanu ze źródeł antropogenicznych do roku 2020 Redukcja emisji metanu jest elementem krytycznym w walce z ociepleniem klimatu i może być realizowana w sposób efektywny ekonomicznie Reducing Methane Emissions is Essential in Fighting Climate Change Methane is the second most important GHG 100-year GWP = 23 Lifetime = 12 years Concentration of methane in the atmosphere has increased by 150% in the last 260 years Anthropogenic methane emissions are expected to rise 23 percent by 2020 Methane reductions are critical and can be costeffective 3 4

7 Profil Emisji Metanu Methane Emissions Profile Global Anthropogenic GHG Emissions by Gas (2004) Methane 14% Nitrous Oxide 8% Carbon Dioxide (other) 3% Carbon Dioxide (deforestation, decay of biomass, etc) 17% F-gases (CFCs, HFCs, PFCs, SF6) 1% Carbon Dioxide (fossil fuel use) 57% Global Anthropogenic Methane Emissions by Source (2005) Other Agriculture 7% Oil and Gas 18% Rice Cultivation 10% Landfills 12% Coal Mining 6% Enteric Fermentation 30% Biomass Combustion 3% Fuel (stationary and mobile) Wastew ater 1% Manure 9% Management 4% Źródło: IPCC Assessment Report 4 (2007) Źródło: U.S. EPA Report (2006) Source: IPCC Assessment Report 4 (2007) Source: U.S. EPA Report (2006) 5 6 Światowa emisja metanu ze składowisk Metan jest produkowany podczas beztlenowego rozkładu substancji organicznej Składowiska są trzecim co do wielkości, antropogenicznym źródłem emisji; stanowi 13 procent emisji światowej Światowa Emisja Metanu (CH4) (MMTCO2e) in 2000 Światowa antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych z wyłączeniem CO , U.S. EPA, June Global Landfill Methane Emissions Methane is produced and emitted during the anaerobic decomposition of organic material in landfills Globally, landfills are the 3 rd largest anthropogenic source, accounting for 13 percent of emissions Other 37% Global Methane (CH4) Emissions (MMTCO2e) in 2000 Australia 2% Brazil 2% United States 26% Canada 3% China 11% Columbia 0% Ukraine 3% United Kingdom 2% India 1% Italy 1% Japan 1% Mexico 2% Nigeria 1% Poland 2% Russia 5% South Africa 2% Global Anthropogenic Emissions of Non-CO2 Greenhouse Gases , U.S. EPA, June

8 Czym jest program Methane to Markets? Międzynarodowe partnerstwo publiczno-prywatne zawiązane w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie ilości wychwyconego i zutylizowanego metanu. Szacuje się osiągnięcie corocznej redukcji na poziomie 180 MMTCO 2 do roku ZADANIA Zwiększenie odzysku i rozwój technologii wykorzystania metanu mające na celu: Poprawę rozwoju ekonomicznego Promocje bezpieczeństwa energetycznego Lokalnie - poprawę jakości powietrza oraz zdrowia publicznego KORZYŚCI Stabilizacja/Zmniejszenie zawartości metanu spowoduje zwiększenie: Zrównoważonego rozwoju Bezpieczeństwa energetycznego Zdrowia i bezpieczeństwa Zysków 9 What is Methane to Markets? International public-private partnership to reduce greenhouse gas emissions by increasing the capture and use of methane. Estimated to reach 180 MMTCO 2 reductions annually by OBJECTIVES Advance the recovery and use of methane while: Enhancing economic growth Promoting energy security Improving local air quality and public health. BENEFITS Stabilization/Decline in Methane Concentrations will result in: Sustainability Energy security Health and safety Profitability 10 Partnerzy M2M M2M Partners 11 12

9 Opłacalne inwestycje odzysku i wykorzystania metanu Cost-Effective Projects Recover and Use Methane Źródła energii odnawialnej Sources of Renewable Energy Składowiska Odpady z hodowli zwierząt Landfills Livestock Waste Kopalnie węgla Sieci przesyłowe gazu ziemnego i ropy naftowej Coal Mines Oil and Gas Systems Strategia związana z realizacją projektów Strategic Approach to Project Development Strategia Celowe wsparcie techniczne i świadczeniem usług dla krajów o największym potencjale związanym z realizacją projektów Zainicjowanie procesu budowy świadomości wykorzystania metanu w krajach partnerskich M2M Działania kluczowe Doradztwo techniczne i identyfikacja potencjalnych projektów Zbieranie danych, raporty oceny obiektów, studia wykonalności Rozwój narzędzi i transfer technologii Modele służące szacowaniu produktywności gazowej, Baza danych dotycząca gazu składowiskowego i gazu kopalnianego Szkolenia warsztaty, wizyty studialne. 15 Strategic Focus Target technical assistance and services to countries with greatest project potential Initiate capacity building and outreach efforts w/ all M2M countries Leverage relationship with World Bank, Asian Development Bank, International Solid Waste Association Key Activities Technical Assistance and Project Identification Data collection, assessment reports, pre-feasibility studies Tool Development and Technology Transfer LFG generation model, Coal mine methane and Landfill database Training and Capacity Building Clearing houses, training workshops, study tours, peer matching 16

10 M2M Rezultaty uzyskane w ramach Partnerstwa jako model dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości M2M - Delivering Results and a Model for Future Success Rezultaty Partnerstwa M2M: Delivering Results Today Wsparcie 300 projektów Supporting 300 projects Redukcja corocznej emisji o 27 MMTCO 2 e, (wartość przeidywana po Reducing emissions by 27 całkowitym wdrożeniu projektów MMTCO 2 e annually, and when fully wyniesie 63 MMTCO 2 e/rok) implemented 63 MMTCO Tworzenie podstaw do realizacji 2 e/year Creating Pathway for Future Success projektów w przyszłości 80 przykładów transferu technologii 80 technology transfer and capacity oraz organizacja w 23 krajach building events in 23 countries wydarzeń służących wymianie Showcased 225 project wiedzy opportunities at the 2007 and 2010 Zaprezentowanie w ramach M2M Project Expo (w roku 2007 i 2010) M2M Project Expos 225 składowisk, na których istnieje Developed a suite of tools and możliwość energetycznego technical resources to help wykorzystania gazu Opracowanie zestawu narzędzi overcome barriers to project wspomagających pokonywanie development barier stojących na drodze rozwoju Complements UNFCCC projektów energetycznego wykorzystania gazu Increases the number and quality of składowiskowego projects entering the carbon market Uzupełnienie UNFCCC pipelines Wzrost liczby i jakości propozycji Provides technical assistance and realizacji projektów przez potencjalnych inwestorów capacity building for long-term Pomoc techniczna oraz transfer success wiedzy Global Methane Initiative A Global Methane Initiative Global Methane Initiative (GMI) została zainicjowana przez USA oraz Meksyk GMI zostanie zbudowana na istniejącej strukturze M2M i będzie wsparty poprzez zweryfikowany zakres działania Elementy Kluczowymi elementami są: Rozszerzony zakres: Redukcja emisji metanu z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów oraz sektora rolniczego Plan działania Gwarancja wszystkich krajów partnerskich o przystąpieniu do opracowania krajowych planów działania w celu skoordynowania redukcji metanu na poziomie krajowym i międzynarodowym. Kraje rozwinięte przekażą skoordynowaną pomoc krajom rozwijającym. Nowe źródła finansowania: Kraje wysoko rozwinięte mają możliwość współtworzenia z EPA funduszu przeznaczonego na realizację projektów Potencjalne rezultaty Możliwa nisko kosztowa redukcja ponad 1500 million ton of CO 2 -eq na rok Długotrwałe zobowiązanie na poziomie globalnym może pomóc w rzeczywistej redukcji emisji metanu The U.S. and Mexico have initiated an expanded and enhanced global effort on methane called the Global Methane Initiative (GMI) Elements The GMI would build on the existing structure of M2M and would be supported by the revised Terms of Reference. Key elements include: Expanded Scope Abatement and avoidance from wastewater treatment, landfills, agriculture Methane Action Plans Ensure that all partner countries commit to develop national methane action plans to coordinate methane reduction efforts at home and abroad. Developed countries provide coordinated assistance to developing countries New Resource Commitments from Developed Country Partners, the International Community and Others in a Position to Do so. Potential Results Over 1500 million tons of CO2-eq reductions per year possible at low cost With sustained, high level commitment, a global methane effort could deliver substantial reductions 20 20

11 GMI ciąg g dalszy GMI Continued Wszyscy partnerzy M2M oraz działania podejmowane w ramach M2M stały się częścią GMI. W najbliższym czasie materiały programowe związane z Partnerstwem Methane to Markets będą zmodyfikowane w celu dostosowania ich do założeń GMI opracowane będzie również nowe logo związane z GMI Dodatkowe informacje dotyczące GMI można uzyskać pod adresem: All existing Partners and activities under M2M will become part of the GMI. The Methane to Markets Partnership program materials will be modified over the coming months to reflect the enhancements and expansions of the GMI and a new brand will be developed. Additional information on the Initiative can be found at: Korzyści płynące z projektów mających na celu odzysk i wykorzystanie metanu KORZYŚCI Lepsze wykorzystanie cennego paliwa i ważnego lokalnego źródła energii Poprawa jakości powietrza, wody oraz redukcja odorów Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Zbliżenie do celów zrównoważonego rozwoju Rozwój ekonomiczny i bezpieczeństwa energetycznego ALE SĄ TEŻ BARIERY Brak informacji na temat poziomu emisji oraz wartości utraconego paliwa Brak informacji i szkoleń o dostępnych technologiach oraz praktycznych doświadczeń Zwyczajowe rozwiązania w przemyśle Regulacje i zagadnienia prawne Ograniczony rynek metanu i infrastruktura Wątpliwe nastawienie inwestorów 23 Significant Benefits of Methane Recovery and Use Projects BENEFITS OF METHANE PROJECTS Reduced waste of a valuable fuel and important local energy source and Improved air quality, water quality and reduced odors Reduced greenhouse gas emissions Progress toward sustainable development goals Economic growth and energy security BUT BARRIERS EXIST Lack of awareness of emission levels and value of lost fuel Lack of information on and training in available technologies and management practices Traditional industry practices Regulatory and legal issues Limited methane markets and infrastructure Uncertain investment climate 24

12 Wydarzenia i projekty realizowane w Polsce w ramach partnerstwa Methane to Markets Inwentaryzacja składowisk w celu zidentyfikowania składowisk na których możliwa jest realizacja projektu energetycznego wykorzystania gazu. Wsparcie finansowe Instytut Nafty i Gazu (INIG) otrzymał wsparcie na projekty związane z: inwentaryzacją składowisk, oraz opracowaniem podręcznika zawierającego opis najlepszych praktyk związanych z energetycznym zagospodarowaniem gazu. Doradztwo techniczne ocena składowisk pod kątem możliwości energetycznego wykorzystania gazu. Wytypowane obiekty przedstawiono na Project Expo w 2010r. Szkolenia W Polsce przeprowadzono dwa warsztaty dotyczące możliwości energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego (Listopad 2008 and Lipiec 2009) Spotkania organizowane w Polsce z: Instytucjami rządowymi, bankami, i inwestorami posiadającymi wiedzę na temat budowy instalacji wykorzystującej gaz składowiskowy do celów energetycznych. M2M Work In Poland Inventory development to delineate sites and potential project opportunities Grant Support Instytut Nafty i Gazu (INIG) has developed landfill inventory, performed assessments and Best Technologies Handbook. Will be launching new grant to develop financial assessment software, training and technical assistance to potential sites. Technical Assistance have assessed and promoted sites at 2010 Project Expo Capacity Building have held two Landfill Gas Energy and Operations and Management Training Workshops in Poland (November 08 and July 09) Building network of federal officials, local and regional banks, and regional project developers to build interest and capacity to develop LFGE projects in Poland W celu uzyskania dodatkowych informacji Tom Frankiewicz (U.S.EPA) For More Information... Tom Frankiewicz (U.S.EPA)

13 Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce LFG Energy Projects in Poland

14 Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego stosowane w Polsce Najbardziej rozpowszechnioną technologią jest wytwarzanie energii elektrycznej za pośrednictwem silników tłokowych Istnieje jedynie kilka instalacji pracujących w kogeneracji (ciepło sprzedawane do odbiorców zewnętrznych) Większość instalacji zlokalizowanych na składowiskach obsługujących duże aglomeracje miejskie LFG Energy Technologies Used in Poland The most commonly used LFG electricity generation technology is internal combustion engines There are only a few installation working in cogeneration (heat is sold to end users) Most installations are located at large municipality landfill sites 1 2 Warianty realizacji inwestycji 1. Właściciel/operator składowiska realizuje projekt we własnym zakresie i eksploatuje go przy pomocy swoich pracowników (zatrudnia doradców i wykonawców, powierzając im zadania, które wykraczają poza zakres kompetencji jego pracowników) 2. Finansowaniem, budową i eksploatacją instalacji zajmuje się inwestor zewnętrzny, będący zarazem jej właścicielem 3. Model mieszany (wariant 1+2) Zarówno wariant pierwszy jak i drugi są w Polsce spotykane. Project Development Options 1. A landfill owner/operator can self-develop the project and operate the LFG energy project with landfill personnel (hires individual consultants and contractors to fulfill each role that the landfill personnel cannot perform themselves) 2. An outside project developer can finance, construct, own, and operate the LFG energy project 3. There are also hybrid approaches to developing an LFG energy project (option 1+2) Both options one and two are used in Poland. 3 4

15 Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w latach Moc zainstalowana w elektrowniach zasilanych gazem składowiskowym: LFG Energy Projects in years Installed capacity in power plants supplied by landfill gas: Rok 2002* 15 MW Rok 2003* 15 MW Rok 2004* 17 MW. Wrzesień 2010 # 44 MW 250% w 5 lat Year 2002* 15 MW Year 2003* 15 MW Year 2004* 17 MW. September 2010 # 44 MW 250% in 5 years * - Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (M.P ) * - Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (M.P ) # # Przyczyna wzrostu ilości instalacji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego The reason of increasing numer of LFG energy installations 1. Możliwość uzyskania dotacji na budowę instalacji (środki UE) 2. Wprowadzenie mechanizmów wsparcia zielone certyfikaty 3. Wzrost zainteresowania gazem składowiskowym wśród inwestorów 1. Possibility to obtaining subsidies for construction of a installation (UE resources) 2. The introduction of support mechanisms green certificates 3. The increased interest among investors on landfill gas 7 8

16 Ilość instalacji i zainstalowana moc Number of installations and installed capacity Województwo Voivodeship 9 TOTALS Source: URE, updated on 30 September Podsumowanie Gaz składowiskowy w Polsce jest wykorzystywany w celach energetycznych jedynie na dużych składowiskach (energia elektryczna) Małe i średnie składowiska spalają gaz bezproduktywnie Prawne ograniczenie ilości materii organicznej deponowanej na składowiskach spowoduje minimalizację produktywności gazowej Powstaną składowiska produkujące gaz o parametrach uniemożliwiających stosowanie silników tłokowych Istnieje potrzeba zagospodarowania składowisk aby w dalszym ciągu można było energetycznie wykorzystywać gaz o niższych parametrach energetycznych Summary Landfill gas in Poland is used for energy puropse only on large landfills (electricity generation) Small and medium sized landfills flare gas unproductively Legal limit the amount of organic matter in landfills will cause reduction of gas productivity Landfill sites will produce gas with the parameters that prevent the use of internal combustion engines There is a need for landfill management to be able to use gas for energy purpose with lower energy performance 11 12

17 Technologie związane z wykorzystaniem gazu składowiskowego Landfill Biogas (LFG) Technology Applications

18 Dlaczego powinniśmy wykorzystywać gaz składowiskowy (LFG)? Lokalne, dostępne źródło paliwa Relatywnie nieskomplikowany odzysk i wykorzystanie Źródło energii odnawialnej (zgodne z Ustawą Prawo Energetyczne) Ciągłość dostaw - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Niezawodne technologie pozwalają na wykorzystanie gazu przez ponad 90% roku Składowiska samoistnie wytwarzają gaz. Jeżeli nie będzie on wykorzystany to zostanie bezpowrotnie utracony Redukcja niekontrolowanej emisji gazu Why Use Landfill Gas (LFG)? Local, available fuel source Easy to capture and use Source of renewable energy Constant supply - 24 hours a day, 7 days a week Reliable technologies exist for using landfill gas - >90% up time Uses a source of energy that otherwise would have been wasted Helps the environment by reducing uncontrolled emissions of landfill gas składowiskowego 1 2 Energia z gazu składowiskowego Scrubber Zbiornik kondensatu Schemat pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z gazu składowiskowego Odbiór energii cieplnej Odbiór energii elektrycznej Chłodnica Podgrzewacz Sprężarka Stacja kompresji i filtracji Odwadniacz Filtr węglowy Jednostki CHP Przepływ gazu Przepływ ciepła Przepływ energii elektrycznej 3 4

19 Korzyści wynikające z zagospodarowania gazu składowiskowego Utylizacja metanu i innych organicznych związków zawartych w gazie składowiskowym Ograniczenie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii Każdy 1 MW zainstalowanej mocy jest równoważny: Rocznemu obsadzeniu drzewami powierzchni 4,900 hektarów lub likwidacji emisji CO 2 z 9,000 samochodów. Rocznemu ograniczeniu zużycia: 99,000 baryłek ropy, 200 wagonów węgla, lub zasileniu w energię elektryczną więcej niż 650 domów. LFGE Project Benefits Destroys methane and other organic compounds in LFG Offsets use of nonrenewable resources Each 1 MW of generation capacity: Annual environmental equivalent to planting 4,900 hectare of trees or removing the CO 2 emissions of 9,000 cars Annual energy equivalent to preventing the use of 99,000 barrels of oil, offsetting the use of 200 railcars of coal, or powering more than 650 homes 5 6 Sposoby wykorzystania gazu składowiskowego Possible Uses Wykorzystanie bezpośrednie Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu Wytwarzanie energii elektrycznej Paliwa alternatywne Direct Use Combined Heat and Power Electricity Production Alternate Fuels 7 8

20 Wykorzystanie bezpośrednie Direct Gas Utilization Kotły Piece przemysłowe Rozwiązania innowacyjne Szklarnie Promienniki podczerwieni Wypalanie ceramiki Odparowanie odcieków Boilers Direct thermal applications kilns, furnaces Innovative applications Greenhouses Infrared heaters Pottery kilns Leachate evaporation 9 10 Przykład zastosowania kotłów w zakładach papierniczych Kimberly Clark Boiler Case Study Kimberly Clark Paper Mill Instalacja zagęszczania i osuszania gazu składowiskowego przepływ gazu wynosi 3390 m 3 /h odległość od składowiska wynosi 25,6 km zdalna komunikacja automatyczny system obsługi kotła zgodna zobowiązującymi standardami Koszty inwestycyjne ~2 miliony dolarów Compression Station LFG Compression and Dehydration Plant LFG flow 3390 m 3 /hr Distance from the landfill 25,6 km Remote communications Integration with the automated burner Compliance with specific design standards Capital Costs ~$2.0 Million Dollars Compression Station 11 12

21 Przykład zastosowania gazu składowiskowego w cegielni Jenkins Brick Rurociąg 11 km Rozruch 2006 Składowisko dostarcza gaz zasilający piece w ilości 1015 m 3 /h Gaz składowiskowy zaspokaja potrzeby energetyczne cegielni w 45% Korzyści: Dostępność gazu składowiskowego była główna przyczyną budowy cegielni Oszczędności rzędu 600 tyś. dolarów w okresie siedmiu lat Poprawa relacji społecznych Direct Thermal Case Study Jenkins Brick 11 km pipeline Start-up in 2006 Landfill supplies 1015 m 3 /hr to the brick kilns LFG is 45% of plants energy needs Benefits Availability of LFG was main reason for building new factory Savings of more than $600,000 in seven years Good public relations Odparowanie odcieków Wykorzystanie gazu składowiskowego do odparowania odcieków Technologia dostępna (komercyjna) 20 instalacji pracujących w USA Leachate Evaporation Utilize LFG to treat leachate Commercially available technology Units operating in the U.S. and internationally; 20 operational in the U.S

22 Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (CHP) Zalety Zwiększona do 80% sprawność energetyczna poprzez odzysk energii cieplnej Dostępność jednostek CHP dedykowanych dla biogazu Elastyczność możliwość wytwarzania ciepłej wody lub pary z odzyskiwanego ciepła Combined Heat and Power Advantages Greater overall energy recovery efficiency from waste heat recovery - up to 80% Specialized CHP systems available Flexible - hot water or steam generation from recovered heat Przykład zastosowania gazu składowiskowego do zaspokojenia potrzeb energetycznych uniwersytetu University of California Los Angeles Rozruch w 1984 roku Rurociąg o długości 7.5 km Gaz składowiskowy jest mieszany z gazem ziemnym i zasila układ kogeneracyjny o mocy 14,5 MW Obecnie zużywane jest 2200 m 3 /h gazu składowiskowego 19 University LFG Project Case Study University of California Los Angeles Start-up km pipeline LFG co-fired with natural gas in 14.5 MW combinedcycle power plant Currently using 2200 m 3 /hr of LFG 20

23 Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu Fabryka BMW, Południowa Carolina, USA Combined Heat and Power BMW factory, South Carolina, USA Długość rurociągu 15 km 4 turbiny przystosowane do spalania gazu składowiskowego 4.8 MW = 25% zapotrzebowania energii elektrycznej fabryki 21 MWh = 80% zapotrzebowania energii cieplnej fabryki (ciepła woda, ogrzewanie, chłodzenie) BMW oszczędza 1 million dolarów rocznie mile pipeline from landfill 4 turbines retrofitted to burn LFG 4.8 MW = 25% of plant s electrical needs 72 MMBtu/hr = 80% of plant s thermal needs (hot water, space heating, cooling) BMW saves $1 million/yr 22 Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu Illinois, USA Pierwszy projekt zastosowania jednostek CHP zasilanych gazem składowiskowym na potrzeby szkoły 12 mikroturbin o mocy 360 kw Odzysk ciepła ze spalin (temp. 550 o C) pozwala uzyskać 85 kwh energii. Szkoła spodziewa się oszczędności na poziomie 100 tyś. Combined Heat and Power Illinois, USA First school co-generation (CHP) project on LFG 12 microturbines with 360 kw capacity Exhaust energy produces 290,000 BTUs/hour at 550 o C School expects to save $100,000/year dolarów rocznie 23 24

24 Produkcja energii elektrycznej Najbardziej rozpowszechniony w USA sposób wykorzystania gazu W USA pracuje ponad 250 instalacji zainstalowana moc 1100 MW Energia elektryczna sprzedawana jest do zakładów energetycznych lub do klientów znajdujących się w pobliżu Przeciętna moc instalacji: 4 MW (500 kw - 50 MW) Electricity Generation Most prevalent type of project in the US In US, 1100 MW of capacity from over 250 operational projects Electricity sold to utility, cooperative or nearby customer Average project size: 4 MW (500 kw - 50 MW) Produkcja energii elektrycznej Electricity Generation Silniki z zapłonem iskrowym Internal Combustion Engines Turbiny Turbines Mikroturbiny Microturbines Najnowsze Technologie Silniki Stirling a Emerging Technologies Stirling Engine 27 28

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych

Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Jerzy DUDEK*, Piotr KLIMEK* Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych STRESZCZENIE. W

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Current state of biogas production in Poland

Current state of biogas production in Poland Aktualna sytuacja produkcji biogazu w Polsce Current state of biogas production in Poland Magdalena Papajewska Project Development Manager 30-05-2012 Kraków BIOGAS IN POLAND Region of Poland Wastewater

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Mariusz TAŃCZUK Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechnika Opolska 45-233 Opole, ul. Mikołajczyka 5 e-mail: mtanczuk@ec.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan. Energia w Szwecji Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.se Gunnar Haglund, Ambasada Szwecji 606 28 89 57 gunnar.haglund@foreign.ministry.se

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód - Biznes bez granic. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Europa: Północ, Wschód - Biznes bez granic. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA Europa: Północ, Wschód - Biznes bez granic. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA Świnoujście - Heringsdorf 1 Historical and planned electrical energy generation Structure of electric energy generation by primary

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII. Wojciech Grządzielski, Tomasz M.

TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII. Wojciech Grządzielski, Tomasz M. TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Konkluzje 3. Technologia kriogeniczna

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 25 Katarzyna Siejka, Politechnika Opolska, WiK Opole Sp. z o.o., Opole Mariusz Tańczuk, Politechnika Opolska, Opole ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Dublin Waste to Energy Project

Dublin Waste to Energy Project Dublin Waste to Energy Project an Irish environmental PPP Irlandzki projekt w formule PPP 1 st October 2008 1 października 2008 r. Jeff Austin austin@durangobrowne.ie Project Surroundings Otoczenie projektu

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE POPRZEZ POŁĄCZENIE PRODUKCJI CIEPŁA UŻYTKOWEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Przewodnik dla

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34. Marcin Bukowski

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34. Marcin Bukowski Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34 Marcin Bukowski EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRODUKCJI ENERGII W MAŁYCH ELEKTROWNIACH WODNYCH ECONOMIC EFFICIENCY OF ENERGY PRODUCTION IN

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku.

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Mikroturbiny gazowe: urządzenia do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Czym jest mikroturbina CAPSTONE?

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania biogazu jako biopaliwa w sektorze transportu w Polsce

Perspektywy wykorzystania biogazu jako biopaliwa w sektorze transportu w Polsce Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Perspektywy wykorzystania biogazu jako biopaliwa w sektorze transportu w Polsce Barbara Smerkowska Bałtyckie Forum Biogazu 2012 Polityka UE UE sformułowała obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA UKŁADÓW MIKROKOGENERACJI GAZOWEJ W BUDYNKACH

ZASTOSOWANIA UKŁADÓW MIKROKOGENERACJI GAZOWEJ W BUDYNKACH Str. 58 Rynek Energii r 3(112) - 2014 ZASTOSOWAIA UKŁADÓW MIKROKOGEERACJI GAZOWEJ W BUDYKACH Janusz Skorek Słowa kluczowe: mikrokogeneracja, paliwa gazowe, efektywność energetyczna i ekonomiczna Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec Olsztyn, 09.05.2013

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Biologiczne metody przedłużania eksploatacji biogazu wysypiskowego w celach energetycznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Czy Polskę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 SPIS TREŚCI Przedmowa... 3 Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 ROZDZIAŁ 1. Przemysł elektroenergetyczny... 19-32 ROZDZIAŁ 2. Krajowy system elektroenergetyczny...

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii

Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Mgr inż. Mariusz Czurejno Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Biogaz generowany na składowiskach odpadów należy rozpatrywać w dwóch aspektach, tj. jako źródło emisji zanieczyszczeń i

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Wyniki projektu GasHighWay

Wyniki projektu GasHighWay Wyniki projektu GasHighWay Promocja paliw gazowych, w szczególności gazu ziemnego i biogazu, jako paliw transportowych Łukasz Kowalski, Magdalena Rogulska, Barbara Smerkowska Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań. Wojciech Zygmański ENERGOPROJEKT KATOWICE SA

Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań. Wojciech Zygmański ENERGOPROJEKT KATOWICE SA Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań SA III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 19 20 III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SEMINARIUM STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEMYSŁU U CHEMICZNEGO W POLSCE Marek Ściążko WARSZAWA 15 MAJA 2012 1/23 STRATEGIA działalno alności

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Nowa CHP Zabrze czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Fortum Lider w obszarze czystej energii MISJA Naszym klientom dostarczamy rozwiązania energetyczne poprawiające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795

Bardziej szczegółowo