14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa"

Transkrypt

1

2

3 Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego: podr cznik oraz szkolenia realizowanego przez Instytut Nafty i Gazu w ramach mi dzynarodowego Partnerstwa Methane to Markets. Odzyskiwanie i energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego przyczynia si do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W wielu przypadkach mo e stanowi tak e dochodow inwestycj. Aktualnie na całym wiecie, na ponad składowiskach odpadów komunalnych prowadzony jest odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu. Szacuje si, e istnieje jeszcze ponad tysi c składowisk stanowi cych potencjalne ródło biogazu, którego wykorzystanie byłoby ekonomicznie uzasadnione. Tematyka warsztatów obejmowa b dzie zagadnienia dotycz ce, planowania, projektowania oraz finansowania projektów energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego. Warsztaty umo liwi przeprowadzenie dyskusji na temat technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce. Prelegenci, b d cy pracownikami Instytutu Nafty i Gazu oraz ameryka skich instytucji zajmuj cych si zagospodarowaniem gazu składowiskowego na terytorium USA przedstawi teoretyczne i praktyczne zagadnienia zwi zane z wykorzystaniem gazu składowiskowego stanowi cego odnawialne ródło energii. 14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. Chad Leatherwood, SCS Engineers. 14:30 Wst pne studium wykonalno ci inwestycji elementy składowe. Piotr Klimek, INIG. 15:00 Przerwa / kawa 15:30 Ekonomicznie efektywne sposoby wykorzystania gazu odbieranego z małych składowisk. Thomas Frankiewicz, Mened er Programu, Agencja Ochrony rodowiska Stanów Zjednoczonych Ameryki 16:00 Panel dyskusyjny Pytania i odpowiedzi Miejsce Warsztatów Hotel MDM Pl. Konstytucji Warszawa tel.: fax.: PROGRAM WARSZTATÓW 18 listopada :30 Rejestracja/kawa 11:00 Powitanie i wprowadzenie Jerzy Dudek, Kierownik Zakładu Technologii Energii Odnawialnych, Instytut Nafty i Gazu. Thomas Frankiewicz, Mened er Programu, Agencja Ochrony rodowiska Stanów Zjednoczonych Ameryki, Landfill Methane Outreach Program 11:30 Przedstawienie uczestników warsztatów 11:35 Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce. Piotr Klimek INIG. 12:00 Technologie zwi zane z wykorzystaniem gazu składowiskowego. Grzegorz Kołodziejak INIG. 12:30 Wytwarzanie energii z zastosowaniem silników tłokowych. Chad Leatherwood, SCS Engineers. 13:00 Przerwa obiadowa Osoby do kontaktu z ramienia Instytutu Nafty i Gazu: Piotr Klimek ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Joanna Niemczewska ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.:

4 Landfill Gas Energy Technology Warsaw, Poland 18 November 2010 Workshop organized according to the project titled: Best and Most Effective Technologies of LFG Utilization Training, Handbook and Capacity Building conducted by Oil and Gas Institute (INIG) and sponsored by Methane to Markets Partnership 2:30 pm Most Important Elements of Pre-feasibility Study. Piotr Klimek, INIG. 3:00 pm Coffee Break 3:30 pm Economically Efficient Projects on Small Landfills. Thomas Frankiewicz, Program Manager, U.S. Environmental Protection Agency, Landfill Methane Outreach Program 4:00 pm Questions and Answers Landfill methane capture and use is good for the global environment reduction of greenhouse gas emissions, and in many cases can be good for business, too. More than 1,100 landfill methane energy projects are operating around the world, and there are thousands more opportunities that have not yet been exploited. This workshop will provide the landfill methane energy project planning, design, and financing, and will discuss opportunities for landfill methane capture and use in Poland. WORKSHOP PROGRAM Conference Venue and Hotel Information Hotel MDM Pl. Konstytucji Warszawa phone: fax.: November :30 am Registration/coffee 11:00 am Welcome and Introductions Jerzy Dudek, Head of Renewable Energy Technologies Department, Oil and Gas Institute Thomas Frankiewicz, Program Manager, U.S. Environmental Protection Agency, Landfill Methane Outreach Program 11:30 am Participants introducing 11:35 am LFG Energy Projects in Poland. Piotr Klimek, INIG. 12:00 pm Landfill Biogas Technology Applications, Grzegorz Kołodziejak, INIG. 12:30 pm Reciprocating Engines as a Most Common LFGE Technology. Chad Leatherwood, SCS Engineers. 1:00 pm Lunch Break 2:00 pm LFG Direct Use Boilers. Chad Leatherwood, SCS Engineers. Oil and Gas Institute contact persons: Piotr Klimek ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Joanna Niemczewska ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.:

5 Tom Frankiewicz Menadżer Programu Landfill Methane Outreach Program Agencja Ochrony Środowiska USA Program Manager Landfill Methane Outreach Program U.S. Environmental Protection Agency

6 Zagadnienia Overview Metan - charakterystyka Opis Programu Methane to Markets Podejście do realizacji projektów Zapoczątkowanie Global Methane Initiative Wydarzenia i projekty realizowane w Polsce w ramach programu Methane to Markets Background on Methane Overview of Methane to Markets Approach to Project Development Launch of Global Methane Initiative Methane to Markets Work in Poland 1 2 Redukcja emisji metanu jest niezbędnym elementem w walce ze zmianami klimatu Informacje podstawowe Wskaźnik GWP wynosi 25 (100-letni) Trwałość w atmosferze = 12 years Stężenie metanu w atmosferze wzrosło o 150% w ostatnich 260 latach Przewiduje się 23 % procentowy wzrost emisji metanu ze źródeł antropogenicznych do roku 2020 Redukcja emisji metanu jest elementem krytycznym w walce z ociepleniem klimatu i może być realizowana w sposób efektywny ekonomicznie Reducing Methane Emissions is Essential in Fighting Climate Change Methane is the second most important GHG 100-year GWP = 23 Lifetime = 12 years Concentration of methane in the atmosphere has increased by 150% in the last 260 years Anthropogenic methane emissions are expected to rise 23 percent by 2020 Methane reductions are critical and can be costeffective 3 4

7 Profil Emisji Metanu Methane Emissions Profile Global Anthropogenic GHG Emissions by Gas (2004) Methane 14% Nitrous Oxide 8% Carbon Dioxide (other) 3% Carbon Dioxide (deforestation, decay of biomass, etc) 17% F-gases (CFCs, HFCs, PFCs, SF6) 1% Carbon Dioxide (fossil fuel use) 57% Global Anthropogenic Methane Emissions by Source (2005) Other Agriculture 7% Oil and Gas 18% Rice Cultivation 10% Landfills 12% Coal Mining 6% Enteric Fermentation 30% Biomass Combustion 3% Fuel (stationary and mobile) Wastew ater 1% Manure 9% Management 4% Źródło: IPCC Assessment Report 4 (2007) Źródło: U.S. EPA Report (2006) Source: IPCC Assessment Report 4 (2007) Source: U.S. EPA Report (2006) 5 6 Światowa emisja metanu ze składowisk Metan jest produkowany podczas beztlenowego rozkładu substancji organicznej Składowiska są trzecim co do wielkości, antropogenicznym źródłem emisji; stanowi 13 procent emisji światowej Światowa Emisja Metanu (CH4) (MMTCO2e) in 2000 Światowa antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych z wyłączeniem CO , U.S. EPA, June Global Landfill Methane Emissions Methane is produced and emitted during the anaerobic decomposition of organic material in landfills Globally, landfills are the 3 rd largest anthropogenic source, accounting for 13 percent of emissions Other 37% Global Methane (CH4) Emissions (MMTCO2e) in 2000 Australia 2% Brazil 2% United States 26% Canada 3% China 11% Columbia 0% Ukraine 3% United Kingdom 2% India 1% Italy 1% Japan 1% Mexico 2% Nigeria 1% Poland 2% Russia 5% South Africa 2% Global Anthropogenic Emissions of Non-CO2 Greenhouse Gases , U.S. EPA, June

8 Czym jest program Methane to Markets? Międzynarodowe partnerstwo publiczno-prywatne zawiązane w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie ilości wychwyconego i zutylizowanego metanu. Szacuje się osiągnięcie corocznej redukcji na poziomie 180 MMTCO 2 do roku ZADANIA Zwiększenie odzysku i rozwój technologii wykorzystania metanu mające na celu: Poprawę rozwoju ekonomicznego Promocje bezpieczeństwa energetycznego Lokalnie - poprawę jakości powietrza oraz zdrowia publicznego KORZYŚCI Stabilizacja/Zmniejszenie zawartości metanu spowoduje zwiększenie: Zrównoważonego rozwoju Bezpieczeństwa energetycznego Zdrowia i bezpieczeństwa Zysków 9 What is Methane to Markets? International public-private partnership to reduce greenhouse gas emissions by increasing the capture and use of methane. Estimated to reach 180 MMTCO 2 reductions annually by OBJECTIVES Advance the recovery and use of methane while: Enhancing economic growth Promoting energy security Improving local air quality and public health. BENEFITS Stabilization/Decline in Methane Concentrations will result in: Sustainability Energy security Health and safety Profitability 10 Partnerzy M2M M2M Partners 11 12

9 Opłacalne inwestycje odzysku i wykorzystania metanu Cost-Effective Projects Recover and Use Methane Źródła energii odnawialnej Sources of Renewable Energy Składowiska Odpady z hodowli zwierząt Landfills Livestock Waste Kopalnie węgla Sieci przesyłowe gazu ziemnego i ropy naftowej Coal Mines Oil and Gas Systems Strategia związana z realizacją projektów Strategic Approach to Project Development Strategia Celowe wsparcie techniczne i świadczeniem usług dla krajów o największym potencjale związanym z realizacją projektów Zainicjowanie procesu budowy świadomości wykorzystania metanu w krajach partnerskich M2M Działania kluczowe Doradztwo techniczne i identyfikacja potencjalnych projektów Zbieranie danych, raporty oceny obiektów, studia wykonalności Rozwój narzędzi i transfer technologii Modele służące szacowaniu produktywności gazowej, Baza danych dotycząca gazu składowiskowego i gazu kopalnianego Szkolenia warsztaty, wizyty studialne. 15 Strategic Focus Target technical assistance and services to countries with greatest project potential Initiate capacity building and outreach efforts w/ all M2M countries Leverage relationship with World Bank, Asian Development Bank, International Solid Waste Association Key Activities Technical Assistance and Project Identification Data collection, assessment reports, pre-feasibility studies Tool Development and Technology Transfer LFG generation model, Coal mine methane and Landfill database Training and Capacity Building Clearing houses, training workshops, study tours, peer matching 16

10 M2M Rezultaty uzyskane w ramach Partnerstwa jako model dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości M2M - Delivering Results and a Model for Future Success Rezultaty Partnerstwa M2M: Delivering Results Today Wsparcie 300 projektów Supporting 300 projects Redukcja corocznej emisji o 27 MMTCO 2 e, (wartość przeidywana po Reducing emissions by 27 całkowitym wdrożeniu projektów MMTCO 2 e annually, and when fully wyniesie 63 MMTCO 2 e/rok) implemented 63 MMTCO Tworzenie podstaw do realizacji 2 e/year Creating Pathway for Future Success projektów w przyszłości 80 przykładów transferu technologii 80 technology transfer and capacity oraz organizacja w 23 krajach building events in 23 countries wydarzeń służących wymianie Showcased 225 project wiedzy opportunities at the 2007 and 2010 Zaprezentowanie w ramach M2M Project Expo (w roku 2007 i 2010) M2M Project Expos 225 składowisk, na których istnieje Developed a suite of tools and możliwość energetycznego technical resources to help wykorzystania gazu Opracowanie zestawu narzędzi overcome barriers to project wspomagających pokonywanie development barier stojących na drodze rozwoju Complements UNFCCC projektów energetycznego wykorzystania gazu Increases the number and quality of składowiskowego projects entering the carbon market Uzupełnienie UNFCCC pipelines Wzrost liczby i jakości propozycji Provides technical assistance and realizacji projektów przez potencjalnych inwestorów capacity building for long-term Pomoc techniczna oraz transfer success wiedzy Global Methane Initiative A Global Methane Initiative Global Methane Initiative (GMI) została zainicjowana przez USA oraz Meksyk GMI zostanie zbudowana na istniejącej strukturze M2M i będzie wsparty poprzez zweryfikowany zakres działania Elementy Kluczowymi elementami są: Rozszerzony zakres: Redukcja emisji metanu z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów oraz sektora rolniczego Plan działania Gwarancja wszystkich krajów partnerskich o przystąpieniu do opracowania krajowych planów działania w celu skoordynowania redukcji metanu na poziomie krajowym i międzynarodowym. Kraje rozwinięte przekażą skoordynowaną pomoc krajom rozwijającym. Nowe źródła finansowania: Kraje wysoko rozwinięte mają możliwość współtworzenia z EPA funduszu przeznaczonego na realizację projektów Potencjalne rezultaty Możliwa nisko kosztowa redukcja ponad 1500 million ton of CO 2 -eq na rok Długotrwałe zobowiązanie na poziomie globalnym może pomóc w rzeczywistej redukcji emisji metanu The U.S. and Mexico have initiated an expanded and enhanced global effort on methane called the Global Methane Initiative (GMI) Elements The GMI would build on the existing structure of M2M and would be supported by the revised Terms of Reference. Key elements include: Expanded Scope Abatement and avoidance from wastewater treatment, landfills, agriculture Methane Action Plans Ensure that all partner countries commit to develop national methane action plans to coordinate methane reduction efforts at home and abroad. Developed countries provide coordinated assistance to developing countries New Resource Commitments from Developed Country Partners, the International Community and Others in a Position to Do so. Potential Results Over 1500 million tons of CO2-eq reductions per year possible at low cost With sustained, high level commitment, a global methane effort could deliver substantial reductions 20 20

11 GMI ciąg g dalszy GMI Continued Wszyscy partnerzy M2M oraz działania podejmowane w ramach M2M stały się częścią GMI. W najbliższym czasie materiały programowe związane z Partnerstwem Methane to Markets będą zmodyfikowane w celu dostosowania ich do założeń GMI opracowane będzie również nowe logo związane z GMI Dodatkowe informacje dotyczące GMI można uzyskać pod adresem: All existing Partners and activities under M2M will become part of the GMI. The Methane to Markets Partnership program materials will be modified over the coming months to reflect the enhancements and expansions of the GMI and a new brand will be developed. Additional information on the Initiative can be found at: Korzyści płynące z projektów mających na celu odzysk i wykorzystanie metanu KORZYŚCI Lepsze wykorzystanie cennego paliwa i ważnego lokalnego źródła energii Poprawa jakości powietrza, wody oraz redukcja odorów Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Zbliżenie do celów zrównoważonego rozwoju Rozwój ekonomiczny i bezpieczeństwa energetycznego ALE SĄ TEŻ BARIERY Brak informacji na temat poziomu emisji oraz wartości utraconego paliwa Brak informacji i szkoleń o dostępnych technologiach oraz praktycznych doświadczeń Zwyczajowe rozwiązania w przemyśle Regulacje i zagadnienia prawne Ograniczony rynek metanu i infrastruktura Wątpliwe nastawienie inwestorów 23 Significant Benefits of Methane Recovery and Use Projects BENEFITS OF METHANE PROJECTS Reduced waste of a valuable fuel and important local energy source and Improved air quality, water quality and reduced odors Reduced greenhouse gas emissions Progress toward sustainable development goals Economic growth and energy security BUT BARRIERS EXIST Lack of awareness of emission levels and value of lost fuel Lack of information on and training in available technologies and management practices Traditional industry practices Regulatory and legal issues Limited methane markets and infrastructure Uncertain investment climate 24

12 Wydarzenia i projekty realizowane w Polsce w ramach partnerstwa Methane to Markets Inwentaryzacja składowisk w celu zidentyfikowania składowisk na których możliwa jest realizacja projektu energetycznego wykorzystania gazu. Wsparcie finansowe Instytut Nafty i Gazu (INIG) otrzymał wsparcie na projekty związane z: inwentaryzacją składowisk, oraz opracowaniem podręcznika zawierającego opis najlepszych praktyk związanych z energetycznym zagospodarowaniem gazu. Doradztwo techniczne ocena składowisk pod kątem możliwości energetycznego wykorzystania gazu. Wytypowane obiekty przedstawiono na Project Expo w 2010r. Szkolenia W Polsce przeprowadzono dwa warsztaty dotyczące możliwości energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego (Listopad 2008 and Lipiec 2009) Spotkania organizowane w Polsce z: Instytucjami rządowymi, bankami, i inwestorami posiadającymi wiedzę na temat budowy instalacji wykorzystującej gaz składowiskowy do celów energetycznych. M2M Work In Poland Inventory development to delineate sites and potential project opportunities Grant Support Instytut Nafty i Gazu (INIG) has developed landfill inventory, performed assessments and Best Technologies Handbook. Will be launching new grant to develop financial assessment software, training and technical assistance to potential sites. Technical Assistance have assessed and promoted sites at 2010 Project Expo Capacity Building have held two Landfill Gas Energy and Operations and Management Training Workshops in Poland (November 08 and July 09) Building network of federal officials, local and regional banks, and regional project developers to build interest and capacity to develop LFGE projects in Poland W celu uzyskania dodatkowych informacji Tom Frankiewicz (U.S.EPA) For More Information... Tom Frankiewicz (U.S.EPA)

13 Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce LFG Energy Projects in Poland

14 Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego stosowane w Polsce Najbardziej rozpowszechnioną technologią jest wytwarzanie energii elektrycznej za pośrednictwem silników tłokowych Istnieje jedynie kilka instalacji pracujących w kogeneracji (ciepło sprzedawane do odbiorców zewnętrznych) Większość instalacji zlokalizowanych na składowiskach obsługujących duże aglomeracje miejskie LFG Energy Technologies Used in Poland The most commonly used LFG electricity generation technology is internal combustion engines There are only a few installation working in cogeneration (heat is sold to end users) Most installations are located at large municipality landfill sites 1 2 Warianty realizacji inwestycji 1. Właściciel/operator składowiska realizuje projekt we własnym zakresie i eksploatuje go przy pomocy swoich pracowników (zatrudnia doradców i wykonawców, powierzając im zadania, które wykraczają poza zakres kompetencji jego pracowników) 2. Finansowaniem, budową i eksploatacją instalacji zajmuje się inwestor zewnętrzny, będący zarazem jej właścicielem 3. Model mieszany (wariant 1+2) Zarówno wariant pierwszy jak i drugi są w Polsce spotykane. Project Development Options 1. A landfill owner/operator can self-develop the project and operate the LFG energy project with landfill personnel (hires individual consultants and contractors to fulfill each role that the landfill personnel cannot perform themselves) 2. An outside project developer can finance, construct, own, and operate the LFG energy project 3. There are also hybrid approaches to developing an LFG energy project (option 1+2) Both options one and two are used in Poland. 3 4

15 Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w latach Moc zainstalowana w elektrowniach zasilanych gazem składowiskowym: LFG Energy Projects in years Installed capacity in power plants supplied by landfill gas: Rok 2002* 15 MW Rok 2003* 15 MW Rok 2004* 17 MW. Wrzesień 2010 # 44 MW 250% w 5 lat Year 2002* 15 MW Year 2003* 15 MW Year 2004* 17 MW. September 2010 # 44 MW 250% in 5 years * - Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (M.P ) * - Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (M.P ) # - 5 # - 6 Przyczyna wzrostu ilości instalacji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego The reason of increasing numer of LFG energy installations 1. Możliwość uzyskania dotacji na budowę instalacji (środki UE) 2. Wprowadzenie mechanizmów wsparcia zielone certyfikaty 3. Wzrost zainteresowania gazem składowiskowym wśród inwestorów 1. Possibility to obtaining subsidies for construction of a installation (UE resources) 2. The introduction of support mechanisms green certificates 3. The increased interest among investors on landfill gas 7 8

16 Ilość instalacji i zainstalowana moc Number of installations and installed capacity Województwo Voivodeship 9 TOTALS Source: URE, updated on 30 September Podsumowanie Gaz składowiskowy w Polsce jest wykorzystywany w celach energetycznych jedynie na dużych składowiskach (energia elektryczna) Małe i średnie składowiska spalają gaz bezproduktywnie Prawne ograniczenie ilości materii organicznej deponowanej na składowiskach spowoduje minimalizację produktywności gazowej Powstaną składowiska produkujące gaz o parametrach uniemożliwiających stosowanie silników tłokowych Istnieje potrzeba zagospodarowania składowisk aby w dalszym ciągu można było energetycznie wykorzystywać gaz o niższych parametrach energetycznych Summary Landfill gas in Poland is used for energy puropse only on large landfills (electricity generation) Small and medium sized landfills flare gas unproductively Legal limit the amount of organic matter in landfills will cause reduction of gas productivity Landfill sites will produce gas with the parameters that prevent the use of internal combustion engines There is a need for landfill management to be able to use gas for energy purpose with lower energy performance 11 12

17 Technologie związane z wykorzystaniem gazu składowiskowego Landfill Biogas (LFG) Technology Applications

18 Dlaczego powinniśmy wykorzystywać gaz składowiskowy (LFG)? Lokalne, dostępne źródło paliwa Relatywnie nieskomplikowany odzysk i wykorzystanie Źródło energii odnawialnej (zgodne z Ustawą Prawo Energetyczne) Ciągłość dostaw - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Niezawodne technologie pozwalają na wykorzystanie gazu przez ponad 90% roku Składowiska samoistnie wytwarzają gaz. Jeżeli nie będzie on wykorzystany to zostanie bezpowrotnie utracony Redukcja niekontrolowanej emisji gazu Why Use Landfill Gas (LFG)? Local, available fuel source Easy to capture and use Source of renewable energy Constant supply - 24 hours a day, 7 days a week Reliable technologies exist for using landfill gas - >90% up time Uses a source of energy that otherwise would have been wasted Helps the environment by reducing uncontrolled emissions of landfill gas składowiskowego 1 2 Energia z gazu składowiskowego Scrubber Zbiornik kondensatu Schemat pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z gazu składowiskowego Odbiór energii cieplnej Odbiór energii elektrycznej Chłodnica Podgrzewacz Sprężarka Stacja kompresji i filtracji Odwadniacz Filtr węglowy Jednostki CHP Przepływ gazu Przepływ ciepła Przepływ energii elektrycznej 3 4

19 Korzyści wynikające z zagospodarowania gazu składowiskowego Utylizacja metanu i innych organicznych związków zawartych w gazie składowiskowym Ograniczenie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii Każdy 1 MW zainstalowanej mocy jest równoważny: Rocznemu obsadzeniu drzewami powierzchni 4,900 hektarów lub likwidacji emisji CO 2 z 9,000 samochodów. Rocznemu ograniczeniu zużycia: 99,000 baryłek ropy, 200 wagonów węgla, lub zasileniu w energię elektryczną więcej niż 650 domów. LFGE Project Benefits Destroys methane and other organic compounds in LFG Offsets use of nonrenewable resources Each 1 MW of generation capacity: Annual environmental equivalent to planting 4,900 hectare of trees or removing the CO 2 emissions of 9,000 cars Annual energy equivalent to preventing the use of 99,000 barrels of oil, offsetting the use of 200 railcars of coal, or powering more than 650 homes 5 6 Sposoby wykorzystania gazu składowiskowego Possible Uses Wykorzystanie bezpośrednie Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu Wytwarzanie energii elektrycznej Paliwa alternatywne Direct Use Combined Heat and Power Electricity Production Alternate Fuels 7 8

20 Wykorzystanie bezpośrednie Direct Gas Utilization Kotły Piece przemysłowe Rozwiązania innowacyjne Szklarnie Promienniki podczerwieni Wypalanie ceramiki Odparowanie odcieków Boilers Direct thermal applications kilns, furnaces Innovative applications Greenhouses Infrared heaters Pottery kilns Leachate evaporation 9 10 Przykład zastosowania kotłów w zakładach papierniczych Kimberly Clark Boiler Case Study Kimberly Clark Paper Mill Instalacja zagęszczania i osuszania gazu składowiskowego przepływ gazu wynosi 3390 m 3 /h odległość od składowiska wynosi 25,6 km zdalna komunikacja automatyczny system obsługi kotła zgodna zobowiązującymi standardami Koszty inwestycyjne ~2 miliony dolarów Compression Station LFG Compression and Dehydration Plant LFG flow 3390 m 3 /hr Distance from the landfill 25,6 km Remote communications Integration with the automated burner Compliance with specific design standards Capital Costs ~$2.0 Million Dollars Compression Station 11 12

21 Przykład zastosowania gazu składowiskowego w cegielni Jenkins Brick Rurociąg 11 km Rozruch 2006 Składowisko dostarcza gaz zasilający piece w ilości 1015 m 3 /h Gaz składowiskowy zaspokaja potrzeby energetyczne cegielni w 45% Korzyści: Dostępność gazu składowiskowego była główna przyczyną budowy cegielni Oszczędności rzędu 600 tyś. dolarów w okresie siedmiu lat Poprawa relacji społecznych Direct Thermal Case Study Jenkins Brick 11 km pipeline Start-up in 2006 Landfill supplies 1015 m 3 /hr to the brick kilns LFG is 45% of plants energy needs Benefits Availability of LFG was main reason for building new factory Savings of more than $600,000 in seven years Good public relations Odparowanie odcieków Wykorzystanie gazu składowiskowego do odparowania odcieków Technologia dostępna (komercyjna) 20 instalacji pracujących w USA Leachate Evaporation Utilize LFG to treat leachate Commercially available technology Units operating in the U.S. and internationally; 20 operational in the U.S

22 Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (CHP) Zalety Zwiększona do 80% sprawność energetyczna poprzez odzysk energii cieplnej Dostępność jednostek CHP dedykowanych dla biogazu Elastyczność możliwość wytwarzania ciepłej wody lub pary z odzyskiwanego ciepła Combined Heat and Power Advantages Greater overall energy recovery efficiency from waste heat recovery - up to 80% Specialized CHP systems available Flexible - hot water or steam generation from recovered heat Przykład zastosowania gazu składowiskowego do zaspokojenia potrzeb energetycznych uniwersytetu University of California Los Angeles Rozruch w 1984 roku Rurociąg o długości 7.5 km Gaz składowiskowy jest mieszany z gazem ziemnym i zasila układ kogeneracyjny o mocy 14,5 MW Obecnie zużywane jest 2200 m 3 /h gazu składowiskowego 19 University LFG Project Case Study University of California Los Angeles Start-up km pipeline LFG co-fired with natural gas in 14.5 MW combinedcycle power plant Currently using 2200 m 3 /hr of LFG 20

23 Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu Fabryka BMW, Południowa Carolina, USA Combined Heat and Power BMW factory, South Carolina, USA Długość rurociągu 15 km 4 turbiny przystosowane do spalania gazu składowiskowego 4.8 MW = 25% zapotrzebowania energii elektrycznej fabryki 21 MWh = 80% zapotrzebowania energii cieplnej fabryki (ciepła woda, ogrzewanie, chłodzenie) BMW oszczędza 1 million dolarów rocznie mile pipeline from landfill 4 turbines retrofitted to burn LFG 4.8 MW = 25% of plant s electrical needs 72 MMBtu/hr = 80% of plant s thermal needs (hot water, space heating, cooling) BMW saves $1 million/yr 22 Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu Illinois, USA Pierwszy projekt zastosowania jednostek CHP zasilanych gazem składowiskowym na potrzeby szkoły 12 mikroturbin o mocy 360 kw Odzysk ciepła ze spalin (temp. 550 o C) pozwala uzyskać 85 kwh energii. Szkoła spodziewa się oszczędności na poziomie 100 tyś. Combined Heat and Power Illinois, USA First school co-generation (CHP) project on LFG 12 microturbines with 360 kw capacity Exhaust energy produces 290,000 BTUs/hour at 550 o C School expects to save $100,000/year dolarów rocznie 23 24

24 Produkcja energii elektrycznej Najbardziej rozpowszechniony w USA sposób wykorzystania gazu W USA pracuje ponad 250 instalacji zainstalowana moc 1100 MW Energia elektryczna sprzedawana jest do zakładów energetycznych lub do klientów znajdujących się w pobliżu Przeciętna moc instalacji: 4 MW (500 kw - 50 MW) Electricity Generation Most prevalent type of project in the US In US, 1100 MW of capacity from over 250 operational projects Electricity sold to utility, cooperative or nearby customer Average project size: 4 MW (500 kw - 50 MW) Produkcja energii elektrycznej Electricity Generation Silniki z zapłonem iskrowym Internal Combustion Engines Turbiny Turbines Mikroturbiny Microturbines Najnowsze Technologie Silniki Stirling a Emerging Technologies Stirling Engine 27 28

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych email:

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy 2012 1 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Magdaleny Ozimek we współpracy z Komisją ds. Ekologii

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom Blue Corridor 2013 Hansa Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom and Mr David Graebe from GAZPROM Germania Mikrokogeneracja - technologia skojarzonej produkcji energii DLM vs LDI - Technical

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

CNG Safety Changing Perceptions into Reality

CNG Safety Changing Perceptions into Reality Global and Russian Energy Outlook to 2040 CNG Safety Changing Perceptions into Reality IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: LNG-Tankstellen Nowa Kia Soul LPG test PHOTO - bevezetem PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

IGU WORLD LNG REPORT 2013

IGU WORLD LNG REPORT 2013 IGU WORLD LNG REPORT 2013 NGV USA MARKET OVERVIEW: Key Considerations GERMAN TAX BREAK EXTENSION ON NG FUEL LPG MARKET IN ITALY AND NETHERLANDS GasLube Spezial With the P1000 formula! The test* certifies

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Challenges in Modern Packing Printing. Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener

Challenges in Modern Packing Printing. Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener Challenges in Modern Packing Printing Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener 0 Welcome & 1 Agenda 09:30 Registeration Coffee 10:00 Welcome / news from VAPack PrintCity Project Ilka Grabener 10:20 RFID

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo