Grupa AMBRA Raport kwartalny Q1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa AMBRA Raport kwartalny Q1"

Transkrypt

1 Grupa AMBRA Raport kwartalny Q1 Warszawa 13 listopada 2018

2 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Główne wskaźniki Grupy AMBRA w I roku kw. roku obrotowym obrotowego 2018/ ,0 +10,7% 110,7 Przychody* mln zł Zmiana przychodów ze sprzedaży (w mln zł) 1Q 17/18 1Q 18/19 +3,9 mln zł Wina spokojne +7,5% 9,0 1Q 17/18-28,1% 6,5 1Q 18/19 EBIT* mln zł +4,4 mln zł Wina musujące +27,8% 5,2 1Q 17/18-50,2% 2,6 1Q 18/19 Zysk netto* dla akcjonariuszy jednostki domin. mln zł -0,1 mln zł Aperitify i likiery -1,7% 1Q 17/ ,7% 1Q 18/19-0,6-2,7 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mln zł +1,5 mln zł Napoje bezalkoholowe +26,8% +0,9 mln zł Alkohole mocne +10,1% 27,1 1Q 17/18-64,1% 9,7 1Q 18/19 Dług netto mln zł -2,9 mln zł Pozostałe -17,3% * dane skorygowane (zobacz główne wskaźniki na następnej stronie) 2

3 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Główne wskaźniki 1Q 1Q Zmiana Dane skonsolidowane (w mln zł) 2018/ /18 w % Sprzedaż łącznie (w tys. średnich butelek 0,75 l) 16,5 16,4 0,6% Sprzedaż na główne rynki (w tys. średnich butelek 0,75 l) 1 Przychody ze sprzedaży netto łącznie (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) Przychody ze sprzedaży netto na głównych rynkach (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 1 15,5 14,0 10,6% 112,7 105,0 7,4% 110,7 100,0 10,7% EBIT zaraportowany 6,5 10,6-39,0% Rentowność w % 5,7% 10,1% EBIT skorygowany 6,5 9,0-28,1% Rentowność w % 5,7% 8,6% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zaraportowany Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek netto (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o środki pieniężne) 2,6 5,8-55,4% 2,6 5,2-50,2% (2,7) (0,6) 362,7% 9,7 27,1-64,1% 1 Sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartościowym do odbiorców spoza Grupy na główne rynki Grupy (tj. do odbiorców w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii) Szybko rosła sprzedaż win musujących, coraz bardziej popularnych szczególnie w okresie letnim, kiedy konsumenci poszukują orzeźwienia. Silna pozycja marek Grupy takich jak CIN&CIN, DORATO, ZAREA, czy MUCHA SEKT przełożyła się na wzrost sprzedaży win musujących w całej Grupie o 27,8% Na rynku polskim wzrost przychodów ze sprzedaży o 8,8% powyżej dynamiki rynku. Kontynuacja silnego trendu wzrostowego win spokojnych. Ponownie szybciej niż cały rynek wina rośnie sprzedaż w segmencie premium zarówno w sklepach CENTRUM WINA, jak i w dostawach do gastronomii. Najdynamiczniej rosnącym segmentem geograficznym są podobnie jak w poprzednim kwartale Czechy i Słowacja, gdzie przychody ze sprzedaży wzrosły o 43,3% dzięki rozszerzeniu dystrybucji napojów bezalkoholowych dla dzieci i win musujących. Na rynku rumuńskim sprzedaż wzrosła o 8,6%, do czego przyczynił się rozwój marki ZAREA zarówno w kategorii win musujących jak i brandy. Spadek rentowności marży ze sprzedaży w efekcie wyższych kosztów zakupu wina. W pierwszym kwartale roku obrotowego zapoczątkowane zostało wdrożenie podwyżek cen produktów, które zostały dotknięte wyższymi kosztami zakupu. Efekt podwyższonych cen będzie widoczny w pełni w trzecim i czwartym kwartale roku obrotowego. Przesunięcie wydatków marketingowych na okres letni (pierwszy kwartał roku obrotowego) spowodowało przejściowe obniżenie dynamiki wzrostu zysku brutto ze sprzedaży, który wzrósł jedynie o 1,4 mln zł, czyli o 3,9%. Nadal wysokie tempo wzrostu kosztów wynagrodzeń (o 10,3%) i pozostałych kosztów działalności operacyjnej związane m.in. z rozszerzeniem sieci sklepów CENTRUM WINA przyczyniły się do spadku zysku operacyjnego oczyszczonego o wpływ zdarzeń jednorazowych, który wyniósł 6,5 mln zł i był niższy w porównaniu do ubiegłego roku o 2,5 mln zł, czyli o 28,1%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zmniejszył się o 3,2 mln zł, czyli o 55,4%. Po skorygowaniu o efekt zdarzeń jednorazowych zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 2,6 mln zł, czyli o 50,2%. Dalsza poprawa wykorzystania kapitału pracującego umożliwiła obniżenie zadłużenia netto o 17,4 mln zł, czyli o 64,1%. 3

4 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Spis treści GŁÓWNE WSKAŹNIKI GRUPY AMBRA W ROKU OBROTOWYM... 2 Główne wskaźniki... 3 DZIAŁALNOŚĆ, OSIĄGNIĘCIA I WYNIKI FINANSOWE GRUPY AMBRA... 5 Wyniki sprzedażowe... 6 Wyniki finansowe i sytuacja finansowa... 6 Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w kolejnych okresach... 7 Sezonowość działalności... 8 Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej... 9 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Struktura akcjonariatu Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Istotne postępowania Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe Poręczenia kredytów lub pożyczek lub udzielenie gwarancji podmiotom powiązanym SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Informacje ogólne Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AMBRA za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019 sporządzone zgodnie z MSSF Informacje dodatkowe JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 29 ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI

5 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Działalność, osiągnięcia i wyniki finansowe Grupy AMBRA Wyniki sprzedażowe Wyniki finansowe i sytuacja finansowa Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w kolejnych okresach Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Struktura akcjonariatu Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Istotne postępowania Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe Poręczenia kredytów lub pożyczek lub udzielenie gwarancji podmiotom powiązanym 5

6 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Wyniki sprzedażowe W pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019 sprzedaż Grupy AMBRA wzrosła o 7,4% do 112,7 mln zł. Po oczyszczeniu z przychodów ze sprzedaży eksportowej w przeważającej części obejmującej towary nie stanowiące podstawowej działalności Grupy wzrost sprzedaży wynosił 10,7%. Podobnie jak w poprzednich kwartałach najbardziej dynamicznie rosła sprzedaż win musujących o 27,8%, które cieszą się coraz większym powodzeniem, szczególnie w miesiącach letnich stanowiąc atrakcyjną propozycję dla konsumentów poszukujących orzeźwienia. Grupa AMBRA jest liderem rynku w tej kategorii w Polsce i w Rumunii. Główne marki win musujących w Polsce DORATO i CIN&CIN rosły w tempie dwucyfrowym, a jeszcze szybciej rosła sprzedaż win musujących premium w sklepach CENTRUM WINA i gastronomii. Na rynku rumuńskim liderem w kategorii win musujących jest należąca do Grupy marka ZAREA, której sprzedaż nadal dynamicznie rosła. W Czechach i na Słowacji udziały rynkowe Grupy w kategorii win musujących są niższe, natomiast systematycznie i dynamicznie rosną dzięki sukcesowi marki MUCHA SEKT, która zdobywa uznanie coraz większej grupy konsumentów, a jej dystrybucja poprawia się z roku na rok. Najważniejsza kategoria w strukturze sprzedaży Grupy to wina spokojne. Ich sprzedaż rośnie nieprzerwanie od wielu lat, a w pierwszym kwartale roku obrotowego wzrost wyniósł 7,5%. Wina spokojne sprzedawane są przede wszystkim na rynku polskim zarówno do sklepów spożywczych, jak i poprzez CENTRUM WINA pod którą to marką Grupa prowadzi sieć specjalistycznych sklepów winiarskich oraz dystrybucję do odbiorców gastronomicznych. CENTRUM WINA sprzedaje wina premium, których sprzedaż rośnie szybciej niż średnia dla całej kategorii. Napoje bezalkoholowe dla dzieci oferowane w Polsce pod marką PICCOLO, a w pozostałych krajach pod marką ROBBY BUBBLE osiągnęły w pierwszym kwartale dynamikę sprzedaży na poziomie 26,8%, zarówno dzięki rozszerzeniu dystrybucji przede wszystkim w Czechach, jak i dobrym wynikom rynkowym na rynkach Polski i Rumunii. Kolejną rosnącą kategorią były alkohole mocne, których sprzedaż wzrosła o 10,1%. Oferta Grupy w tej kategorii to w przede wszystkim wódki i whisky BACZEWSKI oraz brandy ZAREA, PLISKA i SŁONECZNY BRZEG. Celem Grupy w tych kategoriach jest zwiększanie udziałów rynkowych jedynie w dochodowym segmencie premium. Niższa niż w ubiegłym roku sprzedaż wykazywana w kategorii pozostałe wynikała ze spadku eksportu, w dużej mierze obejmującego asortymenty niealkoholowe i niskomarżowe niestanowiące głównej działalności Grupy. Na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce wzrost przychodów ze sprzedaży był równy 8,8%. Dynamika ta była wyższa niż w poprzednim kwartale głównie za sprawą wzrostu win musujących. Negatywnie natomiast oddziaływało ograniczenie handlu w niedzielę odczuwalne głównie w sieci sklepów CENTRUM WINA. Najdynamiczniej rosnącym segmentem Grupy AMBRA były Czechy i Słowacja, gdzie przychody ze sprzedaży wzrosły o 43,3% w efekcie rozszerzenia dystrybucji napojów bezalkoholowych dla dzieci oraz win musujących. Wzrost przychodów ze sprzedaży w Rumunii wyniósł 8,6%, do czego przyczyniła się dobrze rozwijająca się marka ZAREA w winach musujących i brandy. Wyniki finansowe i sytuacja finansowa W pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019 marża ze sprzedaży wzrosła o 3,2 mln zł, czyli o 6,9%. Jej tempo wzrostu było niższe od wzrostu przychodów, co wynikało głównie z wyższych kosztów zakupu wina z słabszych zbiorów 2017 roku, które weszły do produkcji w 2018 roku. Zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 37,8 mln zł był wyższy o 1,4 mln zł, czyli o 3,9% w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego, a jego rentowność spadła o 2,2 punkty procentowe w wyniku przesunięcia wydatków marketingowych na pierwszy kwartał roku obrotowego. Wzrost kosztów wynagrodzeń o 1,6 mln zł i pozostałych kosztów działalności operacyjnej o 1,3 mln zł związane między innymi z rozbudową sieci sklepów i wzrostem kosztów energii wpłynęły 6 na obniżenie zysku z działalności operacyjnej o 4,1 mln zł, czyli o 39,0%. Spadek zysku operacyjnego oczyszczonego o wpływ zdarzeń jednorazowych wyniósł 2,5 mln zł, czyli 28,1%. Zdarzenia te w kwocie 1,6 mln zł poprawiły wynik ubiegłego roku i dotyczyły jednorazowego przychodu z otrzymanych roszczeń handlowych z lat poprzednich. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zmniejszył się o 3,2 mln zł, czyli o 55,4%. Po skorygowaniu o efekt zdarzeń jednorazowych zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 2,6 mln zł, czyli o 50,2%. Dalsza poprawa wykorzystania kapitału pracującego umożliwiła obniżenie zadłużenia netto o 17,4 mln zł, czyli o 64,1%.

7 Źródła kreacji zysku netto Grupy Kapitałowej AMBRA w I kwartale roku obrotowego 2018/2019 (mln zł) +3,2-1,8 8,1-3,3-2,2-0,7 +1,2 4,5 Zysk netto 1Q 2017/18 Wzrost marży brutto Wzrost kosztów marketingu, dystrybucji i prowizji Wzrost pozostałych kosztów Spadek wynikuspadek wyniku na pozostałej na działalności działalności finansowej operacyjnej Spadek podatku dochodowego Zysk netto 1Q 2018/19 Zdarzenia jednorazowe Poniżej przedstawiony jest wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki finansowe Grupy AMBRA za roku obrotowego 2018/2019. (w mln zł) Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Zysk netto Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej - zaraportowany 10,6 8,1 5,8 Zdarzenia jednorazowe : (1,6) (1,2) (0,6) - Otrzymane roszczenia dotyczące poprzednich okresów (1,6) (1,2) (0,6) z wyłączeniem skutków zdarzeń jednorazowych 9,0 6,9 5,2 Działalność operacyjna 2018/2019: (2,5) (2,4) (2,6) - Zmiana wyniku działalności segmentu Polska (3,0) (3,7) (3,7) - Zmiana wyniku działalności segmentu Czechy i Słowacja 0,5 0,5 0,5 - Zmiana wyniku działalności segmentu Rumunia 0,2 0,2 0,2 - Zmiana wyniku pozostałej działalności (0,2) 0,6 0,4 2018/2019 z wyłączeniem skutków zdarzeń jednorazowych 6,5 4,5 2,6 Zdarzenia jednorazowe 2018/ /2019 zaraportowany 6,5 4,5 2,6 Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w kolejnych okresach Pomimo trwającej obecnie bardzo dobrej koniunktury i pozytywnych nastrojów konsumenckich w perspektywie kolejnych kwartałów możliwe jest pogorszenie tych wskaźników. Opublikowane za wrzesień dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wykazują wzrost w tej kategorii na poziomie 1,2% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, co może być jednym z pierwszych sygnałów świadczących

8 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. o zbliżającym się pogorszeniu nastrojów. Do momentu zatwierdzenia raportu kwartalnego Grupa AMBRA jednak nie odnotowała dalszych sygnałów takiego pogorszenia w bezpośrednim otoczeniu rynkowym. W roku obrotowym 2018/2019 coraz mocniej oddziałują na Grupę czynniki wzrostu kosztów zakupu i wynagrodzeń. Wzrost cen wina ze zbiorów 2017 roku miał negatywny wpływ na rentowność marży ze sprzedaży w pierwszym kwartale. Tempo wzrostu płac w pierwszym kwartale 2018/2019 roku wyniosło 10,3%. Obecna sytuacja na rynku pracy może wskazywać, że podobne tempo wzrostu kosztów wynagrodzeń może utrzymać się w kolejnych kwartałach tego roku obrotowego. W celu skompensowania negatywnego wpływu rosnących kosztów Grupa AMBRA rozpoczęła wprowadzanie podwyżek cen, które powinny pozwolić powrócić do standardowego poziomu marży w drugiej połowie roku obrotowego 2018/2019. Sezonowość działalności Z uwagi na fakt występowania znaczącej sezonowości przychodów ze sprzedaży największa część przychodów ze sprzedaży Grupy AMBRA odnotowana jest w drugim kwartale roku obrotowego, tj. czwartym kwartale roku kalendarzowego. Wysoka sezonowość przychodów skutkuje kumulacją wyniku finansowego w tym okresie. 8

9 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej Struktura Grupy Kapitałowej AMBRA nie zmieniła się od zakończenia poprzedniego roku obrotowego zakończonego 30 czerwca 2018 roku i przedstawiała się następująco na dzień 30 września 2018 roku: Wszystkie jednostki zależne są konsolidowane metodą pełną. Wine 4 You Sp. z o.o. jest jednostką stowarzyszoną ujętą w sprawozdaniu finansowym Grupy AMBRA metodą praw własności. 9

10 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz AMBRA S.A. nie publikowała skonsolidowanych ani jednostkowych prognoz wyników finansowych za rok obrotowy 2018/2019. Struktura akcjonariatu Na dzień 30 września 2018 r. wg informacji posiadanych przez Zarząd znaczącymi akcjonariuszami AMBRA S.A. posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu były następujące podmioty: Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w zł) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na walnym zgromadzeniu Udział w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Schloss Wachenheim AG ,00 61, ,12 AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK ,00 9, ,96 W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu rocznego za rok obrotowy w dniu 12 września 2018 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Imię i nazwisko Liczba akcji na dzień r. Nabycie akcji w raportowanym okresie Zbycie akcji w raportowanym okresie Liczba akcji na dzień r. Robert Ogór - prezes Zarządu Piotr Kaźmierczak - wiceprezes Zarządu Nick Reh - członek Rady Nadzorczej * Wilhelm Seiler - członek Rady Nadzorczej * Łącznie z akcjami nabytymi przez jednostki zależne (fundacja Stiftung REHKIDS ) Istotne postępowania Nie wystąpiły Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe Nie wystąpiły Poręczenia kredytów lub pożyczek lub udzielenie gwarancji podmiotom powiązanym Nie wystąpiły 10

11 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1. Informacje ogólne 1.1. Nazwa i siedziba, organy rejestracyjne i przedmiot działalności Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. jest spółka AMBRA S.A. (zwana dalej również AMBRA lub Spółka ) z siedzibą w Warszawie, która została utworzona zgodnie ze statutem Spółki z dnia 23 sierpnia 1994 r. na czas nieoznaczony. AMBRA S.A. została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu, V Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 649 pod datą 31 sierpnia 1994 r. W dniu 6 września 2001 r. spółka AMBRA S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Jednostką dominującą spółki AMBRA S.A. jest spółka Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Trewirze (Niemcy). Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest spółka Günther Reh AG z siedzibą w Leiwen (Niemcy). Spółka AMBRA S.A. jako jednostka dominująca Grupy AMBRA sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wykaz jednostek konsolidowanych znajduje się w rozdziale Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej zgodnie z jej statutem jest produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Akcje AMBRA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sektorze spożywczym i od dnia 23 czerwca 2018 r. wchodzą w skład indeksu swig Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek grupy kapitałowej Czas trwania spółki AMBRA S.A. oraz jednostek Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. jest nieoznaczony Okres objęty sprawozdaniem finansowym Skonsolidowany raport śródroczny za pierwszy kwartał 2018/2019 r. zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Prezentowane dane finansowe obejmują skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2018/2019, tj. na dzień 30 września 2018 r., skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów, skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Porównywalne dane finansowe obejmują skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego, tj. na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na koniec pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego, tj. na dzień 30 września 2017 r., skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów, skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego, tj. za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r., oraz skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Dane w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich, które są walutą funkcjonalną i prezentacji Grupy, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy, o ile nie zaznaczono inaczej. 11

12 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r Skład organów jednostki dominującej Na dzień 30 września 2018 r. w skład Zarządu spółki AMBRA S.A. wchodzili: Robert Ogór prezes Zarządu, Grzegorz Nowak wiceprezes Zarządu, Piotr Kaźmierczak wiceprezes Zarządu. Na dzień 30 września 2018 r. w skład Rady Nadzorczej spółki AMBRA S.A. wchodzili: Oliver Gloden - przewodniczący Rady Nadzorczej, Boris Schlimbach - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Horst Hillesheim członek Rady Nadzorczej, Patrycja Piątek niezależna członkini Rady Nadzorczej, Nick Reh członek Rady Nadzorczej, Wilhelm Seiler członek Rady Nadzorczej, Jarosław Szlendak niezależny członek Rady Nadzorczej. Składy Zarządu i Rady Nadzorczej nie zmieniły się w ciągu pierwszego kwartału roku obrotowego 2018/2019 i do dnia publikacji niniejszego raportu Kontynuacja działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AMBRA S.A. oraz sprawozdania finansowe stanowiące podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w niniejszym raporcie zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd jednostki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego żadnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów i skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za poszczególne okresy - wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,2815 zł za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019, 4,2407 zł za rok obrotowy i 4,2751 zł za pierwszy kwartał roku obrotowego. Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,2714 zł na dzień 30 września 2018 r., 4,3616 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. i 4,3091 zł na dzień 30 września 2017 r. 12

13 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Wybrane skonsolidowane dane finansowe wraz z przeliczeniem na euro Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 2018/2019 w tys. zł Rok obrotowy 2018/2019 w tys. EUR Rok obrotowy Marża ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk netto Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,10 1,28 0,23 0,02 0,30 0,05 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 0,10 1,28 0,23 0,02 0,30 0,05 10,57 10,51 10,09 2,48 2,41 2,34 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 10,57 10,51 10,09 2,48 2,41 2,34 0,60 0,60 0,52 0,14 0,14 0,12 13

14 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na euro Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 2018/2019 w tys. zł Rok obrotowy 2018/2019 w tys. EUR Rok obrotowy Marża ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk netto Przepływy pieniężne netto razem (1 004) (235) Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,21 0,96 0,26 0,05 0,23 0,06 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 0,21 0,96 0,26 0,05 0,23 0,06 9,29 9,08 8,99 2,18 2,08 2,09 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 9,29 9,08 8,99 2,18 2,08 2,09 0,60 0,60 0,52 0,14 0,14 0,12 14

15 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. 2. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AMBRA za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019 sporządzone zgodnie z MSSF 2.1. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej /2019 Rok obrotowy AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy z konsolidacji Pozostałe wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Pozostałe aktywa długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe należności i pozostałe aktywa krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem AKTYWA RAZEM

16 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r /2019 Rok obrotowy PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk z lat ubiegłych Zysk netto roku bieżącego Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe Świadczenia pracownicze Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe razem PASYWA RAZEM Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą /2019 Rok obrotowy Wartość księgowa Liczba akcji zwykłych Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 10,57 10,51 10,09 Rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 10,57 10,51 10,09 16

17 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów / Przychody netto ze sprzedaży Zużycie materiałów i koszt własny sprzedanych towarów (63 796) (59 248) Marża ze sprzedaży Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji (11 164) (9 403) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe koszty działalności operacyjnej (9 603) (8 312) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (18 420) (16 699) Amortyzacja (3 187) (2 886) Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (720) (438) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe z tytułu odsetek Koszty finansowe z tytułu odsetek (326) (264) Pozostałe przychody finansowe Pozostałe koszty finansowe (161) (63) Zysk brutto Podatek dochodowy bieżący (1 977) (1 697) Podatek dochodowy odroczony 245 (642) Podatek dochodowy razem (1 732) (2 339) Zysk netto z działalności kontynuowanej, w tym: Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Inne całkowite dochody (1 420) 830 Inne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (949) 632 Inne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym (471) 198 Całkowite dochody, w tym: Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym

18 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. W skonsolidowanym raporcie śródrocznym za pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego przychody netto ze sprzedaży za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. zaprezentowano w kwocie tys. zł, a pozostałe koszty działalności operacyjnej w kwocie tys. zł. Na dzień 30 września 2017 r. dokonana została reklasyfikacja części kosztów pomniejszających wcześniej przychody ze sprzedaży z pozycji Przychody netto ze sprzedaży do pozycji Pozostałe koszty działalności operacyjnej. Kwota korekty prezentacyjnej wynosiła 939 tys. zł. Korekta prezentacyjna nie miała wpływu na kwotę zysku netto, zysku netto na jedną akcję zwykłą i rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą. Zysk netto na jedną akcję zwykłą /2019 Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,23 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,23 18

19 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk z lat ubiegłych Zysk za okres bieżący Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontro-lujące Kapitał własny razem 2018/ Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie Podział zysku (32 239) Wypłata dywidendy przez spółki zależne Różnice kursowe z konsolidacji Kapitał własny na koniec okresu Rok obrotowy Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie (3 430) (3 430) - - (949) - - (949) (471) (1 420) Podział zysku (23 073) Wypłata dywidendy (15 124) - (15 124) - (15 124) Wypłata dywidendy przez spółki zależne Zmiana struktury Grupy Różnice kursowe z konsolidacji Kapitał własny na koniec okresu (6 117) (6 117) (1 061) - (1 061) 769 (292) Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie Podział zysku (23 073) Wypłata dywidendy przez spółki zależne Zmiana struktury Grupy Różnice kursowe z konsolidacji Kapitał własny na koniec okresu (3 185) (3 185) (1 160) (1 160)

20 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych / Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty: Udziały niekontrolujące Amortyzacja Zyski/straty z tytułu różnic kursowych (205) 154 Zyski/straty z działalności inwestycyjnej (125) (130) Odsetki i udziały w zyskach Podatek dochodowy bieżący Zysk operacyjny przed zmianą kapitału obrotowego oraz rezerw Zmiana stanu należności (4 715) (10 030) Zmiana stanu zapasów (15 466) (10 153) Zmiana stanu zobowiązań za wyjątkiem kredytów Zmiana stanu rezerw (263) 692 Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego (17) (34) Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej (1 360) Podatek zapłacony (1 370) (2 359) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 730) (590) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie aktywów trwałych Odsetki otrzymane Wydatki Nabycie aktywów trwałych (3 656) (4 153) (3 656) (4 153) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 400) (3 971) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek Wydatki Dywidendy zapłacone (3 430) (3 185) Odsetki zapłacone (326) (264) (3 756) (3 449) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (113) 18 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

21 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. 3. Informacje dodatkowe 3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AMBRA oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki AMBRA S.A. zawarte w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały przygotowane zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa (IAS 34 Interim Financial Reporting) oraz pozostałymi Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji przyjętej do stosowania w Unii Europejskiej (dalej zwane również MSSF UE ), a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018, poz. 757). Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne we wszystkich istotnych aspektach z zasadami opisanymi w nocie 3.1. zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego i w nocie 3.1 zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 30 czerwca 2018 r. sporządzonych według MSSF i opublikowanych w dniu 12 września 2018 r., dlatego niniejsze skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być czytane razem ze skonsolidowanym raportem rocznym za poprzedni rok obrotowy zbadanym przez biegłego rewidenta. Nowelizacja ustawy o rachunkowości nałożyła na Grupę z dniem 1 lipca 2005 r. obowiązek przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF w wersji przyjętej do stosowania w Unii Europejskiej. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie występują istotne różnice pomiędzy politykami księgowymi przyjętymi przez Grupę wynikającymi z MSSF a MSSF przyjętymi przez UE. W jednostkowym i skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym Grupa zastosowała zasadę kosztu historycznego, poza instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania szacunków i przyjęcia założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresów bieżącego, jak i przyszłych. Zasady rachunkowości stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak również przy sporządzaniu zgodnego z MSSF UE bilansu otwarcia na dzień 1 lipca 2005 r. dla celów przejścia na sprawozdawczość zgodną z MSSF UE. MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje poza standardami i interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz standardami i interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie. Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które wejdą w życie po dniu bilansowym. Ponadto na dzień bilansowy Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania wpływu nowych Standardów i Interpretacji, które wejdą w życie po dniu bilansowym, na sprawozdanie finansowe Grupy za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy. Status zatwierdzenia Standardów w UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów i 21

22 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. interpretacji, które według stanu na dzień 30 września 2018 r. nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE lub nie są obowiązujące na dzień 30 września 2018 r.: Standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez UE, ale nie są obowiązujące na dzień 30 września 2018 r. MSSF 16 Leasing (IFRS 16 Leases) wydany w dniu 13 stycznia 2016 r. mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. i później. Zmiany do MSSF 9 wydane w dniu 12 października 2017 r. mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. Standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte przez UE na dzień 30 września 2018 r. MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (IFRS 17 Insurance Contracts) wydany w dniu 18 maja 2017 r. mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 r. i później. KIMSF 23 Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego (IFRIC 23 Uncertainty Over Income Tax) wydana w dniu 7 czerwca 2017 r. mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. i później. Zmiany do MSR 28 wydane w dniu 12 października 2017 r. mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. i później. Zmiany wynikające z przeglądu MSSF realizowanych w ramach cyklu wydane w dniu 12 grudnia 2017 r. mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. Zmiany do MSR 19 wydane w dniu 7 lutego 2018 r. mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. i później. Zmiany do odniesień do założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (References to the Conceptual Framework in IFRS Standards) wydane w dniu 29 marca 2018 r. mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. i później. Na dzień 30 września 2018 r. spółka była w trakcie przeprowadzania oceny wpływu zastosowania powyższych nowych standardów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AMBRA S.A. i jej jednostki dominującej spółki AMBRA S.A. Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu jakichkolwiek Standardów, zmian do Standarów i Interpretacji. Nowe regulacje zastosowane po raz pierwszy do niniejszego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w kolejnym akapicie. Standardy zastosowane po raz pierwszy W odniesieniu do okresu objętego niniejszym raportem nie zastosowano żadnego standardu po raz pierwszy. Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości, za wyjątkiem zmiany prezentacji przychodów netto ze sprzedaży opisanej w części Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów i Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów. Zasady rachunkowości zostały zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych Walutą funkcjonalną spółki AMBRA S.A. oraz pozostałych polskich spółek i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. W skład Grupy AMBRA wchodzą ponadto zagraniczne spółki zależne: Soare Sekt a.s. i Vino Valtice s.r.o., których walutą funkcjonalną jest korona czeska (CZK), Soare Sekt Slovakia s.r.o., której walutą funkcjonalną jest euro (EUR) oraz Karom Drinks s.r.l. i Zarea s.a., których walutą funkcjonalną jest lej rumuński (RON). Sprawozdania finansowe tych spółek dla celów konsolidacji przeliczono na złoty polski wg następujących zasad: Poszczególne pozycje sprawozdań z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za każdy miesiąc przeliczono średnim kursem ustalonym przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na ostatni dzień każdego miesiąca danego kwartału, Poszczególne pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej na dzień raportowy przeliczono średnim kursem ustalonym przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na dzień raportowy. Kursy użyte do przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych przedstawiają poniższe tabele: 22

23 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Rok obrotowy 2018/2019 kurs na dzień korona czeska (CZK) 0,1671 0,1669 0,1664 euro (EUR) 4,2779 4,2953 4,2714 lej rumuński (RON) 0,9243 0,9244 0,9157 Rok obrotowy kurs na dzień korona czeska (CZK) 0,1633 0,1632 0,1655 euro (EUR) 4,2545 4,2618 4,3091 lej rumuński (RON) 0,9329 0,9284 0, Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych / Rok obrotowy Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na początek okresu Zmiana 17 (6 702) 34 Stan na koniec okresu Rezerwa na podatek odroczony Stan na początek okresu Zmiana (263) (2 238) 692 Stan na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość rzeczowego majątku trwałego Stan na początek okresu Zmiana Stan na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość zapasów Stan na początek okresu Zmiana (446) (339) (590) Stan na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość należności Stan na początek okresu Zmiana Stan na koniec okresu Rezerwy na opłaty handlowe Stan na początek okresu Zmiana Stan na koniec okresu Transakcje z podmiotami powiązanymi Jednostka bezpośrednio dominująca i kontrolująca Grupę AMBRA to Schloss Wachenheim AG zarejestrowana w Niemczech. 23

24 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą AMBRA i pozostałymi jednostkami powiązanymi niekonsolidowanymi oraz o kwotach nierozliczonych sald należności i zobowiązań przedstawiono w poniższej tabeli. 2018/2019 Główny akcjonariusz Należności Zobowiązania Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów i usług, gratyfikacje Zakupy materiałów i towarów Dywidendy Koszty usług Schloss Wachenheim AG Jednostki powiązane niekonsolidowane Compagnie Européenne des Vins Mousseux SAS Material Einkaufskontor GmbH Jednostki stowarzyszone Wine 4 You Sp. z o.o Członkowie Zarządu AMBRA S.A Członkowie zarządów jednostek zależnych Salda i transakcje między jednostką dominującą spółką AMBRA S.A. i jej jednostkami zależnymi w kwotach przedstawionych w poniższej tabeli zostały wyeliminowane w trakcie konsolidacji. Należności, w tym z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania Sprzedaż towarów, wyrobów gotowych i usług Zakup towarów, wyrobów gotowych i usług Dywidendy Odsetki PH Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o TIM S.A IP Brand Management Sp. z o.o IP Brand Management Sp. z o.o. Sp. k Winezja.pl Sp. z o.o Soare Sekt a.s Soare Sekt Slovakia s.r.o Vino Valtice s.r.o Karom Drinks s.r.l Zarea s.a Transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzane są na zasadach rynkowych. Kwoty nieuregulowanych płatności nie są zabezpieczone i zostaną rozliczone w środkach pieniężnych, za wyjątkiem pożyczki udzielonej spółce Karom Drinks s.r.l. przez AMBRA S.A., która jest zabezpieczona hipoteką. Nie udzielono i nie otrzymano żadnych gwarancji. W okresie obrachunkowym nie ujęto kosztów z tytułu należności wątpliwych i zagrożonych wynikających z transakcji ze stronami powiązanymi Zmiana zobowiązań lub aktywów warunkowych Stan zobowiązań warunkowych nie zmienił się w okresie od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. zakończenia poprzedniego roku obrotowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego prawdopodobieństwo wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązków dotyczących zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancji i poręczeń szacowane jest jako niskie. Na dzień 30 września 2018 r. nie występowały należności warunkowe Segmenty operacyjne Segmenty operacyjne Grupy zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., według których odbywa się zarządzanie Grupą obejmują działalność podstawową obejmującą 24

25 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. produkcję i sprzedaż wyrobów alkoholowych i bezalkoholowych oraz działalność pozostałą obejmującą nieruchomości inwestycyjne znajdujące się w Rumunii niezwiązane z działalnością podstawową. Zarządzanie Grupą odbywa się w podziale na te segmenty. Każdy z segmentów stanowi część składową Grupy osiągającą przychody i ponoszącą koszty zgodnie z MSSF 8. Grupa wyodrębnia następujące segmenty działalności: Działalność podstawowa Polska, Działalność podstawowa Czechy i Słowacja, Działalność podstawowa Rumunia, Działalność pozostała nieruchomości inwestycyjne (Rumunia). Poniżej przedstawione zostały dane sprawozdawcze według segmentów działalności za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019 wraz z danymi porównywalnymi. W porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym w okresie, który obejmuje niniejszy raport nie nastąpiły zmiany w zakresie podstawy wyodrębnienia segmentów. Przychody każdego segmentu obejmują zarówno sprzedaż wewnątrz segmentu jak i sprzedaż eksportową (poza granice segmentu). W okresie pierwszego kwartału bieżącego i poprzedniego roku obrotowego Grupa nie współpracowała z dostawcą, którego udział w zaopatrzeniu przekroczyłby 10%. Również żaden z odbiorców Grupy nie dokonuje zakupów o wartości przekraczającej 10% przychodów Grupy. Na poziomie sprawozdania finansowego jednostki dominującej segmenty operacyjne nie są identyfikowane. 25

26 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Segmenty operacyjne za pierwszy kwartał Działalność podstawowa Działalność pozostała Polska Czechy i Słowacja Rumunia Nieruchomości inwestycyjne Eliminacje Razem skonsolidowane 2018/ / / / / /2019 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych w kraju siedziby poza krajem siedziby Sprzedaż między segmentami (4 125) (3 511) - - Przychody netto ze sprzedaży (4 125) (3 511) Zużycie materiałów i koszt własny sprzedanych towarów (55 425) (51 890) (5 226) (3 729) (7 356) (7 173) (63 796) (59 248) Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji (10 147) (8 563) (576) (437) (457) (408) (11 164) (9 403) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe koszty działalności operacyjnej (8 006) (6 861) (469) (413) (1 060) (975) (75) (69) 7 6 (9 603) (8 312) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (14 034) (13 017) (839) (661) (3 541) (3 014) (6) (7) - - (18 420) (16 699) Amortyzacja (2 807) (2 557) (33) (23) (313) (272) (34) (34) - - (3 187) (2 886) Zysk/(strata) ze sprzedaży (115) (110) Pozostałe przychody operacyjne (73) (33) Pozostałe koszty operacyjne (685) (226) (4) (5) - (191) - - (31) (16) (720) (438) EBIT (53) (70) 5 (5) Przychody finansowe z tytułu odsetek (109) (128) Koszty finansowe z tytułu odsetek (156) (117) (11) (11) (159) (136) (109) (128) (326) (264) Pozostałe przychody finansowe Pozostałe koszty finansowe (124) (59) (36) (4) (1) (161) (63) Zysk/(strata) brutto (162) (198) 5 (5) Podatek dochodowy (1 521) (2 074) (276) (167) 40 (131) (1 732) (2 339) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej Aktywa i zobowiązania (137) (165) 5 (5) Aktywa trwałe ( ) ( ) Aktywa obrotowe (16 325) (7 776) Kapitały własne ( ) ( ) Zobowiązania (25 304) (20 121)

27 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r Instrumenty finansowe Pomiar wartości godziwej instrumentów finansowych został sklasyfikowany na analogicznych poziomach w hierarchii wartości godziwej jak miało to miejsce w raporcie rocznym za poprzedni rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2018 r. Również klasyfikacja instrumentów finansowych nie uległa zmianie od końca poprzedniego okresu sprawozdawczego. Szczegółowe zestawienie klasyfikacji instrumentów finansowych zostało zaprezentowane w raporcie rocznym Grupy AMBRA za poprzedni rok obrotowy zakończony w dniu 30 czerwca 2018 r. Wartość księgowa instrumentów finansowych na dzień 30 września 2018 r. jest zbliżona do ich wartości godziwej. W okresie, który obejmuje niniejszy raport nie wystąpiły zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy AMBRA S.A. Ryzyko kredytowe Grupa narażona jest na ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko, że dłużnicy nie wywiążą się ze swoich zobowiązań i tym samym spowodują poniesienie strat przez Grupę. Maksymalne ryzyko kredytowe jest oszacowane jako wartość bilansowa należności handlowych i pozostałych należności oraz udzielonych pożyczek. Zdaniem Zarządu występuje umiarkowana koncentracja ryzyka kredytowego, gdyż jednostki wchodzące w skład Grupy posiadają wielu odbiorców. Grupa podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego polegające na sprawdzaniu wiarygodności odbiorców, ustalaniu limitów kredytowych, monitorowaniu sytuacji odbiorcy, uzyskiwaniu zabezpieczeń (weksle, zabezpieczenia na ruchomościach i nieruchomościach) oraz ubezpieczenia należności. Uwzględniając powyższe w ocenie Zarządu ryzyko kredytowe zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez utworzenie odpisów aktualizujących. Ryzyko związane z płynnością Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. Ryzyko wynika z potencjalnego ograniczenia dostępu do rynków finansowych, co może skutkować brakiem możliwości pozyskania nowego finansowania lub refinansowania swojego zadłużenia. Maksymalna ekspozycja na ryzyko płynności jest oszacowane jako wartość bilansowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W ocenie Zarządu wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy, dostępne linie kredytowe oraz dobra kondycja finansowa Grupy powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne. Ryzyko kursowe Grupa ponosi ryzyko kursowe związane przede wszystkim z zakupami surowców, materiałów i towarów, które są dokonywane w walutach obcych. Ryzyko stopy procentowej Maksymalna ekspozycja na ryzyko stopy procentowej jest oszacowana jako wartość bilansowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Zdarzenia po dniu bilansowym Po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Dywidendy Polityka dywidendowa AMBRA S.A. zakłada stabilny wzrost wypłacanej dywidendy. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019 dywidendy nie zostały wypłacone lub zadeklarowane. W dniu 10 października 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 30 czerwca 2018 r. W uchwale tej ustalona została dywidenda dla akcjonariuszy w łącznej kwocie ,92 zł, tj. 0,68 zł na jedną akcję. 27

28 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Dzień dywidendy został ustalony na 24 października 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 listopada 2018 r. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje AMBRA S.A. Dywidenda wypłacona przez AMBRA S.A. za lata 2010/ / / / / / / /2017 Zysk netto AMBRA S.A. (w tys. zł) Wartość dywidendy (w tys. zł) % zysku przeznaczonego na dywidendę Dywidenda na 1 akcję w zł 54,3% 55,2% 51,1% 79,0% 91,7% 93,3% 71,4% 71,1% 0,40 0,40 0,43 0,45 0,50 0,52 0,60 0,68 Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W I kwartale roku obrotowego 2018/2019 spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej AMBRA nie przeprowadziły emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 28

29 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Kwartalne informacje finansowe pochodzące ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki AMBRA S.A. za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019 sporządzonego zgodnie z MSSF Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej /2019 Rok obrotowy AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Długoterminowe należności handlowe i pozostałe Udziały i akcje Długoterminowe pożyczki udzielone Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe należności i pozostałe aktywa krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem AKTYWA RAZEM

30 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r /2019 Rok obrotowy PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zysk z lat ubiegłych Zysk netto roku bieżącego Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe Świadczenia pracownicze Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe razem PASYWA RAZEM Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą /2019 Rok obrotowy Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,29 9,08 8,99 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,29 9,08 8,99 30

31 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów / Przychody netto ze sprzedaży Zużycie materiałów i koszt własny sprzedanych towarów (33 430) (29 629) Marża ze sprzedaży Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji (8 719) (6 875) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe koszty działalności operacyjnej (6 695) (5 802) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (9 970) (9 131) Amortyzacja (2 360) (2 128) Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (294) (204) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe z tytułu odsetek Koszty finansowe z tytułu odsetek (35) (21) Pozostałe przychody finansowe Pozostałe koszty finansowe (123) (59) Zysk brutto Podatek dochodowy bieżący (568) (196) Podatek dochodowy odroczony (110) (666) Podatek dochodowy razem (678) (862) Zysk netto z działalności kontynuowanej Inne całkowite dochody - - Całkowite dochody W jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego przychody netto ze sprzedaży za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. zaprezentowano w kwocie tys. zł, a pozostałe koszty działalności operacyjnej w kwocie tys. zł. Na dzień 30 września 2017 r. dokonana została reklasyfikacja części kosztów pomniejszających wcześniej przychody ze sprzedaży z pozycji Przychody netto ze sprzedaży do pozycji Pozostałe koszty działalności operacyjnej. Kwota korekty prezentacyjnej wynosiła 939 tys. zł. Korekta prezentacyjna nie miała wpływu na kwotę zysku netto, zysku netto na jedną akcję zwykłą i rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą. Zysk netto na jedną akcję zwykłą / Zysk netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,26 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,26 31

32 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zysk z lat ubiegłych Zysk za rok bieżący Kapitał własny razem 2018/ Kapitał własny na początek okresu Zysk w okresie Podział zysku (24 114) - Kapitał własny na koniec okresu Rok obrotowy Kapitał własny na początek okresu Zysk w okresie Podział zysku (21 182) - Wypłata dywidendy - - (15 124) - (15 124) Kapitał własny na koniec okresu Kapitał własny na początek okresu Zysk w okresie Podział zysku (21 182) - Kapitał własny na koniec okresu

33 za roku obrotowego 2018/2019, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych / Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty: Amortyzacja Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych (1) 16 Zyski/(straty) ze sprzedaży środków trwałych (125) (353) Odsetki i udziały w zyskach (5 406) (3 439) Podatek dochodowy bieżący Zysk operacyjny przed zmianą kapitału obrotowego oraz rezerw Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów (17 845) (11 838) Zmiana stanu zobowiązań za wyjątkiem kredytów 651 (2 172) Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej (12 698) (7 305) Podatek zapłacony (381) (1 202) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 079) (8 507) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie aktywów trwałych Odsetki otrzymane 46 2 Dywidendy otrzymane Wydatki Nabycie aktywów trwałych (3 161) (2 619) (3 161) (2 619) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 193) 66 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek Wydatki Odsetki zapłacone (35) (21) (35) (21) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem 292 (1 004) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 293 (1 004) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2018/2019. Warszawa, 13 listopada 2018 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2018/2019. Warszawa, 13 listopada 2018 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 Warszawa, 13 listopada 2018 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2018/2019 1Q 1Q Zmiana Dane skonsolidowane (w mln zł) 2018/19 2017/18 w % Sprzedaż łącznie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 2015/2016 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2018 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2018 r. Skonsolidowany raport śródroczny za trzeci kwartał roku obrotowego, sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 14 maja 2018 r. SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r. Skonsolidowany raport śródroczny za roku obrotowego, tj. za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 13

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2017/2018. Warszawa, 14 maja 2018 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2017/2018. Warszawa, 14 maja 2018 r. Wyniki finansowe za roku obrotowego Warszawa, 14 maja 2018 r. Kluczowe wskaźniki (w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) Trzeci kwartał Trzeci kwartał Zmiana % Trzy kwartały Trzy kwartały Zmiana % Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. RAPORT ŚRODROCZNY SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA I

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA I

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2017/2018. Warszawa, 13 listopada 2017 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2017/2018. Warszawa, 13 listopada 2017 r. Wyniki finansowe za Warszawa, 13 listopada 2017 r. Kluczowe wskaźniki (w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) 2016/2017 Zmiana % Sprzedaż (w mln średnich butelek) 16,4 15,0 +9,1 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Skonsolidowany raport śródroczny za I roku obrotowego, tj. za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2018/2019 r. Wzrost wartości w rynku alkoholi. Warszawa, 14 maja 2019 r.

Wyniki finansowe za III kwartał 2018/2019 r. Wzrost wartości w rynku alkoholi. Warszawa, 14 maja 2019 r. Wyniki finansowe za III kwartał 2018/2019 r. Wzrost wartości w rynku alkoholi Warszawa, 14 maja 2019 r. Kluczowe wskaźniki III kwartał 2018/2019 * Dane skorygowane (przychody ze sprzedaży do odbiorców

Bardziej szczegółowo

Grupa AMBRA Raport kwartalny 3Q

Grupa AMBRA Raport kwartalny 3Q Grupa AMBRA Raport kwartalny 3Q 2018-19 Warszawa, 14 maja 2019 Główne wskaźniki Grupy AMBRA w III trzecim kw. roku kwartale obrotowego roku 2018/2019 obrotowego 94,9 87,1 2018/2019 +9,0% Przychody* mln

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r. w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01- do 30-09- narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01-

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. (rok poprzedni) od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. (rok bieżący) od 01.01.2017r.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (rok poprzedni) od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (rok

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od 01.04.2017 do 30.09.2017r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport SA-Q 4/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport SA-Q 4/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

Rynek wina w Polsce rośnie, a z nim sprzedaż spółki Ambra

Rynek wina w Polsce rośnie, a z nim sprzedaż spółki Ambra Rynek wina w Polsce rośnie, a z nim sprzedaż spółki Ambra data aktualizacji: 2018.02.20 Polski rynek wina najważniejszy dla Grupy Ambra wzrósł w 2017 r. o 6,1 proc. Dynamika wzrostu była wyższa niż w poprzednich

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł narastająco okres od 01-01-2017 do narastająco okres od 01-01-2016 do narastająco okres od 01-01- 2017 do 31-03- 2017 w tys. EURO narastająco okres od 01-01-2016 do I. Przychody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Skonsolidowany raport półroczny obejmujący okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupa AMBRA Raport półroczny H1

Grupa AMBRA Raport półroczny H1 Grupa AMBRA Raport półroczny 2018-19 H1 Warszaw a, 20 lutego 2019 Główne wskaźniki Grupy AMBRA w I roku pół. roku obrotowym obrotowego 2017/2018 2018/2019 291,2 + 9,9% 320,0 Przychody* mln zł Zmiana przychodów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od 01.04.2017 do 31.12.2017r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od 01.04.2016 do 30.09.2016r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE...3 BILANSE JEDNOSTKOWE...4 BILANSE JEDNOSTKOWE...5 JEDNOSTKOWE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT...6 JEDNOSTKOWE RACHUNKI

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE...3 BILANSE JEDNOSTKOWE...4 BILANSE JEDNOSTKOWE...5 JEDNOSTKOWE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT...6 JEDNOSTKOWE RACHUNKI ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2007 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się:

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się: ASM GROUP S.A. (ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620) www.asmgroup.pl ANEKS

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od 01.04.2016 do 31.12.2016r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2010 I 31 MARCA 2009 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 r. w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 narastająco okres od 01-01- do 31-12- narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 narastająco okres od 01-01- do 31-12-

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 I 31 MARCA 2010 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2010 I 30 WRZEŚNIA 2009 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka na potrzeby śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego przygotowała następujące

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

2015 obejmujący okres od do

2015 obejmujący okres od do KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 SPORZĄDZONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe w tys. EUR Przychody z inwestycji 4 673 985 1 098 225 Pozostałe przychody operacyjne 474 306 111 70 Koszty operacyjne (1 474) (1 530) (346) (350) Zysk

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2018 I 31 MARCA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2014 roku Mysłowice, 6 listopada 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2013

Raport półroczny SA-P 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport półroczny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 14 lutego 2015 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018 kwartał / rok (zgodnie z 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 3 / 2017 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018 Świdnica, listopad 2018 Strona 1 / 16 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2017 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2018 I 30 WRZEŚNIA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA S.A. QSr 1/2019 Skrócone Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe

P.A. NOVA S.A. QSr 1/2019 Skrócone Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2005

Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2005 Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2005 1 SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU AKTYWA 31.12.2005 31.12.2004

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo