Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10 Starosty Lubelskiego z dnia 4 lutego 2010r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu: Twój sukces w Twoich rękach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie obowiązujące dla Projektu Twój sukces w Twoich rękach regulują: 1) Zasady ogólne, tj. wykaz programów uŝytkowych i stosowanych ksiąg rachunkowych oraz opis systemu przetwarzania danych, 2) Plan kont. 1 Zasady ogólne 1. Dokumenty księgowe kompletuje się odrębnie dla projektu Twój sukces w Twoich rękach. 2. Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy komputerowego programu finansowoksięgowego QWANT, wersja sieciowa 31.00, uŝytkowana od r. 3. Dla odrębnie skompletowanych dokumentów prowadzi się odrębny rejestr księgowy oznaczony w programie księgowym skróconą nazwą projektu, lokalizacja C:\, archiwizacja: CD-R oraz C:\. 4. Księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera obejmują: dziennik oraz księgę główną, ujmujące zdarzenia i operacje gospodarcze, jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym, w ujęciu chronologicznym i systematycznym, oraz księgi pomocnicze zgodne z planem kont. 5. Ewidencja analityczna pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest odrębnie dla projektu Twój sukces w Twoich rękach w ksiąŝce inwentarzowej. 6. Do naliczania wynagrodzeń, obliczania podatków i pochodnych od wynagrodzeń, wydruków list płac, przelewów, PIT oraz zestawień zbiorczych wykorzystywany jest program płacowy Qwark, wersja od czerwca 2009r. 7. Do przygotowania, wydruku oraz przesłania w formie elektronicznej dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych słuŝy program Płatnik wersja Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 w Lublinie. 2 Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych. Zespół 0 Majątek trwały 1

2 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 130 Rachunki bieŝące jednostek budŝetowych Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 222 Rozliczenie dochodów budŝetowych 223 Rozliczenie wydatków budŝetowych 225 Rozrachunki z budŝetami 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 400 Koszty według rodzajów Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 750 Przychody i koszty finansowe Zespół 7 Przychody i koszty ich uzyskania Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe 980 Plan finansowy wydatków budŝetowych 998 ZaangaŜowanie wydatków budŝetowych roku bieŝącego 999 ZaangaŜowanie wydatków budŝetowych przyszłych lat 3 2

3 Zasady funkcjonowania kont Dla wyodrębnionego rejestru Starostwa Powiatowego w Lublinie na potrzeby projektu Twój sukces w Twoich rękach prowadzi się następujące konta: Zespół 0 Majątek trwały Konto 013 Pozostałe środki trwałe Na koncie 013 ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wydanych do uŝywania na potrzeby działalności podstawowej jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do uŝywania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w uŝywaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowa ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest ręcznie w ksiąŝce inwentarzowej, która pozwala na ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do uŝywania. Na koncie 013 ewidencjonuje się: - środki trwałe o wartości początkowej powyŝej 350 zł nie wyŝszej niŝ zł, - meble, - składniki majątkowe o wartości niŝszej niŝ zł takie jak m.in.: drukarki. Konto 013 moŝe wykazywać saldo Wn, które wyraŝa wartość środków trwałych znajdujących się w uŝywaniu w wartości początkowej. Składniki majątkowe określone rodzajowo objęte są ewidencją ilościową oraz spisane w koszty w dniu zakupu. Składniki majątkowe które zostały przekazane do dyspozycji poszczególnych pracowników podlegają ewidencji na kartach wyposaŝenia osobistego, w tym: kalkulatory. Składniki te spisywane są w koszty w dniu zakupu i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013. Karty wyposaŝenia osobistego pracowników prowadzi Pracownik finansowy Projektu wyznaczony przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury. Ewidencja analityczna do konta 013 prowadzona jest komputerowo z podziałem na: 013-***-4-****-11-** - pozostałe środki trwałe naleŝące do grupy 3-6 wg KŚT 013-***-*****-****-11-** - pozostałe środki trwałe naleŝące do grupy 8 wg KŚT. 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 020 słuŝy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto 020 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. 3

4 020-***-*****-****-11-** - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniŝej 3.500zł. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest ręcznie w ksiąŝce inwentarzowej. Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Konto 072 słuŝy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do uŝywania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Analityczna ewidencja komputerowa obejmuje: ****-11-**- umorzenie pozostałych środków trwałych naleŝących do grupy 3-6 wg KŚT *****-****-11-** - umorzenie pozostałych środków trwałych naleŝących do grupy 8 wg KŚT *****-****-11-** - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniŝej zł. Na stronie Wn konta 072 ujmuje się w szczególności: - umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zuŝycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, - umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się: - odpisy umorzenia nowych, wydanych do uŝywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciąŝające odpowiednie koszty, - odpisy umorzenia dotyczące nadwyŝek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - odpisy umorzenia dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. Konto 072 moŝe wykazywać saldo Ma, które wyraŝa stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do uŝywania. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 4

5 Konto 130 Rachunek bieŝący jednostek budŝetowych Konto 130 słuŝy do ewidencji obrotów na rachunku bankowym Starostwa, wydzielonym dla realizacji projektu Twój sukces w Twoich rękach z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budŝetowych objętych planem finansowym. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływ środków budŝetowych: - otrzymanych na realizację wydatków budŝetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niŝszego stopnia, w korespondencji z kontem 223 środki ujmowane są według podziałek klasyfikacji budŝetowej, w szczegółowości: konto dział rozdział, - z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budŝetową dochodów budŝetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budŝetowych) w korespondencji z kontem 221, 750, - z tytułu zwrotu wydatków. Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: - zrealizowane wydatki budŝetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budŝetowej, w tym równieŝ środki pobrane do kasy na realizację wydatków budŝetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budŝetowych) w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1,2,4,7 lub 8, - okresowe przelewy dochodów budŝetowych do budŝetu, w korespondencji z kontem 222. Ewidencja analityczna do konta 130 prowadzona jest komputerowo: 130 dział rozdział - ****- ** - wpływ środków na wydatki oraz zwrot środków niewykorzystanych, 130 dział rozdział paragraf *2* - wpływ dochodów oraz okresowe ich odsyłanie na konto budŝetu powiatu, 130 dział rozdział paragraf ** - wydatki budŝetowe wg klasyfikacji budŝetowej. Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych. Mylne uznanie lub obciąŝenie rachunku bankowego ewidencjonowane jest z symbolem 4990 w pozycji właściwej dla paragrafu. Zwrot wydatków poniesionych w bieŝącym roku budŝetowym pomniejsza wykonanie wydatków. Zwrot wydatków poniesionych w ubiegłych latach wpływa na dochody budŝetowe roku bieŝącego. Saldo kont wydatków informuje o wysokości wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym. Obroty strony Wn kont dochodów informują o wysokości dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym. Obroty strony Ma kont dochodów informują o wysokości dochodów przekazanych na konto budŝetu. Saldo kont dochodów informuje o wysokości dochodów zgromadzonych na rachunku i nie przekazanych na konto budŝetu. Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Konto 201 słuŝy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu 5

6 dostaw, robót i usług, w tym równieŝ zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych. Na koncie 201 nie ujmuje się naleŝności jednostek budŝetowych zaliczanych do dochodów budŝetowych, które ujmowane są na koncie 221. Na stronie Wn konta 201 ujmuje się powstałe naleŝności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stornie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŝności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budŝetowej i poszczególnych kontrahentów, wg schematu: konto dział rozdział paragraf ** Konto 201 moŝe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań. Konto 221 NaleŜności z tytułu dochodów budŝetowych Konto 221 słuŝy do ewidencji naleŝności jednostek budŝetowych z tytułu dochodów budŝetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budŝetowy. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budŝetowy naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych i zwroty nadpłat. Odsetki od naleŝności ujmuje się na koncie 221 w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek naleŝnych na koniec kwartału. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty naleŝności z tytułu odchodów budŝetowych oraz odpisy (zmniejszenia) naleŝności. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według kontrahentów i klasyfikacji budŝetowej, wg schematu konto dział rozdział paragraf **. Konto 221 moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki budŝetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach. Konto 222 Rozliczenie dochodów budŝetowych Konto 222 słuŝy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budŝetową dochodów budŝetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budŝetowe przelane do budŝetu, w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budŝetowego roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budŝetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budŝetowych. Konto 222 moŝe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budŝetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych na rachunek budŝetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budŝetu dochodów budŝetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budŝetowej: konto-działrozdział paragraf-**. 6

7 Konto Rozliczenie wydatków budŝetowych Konto 223 słuŝy do ewidencji rozliczania zrealizowanych przez jednostkę budŝetową wydatków budŝetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w ciągu roku budŝetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budŝetowych, zrealizowanych wydatków budŝetowych na konto 800. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budŝetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budŝetowych jednostki w korespondencji z kontem 130. Konto 223 moŝe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budŝetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budŝetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek budŝetu niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budŝetowej: konto-działrozdział-****-** Konto 225 Rozrachunki z budŝetami Konto 225 słuŝy do ewidencji rozrachunków z budŝetami z tytułu podatków. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budŝetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budŝetów i wpłaty do budŝetów. Do konta 225 prowadzone są następujące konta analityczne: rozrachunki z budŝetami z tytułu wynagrodzeń własnych pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie, rozrachunki z budŝetami z tytułu wypłat innym osobom fizycznym. Konto 225 moŝe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec budŝetów. Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Konto 229 słuŝy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się naleŝności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma zobowiązania, spłatę i zmniejszenie naleŝności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. Do konta 229 prowadzone są następujące konta analityczne: składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, 7

8 229 3 składki na Fundusz Pracy. Konto 229 moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności, a saldo Ma stan zobowiązań. Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 słuŝy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pienięŝnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności naleŝności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej. Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 1) przelewy wynagrodzeń, 2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, 3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, 4) potrącenia wynagrodzeń obciąŝające pracownika. Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. Do konta 231 prowadzone są następujące konta analityczne: rozrachunki z tytułu wynagrodzeń własnych pracowników, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Konto 231 moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. Konto 234 pozostałe rozrachunki z pracownikami Konto 234 słuŝy do ewidencji naleŝności, roszczeń i zobowiązań pracowników z innych tytułów niŝ wynagrodzenia. Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: - naleŝności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych, - naleŝności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, - zapłacone zobowiązania wobec pracowników. Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: - wydatki wyłoŝone przez pracowników w imieniu jednostki, - wpływy naleŝności od pracowników. Do konta 234 prowadzi się następujące konta analityczne: rozrachunki z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych (schemat: konto-1- *****-****-**) z wyszczególnieniem osoby pobierającej zaliczkę. 8

9 Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 słuŝy do ewidencji krajowych i zagranicznych naleŝności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe naleŝności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŝności i roszczeń. Do konta 240 prowadzone są następujące konta analityczne: pozostałe rozrachunki z tytułu składek na PZU (schemat: konto-2-*****-****-**), operacje zaliczkowo przekazanych środków na wydatki z budŝetu Powiatu (schemat: konto-1-*****-****-**) w korespondencji z kontem 130 lub 137 i pozostałe rozrachunki z tytułu mylnych wpłat (schemat: konto-*****-****-**), Konto 240 moŝe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczanie Konto 400 Koszty według rodzajów Konto 400 słuŝy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma ich zmniejszenia. Ewidencję szczegółową prowadzi się według klasyfikacji (schemat: konto-dział-rozdział-paragraf- **). Koszty okresowo powtarzające się tj. m.in.: zakupu usług telefonii stacjonarnej za grudzień roku poprzedniego ujmuje się w miesiącu styczniu (wg daty dokonania płatności). Konto 400 moŝe wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraŝa wysokość poniesionych kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Zespół 7 Przychody i koszty ich uzyskania Konto 750 Przychody i koszty finansowe Konto 750 słuŝy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budŝetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych. Na stronie Wn konto 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budŝetowych oraz koszty operacji finansowych. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budŝetowych oraz kwoty naleŝne z tytułu operacji finansowych. Ewidencja szczegółowa do konta 750 prowadzona jest wg klasyfikacji budŝetowej realizowanych 9

10 dochodów i kosztów finansowych (schemat: konto-dział-rozdział-paragraf-**). W końcu roku obrotowego przenosi się: 1) przychody z tytułu dochodów budŝetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750), 2) koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750) Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Konto 800 Fundusz jednostki Konto 800 słuŝy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. Do konta 800 prowadzone są następujące konta analityczne: fundusz obrotowy, do którego prowadzone są następujące konta szczegółowe: ****-1**2** - zwiększenia funduszu z tytułu zrealizowanych wydatków budŝetowych, ****-2**1** - zmniejszenie funduszu z tytułu straty za rok ubiegły, ****-2**2**- zmniejszenia funduszu z tytułu zrealizowanych dochodów budŝetowych, ****-2**4**- zmniejszenia funduszu z tytułu udzielonych dotacji i środków na inwestycje, Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. Bilans otwarcia konta 800 ujmuje się na koncie Konto 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Konto 860 słuŝy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieŝącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych. W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma zyski nadzwyczajne. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: 1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, 2) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750. Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z kontami zespołu 7. 10

11 Saldo konta 860 wyraŝa na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn stratę netto, saldo Ma zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800. Konta pozabilansowe Konto 980 Plan finansowy wydatków budŝetowych Konto 980 słuŝy do ewidencji planu finansowego wydatków budŝetowych. Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy wydatków budŝetowych oraz jego korekty. Na stronie Ma ujmuje się: równowartość zrealizowanych wydatków budŝetowych do realizacji w roku następnym, wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. Ewidencja analityczna prowadzona jest analogicznie do analityki prowadzonej do konta wydatków 130. Konto 998 ZaangaŜowanie wydatków budŝetowych roku bieŝącego Konto 998 słuŝy do ewidencji prawnego zaangaŝowania wydatków budŝetowych ujętych w planie finansowym jednostki budŝetowej danego roku budŝetowego. Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 1) równowartość sfinansowanych wydatków budŝetowych w danym roku budŝetowym, 2) równowartość zaangaŝowanych wydatków, które będą obciąŝały wydatki roku następnego. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangaŝowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budŝetowych w roku bieŝącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest wg klasyfikacji budŝetowej. Schemat: konto-dział-rozdział-paragraf-**-. Zapisów na koncie 998 dokonuje się na podstawie: decyzji administracyjnych powodujących konieczność dokonania wydatku, zawartych umów związanych z realizacją projektu Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim, kalkulacji wydatków na wynagrodzenia sporządzonych na podstawie angaŝy, faktur/rachunków na wydatki jednorazowe. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. Konto 999 ZaangaŜowanie wydatków budŝetowych przyszłych lat Konto 999 słuŝy do ewidencji prawnego zaangaŝowania wydatków budŝetowych przyszłych lat. Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangaŝowanych wydatków budŝetowych w latach poprzednich, a obciąŝających plan finansowy roku bieŝącego jednostki budŝetowej. Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangaŝowanych wydatków lat przyszłych. Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest wg klasyfikacji budŝetowej. 11

12 Schemat: konto-dział-rozdział-paragraf-**-rok. Na koniec roku konto 999 moŝe wykazywać saldo Ma oznaczające zaangaŝowanie wydatków budŝetowych lat przyszłych. 12

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego nr 242/10

Zasady ogólne. Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego nr 242/10 Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego nr 242/10 z dnia 22 lipca 2010 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2011. Starosty Lubelskiego

Zasady ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2011. Starosty Lubelskiego Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2011 Starosty Lubelskiego z dnia 5 lipca 2011 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia 18 czerwca 2012 Dyrektora MOPR wtoruniu PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 - Środki trwałe 011/0-011/999

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej Załącznik nr 2 Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla 2005/2006 Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I Konta bilansowe 1. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont I. WYKAZ KONT

Zakładowy plan kont I. WYKAZ KONT Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 17 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 lipca 2012 r. Zakładowy plan kont I. WYKAZ KONT 1. 1. Konta bilansowe: 1) Zespół

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA JEDNOSTKI 1. KONTA BILANSOWE Konto 011 - ŚRODKI TRWALE Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie

Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/08 Starosty Lubelskiego z dnia 12.08.2008 Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie Prowadzi się odrębny rejestr księgowy dla dochodów uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Załączniki do zarządzenia Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25. 01. 2011 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152.52.2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0152-30/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zmiany zarządzenia nr 126/2010 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu Załącznik nr 8 Plan kont dla budŝetu tj. organu dotyczy projektu edukacyjnego realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Y4 Youth warden of the young zone

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2010

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2010 1.1 Zakładowy plan kont zawiera: - wykaz kont księgi głównej, które mają zastosowanie w Starostwie Powiatowym, - zasady podziału kont syntetycznych, - zasady tworzenia i prowadzenia kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto Kasa - GP

Opis kont : Konto Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy gotówki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT - Osiek 2009 - ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2000

Zarządzenie Nr 5/2000 Zarządzenie Nr 5/2000 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 5/2000 Starosty Powiatowego z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany polityki rachunkowości

w sprawie zmiany polityki rachunkowości Zarządzenie Nr 73/FN/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 października 2007 roku w sprawie zmiany polityki rachunkowości Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy

PLAN KONT dla Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr IV z dnia 21 czerwca 2012 r. oraz Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE

A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0161/6/08 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach z dnia 7 marca 2008 roku A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE Zespół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. 1. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Nr 1/2009 z dnia 02.02.2009 Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDśETOWEJ

PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDśETOWEJ Załącznik Nr 3 PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDśETOWEJ Konta syntetyczne określone zostały w niniejszym ZPK, natomiast konta analityczne będą tworzone na bieŝąco w miarę potrzeb do kaŝdego konta syntetycznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2002

Zarządzenie Nr 4/2002 Zarządzenie Nr 4/2002 w sprawie zakładowego planu kont dla budŝetu Starostwa i budŝetu powiatu otwockiego Zarządzenie Nr 4/2003 Starosty Otwockiego z dnia 4 marca 2002r. w sprawie zakładowego planu kont

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e ZARZĄDZENIE NR 60.2012 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie planu kont dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach w zakresie ewidencjonowania operacji księgowych wydatków finansowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/1999

Zarządzenie Nr 19/1999 Zarządzenie Nr 19/1999 W sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. ZARZĄDZENIE NR 19/IX/99 STAROSTY OTWOCKIEGO z dnia 01.09.1999 r. w sprawie : ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2010/Fn Wójta Gminy Brojce z dnia 19 lipca 2010

Zarządzenie nr 28/2010/Fn Wójta Gminy Brojce z dnia 19 lipca 2010 Zarządzenie nr 28/2010/Fn Wójta Gminy Brojce z dnia 19 lipca 2010 W sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. I. Na podstawie :

Załącznik nr 16. I. Na podstawie : Załącznik nr 16 Zasady rachunkowości w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych, plan kont dla Projektu Wsparcie Efektywnego Zarządzania Projektem Przeprawa przez Warte nowy przebieg drogi krajowej

Bardziej szczegółowo

K O N T A B I L A N S O W E

K O N T A B I L A N S O W E Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 267/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2006 roku K O N T A B I L A N S O W E ZESPÓŁ 0 011 Środki trwałe ZESPÓŁ 1 ZESPÓŁ 2 013 Pozostałe środki trwałe 020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo