DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A."

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może byd związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni byd świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny byd poprzedzona właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treśd niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego r

2 Wstęp Dokument Informacyjny Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres siedziby: CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Polska Warszawa ul. Płocka 11 / 13, Warszawa Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: Telefon: (22) Fax: (22) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Autoryzowany Doradca: Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Equity Market Consulting Group Sp. z o.o. Polska Warszawa Adres: Warszawa, ul. Bagno 2 lok. 185 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Telefon: (22) Fax: (22) XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poczta elektroniczna: Strona internetowa:

3 Wstęp Dokument Informacyjny Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna instrumentów wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect: (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, (słownie: dwa miliony jeden tysiąc)akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, (słownie: jeden milion piędset tysięcy )akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Łączna liczba instrumentów finansowych wprowadzana do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect wynosi (słownie: osiem milionów dwieście pięddziesiąt jeden tysięcy)

4 Spis treści Dokument Informacyjny SPIS TREŚCI Wstęp Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością i otoczeniem, w którym działa Emitent Czynniki ryzyka związane z akcjami Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu Rodzaj, liczba oraz łączna wartośd instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeo co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeo lub świadczeo dodatkowych Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Dane o Emitencie Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według właściwej identyfikacji podatkowej Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może byd podwyższony kapitała zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w - 4 -

5 Spis treści Dokument Informacyjny terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może byd jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej Emitenta, w podziale na segmenty działalności Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowao ma lub może mied istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacja na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpid według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mied lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy wraz z opinia i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych, wraz z danymi porównawczymi, sporządzone - 5 -

6 Spis treści Dokument Informacyjny zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowym Załączniki Statut Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Definicje i objaśnienia skrótów

7 Dokument Informacyjny 1. Czynniki ryzyka 1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością i otoczeniem, w którym działa Emitent Ryzyko związane z osłabieniem koniunktury makroekonomicznej i branżowej Branża, w której działa Emitent jest związana z sytuacją makroekonomiczną. Pogorszenie się koniunktury gospodarczej może mied negatywny wpływ na kondycję finansową wierzycieli Emitenta, oraz załamanie się obserwowanego obecnie optymizmu konsumenckiego. Taka sytuacja może skutkowad mniejszą ilością zaciąganych kredytów, co za tym idzie mniejszym popytem na usługi świadczone przez Spółkę oraz dłuższym procesem odzyskiwania należności i mied przełożenie na słabsze wyniki osiągane przez Emitenta. Jednakże na chwilę obecną ryzyko załamania się koniunktury w branży jest niskie, a perspektywy rozwoju dobre ze względu na chociażby takie czynniki jak rozwój rynku consumer finance oraz koniunktura gospodarcza dająca podstawy do optymizmu konsumenckiego Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych Na rynku funkcjonuje wiele firm o zbliżonym profilu działalności. Można wskazad około 6 bezpośrednich konkurentów. Ponadto na rynku funkcjonuje wiele mniejszych podmiotów prowadzących podobną działalnośd do Emitenta, jak również ze względu na duży rozmiar rynku i dobre perspektywy wzrostu rynku możliwe jest pojawienie się nowych konkurentów, co może mied negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Jednakże rynek, na którym działa Emitent opiera się w dużej mierze na zaufaniu kontrahentów do firm, którym sprzedawane są wierzytelności. Emitent w ciągu 3 lat zdobył zaufanie w oczach kontrahentów przestrzegając zasad dobrych praktyk i norm etycznych. W procesie odzyskiwania należności Emitent działa przede wszystkim w oparciu o indywidualne traktowanie dłużnika, dostosowanie spłat do jego możliwości wieoczone elastycznie uzgodnionym harmonogramem spłat, dopiero w ostateczności podejmowane są kroki prawne Ryzyko obniżenia wysokości odsetek ustawowych Wysokośd odsetek ustawowych ma znaczenie dla tej części dochodów Emitenta, które mają związek z prawem żądania od dłużnika zapłaty odsetek za zwłokę liczonymi według stawki odsetek ustawowych. Na przestrzeni ostatnich lat wysokośd odsetek ustawowych nie zmieniała się znacząco pomimo bardzo niskiej inflacji. Ponieważ wysokośd odsetek ustawowych powinna byd ustalana w wysokości powyżej oprocentowania dostępnych na rynku kredytów bankowych nie należy spodziewad się znaczącego obniżenia odsetek ustawowych w przyszłości. Aktualne informacje dotyczące wysokości odsetek ustawowych można zdobyd na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Ryzyko funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczych Częśd działao prowadzonych przez Emitenta opiera się na korzystaniu z drogi postępowania sądowego. Na efektywnośd Emitenta mają wpływ takie czynniki jak opóźnienia i długie terminy podejmowania decyzji i działao przez organy wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczych. Na działalnośd Spółki wpływają również przepisy i opłaty związane z procesem postępowania sądowego, gdzie znaczące zmiany przepisów i opłat sądowych mogą mied wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Należy jednak zwrócid uwagę, na fakt, że sprawy kierowane przez Emitenta do sądu są rozpatrywane w postępowaniu nakazowym bądź upominawczym, a czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wynosi maksymalnie 3 miesiące. Natomiast wysokośd opłat sądowych ma przejściowy wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta, gdyż opłaty poniesione na postępowanie sądowe powiększają kwotę wierzytelności należnych do spłaty od dłużników - 7 -

8 Dokument Informacyjny Ryzyko interpretacji przepisów podatkowych w zakresie obrotu wierzytelnościami Ze względu na częste zmiany przepisów podatkowych i wielośd interpretacji przepisów, Emitent tak jak inne podmioty, jest narażony na negatywny wpływ powyższej sytuacji. Aby zapobiec potencjalnym wątpliwościom i niejasnościom w interpretacji przepisów podatkowych w odniesieniu do Emitenta, Emitent korzystał z usług profesjonalnego doradcy podatkowego. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej podatek od towarów i usług nie może byd ustalany w sposób sprzeczny z postanowieniami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) Ryzyko wprowadzenia ograniczeo w sprzedaży wierzytelności Ponieważ działalnośd Spółki opiera się na nabywaniu pakietów wierzytelności od wierzycieli pierwotnych, wprowadzenie ograniczeo w zakresie możliwości zbywania wierzytelności mogłoby mied istotny wpływ na działalnośd Spółki. W ramach obecnych regulacji prawnych ograniczenia sprzedaży wierzytelności mogą wynikad z: - wyraźnego przepisu ustawy, (np. roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia art. 449 kc), - właściwości zobowiązania (np. prawo alimentacji z wyjątkiem rat już wymagalnych), - zastrzeżenia sformułowanego w umowie. Wprowadzenie dalszych obostrzeo w zakresie możliwości zbywania wierzytelności jest mało prawdopodobne. Takie obostrzenia ograniczają w znacznym stopniu prawa podmiotowe pierwotnego wierzyciela w zakresie dysponowania swoim prawem, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa cywilnego. W przeszłości, w przypadku wierzytelności wobec konsumentów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wraz z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmowali próby ograniczenia możliwości zbywania wierzytelności przez wierzycieli pierwotnych. Podstawą tych ograniczeo były decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wydane w oparciu o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które zakazywały przetwarzania danych osobowych dłużników nabywcom wierzytelności. Powyższy stan skutecznie uniemożliwiał wykonywanie praw przysługujących z nabytych wierzytelności. W związku z zaskarżeniem przedmiotowych decyzji, kwestia ta była rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w orzeczeniach z 16 grudnia 2004 r. (OSK 829/2004) oraz z 6 czerwca 2005 r. (OSP 2/2005), potwierdził możliwośd nabywania wierzytelności konsumenckich Ryzyko niewypłacalności znaczącego dłużnika Sytuacja Emitenta jest częściowo uzależniona od wypłacalności poszczególnych dłużników. W celu minimalizacji ryzyka związanego z niewypłacalnością pojedynczych dłużników Emitent nabywa wierzytelności szeroko zróżnicowane w odniesieniu do osoby dłużnika, pod względem podziału na wiek, dochody, posiadany majątek. Nie można jednak wykluczyd niewypłacalności dużej liczby dłużników, co mogłoby mied negatywny wpływ na sytuację Emitenta, w szczególności jego sytuację finansową i osiągane wyniki Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich Emitent świadcząc swoje usługi wykorzystuje wiedzę, umiejętności i doświadczenie swoich pracowników. Jednakże kluczowymi dla Emitenta są Członkowie Zarządu, którzy w spółce podejmują decyzje strategiczne. Zaprzestanie świadczenia pracy na rzecz Emitenta przez Członka Zarządu, bez wcześniejszego pozyskania osoby mogącej pełnid obowiązki odchodzącego Członka Zarządu może mied niekorzystny wpływ w okresie przejściowym na działalnośd i wyniki osiągane przez Emitenta

9 Dokument Informacyjny 1.2. Czynniki ryzyka związane z akcjami Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu Kurs akcji i płynnośd akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceo kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnid, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyd w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu w sytuacjach ściśle określonych w Regulaminie ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót instrumentami: na wniosek Emitenta; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu; jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych; w przypadku niewykonywania przez Emitenta obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO. Na podstawie 18 ust. 7 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku: rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 1 roku od dnia pierwszego notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, wyrażenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu sprzeciwu co do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy zawartej z Emitentem, zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie, skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub interes uczestników tego obrotu. Ponadto zgodnie z 20 ust. 3 Regulaminu ASO GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku: rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku przed upływem 2 lat licząc od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku kierowanym zleceniami; lub zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku, lub wykluczenia go z tego działania; do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku albo Market Makerem. Przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market Makerem wznowienie notowao może nastąpid wyłącznie na rynku kierowanym cenami. Podobnie zgodnie z 21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku: rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem na rynku kierowanym cenami; lub zawieszenia prawa do działania Market Makera, lub wykluczenia go z tego działania, do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku. Przy czym w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku wznowienie notowao może nastąpid wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowao określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu

10 Dokument Informacyjny Nie ma podstaw do przypuszczeo, że taka sytuacja może zdarzyd się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect. Ponadto zwraca się uwagę, że zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwośd zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Natomiast zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect Zgodnie z 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu: 1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1. w przypadkach określonych przepisami prawa, 2. jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona, 3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyd z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeo, że taka sytuacja może zdarzyd się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawad sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jak również inwestowanie w akcje spółek notowanych na rynku równoległym oraz podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmiennośd cen akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi byd rozważone w perspektywie średnio i długoterminowej

11 Dokument Informacyjny inwestycji. W alternatywnym systemie obrotu występuje ryzyko zmian kursu akcji, które może, ale nie musi odzwierciedlad jego aktualnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyd na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Ryzyko wynikające ze struktury akcjonariatu Emitenta Przed emisją akcji serii D, Bank BPS S.A. był jedynym akcjonariuszem Emitenta. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii D, Bank BPS S.A. posiada 81,82% kapitału zakładowego i 81,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta natomiast pozostali akcjonariusze posiadają 18,18% kapitału zakładowego i 18,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wpływ głównego akcjonariusza na Emitenta jest i będzie znaczący, a inwestorzy mniejszościowi nabywający akcje Emitenta serii D muszą liczyd się z ograniczoną możliwością wpływu na działalnośd Spółki

12 Dokument Informacyjny 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 2.1. Emitent Firma: Kraj Siedziba: Adres: siedziby Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna Polska Warszawa ul. Płocka 11 / 13, Warszawa Numer KRS Oznaczenie Sądu REGON NIP Telefon: (22) Faks: (22) Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Źródło: Emitent Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Joanna Nowicka-Kempny Barbara Grześ Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu. Emitent ponosi odpowiedzialnośd za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego

13 Dokument Informacyjny 2.2. Autoryzowany Doradca Firma: Equity Market Consulting Group sp. z o. o. Kraj Siedziba: Adres: siedziby Polska Warszawa ul. Bagno 2 lok. 185; Warszawa Numer KRS Oznaczenie Sądu REGON NIP Telefon: Faks: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Źródło: Autoryzowany Doradca; Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy Paweł Wieliczko Prezes Zarządu,

14 Częśd opisowa Dokument Informacyjny 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu 3.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartośd instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeo co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeo lub świadczeo dodatkowych Informacja o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych Emitent zamierza wprowadzid do obrotu w alternatywnym systemie obrotu: (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, (słownie: dwa miliony jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, (słownie: jeden milion piędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii A. W dniu 7 czerwca 2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Treśd uchwał została zaprotokołowana w obecności notariusza Jarosława Kacperka. Na mocy uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółka pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcana) została przekształcona w spółkę akcyjną pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna (Spółka Przekształcona). Wysokośd kapitału zakładowego Spółki Przekształconej została ustalona na zł (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy złotych) i podzielona na (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda akcja. Wszystkie akcje serii A zostały przydzielone jedynemu akcjonariuszowi i założycielowi Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. Akcje serii B. W dniu 27 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Emitenta. Treśd uchwał została zaprotokołowana w obecności notariusza Jarosława Kacperka. Na mocy uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2011 r. podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji (słownie: dwa miliony jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowego akcjonariusza. Dzieo prawa poboru akcji serii B został ustalony na koniec 27 czerwca 2011 roku, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwało jedno prawo poboru, jedno prawo poboru upoważniało do nabycia 1,74 akcji serii B. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona przez Zarząd Emitenta na 1 zł (słownie: jeden złoty). Termin otwarcia subskrypcji został ustalony na dzieo 1 sierpnia 2011 r., natomiast termin zamknięcia subskrypcji na dzieo 5 sierpnia 2011 r. Wszystkie akcje serii B zostały objęte przez jedynego i dotychczasowego akcjonariusza Bank BPS S.A

15 Dokument Informacyjny Akcje serii C. Na mocy uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2011 r. podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, ze środków Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta dokonano ze środków Spółki w ten sposób, że z kapitału zapasowego w kwocie zł (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy złotych) przeznaczono na emisję (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. Na podstawie art KSH akcje serii C nie wymagały objęcia i zostały przydzielone dotychczasowemu akcjonariuszowi Bankowi BPS S.A. Akcje serii B oraz C zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 20 października 2011 r. Akcje serii D. Na mocy uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2011 roku podjęto decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji (słownie: jeden milion piędset tysięcy)akcji zwykłych akcji zwykłych na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach od 6 do 26 września 2011r. Emitent skierował propozycję nabycia do 36 potencjalnych inwestorów. Rozliczenie emisji akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej odbywało się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało sztuk akcji serii D. Akcje serii D zostały objęte przez 14 osób prawnych. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona przez Zarząd Emitenta na 5 zł (słownie: pięd złotych) każda. Wpływy z emisji akcji wyniosły zł (słownie: siedem milionów piędset tysięcy złotych). Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję inwestycyjną lub usługową. Na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2011 roku, wyrażono zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii D zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 10 listopada 2011 r. Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączne szacunkowe koszty oferty, z wynagrodzeniem Autoryzowanego Doradcy z tytułu doradztwa, wyniosły zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysiecy dwieście pięddziesiąt złotych) Uprzywilejowanie akcji Emitenta, ograniczenia w zbywalności akcji Emitenta i opis zabezpieczeo lub świadczeo dodatkowych Akcje serii A, B, C oraz D nie są uprzywilejowane. Nie jest ograniczona zbywalnośd akcji serii D. Akcje serii A,B, C oraz D nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeo ani świadczeo dodatkowych Opis ograniczeo w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Ograniczenia umowne

16 Dokument Informacyjny Główny Akcjonariusz (Bank BPS S.A.), który na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiada akcje Emitenta serii A, B oraz C, w dniu 20 września 2011r. zobowiązał się do niezbywania w okresie jednego roku od dnia ich debiutu na rynku NewConnect posiadanych przez siebie akcji. Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta Statut nie wprowadza żadnych ograniczeo w obrocie akcjami Emitenta. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy kto: 1) osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta albo 2) posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, jest obowiązany zawiadomid o tym KNF oraz Emitenta, nie później niż w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzied. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej powstaje również w przypadku: a) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów z uwagi na fakt, iż Akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowao giełdowych, b) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a), c) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów. Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie publicznej, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: a) zajściem innego niż czynnośd prawna zdarzenia prawnego; b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji Emitenta; c) pośrednim nabyciem akcji Emitenta. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, nie dotyczy to jednakże sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywad prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. Do ograniczeo w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871 z późn. zm.)

17 Dokument Informacyjny Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, pracownicy Emitenta, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywad lub zbywad, na rachunek własny lub osoby trzeciej, Akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących Akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych ani też dokonywad, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Okresem zamkniętym jest: (1) okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta, Akcji Emitenta lub instrumentów finansowych powiązanych z Akcjami Emitenta, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; (2) w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy koocem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że dana osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; (3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakooczenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że dana osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; (4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakooczenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że dana osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. Zgodnie z art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami lub inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia Akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących Akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Zakazy i wymogi, o których mowa w art Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. dotyczą także instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki i odpowiedzialnośd związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie kontroli (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004) koncentracji przedsiębiorstw Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowiązki związane, między innymi z nabywaniem akcji w kontekście kontroli koncentracji. Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza

18 Dokument Informacyjny równowartośd EUR, lub jeżeli łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartośd EUR. Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują zastosowanie do przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, a także, między innymi, osoby fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą poprzez w szczególności dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumieo z innymi osobami, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, chodby takie osoby fizyczne nie prowadziły działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej. Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej równowartośd EUR. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnieo, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli łączny obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpid przejęcie kontroli oraz jego przedsiębiorców zależnych nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro. Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; (b) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, (c) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, (d) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąd kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego

19 Dokument Informacyjny Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostad wydana. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostad wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstad u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Prezes UOKiK może, między innymi, nałożyd na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, koncentracja występuje w przypadku, gdy zmiana kontroli wynika z : 1. łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, lub 2. przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw, czy to wartościowych drodze zakupu wartościowych lub aktywów czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. Podstawę kontroli stanowią prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź wspólnie i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwośd wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szczególności: 1. własnośd lub prawo użytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa, 2. prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa. Kontrolę przejmują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 1. są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów; lub 2. nie będąc ani posiadaczem takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw. Koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 1. instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalnośd obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiada papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowao konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może byd przedłużony przez Komisję działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu; 2. kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Paostwa Członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowao; 3. działania przeprowadzone przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdao finansowych niektórych rodzajów spółek, jednakże pod warunkiem, że prawa głosu

20 Dokument Informacyjny w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. Przepisy rozporządzenia znajdują zastosowanie jedynie w przypadku wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja natomiast ma wymiar wspólnotowy, jeżeli: 1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż euro; oraz 2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Paostwie Członkowskim. Wymiar wspólnotowy mogą mied również koncentracje, które nie osiągają wskazanych wyżej progów, w przypadku gdy: 1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż euro; 2. w każdym z co najmniej trzech Paostw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż euro; 3. w każdym z co najmniej trzech Paostw Członkowskich ujętych dla celów lit. b) łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż euro; oraz 4. łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Paostwie Członkowskim. Dokonując oceny koncentracji, Komisja uwzględnia: 1. potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia między innymi struktury wszystkich danych rynków oraz rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią; 2. pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i koocowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji. Koncentrację o wymiarze wspólnotowym zgłasza się do Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Komisja bada zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu: 1. w przypadku gdy stwierdza ona, że zgłaszana koncentracja nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia, fakt ten odnotowany jest w formie decyzji; 2. w przypadku gdy stwierdza ona, że chociaż zgłaszana koncentracja podlega zakresowi niniejszego rozporządzenia, ale nie wzbudza poważnych wątpliwości co do jej zgodności za wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o nie zgłoszeniu sprzeciwu i stwierdza, że jest ona zgodna ze wspólnym rynkiem; 3. w przypadku gdy stwierdza, że zgłaszana koncentracja podlega zakresowi niniejszego rozporządzenia i wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania;

21 Dokument Informacyjny 4. w przypadku gdy stwierdza ona, że po dokonaniu zmian przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgłoszona koncentracja nie rodzi więcej poważnych wątpliwości, uznaje koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem. W przypadku gdy komisja stwierdza, że koncentracja została już dokonana i że została uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem lub została dokonana z naruszeniem warunku załączonego do podjętej decyzji, Komisja Europejska może: 1. wymagad od zainteresowanych przedsiębiorstw rozwiązania koncentracji, szczególnie poprzez rozwiązanie łączenia lub zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów, w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji; w przypadku gdy nie jest możliwe poprzez rozwiązanie koncentracji przywrócenie stanu jaki miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja może przedsięwziąd wszelkie inne środki konieczne do przywrócenia takiego stanu w jak największym stopniu; 2. nakazad podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż zainteresowane przedsiębiorstwa rozwiążą ją lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego zgodnie z jej decyzją. Komisja może również przedsięwziąd pośrednie środki niezbędne w celu odbudowy lub utrzymania warunków skutecznej konkurencji. Komisja niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji zainteresowane przedsiębiorstwa i właściwe władze Paostw Członkowskich. Komisja może w drodze decyzji nałożyd na zainteresowane przedsiębiorstwa grzywny nie przekraczające 10% łącznego obrotu zainteresowanego przedsiębiorstwa, w przypadku gdy umyślnie lub nieumyślnie: 1. nie zgłaszają one koncentracji przed jej dokonaniem, chyba że są one do tego upoważnione; 2. dokonują one koncentracji z naruszeniem art. 7; 3. dokonują one koncentracji uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem lub nie stosują się do innych środków zarządzonych decyzją; 4. nie wywiązują się one z warunku lub obowiązku nałożonego decyzją Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych. Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści Akcje serii A: Podstawą prawną emisji Akcji serii A jest Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 07 września 2010 roku w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Na podstawie w/w Uchwały wyemitowano (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. Akcje serii A zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 24 września 2010 roku. Poniżej przytoczono wybraną treśd w/w uchwały: UCHWAŁA numer 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 07 września 2010 roku w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną

22 Dokument Informacyjny Jedyny wspólnik spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 556 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) postanawia, co następuje: 1 Spółka pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Przekształcana) zostaje przekształcona w spółkę akcyjną pod firmą: Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna (dalej: Spółka Przekształcona). Siedziba Spółki Przekształconej będzie Warszawa. 2 3 Akcjonariuszem Spółki Przekształconej zostaje dotychczasowy jedyny wspólnik Spółki Przekształcanej, spółka akcyjna pod firmą: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Wysokośd kapitału zakładowego Spółki Przekształconej ustala się na wysokośd ,00 zł (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy złotych). Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie się dzielił na (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. 5 Nie przewiduje się, aby którykolwiek z dotychczasowych wspólników Spółki Przekształcanej zrezygnował z uczestnictwa w Spółce Przekształconej, a zatem nie wskazuje się kwot przeznaczonych na wypłaty, o których mowa w art. 563 pkt 3 kodeksu spółek handlowych. Nie przyznaje się wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej jakichkolwiek praw osobistych. Powołuje się pierwszych Członków Zarządu Spółki Przekształconej, w osobach: 1. Joanna Nowicka-Kempny - Prezes Zarządu. 2. Barbara Grześ - Wiceprezes Zarządu. Powołuje się pierwszych Członków Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej, w osobach: 1. Aleksander Trojanowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Anna Sadzioska - Członek Rady Nadzorczej 3. Anna Zawada - Członek Rady Nadzorczej

23 Dokument Informacyjny Wyraża się zgodę na następującą treśd Statutu Spółki Przekształconej (.) 9 Akcje Serii B: Podstawą prawną emisji Akcji serii B jest Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie w/w uchwały wyemitowano (słownie: dwa miliony jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii B zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 20 października 2011 r. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta: UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii Bz zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie i 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 1. Podwyższa się w drodze emisji kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy złotych) do kwoty zł (słownie: trzy miliony sto pięddziesiąt jeden tysięcy złotych) to jest o kwotę zł (słownie: dwa miliony jeden tysiąc złotych), poprzez emisję zł (słownie: dwóch milionów jednego tysiąca) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. 2. Akcje serii B zostaną zaoferowane zgodnie z art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej. 3. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Akcjonariuszom na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji serii B, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru upoważnia do nabycia 1,74 (słownie: jeden i siedemdziesiąt cztery setne) akcji serii B. 5. Dzieo prawa poboru ustala się na 27 czerwca 2011 roku. 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działao niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B,

24 Dokument Informacyjny b. Ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B, c. Ustaleniu zasad przyjmowania zapisów na akcje serii B, w tym zasad zaokrągleo, d. Przyjmowania zapisów na akcje serii B w trybie subskrypcji zamkniętej. 7. Akcje serii B będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Akcje Serii C: Podstawą prawną emisji Akcji serii C jest Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C. Na podstawie w/w uchwały wyemitowano (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii C zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 20 października 2011 r. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta: UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 2. Podwyższa się, w drodze emisji, ze środków Spółki, kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł (słownie: trzy miliony sto pięddziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty zł (słownie: sześd milionów siedemset pięddziesiąt jeden tysięcy złotych) w ten sposób, że przeznacza się środki z kapitału zapasowego w kwocie zł (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy złotych) poprzez emisję (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. 3. Akcje serii C na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, nie wymagają objęcia przez dotychczasowego jedynego Akcjonariusza Spółki. 4. Akcje serii C będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

25 Dokument Informacyjny Akcje Serii D: Podstawą prawną emisji Akcji serii D jest Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie w/w uchwały wyemitowano (słownie: milion piędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii D zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 10 listopada 2011 r. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta: UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 i 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 1. Podwyższa się w drodze emisji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z zł (słownie: sześd milionów siedemset pięddziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż zł(słownie: osiem milionów dwieście pięddziesiąt jeden tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż zł (słownie: jeden milion piędset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. 2. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 3. Akcje serii D zostaną zaoferowane w całości zgodnie z art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działao niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. b. Zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej. 5. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 26 września 2011 r. 6. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art w związku z art Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. 7. Akcje serii D będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia roku. 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 17 czerwca 2011 r., zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia

26 Dokument Informacyjny ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych potrzebnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii D. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu,,NewConnect prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A, B, C, D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii A, B, C, D oraz PDA serii D 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,poz wraz z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz wraz z późn. zm.) (Ustawa o obrocie), uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna wyraża zgodę na: a. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, B, C, D oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu,,NewConnect prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) w związku z art. 5 ust. 1 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183, poz wraz z późn. zm.)(ustawa o obrocie), uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna wyraża zgodę na: a. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu,,NewConnect prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW); b. złożenie akcji Spółki serii A, B, C, D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(KDPW); c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B, C, D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe Banku BPS Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:

27 Dokument Informacyjny 1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A, B, C, D a także PDA serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu,,NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez GPW, 2. złożenie akcji Spółki serii A, B, C, D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW, 3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B, C, D oraz PDA serii D, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D, a także PDA serii D Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Akcje Emitenta Serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, tj. od dnia roku. Akcje Emitenta Serii B, C i D będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia roku. Wszystkie akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy. Walne Zgromadzenie Emitenta podzieliło zysk za rok 2010, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia majątkowe i korporacyjne. Do uprawnieo majątkowych należą: prawo do dywidendy (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo poboru prawo pierwszeostwa do objęcia nowych akcji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych) i prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych). Uprawnienia korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi są następujące: Prawo głosu Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenia mogą byd zwyczajne (Zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia). Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu Akcjonariusz Spółki może uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywad prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielid pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ponadto, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomid Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treśd ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

28 Dokument Informacyjny Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowid oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniad do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnid akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwośd wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, w związku z czym każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosowad odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentowad więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosowad odmiennie z Akcji każdego akcjonariusza Spółki. Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosowad przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Ograniczenie powyższe nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania przez akcjonariusza Spółki głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Ponadto, nie jest przewidziane odbywanie Walnych Zgromadzeo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych Akcji na okaziciela Spółki powinni zażądad od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawid nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, powyższa lista jest wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzieo odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w miejscu i czasie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądad przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna byd wysłana. Akcjonariusz Spółki może przenosid Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakooczenia Walnego Zgromadzenia. Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia

29 Dokument Informacyjny Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwoład zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim przypadku akcjonariusze Spółki wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądad zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyd Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnid do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostad zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostad złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosid zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno byd dokonane co najmniej na dwadzieścia sześd dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierad w szczególności: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, (ii) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, (iii) dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iv) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (v) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskad pełny tekst dokumentacji, która ma byd przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz (vi) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Informacji Bieżących i Okresowych, Spółka zobowiązana jest do przekazania w formie raportu bieżącego m. in. daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany Statutu ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treśd proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka podejmuje decyzję osporządzeniu nowego teksu jednolitego, treśd nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego nowych postanowieo. Ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlega także treśd projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają byd przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. Prawa zgłaszania Spółce projektów uchwał

30 Dokument Informacyjny Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszad Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Prawo żądania wydania odpisów wniosków Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyd do Zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpid nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Prawo do uzyskania informacji Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielid informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku, Zarząd jest obowiązany udzielid informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzid szkodę Spółce, spółce ze Spółką powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówid udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowid podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny byd przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat; uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia; zmiana Statutu Spółki; zmiana przedmiotu działalności Spółki; zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeo dla członków Rady Nadzorczej; powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki; rozwiązanie Spółki; wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzania akcji;

31 Dokument Informacyjny podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien byd dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może byd zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno byd wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może byd zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno byd wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Dodatkowe uprawnienia Akcjonariuszy Ponadto Akcjonariuszowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej, do której prowadzenia zobowiązany jest zarząd. W księdze tej należy wpisywad nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeo, wysokośd dokonanych wpłat, jak również na wniosek osoby uprawnionej wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. Przy żądaniu odpisu uprawniony ma obowiązek zwrotu kosztów jego sporządzenia (art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, przy czym żądanie takie zgłosid należy najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. Nie wlicza się do tego terminu dnia, w którym odbywa się walne zgromadzenie (art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych),

32 Dokument Informacyjny prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki lub żądania przesłania listy pocztą elektroniczną, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy za zwrotem kosztów sporządzenia tego odpisu, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Listę akcjonariuszy podpisuje Zarząd i zawiera ona nazwiska, imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Powinna byd ona wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez powołaną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób, w tym jednej osoby wybranej przez wnioskodawców (art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Uprawnienie to przysługuje także tym akcjonariuszom, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu lub nawet nie mieli prawa w nim uczestniczyd, ponieważ w dacie Zgromadzenia nie byli jeszcze akcjonariuszami. Emitent może żądad zwrotu kosztów sporządzenia pisemnego odpisu, nie ma natomiast prawa odmówid żądaniu akcjonariusza. (art. 421 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta, w szczególności planu połączenia, sprawozdao finansowych oraz sprawozdao Zarządów z działalności łączących się Spółek za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzane, sprawozdao Zarządów sporządzonych dla celów połączenia (art. 505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych), prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego (art Kodeksu Spółek Handlowych). Zgodnie z art. 6 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądad również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumieo z innymi osobami Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie WZA, jednakże Zarząd Emitenta w dającej się przewidzied przyszłości nie zamierza wnioskowad o przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Podane niżej informacje mają charakter ogólny. W sprawach podatkowych zaleca się skorzystanie z usług adwokatów, radców prawnych lub licencjonowanych doradców podatkowych. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zysku spółki akcyjnej

33 Dokument Informacyjny Opodatkowanie dochodów osób prawnych Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne z tytułu udziału w zyskach Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 1-4, powołanej ustawy, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji (dywidendy) w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji, wartośd majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartośd kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Należy wskazad, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do przychodów uzyskanych z tytułu; umorzenia akcji, z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w części stanowiącej koszt nabycia, bądź objęcia odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją spółki akcji. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskiwane przez osoby prawne podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Emitent, który dokonuje wypłat dywidend i innych przychodów z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierad, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione od podatku dochodowego są dochody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta, uzyskiwane przez podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym paostwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 3) spółka, uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 15 % akcji w kapitale Emitenta, 4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: a) spółka, o której mowa w pkt 2 powyżej, albo b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2 powyżej, Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % akcji Emitenta nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to będzie miało również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w kapitale Emitenta, w wysokości 10%, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania przez spółkę uzyskującą dochody warunku posiadania akcji, we wskazanej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka ta będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółka ta utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia

34 Dokument Informacyjny Do dnia 31 grudnia 2008 roku powyższe zwolnienie będzie miało zastosowanie, jeżeli udział spółki uzyskującej dochody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta będzie wynosid nie mniej niż 15 %, natomiast po 31 grudnia 2008 roku wystarczające do zastosowania powyższego zwolnienia będzie posiadanie 10% udziału w kapitale Emitenta. Zgodnie z art. 26 ust 1 lit. c) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Emitent dokonując wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podmiotom korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powołanego powyżej art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje zwolnienia wynikające z tego przepisu wyłącznie pod warunkiem udokumentowania: i. miejsca siedziby spółki dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub ii. istnienia zagranicznego zakładu, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej paostwa, w którym znajduje się siedziba spółki lub zarząd albo przez właściwy organ podatkowy paostwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w zyskach Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%. Dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne ztytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na inny zasadach. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1-4, Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia udziałów lub akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji, wartośd majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartośd kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Zgodnie z art. 24 ust. 5d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z umorzenia akcji jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust.1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest podmiot dokonujący wypłat lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów. Pobrany podatek przekazywany jest przez płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Zgodnie ze stanowiskiem KDPW, płatnikiem podatku od dywidendy jest biuro maklerskie, prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, na rzecz której wypłacana jest dywidenda. Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych Opisane powyżej zasady opodatkowania dywidend i innych przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosuje się co do zasady do inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli do: i. osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) i

35 Dokument Informacyjny ii. osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Jednak zasady opodatkowania oraz wysokośd stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą byd zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej paostwa miejsca siedziby podatnika. (certyfikat rezydencji). W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej paostwa miejsca zamieszkania podatnika (certyfikat rezydencji). W przypadku zagranicznych osób prawych płatnikiem zryczałtowanego podatku jest Emitent. Natomiast w przypadku zagranicznych osób fizycznych, płatnikiem, zgodnie ze stanowiskiem KDPW, jest biuro maklerskie, prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, na rzecz której wypłacana jest dywidenda. Odpowiedzialnośd płatnika Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązanym do obliczenia i pobrania od inwestorów, podatku dochodowego z tytułu otrzymanych przez nich dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, i wpłacenia go we właściwych terminach organom podatkowym jest podmiot dokonujący wypłat lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów. Zgodnie z art i 3 Ustawy Ordynacja Podatkowa płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony całym swoim majątkiem. Powyższych zasad odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. Informacje o uzyskanych zezwoleniach dewizowych lub konieczności ich uzyskania Zgodnie z art. 27 ust 2 Ustawy Prawo Dewizowe w przypadku, gdy przekaz lub rozliczenie jest związane z osiągnięciem przez nierezydenta przychodu lub dochodu, od którego podatek lub zaliczka na podatek są pobierane przez płatnika lub inkasenta będącego rezydentem, dokonanie przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu bankowi, przez płatnika lub inkasenta, pisemnego oświadczenia o obliczeniu i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty podatku lub zaliczki na podatek właściwemu urzędowi skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął termin ich płatności. Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży papierów wartościowych

36 Dokument Informacyjny Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów wartościowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on przy umowie sprzedaży na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartośd rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartośd rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Zasadniczo przy sprzedaży praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) stawka podatku wynosi 1% podstawy opodatkowania. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyd deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyd i wpłacid podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz. Jednocześnie na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o PCC, zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub (ii) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub (iii) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego; lub (iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego; - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyocy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi wartośd nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartośd), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokośd podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyd w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokośd zobowiązania podatkowego. Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeostwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego

37 Dokument Informacyjny warunku, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym papierów wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyoca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

38 Dokument Informacyjny 4. Dane o Emitencie 4.1. Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według właściwej identyfikacji podatkowej Podstawowe Dane o Emitencie Nazwa Spółki Forma prawna Siedziba Adres Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Spółka akcyjna Warszawa ul. Płocka 11 /13, Warszawa Telefon (22) Faks (22) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej NIP REGON KRS Źródło: Emitent 4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony Emitent został utworzony na czas nieoznaczony Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki Centrum Finansowe Banku BPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna w trybie art. 556 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców, w Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem Zarejestrowanie Emitenta nastąpiło w dniu r. Nie było i nie jest potrzebne żadne zezwolenie na utworzenie Emitenta

39 Dokument Informacyjny 4.5. Krótki opis historii Emitenta Centrum Finansowe Banku BPS Sp. z o.o. powstało w dniu 3 czerwca 2008 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym udziałowcem i założycielem Spółki został Bank Polskiej Spółdzielczości S.A We wrześniu 2010 r. Zgromadzenie Wspólników postanowiło o przekształceniu Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W dniu 24 września 2010 r. Sąd Rejonowy postanowił wpisad do Krajowego Rejestru Sądowego Centrum Finansowe Banku BPS Spółkę Akcyjną. Emitent otrzymał wyróżnienie w III edycji konkursu Mama w pracy, organizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja wspólnie z "Rzeczpospolitą" oraz Instytutem badawczym MillwardBrown SMG/KRC. Emitent został włączony do grona partnerów klubu sportowego Bank BPS Muszynianka Fakro. Emitent dokonał istotnej zmiany w strukturze organizacyjnej: równolegle do rozbudowanego pionu restrukturyzacji i windykacji wierzytelności gospodarczych nastąpił rozwój pionu detalicznego związanego z wierzytelnościami konsumenckimi W marcu 2011 r. KNF udzieliła zezwolenia na zarządzanie przez Emitenta sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu wierzytelnościowego. Emitent po raz drugi został wyróżniony w konkursie "Mama w pracy", organizowanym przez Rzeczpospolitą, Fundację Św. Mikołaja oraz MillwardBrown SMG/KRC. Emitent został zwycięzcą konkursu Lider Rynku w dziedzinie firm zajmujących się restrukturyzacją i windykacją należności. Tytuł Lidera Rynku otrzymał za dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży w branży restrukturyzacji i windykacji wierzytelności trudnych. Dynamiczny rozwój Emitenta nastąpił dzięki wsparciu kapitałowemu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Po okresie trzech lat obejmujących powstanie i rozwój, Emitent stał się rozpoznawalnym i liczącym się podmiotem na rynku usług windykacyjnych Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. Kapitał zakładowy Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: Kapitał zakładowy Emitenta wynosi nie więcej niż zł (słownie: osiem milionów dwieście pięddziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela (słownie: osiem milionów dwieście pięddziesiąt jeden tysięcy) w tym: (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

40 Dokument Informacyjny (słownie: dwa miliony jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, (słownie: jeden milion piędset tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z o.o. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii C zostały pokryte w całości ze środków własnych Spółki z kapitału zapasowego przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii D zostały pokryte w całości gotówką w wyniku subskrypcji prywatnej. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyd kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na dzieo 30 września 2011r. Emitent posiadał kapitał zapasowy w kwocie zł. Wartośd kapitału zapasowego uległa zwiększeniu w wyniku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego. Koszty związane z emisją akcji księgowane zostały na pomniejszenie kapitału zapasowego. Inne kapitały W Spółce utworzony jest kapitał z aktualizacji wyceny, na który wpływ mają skutki finansowe wyceny aktywów finansowych sklasyfikowanych do portfela instrumentów dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej. Wyniki wyceny odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny wraz z odpowiednim efektem podatku odroczonego, odrębnie dla każdego pakietu wierzytelności. Wzrost wartości składnika aktywów skutkuje zwiększeniem kapitału, odpis z tytułu zmniejszenia wartości danego aktywa powoduje zmniejszenie kapitału, z uwzględnieniem odpowiedniego efektu podatku odroczonego. Kapitał własny Emitenta wg stanu na dzieo r. oraz na dzieo r. Wyszczególnienie (w zł) Stan na Stan na Kapitał podstawowy * Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 Udziały (akcje) własne (wielkośd ujemna) 0 0 Kapitał zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 Zysk / strata z lat ubiegłych Zysk / strata netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośd 0 0 ujemna) Źródło: Emitent, (*) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował akcje serii B oraz C w dniu 20 października 2011 r., natomiast akcje serii D w dniu 10 listopada 2011 r

41 Dokument Informacyjny 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeostwa Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może byd podwyższony kapitała zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może byd jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Zgodnie z 8 Statutu Emitenta Zarząd jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty zł (słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy piędset złotych) do dnia 30 listopada 2012 roku na zasadach określonych w art Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z zarejestrowaniem przez sąd emisji akcji serii B, C oraz D wartośd kapitału podstawowego Emitenta przekroczyła wartośd podwyższenia wynikającą z wartości kapitału docelowego, z tego względu zakres normowania 8 Statutu Emitenta jest pusty. Emitent uaktualni Statut na najbliższym walnym zgromadzeniu Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej. Emitent jest spółką zależną od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A

42 Dokument Informacyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank BPS S.A.) wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych Grupę BPS. Na koniec marca 2011 r. z Bankiem zrzeszonych było 359 banków spółdzielczych, co stanowi ok. 62,3% wszystkich działających banków spółdzielczych w Polsce. Działalnośd zrzeszeniowa polega na zapewnieniu obsługi zrzeszonym bankom spółdzielczym polegającej m.in. na obsłudze finansowej Zrzeszenia BPS, zapewnieniu płynności w Zrzeszeniu BPS, realizacji rozliczeo oraz zagospodarowaniu nadwyżek środków pieniężnych Banków Spółdzielczych, wsparciu obsługi prawnej. Równolegle do działalności zrzeszeniowej, Bank prowadzi działalnośd komercyjną, wykorzystując w tym celu 70 placówek bankowych, obsługujących klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Emitent świadczy swoje usługi dla Banku BPS S.A. jak również pozostałych banków spółdzielczych w zakresie restrukturyzacji i windykacji należności trudnych czyli zaklasyfikowanych przez bank/i do kategorii ryzyka jako wątpliwe i stracone. Współpraca z Bankiem BPS S.A. oparta jest na umowach zleceniach (outsourcing windykacji) jak i umowach cesji wierzytelności. Emitent kieruje również świadczone usługi do pozostałych banków komercyjnych oraz podmiotów niebankowych. Pomiędzy Emitentem a Bankiem BPS S.A. istnieją powiązania organizacyjne, a wynikające z umów pomiędzy Emitentem a Bankiem BPS SA, na podstawie których Bank BPS S.A., został zobowiązany do następujących świadczeo na rzecz Emitenta: zapewnienie Emitentowi odpowiedniej powierzchni biurowej: umowy najmu na lokal w Warszawie i we Wrocławiu; zapewnienie Emitentowi korzystania z obsługi teleinformatycznej (sieci komputerowej) oraz stanowisk komputerowych; zapewnienie Emitentowi oddzielnych linii telefonicznych oraz call center; zapewnienie Emitentowi ochrony lokali wynajmowanych oraz utrzymaniu pomieszczeo biurowych. Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej Emitenta, w podziale na segmenty działalności Podstawowe informacje o produktach i usługach Emitent działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami. Emitent obecny jest na tym rynku od 2008 r. Działalnośd Emitenta jest prowadzona w dwóch ośrodkach: w Warszawie, przy ul. Płockiej 11/13 oraz we Wrocławiu, przy ul. Krasioskiego 27. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest restrukturyzacja i windykacja należności zagrożonych, prowadzona na podstawie dwóch rodzajów umów: zlecenia w przedmiocie restrukturyzacji i windykacji, cesji skutkujących nabywaniem przez Emitenta wierzytelności na własny koszt i własne ryzyko

43 Dokument Informacyjny Działalnośd Emitenta opiera się na prawnych formach odzyskiwania należności. Spółka w swojej działalności nastawiona jest na współpracę, dbając o należyte formy odzyskiwania należności co dla zbywających dług stanowi gwarancję etycznego i zgodnego z prawem postępowania w stosunku do dłużników. We wrześniu 2010 r. Emitent rozpoczął proces zmierzający do wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego licencji zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami. W wyniku uzyskanej licencji, w dniu 24 marca 2011 r., Emitent może pełnid funkcję serwisera należności sekurytyzowanych przez Niestandaryzowane Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w tym FIZ organizowany w ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BPS. Licencja na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami umożliwia Emitentowi zawarcie umów współpracy z poszczególnymi funduszami sekurytyzacyjnymi. Przedmiotem usług wykonywanych przez Spółkę jako licencjonowanego serwisera jest: monitorowanie przetargów na zbycie wierzytelności organizowanych przez cedentów, wycena pakietów wierzytelności oferowanych do zbycia na rzecz FIZ, prowadzenie negocjacji cenowych w imieniu FIZ ze zbywcą wierzytelności, standardowe czynności restrukturyzacyjno-windykacyjne. Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent zawarł umowę współpracy na zarządzanie z TFI BPS S.A. Licencja na zarządzanie umożliwia optymalizację oferty Emitenta kierowanej do banków (komercyjnych i spółdzielczych) w zakresie nabywania wierzytelności bankowych do Fundusz Sekurytyzacyjnego. Sekurytyzowane przez Fundusz (FIZ) wierzytelności (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a TFI BPS) będą zarządzane przez Emitenta. Zamiarem Emitenta jako podmiotu posiadającego doświadczenie w zarządzaniu wierzytelnościami korporacyjnymi jest zawarcie w kolejnym roku umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami bankowymi z kolejnymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych działającymi na rynku polskim, posiadającymi fundusze sekurytyzacyjne. Cesja wierzytelności Działalnośd Emitenta w tym zakresie polega na nabywaniu i odzyskiwaniu na własny rachunek wierzytelności. Transakcje cesji wierzytelności odbywają się w ramach indywidualnych negocjacji z właścicielem wierzytelności, za które Emitent płaci określoną w umowie cenę. Przy analizowaniu wierzytelności Emitent ocenia następujące czynniki: podstawa prawna wierzytelności, kwota należności głównej, data wymagalności, dotychczasowe czynności podejmowane w celu odzyskiwania długu, stan prawny. Po dokonaniu analizy oferty przez Emitenta, przesyłana jest wierzycielowi oferta cenowa. Następnie uzgadniane są rodzaje dokumentów do przygotowania przez wierzyciela, treści umowy, formy i sposobu zapłaty

44 Dokument Informacyjny Schemat cesji wierzytelności został przedstawiony poniżej: Wierzyciel Klient CF Banku BPS S.A. Sprzedaż towarów/usług Brak zapłaty - dług Dłużnik Zakup wierzytelności Przelew wierzytelności Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Windykacja na zlecenie Emitent prowadzi negocjacje przedsądowe z dłużnikami (korespondencyjnie, telefonicznie oraz poprzez spotkania osobiste), jak również na drodze postępowania sądowego. Wszelkie czynności podejmowane są w imieniu klienta, w zamian za uzgodnione wcześniej wynagrodzenie prowizyjne. Schemat procesu windykacji na zlecenie przedstawiono poniżej: Wierzyciel Klient CF Banku BPS S.A. Sprzedaż towarów/usług Dłużnik Przelew środków za odzyskane należności Spłata długu Zlecenie windykacji wierzytelności Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Prowadzenie windykacji Proces odzyskiwania wierzytelności Proces odzyskiwania wierzytelności dzieli się na dwa główne etapy: drogę sądową i pozasądową. Jeżeli wszystkie środki możliwe do zastosowania na drodze pozasądowej odzyskiwania wierzytelności okazują się bezskuteczne Emitent przechodzi do etapu drugiego drogi sądowej

45 Dokument Informacyjny Etap I Droga pozasądowa Wysłanie informacji do dłużników powiadamiającej o przejęciu długu Kontakt listowny, telefoniczny, osobisty z dłużnikiem Ustalenie harmonogramu spłaty długu Etap II Droga sądowa Ocena i podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową Wniosek do sądu w trybie nakazowym Egzekucja z majątku dłużnika Pozostałe usługi Obok głównej działalności restrukturyzacyjno-windykacyjnej, Emitent wykonywał również usługi dostarczania odpisów z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Zastawów, uzyskując z tego tytułu dodatkowe przychody Rynki działalności Emitenta Rynek długu Według danych zawartych w raporcie InfoDług z września 2011 roku, prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce w sierpniu 2011 roku wyniosła 32,51 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia powiększyła się w czasie ostatniego kwartału o 1,62 miliarda złotych. Zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o 5% w stosunku do maja 2011 roku. Tempo przyrostu tej kwoty jest o połowę niższe niż w poprzednim analizowanym okresie. Poniżej przedstawiono łączną kwotę zaległych płatności klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązao (sierpieo 2009 sierpieo 2011, mld zł): Źródło: 12,06 14,31 16,78 19,06 21,97 25,06 28,21 30,89 VIII 2009 XI 2009 II 2010 V 2010 VIII 2010 XI 2010 II 2011 V 2011 VIII ,51 InfoDług: Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor SA, wrzesieo

46 Dokument Informacyjny Według danych z sierpnia 2010 roku, zaległe płatności wyniosły 21,91 mld zł. W ciągu roku zadłużenie zwiększyło się zatem o 48%. Dane BIG InfoMonitor wskazują, że najwyższy poziom zadłużenia jest w województwie śląskim, gdzie nie spłacane jest 6,095 miliarda złotych, a zadłużenie wzrosło o około 449 mln zł. Województwo mazowieckie również odnotowało wzrost poziomu zaległych zobowiązao i obecnie wynosi ono 4,408 mld zł. Najniższy poziom zaległych zobowiązao jest w województwie świętokrzyskim 523 mln zł. Poniżej przedstawiono łączna kwota zaległych zobowiązao w złotych oraz Liczba klientów podwyższonego ryzyka na 1000 mieszkaoców, w podziale na województwa: Województwo Łączna kwota zaległych zobowiązao w zł Liczba klientów podwyższonego ryzyka na 1000 mieszkaoców śląskie mazowieckie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie łódzkie kujawsko-pomorskie małopolskie zachodniopomorskie lubelskie warmiosko-mazurskie lubuskie podkarpackie opolskie podlaskie świętokrzyskie nieznane Razem Źródło: InfoDług: Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor SA, wrzesieo 2011 Rynek wierzytelności Głównym kryterium podziału rynku wierzytelności jest rodzaj wierzytelności. Według tego kryterium wyróżnia się wierzytelności konsumenckie (wierzytelności osób fizycznych wobec innych podmiotów) oraz wierzytelności gospodarcze (wierzytelności przedsiębiorstw wobec innych przedsiębiorstw). Z reguły wierzytelności gospodarcze nie mają charakteru masowego (tj. sytuacji gdy jeden podmiot ma wielu dłużników) cechy charakterystycznej wierzytelności konsumenckich. Dodatkowo cechą wierzytelności konsumenckich jest niższa wartośd przeciętnego zobowiązania osoby fizycznej porównując do zobowiązao przedsiębiorstw. Kolejnym kryterium podziału jest sposób działania firm windykacyjnych. Windykacja może byd prowadzona na zlecenie (inkaso), lub firma windykacyjna może dokonad zakupu portfeli wierzytelności, które będzie później windykowad we własnym zakresie

47 Dokument Informacyjny W statystykach jako rynek usług windykacyjnych przedstawia się sprawy przekazane firmom zewnętrznym do windykacji (zarówno na zlecenie, jak również drogą sprzedaży portfeli wierzytelności), więc nie jest tutaj ujmowana windykacja wewnętrzna, tj. prowadzona przez wierzycieli pierwotnych we własnym zakresie. Branża windykacyjna w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Ostatnie kilka lat przyniosło dla tej branży bardzo istotne zmiany, m.in. stworzenie możliwości zakupu portfeli wierzytelności i powstawania funduszy sekurytyzacyjnych. Rozwój rynku spowodował modyfikację oferowanych produktów i usług, zmianę ich jakości, a także istotną zmianę standardów działania przedsiębiorstw windykacyjnych. Na polskim rynku windykacyjnym (mierzonym jako suma nominalnych wartości rynku inkasa i zakupu wierzytelności) działalnośd prowadzi kilkanaście podmiotów, z czego pięd największych odpowiada za 74% rynku. Liderem rynku windykacyjnego jest spółka Kruk, której udział sięgnął poziomu 27% w Drugi największy gracz, Euler Hermes specjalizujący się w ubezpieczeniach należności, odpowiada za ok. 13% rynku, czyli ponad dwa razy mniej niż Kruk. Kancelaria prawna Lexus zajmuje trzecie miejsce z udziałem rynkowym na poziomie 12%. Poza wymienionymi spółkami, na GPW w Warszawie notowane są również: Kredyt Inkaso S.A., Pragma Inkaso S.A., Fast Finance S.A., Best S.A., EGB Investments S.A, GPM Vindexus S.A. oraz P.R.E.S.C.O Group S.A. Prognozowana wielkośd rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach (w mld zł): Źródło: Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badao nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Dominującym segmentem rynku usług windykacyjnych w Polsce będzie przez najbliższe lata windykacja na zlecenie, czyli inkaso. Jego wartośd w 2014 roku wyniesie 12,2 mld złotych. Nominalnie rynek inkaso zwiększy się w porównaniu z 2009 rokiem o 3,3 mld złotych, procentowo zaś o około 38 procent. Windykacja na zlecenie, mimo utrzymywania się dużego udziału będzie jednak w ciągu najbliższych lat tracid na znaczeniu. Wzrost drugiego segmentu rynku, czyli windykacji pakietów nabytych będzie wyższy zarówno w kategoriach nominalnych, jak i względnych. W latach wartośd przeterminowanych należności zakupionych przez firmy windykacyjne wzrośnie o 4,5 mld złotych, co oznaczad będzie, że ta częśd rynku wzrośnie o 83 procent

48 Dokument Informacyjny Prognozowana wielkośd rynku windykacji na zlecenie (inkaso) i windykacji pakietów nabytych (zakupy) w Polsce w latach (w mld zł): Źródło: Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badao nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Struktura segmentowa Rynek wierzytelności można analizowad pod kątem rodzaju zadłużenia. Obecnie można wyodrębnid 5 grup 1 : kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty korporacyjne, sektor niebankowy i sektor B2B. Według tego podziału, zobowiązania wobec banków stanowią ok. 70% wszystkich należności podlegających windykacji 2. Około 50% w tym segmencie stanowią kredyty konsumenckie. Stosunkowo niski udział kredytów hipotecznych można tłumaczyd tym, że są to zobowiązania spłacane w pierwszej kolejności. Sektor niebankowy to zobowiązania gospodarstw domowych wobec operatorów telekomunikacyjnych; z tytułu opłat za energię, czynszu; zobowiązania wobec ubezpieczycieli itp. W 2009 roku wielkośd tego typu zobowiązao stanowiła ok. 14% wierzytelności przekazanych do windykacji i w porównaniu do 2006 roku jest to wartośd niższa o 7 pp. Pozostałe 16 % stanowią zobowiązania B2B czyli zobowiązania pomiędzy przedsiębiorstwami. Wartośd tego segmentu w 2009 roku również była mniejsza niż w 2006 roku. 1 Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badao nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r., s Szacunki Instytutu Badao nad Gospodarką Rynkową zawarte w raporcie Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

49 Dokument Informacyjny Na poniższym wykresie pokazano strukturę segmentową windykowanych wierzytelności w 2006 i 2009 roku: Struktura segmentowa windykowanych wierzytelności w 2006 i 2009 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43% 50% 17% 5% 15% 21% 14% 19% 16% Kredyty Konsumenckie Kredyty Hipoteczne Kredyty korporacyjne Sektor niebankowy B2B Źródło: Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badao nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Skutecznośd windykacji w branżach Jedną z najbardziej skutecznych jest windykacja wierzytelności oferowanych przez Banki. Skutecznośd windykacji z podziałem na branżę: Branża Średnia skutecznośd Banki 11-35% Pośrednicy finansowi 9-25% Telefonia stacjonarna 9-30% Telefonia komórkowa 8-29% Telewizje kablowe 30-60% Bilety 9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe 5-20% Źródło: Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badao nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Uczestnicy rynku największe podmioty: Na polskim rynku usług windykacyjnych obecnych jest bardzo rozdrobniony pod względem ilościowym według danych IBnGR istnieje kilkaset małych i średnich firm. Jednakże widoczna jest wyraźna asymetria pod względem udziałów w rynku, gdzie kilka przedsiębiorstw ma pozycję dominującą. Według IBnGR wynika to z faktu, że dominujące podmioty dysponują nowoczesnymi narzędziami windykacyjnymi, co pozwala skuteczniej odzyskiwad wierzytelności. Jednocześnie podmioty dominujące posiadają duże zasoby finansowe pozwalające dokonywad największych akwizycji pakietów wierzytelności. Liderem rynku usług windykacyjnych w Polsce jest firma KRUK - łączna wartośd wierzytelności przekazanych firmie oraz przez firmę zakupionych daje jej blisko 27% udziału w polskim rynku windykacyjnym. Dalsze miejsca

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:... INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A., które odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku Nicolas Games Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Sporządzony na potrzeby wprowadzenia: - nie więcej niż 31.332.240 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda, - nie więcej

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IBIZA ICE CAFE Spółka Akcyjna Zwołanym na dzieo 31.01.2011 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k.

Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k. Dokument Informacyjny GoAdvisers Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII E i F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny z siedzibą w Bielanach Wrocławskich sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B i Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402 3 KSH)

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402 3 KSH) FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402 3 KSH) Ja/Działając w imieniu* (Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza Mocodawcy) Adres: PESEL/REGON/KRS*: Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii A, E, F do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 Akcji Serii A, 116.000 Akcji Serii B oraz 116.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Uchwała nr 1/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 Akcji Serii A, 116.000 Akcji Serii B oraz 116.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ DROZAPOL-PROFIL S.A. AKCJI WŁASNYCH zatwierdzony uchwałą Zarządu z dnia 20 września 2011 r.

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ DROZAPOL-PROFIL S.A. AKCJI WŁASNYCH zatwierdzony uchwałą Zarządu z dnia 20 września 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ DROZAPOL-PROFIL S.A. AKCJI WŁASNYCH zatwierdzony uchwałą Zarządu z dnia 20 września 2011 r. WPROWADZENIE Zarząd Drozapol-Profil S.A. został upoważniony przez Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro- Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzieo 29 czerwca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro- Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzieo 29 czerwca 2011 roku Projekty uchwał Euro- Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzieo 29 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej W wyniku rozliczenia w dniu 19 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY BM MEDICAL S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 100.100 Akcji Serii A, 150.150 Akcji Serii B i 94.214 Akcji Serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo