Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób"

Transkrypt

1 SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomog do 31 padziernika 2012 r. wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania (pokój B) od wtorku do pitku w godz Przed wypełnieniem poda, prosimy o uwane zapoznanie si z regulaminem przyznawania pomocy materialnej oraz z przepisami dotyczcymi obliczania dochodów i okrelajcymi członków rodziny, których dochody bierze si pod uwag. Dopuszcza si moliwo przesyłania poda listem poleconym, istnieje jednak ryzyko e błdnie wypełniony lub niekompletny wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Dlatego te zaleca si osobiste składanie poda, co pozwala na szybkie dokonanie niezbdnych korekt. Wysokoci wiadcze pomocy materialnej zostan okrelone w listopadzie, po analizie zgłoszonych wniosków i moliwociach finansowych Uczelni. Pierwsza wypłata, z wyrównaniem za padziernik, planowana jest na ostatnia dekad listopada. Osoby, które bd uprawnione do otrzymania stypendium i nie składały jeszcze swojego numeru rachunku, bd zobowizane do podania swojego numeru rachunku (ROR), na który bdzie przekazywane stypendium (załcznik nr 6) 1

2 Zasady ustalania i dokumentowania dochodu uprawniajcego do ubiegania si o stypendium socjalne w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach W ZWIZKU Z NOWELIZACJ USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH Z DNIEM 1 STYCZNIA 2012 ROKU ULEGŁ ZMIANIE WZÓR ZA WIADCZENIA Z URZDU SKARBOWEGO: ZA WIADCZENIE Z URZDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJCYM OPODATKOWANIU PODTKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRE LONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJCYM OKRES WIADCZENIOWY. (OBOWIZKOWY do złoenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego, przez studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny, równie w przypadku wystpienia dochodu zerowego. W przypadku uzyskania dochodu niepodlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym wysoko tych dochodów naley potwierdzi zawiadczeniami lub innymi dokumentami). Do dokumentów składanych wraz z wnioskiem o stypendium socjalne konieczne jest dostarczenie: Zawiadcze ( ZUS, KRUS, Z-d pracy) zawierajcych informacj o wysokoci składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres wiadczeniowy. Dokumentu informujcego o liczbie miesicy, za które dochód był otrzymywany w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres wiadczeniowy. 1. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne, uwzgldnia si dochody osigane przez: a) studenta, b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego małonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26 roku ycia, a jeeli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek, 2

3 c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i bdce na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26 roku ycia, a jeeli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek. 2. Miesiczn wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajcego do ubiegania si o stypendium socjalne, ustala si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych, z uwzgldnieniem pkt 1, z zastrzeeniem, e do dochodu nie wlicza si: a) dochodów, o których mowa w pkt 1 lit c), jeeli student jest samodzielny finansowo, b) wiadcze, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, c) wiadcze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy, d) stypendiów przyznawanych uczniom studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii europejskiej, niepodlegajcych zwrotowi rodków pochodzcych z pomocy udzielanej przez pastwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). umów midzynarodowych lub programów wykonawczych, sporzdzanych do tych umów albo midzynarodowych programów stypendialnych, e) wiadcze pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r.nr.256, poz.2572, z pón.zm.) f) wiadcze, o których mowa w art.173a,173b,ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, g) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób, h) wiadcze rodzinnych, i) wiadcze z pomocy społecznej przysługujcych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, z pón. zm.), j) dopłat bezporednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 3. Student jest samodzielny finansowo, jeeli on lub jego małonek spełnia łcznie nastpujce warunki: a) posiadał stałe ródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe ródło dochodów w roku biecym, c) jego miesiczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b), nie jest mniejszy ni 1,30 sumy kwot okrelonych w art.5.ust.1 i art.6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, tj. 782,60 d) nie złoył owiadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bd jednym z nich. Stałym ródłem dochodu studenta moe by wynagrodzenie z tytułu umowy o prac, a take midzy innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe ródło dochodu oznacza nieprzerwane ródło dochodu przez 12 miesicy w roku. W szczególnych przypadkach mona uzna ródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczcia pracy przez studenta póniej ni w styczniu. 4. Ustalenie prawa do stypendium oraz jego wypłata nastpuj na wniosek (podanie) studenta. Do wniosku o stypendium socjalne naley dołczy: a) zawiadczenia i owiadczenia stwierdzajce wysoko dochodu rodziny, w tym odpowiednio: zawiadczenia z właciwego urzdu skarbowego o wysokoci dochodów (zawiadczenie uwzgldniajce dochód, podatek naleny oraz składk na ubezpieczenie społeczne) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, jeeli dochody te podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okrelonych w art.27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, osignitym w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, dokumenty okrelajce wysoko dochodu uzyskanego przez poszczególnych członków rodziny oraz liczb miesicy, e którym dochód był osigany w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, 3

4 zawiadczenie (ZUS, KRUS, Z-d pracy) poszczególnych członków rodziny zawierajce informacj o wysokoci składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, zawiadczenia z właciwego urzdu skarbowego o wysokoci nalenego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy albo decyzj ustalajc wysoko podatku dochodowego w formie karty podatkowej, owiadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokoci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, jeeli członkowie rodziny rozliczaj si na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, pomniejszonego o naleny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, owiadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokoci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, innego dochodu niepodlegajcego opodatkowaniu,(wykaz dochodów niepodlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera pkt.5), w przypadku uzyskiwania dochodu wysoko tych dochodów naley potwierdzi zawiadczeniami lub innymi dowodami, owiadczenie o niepobieraniu wiadcze pomocy materialnej na wicej ni jednym kierunku studiów, b) inne zawiadczenia lub owiadczenia oraz dowody niezbdne do ustalenia prawa do stypendium, w tym: orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoci, informacja sdu o toczcym si postpowaniu w sprawie o adopcj lub przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekujcej si dzieckiem, która wystpiła o przysposobienie tego dziecka, wyrok sdu rodzinnego stwierdzajcego przysposobienie lub zawiadczenie sdu rodzinnego bd orodka adaptacyjno- opiekuczego o prowadzonym postpowaniu sdowym w sprawie o przysposobienie dziecka, wyrok sdu orzekajcego rozwód lub separacj, orzeczenie sdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zawiadczenie o uczszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyszej, zawiadczenie z urzdu pracy potwierdzajce fakt pozostawania studenta bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, o ile jest on studentem studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków rodziny studenta zarówno w przypadku studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zawiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwikszonej wysokoci z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie ni dom studencki, owiadczenie o zamieszkaniu w innym obiekcie ni dom studenta Akademii muzycznej im. Karola Szymanowskiego, owiadczenie o zamieszkaniu z niepracujcym małonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w innym obiekcie ni dom studencki. c) inne dokumenty, w zalenoci od indywidualnej sytuacji rodziny: zawiadczenie właciwego organy gminy o wielkoci gospodarstwa rolnego wyraonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, umow dzierawy, w przypadku oddania czci lub całoci znajdujcego si w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzieraw, na podstawie umowy zawartej stosownie dom przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzieraw w zwizku z pobieraniem renty okrelonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 4

5 obszarów wiejskich ze rodków pochodzcych z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. Renty strukturalne), umow zawart w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uytkowania przez rolnicz spółdzielni produkcyjn, wyrok sdu zasdzajcego alimenty na rzecz osób w rodzinie, protokół z posiedzenia zawierajcego tre ugody sdowej lub zatwierdzon przez sd ugod zawart przed mediatorem, zawiadczenie komornika o całkowitej lub czciowej bezskutecznoci egzekucji alimentów, zawiadczenie komornika o wysokoci wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niszych ni zasdzone wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, zawiadczenie komornika o wysokoci wyegzekwowanych alimentów, gdy prowadzona jest egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyszych ni zasadzone wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, przekazy lub przelewy pienine dokumentujce wysoko alimentów, jeeli członkowie s zobowizani wyrokiem lub ugod sdow do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, dokument okrelajcy wysoko uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesica przez studenta lub członka rodziny, akt urodzenia dziecka lub rodzestwa lub inny dokument urzdowy potwierdzajcy jego wiek, a jeli si uczy zawiadczenie ze szkoły lub szkoły wyszej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoci, w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna powyej 26 roku ycia, akt zgonu w przypadku mierci członka rodziny, zawiadczenie potwierdzajce przebywanie członka rodziny studenta w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie, inne, d) wymagane dokumenty składane s w oryginale lub kopii. Kopi dokumentów niezbdnych do przyznania prawa do wiadcze pomocy materialnej moe uwierzytelni pracownik działu nauki i nauczania, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. 5. Przez dochody niepodlegajce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumie si: renty okrelone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, wiadczenia pienine oraz ryczałt energetyczny okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach przysługujcych ołnierzom zastpczej słuby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny okrelone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wiadczenie pienine okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym przysługujcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz Niemieck lub Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działa wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 5

6 inwalidztwo powstało w zwizku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, zasiłki chorobowe okrelone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpiecze społecznych, rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzdów pastw obcych, organizacji midzynarodowych lub midzynarodowych instytucji finansowych, pochodzce ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pastwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad Ministrów, właciwego ministra lub agencje rzdowe, w tym równie w przypadkach, gdy przekazanie tych rodków jest dokonywane za porednictwem podmiotu upowanionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuy ma ta pomoc, nalenoci ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych majcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajcych czasowo za granic - w wysokoci odpowiadajcej równowartoci diet z tytułu podróy słubowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery budetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z pón. zm.), nalenoci pienine wypłacone policjantom, ołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uytych poza granicami pastwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił pastwa albo pastw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a take nalenoci pienine wypłacone ołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełnicym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji midzynarodowych i sił wielonarodowych, nalenoci pienine ze stosunku słubowego otrzymywane w czasie słuby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie okrelone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyszym orz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznawane uczniom lub studentom. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z pełnieniem obowizków społecznych i obywatelskich, nalenoci pienine otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gocinnych w budynkach mieszkalnych połoonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyywienia tych osób, dodatki za tajne nauczanie okrelone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz i Nr 213, poz. 2081), dochody uzyskane z działalnoci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okrelonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, ekwiwalenty pienine za deputaty wglowe okrelone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego "Polskie Koleje Pastwowe", ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego wgla okrelone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wgla kamiennego w latach , 6

7 wiadczenia okrelone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granic Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granic Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowizkowe ubezpieczenie społeczne i obowizkowe ubezpieczenie zdrowotne, renty okrelone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zaliczk alimentacyjn okrelon w przepisach o postpowaniu wobec dłuników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wiadczenia pienine wypłacone w przypadku bezskutecznoci egzekucji alimentów. 6. Przecitny miesiczny dochód przypadajcy na osob w rodzinie ustala si dzielc łczn kwot dochodów netto uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny przez liczb miesicy, w których ten dochód otrzymywali, a nastpnie sumujc dochód miesiczny netto poszczególnych członków rodziny i dzielc przez liczb członków rodziny. 7. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowizania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym złoenie wniosku odejmuje si kwot zapłaconych alimentów. 8. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie, ustalajc dochód rodziny w przeliczeniu na osob, nie uwzgldnia si osoby przebywajcej w tej instytucji. 9. W przypadku gdy do ustalenia wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne przyjmuje si dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala si na podstawie powierzchni uytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokoci przecitnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(dz. U. z 2006r, Nr 136, poz.969, z pón. zm.). W przypadku uzyskania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje si. 10. W przypadku, gdy członek rodziny osiga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje si ich przeliczenia na podstawie redniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstaw ustalenia prawa do stypendium. 11. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osigał w roku kalendarzowym stanowicym podstaw ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia dokonuje si na podstawie redniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesica, w którym uzyskał dochód. 12. Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakoczeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego a take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjtkiem rent przyznawanych rolnikom w zwizku z przekazaniem lub dzieraw gospodarstwa rolnego, rozpoczciem pozarolniczej działalnoci gospodarczej. 7

8 uzyskaniem zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyskiego przysługujcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 13. Przy uzyskaniu dochodu przez członka rodziny zarówno w kraju jak i za granic do wniosku naley dołczy dokument potwierdzajcy uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysoko uzyskanego dochodu. W przypadku uzyskania przez studenta lub członka rodziny dochodu po roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, ustalajc dochód studenta oraz członka jego rodziny uzyskany w tym roku dochód dzieli si przez liczb miesicy, w których dochód ten został osignity, jeeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do wiadcze pomocy materialnej. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, po roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, dochód ich ustala si na podstawie dochodu studenta lub członka jego rodziny, powikszonego o kwot uzyskanego dochodu z miesica nastpujcego po miesicu, w którym dochód został osignity, jeeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do wiadcze pomocy materialnej. 14. Utrata dochodu oznacza utrat dochodu spowodowan: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utrat prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, utrat zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utrat zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego a take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjtkiem rent przyznawanych rolnikom w zwizku z przekazaniem lub dzieraw gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalnoci gospodarczej, utrat zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyskiego, przysługujcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrat zasdzonych wiadcze alimentacyjnych w zwizku ze mierci osoby zobowizanej do tych wiadcze. 15. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalajc dochód, nie uwzgldnia si dochodu utraconego. 16. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokoci niszej lub wyszej od ustalonej wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowicego podstaw ustalenia prawa do stypendium wlicza si alimenty w otrzymywanej wysokoci. 8

w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek.

w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek. STYPENDIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH Zanim wypełnisz wniosek przeczytaj 1. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne,

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób. w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania (pokój B)

Informujemy, e wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób. w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania (pokój B) SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomog mona składa do 5 kadego miesica w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr ... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym...

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego 1. Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

Doktorancka Komisja Stypendialna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Doktorancka Komisja Stypendialna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Załcznik nr 1... Katowice, dnia... Nazwisko i imi...... Numer albumu Rok studiów Data wpływu..... WYDZIAŁ.. w zakresie.. Forma studiów stacjonarne niestacjonarne Numer rejestru Osoba przyjmujca wniosek..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły) Oświadczam, że...... (podpis

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły)...... (podpis osoby ubiegającej się składającej

Bardziej szczegółowo

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr 1... (imię i nazwisko studenta) Studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

dochody opodatkowane

dochody opodatkowane zaświadczenie Urząd skarbowy (wzór nr 1) dochody opodatkowane oświadczenia - wzory: 3, 4 przy dochodach nieopodatkowanych WZÓR NR 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki I. Imię i nazwisko studenta/studentki...pesel... 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców... II. Rodzina

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) z2... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia. WZÓR Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bielski OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ń Ą Ł Ś Ś ń Ł Ę ĘŚĆ ż ć ż ć ż ć ż ć ć ń ń ż ć ż ć ć ć Ś ź Ś Ć ż ż ń ń Ś ń ń Ś ż Ó ż ń ż ż ć ń Ż ż ż ć ż ń ż ż ć ż ż ż ż ź ż ż Ś ź ż ń ż ż ż ż ź ż ż ż Ę ż ż ż ż Ą Ł Ń ż ć ń ż ć ż ć Ś Ł Ą Ó Ś Ó ź Ą Ę Ą Ł

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ...

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ... Załącznik Nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 I. Imię i nazwisko studenta/studentki..., II. 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców...

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców... Nr Projektu: Tytuł Projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2006/2007 O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta. r.pr. Piotr Szumliński

Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta. r.pr. Piotr Szumliński Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta r.pr. Piotr Szumliński 1 Regulacje prawne ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572);

Bardziej szczegółowo

Wysokości świadczeń pomocy materialnej zostaną określone w październiku,po analizie zgłoszonych dochodów i możliwościach finansowych Uczelni.

Wysokości świadczeń pomocy materialnej zostaną określone w październiku,po analizie zgłoszonych dochodów i możliwościach finansowych Uczelni. SZANOWNI STUDENCI, Informujemy, że podania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej można składać w terminie od 1 października do 25 października 2010 roku w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33,

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI STUDENCI do 5 każdego miesiąca 602 zł netto.

SZANOWNI STUDENCI do 5 każdego miesiąca 602 zł netto. SZANOWNI STUDENCI Informujemy, że podania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej można składać w terminie do 5 każdego miesiąca w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania

Bardziej szczegółowo

Nieobowiązująca wersja formularza!

Nieobowiązująca wersja formularza! Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Nieobowiązująca wersja formularza! Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Warszawa, dn.... Uczelniana Komisja Stypendialna Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO I. Dane osoby ubiegającej się o stypendium. Nazwisko i imię Nr albumu Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005.

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005. ...... /miejsowość/ /data/ Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej wniosek. Miesięczny dochód na osobę Zmiana miesięcznego dochodu na osobę WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Konto: W N I O S E K

Konto: W N I O S E K ... (imię i nazwisko doktoranta) (adres zamieszkania) (telefon, e-mail) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 133 Rektora UMK Studia stacjonarne/niestacjonarne*... (nr albumu doktoranta)... (dyscyplina i rok

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego Załącznik nr 2 szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego... (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r.

Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie narzędzie pomocnicze do prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Załączone zaświadczenia

Załączone zaświadczenia Wniosek o stypendium: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, (na podst. art. 173, ust.1, p1, ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej SZANOWNI STUDENCI Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej można składać w terminie: do 28 października 2013 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić):

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić): ...... dnia... 20... (nazwisko i imię doktoranta)... ( imię ojca i matki) PESEL nr albumu. Doktorant... roku w roku akad.... Kierunek... Pan(i) Dziekan Wydziału... Forma studiów: stacjonarne niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... Uzyskałam/em dochód

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK STYPENDIUM SOCJALNE

PRZEWODNIK STYPENDIUM SOCJALNE PRZEWODNIK STYPENDIUM SOCJALNE I. Ustalanie składu rodziny Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej SZANOWNI DOKTORANCI Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej można składać w terminie: do 31 października 2014 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU. Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU. Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany Załącznik nr 5 OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany 1. Oświadczenie obejmuje następujące dochody,

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej SZANOWNI STUDENCI Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę ) można składać od 15 września do 15 października

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu stypendialnego Powiatu Parczewskiego, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU STUDENTA, OD KTÓREGO ZALEŻY PRAWO DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

ZASADY USTALANIA DOCHODU STUDENTA, OD KTÓREGO ZALEŻY PRAWO DO STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów SWEiZ w Łodzi ZASADY USTALANIA DOCHODU STUDENTA, OD KTÓREGO ZALEŻY PRAWO DO STYPENDIUM SOCJALNEGO 1 Dochód studenta i członków jego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*) Stan cywilny Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej ( wnioski

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej ( wnioski SZANOWNI DOKTORANCI Informujemy, że wnioski w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej ( wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę ) można składać w terminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 30 marca 2006 r. Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie realizacji projektu stypendialnego Europejskie Stypendia Studenckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 Załcznik do uchwały Nr XLVIII/584/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 1 1. Regulamin okrela zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załączniki Nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk nr) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Data złożenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 1) stypendium socjalnego,* 2) dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium...

Proszę o przyznanie stypendium... Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Osoby ubiegające się o pomoc materialną na rok akademicki 2008/2009 Podania/wnioski/ proszę składać do dnia 17 października br.

Uwaga! Osoby ubiegające się o pomoc materialną na rok akademicki 2008/2009 Podania/wnioski/ proszę składać do dnia 17 października br. Uwaga! Osoby ubiegające się o pomoc materialną na rok akademicki 2008/2009 Podania/wnioski/ proszę składać do dnia 17 października br. /piątek/ I. Wykaz dokumentów określających dochód rodziny studenta,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

Studia. ... stacjonarne/niestacjonarne*

Studia. ... stacjonarne/niestacjonarne* Studia... stacjonarne/niestacjonarne* (imię i nazwisko studenta) pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Załącznik nr 4 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na rok akademicki.../... stypendium socjalne* stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Numer zaświadczenia. DANE PODATNIKA Numer PESEL 1) Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia DANE MAŁŻONKA 2)

WZÓR. Numer zaświadczenia. DANE PODATNIKA Numer PESEL 1) Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia DANE MAŁŻONKA 2) ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016 Data złożenia wniosku Podpis pracownika dziekanatu. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016 Komisja stypendialna Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej MWSLiT we Wrocławiu Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej Wniosek... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA - 1 - Załącznik nr 2 ZASADY USTALANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA 1. Ilekroć mówimy o dochodzie po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób oznacza to: a) przychody podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Załącznik nr 4 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na rok akademicki.../... stypendium socjalne * stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Dz. U. Nr 105 poz.882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konto: - - - - - - W N I O S E K

Konto: - - - - - - W N I O S E K ... (imię i nazwisko doktoranta)...... (adres zamieszkania)... (telefon, e-mail) Studia stacjonarne/niestacjonarne* Załącznik nr 2... (nr albumu doktoranta)... (dyscyplina i rok studiów) Konto: - - - -

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu. Nr telefonu

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu. Nr telefonu Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu Wniosek o przyznanie stypendium,,wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne z Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny doktoranta

Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny doktoranta I. Postanowienia Ogólne Załącznik nr 10 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Szczegółowe zasady obliczania dochodu

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny studenta

Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny studenta I. Postanowienia Ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UŚ nr 159 z dnia 17 października 2014 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko studenta PESEL...TEL Imiona rodziców... 4.Adres zameldowania na pobyt stały Nazwa i adres uczelni...

1. Imię i nazwisko studenta PESEL...TEL Imiona rodziców... 4.Adres zameldowania na pobyt stały Nazwa i adres uczelni... Załącznik Nr 1 WNIOSEK ( nr ewiden. S/.../...) O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Imię i nazwisko studenta... 2. PESEL...TEL....

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej SZANOWNI STUDENCI Informujemy, że wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę ) można składać do 5-go dnia każdego miesiąca

Bardziej szczegółowo