Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób"

Transkrypt

1 SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomog do 31 padziernika 2012 r. wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania (pokój B) od wtorku do pitku w godz Przed wypełnieniem poda, prosimy o uwane zapoznanie si z regulaminem przyznawania pomocy materialnej oraz z przepisami dotyczcymi obliczania dochodów i okrelajcymi członków rodziny, których dochody bierze si pod uwag. Dopuszcza si moliwo przesyłania poda listem poleconym, istnieje jednak ryzyko e błdnie wypełniony lub niekompletny wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Dlatego te zaleca si osobiste składanie poda, co pozwala na szybkie dokonanie niezbdnych korekt. Wysokoci wiadcze pomocy materialnej zostan okrelone w listopadzie, po analizie zgłoszonych wniosków i moliwociach finansowych Uczelni. Pierwsza wypłata, z wyrównaniem za padziernik, planowana jest na ostatnia dekad listopada. Osoby, które bd uprawnione do otrzymania stypendium i nie składały jeszcze swojego numeru rachunku, bd zobowizane do podania swojego numeru rachunku (ROR), na który bdzie przekazywane stypendium (załcznik nr 6) 1

2 Zasady ustalania i dokumentowania dochodu uprawniajcego do ubiegania si o stypendium socjalne w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach W ZWIZKU Z NOWELIZACJ USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH Z DNIEM 1 STYCZNIA 2012 ROKU ULEGŁ ZMIANIE WZÓR ZA WIADCZENIA Z URZDU SKARBOWEGO: ZA WIADCZENIE Z URZDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJCYM OPODATKOWANIU PODTKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRE LONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJCYM OKRES WIADCZENIOWY. (OBOWIZKOWY do złoenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego, przez studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny, równie w przypadku wystpienia dochodu zerowego. W przypadku uzyskania dochodu niepodlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym wysoko tych dochodów naley potwierdzi zawiadczeniami lub innymi dokumentami). Do dokumentów składanych wraz z wnioskiem o stypendium socjalne konieczne jest dostarczenie: Zawiadcze ( ZUS, KRUS, Z-d pracy) zawierajcych informacj o wysokoci składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres wiadczeniowy. Dokumentu informujcego o liczbie miesicy, za które dochód był otrzymywany w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres wiadczeniowy. 1. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne, uwzgldnia si dochody osigane przez: a) studenta, b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego małonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26 roku ycia, a jeeli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek, 2

3 c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i bdce na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26 roku ycia, a jeeli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek. 2. Miesiczn wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajcego do ubiegania si o stypendium socjalne, ustala si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych, z uwzgldnieniem pkt 1, z zastrzeeniem, e do dochodu nie wlicza si: a) dochodów, o których mowa w pkt 1 lit c), jeeli student jest samodzielny finansowo, b) wiadcze, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, c) wiadcze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy, d) stypendiów przyznawanych uczniom studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii europejskiej, niepodlegajcych zwrotowi rodków pochodzcych z pomocy udzielanej przez pastwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). umów midzynarodowych lub programów wykonawczych, sporzdzanych do tych umów albo midzynarodowych programów stypendialnych, e) wiadcze pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r.nr.256, poz.2572, z pón.zm.) f) wiadcze, o których mowa w art.173a,173b,ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, g) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób, h) wiadcze rodzinnych, i) wiadcze z pomocy społecznej przysługujcych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, z pón. zm.), j) dopłat bezporednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 3. Student jest samodzielny finansowo, jeeli on lub jego małonek spełnia łcznie nastpujce warunki: a) posiadał stałe ródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe ródło dochodów w roku biecym, c) jego miesiczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b), nie jest mniejszy ni 1,30 sumy kwot okrelonych w art.5.ust.1 i art.6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, tj. 782,60 d) nie złoył owiadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bd jednym z nich. Stałym ródłem dochodu studenta moe by wynagrodzenie z tytułu umowy o prac, a take midzy innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe ródło dochodu oznacza nieprzerwane ródło dochodu przez 12 miesicy w roku. W szczególnych przypadkach mona uzna ródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczcia pracy przez studenta póniej ni w styczniu. 4. Ustalenie prawa do stypendium oraz jego wypłata nastpuj na wniosek (podanie) studenta. Do wniosku o stypendium socjalne naley dołczy: a) zawiadczenia i owiadczenia stwierdzajce wysoko dochodu rodziny, w tym odpowiednio: zawiadczenia z właciwego urzdu skarbowego o wysokoci dochodów (zawiadczenie uwzgldniajce dochód, podatek naleny oraz składk na ubezpieczenie społeczne) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, jeeli dochody te podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okrelonych w art.27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, osignitym w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, dokumenty okrelajce wysoko dochodu uzyskanego przez poszczególnych członków rodziny oraz liczb miesicy, e którym dochód był osigany w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, 3

4 zawiadczenie (ZUS, KRUS, Z-d pracy) poszczególnych członków rodziny zawierajce informacj o wysokoci składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, zawiadczenia z właciwego urzdu skarbowego o wysokoci nalenego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy albo decyzj ustalajc wysoko podatku dochodowego w formie karty podatkowej, owiadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokoci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, jeeli członkowie rodziny rozliczaj si na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, pomniejszonego o naleny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, owiadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokoci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, innego dochodu niepodlegajcego opodatkowaniu,(wykaz dochodów niepodlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera pkt.5), w przypadku uzyskiwania dochodu wysoko tych dochodów naley potwierdzi zawiadczeniami lub innymi dowodami, owiadczenie o niepobieraniu wiadcze pomocy materialnej na wicej ni jednym kierunku studiów, b) inne zawiadczenia lub owiadczenia oraz dowody niezbdne do ustalenia prawa do stypendium, w tym: orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoci, informacja sdu o toczcym si postpowaniu w sprawie o adopcj lub przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekujcej si dzieckiem, która wystpiła o przysposobienie tego dziecka, wyrok sdu rodzinnego stwierdzajcego przysposobienie lub zawiadczenie sdu rodzinnego bd orodka adaptacyjno- opiekuczego o prowadzonym postpowaniu sdowym w sprawie o przysposobienie dziecka, wyrok sdu orzekajcego rozwód lub separacj, orzeczenie sdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zawiadczenie o uczszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyszej, zawiadczenie z urzdu pracy potwierdzajce fakt pozostawania studenta bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, o ile jest on studentem studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków rodziny studenta zarówno w przypadku studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zawiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwikszonej wysokoci z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie ni dom studencki, owiadczenie o zamieszkaniu w innym obiekcie ni dom studenta Akademii muzycznej im. Karola Szymanowskiego, owiadczenie o zamieszkaniu z niepracujcym małonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w innym obiekcie ni dom studencki. c) inne dokumenty, w zalenoci od indywidualnej sytuacji rodziny: zawiadczenie właciwego organy gminy o wielkoci gospodarstwa rolnego wyraonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, umow dzierawy, w przypadku oddania czci lub całoci znajdujcego si w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzieraw, na podstawie umowy zawartej stosownie dom przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzieraw w zwizku z pobieraniem renty okrelonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 4

5 obszarów wiejskich ze rodków pochodzcych z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. Renty strukturalne), umow zawart w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uytkowania przez rolnicz spółdzielni produkcyjn, wyrok sdu zasdzajcego alimenty na rzecz osób w rodzinie, protokół z posiedzenia zawierajcego tre ugody sdowej lub zatwierdzon przez sd ugod zawart przed mediatorem, zawiadczenie komornika o całkowitej lub czciowej bezskutecznoci egzekucji alimentów, zawiadczenie komornika o wysokoci wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niszych ni zasdzone wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, zawiadczenie komornika o wysokoci wyegzekwowanych alimentów, gdy prowadzona jest egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyszych ni zasadzone wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, przekazy lub przelewy pienine dokumentujce wysoko alimentów, jeeli członkowie s zobowizani wyrokiem lub ugod sdow do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, dokument okrelajcy wysoko uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesica przez studenta lub członka rodziny, akt urodzenia dziecka lub rodzestwa lub inny dokument urzdowy potwierdzajcy jego wiek, a jeli si uczy zawiadczenie ze szkoły lub szkoły wyszej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoci, w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna powyej 26 roku ycia, akt zgonu w przypadku mierci członka rodziny, zawiadczenie potwierdzajce przebywanie członka rodziny studenta w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie, inne, d) wymagane dokumenty składane s w oryginale lub kopii. Kopi dokumentów niezbdnych do przyznania prawa do wiadcze pomocy materialnej moe uwierzytelni pracownik działu nauki i nauczania, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. 5. Przez dochody niepodlegajce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumie si: renty okrelone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, wiadczenia pienine oraz ryczałt energetyczny okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach przysługujcych ołnierzom zastpczej słuby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny okrelone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wiadczenie pienine okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym przysługujcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz Niemieck lub Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działa wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 5

6 inwalidztwo powstało w zwizku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, zasiłki chorobowe okrelone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpiecze społecznych, rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzdów pastw obcych, organizacji midzynarodowych lub midzynarodowych instytucji finansowych, pochodzce ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pastwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad Ministrów, właciwego ministra lub agencje rzdowe, w tym równie w przypadkach, gdy przekazanie tych rodków jest dokonywane za porednictwem podmiotu upowanionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuy ma ta pomoc, nalenoci ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych majcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajcych czasowo za granic - w wysokoci odpowiadajcej równowartoci diet z tytułu podróy słubowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery budetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z pón. zm.), nalenoci pienine wypłacone policjantom, ołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uytych poza granicami pastwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił pastwa albo pastw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a take nalenoci pienine wypłacone ołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełnicym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji midzynarodowych i sił wielonarodowych, nalenoci pienine ze stosunku słubowego otrzymywane w czasie słuby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie okrelone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyszym orz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznawane uczniom lub studentom. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z pełnieniem obowizków społecznych i obywatelskich, nalenoci pienine otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gocinnych w budynkach mieszkalnych połoonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyywienia tych osób, dodatki za tajne nauczanie okrelone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz i Nr 213, poz. 2081), dochody uzyskane z działalnoci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okrelonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, ekwiwalenty pienine za deputaty wglowe okrelone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego "Polskie Koleje Pastwowe", ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego wgla okrelone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wgla kamiennego w latach , 6

7 wiadczenia okrelone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granic Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granic Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowizkowe ubezpieczenie społeczne i obowizkowe ubezpieczenie zdrowotne, renty okrelone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zaliczk alimentacyjn okrelon w przepisach o postpowaniu wobec dłuników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wiadczenia pienine wypłacone w przypadku bezskutecznoci egzekucji alimentów. 6. Przecitny miesiczny dochód przypadajcy na osob w rodzinie ustala si dzielc łczn kwot dochodów netto uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny przez liczb miesicy, w których ten dochód otrzymywali, a nastpnie sumujc dochód miesiczny netto poszczególnych członków rodziny i dzielc przez liczb członków rodziny. 7. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowizania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym złoenie wniosku odejmuje si kwot zapłaconych alimentów. 8. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie, ustalajc dochód rodziny w przeliczeniu na osob, nie uwzgldnia si osoby przebywajcej w tej instytucji. 9. W przypadku gdy do ustalenia wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne przyjmuje si dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala si na podstawie powierzchni uytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokoci przecitnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(dz. U. z 2006r, Nr 136, poz.969, z pón. zm.). W przypadku uzyskania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje si. 10. W przypadku, gdy członek rodziny osiga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje si ich przeliczenia na podstawie redniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstaw ustalenia prawa do stypendium. 11. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osigał w roku kalendarzowym stanowicym podstaw ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia dokonuje si na podstawie redniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesica, w którym uzyskał dochód. 12. Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakoczeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego a take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjtkiem rent przyznawanych rolnikom w zwizku z przekazaniem lub dzieraw gospodarstwa rolnego, rozpoczciem pozarolniczej działalnoci gospodarczej. 7

8 uzyskaniem zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyskiego przysługujcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 13. Przy uzyskaniu dochodu przez członka rodziny zarówno w kraju jak i za granic do wniosku naley dołczy dokument potwierdzajcy uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysoko uzyskanego dochodu. W przypadku uzyskania przez studenta lub członka rodziny dochodu po roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, ustalajc dochód studenta oraz członka jego rodziny uzyskany w tym roku dochód dzieli si przez liczb miesicy, w których dochód ten został osignity, jeeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do wiadcze pomocy materialnej. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, po roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, dochód ich ustala si na podstawie dochodu studenta lub członka jego rodziny, powikszonego o kwot uzyskanego dochodu z miesica nastpujcego po miesicu, w którym dochód został osignity, jeeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do wiadcze pomocy materialnej. 14. Utrata dochodu oznacza utrat dochodu spowodowan: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utrat prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, utrat zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utrat zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego a take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjtkiem rent przyznawanych rolnikom w zwizku z przekazaniem lub dzieraw gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalnoci gospodarczej, utrat zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyskiego, przysługujcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrat zasdzonych wiadcze alimentacyjnych w zwizku ze mierci osoby zobowizanej do tych wiadcze. 15. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalajc dochód, nie uwzgldnia si dochodu utraconego. 16. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokoci niszej lub wyszej od ustalonej wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowicego podstaw ustalenia prawa do stypendium wlicza si alimenty w otrzymywanej wysokoci. 8

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI W SEMESTRZE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo