Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ń Ą Ł Ś Ś ń Ł Ę ĘŚĆ ż ć ż ć ż ć ż ć

2 ć ń ń ż ć ż ć ć ć Ś ź Ś Ć ż ż ń ń Ś ń ń Ś ż Ó ż ń

3 ż ż ć ń Ż ż ż ć ż ń ż ż ć

4 ż ż ż ż ź ż ż Ś ź ż ń ż ż ż ż ź ż ż ż Ę ż ż ż ż Ą Ł Ń ż ć ń ż ć ż ć

5 Ś Ł Ą Ó Ś Ó ź Ą Ę Ą Ł ż Ś ż Ś ż ć ż

6 Ś Ł Ą Ę Ł Ó Ó Ą Ę Ą Ę Ą Ł ż ć ż Ę ż Ę ż ź ź ć

7 Ś Ł Ą Ó Ą Ę Ą Ł ż ż ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ń ń ń ń ż Ś ż ż ć ż Ś ż ń ż ź Ź

8 należnocipieniżne wypacone policjantom, zonierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziau w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia si państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należnoci pieniżne wypacone żonierzom. policjantom, celnikom i pracownikom penicym funkcje obserwatorw w misjach pokojowych organizacji midzynarodowych i si wielonarodowych. należności pieniżne ze stosunku suzbowego otrzymywane w czasie sużby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Bzdu obliczone za okres, w ktrym osoby te uzyskay dochd, dochody czonkw rolniczych spdzielni produkcyjnych z tytuu czonkostwa w rolniczej spdzielni produkcyjnej, pomniejszone o skadki na ubezpieczenia spoeczne, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pźn. zm., stypendia doktoranckie okrelone w art, 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz, 857, z pźn. zm. oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osb fizycznych, otrzymywanych przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z penieniem obowizkw spoecznych i obywatelskich, naleznoci pieniżne otrzymywane z tytuu wynajmu pokoi gocinnychw budynkach mieszkalnych poożonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytuu wyżywienia tych osb, dodatki za tajne nauczanie okrelone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 z pźn. zm., r. - Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, dochody uzyskane z dziaalnocigospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okrelonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, ekwiwalenty pieniżne za deputaty wglowe okrelone w przepisach o komercj alizacji, restrukturyzacji przedsibiorstwa państwowego,,polskie Koleje Państwowe", i prywatyzacji ekwiwalenty z tytuu prawa do bezpatnego wgla okrelone w przepisach o restrukturyzacji grnictwa wgla kamiennego w latach , wiadczenia okrelone w przepisach o wykonywaniu mandatu posa i senatora, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego. dochody uzyskiwane za granic Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapacone za granic Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz skadki na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne i obowizkowe ubezpieczenie zdrowotne, renty okrelone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich ze rodkw pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rżecz Rozwoju Obszarw Wiejskich, zaliczk alimentacyjn okrelonw przepisach o postpowaniu wobec dużnikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wiadczenia pieniżne wypacane w przypadku bezskutecznoci egzekucji alimentw pomoc materialn o charakterze socjalnym okrelon w art.90c ust.2 ustawy zdnia7 wrzenia1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz.2572,z pźn,zm.) oraz pomoc materialn okrelon w art. 173 ust. 1 pkt 1,2i8, art. 173a, art. 199 ust, 1 pkt 1,2i4 iart. 199a ustawy zdnia27 lipca 2005 r, -Prawo o szkolnictwiewyższym. Stypendia, o ktrych mowa w pouczeniu, ktre powinny być wykazane jako dochd niepodlegajcy opodatkowaniu to m.in.: 1) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 2\ przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo r. o stopniach naukowych o szkolnictwie wyższym, a) stypendia doktoranckie, okrelone w art. 200 ww. ustawy b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak: - stypendia dotyczce studentw, okrelone w art. 173 ust. 1 pkt 1,2i8 ww. ustawy, stypendia dotyczce doktorantw, okrelone w art. 199 ust. 1 pkt 1,2i 4 ww. ustawy, pomoc materialna dla doktorantw przyznawana zgodnie z art. 199a ww. ustawy przez jednostki samorzdu terytorialnego na zasadach okrelonych w art. 173a ww. ustawy, 3) stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2O1O r. o sporcie, 4) stypendium szkolne oraz zasiek szkolny (tj. stypendia materialne o charakterze socjalnym) wynikajce z ustawy z dnia 7 wrzenia 'l 991 r. o systemie owiaty. Owiadczam, że zapoznaam/zapoznaem si z powyższym pouczeniem. (miejscowoć,data i podpis osoby skadajcej owiadczenie) _2_

9 Ś Ą Ł ż ŚĆ ż ż ć

10 ż ż ź ż ż ż ż Ę ż ż ż ń Ę ź ż ż ż ź ż ż

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

WIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJ

WIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJ ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

Nieobowiązująca wersja formularza!

Nieobowiązująca wersja formularza! Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Nieobowiązująca wersja formularza! Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: Zatqcznik nr 15

Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: Zatqcznik nr 15 Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: w sprawie Zatqcznik nr 15 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTULU URODZENIA Sl^ DZIECKA Cz^sc I 1. Dane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)...

1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... Data przyjęcia wniosku przez Komórkę organizacyjną..... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w roku akad. 20.../20... Stypendium socjalne.

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez...

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... ... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Załącznik nr 4 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na rok akademicki.../... stypendium socjalne* stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

o stypendium socjalnego; o stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie

o stypendium socjalnego; o stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie *WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Gdańsk, dn... ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20 /20 : na rok akademicki /semestr zimowy / semestr letni *)

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016)

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016) Nr wniosku:... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2015 r. Podpis:.... Kwota do wypłaty:.. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra tel. 075/ 64-73-282 Nr kolejny wniosku...... (data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane osoby ubiegajacej sie o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytuiu urodzenia s\q dziecka.

1. Dane osoby ubiegajacej sie o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytuiu urodzenia s\q dziecka. Nazwa organu wlasciwego prowadzacego postqpov/anie wsprawie swiadczeri rodzinnych: 0 rpd.ek I'omucy Spolccznej - Sgkeja Iwiadezert Rodzinnych - Adres: 21t02 W\m^, 111. Lubelska 121 tel. (681^ 75R-10-60

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta OGÓLNE ZASADY OBLICZANIA DOCHODU 1. Ilekroć mowa jest o dochodzie oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej ul. Grudziądzka 9 15, 85 130 Bydgoszcz CZĘŚĆ I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z

Bardziej szczegółowo