STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata z prognozą do roku 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata z prognozą do roku 2020 Rysunek 1 MIELEC,2007

2

3 Opracowanie: BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY Ul. KRAKOWSKA Tarnów ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Stanisław Lis Koordynator Zespołu, Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG mgr inŝ. Lucyna Krupa Prezes Zarządu TFK, Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG mgr Małgorzata Michałek mgr Janusz Gozdek Prawnik mgr Stanisława Konopka Dyrektor Biura Projektów Specjalista ds. opracowania i obsługi projektów Referent ds. rozwoju regionalnego Specjalista ds. zarządzania strategicznego Arkadiusz Mikuła Projektant, konsultant mgr Józef Komarewicz Skład i korekta: Biuro Projektów TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY Wydruk: Józef Komarewicz Kierownik Oficyny Wydawniczej PDK, specjalista ds. public relations, Oficyna Wydawnicza PDK TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY Specjalista ds. opracowania i obsługi projektów Specjalista ds. public relations, Rzecznik prasowy , fax: Na zlecenie Gminy Miejskiej Mielec Na podstawie umowy Nr BPI - 1/2007 zawartej w dniu 1 lutego 2007 r. pomiędzy: Gminą Miejską Mielec, z siedzibą: Mielec, ul. S. śeromskiego 26, reprezentowaną przez: Pana Janusza Chodorowskiego Prezydenta Miasta Mielec zwaną dalej Zamawiającym, a Tarnowską Fundacją Kultury mającą swoją siedzibę: ul. Krakowska 18/4; Tarnów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie pod nr , reprezentowaną przez: Lucynę Krupa Prezesa Zarządu TFK, NIP: zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

4 Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego MIASTA MIELEC SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE STRESZCZENIE CZEŚĆ I- Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna ANALIZA SWOT Analiza sytuacji obecnej miasta Mielec Dane podstawowe Gospodarka miasta Infrastruktura techniczna Środowisko naturalne Kapitał społeczny Warunki socjalno bytowe Zarys polityki państwa a Strategia Miasto i region Analiza SWOT CZEŚĆ II- Cele i sformułowania Strategii Wizja Misja Cele strategiczne Matryca-powiązanie celów strategicznych z celami dokumentów strategicznych określających rozwój miasta Mielca, regionu i kraju Obszary strategiczne Rozwój zasobów ludzkich Rozwój przedsiębiorczości Zagospodarowanie przestrzenne Infrastruktura techniczna i społeczna Środowisko naturalne Rewitalizacja miasta Budownictwo mieszkaniowe, w tym komunalne i socjalne Współpraca zewnętrzna Współpraca regionalna Współpraca zagraniczna CZEŚĆ III- Prognoza finansowa strategii rozwoju społeczno gospodarczego miasta Analiza budŝetów Gminy lata Prognoza dochodów i wydatków gminy na lata Ocena moŝliwości finansowych gminy w zakresie realizacji inwestycji Prognoza moŝliwości inwestycyjnych Gminy Miejskiej Mielec Mapa pozycjonowania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy UE i EOG na zadania realizowane w ramach Strategii w latach CZĘŚĆ IV - Zarządzanie Strategią Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w realizacji Strategii Utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta Mielca Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP Harmonogram realizacji Strategii Monitoring i ewaluacja Procedury uaktualniania CZĘŚĆ V Marketing Strategii Promocja Strategii Wizerunek miasta MIELEC Uczestnicy promocji Public Relations Nawiązanie do marketingu terytorialnego Bibliografia Spis tabel, wykresów, map CZEŚĆ VI- ZAŁĄCZNIKI 1. Sprawozdanie z badania ankietowego 2. Mapa pozycjonowania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy UE i EOG na zadania realizowane w ramach Strategii w latach Zestawienie zadań inwestycyjnych 2

5 1.WPROWADZENIE Strategia rozwoju społeczno gospodarczego miasta Mielca na lata z prognozą do roku 2020 jest opracowaniem, które poprzez swoją treść i sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiązań porządkuje wiedzę o mieście, wyznacza długofalowe kierunki jego rozwoju oraz uruchamia partnerskie działania na rzecz rozwoju miasta. Dokument otwiera nowy sposób myślenia o rozwoju miasta dąŝąc do odkrywania i uruchamiania niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych. Wyzwalanie i utrwalanie aktywności społeczności lokalnej, wraz z niezbędną determinacją i konsekwencją działań strategicznych podejmowanych przez władze lokalne, prowadzić będzie do intensyfikowania rozwoju miasta oraz generowania realnych, pozytywnych zmian odczuwalnych dla mieszkańców Mielca. Strategia rozwoju społeczno gospodarczego miasta Mielca na lata z prognozą do roku 2020 wyznacza cele i działania, słuŝące przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych oraz podnoszeniu konkurencyjności miasta na tle województwa i kraju. Są to wyzwania, którym miasto Mielec musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tej wizji rozwoju będzie synergiczną sumą działań prorozwojowych wszystkich uczestników tego procesu, w tym zwłaszcza podmiotów gospodarczych, samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i kulturalnych. Osiągnięcie załoŝonej wizji rozwoju będzie wspierane integracją wokół strategii wszystkich podmiotów gospodarczych i społecznych. Strategia jest dokumentem określającym kierunki rozwoju w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych kraju, wskazującym drogę przygotowania miasta Mielca do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata z prognozą do roku 2020, wynika z przyjętych okresów programowania polityki regionalnej Unii Europejskiej - Agendy 2007 oraz stosowanej zasady "n+3" uwzględniającej rozliczanie pomocy unijnej trzy lata po zakończeniu okresu programowania. Spójny jest takŝe z okresem programowania strategii rozwoju województwa podkarpackiego zaplanowanej na lata i następnym okresem programowania, który w UE obejmuje lata Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego miasta Mielca na lata z prognozą do roku 2020 opracowana została zgodnie z metodyką Unii Europejskiej polegającą na stworzeniu strategii zrównowaŝonego rozwoju. WPROWADZENIE 3

6 RYSUNEK. 1. Proces tworzenia Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego miasta Mielec ANALIZA DANYCH SWOT MISJA WIZJA CELE STRATEGICZ NE CELE OPERACYJNE FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA z prognozą do roku 2020 Obszary Strategiczne Współpraca zewnętrzna Finansowanie Zarządzanie strategiczne Marketing strategii PowyŜszy rysunek przedstawia główne składniki tej metody. Prace nad strategią rozpoczęto od analizy danych i oceny sytuacji w mieście. Wykorzystano tutaj aktywność mieszkańców w współtworzeniu koncepcji rozwoju miasta. Na podstawie przeprowadzonych trzystopniowych konsultacji społecznych oraz przeprowadzonego badania ankietowego, którego głównym celem było zebranie opinii mieszkańców o warunkach Ŝycia w mieście, barierach rozwojowych, najpilniejszych problemach inwestycyjnych i społecznych do rozwiązania w latach (zakres podmiotowy badania objął 300 osób dla badania podstawowego i 242 osób dla badań branŝowych) opracowano analizę SWOT dla miasta Mielca (mocne i słabe strony, moŝliwości i WPROWADZENIE 4

7 zagroŝenia w aspekcie czynników, ekonomicznych, społecznych i technologicznych). Drugim składnikiem metody było opracowanie wizji i misji oraz określenie 5 celów strategicznych. Trzecim elementem było określenie 33 cele operacyjne, które podobnie jak inne elementy, zostały poddane dyskusji mieszkańcom miasta Mielca uczestniczącym w konsultacjach społecznych. Czwartym elementem było formułowanie zasadniczej części strategii obejmującej: obszary strategiczne, współpracę zewnętrzną, finansowanie, zarządzanie strategiczne oraz marketing strategii. Strategia składa się więc z pięciu zasadniczych części. Część I przedstawia sytuację wewnętrzną i zewnętrzną gminy wraz z analizą SWOT, część II zawiera wizję, misję oraz cele strategiczne i operacyjne strategii, część III to prognoza finansowa Strategii rozwoju społeczno gospodarczego miasta Mielec, część IV to system zarządzania strategią ; część V to plan marketingowy strategii. Strategia jest dokumentem stanowiącym swoiste zaproszenie do współpracy dla wszystkich aktywnych podmiotów lokalnych zainteresowanych przyszłością miasta Mielca. Takie rozumienie strategii spowodowało, Ŝe dokument opracowywano przy wykorzystaniu podejścia opierającego się na zasadach partnerstwa społecznego, mając w pamięci stwierdzenie św. Augustyna: Miasta to nie tylko ulice i domy ale ludzie i ich marzenia W trakcie opracowywania strategii, zespół redakcyjny przeprowadził trzy spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, w ośmiu grupach tematycznych. RównieŜ planowany proces wdraŝania strategii powinien opierać się na współpracy róŝnych podmiotów społecznych i gospodarczych. Rezultatem takiego podejścia jest zawiązanie szerokiej koalicji na rzecz stałego monitorowania, doskonalenia i wdraŝania dokumentu. Strategia rozwoju społeczno gospodarczego miasta Mielca jest takŝe bazą wyjściową do opracowywania specjalistycznych dokumentów strategicznych takich jak: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie plany inwestycyjne, wieloletnie plany finansowe, plany rozwoju lokalnego, lokalne programy rewitalizacji, plany ochrony środowiska, transportu, mieszkalnictwa, czy promocji przedsiębiorczości. WPROWADZENIE 5

8 2.STRESZCZENIE Strategia rozwoju społeczno gospodarczego miasta Mielca na lata z prognozą do roku 2020 jest najwaŝniejszym dokumentem określającym wizję, misję cele strategiczne, cele operacyjne i finansowe oraz obszary strategiczne miasta Mielec w latach z perspektywą do 2020roku. Strategia posiada szeroki kontekst regionalny i ogólnopolski. Jej cele strategiczne są ściśle powiązane z dokumentami strategicznymi określającymi rozwój województwa podkarpackiego i kraju. Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej i przestrzennej Mielca, w tym badania ankietowe oraz analiza róŝnych uwarunkowań zewnętrznych, pozwoliła na wypracowanie wizji miasta Mielec: Wizją miasta MIELCA w 2015 roku jest: MIELEC - nowoczesnym ośrodkiem przemysłowym i przyjaznym miastem, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, a zwłaszcza godnego i bezpiecznego Ŝycia, osiedlania się, kształcenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej - miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje. Na podstawie wizji została określona misja Strategii, która brzmi: Misją spełniającą wizję: Misją władz miasta MIELCA jest stwarzanie warunków do długofalowego, zrównowaŝonego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków Ŝycia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych. Osiągnięcie zakładanych wizji i misji miasta Mielec nastąpi poprzez realizację celów: STRATEGICZNYCH [CS] OPERACYJNYCH [CO] FINANSOWYCH [CF] STRESZCZENIE 6

9 CEL STRATEGICZNY [CS1]: Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju miasta jako ośrodka przemysłowego oraz zwiększenie atrakcyjności posiadanego rynku pracy [CO1.1.]. [CO1.2.] [CO1.3.] [CO1.4.] Tworzenie przyjaznego klimatu dla lokowania w mieście kapitału inwestycyjnego - szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "EURO-PARK MIELEC" i Mieleckim Parku Przemysłowym oraz rozwoju usług na terenie miasta. Wspieranie zwiększania dostępności oraz ułatwianie wdraŝania nowoczesnych technologii w szkołach, przedsiębiorstwach, firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w celu polepszenia wyników finansowych, unowocześnienia produkcji oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Stworzenie korzystnych warunków finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów, modernizację i rozwój sektora MSP, przy wykorzystaniu m.in. regionalnych funduszy gwarancyjnych i poŝyczkowych oraz dotacji z Unii Europejskiej. Wzmacnianie roli instytucji okołobiznesowych pełniących funkcje doradcze dla sektora MSP m.in. poprzez wspólne tworzenie programów wspierania przedsiębiorczości, rozwijania pomiędzy firmami konsultingowymi współpracy ułatwiającej pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej i efektywne ich wykorzystanie przez MSP. CEL STRATEGICZNY [CS2]: Budowanie wizerunku miasta przyszłości, miejsca gdzie warto mieszkać, uczyć się, pracować i wypoczywać. [CO 2.1.] [CO 2.2.] [CO 2.3.] [CO 2.4.] [CO 2.5.] [CO 2.6.] Wprowadzenie systemu zachęt i instrumentów wsparcia dla młodych ludzi kończących róŝne typy szkół, aby chcieli swoją przyszłość osobista i zawodową związać z Mielcem oraz tworzenie warunków do inwestowania dla osób powracających z zagranicy. Przygotowanie, atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, wspieranie zagospodarowania osiedli mieszkaniowych w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i bazę kulturową. Opracowanie Strategii Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na terenie miasta Mielca, która posłuŝy do pełnego zdiagnozowania zapotrzebowania mieszkaniowego na terenie miasta. WdraŜanie nowoczesnych metod kształcenia dzieci i młodzieŝy, sprawdzonych systemów ustawicznego kształcenia dorosłych oraz programów autorskich, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego. Wypracowanie polityki transportowej Miasta zawierającej długofalowy projekt zrównowaŝonego rozwoju transportu miejskiego, z uwzględnieniem modernizacji infrastruktury komunikacji miejskiej, równieŝ pod względem jej dostępności dla wszystkich grup społecznych ( osoby niepełnosprawne, osoby starsze). Pielęgnowanie środowiska przyrodniczego i zagospodarowanie obszarów parkowo rekreacyjnych. STRESZCZENIE 7

10 [CO 2.7.] [CO 2.8.] [CO 2.9.] Rozwijanie współpracy międzyregionalnej, udział w wydarzeniach regionalnych, krajowych i zagranicznych, umoŝliwiających promocję MIELCA i jego atrakcji. Wprowadzanie nowoczesnych, innowacyjnych i odnawialnych instrumentów finansowych, wspierających projekty miejskie i dostarczających rozwiązania w zakresie finansowania projektów dotyczących rozwoju i rewitalizacji Miasta. Opracowywanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej i innymi przedsięwzięciami związanymi z realizacją celów publicznych. CEL STRATEGICZNY [CS3]: ZrównowaŜony rozwój przestrzenny miasta zapewniający dbałość o środowisko [CO 3.1.] [CO 3.2.] [CO 3.3.] [CO 3.4.] [CO 3.5.] [CO 3.6.] [CO 3.7.] [CO 3.8.] [CO 3.9.] [CO 3.10.] [CO 3.11.] Zachowanie zasobów róŝnorodności biologicznej oraz zapewnienie powiązań przestrzennych w systemie obszarów zielonych szczególnie poprzez rozszerzenie prawnej ochrony przyrody na terenie Miasta. Prowadzenie pełnej waloryzacji przyrodniczej i wprowadzanie elementów przyrodniczego monitoringu środowiska miasta, Łączenie zadań w zakresie ochrony i rekonstrukcji przestrzeni przyrodniczej z ochroną i rekonstrukcją obiektów zabytkowych. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów wschodniej części miasta w zgodzie z wymogami ochrony przyrody i ochrony środowiska. Wykorzystanie nowych technologii w przemyśle i usługach skutkujące wzrostem czystości powietrza, wpływające na czystość wód oraz gleb. Kontynuacja realizacji programu likwidacji niskiej emisji, emisji gazów cieplarnianych oraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniające się do polepszenia jakości powietrza. Wspieranie działań likwidujących przyczyny powstawania źródeł silnego zanieczyszczania powietrza w mieście. Przebudowanie i rozbudowa układu komunikacyjnego, wprowadzanie alternatywnych środków komunikacji zbiorowej i indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem dróg międzyosiedlowych, parkingów, poszerzeniem infrastruktury ścieŝek rowerowych. WdroŜenie sprawnego systemu monitorowania jakości powietrza. Efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, odpadami w celu ochrony i poprawy jakości wód podziemnych i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód powierzchniowych. Zmniejszenie zagroŝeń powodziowych, m.in. poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych, utrzymywanie odpowiedniego stanu rowów melioracyjnych i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania. STRESZCZENIE 8

11 CEL STRATEGICZNY [CS4]: Podniesienie konkurencyjności gospodarczej MIELCA w regionie Podkarpacia. [CO 4.1] [CO 4.2] [CO 4.3] [CO 4.4] [CO 4.5] [CO 4.6] Integracja systemów transportowych Mielca, pozostałych gmin powiatu i sąsiednich ośrodków miejskich, z uwzględnieniem potencjalnych moŝliwości wykorzystania mieleckiego lotniska w przewozach krajowych i międzynarodowych, Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych, przeprowadzanie systematycznych badań gospodarczo-społecznych i monitorowanie rynku, Sprzyjanie procesowi tworzenia i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie usług, w celu zwiększenia ich produktywności i rentowności. Promocja gospodarcza miasta, udostępnianie zgromadzonej informacji na temat przygotowanych terenów inwestycyjnych, przygotowanej infrastruktury, zasobów rynku pracy, lokalnych preferencji władz samorządowych, zachęt inwestycyjnych, lokalnych firm przygotowanych do kooperacji, czy warunków Ŝycia społecznego ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Rozwijanie Mieleckiego Parku Przemysłowego poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: popularyzację internetu, zwiększenie dostępności i podniesienie wiedzy komputerowej, zwiększenie dostępu do nowoczesnych sieci telefonicznych, światłowodowych dających moŝliwość szybkich, dobrej jakości połączeń internetowych, umoŝliwiających rozwój szerokiego wachlarza usług informatycznych, szczególnie w zakresie usług administracyjnych, edukacyjnych i gospodarczych, będących niezbędnym warunkiem do sprawnego funkcjonowania miasta i jego obecności na rynku europejskim. CEL STRATEGICZNY [CS5]: [CO 5.1.] Rozwój współpracy na zasadach partnerstwa z samorządami, przedsiębiorcami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi na rzecz: Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału naukowego, kulturalnego i środowiskowego dla poprawy jakości Ŝycia mieszkańców oraz przyciągania nowych mieszkańców do MIELCA. a. kontynuacji i poszerzenia współpracy międzynarodowej wspierającej rozwój: gospodarczy, edukacyjny, naukowo-techniczny, ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, b. podniesienia kwalifikacji kadr administracji \i organizacji pozarządowych/ samorządowej w celu uczestniczenia w europejskiej polityce spójności, doskonalenie umiejętności programowania, wdraŝania, monitorowania, kontrolowania i stosowania procedur współfinansowania oraz zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych, międzynarodowych programów pomocowych, międzynarodowych instytucji finansowych, STRESZCZENIE 9

12 [CO 5.2.] [CO 5.3.] c. przygotowania i realizacji wspólnych, regionalnych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, dotyczących podnoszenia kwalifikacji, przygotowania pracowników do zmian technologicznych i rynkowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, w celu zwiększenia konkurencyjności, podnoszenia jakości Ŝycia mieszkańców, rozwoju zasobów kulturalnych oraz zapewnienia ochrony środowiska, d. uczestniczenia w lokalnych porozumieniach na rzecz zatrudnienia, poradnictwa i informacji zawodowej, e. szerokiego udostępniania informacji zawodowej wynikającej z prowadzonych analiz rynku pracy, f. wspierania rozwoju edukacji formalnej i nieformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, umoŝliwiającej przygotowanie społeczeństwa do wymogów i sprostania konkurencji europejskiego rynku pracy poprzez dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się uwarunkowań demograficznych oraz wymagań standardów europejskich, tworzenia nowych kierunków nauczania, ograniczenia naboru na kierunki nie gwarantujące moŝliwości zatrudnienia, g. wspierania szerokiego stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii, h. otoczenia opieką twórców i animatorów kultury, i. wspierania inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w sferze kultury profesjonalnej i masowej, amatorskiej oraz na rzecz rozwoju wykorzystującego potencjał i tradycje miasta Mielec, j. wspierania rozbudowy, modernizacji i adaptacji bazy kulturalnej, bazy sportowej i rekreacyjnej dla podniesienia atrakcyjności miasta oraz poszerzenia oferty turystycznej i wypoczynkowej, k. wspierania wdroŝeń nowoczesnych systemów zarządzania w celu podnoszenia jakości funkcjonowania i efektywności, oraz kreowania pozytywnego wizerunku tych podmiotów w środowisku. Rozwój współpracy z spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie poprawy warunków Ŝycia w osiedlach miasta: a. polepszenie dostępu do obiektów sportoworekreacyjnych, obiektów kultury w celu rozwoju sportu rodzinnego, masowego oraz zapewnienia wzrostu udziału mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, podniesienia poziomu czytelnictwa, etc., b. przygotowanie infrastruktury sprzyjającej wdroŝeniu programu wykorzystania i zwiększenia udziału w ruchu miejskim alternatywnych środków transportu publicznego (np. ścieŝki rowerowe), c. dbałość o tereny zieleni, czystość i estetykę miasta. Rozwój zintegrowanego systemu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych: a. Sukcesywne dostosowywanie obiektów STRESZCZENIE 10

13 publicznych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. b. Wypracowanie systemu ułatwień w dostępie do usług publicznych szczególnie związanych z pomocą społeczną i ochrona zdrowia. c. Wypracowanie mechanizmów ułatwiających zamianę mieszkań większych na mniejsze i zlokalizowanych na niŝszych piętrach. d. Rozwijanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, w tym Klubów Seniora i Uniwersytetu III Wieku. CELE FINANSOWE [ CF 1.] [CF 2.] [CF 3.] Utrzymanie wzrostu dochodów Gminy Miejskiej Mielec ponad wskaźnik inflacji. Utrzymanie dotychczasowego poziomu dofinansowania z budŝetu gminy wydatków majątkowych ( z przeznaczeniem na inwestycje). Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie Mielca w zaleŝności od przyjętego po analizie moŝliwości finansowania inwestycji WARIANTU pozyskiwania środków finansowych: WERSJA: A WARIANT MOśLIWOŚCI ZADŁUśENIA GMINY MIEJSKIEJ WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budŝetu FINANSOWANIE INWESTYCJI WERSJA: B WARIANT I 60% WARIANT II 50% WARIANT III 40% WARIANT IV 30% WARIANT MOśLIWOŚCI ZADŁUśENIA GMINY MIEJSKIEJ WARIANT I 60% WARIANT II 50% WARIANT III 40% WARIANT IV 30% + 50% z 17%budŜetu przeznaczonego na inwestycje WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budŝetu + 50% z 17%budŜetu przeznaczonego na inwestycje jako 100% kosztów inwestycji FINANSOWANIE INWESTYCJI jako 15 % kosztów inwestycji STRESZCZENIE 11

14 [CF 4.] Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego na lata , które będą podstawą do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do funduszy zewnętrznych, w tym do UE i EOG, na wpisane w nie zadania inwestycyjne i społeczne, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnego i bezpiecznego dla budŝetu miasta wariantu finansowego. [CF 5.] Systemowe pozyskiwanie zgodnie z załoŝeniami określonymi w niniejszej strategii i opracowanych na jej podstawie WPI i WPF zewnętrznych środków finansowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych w wysokości do 85% wartości budŝetów. W celu realizacji zakładanych celów zarówno strategicznych jak i operacyjnych Strategia prognozuje finansowanie ich realizacji oczywiście przy szerokim korzystaniu z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych [określonych w załączniku nr 3], realizowanych w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. Przyjęcie i wdroŝenie Strategii rozwoju społeczno gospodarczego miasta Mielca na lata z prognozą do roku 2020 powinno skutkować pozytywnymi efektami odczuwalnymi dla beneficjentów strategii, czyli społeczności lokalnej- mieszkańców Mielca, działających tu aktualnie podmiotów gospodarczych oraz przyszłych inwestorów ale takŝe dla samej władzy samorządowej. EFEKTY wdroŝenia Strategii rozwoju społeczno gospodarczego miasta Mielca: Wykreowanie korzystnego wizerunku Gminy Miejskiej Mielec w opinii obecnych i przyszłych mieszkańców, w kraju i za granicą. Umocnienie przeświadczenia o atrakcyjności inwestycyjnej gminy Miejskiej Mielec. Zmniejszenie bezrobocia na terenie miasta Mielca. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców. Zmniejszenie emigracji mieszkańców miasta. Zwiększenie estetyki przestrzennej miasta. Zwiększenie udziału mieszkańców w procesie zrównowaŝonego rozwoju miasta. Uzyskanie poparcia społecznego dla procesów rozwojowych miasta. STRESZCZENIE 12

15 Zwiększenie moŝliwości merytorycznych i formalnych dla pozyskania środków zewnętrznych na rozwój miasta. Zwiększenie zakresu współpracy /opartej na partnerstwie/ samorządu Gminy Miejskiej Mielec z samorządem Gminy Mielec, samorządem powiatu mieleckiego, samorządem województwa podkarpackiego oraz organizacjami pozarządowymi, a takŝe partnerami zagranicznymi- potencjalnymi inwestorami. Zwiększenie wielkości środków budŝetowych i pozabudŝetowych przeznaczanych na realizacje zadań inwestycyjnych i społecznych w mieście. Zwiększenie skuteczności i efektywności wydatkowania środków budŝetowych i pozabudŝetowych. Umocnienie pozytywnego wizerunku władz samorządowych, a co za tym idzie zwiększenie zaufania mieszkańców miasta do samorządu. STRESZCZENIE 13

16 CZEŚĆ I Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna ANALIZA SWOT CZEŚĆ I- Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna ANALIZA SWOT 14

17 3.WARUNKI WYJŚCIOWE Poprawna analiza sytuacji Gminy Miejskiej Mielec jest podstawą do prawidłowego wyznaczenia wizji i misji miasta oraz wynikających z nich celów strategicznych. 3.1.DANE PODSTAWOWE PołoŜenie Mielec miasto powiatowe w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, połoŝone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej. Miasto od wschodu, północy i zachodu sąsiaduje z gminą wiejską Mielec, którą przecina południkowo, od północy na niewielkim odcinku z Gminą Tuszów Narodowy, zaś od południa z gminą Przecław. Mielec jest siedzibą powiatu składającego się z 10 gmin: miejskiej - Mielec, miejsko-wiejskiej Radomyśl Wielki i 8 gmin wiejskich: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy oraz Wadowice Górne. Miasto Mielec zajmuje obszar ha, co stanowi 0,26 % powierzchni województwa podkarpackiego MAPA NR 1- mapa powiatu Uwarunkowania historyczne Pierwsze wzmianki o Mielcu pochodzą z 1224 roku. W II połowie XIV wieku istniała juŝ parafia mielecka (jest wymieniana jest w spisach świętopietrza). Według tych dokumentów mielecka osada pełniła rolę centrum dla okolicznych wsi. W 1457 roku król Kazimierz Jagiellończyk wydał zezwolenie na lokację miasta, jednakŝe akt lokacyjny wystawiony został dopiero w 1470 roku przez braci Jana i Bernarda Mieleckich. CZEŚĆ I- Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna ANALIZA SWOT 15

18 W 1853 r. Mielec stał się stolicą powiatu. Fakt ten zdynamizował rozwój miasta, co najlepiej odzwierciedla doprowadzenie w 1887 r. do Mielca linii kolejowej oraz wybudowanie dworca. Rok 1900 tragicznie zapisał się na kartach historii miasta. W największym w dziejach Mielca poŝarze spłonęło 3/4 miasta. W 1938 r. w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego w Mielcu powstały Państwowe Zakłady Lotnicze. Podczas II wojny światowej miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. Powojenna historia miasta ściśle związana jest z losami wytwórni lotniczej. Przemiany ustrojowe po 1989r. oraz perturbacje związane z przedsiębiorstwem doprowadziły ją do upadku, co niekorzystnie odbijało się na kondycji miasta. Sytuację zmienił rok 1995, w którym powstała pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, która w głównej mierze przyczyniła się do dywersyfikacji przemysłu w mieście i ustabilizowania się sytuacji gospodarczej. Obecnie tworzony jest teŝ Mielecki Park Przemysłowy 3.2. GOSPODARKA MIASTA Stan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie terenów UŜytkowanie i przeznaczenie terenów. Powierzchnia całkowita gminy miejskiej Mielec obejmuje obecnie teren o powierzchni ha. Niespełna połowę tego terenu zajmują grunty rolne. Wielkości obszarów w podziale na rodzaje wykorzystania przedstawiono w tabeli, natomiast strukturę prezentuje zamieszczony poniŝej wykres. Tabela 1: Powierzchnia gruntów na terenie Mielca Lp. Rodzaj gruntów ha % 1 Grunty rolne, tym: 2 064,9 43,6 1.1 Grunty orne 1 723,9 36,4 1.2 Sady 9,5 0,2 1.3 Łąki 118,4 2,5 1.4 Pastwiska 213,1 4,5 2 Lasy i grunty leśne ,4 3 Tereny pozostałe 59,1 1,2 4 Tereny wód otwartych 122 2,6 5 Tereny zainwestowane, a w tym: ,1 5.1 Tereny przemysłu, składowe i budowlane 296 6,3 5.2 Tereny mieszkalnictwa ,8 5.3 Tereny usług i administracji 85 1,8 5.4 Tereny zieleni urządzonej 97 2,0 5.5 Tereny urządzeń transportu i łączności ,9 5.6 Tereny powierzchni eksploatacyjnej 61 0,1 5.7 Tereny produkcji i obsługi gospodarki 0,4 rolnej 6.8 Tereny urządzeń gospodarki wod.-kan., 0,8 energetyki i usuwania nieczystości Razem ,0 Źródło: GUS CZEŚĆ I- Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna ANALIZA SWOT 16

19 Co charakterystyczne dla miast o średniej wielkości, dość znaczący odsetek w ogólnej powierzchni miasta stanowią tereny zainwestowane. Dla Mielca odsetek ten wynosi blisko 40%. Na te tereny składają się obszary przeznaczone pod mieszkalnictwo (blisko 40% powierzchni terenów zainwestowanych) oraz tereny przemysłowe, transportu, łączności i urządzeń. Znaczącym pod względem udziału w powierzchni zainwestowanej ogółem obiektem jest lotnisko. Zajmuje ono teren około 350 hektarów. Na zamieszczonej poniŝej mapie przedstawiona została funkcjonalno-przestrzenna struktura Miasta. Rysunek 2: Funkcjonalno-przestrzenna struktura Miasta Źródło: Opracowanie: Stefan Majewski CZEŚĆ I- Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna ANALIZA SWOT 17

20 Na obszary mieszkaniowe Miasta składają się: Stare Miasto obejmujące osiedla Kościuszki i Kilińskiego - to najstarsza historyczna część Miasta z zabudową jedno- i wielorodzinną, z przewagą zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności i niewielkim udziałem zabudowy wielorodzinnej wysokiej intensywności; Tereny osiedli Kusocińskiego, Kopernika, Niepodległości, śeromskiego, z zabudową wielorodzinną wysokiej intensywności przy uzupełnieniu zabudową jednorodzinną lub jednorodzinną i zagrodową; Osiedle Lotników z zabudową wielorodzinną o wysokiej intensywności na południu i jednorodzinną na północy; Osiedla Smoczka i Szafera z zabudową wielorodzinną wysokiej intensywności oraz budownictwem jednorodzinnym i zagrodowym w terenie dawnej wsi Smoczka; Osiedla Cyranka, Wojsław i Rzochów, z zabudową mieszaną jednorodzinną i zagrodową, pozostałe po miejscowościach o takich samych nazwach; Osiedla Borek, Dziubków, Kazimierza Wielkiego i Wolności z zabudową jednorodzinną Osiedle Mościska po wsi Mościska z niewielką grupą zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej; ŁuŜe, pozostająca poza granicą administracyjną Miasta osada w kompleksie leśnym, stanowiąca część osiedla Rzochów. W granicach Miasta wskazać moŝna szereg obszarów o wyraźnie przemysłowym charakterze. Są to: Obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej, EURO-PARK Mielec wraz z przyległymi do niego terenami przemysłowymi. Ten obejmujący równieŝ lotnisko obszar znajduje się w północno-wschodniej części Mielca; Dzielnica przemysłowo-składowa w południowej części Miasta (teren ulic Korczaka, Wolności, Piaskowej,Targowej, Racławickiej) połoŝona po obu stronach linii kolejowej wraz z bocznicą i rampą wyładowczą; Rejon ulicy Traugutta ze zgrupowanymi na nim obiektami przemysłu i budownictwa. Na terenie Miasta wykształtowały się cztery obszary spełniające rolę centrów usługowych. Są to: Rynek Starego Miasta wraz z ulicą Mickiewicza i sąsiedztwem; Centrum dawnego osiedla fabrycznego WSK wzdłuŝ alei Niepodległości oraz w pobliŝu dworców kolejowego i autobusowego; Rejon ulic Sienkiewicza i Pisarka na osiedlu Lotników; Rejony ulic Botanicznej i Warneńczyka w obrębie osiedli Smoczka i Szafera. Występujące na terenie Miasta tereny rolnicze związane są w przewaŝającej mierze z doliną Wisłoki i znajdują się w południowo-zachodniej i zachodniej części Miasta. Na tych terenach, charakteryzujących się glebami dobrej jakości, prowadzona jest działalność rolnicza i ogrodnicza. W części wschodniej i północnej Mielca gleby są gorszej jakości, znajdują się na nich nieuŝytki oraz występuje tam zjawisko samorozprzestrzeniania się lasu. CZEŚĆ I- Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna ANALIZA SWOT 18

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU T-PARK transfer technologii WSSE kooperacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Lokalizacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Listopad, 2016 ARP S.A. Oddział w Mielcu / Korzyści z inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 1 Mielec SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570790905 Typ jednostki ST w roku 2007 Symbol terytorialny jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 2. Forma prawna prowadzonej działalności spółka akcyjna 3. Status Wnioskodawcy -

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Rzeszów, 09-04-2013r. 1 PUNKT KONSULTACYJNY KSU Świadczy bezpłatne usługi informacyjne: - jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

Bardziej szczegółowo

17. Suwalska przyszłość

17. Suwalska przyszłość 17. Suwalska przyszłość Miasto Suwałki musi inwestować aby stać się miastem przyjaznym dla suwalczan, miastem gdzie przyjemnie się mieszka. Miasto musi stać się bardziej atrakcyjnym dla turystów i inwestorów,

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo