MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION"

Transkrypt

1 MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION

2

3 O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy i przykłady zamieszczone w tym podręczniku mają jedynie charakter informacyjny. Przeznaczone są jako środki pomocnicze przy wyjaśnianiu sposobów instalacji, eksploatacji, programowania i stosowania sterowników programowalnych serii MELSEC L. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące instalacji i eksploatacji któregoś z produktów opisanych w niniejszym podręczniku, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży lub dystrybutorem (patrz tylna strona okładki). Najnowsze informacje i odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć również na naszej witrynie internetowej pod adresem MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian treści niniejszego podręcznika lub danych technicznych swoich produktów bez powiadomienia MITSUBISHI ELECTRIC

4

5 Wersja A 09/2011 cki Podręcznik dla początkujących Sterowniki programowalne serii MELSEC-L Zmiany/Uzupełnienia/Poprawki

6

7 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Do użytku jedynie przez wykwalifikowany personel Niniejszy podręcznik jest przeznaczony tylko dla odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych elektryków, którzy są w pełni zaznajomieni z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa obowiązujcymi w technologii automatyki. Wszelkie prace związane z opisywanym sprzętem, w tym projektowanie systemów, instalacja, konfiguracja, konserwacja, obsługa i testowanie urządzeń, mogą być wykonywanie jedynie przez odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych elektryków, którzy są w pełni zaznajomieni z przepisami i normami bezpieczeństwa obowiązującymi w technologii automatyki. Wszelkie prace lub modyfikacje dotyczące sprzętu i/lub oprogramowania naszych produktów, nie opisane wyraźnie w niniejszym podręczniku, mogą być wykonywane jedynie przez upoważniony personel MITSUBISHI ELECTRIC. Użytkowanie produktów zgodnie z przeznaczeniem Sterowniki programowalne serii MELSEC L są przeznaczone do określonych zastosowań wyraźnie opisanych w niniejszym podręczniku. Należy przestrzegać wartości wszystkich podanych w podręczniku parametrów i nastaw. Wszystkie opisane produkty są projektowane, wytwarzane, badane i dokumentowane w ścisłej zgodności z odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Modyfikacje sprzętu lub oprogramowania dokonywane przez niewykwalifikowane osoby, jak też nieprzestrzeganie ostrzeżeń umieszczonych na produktach i w niniejszym podręczniku, mogą być przyczyną poważnych obrażeń ciała i/lub zniszczenia mienia. Wraz ze sterownikami programowalnymi serii MELSEC L można stosować jedynie urządzenia peryferyjne i rozszerzenia zalecane i zatwierdzone przez MITSUBISHI ELECTRIC. Wszelkie inne sposoby użytkowania lub stosowania produktów będą uznawane za nieodpowiednie. Właściwe przepisy bezpieczeństwa Podczas projektowania systemu, jego instalacji, konfiguracji, konserwacji, obsługi i testowania opisywanych tu produktów muszą być przestrzegane wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom odnoszące się do określonych zastosowań. Szczególnie ważne w tym zakresie są niżej wymienione przepisy. Poniższa lista nie może być uważana za kompletną; użytkownik jest odpowiedzialny za zaznajomienie się z przepisami mającymi zastosowanie w jego przypadku i w jego lokalizacji oraz za ich przestrzeganie. Normy VDE VDE 0100 Przepisy dotyczące montażu instalacji energetycznych o napięciach znamionowych poniżej 1000 V VDE 0105 Eksploatacja instalacji energetycznych VDE 0113 Instalacje elektryczne zawierające urządzenia elektroniczne VDE 0160 Urządzenia elektroniczne przeznaczone do użytku w instalacjach energetycznych VDE 0550/0551 Przepisy dotyczące transformatorów VDE 0700 Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnych zastosowań VDE 0860 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci oraz ich akcesoriów przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnych zastosowań Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L I

8 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przepisy bezpieczeństwa pożarowego Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom VBG Nr 4 Systemy i urządzenia elektryczne Ostrzeżenia bezpieczeństwa występujące w niniejszym podręczniku Występujące w niniejszym podręczniku specjalne ostrzeżenia, istotne ze względu na odpowiednie i bezpieczne użytkowanie produktów, są wyraźnie wyróżnione w następujący sposób: NIEBEZPIECZEŃSTWO: P Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia zdrowia personelu i możliwości odniesienia obrażeń. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń bezpieczeństwa oznaczonych tym symbolem może prowadzić użytkownika do utraty zdrowia i obrażeń ciała. OSTRZEŻENIE: E Ostrzeżenia przed możliwością uszkodzenia sprzętu i mienia. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń bezpieczeństwa oznaczonych tym symbolem może prowadzić do uszkodzeń sprzętu lub innego mienia. II

9 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje w zakresie bezpieczeństwa i zalecane środki ostrożności Opisane poniżej środki ostrożności mają charakter ogólnych wskazówek dotyczących stosowania systemów sterowników PLC wraz z innymi urządzeniami. Podczas projektowania, instalacji i obsugi wszystkich układów sterowania, wymienione środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane. NIEBEZPIECZEŃSTWO: P Przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom, mających zastosowanie w danej aplikacji. Przed rozpoczęciem instalacji i montażu okablowania lub przed otwarciem jakichkolwiek zespołów, podzespołów lub urządzeń, należy zawsze odłączyć wszystkie źródła zasilania. Zespoły, podzespoły lub urządzenia powinny być zawsze instalowane w odpornych na wstrząsy obudowach, zaopatrzonych w odpowiednie pokrywy i bezpieczniki lub wyłączniki. Urządzenia na stałe podłączone do sieci zasilającej, powinny być połączone z instalacją elektryczną budynku za pośrednictwem odłącznika obejmującego wszystkie bieguny oraz odpowiedniego bezpiecznika. Kable i linie zasilające podłączone do urządzeń należy regularnie kontrolować w poszukiwaniu przerw i uszkodzeń izolacji. Po wykryciu uszkodzenia kabla należy natychmiast odłączyć urzdzenie i kabel od źródła zasilania oraz wymienić uszkodzony kabel. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy jego znamionowe napięcie zasilania odpowiada wartości napięcia w lokalnej sieci energetycznej. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby uszkodzenie kabla lub przerwanie przewodu w liniach sygnałowych nie mogło spowodować nieokreślonych stanów urządzeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że przerwane w wyniku zaników napięcia i awarii zasilania programy, mogą być ponownie uruchomione w prawidłowy i bezpieczny sposób. W szczególności należy zadbać o to, aby w żadnych okolicznościach, nawet na krótki okres, nie mogły wystąpić warunki niebezpieczne. W razie konieczności należy wymusić WYŁĄCZENIE AWARYJNE. Zgodne z normą DIN VDE0641 Część 1-3, urządzenia ochronne różnicowo-prądowe, same w sobie nie są odpowiednim zabezpieczeniem przed pośrednim dotykiem instalacji z układami sterowników PLC. Istotne znaczenie w przypadku takich instalacji ma zastosowanie dodatkowych i/lub innych urządzeń zabezpieczających. Zgodne z normami EN 60204/IEC 204 i VDE 0113, urządzenia WYŁĄCZANIA AWARYJNEGO muszą być w pełni sprawne i czynne przez cały czas i we wszystkich trybach pracy układu sterowania. Funkcja kasowania (resetu) WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO musi być zaprojektowana w taki sposób, aby w żadnych warunkach nie mogła spowodować niekontrolowanego lub nieokreślonego restartu systemu. Należy wdrożyć zarówno sprzętowe, jak i programowe środki ostrożności zapobiegające możliwości powstania niezdefiniowanych stanów układu sterowania, spowodowanych przerwaniem kabli lub przewodów sygnałowych. Stosując moduły należy zawsze ściśle przestrzegać wszystkich wymagań oraz warunków wyrażonych w danych technicznych elektrycznych i mechanicznych. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L III

10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne Urządzenia i moduły elektroniczne mogą być uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne przewodzone z ciała ludzkiego do podzespołów sterownika. Podczas obsługi sterownika należy zawsze stosować poniższe środki ostrożności: OSTRZEŻENIE: E Przed dotknięciem modułu sterownika należy zawsze dotknąć metalowej, uziemionej powierzchni, aby odprowadzić z ciała nagromadzone ładunki elektrostatyczne. Dotykając sterownika znajdującego się pod napięciem, np. podczas kontroli wizualnej przy konserwacji, należy nosić rękawice izolujące. Przy niewielkiej wilgotności nie należy nosić odzieży z włókien syntetycznych. Powoduje ona wytwarzanie znacznych ładunków elektrostatycznych. IV

11 Oznaczenia stosowane w podręczniku Oznaczenia stosowane w podręczniku Stosowanie wskazówek Wskazówki dotyczące ważnych informacji są oznaczane odrębnie i wyglądają jak niżej: UWAGA Tekst wskazówki Stosowanie numeracji na rysunkach Istotne elementy na rysunkach są numerowane białymi liczbami w czarnych kółkach, a ich znaczenie jest wyjaśnione w tabeli znajdującej się bezpośrednio pod danym rysunkiem, z powołaniem się na te same oznaczenia, np.: Stosowanie instrukcji postępowania Instrukcja postępowania stanowi zestaw kroków, które muszą być wykonane w ścisłej kolejności podczas rozruchu, konserwacji i tym podobnych operacji. Kroki te są numerowane kolejno (czarne liczby w białych kółkach): Tekst. Tekst. Tekst. Stosowanie przypisów w tabelach Instrukcje w tabelach są wyjaśniane w przypisach umieszczanych pod tabelami (oznaczanych liczbami w górnym indeksie). W odpowiednim miejscu w tabeli umieszczany jest (w górnym indeksie) odnośnik. Jeżeli tabela posiada kilka przypisów, są one numerowane kolejno i umieszczane pod tabelą (czarne liczby w białych kółkach w górnym indeksie): Tekst Tekst Tekst Konwencje zapisu i wskazówki Klawisze lub kombinacje klawiszy są zapisywane w nawiasach kwadratowych, np. [Enter], [Shift] lub [Ctrl]. Nazwy menu z paska menu, z menu rozwijanych, opcje okien dialogowych i nazwy przycisków są zapisywane pochyłym drukiem pogrubionym (italic bold), jak np. menu rozwijane New (Nowe) wmenu Project menu (Menu Projekt) lub opcja Serial USB (Szeregowe łącze USB) w oknie "Transfer Setup Connection" (Ustawienia transmisji). Wyjaśnienia terminologii Wyjaśnienia dotyczące terminologii są przedstawione w następujący sposób: TERMINOLOGIA Wyjaśniany termin Tekst wyjaśnienia Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L V

12 Oznaczenia stosowane w podręczniku VI

13 Spis treści Spis treści 1 Wprowadzenie 1.1 Korzystanie z "Podręcznika dla początkujących" Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Sterowniki programowalne Cechy modułu jednostki centralnej Rozszerzanie systemu w zależności od zastosowania Korzystanie ze sterowników programowalnych 2.1 Przygotowanie do pracy Konfiguracja systemu Przykład konfiguracji systemu Montaż modułów Podłączenie modułów Podłączenie modułu zasilacza Złącze kablowe do podłączenia urządzeń zewnętrznych Sprawdzanie zasilacza Programowanie "Urządzenia" i "Symbole instrukcji" w programowaniu Tworzenie programu Uruchomienie środowiska GX Works Tworzenie nowego projektu Tworzenie programu sekwencyjnego Konwersja programu Zapisywanie projektu Wpisywanie programów Połączenie jednostki centralnej i komputera osobistego Włączanie sterownika programowalnego Ustawienie połączenia pomiędzy oporogramowaniem GX Works2 a sterownikiem programowalnym Formatowanie modułu jednostki centralnej Zapisywanie programów do modułu jednostki centralnej Sprawdzenie działania Wykonanie programu zapisanego w module jednostki centralnej Zastosowanie przełączników i żarówek do kontroli pracy programu Kontrola działania programu w środowisku GX Works Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L VII

14 Spis treści 3 Często wykorzystywane funkcje 3.1 <Komentarze> wyjaśniające działanie programu Tworzenie komentarzy do urządzeń Tworzenie stwierdzeń Tworzenie uwag Monitorowanie wartości i statusu urządzeń <Device monitor> Grupowe monitorowanie pamięci urządzeń Entry data monitor Zmiana wartości w pamięci urządzeń <Device test> Wymuszenie wartości ON/OFF urządzenia bitowego Zmiana bieżącej wartości urządzenia działającego na słowach Wprowadzanie zmian w pracujących programach <Online program change> Kontrola błędów <Error jump> Diagnostyka sterownika PLC Error jump (Skok do błędu) Monitorowanie stanu systemu <System monitor> VIII

15 Korzystanie z "Podręcznika dla początkujących" Wprowadzenie 1 Wprowadzenie 1.1 Korzystanie z "Podręcznika dla początkujących" Niniejszy "Podręcznik dla początkujących" wyjaśnia podstawowe procedury postępowania przy pierwszym użyciu sterownika programowalnego Mitsubishi z serii MELSEC-L. Przy pomocy z tego podręcznika można łatwo zrozumieć, jak korzystać ze sterowników programowalnych. Montaż i podłączenie modułów Rys. 1-1: Przegląd wyjaśnień zawartych w niniejszym "Podręczniku dla początkujących" V AC 24 V DC Tworzenie programów 0 3 X6 X8 X7 Działania sprawdzające LS00001 Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 1-1

16 Wprowadzenie Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L 1.2 Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Sterowniki programowalne Sterowniki programowalne, w zależności od sygnałów sterujących otrzymywanych z urządzeń wejściowych, wykonują sterowanie sekwencyjne i operacje logiczne, przełączając wyjścia urządzeń wyjściowych w stan ZAŁ. lub WYŁ. Urządzenia wejściowe Sterownik programowalny Urządzenia wyjściowe Przełącznik przyciskowy Działanie Zasilanie Interfejs wejściowy Dane Pamięć Program Interfejs wyjściowy Zasilanie Tworzenie i uruchamianie programów Moduł wejściowy Moduł jednostki centralnej Moduł wyjściowy Komputer osobisty I00002 Rys. 1-2: Wykonywanie sterowania sekwencyjnego i operacji logicznych Poniżej pokazane są inne rodzaje urządzeń. Rys. 1-3: Przykłady urządzeń wejściowych Przełącznik krańcowy Przekaźnik wejściowy Przełącznik I00003 Rys. 1-4: Przykłady urządzeń wyjściowych Stycznik Zawór elektromagnetyczny I

17 Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Wprowadzenie TERMINOLOGIA Sterowanie sekwencyjne W oparciu o ustaloną kolejność lub procedurę, kolejno przetwarza poszczególne kroki sterowania. Operacje logiczne Przełącznik krańcowy Przekaźnik Stycznik Zawór elektromagnetyczny Jedna z podstawowych metod stosowanych w programowaniu. Na operacje logiczne składają się trzy podstawowe działania: iloczyn logiczny (AND), suma logiczna (OR) oraz logiczna negacja (NOT). Przełącznik umieszczany po obu stronach zakresu ruchu urządzenia, wykorzystywany ze względów bezpieczeństwa do zatrzymywania obiektów ruchomych. Sterowany elektrycznie, przerywa lub łączy obwód elektryczny. Ogólnie nazywany stycznikiem elektromagnetycznym, służy do rozłączania obwodów lub przełączania grzałek. Elektromagnes sterowany prądem stałym lub przemiennym. Podłączany jest do wyjścia sterownika programowalnego. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 1-3

18 Wprowadzenie Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Cechy modułu jednostki centralnej Sterowniki programowalne serii MELSEC-L są sterownikami uniwersalnymi, których jednostki centralne mają wbudowane wymienione niżej funkcje. Zastosowanie wbudowanych tam funkcji pozwala skonstruować mały system sterowania. Wbudowana funkcja Ethernet Wbudowane funkcje We/Wy Funkcje wejść ogólnego przeznaczenia Funkcja wejść przerywających Funkcja przechwytywania impulsów Ethernet Koncentrator Funkcje wyjściowe ogólnego przeznaczenia Funkcje liczników szybkich Funkcje pozycjonowania Czujnik widzenia maszynowego GX Works2 GX Works2 GOT Ilustracja przedstawia moduł L26CPU-BT Funkcje rejestracji danych Wbudowane funkcje sieci CC-Link Po wprowadzeniu prostych nastaw można bezpiecznie gromadzić dane. Nastawy CC-Link Możliwy jest zapis na karcie pamięci SD wformacie CSV. 18:55:16 65,725,36,1 18:55:17 66,756,36,0 18:55:18 67,723,36,0 18:55:19 68,741,36,0 18:55:20 69,712,36,1 18:55:20 70,724,36,1 18:55:20 71,732,36,1 18:55:20 72,733, : Format CSV I00006a Rys. 1-5: Funkcje wbudowane w module jednostki centralnej Szczegółowy opis funkcji znajduje się w poniższej tabeli. 1-4

19 Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Wprowadzenie Nr Wbudowana funkcja Opis Funkcje Ethernet Funkcje We/Wy Funkcje rejestracji danych Funkcje sieci CC-Link Za pośrednictwem koncentratora można podłączyć maksymalnie 16 urządzeń zewnętrznych. Komputer PC oraz terminal operatorski GOT mogą odczytywać lub zapisywać dane z/do modułu jednostki centralnej oraz wymieniać je z innymi podłączonymi urządzeniami. Odrębne moduły realizujące pojedyncze funkcje stają się zbędne, a mniejsze systemy można skonfigurować tylko przy użyciu jednostki centralnej serii L (LCPU). Pozwala to na redukcję kosztów systemu. Po spełnieniu różnych warunków rejestracja danych może być zrealizowana za pomocą specjalnych narzędzi do konfiguracji. Zebrane dane mogą być zapisane na karcie pamięci SD w formacie CSV. Rozmieszczone osobno moduły We/Wy, moduły funkcji inteligentnych i moduły funkcji specjalnych mogą być sterowane przy pomocy modułu jednostki centralnej. Ponadto, łącząc wiele modułów jednostek centralnych, można przy użyciu sieci CC-Link zrealizować cały, odrębnie skonfigurowany system sterowania. UWAGA: Jedynie moduł L26CPU-BT jest wyposażony w funkcje sieci CC-Link. Tab. 1-1: Opis funkcji wbudowanych do modułu jednostki centralnej Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 1-5

20 Wprowadzenie Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Rozszerzanie systemu w zależności od zastosowania. Podłączając różne rodzaje modułów można rozszerzać system zgodnie z potrzebami danej aplikacji. Ponieważ zastosowano konstrukcję niezawierającą płyty bazowej, przestrzeń panelu sterowania może być efektywnie wykorzystana, bez ograniczeń wynikających z rozmiarów płyty bazowej. Połączenia USB I00005a Rys. 1-6: Rozszerzanie systemu (na przykładzie modułu jednostki centralnej L02CPU) Nr Moduł Opis Po podłączeniu tego modułu do jednostki centralnej, można potwierdzić stan systemu i zmieniać wartości nastaw. Wyświetlacz (opcja) Moduł zasilacza Adapter interfejsu RS-232 (opcja) Moduł jednostki centralnej Moduł We/Wy lub moduł funkcji inteligentnej Pokrywa END Karta pamięci SD (opcja) GX Works2 Montowany, jeśli system ma być podłączony do terminala operatorskiego GOT. W razie potrzeby można podłączyć następujące moduły: Moduły We/Wy Moduły we/wy analogowych Moduły komunikacji szeregowej Dostarczana wraz z modułem jednostki centralnej. Pokrywę END należy zawsze podłączać po prawej stronie ostatniego modułu. Zastosowanie karty pamięci SD umożliwia korzystanie z następujących funkcji: Funkcja rejestracji danych Inicjowanie systemu z karty pamięci SD Zapis kopii danych na karcie pamięci SD Odtwarzanie danych z kopii zapasowej Jest to narzędzie programistyczne służące do projektowania, uruchamiania i obsługi programów sterowania sekwencyjnego za pomocą komputera osobistego z systemem operacyjnym Windows. Programy można także wydajnie tworzyć za pomocą bloków funkcyjnych (FB). Tab. 1-2: Opis różnych modułów, jakie można podłączyć do systemu 1-6

21 Przygotowanie do pracy Korzystanie ze sterowników programowalnych 2 Korzystanie ze sterowników programowalnych 2.1 Przygotowanie do pracy Zainstaluj* LS20001 Rys. 2-1: Przygotować niezbędny sprzęt W poniższej tabeli zestawiono niezbędny sprzęt, jaki należy przygotować przed przystąpieniem do pracy. Nr Opis Sterownik programowalny: wyjaśnienia dotyczące poszczególnych modułów znajdują się na następnej stronie Komputer osobisty z systemem operacyjnym Windows Środowisko GX Works2, * Najpierw należy zainstalować na komputerze oprogramowanie GX Works2. Kabel USB (USB mini typ B) Żarówka Przełącznik A6CON1 Zasilacz zewnętrzny Szyna DIN (wraz z ogranicznikami szyny DIN) Tab. 2-1: Opis niezbędnego wyposażenia Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-1

22 Korzystanie ze sterowników programowalnych Konfiguracja systemu 2.2 Konfiguracja systemu Przykład konfiguracji systemu W ramach przykładu wyjaśniona została konfiguracja poniższego systemu. Wejścia i wyjścia są skonfigurowane odpowiednio jako przełączniki i żarówki. Przełącznik (wejście) Sterownik programowalny Żarówka (wyjście) LS30001 Rys. 2-2: Przykład konfiguracji systemu UWAGA Na schemacie pominięto przewody prowadzące do modułu zasilacza oraz zasilanie zewnętrznych urządzeń We/Wy. Nr Nazwa Model Opis Moduł zasilacza L61P Zasila takie moduły, jak np. moduł jednostki centralnej. Moduł jednostki centralnej L02CPU Pokrywa END L6EC Szyna DIN Ogranicznik szyny DIN Kabel połączeniowy (kabel USB) Zasilacz zewnętrzny Tab. 2-2: Opis elementów z rys. 2-2 (IEC 60715) TH35-7.5Fe TH35-7.5Al TH35-15Fe MR-J3USBCBL3M (USB typ A USB mini typ B) Integruje proces sterowania realizowany przez sterownik programowalny. Dostarczana wraz z modułem jednostki centralnej. Pokrywę END należy zawsze podłączać z prawej strony ostatniego modułu. Sterownik programowalny jest zabezpieczany przez przytwierdzenie go do szyny DIN. Do szyny DIN należy używać takich ograniczników, które mogą być do niej przymocowane. Służy do połączenia komputera osobistego z zainstalowanym środowiskiem GX Works2 i modułu jednostki centralnej. Zasila zewnętrzne urządzenia We/Wy. Używać modeli oznaczonych znakiem CE i koniecznie podłączyć uziemienie do zacisku FG. 2-2

23 Montaż modułów Korzystanie ze sterowników programowalnych 2.3 Montaż modułów E CAUTION: Podczas montażu modułów zasilanie musi być odłączone. Zamontować przygotowane moduły. Jeżeli moduł jednostki centralnej jest używany po raz pierwszy, należy podłączyć złącze baterii. Montaż modułów LS40001 Rys. 2-3: Procedura montażu modułów Zwolnić dźwignie złącza modułów umieszczone u góry i na dole modułu jednostki centralnej (przesunąć je w kierunku przedniej strony modułu). Zainstalować moduły, wkładając prosto złącza jednostki centralnej i modułu zasilacza tak, aby mogły się ze sobą połączyć. Dźwignie złącza modułów, umieszczone u góry i u dołu modułu jednostki centralnej należy zablokować (przesunąć je w kierunku tylnej strony modułu). do Wykorzystując tę samą procedurę zainstalować pokrywę końcową (END). Procedura jest zakończona. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-3

24 Korzystanie ze sterowników programowalnych Montaż modułów UWAGA Podłączyć baterię w module jednostki centralnej, wykorzystując w tym celu poniższą procedurę. Złącze od strony modułu jednostki centralnej Złącze od strony baterii Otworzyć pokrywę u dołu modułu jednostki centralnej. Sprawdzić kierunek ustawienia złącz, po czym złącze od strony baterii wsunąć w złącze od strony jednostki centralnej. Zamknąć pokrywę u dołu modułu jednostki centralnej. Procedura jest zakończona. Bateria Moduł jednostki centralnej 2-4

25 Montaż modułów Korzystanie ze sterowników programowalnych Montaż modułów na szynie DIN Wszystkie zaczepy do szyny DIN znajdujące się z tyłu modułów pociągnąć w dół. (Pociagnąć w dół aż do usłyszenia kilknięcia). Zaczepy znajdujące się u góry modułów zahaczyć o górną krawędź szyny DIN iwcisnąć szynę na swoje miejsce. Zablokować haczyki do montażu na szynie DIN zaczepiając je o szynę DIN. (Popchnąć je w górę aż zaskoczą. Jeżeli haczyków nie można dosięgnąć za pomocą palca, można użyć śrubokręta lub podobnego narzędzia.) Poluzować śruby ograniczników szyn DIN. Zahaczyć zaczep u dołu ogranicznika o dolną krawędź szyny DIN, a następnie zahaczyć zaczep u góry ogranicznika o górną krawędź szyny DIN. (Ogranicznik zahaczyć po sprawdzeniu położenia strzałki na przedniej powierzchni ogranicznika szyny DIN). Przesunąć ogranicznik po szynie DIN do krawędzi modułu i za pomocą śrubokręta dokręcić śrubę. (Wykorzystując tę samą procedurę zamocować ogranicznik szyny DIN po drugiej stronie modułu). Procedura jest zakończona. LS40003 Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-5

26 Korzystanie ze sterowników programowalnych Podłączenie modułów 2.4 Podłączenie modułów Niniejszy rozdział wyjaśnia sposób podłączenia zasilacza i zewnętrznych urządzeń We/Wy. E CAUTION: Podczas podłączania modułów, zasilanie musi być odłączone Podłączenie modułu zasilacza Poniżej pokazano przykład podłączania przewodów zasilających i przewodu uziemienia. Uziemienie jest wykonywane w tym celu, aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym i wadliwego działania urządzeń. Moduł zasilacza (L61P) AC V AC FG LG Przewód uziemiający Uziemienie Zaciski wejściowe V AC LS50001 Rys. 2-4: Przykład: Podłączanie linii zasilającej i obwodu uziemienia Do wejściowych zacisków zasilania podłączyć napięcie V AC za pośrednictwem przełączników i transformatorów izolujących. Podłączyć do uziemienia zaciski LG i FG. 2-6

27 Podłączenie modułów Korzystanie ze sterowników programowalnych Złącze kablowe do podłączenia urządzeń zewnętrznych Poniżej pokazano przykład połączenia złącza z urządzeniami zewnętrznymi. A6CON1 Zasilacz zewnętrzny Zacisk wspólny dla wyjść Z prawej strony pokazano ułożenie kabla płaskiego oraz połączone sekcje. (Widok od strony wtyków złącza) A20 A19 A18 A17 B20 B19 B18 B17 Przełącznik 1 Sygnał: X6 Przełącznik 2 Sygnał: X7 Przełącznik 3 Sygnał: X8 Zacisk wspólny dla wejść B16 A16 B15 A15 Przełącznik 3 (X7) A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 Zacisk wspólny dla wejść Przełącznik 1 (X6) Przełącznik 2 (X8) L Żarówka 1 Sygnał: Y0 L Żarówka 2 Sygnał: Y6 B07 A07 A06 A05 A04 B06 B05 B04 Żarówka 1 (Y0) L Żarówka 3 Sygnał: Y7 B03 A03 Żarówka 3 (Y7) Zacisk wspólny dla wyjść A02 A01 B02 B01 Żarówka 2 (Y6) LS50002 Rys. 2-5: Przykład: Połączenie złącza z urządzeniami zewnętrznymi CAUTION: E Rozkład styków w złączach do podłączenia urządzeń zewnętrznych, znacznie się różni od rozkładu w złączach do podłączania modułów We/Wy. Przed wykonaniem podłączenia upewnić się, że ułożenie płaskiego kabla jest takie, jak na ilustracji. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-7

28 Korzystanie ze sterowników programowalnych Podłączenie modułów UWAGA Przewody zasilające urządzenia We/Wy i sterownik programowalny podłączyć niezależnie od siebie, w sposób pokazany poniżej V AC Sieć zasilająca Listwa zaciskowa przekaźnika Zasilanie Transformator sterownika izolujący programowalnego Sterownik programowalny Zasilanie We/Wy T1 Urządzenia We/Wy Wewnątrz panelu sterowania LS50003 TERMINOLOGIA Transformator izolujący Transformator dwuuzwojeniowy. W celu ochrony obciążenia strony wtórnej, uzwojenia pierwotne i wtórne nawinięte są oddzielnie. Panel sterowania Jest to panel zawierający wyłączniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające, przekaźniki, sterowniki programowalne itp. Po ich połączeniu panel spełnia następujące funkcje: Odbieranie sygnałów z zewnętrznych przełączników i czujników Zasilanie energią elektryczną silników i zaworów elektromagnetycznych zewnętrznych maszyn i urządzeń. Przekazywanie sygnałów do innych urządzeń. 2-8

29 Sprawdzanie zasilacza Korzystanie ze sterowników programowalnych 2.5 Sprawdzanie zasilacza Po przeprowadzeniu konfiguracji systemu, montażu modułów i wykonaniu okablowania należy sprawdzić, czy zasilacz pracuje normalnie. Procedura postępowania Przed włączeniem zasilacza sprawdzić: Podłączenie zasilacza Napięcie zasilające Ustawić moduł jednostki centralnej w tryb STOP. Otworzyć pokrywę z przodu jednostki centralnej i ustawić przełącznik w położenie STOP. RESET/STOP/RUN Rys. 2-6: Przełącznik RESET/STOP/RUN I04001 Włączyć moduł zasilacza. Sprawdzić, czy zasilacz pracuje normalnie. Sprawdzić diody LED na przedniej ściance każdego modułu. Normalnie stan diod LED powinien być następujący: Moduł zasilacza: dioda LED "POWER" świeci na zielono. Moduł jednostki centralnej: dioda LED "MODE" świeci na zielono. Rys. 2-7: Normalny stan diod LED LED "ERR." miga na czerwono. LS Jeżeli parametr lub program nie zostały wpisane do modułu jednostki centralnej, dioda LED "ERR." miga na czerwono, lecz na tym etapie nie stanowi to problemu. Po wpisaniu programu dioda się wyłączy. Patrz także rozdział 2.7 "Wpisywanie programów". Budowa systemu została zakończona. Należy wyłączyć napięcie zasilania. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-9

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

!#$%&'()$(*'+,+-)./(#-)0#$12) 3+4&(%5671)5+./8%(167/ b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: 257315-241 Czerwiec 2001 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo