MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 28 lutego 2003 r. Nr nr 219 z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 28 lutego 2003 r. Nr 11. 159 nr 219 z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami."

Transkrypt

1 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2003 r. Nr 11 TREÂå: Poz.: UCHWA A RADY MINISTRÓW 159 nr 219 z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami UCHWA A Nr 219 RADY MINISTRÓW z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) Rada Ministrów uchwala, co nast puje: 1. Uchwala si krajowy plan gospodarki odpadami, stanowiàcy za àcznik do uchwa y. 2. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem powzi cia i podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2 Monitor Polski Nr Poz. 159 Za àcznik do uchwa y nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 paêdziernika 2002 r. (poz. 159) KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI SPIS TREÂCI Spis tabel Spis rysunków Spis skrótów Spis planów i programów uwzgl dnionych w KPGO STRESZCZENIE WPROWADZENIE Konstrukcja krajowego planu gospodarki odpadami AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI, ZA O ENIA PROGNOSTYCZNE, OKREÂLENIE CELÓW W GOSPODARCE ODPADAMI ORAZ PRZEWIDYWANE ZADANIA Odpady powstajàce w sektorze komunalnym Odpady komunalne Stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Prognoza iloêci i jakoêci odpadów komunalnych OkreÊlenie celów do osiàgni cia w gospodarce odpadami komunalnymi Plan dzia aƒ w gospodarce odpadami komunalnymi Niezb dne koszty zwiàzane z realizacjà przedsi wzi ç w gospodarce odpadami komunalnymi Odpady opakowaniowe Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi Prognoza dotyczàca masy odpadów opakowaniowych Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi Dzia ania zmierzajàce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi w perspektywie roku Komunalne osady Êciekowe Diagnoza stanu aktualnego Prognoza Cele do osiàgni cia w gospodarce komunalnymi osadami Êciekowymi Program dzia aƒ Odpady powstajàce w sektorze gospodarczym Stan gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym w Polsce Odpady z sektora gospodarczego

3 Monitor Polski Nr Poz Odpady z przemys u wydobywczego Odpady z przemys u chemicznego Odpady z przemys u energetycznego Odpady z przemys u hutniczego Odpady z przemys u remontowo-budowlanego Odpady z przemys u rolno-spo ywczego Odpady z przemys u drzewnego, celulozowego i papierniczego Odpady sorbentów, materia ów filtracyjnych, tkanin i ubraƒ ochronnych Mo liwoêci minimalizacji powstawania odpadów Prognozy powstawania odpadów w sektorze gospodarczym OkreÊlenie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego Odpady niebezpieczne Stan aktualny gospodarki odpadami niebezpiecznymi Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych Odpady zawierajàce PCB Oleje odpadowe Baterie i akumulatory Odpady zawierajàce azbest Pestycydy Zu yte urzàdzenia elektryczne i elektroniczne Wycofane z eksploatacji pojazdy Odpady medyczne i weterynaryjne Odpady materia ów wybuchowych Mo liwoêci minimalizacji iloêci powstawania odpadów niebezpiecznych Prognozy powstawania odpadów OkreÊlenie potrzeb w gospodarce odpadami niebezpiecznymi Niezb dne koszty zwiàzane z realizacjà przedsi wzi ç w gospodarce odpadami niebezpiecznymi MO LIWOÂCI POZYSKIWANIA ÂRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJ PRZEDSI WZI å PRZEWIDZIANYCH W KPGO Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsi wzi ç przewidzianych w KPGO SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI Za àcznik 1 Wykaz aktów prawnych Za àcznik 2 Odpady komunalne Za àcznik 3 Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

4 Monitor Polski Nr Poz. 159 Spis tabel Tabela S.2.1. Prognozy powstawania omawianych w tekêcie odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym w latach Tabela S.4.1. Planowane nak ady na finansowanie przedsi wzi ç inwestycyjnych wynikajàcych z KPGO w latach Tabela S.4.2. Planowane nak ady na finansowanie przedsi wzi ç pozainwestycyjnych wynikajàcych z KPGO w latach Tabela S.4.3. Planowane nak ady na finansowanie przedsi wzi ç wynikajàcych z KPGO w latach Tabela Wskaêniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich dla roku 2000 Tabela Bilans odpadów komunalnych w Polsce w 2000 r. w podziale na 18 strumieni odpadów na terenach miejskich i wiejskich Tabela IloÊç odpadów komunalnych sta ych wywiezionych w 2000 r. Tabela Prognoza iloêci odpadów komunalnych w Polsce na lata 2005, 2006, 2010, 2014 Tabela Opcje stosowania metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji poza sk adowaniem Tabela Planowany odzysk i unieszkodliwianie (poza sk adowaniem) odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji Tabela Planowany odzysk i unieszkodliwianie (poza sk adowaniem) odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji w poszczególnych województwach Tabela Planowana iloêç odpadów wielkogabarytowych zbieranych selektywnie Tabela Planowana iloêç odpadów budowlanych zbieranych selektywnie Tabela Planowana iloêç odpadów niebezpiecznych wchodzàcych w strumieƒ odpadów komunalnych zbieranych selektywnie Tabela IloÊç sk adowanych odpadów komunalnych w latach w Polsce Tabela Planowana obj toêç sk adowisk odpadów komunalnych w Polsce Tabela Nak ady inwestycyjne obiektów i instalacji Tabela Jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca Tabela /a. Szacunkowe dane dotyczàce masy odpadów opakowaniowych w latach Tabela /b. Prognoza dotyczàca struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w Polsce w latach Tabela /c. Prognoza wytwarzanych odpadów opakowaniowych w 2005 r. w podziale na województwa Tabela Prognoza iloêci odpadów, które nale y poddaç recyklingowi w 2007 r., oraz iloêci do innych procesów odzysku Tabela Prognoza wytwarzania odpadów w 2007 r. oraz iloêci, które nale y poddaç procesom odzysku i recyklingu w podziale na poszczególne województwa Tabela Normy, na podstawie których przeprowadza si ocen zgodnoêci opakowaƒ z wymaganiami dot. produkcji i sk adu opakowaƒ oraz wymagaƒ dla opakowaƒ wielokrotnego u ytku (zgodnie z EN 13427:2000*) Tabela Normy, na podstawie których przeprowadza si ocen zgodnoêci opakowaƒ z wymaganiami dotyczàcymi odzysku (zgodnie z EN 13427:2000*) Tabela Zestawienie komunalnych oczyszczalni Êcieków dzia ajàcych w Polsce Tabela Osady z oczyszczalni komunalnych w 1999 r. Tabela Osady z oczyszczalni komunalnych w 2000 r. [wg GUS] Tabela Bilans odpadów pochodzenia przemys owego w 2000 r. Tabela Bilans odpadów i struktura gospodarki odpadami wg bran sektora gospodarczego w Polsce w 2000 r. Tabela Rodzaje odpadów wytwarzane w najwi kszych iloêciach w poszczególnych ga ziach przemys u wraz ze strukturà gospodarki Tabela Rodzaje odpadów wykazujàce najwi kszy procent odzysku Tabela Struktura gospodarki odpadami odlewniczymi Tabela Prognozy powstawania odpadów w sektorze gospodarczym w latach

5 Monitor Polski Nr Poz. 159 Tabela Przewidywane zadania do realizacji w ramach gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym Tabela Powstawanie i struktura gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Polsce w 2000 r.* Tabela Powstawanie i plan zbiórki odpadów niebezpiecznych wchodzàcych w strumieƒ odpadów komunalnych w latach Tabela Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach w asnych i w instalacjach jednostek zewn trznych w 2000 r. Tabela IloÊç odpadów przewidzianych do odzysku/unieszkodliwienia w instalacjach zewn trznych w 2003 r. Tabela Prognozy odzysku i unieszkodliwiania odpadów w instalacjach zewn trznych wg wyszczególnionych procesów w latach Tabela Prognozy wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w latach Tabela Porównanie iloêci odpadów przeznaczonych do odzysku i unieszkodliwienia w Polsce z wydajnoêcià odpowiednich instalacji Tabela Przewidywane zadania do realizacji w ramach gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Polsce Tabela Szacunkowe koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów w latach 2003, 2006, 2010 i 2014 Tabela Zestawienie kosztów zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach KPGO w Polsce Tabela Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsi wzi ç w ramach gospodarki odpadami w sektorze komunalnym w Polsce Tabela Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsi wzi ç w ramach gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym w Polsce Tabela Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsi wzi ç w ramach gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Polsce Tabela Planowane nak ady na finansowanie przedsi wzi ç inwestycyjnych wynikajàcych z KPGO w latach Tabela Planowane nak ady na finansowanie przedsi wzi ç pozainwestycyjnych wynikajàcych z KPGO w latach Tabela Planowane nak ady na finansowanie przedsi wzi ç wynikajàcych z KPGO w latach Tabela 5.1. Rodzaje danych przekazywanych w ramach krajowego systemu monitoringu zgodnie z ustawà z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Tabela 5.2. Rodzaje danych przekazywanych w ramach krajowego systemu monitoringu zgodnie z ustawà z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie depozytowej Rys Rys Rys Rys Rys Rys Spis rysunków Sk adowiska odpadów komunalnych w Polsce Kompostownie odpadów komunalnych w Polsce Ograniczanie iloêci odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji kierowanych do sk adowania w przyj tych przedzia ach czasowych wg Dyrektywy 1999/31/EC Planowany odzysk i unieszkodliwianie (poza sk adowaniem) odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji w latach w Polsce Przyrost zdolnoêci odzysku i unieszkodliwiania (poza sk adowaniem) odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji IloÊci odpadów komunalnych przeznaczone do odzysku i unieszkodliwiania przewidziane w KPGO w poszczególnych przedzia ach czasowych Rys Post powanie z osadami na oczyszczalniach Êcieków wg GUS w roku 2000 Rys Prognoza masy osadów wytwarzanych w komunalnych oczyszczalniach Êcieków [Mg] Rys Zmiany w strukturze unieszkodliwiania i wykorzystania osadów z komunalnych oczyszczalni Êcieków wg klasyfikacji GUS [opracowanie w asne] Rys Struktura gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym Rys Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego

6 Monitor Polski Nr Poz. 159 Rys Rys Rys Rys Rys Rys Rys Rys Rys Rys Struktura gospodarki odpadami w przemyêle wydobywczym Struktura gospodarki odpadami w przemyêle chemii nieorganicznej Struktura gospodarki odpadami w przemyêle chemii organicznej Struktura gospodarki odpadami z hutnictwa elaza i stali Struktura gospodarki zu ytymi oponami Struktura gospodarki odpadami powstajàcymi w przemyêle rolno-spo ywczym Struktura gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Polsce Lokalizacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Obieg dokumentów zwiàzanych z gospodarkà odpadami wynikajàcych z obowiàzujàcych ustaw i rozporzàdzeƒ wykonawczych Obowiàzki sprawozdawcze w ramach krajowego systemu monitoringu opakowaƒ i odpadów opakowaniowych Spis skrótów ADR AGD BAT BC-100, BC-50 BDR GUS BOÂ BREF BSE BZT5 CEN CO 2 COBRO CPD EBOiR EEC euro GEF GIOÂ GPPU GPZON GUS HCFC, HFC HRM IETU IGO IRR ISO ISPA KPGO LRM LRM NFOÂiGW NPPC Umowa europejska dotyczàca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Artyku y Gospodarstwa Domowego Best Available Techniques (najlepsze dost pne techniki) bloki ciep ownicze Bank Danych Regionalnych GUS Bank Ochrony Ârodowiska BAT reference document dokument referencyjny dla BAT gàbczasta encefalopatia mózgu pi ciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu Committee Europeen de Normalisation Komitet Europejski ds. standaryzacji dwutlenek w gla Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowaƒ Construction Products Directive dyrektywa UE dot. wyrobów budowlanych Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju European Economic Community obowiàzujàca waluta Unii Europejskiej Global Environment Facility Fundusz na rzecz Globalnego Ârodowiska G ówny Inspektorat Ochrony Ârodowiska Gdaƒskie Przedsi biorstwo Produkcyjno-Us ugowe Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych G ówny Urzàd Statystyczny czynniki ch odnicze odpady wysokiego ryzyka Instytut Ekologii Terenów Uprzemys owionych Instytut Gospodarki Odpadami (od 1 lipca 2002 r. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddzia Zamiejscowy Centrum Gospodarki Odpadami w Katowicach) wskaênik wewn trznej stopy zwrotu International Organization for Standardization Mi dzynarodowa organizacja standaryzacyjna Instrument for Structural Policies for Pre-Accession PRZEDAKCESYJNY INSTRUMENT POLITYKI STRUKTURALNEJ krajowy plan gospodarki odpadami Liczba równowa nych mieszkaƒców Liczba wyra ajàca wielokrotnoêç adunku zanieczyszczeƒ zawartych w Êciekach w stosunku do jednostkowego adunku zanieczyszczeƒ w Êciekach odprowadzanych od jednego mieszkaƒca w ciàgu doby odpady niskiego ryzyka Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Program Przygotowania do Cz onkostwa

7 Monitor Polski Nr Poz. 159 NPV wskaênik wartoêci zaktualizowanej netto OJ Official Journal dziennik urz dowy Unii Europejskiej OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3, formularz raportu wojewódzkiego wzory sprawozdaƒ sk adanych przez producentów, eksporterów, importerów opakowaƒ oraz marsza ka województwa wg rozporzàdzeƒ Ministra Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz i 1054) OÂ-OP1 sprawozdanie o wielkoêci nale nej op aty produktowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 157, poz. 1865) OÂ-OP2 sprawozdanie o wielkoêciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów, osiàgni tych wielkoêciach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych oraz wp ywach z op at produktowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 26) PCA Polskie Centrum Akredytacji PCB Polichlorowane Bifenyle PCBC Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji PCDD polichlorowane dibenzoparadioksyny PCDF polichlorowane dibenzofurany PCV polichlorek winylu PE polietylen PET politereftalan etylenu PHARE program pomocy dla krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej PIG Paƒstwowy Instytut Geologiczny PKB Produkt Krajowy Brutto PLN symbol ISO 4217 polskiego z otego PN-EN norma europejska transponowana do Polskiej Normy POW placówki opieki weterynaryjnej POZ placówki opieki zdrowotnej PP polipropylen PS polistyren PU poliuretan SIGOP System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce SPON stacje prze adunkowe odpadów niebezpiecznych SRM odpady szczególnego ryzyka UMiRM Urzàd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast USD symbol ISO 4217 dolara USA WFOÂiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej WIOÂ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska WWA wielopierêcieniowe w glowodory aromatyczne Za àczniki 1 3 Za àczniki 1 3 do krajowego planu gospodarki odpadami stanowiàcego za àcznik do uchwa y nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 paêdziernika 2002 r. Spis planów i programów uwzgl dnionych w KPGO 1 II Polityka ekologiczna paƒstwa 2 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej paƒstwa na lata Za o enia polityki energetycznej Polski do 2020 r. 4 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajàcych azbest stosowanych na terytorium Polski 5 Program restrukturyzacji hutnictwa elaza i stali 6 Program redukcji emisji SO 2 w energetyce zawodowej 7 Reforma górnictwa w gla kamiennego w Polsce w latach Program informacyjno-edukacyjny w zakresie likwidacji w Polsce urzàdzeƒ i odpadów zawierajàcych PCB/PCT 9 Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski po udniowej 10 Programy Gospodarki Odpadami Kraków, Szczecin, ódê, Ruda Âlàska, Racibórz (woj. katowickie) 11 System zarzàdzania gospodarkà odpadami medycznymi w woj. Êlàskim 12 Praca PBZ pt.: Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych 13 PCZ Zagospodarowanie szlamów i py ów z procesów surowcowych hutnictwa elaza w celu dostosowania bran y do standardów ekologicznych Unii Europejskiej 14 Bran owy program restrukturyzacji i modernizacji przemys u utylizacyjnego w Polsce

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. 1599 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadaƒ wykonywanych w ramach przygotowaƒ obronnych paƒstwa przez organy administracji rzàdowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO

INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO Warszawa 2006 r. Spis treêci III. Preferencyjne kredyty inwestycyjne... 3 III. Por czenia i gwarancje... 37 III. Pomoc finansowa dla grup producentów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 4.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA W tabeli 4-1 przedstawiono prognozę liczby ludności dla Miasta Krakowa wg GUS.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2) DZIA I Przepisy ogólne i objaênienia okreêleƒ ustawowych Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania i procedury niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ywnoêci i ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo