BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

2 Wykonano w Oddziale Dokurnentacji, Informacji i Bibliografii - Regionalnej WBP w Rzeszowie Rada redakcyjna: Zdzislaw Darai, Ewa Golebiowska, Iraida Gromek Marian Terlecki I Opisy zebrala: Paulina Paslawska przy wsp6lpracy' K~ystyny Bichel, Wandy Kedzierskiej, Wieslawy Kuchno, Anieli Marszalek, Heleny Zapainik Opracowala: ~aulina- Paslawska 7 Redaktor techniczny: Stanislaw Sienkowski Projekt okladki: Adolf Jakubowicz or mat B5 Ark. wyd 30.5, ark. druk. 1$,25. Oddano do skladania Wyd. 1. Nakkad 500 egz. w stycznlu 1981 r. Podpisano do druku w listopadzie 1381 r. Druk ukohczono w grudniu 1981 r. RzeszoJIsk~e Zaklady Craficzne, Rzesz&w, ul. Marchlewskiego 19. Zam &-a-43 Cena zl 150,-

3 Przedmowa IX Wykaz czasopism wykorzystanych w bibliografii i ich skrbt6w. XI Wykaz instytucji wydawniczych i ichskr6t6w XV Wykaz wazniejszych skrbt6w i symboli stosowanych w bibliografii XVI SPIS RZECZY 1. Bibliografie Czasopisma V. ETNOGRAFIA 3. Opracowania dotyczace ca-. losci regionu a) Zagadnienia og6lne,.. b) Wsp6lpraca miedzynarodowa Poszczeg6lne okregi i miejscowosci Biografie. Pamiqtniki. Wspomnienia Historia miejscowosci.. 4. Historia ruchu ludowego. 5. Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza do roku Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza ~istoiia polityczna i. sgoleczno-gospodarcza Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza I. Zagadnienia og6lne Literatura ludowa (opraco- wania i teksty) Sztuka ludowa Muzyka. Taniec. Stroje lu- dowe Zwyczaje. Obrwdy. Wierze- nia SRODOWISKO GEOGRAFICZNE 1. Mapy. Plany Geologia. Geofizyka. Geodezja....,.. 3. Gleboznawstwo Hydrologia. Meteorologia. 5. RoSlinnoSC. Zwierzeta. 0- chrona przyrody i Srodo- wiska Geografia. Kra joznawstwo. Turystyka..... [V. HISTORIA N 1. Opracowania og6lne. Zrbdla 2. Archeologia..... VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Zagadnienia og6lne. Planowanie. Inwestycje.. : 2. Geografia gospodarcza.. 3. Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbenistyka. 4. Budownictwo Przemysl. Rzemioslo., Technika a) Zagadnienia og6lnc.. b) Historia 'techniki, przemyslu, rzemiosla i handlu c) Przemysl naftowy.. d) Siarka..... e)gaz f) Hutnictwo.....

4 g) Przemysi budowy maszyn h) Przernysi szklarski.. 86 j) Przemysi motoryzacyjny 90 k) Przemysi drzewny i meblowy ) Energetyka.. ' ) Przemysi dziewiarski, wl6kienniczy i odzieiow y.. 95 m) Przemysl rolny i spozywczy n) Inne galczie przemyslu. 100 o) Drobna wytwbrczosc 1. Przemysl terenowy Sp6ldzielczoSC pracy Rzemioslo Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo b)Hodowla C) Ogrodnictwo. Sadownictwo, d) Lesnictwo e) Eowi~two f) Pszczelarstwo g) Cospodarkarybna Kandel. Sp6ldzielczoSC. Uslugi. Zywienie zbiorowe a) Handel. Sp6ldzklczoSC. 120 b) Uslugi C) Zywdenie zbiorowe Finanse.., Komunikacja. Transport. EqcznoSC a) Komunikach Transport. 124 b) EqcznoSC Cospodarka wodna. Hydrotechnika ~ospodarka'komunalna 12. Gospodarka mieszkaniowa Poiarnictwa VII. ZAGADNIENIA SPOEECZNE I POLITYCZNE 2. Problemy okresu ksataltowania sie wladzy ludowej Partie politycme. Organizacje spoleczne i ntlodzieiowe, a) Polska Partia Robotnicza 135 b) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza C) Stronnictwa polityczne. 144 d) Organizacje mlodzieiowe 146 e) Organizacje spoieczne Praca. Zabezpieczenie spoleczne. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenie spoleczne b) Zagadnienia socjalne. Wczasy. Rekreacja Zwiqzki zawddowe > Pomoc spoleczna Czyny spoleczne Patologia spoleczna UroczystoSci. Obchody.. VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACY JNE 1. Zagadnienia ogblne Rady narodowe Sqdownictwo Bezpiecze~istwo publicme. IX. WOJSKO X. SEUZBA ZDROWIA. LECZNIC- TWO. HIGIENA. WETERYNARIA 1. Zagadnienia ogblne pswiaty szkolnictwa i wychowania. 2. Zagadnienia ogblne kultury 3. Historia kyltury i oswiaty. 4. Towarzystwa regionalne. 5. Nauka. Plac6wki naukowe. 6- Szkolnictwo wyisze i pomaturalne Szkolnictwo podstawowe i Srednie og6lnoksztalcqce. 8. Szkolnictwo zawodowe.. 9. Szkolnictwo artystyczne. 10. OSwiata doroslych..., 11. Opieka nad dzieckiem i mlodzieiq Praca kulturalno-oswiatowa a) Zagadnienia ogblne Imprezy..... b) Domy Kultury. Kluby. c) Amatorski ruch artystycmy......

5 13. Muzealnictwo. Izby pamieci. Zbiory Radio i telewizja Kultura fizycma i sport. XII. JE;ZYKOZNAWSTWO... XIII: LITERATURA PIWNA 1. Historia i krytyka literacka. Zycie literackie Teksty XIV. SZTUKA 1. Historia sztuki. Zabyt.ki i ich ochrona 2. Zagadnienia wspolczesnej plastyki Teatr. Estrada a) Zagadnienia og6lne.. b)recenzje.. C) Teatr kukielkowy 4. Muzyka Film. Kino 6. Fotografika XV. ZAGADNIENIA WYZNANIO- WE XVI. KSI~ZKA I CZYTELNICTWQ. BIBLIOTEKI Zagadnienia og6lne 2. ~ruka'rstwo. Ruch wydawniczly. Ksiqgarstwo.., 3. Biblioteki. Czytelnictwo. 4. CzasopiSmiennictwo Archiwa Indeks autorski Indeks przedmiotowy '.... Indeks autor6w i tytul6w,drukbd zwartych oraz tytulbw opracowa6 zbiorowych zamieszczonych w,,bibliografiiv.....

6 / PRZEDMOWA,,Bibliografia wojewddztw: krofnienskiego, przemyskiego, rzeszoutskiego i tarnobrzeskiego (I VI XI1 1976)" jest kontynuacjq,,bibliografii Rzeszowszczyzny".* Jest bibliografiq regionalnq przedmio- ' towq, obejmujqcq caloksztalt piimiennictwa dotyczqcego wymienionych w tytule wojewodztw poludniowo-wschodnich. Bibliografia rejestruje publikowane w okresie od daty reforrny administracyjnej do konca 1976 roku wydawnictwa samoistne i niesamoistne o tematyce calkowicie lub czefciowo regionalnej, a mianowicie wydawnictwa zwurte (ksiqzki, broszury, mapy, wydawnictwa graficzne), wydawnictwa ciqgle (czasopisma) oraz utwory (artykuly i wieksze informacje z czasopism oraz rozprawy z prac zbiorowych). Opisy bibliogmficzne sporzqdzano z autopsji; tylko nieliczne przyjeto bez sprawdzenia z,,przewodnika Bibliograficznego",,,Bibliografii Zawartofci Czasopism", - \,,,Literatury Pieknej" i innych bibliografii specjalnych. W zbieraniu materialu wykorzystano czasopisma naukowe, popularnonaukowe i popularne oraz prase lokalnq: 1 dziennik (wydanie A i AB), 2 tygodniki, 3 miesieczniki, 9 gazet zakladowych oraz ciqgle wydawnictwa uczelniane. Pewnq trudnosc w kwalifikacji materialow przeznaczonych do bibliografowania stanowila data reformy administracyjnej. Ze wzgleddw praktycznych w opisach rocznik6w czasopism, umieszczon?fch w dziale,,czasbpisma", zarejestrowano wszystkie pumery czasopism regionalnych, ktore ukazaly sie w latach Autopsjq zawartoici tych czasopism objeto natomiast tylko te numery, kt6re wyszly po 1 VI 1975 r. W,,Bibliografii9' zastosowano pelny, w razie potrzeby adnotowany opis bibliograficzny, zaznaczajqc tematyczne zwiqzki z poszczeg6lnymi wojewddztwami przez okreflenia: Krofnienskie, Przemyskie, Rzeszowskie, Tarnobrzeskie.,,Bibliografia" zawiera 5584 numerowane pozycje. Liczba ta jest jednak mniejsza od ilofci opisywanych jednostek bibliograficznych, wskutek zastosowania pozycji zbiorowych. CalofC materialu ulozona jest wedlug schematu przyjetego dla bibliografii regionalnych, podobnie jak w,,bibliografii Rzeszowszczyzny". Przynaleinoft. poszczegdlnych jednostek bibliograficznych do kilku dzial6w zasygnalizowano opisami skrdconymi, nie numerowanymi oraz odsylaczami nurnerycznymi, umieszczonymi na kojlcu dzialdw lub poddzialbw.,,bibliografia9' zaopatrzona zostala w wykaz wykorzystanych. czasopism, instytucji wydawniczych, skr6tdw i symboli oraz indeksy: autorski, druk6w zwartych oraz przedmiotowy. W tym ostatnim wprowadzono obok nazwy kazdej miejscowofci nazwe wojewodztwa. W przy-

7 padku, gdy publikacja traktuje-o calym wojewddztwie - zastosowano obok jego nazwy okreilenie,,okreg"..,,bibliografia wojewodztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego (1 VI XI1 1976)" jest pierwszym tomem bibliografii naszego regionu opracowanej dla nowego ukiadu administracyjnego. Stqd trudnokci w wyborze pewnych rozwiqzari oraz moiliwoid pomylek i przeoczeri, za ktdre przepraszajqc uzytkownikdw wyraiamy nadzieje, ze nie utrudniq im korzystania z naszego wydawnictwa i poszerzania wiedzy o regionie. Dotychczas ukazaly sig nastgpujqce czgsci,,bibliografii Rzeszowszczyzny":,,Btbliografia Rzeszowszczyzny ". Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. Rzesz6w Rzeszowszczvzna w wrozie XX-lecia ". O~rac. P. Paslawska. Rzeszow 1966.,.Bibltografti ~zeszo&szcz~zn~ ". Art. z &as. Oprac. P. Paslawska. Rzeszbw 1968.,,Btbltog~afia Rzeszowszczyzny 1964". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1968.,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1965". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1970.,,Bibliografia Rzeszowszczyzny, 1966". Oprac. B. Kurowska. 2. Przywara. Rzesz6w Btblioorafia Rzeszowszczuznu 1967". O~rac. P. Paslawska. Rzeszow ;;Biblio~rajia ~zeszowszcz~zn;j 1968". 0prac. P. Paslawska. Rzeszow 1972.,,Btbliografia Rzeszowszczyzny 1969". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w ,Biblioyrafia Rzeszowszczyzny 1970". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w ' 1976.,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1976.,,BibLiografia Rzeszowszczyzny 1972". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1980.

8 WYKAZ TYTuE~W CZASOP~SM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH S KR~T~W * Acta agr. sllv. - Acta Agraria et Silve- Czata - Czata stria, Krakbw Domy spoldz. - Domy Sp6ldzielcze, War- Acta archaeol. carpath. - Acta Archaeo- szawa logica Carpathica, Krak6w Dz. lud. - Dziennik Ludowy, Warszawa Acta geoph. pol. - Acta Geophysica Po- Dz. pol. - Dziennik Polski, Krak6w lonica, Warszawa Dz. urz. Min. Kult. - Dziennik Urzqdo- Ann. UMCS Sect. C, Sect. E, Sect. B - wy MinisterStwa Kultury i Sztuki, Annales Universitatis Mariae Curie- Warszawa - -Sklodowska Sectio C, Sectio E, Sec- Echo Krak. - Echo Krakowa, Krak6w tio B, Lublin Ekspl. Masz, - Eksploatacja Maszyn, Acta UNC Filol. pol. - Acta Universita- Warszawa tis Nicolai Copernici. Nauki Humani- Expr. wiecz. - Express Wieczorny, Warstyczno-Spoleczne, Filolbgia Polska, szawa Torun Fakty - Fakty, Bydgoszcz Archeton - Archeion, Warszawa Farm. pol. - Farmacja Polska, Wars=- Architektura - Architektura, Warszawa wa Arch. Akus. - Archiwum Akustyki, War- Fzlipinka - Filipinka, Warszawa szawa Fol. geograph. - Folia Geographica, Kra- Arch. Bibl. Muz. - Archiwa, Biblioteki kow i Muzea KoScielne, Lublin Foto - Foto. Magazyn Fotograficany, Argumenty - Argumenty, W'arszawa Warszawa Aura - Aura, Warszawa Fragm. flor. - Fragmenta Floristica et Betoniarz - Betoniarz, Rzeszbw Geobotanica, Krak6w I Biblzotekarz - Bibliotekarz, Warszawa Gaz. Bud. - Gazeta BudowlanycH, Rze- Biul. geol. - Biuletyn Geologiczny szow Biul. Hist. Sztuki - Biuletvn Historii Gaz. venit. - Gazeta Penitenciarna. War- Sztuki, Warszawa Biul. inf. Inst. Lot. - Biuletyn, Informa-,, cyjny Instytutu Lotnictwa,, Warszawa Bzul. peryg. - Biuletyn Peryglacyjny, Eodi Biul. Zyd. Inst. Hist - Biuletyn Zydow- skiego Instytutu Historii, Warszawa Ceram. bud. - Ceramika Budowlana, Poznan Chemik - Chemik, Warszawa Chlop. Droga - Chlogska Droga, Warszawa Chowanna - Chowanna, Katowice Chrokmy Przyr. - Chronmy Przyrodq Ojczystq, Kra'kbw ChrzeSC. w Swietie - ChrzeScijanin w Swiecie, Warszawa Czas - Czas, Gdansk Czas. stom. - Czasopismo Stomatologiczne, Warszawa szawa Gaz. polud. - Gazeta Poludniowa, Krakow Gaz. praw. - Gazeta Prawnicza, Warsza- W3 Gaz. san. - Gazeta Sanocka, Sanok Gaz. sqd. - Gazeta Sqdowa, Warszawa Gaz Woda - Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Warszawa Geogr. w Szk. - ~eografia w Szkole, Warszawa Glos naucz. - Glos Nauczycielski, Warszawa Glos Pr. - Glos Pracy, Warszawa Gtos Zal. -,Glos Zalogi, Mielec Gosp. dbm. - Gospodarstwo Domowe, Warszawa Gosp. mies. - Gospodarka Miqsna, Warszawa IloSC tytui6w przejrzanych' w celu zebrania materialu bibliograficznego jest znacznie wlcksza od podanych w tym spisie. Sporzpdzony wykaz uwzglcdnia wylqcznie czasopisma. w ktorych znaleziono artykuiy zwiqzane tematycznie z woj. poludniowo-wschodnimi.

9 Gosp. plan. - Gospodarka Planowa, Warezawa Gosp. mod. - Gospodarka Wodna, Warszawa HarCerstwo - Harcerstwo, Warszawa ITD - ITD, Warszawa Jqz. pol. - Jezyk Polski, Krak6w Jet ros. - Jezyk Rosyjski, Warszawa Kamena - Kamena, Lublin Karpaty - Karpaty, Krak6w Kzerunki - Kierunki, Warszawa Kob. i Zycze - Kobieta i Zycie, Warszawa Konfrontacje - Konfrontacje, Rzesz6w Kontrasty - Kontrasty, Bialystok Kosmos - Kosmos, Warszawa Kulisy - Kulisy, Warszawa Kultura - Kultura, Warszawa Kult. i Spol. - Kultura i Bpoleczenstwo, Warszawa Kult. i Ty - Kultura i Ty, Warszawa Kult. i Zycie - Kultura i Zycie, Warszawa Kur. pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Archit. Urb. - Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Warszawa Kwart. geol. - Kwartalnik Geologiczny, ~Warszawa Kwart. Hist. Kult. - Kwartalnik Historii Kultury haterialnej, Warszawa Las pol. - Las Polski, Warszawa Literatura - Literatura, Warszawa Lit. lud. - Literatura Ludowa, Warszawa Lud - Lud, Wroclaw Low. pol. - Eowiec Polski, Warszawa Mag. \kult. - Magazyn Kulturalny, Krakow Mag. rodz. - Magazyn Rodzinny, Warszawa Mag. Transp. Towar. - Magazynowanie, i Transport Towarbw, Warszawa 'Masz. Ciqg Maszyny i Ciqgniki Rolnicze, Warszawa Mater. archeol. - Materialy Archeologiczne, Krakbw Mater. Muz. Bud. Lud. - Materialy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa- noku, Sanok Mat. ogniot. - Materialy Ogniotrwale, Gliwice Mater. staroi. wczesnosr. - Materialy Starotytne ' WczesnoSredniowieczne, Warszawa Mechaniz. Rol. - Mechanizacja Rolnictwa, Warszawa Miasto - Miasto, ~arszawa Mies. lit. - Miesiecznik Literacki, Warszawa Motor - Motor, Warszawa Motoryzacja - Motoryzacja, Warszawa Motywy - Motywy, Warszawa M6wiq Wieki - M6wiq Wieki, Warszawa MySl spoleczna - MySl Spoleczna, Warszawa Nudodrze - Nadodrze, Zielona G6ra Nafta - Nafta, Katowice Nasza Przeszl. - Nasza PrzeszloSC, Krak6w Normalizacja - Normalizacja, t6di Nowa Szk. - Nowa Szkola, Warszawa Nowa Wzes - Nowa WieS, Warszawa Nowe Drogi - Nowe Drogi, Warszawa Nowe Ksigi. - Nowe Ksiqzki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa Nowe Tempo - Nowe Tempo, Nowa Deba Nowiny - Nowiny Wyd. A, AB, Rzesz6w Now. Rzesz. - Nowiny Rzeszowskie, Rzesz6w Nowy Wyraz - Nowy Wyraz, Warszawa Ochr. Powietrza - Ochrona Powietrza, Warszawa Ochr. RoS1. - Ochrona RoSlin, Warszawa Ochr. Teren. g6r. - Ochrona Terenow G6rniczych, Katowice Ogrodnictwo - Ogrodnictwo Osw. Doros. - OSwiata Doroslych, Warszawa OSw. Wychow. - OSwiata i Wychowanie, WarszaWa Palestra - Palestra, Warszawa Pam. pol. - Pamietnikarstwo Polskie, Warszawa Panorama - Panorama, Katowice Panorama pol. - Panorama Polska. Nasza Ojczyzna, WArszawa Pediat. pol. - Pediatria Polska, Warszawa Perspektywy - Perupektywy, Warszawa Podkarpacie - Podkarpacie, Krosno Poezja - Poezja, Warszawa Politechnik - Politechnik, Warszawa Polityka - Polityka, Warszawa Polonistyka - Polonistyka, Warszawa Polska - Polska Pol. Szt. lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wroclaw POT. Bibliot. - Poradnik Bibliotekarza, Warszawa POT. jqi. - Poradnik Jqzykowy, Warszawa POT. muzycz. - Poradnik Muzyczny, E6di Poznaj Sw6j Kraj - Poznaj Sw6j Kraj, Warszawa Pr. Cent Tech. Kolej. - Prace Centralnego OSrodka Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa Pr. hum. RTPN - Prace Hufnanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaci6l Nauk, Rzesz6w Pr. med. RTPN - Prace Medyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaci61 Nauk, Rzesz6w Pr. tech. TN Rzeszow. - Prace Techniczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie. Rzesz6w

10 Prace praw. - Prace Prawnicze, Warszawa Prasa pol. - Prasa Polska, Warszawa Prawo i Zycie - Prawo i Zycie, Warszawa Probl. Alkoh. - Problemy Alkoholimu, Warszawa Probl. ekon. - Problemy Ekonomiczne, Krakbw Probl. opiek.-wychow. - Problemy Opiekunczo-Wychowawcze, Warszawa Probl. Praworz. - Problemy Praworzqdnosci, Warszawa Probl. Rodz. - Problemy Rodziny, Warszawa PTO~Z. Zagosp. Ziem g6rs., - Problemy Zagospodarowania Ziem Gbrskich, ~rakow Profzle - Profile, Rzesz6w Prometej - Prometej, Rzesz6w Prz. antrop. - Przeglqd Antmpologiczny, Poznan Prz. bud. - Przeglqd Budowlany, Warsza'wa Prz. geofiz. - Przeglqd Geofizyczny, Warszawa Prz. geogr. - Przeglqd Geograficzny, Warszawa Prz. hist. - Przegl3d Historyczny, Warszawa Prz. hod. - Przeglqd Hbdowlany, Warszawa Prz. lek. - Przeglqd Lekarski, Warszawa Prz. mech. - Przeglqd Mechanickny, Warszawa Prz. mlecz. - Przeglqd Mleczarski, Warszawa prz. Org. - Przeglqd Organizacji, Warszawa Prz. pap. - Przeglqd Papierniczy, E6di PTZ. poi. - Przeglqd Pozarniczy, Warszawa Prz. sport. - Przeglqd Slportowy, Warszawa Prz, tech. - Przeglqd Techniczny. Innowacje, Warszawa Prz. zbo.2.-mtyn. - Przeglad Zbozowc- -Mlynarski, Warszawa P7z Przeglqd Zoologiczny, Wroclaw Prz. ZW. - Przeglqd Zwiqzkowy, Warszawa Przekr6j - Przekrbj, Krak6w Przerniany - Przemiany, Poznali Przem. ferm. - -Przemysl Fermentacyjny, Warszawa Przyjafh - Przyjaih, Warszawa Przyr. pol. - Przyroda Polska, Warszawa Rada nar. Gosp. - Rada Narodowa, Gospodarka. Administracja, Warszawa Regiony - Regiony, Warszawa Rocz. Komis. Nauk Pedag. - Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Wroclaw Rocz. lub. - Rocznik Lubelski, Lublin Rocz. nauk.-dydakt. WSP Rzesz. Nauki Pedag. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzesdw. Nauki Pedagogiczne Rocz. nauk.-dydakt. WSP Rzesz. Filol. pol. - Rocznik Nauko~o-Dydaktyczny v8p Rzesz6w. Filologia Polska Rocz. q.nu;k.-dydakt. WSP Rzesz. Hist. - Rocplik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzwzbw. Historia Rocz. polit. gosp. - Rocznik Polityczny i Gospodarczy, Warszawa Rocz. przemys. - Rocznik Przemyski, Przemyil Rocz. Zakl. Nar. Ossol. - Rocznik Za- ~ctadu Narodowego im. Ossolifiskich, Wrodaw Rocz. Hist. Czas. - Rocznik Historii Cza- sopiimiennictwa Rouz. bibliot. - Roczniki Biblioteczne, Wroclaw Rocz. Dziej. Ruchu lud. - Roczniki Dziej 6 ~ Ruchu Ludowego, Warszawa Rocz. Nauk. rol. - Roczniki Nauk Rolni- ' czych, Warszawa Rocz. teal.-kanon. - Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, Lublin Ruch rnuzycz. - Ruch Muzyczny, Warszawa Rynek UStugi - Rynek Usiugi, Warszawa Sad nowocz. - Sad Nowoczesny, Warszaw a Scena - Scena, Warszawa Siarka - Siarka, Tarnobrzeg Szarka. Zesz. nauk.-tech. - Siarka. Zeszyt Naukowo-Techniczny OSrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysiu Siarkowego,,Siarkopoln, Machbw Skrzyd. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszawa St. powsz. - Slowo Powszechne BC, BCD, Warszawa Stui. rol. - Sluiba Rolna,.Poznan Stuz. Zdr. - Sluzba Zdrowia, Warszawa Social. Tempo - Socjalistyczne Tempo, Stalowa Wola Sport - Sport, Katowicc Sportowiec - Sportowiec, Warszawa Spraw. archeol. - Sprawozdania Archeologiczne, Krakbw Stadion - Stadion. Dod. do,,nowinn, Rzesz6w Student - Student, Krakbw Stud. hist. - Studia Historycme, Krakow Stud. theol. vars. - Studia Theologic~ Varsoviensia, Warszawa Stud. geomorph. carpath. - balcan. - Studia Geomorphologica Carpathica. Balcanica, Krak6w Stud. Mater. Dziej. Nauki ser. B - Studia i MatGriaiy z Dziejbw Nauki Polskiej ser. B, Warszawa Studia Okup. hitler. - Studia nad Okupacjq Hitlerowskq w Polsce, Warszawa

11 Svlwan - Sylwan, Warszawa Szklane Zagt. - Szklane Zaglebie, Krosno Szk. zawod. - Szkoia Zawodowa, War- szawa Szklo i Ceram. - Szklo i ~eramika, War- szawa Szfand. Mtod. - Sztandar Mlodych, Warszawa Sl. Kwart. hist. Sob6tka - Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, Wroclaw Swiatowid - Swiatowid. Ilustrowany Magazyn Turystyczny, Warszawa Teatr - Teatr, Warszawa Tech. motoryz. - Technika Motoryzacyj- na, Warszawa Tech. smar. - Technika Smarownicza, Katoyice Teka Komis. Urban. i Archit. - Teka KOmisji Urbanistyki i Architektury, Krak6w Tem. Wynalaz. Racjon. - Temat WynalazczoSC i Racjonalizacja, Warszawa Tempo - Tempo, Krak6w j Tryb. Gamratu - Trybuna Gamratu, Jaslo Tryb. Ludu - Trybuna Ludu, ~arszawa- Tryb. Samorz. rob. - Trybuna Samorzqdu Robotniczego, Warszawa Tw6rczo9C - TworczoSC, Warszawa Tyg. demokr. - Tygodnik Demokratyczny, Warszawa Tyg. kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa Tyg. powsz. - Tygodnik Powszechny, Krak6w WTK - Wroclawski Tygodnik Katolik6w, Wroclaw Walka Mlod. - Walka Mlodych, Warsza- wa Wiad. febr. - WiadomoSci Fabry czne, Rzesz6w Wiad. hist. - WiadomoSci Historyczne, Krak6w Wiad. naft. - WiadomoSci Naftowe, Kro Wiad. statyst. - WiadomoSci Statystycsne, Warszawa Wierchy - Wierchy, Krak6w Wie.3 wsp6tcz. - WieS Wsp6lczesna, Warszawa WieSci - WieSci, Krak6w Wojs. Prz. hist. - Wojskowy Przeglqd Historyczny, Warszawa WszechSwiat - WszechSwiat, Krak6w Wychow. fiz. Hig. - Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, Warszawa Wychow, muzycz. u) Szk. - Wycbowanie Muzyczne w Szkole, Warszawa Wychow. obyw. - Wychowanie Obywatelskie, Warszawa Wychow. w Przedszk. - Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa Z Otchl. WiekBw - Z Otchlani Wiekbw, Wroclaw. Z Pola Walki - Z Pola Walki, Warszawa I Za Wol. Lud - Za WolnoSC i Lud, Warszawa Zas. Ekon Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa Zarzqdzanie - Zarzqdzanie, Warszawa Zarzewie - Zarzewie, warszawa Zesz. Majd. - Zeszyty Majdanka, Lublin Zesz. nauk. AGH Geol. - Zeszyty Naukowe AGH. Geologia, Krak6w Zesr. nauk. AGH G6r. - Zeszyty Naukowe AGH, G6rnictw0, Krak6w Zesz. nauk. AR Krak. Melior. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Melioracja Zesz. nauk. AR Krak. Rol. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Rolnictwo Zesz. nauk. P. Swietokrz. - Zeszyty Naukowe Politechniki Swietokrzyskiej, Kielce Zesz. nauk. UJ. Pr. botan. - Zeszy~y Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Botaniczne, Kralk6w Zfel. Sztand. - Zielony Sztandar, Warszawa Zwierciadto - Zwierciadlo, Warszawa Zot. pol. - *lnierz Polski, Warszawa Zot. Wol. - Zolnierz WolnoSci, Warszawa Zycb gosp. - Zycie Gospodarcze, Warszawa Zycie i Nowocz. - Zycie i NowoczesnoSk. Dod. do,,zycia Warszawy", Warszawa Zycie lit. - Zycie Literackie, Krak6w Zycie Part. - Zycie Partii, Warszawa Zycie przemys. - Zycie Przemyskie, PrzemySl Zycie, Warsz. - Zycie Warszawy, Warszawa Zycie wet. - Zycie Weterynaryjne, War-. szawa

12 WYKAZ INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH I ICH SKR6T6W,,Arkadyn - Wydawnictwo,,ArkadyV,,CzytelnikH - Sp6idzielnia Wydawnicza,,Czytelnikfl,,Interpress' - Wydawnictwo,,Interpress",,Iskryn - Panstwowe Wydawnictwo,,Iskry8' KAW - Krajowa Agencja Wydawqicza,,Ksiqika i Wiedza" - Sp6ldzielnia Wy- dawnicza,,ksiqika i Wiedza" Lud. Sp6idz Wydawnicza - Ludowa Sp6idzielnia Wydawnicza,,Nasza Ksicgarnia" - Instytut Wydawniczy,,Nasza 'Ksiegarnia",,Paxn - Wydawnictwo Instytutu Wydawniczego,,Paxw Panst. Inst. Wydawniczy - Patistwowy Instytut Wydawniczy Parist. Przedsieb. Wydaw. Kartograficznych - Pahstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Parist. Wydaw. Muzyczne - Palistwowe Wydawnictwo Muzyczne Palist. Wydaw. Naukowe - Pansttvowe Wydawnictwo Naukowe Patist. Wydaw. Rol. i LeSne - Panstwo-, we Wydawnictwo Rolnicze i LeSne Palist. Zaki. Wydaw. Szkolnych - Pan-. stwowe Zakiady Wydawnictw '~zkol- nych,,sport i Turystyka" - Wydawnictwo,,Sport i Turystyka",,Wiedza Powszechna" - Pahstwowe Wydawnictwo,,Wiedza Powszechna" Wydaw. Artyst.-Graficzne - Wydawnicbwo Artystyczno-Graficzne Wydaw. Artyst. Filmowe - Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe Wydaw. Geologiczne - Wydawnictwa Geologiczne Wydaw. Harcerskie - Wydawnictwa Harcerskie Wydaw. Literackie - Wydawnictwo.Literackie Wydaw. Lubelskie - Wydawnictwo Lubelskie Wydaw. E6dakie - Wydawnictwo E6dzkie Wydaw. Min. Obrony Narodowej - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Wydaw. Poznanskie - Wydawnictwo Poznanskie Wydaw. Radia i Telew. - Wydawnictwo Radia i Telewizji Wydaw. Rolnicze i LeSne - wydawnictwo Rolnicze i LeSne Wydaw. Zwiqz CRZZ - Wydawnictwo Zwiqzkowe Centralnej Rady Zwiqz- k6w Zawodowych Wydaw.-a Szkol. Pedagog. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicme Zakl. fiar. im. Ossoliliskich - Zaklad Narodowy im. Ossolinskich

13 WYKAZ WAZNIEJSZYCH SKR~T~W I SYMBOL1 ZASTOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII A. - Annales AK - Armia Krajowa Aut. - autor BCh - Batpliony Chlopskie B.Rz. - Bibliografia Rzeszowszczyzny barw. - barwna bezbarwn. - bezbarwna bibliogr. - bibliografia biogr. - biografia 'COP - Centralny Okreg Przemyslowy Cz. - czesc DoB. ilustr. - Dodatek ilustrowany Dwumies. - dwumiesiecznik Dwutyg. - dwutygodnik Dzien. - dziennik err. - errata FJN - Front JednoSci Narodu fasc. - fasciculus fot. - fotografie fragm. - fragment GRN - Gromadzka Rada Narodowa GUS - Gl6wny Urqd Statystyczny i in. - i inni il. - ilustrowal (a), ilustracje im. - imienia Insf. Ekon. Roln. - Instytut Ekonomiki Rolne j KC - Komitet ~entralny KGW - Koto Gospodyh Wiejskich KiZPS - Kopalnie i Zaklady Przetw6rcze Siarki KKMP - Korespondencyjny Klub Mlodych Pisarzy KM - Komitet Miejski KW - Komitet Wojew6dzki KZ - Komitet Zakladowy k. nlb. - kart nieliczbowych k. tyt. - karta tytulowa Krak. - Krak6w Kyart. - Kwartalnik Kom. red. - Komitet redakcyjny LOK - Liga Obrony Kraju MBL - Muzeum Budownictwa Ludowego MDK - Miejski Dom Kultury Mies. - miesiecznik MRN - ~iejska Rada Narodowa NK Naczelny Komitet NOT - Naczelna Organizacja Technicma Na odwr. - na odwrocie Nekr. - nekrolog Niereg. - nieregularnie hlb. - nieliczbowane no - numero nr - numer OHP - Ochotnicze Hufce Pracy okl. - akladka ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej '0dp. -.odpowiedi Oddziel. - oddzielnie okl. - okladki Oprac. - opracowa&(a) Oprac. graf. - opracowanje graficzne OSP - Ochotnicza Strai Poiarna PDK - Powiatowy Dom 'Kultury PGR - Panstwowe Gospodarstwa Rolne POM - Panstwowy OSrodek Maszynowy POP - Podstawowa Organizacja Partyjna PRN - Powiatowa Rada Narodowa PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne PTTK - Polskie Towarzystwo Turysty_czno-Kra j oznawcze PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnima PZU - Paristwowy Zaklad Ubezpieczeri pl. - plany Pocz. - pocqtek podl. - podluine Polem. - polemika popr. poprawione portr. - portrety pow. - powiat powiel. - powielony poz. - pozycja Pozn. - Poznan praca k.0. - praca kulturalno-o.swiatowa przedm - przedmowa przel. - przelozyl pt. - pod tytulem R. - rok Rec. - recenzja Red. - redaktor Ref. - refe~ent Rep. - reportai(e) Res. - Resue Rei - Rezjume Rei. - rezyseria XVI

14 Ram. - rozmawiai(a) rys. - rysunki Rzesz. - Rzesz6w Rzesz. Zaki. Graficzne - Rzeszowskie Zakia,dy Graficzne s. - na stionach SD - Stronnictwo Demokratycme SFBSiI - Spoieczny Fundusz Budowy Szkbi i Internat6w SN - Studium Nauczycielskie St~eszcz. - streszczenie ss. - suma stron Sum. - Summary T. - tdm TKKS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej TPN - Towarzystwo Przyjaci61 Nauk TPPR - Towar~ystwo Przyjaini Polsko- -Radzieckiej TRZZ - Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechne j tab. - tabele tabl. - tablice tlum. - tiumaczyi(a) Tyg. - tygodnik Uzup. - uzupeinienie vol. - volumen w - wiersz WDK - Wojew6dzki Dom Kultury WK - Wojew6dzki Komitet WKZZ - Wqjewddzka Komisja Zwiqzk6w Zawodowych WRN - Wojew6dzka Rada Narodowa WSK - Wytw6rnia Sprzetu Komunikacyjnego WSP - Wyisza Szkoia Pedagogiczna wkasf. - wlasciwie Wr. - Wrociaw woj. - wojew6dztwo W-wa - Warszawa Wyd. - wydanie wykr. - wykresy Wypow. - wypowiedzi z. - zeszyt, ZG - Zarzqd G16wny ZBoWiD - Zwiazek Boiownik6w o WolnoSC i ~emokracje -. ZiW Zwiazellc Inwalid6w Wojennych ZMS - ~ wi~zek Mlodzieiy ~ocjalistycz- nej ZMW - Zwiqzek Mio'dzieiy ~iejskiej ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe zob. - zobacz 'Zsf. - Zusammenfassung * - oddziela poszczeg6lne opisy w pozycji zbiorowej 0 - oznacza opis przejety z innego ir6- dla bez autopsji

15 I. ZAGADNIENIA OGOLNE 1. BIBLIOGRAFIE 1. BIBLIOGRAFIA Rzeszowszczyzny Oprac. Paulina Paslawska. - Rzesz6w 1976 Rzesz. Zakl. Graficzne 8' ss. XVI, 200, nlb Wojew6dzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. 2. 'DZIEDZIC STANISLAW K.: Resoviana. Dz. pol nr 25 s. 7. Dotyczy Blbliografll Rzeszowszczyzny 3. KONIECZNY ZDZISEAW, MOTY- LEWICZ JERZY: Materialy do bibliografii dziej6w PrzemySla Oprac... Przemy'sl, Rzesz6w 1976 KAW So ss. 45, nl,b ~Urzqd Miasta w Przemy- Slu. - Polskie Towarzystwp Historyczne, Oddzial w PrzemySlu. 4. POLAK KAZIMIERZ: Bibliografia,,Wierch6wn Opra'c... - Wwa 1976 Palist: Wydaw. Naukowe 8' ss. 52.8, nlb Polskie Towarzystyo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarzqd Gl6wny. Komisja Turystyki G6rskiej. M. In. dotyczy KroBniebskiego, Przemysklego, Rzeszowaklego. Bib 1 i o g r a f i a zob. tei poz CZASOPISMA 5. BETONIARZ. Rzeszowskie Przedsiebiorstwo Rob6t Iniynieryjnych i Hydrotechnicznych,,Hydroini." [Niereg.] - Rzesz6w 2' [R - 11.: 1976 nr Od numeru 2 podtytul: Organ Samorzgdu Robotniczego RPRIlH,,HydrolnZ." Clqg dalszy pt.,,gazeta Budowlanych". 6. BIULETYN Kulturalny. Wojew6d13ci Dm Kultury. Kwartalnik. - Rzesz6w So 1976 [nr 11 : styczefi-marzec, [nr 21 : kwiecieli-czerwiec, [nr 31 : lipiec -wrzesiely. 7. BUDOWLANI. Jednodni6wka Rzeszowskiego Oddzialu PZIlTB [Polski Zwiqzek Iniynier6w i Technik6w Budownictwa]. - Rzesz6w 2' DZIENNIK Urzedowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w KroSnie. [Niereg.] - Krosno 4' [R. 11 : 1975 nr DZIENNIK Urzedowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w KroSnie. [Niereg.] - Krosno 4' [R. 21 : 1976 nr \ 10. DZIENNIK Urzedowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w PrzemySlu. [Niereg.] - PrzemySl 4' [R. 11 : 1975 nr DZIENNIK Urzdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w PrzemySlu [Niereg.] - PrzemySl 4' [R. 21: 1976 nr DZIENNIK Umdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. [Niereg.] - Rzesz6w 4' [R. 261: 1975 nr DZIENNIK Urzedowy Wojewbdzkiej Rady Narodowej w Rzesiowie. [Niereg.] - Rzesz6w 4O [R. 271: 1976 nr DZIENNIK Urwdowy WojewBdzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu. [Niereg.] - Tarnobrzeg 4& [R. 11: 1975 nr DZIENNIK Urzedowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu. [Niereg.] - Rzesz6w 4O [R. 21: 1976 nr ' 16. GAZETA' Budowlanychi Organ Samorzqdu Robotniczego RPRE. [Niereg.] - Rzesz6w 2' m. 11: 1976 nr 7-19, Stanowi clgg dalszy,,betonlarzal'.

16 17. GAZETA Sanocka. Autosan. Pismo Samorzqdu Rolbotniczego Sanockiej Fabryki Autobus6w. [Dwutyg.] - Sanok 2' R. 2: 1975 nr GAZETA Sanocka. Autosan. Pismo Samorzqdu Robotniczego Sanockiej Fabryki Autobus6w. [Dwutyg.] - Sanok 2' R. 3: 1976 nr GEOS Zalogi. Organ Samorzqdu Robotniczego WSK,,Delta-Mielec" [Niereg.] - Mielec 2' [R. 251: 1975 nr GEOS Zalogi. Organ Samorzqdu Robotniczego WSK,,PZL-Mielec". [Niereg.] - Mielec 2' [R. 261: 1976 nr KLAKSON. Jednodnibwka Samorzqdu Szkolnego przy Zespole Szkbl Zawodowych nr 3 w Rzeszowie. - Rzesz6w 4O 1975 pnr 1-51: marzec-paidziernik, powiel. 22. KONFRONTACJE. [Mies.] Red. Zdzislaw Koziol. - Rzesz6w 2' [R. 61: 1'975 nr Od nr 8 podtytul: Krosno - Nowy Sqcz - PrzemySl - Rzesz6w - Tarnobrzeg - Tarnow. 23. KONFRONTACJE. Krosno - Nowy Sqcz - PrzemySl - Rzesz6w - Tarnobrzeg - Tarn6w. [Mies.] - Rzeszdw 2' [R. 71: 1976 nr KRONIKA Diecezji Przemyskiej. Organ Urzedowy Diecezji Przemyskiej. [Dwumies.] - Przemybl 16 R. 61: 1975 S ; KRONIKA Diecezji Przemyskiej. Organ Urzedowy Diecezji Przemyskiej. [Dwumies.] - PrzemyS1,lGO R. 62: 1976 Z LIPCOWE Wici. Jednodni6wka ZW ZSMP Krosno. - Krosno 2' 1976: lipiec. MATERIAEY i Sprawozdania Rzeszowskiego, OSrodka Archeologicznego za lata = poz MATERIAEY Muzeum B'udownic- twa Ludowego w Sanoku. [2 X w roku b. Red. Jerzy Czajkowski. - Sanok 4 m. 121: 1976 nr Numer ukazal sig w roku Pocz. pt.,,biuletyn Informacyjny MuZeUm Budownictwa Ludowego w Sanoku" zob. BRz POZ NA przelaj przez Bieszczady. Jednodni6wka Operacji,,Bieszczady 40". Red. Klub Mlodych Autor6w przy redakcji,,na przelaj". - Ustrzyki Dolne 4' 1975 [nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71: lipiec;. [nr 8, 9, 101: sierpien. 29. Na przelaj przez Bieszczady. [Jednodni6wka Sztabu Operacji,,Bieszczady 40"l. Red. Klub Mlodych Autor6w przy redakcji,,na przelaj". - Ustrzyki Dolne 4' 1976 nr 1, 2, 3, 4, 5: lipiec; nr 6, 7, 8: sierpieli. 30. NONPAREL. Jednodni6wka Rzeszowskich Zaklad6w Graficznych. Rzesz6w 2' 1975 [nr 11: kwiecien [nr 21: lipiec [nr 31: listopad., 31. NONPAREL. Jednodni6wka Rzeszowskich Zaklad6w Graficznych. - Rzesz6w 2' 1'976 [nr 11: maj. 32. NOWE Tempo. Jednodni6wka Samorzqdu Robotniczego Zaklad6w Metalowych w Nowej Debie. [Niereg.] - Nowa Deba 2' [R. 21: 1975 [nr 11 [nr 81. [nr 11: styczefi. Inr 21: luty-marzec. Inr 31: marzec-kwiecieb, Inr 41: kwiecien-maj, Inr 51: maj-czerwiec, Inr 61: lipiec-sierpiefi, Inr 71: wrzesiefi-pakdziernlk, [nr 81: listopad-grudzieb. 33. NOWE Tempo. Jednodnibwka Samorzqdu Robotniczego Zakladbw Metalowych im. T. Dqbala. [Niereg.] - Nowa Deba 2' [R. 31; 1976 [nr 11: styczen-luty, nt 1-14: maj-grudzien. Od maja podtytul: Gazeta Samorzqdu Robotniczego Zaklad6w Metalowych im. T. Dqbala. 34. NOWINY Rzeszowskie. Organ Komitetu Wojew6dzkiego PZPR. Wyd. A. [Dzien.] - Rzeszdw 2' [R. 271: 1975 nr Od nr 126 zmiana tytulu na: Nowiny. Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Krosno. PrzemySl. Rzesz6w. Tarnobrzeg. Mutacje: AB. 35 ' OWINY. Dziennik P?lslciej Zlednoczonej Pertii Robotniczei K-nsnn. PrzemyS1. Rzeszow. Tarnobrzeg. Wyu. A. - Rzesz6w 2' [R. 281: 1Q76 nr 1-24(8.Mutacje: AB. 36. PODKARPACIE. Tygodnik spoleczno-politycmy. - Krosno 2' [R. 61: 1'975 nr PODKARPACIE. Tygodnik spoleczno-polityczny. - Krosno 2' [R. 71: 1976 nr PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk. Wydzial Nauk Humanistycznych. Komisja Historycznoliteracka. Red. Jan Woiniacki i in. - Rzesz6w 8' R. 4: 1975 nr 4. Seria I. 39. PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk. Wy-

17 dzial Nauk Humanistycmych. Komisja Historii OSwiaty i Kultury. - Red. Jan Woiniacki i in. - Rzesz6w 8' R. 4: 1975 nr 5. Seria I. 40. PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci6l Nauk. Wydzial Nauk Humanistycznych. Komisja Nauk Historyczno-Spolecmych. Red. Jan Woiniacki i in. - Rzeszbw 8' R. 6: 1975 nr 6. Seria X. 41. PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk. Wydzial Nauk - ~umanistyczn~ ch. Komisja Archiwalna. - Red. Jan Woiniacki i in. - Rzeszbw 8' R. 7: 19'15 nr 7. Seria I. 42. PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjacibl Nauk. Wydzial Nauk Humanistycmych. Komisja Jezykoznawcza. Red. Jan Woiniacki i in. - Rzesz6w 8' R. 7: 1975 nr 7. Seria I. Na okl. R. 3: 1975 nr 8. Tytul: Teresa Ampel: Wypowiedzenia okolicznikowe profrazowe we wspolczesnyrn jezyku polskim. 43. PRACE Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzial Nauk Humanistycmych. Komisja Nauk Pedagogicznych. Red. Eugeniusz Orlof. - Rzesz6w 8' R. 9: 1976 nr 9. Seria I. Na okl. Seria X. 44. PRACE Matematyczno-Przyrodnicze. Towarzvstwo Naukowe w Rzeszowie. ~ydzial auk Matematyczno-Przyrodniczych. Red. Roman Ampel i in. - Rzeszow 8' R. 7: 1976 nr 7. Seria PRACE Medycme. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk. Wydzial Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Red. Leslaw Grzegorczyk. - Rzesz6w 8' R. 6: [I9751 nr 6. Seria PRACE Techniczne. Budownictwo. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzial Nauk Technicznych. Red. Eugeniusz Leski. - Rzesz6w 8' R. 3: nr 3 C. Seria PROFILE. Rzeszowski miesiecznik spoleczno-kulturalny. Red. Zdzislaw Darai. - Rzesz6w 4' '[R. 101: 1975 nr Od numeru lipcowego podtytul: Miesiecznik spoleczno-kulturalny. Od numeru wrzesniowego red. Zbigniew Domino. 48. PROFILE. Miesiecmik spoleczno- -kulturalny. Red. Zbigniew Domino. - Rzesz6w 4' [R. 111: 1'9176 nr PROMETEJ. Magazyn Mlodzieiowy. [Mies.] Red. J6zef ~egrzyn. - Rzesz6w 2' [R. 61: 1975 nr Od nr 8 red. Wojciech Furman. 50. PROMETEJ. Magazyn Mlodziezowy. [Mies.] Red. Wojciech Furman. - Rzeszbw 2' [R. 71: 1976 nr ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Czeslaw Jankiewicz. Z. 3/22. Matematyka. Red. Zygmunt Knap. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Marian Bobran. Z. 4/26: Nauki Pedagogicme. Red. Leon Wytyczak. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktycmy. Wyzsza Szkola Pedagogicma w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Alelksander Dokos. Z. 8/19: Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie. Red. Czeslaw Klak. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dy dakty czny. Wyisza Szkola Pedagogicma w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Marian Bobran. Z. 9/27. Filologia Polska. Dydaktyka Literatury i Jezyka Polskiego. Red. Henryk Kurczab. - Rzeszbw 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 1/28. Historia. Red. J6zef P6l- Cwiartek. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Czeslaw Jankiewicz. Z. 3/25. Fizyka. Red. Cz. Jankiewicz. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 3/29. Wychowanie Techniczne. Red. Antoni Woiniacki. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 4/31. Fizyka. Red. Czeslaw Jankiewicz. - Rzeszow 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogicma w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 10/30. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie. Red. Czeslaw Klak. - Rzesz6w 8' R. 1' ROCZNIK Przemyski. Towarzy: stwo Przyjaci61 Nauk w PrzemySlu. Red. nauk. Julian Olszak. PrzemySl 8' T. 15/16: 1975 druk: RZESZOWSKIE Biblioteki Publiczne = POZ

18 61. SCHOLAR. Jednodnibwka. Pisemko Mlodziezy Zespolu Szkbl Zawodowych WSK Rzeszbw. - RIRSZ~W 4' 1975: marzec, powiel SIARKA. Organ Konferencji Samorzqdu Robotniczego Kopalri i Zakladdw Przetw6rczych Siarki im. M. Nowotki,,Siarkopoln w Machowie k. Tarnobrzega. [Tyg.] - Tarnobrzeg 2O R. 13: 1975 nr Pornylka w nurneracji: brak nr SIARKA. Organ Konferencji Samorzadu Robotniczego Kovalh i Zakladbw ~rzetwbrcz~ch ~iarki im. M. Nowotki..Siarkopol" w Machowie k. Tarnobrzega. r~~g.1 - Tarnobrzeg 2O R. 14: 1976 nr Pornylki w nurneracji: nr 11 IwlaSc. 191, nr 13 IwlaSc. 201, brak numeru 37, nr 39 podw6jny [z datq 22 wrzesnial. 64. SIARKA. Zeszyt Naukowo-Techniczny OSrod'ka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Siarkowego,,Siarkopol" w Machowie k., Tarnobrzega. Red. Jbzef Warzybok. - Machbw.a" m. 41: 1975 [nr I]. 65. SIARKA. Zeszyt Naukowo-Techniczny OSrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Siarkowego,.Siarkowl" w ~ach,owie k. ~arnobrzega. ~ed. Jbzef Warzybok. - Machbw 4' [R. 51: SOCJALISTYCZNE. Tempo. Organ Sam,orzqdu Robotniczego Huty,,,Stalowa W,ola". [Niereg.] - Stalowa Wola 2' [R. 251: 1975 nr f 67. SOCJALISTYCZNE Tempo. Organ Samorzqdu Robotniczego Huty,,Stalowa ' Wola". [Niereg.] - Stalowa Wola 2' [R. 261: 1976 nr SOCJALISTYCZNE Tempo. Organ Samorzqdu Robotniczego Huty,,Stalowa Wola". Wydanie specjalne... [z okazji 25Lkcia Socjal. Tempa] - Stalowa Wola 2' 1976 maj. 69. STADION. [Tyg.] - Rzesz6w 2' m. 1'91: 1978 nr Dodatek sportowy owin in Rzeszowskich". Ukazuje siq w poniedzialkowych nurnerach. 70. STADION. fryg.] - Rzeszbw 2O [R. 201: 1976 nr Dodatek sportowy,,nowin". Ukazuje sig w poniedzialkowych numerach. 71. SZKLANE Zaglebie. Jednodnibwka Krohieriskich Hut Szkla. [Niereg.] - Krosno 2' [R. 11: 1975 nr 1-4. Od lipca podtytuk,,organ Sarnorzqdu Robotnicze~o KroSniedskich Hut SzUa". ~osrczeg6lne nurnery za rniesiqce: luty, kwieciefi, lipiec, sierpied, patdziernik (nr 10). listopad (nr 11). 72. SZKLANE Zaglebie. Organ Samorzqdu Robotniczego KroSniefiskich Hut Szkla. [Niereg.] - Krosno 2O R. 2: 1976 nr 1-24/25. Brak w nurneracji nr TRYBUNA Gamratu. Organ Samorzqdu Robotniczego Zakladbw Tworzyw Sztucznych,,Gamrat-Erg" w JaSle.. [Niereg.] - Jaslo 2O [R. 11: 1975 nr Nurner 1 z datq 8 I r. 74. TRYBUNA Gamratu. Organ Samorzqdu Robotniczego Zakladbw Tworzyw Sztucznych,,Gamrat-Erg" w JaSle. [Dwutyg.] - Jaslo 2' [R. 21: 1'976 nr '75. TYMCZASEM. JednodniCIwka Samorzqdu Szkolnego Technikulm ~echaniczno-elektry.cznego w Rzeszowie. - Rzeszbw 4' 198i5 inr-1, 2, 3, 4,' 5, 6, 71: lutygrudzien. 76. WIADOMOSCI Fabryczne. Pismo Samorzqdu Robotniczego Wytwbrni Sprzetu Komunikacyjnego,,PZLM w Rzeszowie. [Niereg.] - Rzeszbw 2' R. 24: 1475 nr WIADOMOSCI Fabryczne. Pisma Samorzqdu Rcrbotniczego wyhbrni Sprzqtu Komunikacyjnego..PZL" w Rzeszowie. - Rzeszdw 2' R. 25: nr WIADOMOSCI Naftowe. Miesiecznik Stowarzyszenia N.T. Inzynierbw i -Technikbw Przemyslu Naftowegcr i Zwiazku Zawcrdowego Gbrnik6w Naftowcdw.' Red. wladyslaw Dubis. - Krosno 4' [R. 211: 1'975 nr Od 1976 roku czasopisrno przestalo sig ukazywab. 79. ZIEMIA KroSniefiska. Jednndnibwka Komitetu Wojewbdzkiego PZPR w KroSnie. - Krosno 2' [1975]. 80. ZYCIE Brzemyskie. Tygodnik ~-~leczn~. - PrzemySl 2' R. 9: 1975 nr 1-52/ ZYCIE PRZEMYSKIE. Tygodnik spoleczny. - PrzemySl 2O R. 10: 1976 nr 1-51/52.

19 3. OPRACOWANIA LIOTY~Z~CE 94.,KOPKA JANOS: Wsp6lczesne CAEO5CI REGIONU tresci przyjaini wegiersko-polskiej. Nowing 1976 nr 207 s. 4, portr. a) Zagadnienia ogdlne Na przykladzie kontakt6q z woj. rzeszowskim. 82. KOKOTKIEWICZ IRENA: Nowe wojew6dztwa w Swietle statystyki. Rada nar. Gosp nr 13 s (m): Uruchomienie nowej magistrali gazowej ZSRR-Polska. [Przemy- 83. NOWE wojew6dztwa. Rada nar. skie]. Zycie przemys nr 46 s. 1, il. Gosp nr. 12 s , mapy POLSKA 75. Cz 1: Polska '1973. Cz. 2:.Panorama wojew6dztw. - Wwa 1975 Palist. Wydaw.,Naukowe 8O ss. 766, il. tab. tabl. mapy. b) WspBlpraca migdzynarodowa 85. ARTYMOWICZ Ewa: M-15 wystartowal. Podkarpacie 1976 nr 15/16 s. 3, Wsp6lpraca specjalist6w polskich i radzieckich w WSK Mielec., 86. BERES RYSZARD: Stalowowolski rodow6d. Nowiny 1976 nr 251 s. 3. Wsp6lpraca z przemyslem radzieckim Huty,,Stalowa Wola". DqBROWSKI J.: Wsp6lpraca w ramach RWPG... = poz DOMINO ZBIGNIEW: Bracia Slowacy. Profile nr 10 s M. in. zwiqzki z woj. rzeszowskim i krosniefiskim. 88. FRISKEN REX: Na kolach i gqsienicach. Rozm. Marek Pluzanski. Polityka 1976 nr 47 s. 19, il. Wspolpraca Huty,,Stalowa Wola" z firmq amerykafiskq. 89. GIL JOZEF: Kolejarska wsp61- praca. Medyka-Mostiska. [Przemyskie - obw6d -lwowski]. Glos Pr qr 51 s GRYGIEL JAN: Spotkania - wspomnienia. Nowiny 1976 nr 254 s. 4. Wsp6lpraca wytszych uczelni Rzeszowa z uczelniami radzieckin~i. '7 91. HOLUKA KAZIMIERZ:' Rzeszo-, wianie na libijskich budowach. Rozm. Barbara Guzi,k. Nowiny 1975 nr 199 s. 6, il..,92. KAZNOWSKI BOHDAN: Przemyska mapa przy'jaini. Przyjaiit 1976 nr 13 s , il. mapa. Zwiqzki gospodarcze i kulturalne woj. przemyskiego z Krajem Rad. 83. KOLANO ELZBIETA: Gdzie sie ziemia trzesie. Nowiny 1976 nr 254 s. 4. Wspolpraca rzeszowskiego Biura Projekt6w z architektami Kraju Rad. 96. MWLEWSKI ALOJZY: Chicago Stalowa' Wola. Panorama pol nr 7 s. 14. ~ot-yczy eksportu Huty,,Stalowa Wola", 97. MISZCZAK JAN: Radzieckie zespoly artystyczne w wojew6dztwie przeplyskim - nasze w abwodzie lwowskim. Zycie przemys nr 46 s. 4, il. rys. s8. [NYCZEK MIECZYSEAW] (MN): Przyjaciele kontak,ty lqcwosciowc6w z PrzemySla i Preszowa. Nowiny,,ABM 1976 nr 250 s : MIKDZY PrzemySlem a Lwowem. Zycie przemys nr 43 s. 3, il PASEAWSKI HENRYK: Pierwszy kroinienski w Moskwie. Nowiny 1976 nr 219 s. 6, il. * Tenze: PIERWSZY krosnienski w Leningradzie. Tamie nr 224 s. 6, il. Pociqg Przyjain~ z woj. kro6niefiskiego PIEAT BOLESEAW: Stalowa Wola-Odessa. Rozm. EK. Nowiny 1976 nr 254 s. 4. Wspolpraca Huty,,Stalowa Wola" z przemyslem radzieckim (s h): PRZY JACIELSKIE kontakty. Dz. pol. 19P6 nr 259 s. 7. Rzeszowskie a obwod lwowski TEODORCZYK MIECZYSEAWA: Spotkanie przyjaci61. Nowiny nr 168 s. 4, il. Migdzynarodowy oboz mlodzie2owy w Tyczynie. (Rzeszowskie) (wab): NA LINII: PrzemySl- Eger. Nowiny,,AB" 1876 nr 19.2 s (wab): WIKZY przyjaini i wsp61- pracy [mieszkalic6w obwodu lwowskiego i woj. przemyskiego]. Nowiny,,AB" 1976 nr 257 s WILK MARIAP: Pomoc/i' wsp6ipraca. Polsko-radzieckie stosunki gospodarcze w latach Wwa 1976 Parist. Wydaw. Naukowe 8O ss. 258, nlb. 2, tabl. 6, il. portr. tab. bibliogr. Z treqci: Wyzwolenie wschodnich ziem polskich [Tarnobrzeskie, Przemyskiel. Pomoc ZSRR dla 'Polski w okresie istnienia PKWN [rowniet dla woj. poludniowo-wschodnlch!.

20 107. WISZ EDWARD: Tow. A. Kosygin - gosciem zalogi mieleckiej WSK. Gorqce pozegnanie w Rzeszowie. N~winy 1975 nr 177 s. 1-3, il.; Tryb Ludu 1975 nr 186 s. 1-2, il WOJTOWICZ ZYGMUNT: Na przykladzie rzeszowskiej WSK. Konfrontacje 1978 nr 4 s. 2. Wsp6lpraca zakladu i przemyslem radzieckim d.): ZYCIE Kraju Rad staje sic coraz blizsze tarnobrzezanom. Nowiny,,AB" 1976 nr 33 s. 5. Regionalne Dni Przyjaini Polsko-Radzieckiej w woj. tarnobrzeskim. Wsp6lpraca miedzynarodowa zob. tez poz. 7614, 1430, 1448, 1512, 1623, 1645, 1656, 1661, 1707, 17'14-5, 1717, 1727, 1729, 1731, 1736, 1745, 1751, , 1857, 1881, 2082, 2085, 2109, 2332, 2379, 2392, 2807, 3553, 4230, 4236, 4467, POSZCZEGOLNE 0KRE;GI I MIEJSCOWOSCI B e t 1 e j em, woj. przemyskie 110. HUBICKA BARBARA: Bylam w Betlejem. Przeicroj 1976 nr 1654 s. 6, il. B i e c z, woj, kroknienskie 111. GAJEWSKI EDMUND: Dotknqt oczami Slad6w co czas zwiqzal z ludimi... Nowiny 1975 nr 145 s. 4#, il (tp): BIECZ nad Ropq. Ziel. Sztand nr 34 s WROBLEWSKI ANDRZEJ: Pospieszny do Biecza. Zycie Warsz nr 181 s. 10, il. Bieszczady 114. (AT): Bieszczady mane i niema- - ne. Dz. pol nr 16i9 s J. M.: Bo w tym caly ambaras... Bieszczady. Filipinka 1'975 nr 19 s. 3, il PAC TADEUSZ: Bieszczady - region wielkich szans. Ziel. Sztand nr 46 s POTOCKI ANDRZEJ: Natura czy kultura? Tyg. kult nr 34 s. 3,7il. Dotyczy tycia osadnik6w bieszczadzkich ROBOTOWSKI STEFAN: Porzqdkowanie Bieszczad6w. Dz. lud nr 206 s. 7, il SLIWA ZUZANNA: Zycie na poloninach. Zarzewie 1975 nr 42 s: 5, il. B i r c z a, gmina - woj. przemyskie 120. GRYGIEL JAN: Bircza - czas dzialania. Nowiny 1975 nr 149, s KONIECZNY ZDZISEAW: POznajmy sie. Zycie arzemys nr 45 s. 4, il. B i r c z a, woj. przemyskie 122. NYCZEK MIECZYSEAW: Bircza niepokonana. Nowiny 1976 nr 162 s. 1, 3, il ZIEMBOLEWSKI Z[bigniew] : Nie piescilo ich zycie. Bircza 76. Zycie przemys nr 291 s. 4, il. C e r g o w a, woj. krosnieds~kie NEPOMUCKA K.: Ojcowizna -- czqstkq Ojczyzny = poz C i e s z a n 6 w, woj. przemyskie 124. MOTYLEWICZ JERZY: Wczoraj sqsiedzi - dzii partnerzy. Zycie przermys nr 3 4s. 1, il. C z u d e c, woj. rzeszowskie 125. DZIEDZIC ST[ANISLAW]: W starym Czudcu - nowe iycie. Ziel. Sztand nr 77/78 s. 9, il. C m i e 1 b w, woj. tarnobrzeskie 126. GRYGIEL JAN: Miasteczko na talerzu. Nowiny nr 1'9 s. 4, il. D y n b w, gmina - woj. przemyskie 127. MOTYLEWICZ JERZY: Wczoraj sqsiedzi, dzis partnerzy. Zycie przemys. 19"75 nr 27 s. 1, il. G r g b 6 w, gmina - woj. tarnobrzeskie 128. B4KOWSKA BERNA: Siarka i ludzie. Zycie Warsz nr 111 s. 3, fk H a c z b w, woj. kroknienskie,129. SOBOL SATURNIN: Milo66 czyna~mi znaczona. Ziel. Sztand nr 32/33 s. 3-4, il. H or y n i e c - Z d r 6 j, woj. przemyskie 130. BAUER JERZY: Szansa malego Horyiica. St. powsz nr 126 s BYWAC tam, gdzie Sobieski bywal. Kqtki. Zakqtki. Nowiny 1976 nr 178 s. 5.

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

W RZESZOWIE RZESZOWSZCZY ZNY

W RZESZOWIE RZESZOWSZCZY ZNY W RZESZOWIE B I B L I O G R A FIA RZESZOWSZCZY ZNY wo JEW~DZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY 11972 Wykonano w Oddziale,,ResovianaM WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASEAWSKA

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY Wykonano w Oddziale,,ResovianaV WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASEAWSKA Projekt okladki: Adolf Jakubowicz Redaktor techniczny:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalnej WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASLAWSKA Redaktor

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO, wykdnano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalne j W o jewbdzkie j Biblioteki Publiczne j w

Bardziej szczegółowo

RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO

RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Re~ionalne j Wojewbdzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Rada Wydawnicza: Zdzisiaw Darai, Ewa Golebiowska,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewddzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Opisy

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Opisy

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY

BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY 1967 RZESZÓW 1970 Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym WiMBP w Rzeszowie Opracowała: Paulina Pasławska Projekt

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO 1981 KROSNIENSKIEGO, Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalnej Wojewbdzkiej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania 2006-2011 Roczniki niekompletne: 2006 br. nr 1, 2009 br.

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficmym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicmej w Rzeszowie Rada Wydawnicza:

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak - życie i dzieło

Janusz Korczak - życie i dzieło PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE FILIA W LUBARTOWIE Janusz Korczak - życie i dzieło Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Halina Soszka LUBARTÓW 2012

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

opracowała Joanna Ambroży

opracowała Joanna Ambroży Pedag ogiczna Bib lioteka Wojewód zka w Ka towica ch Filia w By tomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Awans zawodowy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

Roczniki czasopism. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-(brak nr 1 ; 2), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

Roczniki czasopism. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-(brak nr 1 ; 2), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 ACTA GEOLOGICA POLONICA (kwart.) 1951, 1953, 1954, 1955(jest nr 4), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979,

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

TRESC ZESZYTU 1. Dokumenty opublikomane w zwirlzku ze bmierciq J6;efa 2. 0 pracach naukomych J6zefa Stdina. Stalina. I. ROZPRAWP 1. Maria Amigrodz ka, Walka o realizm m estetyce i krytyce literackiej kraju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki

Repetytorium z matematyki Repetytorium z matematyki (poziom podstawowy rozszerzony) materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów A co wam śpiewać laleczki? ; Pojedziemy w cudny kraj : inscenizacja wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci / [wybór

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość Zał. nr 3 Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość miejsce dostawy INDEKS 1. AKANT 1429-9054 miesięcznik 1 2. AUDIO 1425-171X miesięcznik 1 F.ZMiS ul. Heweliusza 7 3. AURA 0137-3668 miesięcznik 3 F.11 ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

1. Polskie czasopisma i wydawnictwa ciągłe

1. Polskie czasopisma i wydawnictwa ciągłe 1. Polskie czasopisma i wydawnictwa ciągłe 1.1. czasopisma w bieżącej prenumeracie Acta Geologica Polonica Vol. 1 (1950), no 1 Vol. 2 (1951), no 4 Vol. 3 (1953), no 1-4 Vol. 4 - Vol. 7 (1954-1957) Vol.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 203 Liczba. 2 Wiek 2 2. Abecadło 2 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio 6. Aura

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02

BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02 BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02 Publikacje wg klasyfikacji rzeczowej 13.03 - Zabytki BĘDZIE skansen? // Gość Niedzielny (Nasza Diecezja : Gliwice). - 2003, nr 23, s. 24 FOTOZAGADKA. - [Zdj.] //

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr 2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Liczba 1. 21 Wiek 1 8% 2. Abecadło 1 8% 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo - teoria

Czytelnictwo - teoria Czytelnictwo - teoria Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte za lata 1991-2015 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały mgr Barbara Krawczyk mgr Anna

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu Państwa.. Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk.

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. % ucz. % ucz. klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 7 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. 12 7 Polic., Zakon D. Jezus Polit. Łódzka 3 PWSZ W-ek 3 brak danych

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość Wykaz prasy i czasopism Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 2 F. 3 ul. Głogowska 75 2 Aura 0137-3668 miesięcznik 2 3 Auto Świat 33071X tygodnik 1 4

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe Dokumenty drukowane WYDAWNICTWO ZWARTE elementy Odpowiedzialność główna. Tytuł: dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic

Bardziej szczegółowo

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15.

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15. Wykaz bibliotek i instytucji, gdzie można znaleźć naszą monografię pt. Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego : 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015 1. 21 wiek F 6 2. Abecadło 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Animal Planet 7. Aura 8. Auta (mies. dla dzieci) F 6 9. Auto Świat 10. Auto Motor i Sport 11. ialski Przegląd Akademicki 12. ialskopodlaski

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 202 Załącznik nr 2 Liczba. 3 Magazyn Szczęśliwej Nastolatki 8 2. 2 Wiek 3. Abecadło 3 4. Architektura-Murator 5. Atest

Bardziej szczegółowo

- Bravo Girl. -Cogito. -Kumpel -Newsweek. -Kumpel. -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza. -Sens -Zdrowie -Zwierciadło

- Bravo Girl. -Cogito. -Kumpel -Newsweek. -Kumpel. -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza. -Sens -Zdrowie -Zwierciadło ZAŁĄCZNIK NR 2 Filia Filia Nr 1 Al. Niepodległości 11, tel.34 363-64-44 filia1@biblioteka.czest.pl Pakiety zamawianych czasopism z adresami dostawy. Pakiet gazet i czasopism -Pośrednik Częstochowski -Wiedza

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM - Czytelnia WiMBP 2011 rok

WYKAZ CZASOPISM - Czytelnia WiMBP 2011 rok Załącznik nr 1 WYKAZ CZASOPISM - Czytelnia WiMBP 2011 rok Lp. Tytuł czasopisma 1. Acta Archaeologica Carpathica 2. Akcent 3. Analecta Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4. Arcana 5. Archeion 6. Archeologia

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 egzemp. (PLN) Razem. 5 Biologia w Szkole - wersja elektroniczna

Cena netto 1 egzemp. (PLN) Razem. 5 Biologia w Szkole - wersja elektroniczna Załącznik Nr 2... Pieczęć firmowa FORMULARZ CENOWY..., dnia...... 2013 r Składając ofertę na wykonanie: Dostawę prenumeraty prasy: dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok

Bardziej szczegółowo