BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

2 Wykonano w Oddziale Dokurnentacji, Informacji i Bibliografii - Regionalnej WBP w Rzeszowie Rada redakcyjna: Zdzislaw Darai, Ewa Golebiowska, Iraida Gromek Marian Terlecki I Opisy zebrala: Paulina Paslawska przy wsp6lpracy' K~ystyny Bichel, Wandy Kedzierskiej, Wieslawy Kuchno, Anieli Marszalek, Heleny Zapainik Opracowala: ~aulina- Paslawska 7 Redaktor techniczny: Stanislaw Sienkowski Projekt okladki: Adolf Jakubowicz or mat B5 Ark. wyd 30.5, ark. druk. 1$,25. Oddano do skladania Wyd. 1. Nakkad 500 egz. w stycznlu 1981 r. Podpisano do druku w listopadzie 1381 r. Druk ukohczono w grudniu 1981 r. RzeszoJIsk~e Zaklady Craficzne, Rzesz&w, ul. Marchlewskiego 19. Zam &-a-43 Cena zl 150,-

3 Przedmowa IX Wykaz czasopism wykorzystanych w bibliografii i ich skrbt6w. XI Wykaz instytucji wydawniczych i ichskr6t6w XV Wykaz wazniejszych skrbt6w i symboli stosowanych w bibliografii XVI SPIS RZECZY 1. Bibliografie Czasopisma V. ETNOGRAFIA 3. Opracowania dotyczace ca-. losci regionu a) Zagadnienia og6lne,.. b) Wsp6lpraca miedzynarodowa Poszczeg6lne okregi i miejscowosci Biografie. Pamiqtniki. Wspomnienia Historia miejscowosci.. 4. Historia ruchu ludowego. 5. Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza do roku Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza ~istoiia polityczna i. sgoleczno-gospodarcza Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza I. Zagadnienia og6lne Literatura ludowa (opraco- wania i teksty) Sztuka ludowa Muzyka. Taniec. Stroje lu- dowe Zwyczaje. Obrwdy. Wierze- nia SRODOWISKO GEOGRAFICZNE 1. Mapy. Plany Geologia. Geofizyka. Geodezja....,.. 3. Gleboznawstwo Hydrologia. Meteorologia. 5. RoSlinnoSC. Zwierzeta. 0- chrona przyrody i Srodo- wiska Geografia. Kra joznawstwo. Turystyka..... [V. HISTORIA N 1. Opracowania og6lne. Zrbdla 2. Archeologia..... VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Zagadnienia og6lne. Planowanie. Inwestycje.. : 2. Geografia gospodarcza.. 3. Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbenistyka. 4. Budownictwo Przemysl. Rzemioslo., Technika a) Zagadnienia og6lnc.. b) Historia 'techniki, przemyslu, rzemiosla i handlu c) Przemysl naftowy.. d) Siarka..... e)gaz f) Hutnictwo.....

4 g) Przemysi budowy maszyn h) Przernysi szklarski.. 86 j) Przemysi motoryzacyjny 90 k) Przemysi drzewny i meblowy ) Energetyka.. ' ) Przemysi dziewiarski, wl6kienniczy i odzieiow y.. 95 m) Przemysl rolny i spozywczy n) Inne galczie przemyslu. 100 o) Drobna wytwbrczosc 1. Przemysl terenowy Sp6ldzielczoSC pracy Rzemioslo Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo b)Hodowla C) Ogrodnictwo. Sadownictwo, d) Lesnictwo e) Eowi~two f) Pszczelarstwo g) Cospodarkarybna Kandel. Sp6ldzielczoSC. Uslugi. Zywienie zbiorowe a) Handel. Sp6ldzklczoSC. 120 b) Uslugi C) Zywdenie zbiorowe Finanse.., Komunikacja. Transport. EqcznoSC a) Komunikach Transport. 124 b) EqcznoSC Cospodarka wodna. Hydrotechnika ~ospodarka'komunalna 12. Gospodarka mieszkaniowa Poiarnictwa VII. ZAGADNIENIA SPOEECZNE I POLITYCZNE 2. Problemy okresu ksataltowania sie wladzy ludowej Partie politycme. Organizacje spoleczne i ntlodzieiowe, a) Polska Partia Robotnicza 135 b) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza C) Stronnictwa polityczne. 144 d) Organizacje mlodzieiowe 146 e) Organizacje spoieczne Praca. Zabezpieczenie spoleczne. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenie spoleczne b) Zagadnienia socjalne. Wczasy. Rekreacja Zwiqzki zawddowe > Pomoc spoleczna Czyny spoleczne Patologia spoleczna UroczystoSci. Obchody.. VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACY JNE 1. Zagadnienia ogblne Rady narodowe Sqdownictwo Bezpiecze~istwo publicme. IX. WOJSKO X. SEUZBA ZDROWIA. LECZNIC- TWO. HIGIENA. WETERYNARIA 1. Zagadnienia ogblne pswiaty szkolnictwa i wychowania. 2. Zagadnienia ogblne kultury 3. Historia kyltury i oswiaty. 4. Towarzystwa regionalne. 5. Nauka. Plac6wki naukowe. 6- Szkolnictwo wyisze i pomaturalne Szkolnictwo podstawowe i Srednie og6lnoksztalcqce. 8. Szkolnictwo zawodowe.. 9. Szkolnictwo artystyczne. 10. OSwiata doroslych..., 11. Opieka nad dzieckiem i mlodzieiq Praca kulturalno-oswiatowa a) Zagadnienia ogblne Imprezy..... b) Domy Kultury. Kluby. c) Amatorski ruch artystycmy......

5 13. Muzealnictwo. Izby pamieci. Zbiory Radio i telewizja Kultura fizycma i sport. XII. JE;ZYKOZNAWSTWO... XIII: LITERATURA PIWNA 1. Historia i krytyka literacka. Zycie literackie Teksty XIV. SZTUKA 1. Historia sztuki. Zabyt.ki i ich ochrona 2. Zagadnienia wspolczesnej plastyki Teatr. Estrada a) Zagadnienia og6lne.. b)recenzje.. C) Teatr kukielkowy 4. Muzyka Film. Kino 6. Fotografika XV. ZAGADNIENIA WYZNANIO- WE XVI. KSI~ZKA I CZYTELNICTWQ. BIBLIOTEKI Zagadnienia og6lne 2. ~ruka'rstwo. Ruch wydawniczly. Ksiqgarstwo.., 3. Biblioteki. Czytelnictwo. 4. CzasopiSmiennictwo Archiwa Indeks autorski Indeks przedmiotowy '.... Indeks autor6w i tytul6w,drukbd zwartych oraz tytulbw opracowa6 zbiorowych zamieszczonych w,,bibliografiiv.....

6 / PRZEDMOWA,,Bibliografia wojewddztw: krofnienskiego, przemyskiego, rzeszoutskiego i tarnobrzeskiego (I VI XI1 1976)" jest kontynuacjq,,bibliografii Rzeszowszczyzny".* Jest bibliografiq regionalnq przedmio- ' towq, obejmujqcq caloksztalt piimiennictwa dotyczqcego wymienionych w tytule wojewodztw poludniowo-wschodnich. Bibliografia rejestruje publikowane w okresie od daty reforrny administracyjnej do konca 1976 roku wydawnictwa samoistne i niesamoistne o tematyce calkowicie lub czefciowo regionalnej, a mianowicie wydawnictwa zwurte (ksiqzki, broszury, mapy, wydawnictwa graficzne), wydawnictwa ciqgle (czasopisma) oraz utwory (artykuly i wieksze informacje z czasopism oraz rozprawy z prac zbiorowych). Opisy bibliogmficzne sporzqdzano z autopsji; tylko nieliczne przyjeto bez sprawdzenia z,,przewodnika Bibliograficznego",,,Bibliografii Zawartofci Czasopism", - \,,,Literatury Pieknej" i innych bibliografii specjalnych. W zbieraniu materialu wykorzystano czasopisma naukowe, popularnonaukowe i popularne oraz prase lokalnq: 1 dziennik (wydanie A i AB), 2 tygodniki, 3 miesieczniki, 9 gazet zakladowych oraz ciqgle wydawnictwa uczelniane. Pewnq trudnosc w kwalifikacji materialow przeznaczonych do bibliografowania stanowila data reformy administracyjnej. Ze wzgleddw praktycznych w opisach rocznik6w czasopism, umieszczon?fch w dziale,,czasbpisma", zarejestrowano wszystkie pumery czasopism regionalnych, ktore ukazaly sie w latach Autopsjq zawartoici tych czasopism objeto natomiast tylko te numery, kt6re wyszly po 1 VI 1975 r. W,,Bibliografii9' zastosowano pelny, w razie potrzeby adnotowany opis bibliograficzny, zaznaczajqc tematyczne zwiqzki z poszczeg6lnymi wojewddztwami przez okreflenia: Krofnienskie, Przemyskie, Rzeszowskie, Tarnobrzeskie.,,Bibliografia" zawiera 5584 numerowane pozycje. Liczba ta jest jednak mniejsza od ilofci opisywanych jednostek bibliograficznych, wskutek zastosowania pozycji zbiorowych. CalofC materialu ulozona jest wedlug schematu przyjetego dla bibliografii regionalnych, podobnie jak w,,bibliografii Rzeszowszczyzny". Przynaleinoft. poszczegdlnych jednostek bibliograficznych do kilku dzial6w zasygnalizowano opisami skrdconymi, nie numerowanymi oraz odsylaczami nurnerycznymi, umieszczonymi na kojlcu dzialdw lub poddzialbw.,,bibliografia9' zaopatrzona zostala w wykaz wykorzystanych. czasopism, instytucji wydawniczych, skr6tdw i symboli oraz indeksy: autorski, druk6w zwartych oraz przedmiotowy. W tym ostatnim wprowadzono obok nazwy kazdej miejscowofci nazwe wojewodztwa. W przy-

7 padku, gdy publikacja traktuje-o calym wojewddztwie - zastosowano obok jego nazwy okreilenie,,okreg"..,,bibliografia wojewodztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego (1 VI XI1 1976)" jest pierwszym tomem bibliografii naszego regionu opracowanej dla nowego ukiadu administracyjnego. Stqd trudnokci w wyborze pewnych rozwiqzari oraz moiliwoid pomylek i przeoczeri, za ktdre przepraszajqc uzytkownikdw wyraiamy nadzieje, ze nie utrudniq im korzystania z naszego wydawnictwa i poszerzania wiedzy o regionie. Dotychczas ukazaly sig nastgpujqce czgsci,,bibliografii Rzeszowszczyzny":,,Btbliografia Rzeszowszczyzny ". Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. Rzesz6w Rzeszowszczvzna w wrozie XX-lecia ". O~rac. P. Paslawska. Rzeszow 1966.,.Bibltografti ~zeszo&szcz~zn~ ". Art. z &as. Oprac. P. Paslawska. Rzeszbw 1968.,,Btbltog~afia Rzeszowszczyzny 1964". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1968.,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1965". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1970.,,Bibliografia Rzeszowszczyzny, 1966". Oprac. B. Kurowska. 2. Przywara. Rzesz6w Btblioorafia Rzeszowszczuznu 1967". O~rac. P. Paslawska. Rzeszow ;;Biblio~rajia ~zeszowszcz~zn;j 1968". 0prac. P. Paslawska. Rzeszow 1972.,,Btbliografia Rzeszowszczyzny 1969". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w ,Biblioyrafia Rzeszowszczyzny 1970". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w ' 1976.,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1976.,,BibLiografia Rzeszowszczyzny 1972". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1980.

8 WYKAZ TYTuE~W CZASOP~SM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH S KR~T~W * Acta agr. sllv. - Acta Agraria et Silve- Czata - Czata stria, Krakbw Domy spoldz. - Domy Sp6ldzielcze, War- Acta archaeol. carpath. - Acta Archaeo- szawa logica Carpathica, Krak6w Dz. lud. - Dziennik Ludowy, Warszawa Acta geoph. pol. - Acta Geophysica Po- Dz. pol. - Dziennik Polski, Krak6w lonica, Warszawa Dz. urz. Min. Kult. - Dziennik Urzqdo- Ann. UMCS Sect. C, Sect. E, Sect. B - wy MinisterStwa Kultury i Sztuki, Annales Universitatis Mariae Curie- Warszawa - -Sklodowska Sectio C, Sectio E, Sec- Echo Krak. - Echo Krakowa, Krak6w tio B, Lublin Ekspl. Masz, - Eksploatacja Maszyn, Acta UNC Filol. pol. - Acta Universita- Warszawa tis Nicolai Copernici. Nauki Humani- Expr. wiecz. - Express Wieczorny, Warstyczno-Spoleczne, Filolbgia Polska, szawa Torun Fakty - Fakty, Bydgoszcz Archeton - Archeion, Warszawa Farm. pol. - Farmacja Polska, Wars=- Architektura - Architektura, Warszawa wa Arch. Akus. - Archiwum Akustyki, War- Fzlipinka - Filipinka, Warszawa szawa Fol. geograph. - Folia Geographica, Kra- Arch. Bibl. Muz. - Archiwa, Biblioteki kow i Muzea KoScielne, Lublin Foto - Foto. Magazyn Fotograficany, Argumenty - Argumenty, W'arszawa Warszawa Aura - Aura, Warszawa Fragm. flor. - Fragmenta Floristica et Betoniarz - Betoniarz, Rzeszbw Geobotanica, Krak6w I Biblzotekarz - Bibliotekarz, Warszawa Gaz. Bud. - Gazeta BudowlanycH, Rze- Biul. geol. - Biuletyn Geologiczny szow Biul. Hist. Sztuki - Biuletvn Historii Gaz. venit. - Gazeta Penitenciarna. War- Sztuki, Warszawa Biul. inf. Inst. Lot. - Biuletyn, Informa-,, cyjny Instytutu Lotnictwa,, Warszawa Bzul. peryg. - Biuletyn Peryglacyjny, Eodi Biul. Zyd. Inst. Hist - Biuletyn Zydow- skiego Instytutu Historii, Warszawa Ceram. bud. - Ceramika Budowlana, Poznan Chemik - Chemik, Warszawa Chlop. Droga - Chlogska Droga, Warszawa Chowanna - Chowanna, Katowice Chrokmy Przyr. - Chronmy Przyrodq Ojczystq, Kra'kbw ChrzeSC. w Swietie - ChrzeScijanin w Swiecie, Warszawa Czas - Czas, Gdansk Czas. stom. - Czasopismo Stomatologiczne, Warszawa szawa Gaz. polud. - Gazeta Poludniowa, Krakow Gaz. praw. - Gazeta Prawnicza, Warsza- W3 Gaz. san. - Gazeta Sanocka, Sanok Gaz. sqd. - Gazeta Sqdowa, Warszawa Gaz Woda - Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Warszawa Geogr. w Szk. - ~eografia w Szkole, Warszawa Glos naucz. - Glos Nauczycielski, Warszawa Glos Pr. - Glos Pracy, Warszawa Gtos Zal. -,Glos Zalogi, Mielec Gosp. dbm. - Gospodarstwo Domowe, Warszawa Gosp. mies. - Gospodarka Miqsna, Warszawa IloSC tytui6w przejrzanych' w celu zebrania materialu bibliograficznego jest znacznie wlcksza od podanych w tym spisie. Sporzpdzony wykaz uwzglcdnia wylqcznie czasopisma. w ktorych znaleziono artykuiy zwiqzane tematycznie z woj. poludniowo-wschodnimi.

9 Gosp. plan. - Gospodarka Planowa, Warezawa Gosp. mod. - Gospodarka Wodna, Warszawa HarCerstwo - Harcerstwo, Warszawa ITD - ITD, Warszawa Jqz. pol. - Jezyk Polski, Krak6w Jet ros. - Jezyk Rosyjski, Warszawa Kamena - Kamena, Lublin Karpaty - Karpaty, Krak6w Kzerunki - Kierunki, Warszawa Kob. i Zycze - Kobieta i Zycie, Warszawa Konfrontacje - Konfrontacje, Rzesz6w Kontrasty - Kontrasty, Bialystok Kosmos - Kosmos, Warszawa Kulisy - Kulisy, Warszawa Kultura - Kultura, Warszawa Kult. i Spol. - Kultura i Bpoleczenstwo, Warszawa Kult. i Ty - Kultura i Ty, Warszawa Kult. i Zycie - Kultura i Zycie, Warszawa Kur. pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Archit. Urb. - Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Warszawa Kwart. geol. - Kwartalnik Geologiczny, ~Warszawa Kwart. Hist. Kult. - Kwartalnik Historii Kultury haterialnej, Warszawa Las pol. - Las Polski, Warszawa Literatura - Literatura, Warszawa Lit. lud. - Literatura Ludowa, Warszawa Lud - Lud, Wroclaw Low. pol. - Eowiec Polski, Warszawa Mag. \kult. - Magazyn Kulturalny, Krakow Mag. rodz. - Magazyn Rodzinny, Warszawa Mag. Transp. Towar. - Magazynowanie, i Transport Towarbw, Warszawa 'Masz. Ciqg Maszyny i Ciqgniki Rolnicze, Warszawa Mater. archeol. - Materialy Archeologiczne, Krakbw Mater. Muz. Bud. Lud. - Materialy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa- noku, Sanok Mat. ogniot. - Materialy Ogniotrwale, Gliwice Mater. staroi. wczesnosr. - Materialy Starotytne ' WczesnoSredniowieczne, Warszawa Mechaniz. Rol. - Mechanizacja Rolnictwa, Warszawa Miasto - Miasto, ~arszawa Mies. lit. - Miesiecznik Literacki, Warszawa Motor - Motor, Warszawa Motoryzacja - Motoryzacja, Warszawa Motywy - Motywy, Warszawa M6wiq Wieki - M6wiq Wieki, Warszawa MySl spoleczna - MySl Spoleczna, Warszawa Nudodrze - Nadodrze, Zielona G6ra Nafta - Nafta, Katowice Nasza Przeszl. - Nasza PrzeszloSC, Krak6w Normalizacja - Normalizacja, t6di Nowa Szk. - Nowa Szkola, Warszawa Nowa Wzes - Nowa WieS, Warszawa Nowe Drogi - Nowe Drogi, Warszawa Nowe Ksigi. - Nowe Ksiqzki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa Nowe Tempo - Nowe Tempo, Nowa Deba Nowiny - Nowiny Wyd. A, AB, Rzesz6w Now. Rzesz. - Nowiny Rzeszowskie, Rzesz6w Nowy Wyraz - Nowy Wyraz, Warszawa Ochr. Powietrza - Ochrona Powietrza, Warszawa Ochr. RoS1. - Ochrona RoSlin, Warszawa Ochr. Teren. g6r. - Ochrona Terenow G6rniczych, Katowice Ogrodnictwo - Ogrodnictwo Osw. Doros. - OSwiata Doroslych, Warszawa OSw. Wychow. - OSwiata i Wychowanie, WarszaWa Palestra - Palestra, Warszawa Pam. pol. - Pamietnikarstwo Polskie, Warszawa Panorama - Panorama, Katowice Panorama pol. - Panorama Polska. Nasza Ojczyzna, WArszawa Pediat. pol. - Pediatria Polska, Warszawa Perspektywy - Perupektywy, Warszawa Podkarpacie - Podkarpacie, Krosno Poezja - Poezja, Warszawa Politechnik - Politechnik, Warszawa Polityka - Polityka, Warszawa Polonistyka - Polonistyka, Warszawa Polska - Polska Pol. Szt. lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wroclaw POT. Bibliot. - Poradnik Bibliotekarza, Warszawa POT. jqi. - Poradnik Jqzykowy, Warszawa POT. muzycz. - Poradnik Muzyczny, E6di Poznaj Sw6j Kraj - Poznaj Sw6j Kraj, Warszawa Pr. Cent Tech. Kolej. - Prace Centralnego OSrodka Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa Pr. hum. RTPN - Prace Hufnanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaci6l Nauk, Rzesz6w Pr. med. RTPN - Prace Medyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaci61 Nauk, Rzesz6w Pr. tech. TN Rzeszow. - Prace Techniczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie. Rzesz6w

10 Prace praw. - Prace Prawnicze, Warszawa Prasa pol. - Prasa Polska, Warszawa Prawo i Zycie - Prawo i Zycie, Warszawa Probl. Alkoh. - Problemy Alkoholimu, Warszawa Probl. ekon. - Problemy Ekonomiczne, Krakbw Probl. opiek.-wychow. - Problemy Opiekunczo-Wychowawcze, Warszawa Probl. Praworz. - Problemy Praworzqdnosci, Warszawa Probl. Rodz. - Problemy Rodziny, Warszawa PTO~Z. Zagosp. Ziem g6rs., - Problemy Zagospodarowania Ziem Gbrskich, ~rakow Profzle - Profile, Rzesz6w Prometej - Prometej, Rzesz6w Prz. antrop. - Przeglqd Antmpologiczny, Poznan Prz. bud. - Przeglqd Budowlany, Warsza'wa Prz. geofiz. - Przeglqd Geofizyczny, Warszawa Prz. geogr. - Przeglqd Geograficzny, Warszawa Prz. hist. - Przegl3d Historyczny, Warszawa Prz. hod. - Przeglqd Hbdowlany, Warszawa Prz. lek. - Przeglqd Lekarski, Warszawa Prz. mech. - Przeglqd Mechanickny, Warszawa Prz. mlecz. - Przeglqd Mleczarski, Warszawa prz. Org. - Przeglqd Organizacji, Warszawa Prz. pap. - Przeglqd Papierniczy, E6di PTZ. poi. - Przeglqd Pozarniczy, Warszawa Prz. sport. - Przeglqd Slportowy, Warszawa Prz, tech. - Przeglqd Techniczny. Innowacje, Warszawa Prz. zbo.2.-mtyn. - Przeglad Zbozowc- -Mlynarski, Warszawa P7z Przeglqd Zoologiczny, Wroclaw Prz. ZW. - Przeglqd Zwiqzkowy, Warszawa Przekr6j - Przekrbj, Krak6w Przerniany - Przemiany, Poznali Przem. ferm. - -Przemysl Fermentacyjny, Warszawa Przyjafh - Przyjaih, Warszawa Przyr. pol. - Przyroda Polska, Warszawa Rada nar. Gosp. - Rada Narodowa, Gospodarka. Administracja, Warszawa Regiony - Regiony, Warszawa Rocz. Komis. Nauk Pedag. - Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Wroclaw Rocz. lub. - Rocznik Lubelski, Lublin Rocz. nauk.-dydakt. WSP Rzesz. Nauki Pedag. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzesdw. Nauki Pedagogiczne Rocz. nauk.-dydakt. WSP Rzesz. Filol. pol. - Rocznik Nauko~o-Dydaktyczny v8p Rzesz6w. Filologia Polska Rocz. q.nu;k.-dydakt. WSP Rzesz. Hist. - Rocplik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzwzbw. Historia Rocz. polit. gosp. - Rocznik Polityczny i Gospodarczy, Warszawa Rocz. przemys. - Rocznik Przemyski, Przemyil Rocz. Zakl. Nar. Ossol. - Rocznik Za- ~ctadu Narodowego im. Ossolifiskich, Wrodaw Rocz. Hist. Czas. - Rocznik Historii Cza- sopiimiennictwa Rouz. bibliot. - Roczniki Biblioteczne, Wroclaw Rocz. Dziej. Ruchu lud. - Roczniki Dziej 6 ~ Ruchu Ludowego, Warszawa Rocz. Nauk. rol. - Roczniki Nauk Rolni- ' czych, Warszawa Rocz. teal.-kanon. - Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, Lublin Ruch rnuzycz. - Ruch Muzyczny, Warszawa Rynek UStugi - Rynek Usiugi, Warszawa Sad nowocz. - Sad Nowoczesny, Warszaw a Scena - Scena, Warszawa Siarka - Siarka, Tarnobrzeg Szarka. Zesz. nauk.-tech. - Siarka. Zeszyt Naukowo-Techniczny OSrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysiu Siarkowego,,Siarkopoln, Machbw Skrzyd. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszawa St. powsz. - Slowo Powszechne BC, BCD, Warszawa Stui. rol. - Sluiba Rolna,.Poznan Stuz. Zdr. - Sluzba Zdrowia, Warszawa Social. Tempo - Socjalistyczne Tempo, Stalowa Wola Sport - Sport, Katowicc Sportowiec - Sportowiec, Warszawa Spraw. archeol. - Sprawozdania Archeologiczne, Krakbw Stadion - Stadion. Dod. do,,nowinn, Rzesz6w Student - Student, Krakbw Stud. hist. - Studia Historycme, Krakow Stud. theol. vars. - Studia Theologic~ Varsoviensia, Warszawa Stud. geomorph. carpath. - balcan. - Studia Geomorphologica Carpathica. Balcanica, Krak6w Stud. Mater. Dziej. Nauki ser. B - Studia i MatGriaiy z Dziejbw Nauki Polskiej ser. B, Warszawa Studia Okup. hitler. - Studia nad Okupacjq Hitlerowskq w Polsce, Warszawa

11 Svlwan - Sylwan, Warszawa Szklane Zagt. - Szklane Zaglebie, Krosno Szk. zawod. - Szkoia Zawodowa, War- szawa Szklo i Ceram. - Szklo i ~eramika, War- szawa Szfand. Mtod. - Sztandar Mlodych, Warszawa Sl. Kwart. hist. Sob6tka - Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, Wroclaw Swiatowid - Swiatowid. Ilustrowany Magazyn Turystyczny, Warszawa Teatr - Teatr, Warszawa Tech. motoryz. - Technika Motoryzacyj- na, Warszawa Tech. smar. - Technika Smarownicza, Katoyice Teka Komis. Urban. i Archit. - Teka KOmisji Urbanistyki i Architektury, Krak6w Tem. Wynalaz. Racjon. - Temat WynalazczoSC i Racjonalizacja, Warszawa Tempo - Tempo, Krak6w j Tryb. Gamratu - Trybuna Gamratu, Jaslo Tryb. Ludu - Trybuna Ludu, ~arszawa- Tryb. Samorz. rob. - Trybuna Samorzqdu Robotniczego, Warszawa Tw6rczo9C - TworczoSC, Warszawa Tyg. demokr. - Tygodnik Demokratyczny, Warszawa Tyg. kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa Tyg. powsz. - Tygodnik Powszechny, Krak6w WTK - Wroclawski Tygodnik Katolik6w, Wroclaw Walka Mlod. - Walka Mlodych, Warsza- wa Wiad. febr. - WiadomoSci Fabry czne, Rzesz6w Wiad. hist. - WiadomoSci Historyczne, Krak6w Wiad. naft. - WiadomoSci Naftowe, Kro Wiad. statyst. - WiadomoSci Statystycsne, Warszawa Wierchy - Wierchy, Krak6w Wie.3 wsp6tcz. - WieS Wsp6lczesna, Warszawa WieSci - WieSci, Krak6w Wojs. Prz. hist. - Wojskowy Przeglqd Historyczny, Warszawa WszechSwiat - WszechSwiat, Krak6w Wychow. fiz. Hig. - Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, Warszawa Wychow, muzycz. u) Szk. - Wycbowanie Muzyczne w Szkole, Warszawa Wychow. obyw. - Wychowanie Obywatelskie, Warszawa Wychow. w Przedszk. - Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa Z Otchl. WiekBw - Z Otchlani Wiekbw, Wroclaw. Z Pola Walki - Z Pola Walki, Warszawa I Za Wol. Lud - Za WolnoSC i Lud, Warszawa Zas. Ekon Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa Zarzqdzanie - Zarzqdzanie, Warszawa Zarzewie - Zarzewie, warszawa Zesz. Majd. - Zeszyty Majdanka, Lublin Zesz. nauk. AGH Geol. - Zeszyty Naukowe AGH. Geologia, Krak6w Zesr. nauk. AGH G6r. - Zeszyty Naukowe AGH, G6rnictw0, Krak6w Zesz. nauk. AR Krak. Melior. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Melioracja Zesz. nauk. AR Krak. Rol. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Rolnictwo Zesz. nauk. P. Swietokrz. - Zeszyty Naukowe Politechniki Swietokrzyskiej, Kielce Zesz. nauk. UJ. Pr. botan. - Zeszy~y Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Botaniczne, Kralk6w Zfel. Sztand. - Zielony Sztandar, Warszawa Zwierciadto - Zwierciadlo, Warszawa Zot. pol. - *lnierz Polski, Warszawa Zot. Wol. - Zolnierz WolnoSci, Warszawa Zycb gosp. - Zycie Gospodarcze, Warszawa Zycie i Nowocz. - Zycie i NowoczesnoSk. Dod. do,,zycia Warszawy", Warszawa Zycie lit. - Zycie Literackie, Krak6w Zycie Part. - Zycie Partii, Warszawa Zycie przemys. - Zycie Przemyskie, PrzemySl Zycie, Warsz. - Zycie Warszawy, Warszawa Zycie wet. - Zycie Weterynaryjne, War-. szawa

12 WYKAZ INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH I ICH SKR6T6W,,Arkadyn - Wydawnictwo,,ArkadyV,,CzytelnikH - Sp6idzielnia Wydawnicza,,Czytelnikfl,,Interpress' - Wydawnictwo,,Interpress",,Iskryn - Panstwowe Wydawnictwo,,Iskry8' KAW - Krajowa Agencja Wydawqicza,,Ksiqika i Wiedza" - Sp6ldzielnia Wy- dawnicza,,ksiqika i Wiedza" Lud. Sp6idz Wydawnicza - Ludowa Sp6idzielnia Wydawnicza,,Nasza Ksicgarnia" - Instytut Wydawniczy,,Nasza 'Ksiegarnia",,Paxn - Wydawnictwo Instytutu Wydawniczego,,Paxw Panst. Inst. Wydawniczy - Patistwowy Instytut Wydawniczy Parist. Przedsieb. Wydaw. Kartograficznych - Pahstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Parist. Wydaw. Muzyczne - Palistwowe Wydawnictwo Muzyczne Palist. Wydaw. Naukowe - Pansttvowe Wydawnictwo Naukowe Patist. Wydaw. Rol. i LeSne - Panstwo-, we Wydawnictwo Rolnicze i LeSne Palist. Zaki. Wydaw. Szkolnych - Pan-. stwowe Zakiady Wydawnictw '~zkol- nych,,sport i Turystyka" - Wydawnictwo,,Sport i Turystyka",,Wiedza Powszechna" - Pahstwowe Wydawnictwo,,Wiedza Powszechna" Wydaw. Artyst.-Graficzne - Wydawnicbwo Artystyczno-Graficzne Wydaw. Artyst. Filmowe - Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe Wydaw. Geologiczne - Wydawnictwa Geologiczne Wydaw. Harcerskie - Wydawnictwa Harcerskie Wydaw. Literackie - Wydawnictwo.Literackie Wydaw. Lubelskie - Wydawnictwo Lubelskie Wydaw. E6dakie - Wydawnictwo E6dzkie Wydaw. Min. Obrony Narodowej - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Wydaw. Poznanskie - Wydawnictwo Poznanskie Wydaw. Radia i Telew. - Wydawnictwo Radia i Telewizji Wydaw. Rolnicze i LeSne - wydawnictwo Rolnicze i LeSne Wydaw. Zwiqz CRZZ - Wydawnictwo Zwiqzkowe Centralnej Rady Zwiqz- k6w Zawodowych Wydaw.-a Szkol. Pedagog. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicme Zakl. fiar. im. Ossoliliskich - Zaklad Narodowy im. Ossolinskich

13 WYKAZ WAZNIEJSZYCH SKR~T~W I SYMBOL1 ZASTOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII A. - Annales AK - Armia Krajowa Aut. - autor BCh - Batpliony Chlopskie B.Rz. - Bibliografia Rzeszowszczyzny barw. - barwna bezbarwn. - bezbarwna bibliogr. - bibliografia biogr. - biografia 'COP - Centralny Okreg Przemyslowy Cz. - czesc DoB. ilustr. - Dodatek ilustrowany Dwumies. - dwumiesiecznik Dwutyg. - dwutygodnik Dzien. - dziennik err. - errata FJN - Front JednoSci Narodu fasc. - fasciculus fot. - fotografie fragm. - fragment GRN - Gromadzka Rada Narodowa GUS - Gl6wny Urqd Statystyczny i in. - i inni il. - ilustrowal (a), ilustracje im. - imienia Insf. Ekon. Roln. - Instytut Ekonomiki Rolne j KC - Komitet ~entralny KGW - Koto Gospodyh Wiejskich KiZPS - Kopalnie i Zaklady Przetw6rcze Siarki KKMP - Korespondencyjny Klub Mlodych Pisarzy KM - Komitet Miejski KW - Komitet Wojew6dzki KZ - Komitet Zakladowy k. nlb. - kart nieliczbowych k. tyt. - karta tytulowa Krak. - Krak6w Kyart. - Kwartalnik Kom. red. - Komitet redakcyjny LOK - Liga Obrony Kraju MBL - Muzeum Budownictwa Ludowego MDK - Miejski Dom Kultury Mies. - miesiecznik MRN - ~iejska Rada Narodowa NK Naczelny Komitet NOT - Naczelna Organizacja Technicma Na odwr. - na odwrocie Nekr. - nekrolog Niereg. - nieregularnie hlb. - nieliczbowane no - numero nr - numer OHP - Ochotnicze Hufce Pracy okl. - akladka ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej '0dp. -.odpowiedi Oddziel. - oddzielnie okl. - okladki Oprac. - opracowa&(a) Oprac. graf. - opracowanje graficzne OSP - Ochotnicza Strai Poiarna PDK - Powiatowy Dom 'Kultury PGR - Panstwowe Gospodarstwa Rolne POM - Panstwowy OSrodek Maszynowy POP - Podstawowa Organizacja Partyjna PRN - Powiatowa Rada Narodowa PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne PTTK - Polskie Towarzystwo Turysty_czno-Kra j oznawcze PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnima PZU - Paristwowy Zaklad Ubezpieczeri pl. - plany Pocz. - pocqtek podl. - podluine Polem. - polemika popr. poprawione portr. - portrety pow. - powiat powiel. - powielony poz. - pozycja Pozn. - Poznan praca k.0. - praca kulturalno-o.swiatowa przedm - przedmowa przel. - przelozyl pt. - pod tytulem R. - rok Rec. - recenzja Red. - redaktor Ref. - refe~ent Rep. - reportai(e) Res. - Resue Rei - Rezjume Rei. - rezyseria XVI

14 Ram. - rozmawiai(a) rys. - rysunki Rzesz. - Rzesz6w Rzesz. Zaki. Graficzne - Rzeszowskie Zakia,dy Graficzne s. - na stionach SD - Stronnictwo Demokratycme SFBSiI - Spoieczny Fundusz Budowy Szkbi i Internat6w SN - Studium Nauczycielskie St~eszcz. - streszczenie ss. - suma stron Sum. - Summary T. - tdm TKKS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej TPN - Towarzystwo Przyjaci61 Nauk TPPR - Towar~ystwo Przyjaini Polsko- -Radzieckiej TRZZ - Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechne j tab. - tabele tabl. - tablice tlum. - tiumaczyi(a) Tyg. - tygodnik Uzup. - uzupeinienie vol. - volumen w - wiersz WDK - Wojew6dzki Dom Kultury WK - Wojew6dzki Komitet WKZZ - Wqjewddzka Komisja Zwiqzk6w Zawodowych WRN - Wojew6dzka Rada Narodowa WSK - Wytw6rnia Sprzetu Komunikacyjnego WSP - Wyisza Szkoia Pedagogiczna wkasf. - wlasciwie Wr. - Wrociaw woj. - wojew6dztwo W-wa - Warszawa Wyd. - wydanie wykr. - wykresy Wypow. - wypowiedzi z. - zeszyt, ZG - Zarzqd G16wny ZBoWiD - Zwiazek Boiownik6w o WolnoSC i ~emokracje -. ZiW Zwiazellc Inwalid6w Wojennych ZMS - ~ wi~zek Mlodzieiy ~ocjalistycz- nej ZMW - Zwiqzek Mio'dzieiy ~iejskiej ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe zob. - zobacz 'Zsf. - Zusammenfassung * - oddziela poszczeg6lne opisy w pozycji zbiorowej 0 - oznacza opis przejety z innego ir6- dla bez autopsji

15 I. ZAGADNIENIA OGOLNE 1. BIBLIOGRAFIE 1. BIBLIOGRAFIA Rzeszowszczyzny Oprac. Paulina Paslawska. - Rzesz6w 1976 Rzesz. Zakl. Graficzne 8' ss. XVI, 200, nlb Wojew6dzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. 2. 'DZIEDZIC STANISLAW K.: Resoviana. Dz. pol nr 25 s. 7. Dotyczy Blbliografll Rzeszowszczyzny 3. KONIECZNY ZDZISEAW, MOTY- LEWICZ JERZY: Materialy do bibliografii dziej6w PrzemySla Oprac... Przemy'sl, Rzesz6w 1976 KAW So ss. 45, nl,b ~Urzqd Miasta w Przemy- Slu. - Polskie Towarzystwp Historyczne, Oddzial w PrzemySlu. 4. POLAK KAZIMIERZ: Bibliografia,,Wierch6wn Opra'c... - Wwa 1976 Palist: Wydaw. Naukowe 8' ss. 52.8, nlb Polskie Towarzystyo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarzqd Gl6wny. Komisja Turystyki G6rskiej. M. In. dotyczy KroBniebskiego, Przemysklego, Rzeszowaklego. Bib 1 i o g r a f i a zob. tei poz CZASOPISMA 5. BETONIARZ. Rzeszowskie Przedsiebiorstwo Rob6t Iniynieryjnych i Hydrotechnicznych,,Hydroini." [Niereg.] - Rzesz6w 2' [R - 11.: 1976 nr Od numeru 2 podtytul: Organ Samorzgdu Robotniczego RPRIlH,,HydrolnZ." Clqg dalszy pt.,,gazeta Budowlanych". 6. BIULETYN Kulturalny. Wojew6d13ci Dm Kultury. Kwartalnik. - Rzesz6w So 1976 [nr 11 : styczefi-marzec, [nr 21 : kwiecieli-czerwiec, [nr 31 : lipiec -wrzesiely. 7. BUDOWLANI. Jednodni6wka Rzeszowskiego Oddzialu PZIlTB [Polski Zwiqzek Iniynier6w i Technik6w Budownictwa]. - Rzesz6w 2' DZIENNIK Urzedowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w KroSnie. [Niereg.] - Krosno 4' [R. 11 : 1975 nr DZIENNIK Urzedowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w KroSnie. [Niereg.] - Krosno 4' [R. 21 : 1976 nr \ 10. DZIENNIK Urzedowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w PrzemySlu. [Niereg.] - PrzemySl 4' [R. 11 : 1975 nr DZIENNIK Urzdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w PrzemySlu [Niereg.] - PrzemySl 4' [R. 21: 1976 nr DZIENNIK Umdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. [Niereg.] - Rzesz6w 4' [R. 261: 1975 nr DZIENNIK Urzedowy Wojewbdzkiej Rady Narodowej w Rzesiowie. [Niereg.] - Rzesz6w 4O [R. 271: 1976 nr DZIENNIK Urwdowy WojewBdzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu. [Niereg.] - Tarnobrzeg 4& [R. 11: 1975 nr DZIENNIK Urzedowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu. [Niereg.] - Rzesz6w 4O [R. 21: 1976 nr ' 16. GAZETA' Budowlanychi Organ Samorzqdu Robotniczego RPRE. [Niereg.] - Rzesz6w 2' m. 11: 1976 nr 7-19, Stanowi clgg dalszy,,betonlarzal'.

16 17. GAZETA Sanocka. Autosan. Pismo Samorzqdu Rolbotniczego Sanockiej Fabryki Autobus6w. [Dwutyg.] - Sanok 2' R. 2: 1975 nr GAZETA Sanocka. Autosan. Pismo Samorzqdu Robotniczego Sanockiej Fabryki Autobus6w. [Dwutyg.] - Sanok 2' R. 3: 1976 nr GEOS Zalogi. Organ Samorzqdu Robotniczego WSK,,Delta-Mielec" [Niereg.] - Mielec 2' [R. 251: 1975 nr GEOS Zalogi. Organ Samorzqdu Robotniczego WSK,,PZL-Mielec". [Niereg.] - Mielec 2' [R. 261: 1976 nr KLAKSON. Jednodnibwka Samorzqdu Szkolnego przy Zespole Szkbl Zawodowych nr 3 w Rzeszowie. - Rzesz6w 4O 1975 pnr 1-51: marzec-paidziernik, powiel. 22. KONFRONTACJE. [Mies.] Red. Zdzislaw Koziol. - Rzesz6w 2' [R. 61: 1'975 nr Od nr 8 podtytul: Krosno - Nowy Sqcz - PrzemySl - Rzesz6w - Tarnobrzeg - Tarnow. 23. KONFRONTACJE. Krosno - Nowy Sqcz - PrzemySl - Rzesz6w - Tarnobrzeg - Tarn6w. [Mies.] - Rzeszdw 2' [R. 71: 1976 nr KRONIKA Diecezji Przemyskiej. Organ Urzedowy Diecezji Przemyskiej. [Dwumies.] - Przemybl 16 R. 61: 1975 S ; KRONIKA Diecezji Przemyskiej. Organ Urzedowy Diecezji Przemyskiej. [Dwumies.] - PrzemyS1,lGO R. 62: 1976 Z LIPCOWE Wici. Jednodni6wka ZW ZSMP Krosno. - Krosno 2' 1976: lipiec. MATERIAEY i Sprawozdania Rzeszowskiego, OSrodka Archeologicznego za lata = poz MATERIAEY Muzeum B'udownic- twa Ludowego w Sanoku. [2 X w roku b. Red. Jerzy Czajkowski. - Sanok 4 m. 121: 1976 nr Numer ukazal sig w roku Pocz. pt.,,biuletyn Informacyjny MuZeUm Budownictwa Ludowego w Sanoku" zob. BRz POZ NA przelaj przez Bieszczady. Jednodni6wka Operacji,,Bieszczady 40". Red. Klub Mlodych Autor6w przy redakcji,,na przelaj". - Ustrzyki Dolne 4' 1975 [nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71: lipiec;. [nr 8, 9, 101: sierpien. 29. Na przelaj przez Bieszczady. [Jednodni6wka Sztabu Operacji,,Bieszczady 40"l. Red. Klub Mlodych Autor6w przy redakcji,,na przelaj". - Ustrzyki Dolne 4' 1976 nr 1, 2, 3, 4, 5: lipiec; nr 6, 7, 8: sierpieli. 30. NONPAREL. Jednodni6wka Rzeszowskich Zaklad6w Graficznych. Rzesz6w 2' 1975 [nr 11: kwiecien [nr 21: lipiec [nr 31: listopad., 31. NONPAREL. Jednodni6wka Rzeszowskich Zaklad6w Graficznych. - Rzesz6w 2' 1'976 [nr 11: maj. 32. NOWE Tempo. Jednodni6wka Samorzqdu Robotniczego Zaklad6w Metalowych w Nowej Debie. [Niereg.] - Nowa Deba 2' [R. 21: 1975 [nr 11 [nr 81. [nr 11: styczefi. Inr 21: luty-marzec. Inr 31: marzec-kwiecieb, Inr 41: kwiecien-maj, Inr 51: maj-czerwiec, Inr 61: lipiec-sierpiefi, Inr 71: wrzesiefi-pakdziernlk, [nr 81: listopad-grudzieb. 33. NOWE Tempo. Jednodnibwka Samorzqdu Robotniczego Zakladbw Metalowych im. T. Dqbala. [Niereg.] - Nowa Deba 2' [R. 31; 1976 [nr 11: styczen-luty, nt 1-14: maj-grudzien. Od maja podtytul: Gazeta Samorzqdu Robotniczego Zaklad6w Metalowych im. T. Dqbala. 34. NOWINY Rzeszowskie. Organ Komitetu Wojew6dzkiego PZPR. Wyd. A. [Dzien.] - Rzeszdw 2' [R. 271: 1975 nr Od nr 126 zmiana tytulu na: Nowiny. Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Krosno. PrzemySl. Rzesz6w. Tarnobrzeg. Mutacje: AB. 35 ' OWINY. Dziennik P?lslciej Zlednoczonej Pertii Robotniczei K-nsnn. PrzemyS1. Rzeszow. Tarnobrzeg. Wyu. A. - Rzesz6w 2' [R. 281: 1Q76 nr 1-24(8.Mutacje: AB. 36. PODKARPACIE. Tygodnik spoleczno-politycmy. - Krosno 2' [R. 61: 1'975 nr PODKARPACIE. Tygodnik spoleczno-polityczny. - Krosno 2' [R. 71: 1976 nr PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk. Wydzial Nauk Humanistycznych. Komisja Historycznoliteracka. Red. Jan Woiniacki i in. - Rzesz6w 8' R. 4: 1975 nr 4. Seria I. 39. PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk. Wy-

17 dzial Nauk Humanistycmych. Komisja Historii OSwiaty i Kultury. - Red. Jan Woiniacki i in. - Rzesz6w 8' R. 4: 1975 nr 5. Seria I. 40. PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci6l Nauk. Wydzial Nauk Humanistycznych. Komisja Nauk Historyczno-Spolecmych. Red. Jan Woiniacki i in. - Rzeszbw 8' R. 6: 1975 nr 6. Seria X. 41. PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk. Wydzial Nauk - ~umanistyczn~ ch. Komisja Archiwalna. - Red. Jan Woiniacki i in. - Rzeszbw 8' R. 7: 19'15 nr 7. Seria I. 42. PRACE Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjacibl Nauk. Wydzial Nauk Humanistycmych. Komisja Jezykoznawcza. Red. Jan Woiniacki i in. - Rzesz6w 8' R. 7: 1975 nr 7. Seria I. Na okl. R. 3: 1975 nr 8. Tytul: Teresa Ampel: Wypowiedzenia okolicznikowe profrazowe we wspolczesnyrn jezyku polskim. 43. PRACE Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzial Nauk Humanistycmych. Komisja Nauk Pedagogicznych. Red. Eugeniusz Orlof. - Rzesz6w 8' R. 9: 1976 nr 9. Seria I. Na okl. Seria X. 44. PRACE Matematyczno-Przyrodnicze. Towarzvstwo Naukowe w Rzeszowie. ~ydzial auk Matematyczno-Przyrodniczych. Red. Roman Ampel i in. - Rzeszow 8' R. 7: 1976 nr 7. Seria PRACE Medycme. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk. Wydzial Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Red. Leslaw Grzegorczyk. - Rzesz6w 8' R. 6: [I9751 nr 6. Seria PRACE Techniczne. Budownictwo. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzial Nauk Technicznych. Red. Eugeniusz Leski. - Rzesz6w 8' R. 3: nr 3 C. Seria PROFILE. Rzeszowski miesiecznik spoleczno-kulturalny. Red. Zdzislaw Darai. - Rzesz6w 4' '[R. 101: 1975 nr Od numeru lipcowego podtytul: Miesiecznik spoleczno-kulturalny. Od numeru wrzesniowego red. Zbigniew Domino. 48. PROFILE. Miesiecmik spoleczno- -kulturalny. Red. Zbigniew Domino. - Rzesz6w 4' [R. 111: 1'9176 nr PROMETEJ. Magazyn Mlodzieiowy. [Mies.] Red. J6zef ~egrzyn. - Rzesz6w 2' [R. 61: 1975 nr Od nr 8 red. Wojciech Furman. 50. PROMETEJ. Magazyn Mlodziezowy. [Mies.] Red. Wojciech Furman. - Rzeszbw 2' [R. 71: 1976 nr ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Czeslaw Jankiewicz. Z. 3/22. Matematyka. Red. Zygmunt Knap. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Marian Bobran. Z. 4/26: Nauki Pedagogicme. Red. Leon Wytyczak. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktycmy. Wyzsza Szkola Pedagogicma w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Alelksander Dokos. Z. 8/19: Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie. Red. Czeslaw Klak. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dy dakty czny. Wyisza Szkola Pedagogicma w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Marian Bobran. Z. 9/27. Filologia Polska. Dydaktyka Literatury i Jezyka Polskiego. Red. Henryk Kurczab. - Rzeszbw 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 1/28. Historia. Red. J6zef P6l- Cwiartek. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Czeslaw Jankiewicz. Z. 3/25. Fizyka. Red. Cz. Jankiewicz. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 3/29. Wychowanie Techniczne. Red. Antoni Woiniacki. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 4/31. Fizyka. Red. Czeslaw Jankiewicz. - Rzeszow 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogicma w Rzeszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 10/30. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie. Red. Czeslaw Klak. - Rzesz6w 8' R. 1' ROCZNIK Przemyski. Towarzy: stwo Przyjaci61 Nauk w PrzemySlu. Red. nauk. Julian Olszak. PrzemySl 8' T. 15/16: 1975 druk: RZESZOWSKIE Biblioteki Publiczne = POZ

18 61. SCHOLAR. Jednodnibwka. Pisemko Mlodziezy Zespolu Szkbl Zawodowych WSK Rzeszbw. - RIRSZ~W 4' 1975: marzec, powiel SIARKA. Organ Konferencji Samorzqdu Robotniczego Kopalri i Zakladdw Przetw6rczych Siarki im. M. Nowotki,,Siarkopoln w Machowie k. Tarnobrzega. [Tyg.] - Tarnobrzeg 2O R. 13: 1975 nr Pornylka w nurneracji: brak nr SIARKA. Organ Konferencji Samorzadu Robotniczego Kovalh i Zakladbw ~rzetwbrcz~ch ~iarki im. M. Nowotki..Siarkopol" w Machowie k. Tarnobrzega. r~~g.1 - Tarnobrzeg 2O R. 14: 1976 nr Pornylki w nurneracji: nr 11 IwlaSc. 191, nr 13 IwlaSc. 201, brak numeru 37, nr 39 podw6jny [z datq 22 wrzesnial. 64. SIARKA. Zeszyt Naukowo-Techniczny OSrod'ka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Siarkowego,,Siarkopol" w Machowie k., Tarnobrzega. Red. Jbzef Warzybok. - Machbw.a" m. 41: 1975 [nr I]. 65. SIARKA. Zeszyt Naukowo-Techniczny OSrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Siarkowego,.Siarkowl" w ~ach,owie k. ~arnobrzega. ~ed. Jbzef Warzybok. - Machbw 4' [R. 51: SOCJALISTYCZNE. Tempo. Organ Sam,orzqdu Robotniczego Huty,,,Stalowa W,ola". [Niereg.] - Stalowa Wola 2' [R. 251: 1975 nr f 67. SOCJALISTYCZNE Tempo. Organ Samorzqdu Robotniczego Huty,,Stalowa ' Wola". [Niereg.] - Stalowa Wola 2' [R. 261: 1976 nr SOCJALISTYCZNE Tempo. Organ Samorzqdu Robotniczego Huty,,Stalowa Wola". Wydanie specjalne... [z okazji 25Lkcia Socjal. Tempa] - Stalowa Wola 2' 1976 maj. 69. STADION. [Tyg.] - Rzesz6w 2' m. 1'91: 1978 nr Dodatek sportowy owin in Rzeszowskich". Ukazuje siq w poniedzialkowych nurnerach. 70. STADION. fryg.] - Rzeszbw 2O [R. 201: 1976 nr Dodatek sportowy,,nowin". Ukazuje sig w poniedzialkowych numerach. 71. SZKLANE Zaglebie. Jednodnibwka Krohieriskich Hut Szkla. [Niereg.] - Krosno 2' [R. 11: 1975 nr 1-4. Od lipca podtytuk,,organ Sarnorzqdu Robotnicze~o KroSniedskich Hut SzUa". ~osrczeg6lne nurnery za rniesiqce: luty, kwieciefi, lipiec, sierpied, patdziernik (nr 10). listopad (nr 11). 72. SZKLANE Zaglebie. Organ Samorzqdu Robotniczego KroSniefiskich Hut Szkla. [Niereg.] - Krosno 2O R. 2: 1976 nr 1-24/25. Brak w nurneracji nr TRYBUNA Gamratu. Organ Samorzqdu Robotniczego Zakladbw Tworzyw Sztucznych,,Gamrat-Erg" w JaSle.. [Niereg.] - Jaslo 2O [R. 11: 1975 nr Nurner 1 z datq 8 I r. 74. TRYBUNA Gamratu. Organ Samorzqdu Robotniczego Zakladbw Tworzyw Sztucznych,,Gamrat-Erg" w JaSle. [Dwutyg.] - Jaslo 2' [R. 21: 1'976 nr '75. TYMCZASEM. JednodniCIwka Samorzqdu Szkolnego Technikulm ~echaniczno-elektry.cznego w Rzeszowie. - Rzeszbw 4' 198i5 inr-1, 2, 3, 4,' 5, 6, 71: lutygrudzien. 76. WIADOMOSCI Fabryczne. Pismo Samorzqdu Robotniczego Wytwbrni Sprzetu Komunikacyjnego,,PZLM w Rzeszowie. [Niereg.] - Rzeszbw 2' R. 24: 1475 nr WIADOMOSCI Fabryczne. Pisma Samorzqdu Rcrbotniczego wyhbrni Sprzqtu Komunikacyjnego..PZL" w Rzeszowie. - Rzeszdw 2' R. 25: nr WIADOMOSCI Naftowe. Miesiecznik Stowarzyszenia N.T. Inzynierbw i -Technikbw Przemyslu Naftowegcr i Zwiazku Zawcrdowego Gbrnik6w Naftowcdw.' Red. wladyslaw Dubis. - Krosno 4' [R. 211: 1'975 nr Od 1976 roku czasopisrno przestalo sig ukazywab. 79. ZIEMIA KroSniefiska. Jednndnibwka Komitetu Wojewbdzkiego PZPR w KroSnie. - Krosno 2' [1975]. 80. ZYCIE Brzemyskie. Tygodnik ~-~leczn~. - PrzemySl 2' R. 9: 1975 nr 1-52/ ZYCIE PRZEMYSKIE. Tygodnik spoleczny. - PrzemySl 2O R. 10: 1976 nr 1-51/52.

19 3. OPRACOWANIA LIOTY~Z~CE 94.,KOPKA JANOS: Wsp6lczesne CAEO5CI REGIONU tresci przyjaini wegiersko-polskiej. Nowing 1976 nr 207 s. 4, portr. a) Zagadnienia ogdlne Na przykladzie kontakt6q z woj. rzeszowskim. 82. KOKOTKIEWICZ IRENA: Nowe wojew6dztwa w Swietle statystyki. Rada nar. Gosp nr 13 s (m): Uruchomienie nowej magistrali gazowej ZSRR-Polska. [Przemy- 83. NOWE wojew6dztwa. Rada nar. skie]. Zycie przemys nr 46 s. 1, il. Gosp nr. 12 s , mapy POLSKA 75. Cz 1: Polska '1973. Cz. 2:.Panorama wojew6dztw. - Wwa 1975 Palist. Wydaw.,Naukowe 8O ss. 766, il. tab. tabl. mapy. b) WspBlpraca migdzynarodowa 85. ARTYMOWICZ Ewa: M-15 wystartowal. Podkarpacie 1976 nr 15/16 s. 3, Wsp6lpraca specjalist6w polskich i radzieckich w WSK Mielec., 86. BERES RYSZARD: Stalowowolski rodow6d. Nowiny 1976 nr 251 s. 3. Wsp6lpraca z przemyslem radzieckim Huty,,Stalowa Wola". DqBROWSKI J.: Wsp6lpraca w ramach RWPG... = poz DOMINO ZBIGNIEW: Bracia Slowacy. Profile nr 10 s M. in. zwiqzki z woj. rzeszowskim i krosniefiskim. 88. FRISKEN REX: Na kolach i gqsienicach. Rozm. Marek Pluzanski. Polityka 1976 nr 47 s. 19, il. Wspolpraca Huty,,Stalowa Wola" z firmq amerykafiskq. 89. GIL JOZEF: Kolejarska wsp61- praca. Medyka-Mostiska. [Przemyskie - obw6d -lwowski]. Glos Pr qr 51 s GRYGIEL JAN: Spotkania - wspomnienia. Nowiny 1976 nr 254 s. 4. Wsp6lpraca wytszych uczelni Rzeszowa z uczelniami radzieckin~i. '7 91. HOLUKA KAZIMIERZ:' Rzeszo-, wianie na libijskich budowach. Rozm. Barbara Guzi,k. Nowiny 1975 nr 199 s. 6, il..,92. KAZNOWSKI BOHDAN: Przemyska mapa przy'jaini. Przyjaiit 1976 nr 13 s , il. mapa. Zwiqzki gospodarcze i kulturalne woj. przemyskiego z Krajem Rad. 83. KOLANO ELZBIETA: Gdzie sie ziemia trzesie. Nowiny 1976 nr 254 s. 4. Wspolpraca rzeszowskiego Biura Projekt6w z architektami Kraju Rad. 96. MWLEWSKI ALOJZY: Chicago Stalowa' Wola. Panorama pol nr 7 s. 14. ~ot-yczy eksportu Huty,,Stalowa Wola", 97. MISZCZAK JAN: Radzieckie zespoly artystyczne w wojew6dztwie przeplyskim - nasze w abwodzie lwowskim. Zycie przemys nr 46 s. 4, il. rys. s8. [NYCZEK MIECZYSEAW] (MN): Przyjaciele kontak,ty lqcwosciowc6w z PrzemySla i Preszowa. Nowiny,,ABM 1976 nr 250 s : MIKDZY PrzemySlem a Lwowem. Zycie przemys nr 43 s. 3, il PASEAWSKI HENRYK: Pierwszy kroinienski w Moskwie. Nowiny 1976 nr 219 s. 6, il. * Tenze: PIERWSZY krosnienski w Leningradzie. Tamie nr 224 s. 6, il. Pociqg Przyjain~ z woj. kro6niefiskiego PIEAT BOLESEAW: Stalowa Wola-Odessa. Rozm. EK. Nowiny 1976 nr 254 s. 4. Wspolpraca Huty,,Stalowa Wola" z przemyslem radzieckim (s h): PRZY JACIELSKIE kontakty. Dz. pol. 19P6 nr 259 s. 7. Rzeszowskie a obwod lwowski TEODORCZYK MIECZYSEAWA: Spotkanie przyjaci61. Nowiny nr 168 s. 4, il. Migdzynarodowy oboz mlodzie2owy w Tyczynie. (Rzeszowskie) (wab): NA LINII: PrzemySl- Eger. Nowiny,,AB" 1876 nr 19.2 s (wab): WIKZY przyjaini i wsp61- pracy [mieszkalic6w obwodu lwowskiego i woj. przemyskiego]. Nowiny,,AB" 1976 nr 257 s WILK MARIAP: Pomoc/i' wsp6ipraca. Polsko-radzieckie stosunki gospodarcze w latach Wwa 1976 Parist. Wydaw. Naukowe 8O ss. 258, nlb. 2, tabl. 6, il. portr. tab. bibliogr. Z treqci: Wyzwolenie wschodnich ziem polskich [Tarnobrzeskie, Przemyskiel. Pomoc ZSRR dla 'Polski w okresie istnienia PKWN [rowniet dla woj. poludniowo-wschodnlch!.

20 107. WISZ EDWARD: Tow. A. Kosygin - gosciem zalogi mieleckiej WSK. Gorqce pozegnanie w Rzeszowie. N~winy 1975 nr 177 s. 1-3, il.; Tryb Ludu 1975 nr 186 s. 1-2, il WOJTOWICZ ZYGMUNT: Na przykladzie rzeszowskiej WSK. Konfrontacje 1978 nr 4 s. 2. Wsp6lpraca zakladu i przemyslem radzieckim d.): ZYCIE Kraju Rad staje sic coraz blizsze tarnobrzezanom. Nowiny,,AB" 1976 nr 33 s. 5. Regionalne Dni Przyjaini Polsko-Radzieckiej w woj. tarnobrzeskim. Wsp6lpraca miedzynarodowa zob. tez poz. 7614, 1430, 1448, 1512, 1623, 1645, 1656, 1661, 1707, 17'14-5, 1717, 1727, 1729, 1731, 1736, 1745, 1751, , 1857, 1881, 2082, 2085, 2109, 2332, 2379, 2392, 2807, 3553, 4230, 4236, 4467, POSZCZEGOLNE 0KRE;GI I MIEJSCOWOSCI B e t 1 e j em, woj. przemyskie 110. HUBICKA BARBARA: Bylam w Betlejem. Przeicroj 1976 nr 1654 s. 6, il. B i e c z, woj, kroknienskie 111. GAJEWSKI EDMUND: Dotknqt oczami Slad6w co czas zwiqzal z ludimi... Nowiny 1975 nr 145 s. 4#, il (tp): BIECZ nad Ropq. Ziel. Sztand nr 34 s WROBLEWSKI ANDRZEJ: Pospieszny do Biecza. Zycie Warsz nr 181 s. 10, il. Bieszczady 114. (AT): Bieszczady mane i niema- - ne. Dz. pol nr 16i9 s J. M.: Bo w tym caly ambaras... Bieszczady. Filipinka 1'975 nr 19 s. 3, il PAC TADEUSZ: Bieszczady - region wielkich szans. Ziel. Sztand nr 46 s POTOCKI ANDRZEJ: Natura czy kultura? Tyg. kult nr 34 s. 3,7il. Dotyczy tycia osadnik6w bieszczadzkich ROBOTOWSKI STEFAN: Porzqdkowanie Bieszczad6w. Dz. lud nr 206 s. 7, il SLIWA ZUZANNA: Zycie na poloninach. Zarzewie 1975 nr 42 s: 5, il. B i r c z a, gmina - woj. przemyskie 120. GRYGIEL JAN: Bircza - czas dzialania. Nowiny 1975 nr 149, s KONIECZNY ZDZISEAW: POznajmy sie. Zycie arzemys nr 45 s. 4, il. B i r c z a, woj. przemyskie 122. NYCZEK MIECZYSEAW: Bircza niepokonana. Nowiny 1976 nr 162 s. 1, 3, il ZIEMBOLEWSKI Z[bigniew] : Nie piescilo ich zycie. Bircza 76. Zycie przemys nr 291 s. 4, il. C e r g o w a, woj. krosnieds~kie NEPOMUCKA K.: Ojcowizna -- czqstkq Ojczyzny = poz C i e s z a n 6 w, woj. przemyskie 124. MOTYLEWICZ JERZY: Wczoraj sqsiedzi - dzii partnerzy. Zycie przermys nr 3 4s. 1, il. C z u d e c, woj. rzeszowskie 125. DZIEDZIC ST[ANISLAW]: W starym Czudcu - nowe iycie. Ziel. Sztand nr 77/78 s. 9, il. C m i e 1 b w, woj. tarnobrzeskie 126. GRYGIEL JAN: Miasteczko na talerzu. Nowiny nr 1'9 s. 4, il. D y n b w, gmina - woj. przemyskie 127. MOTYLEWICZ JERZY: Wczoraj sqsiedzi, dzis partnerzy. Zycie przemys. 19"75 nr 27 s. 1, il. G r g b 6 w, gmina - woj. tarnobrzeskie 128. B4KOWSKA BERNA: Siarka i ludzie. Zycie Warsz nr 111 s. 3, fk H a c z b w, woj. kroknienskie,129. SOBOL SATURNIN: Milo66 czyna~mi znaczona. Ziel. Sztand nr 32/33 s. 3-4, il. H or y n i e c - Z d r 6 j, woj. przemyskie 130. BAUER JERZY: Szansa malego Horyiica. St. powsz nr 126 s BYWAC tam, gdzie Sobieski bywal. Kqtki. Zakqtki. Nowiny 1976 nr 178 s. 5.

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r.

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r. MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY OD 22MRZEŚNIA 1991IR. ISSN 1232-7646 "...wolna jest prasa niezbędnym i najskuteczniejszym

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz. 1-1390 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI

BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI 1 2 BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO w LUBLINIE 3 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Zdzisław Bieleń (red.),

Bardziej szczegółowo

Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14

Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14 LISTOPAD 2008 NR 37 Nr 11(37) ROK IV ISSN 1895-2046 Indeks 213039 Cena 2,50 zł do nabycia w kioskach RUCH Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14 Fot.

Bardziej szczegółowo

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com SPIS TREŚCI 1/97/2010/XXV Numer dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Burzeninie WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com ADRES REDAKCJI 98-200 Sieradz ul. Żwirki i Wigury 4 tel. (043)

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy. na Podkarpaciu. Biznes Dobry. Fakty, liczby, przykłady. konkursu. wybór. Zwycięzcy

Przedsiębiorcy. na Podkarpaciu. Biznes Dobry. Fakty, liczby, przykłady. konkursu. wybór. Zwycięzcy Przedsiębiorcy na Podkarpaciu Fakty, liczby, przykłady Zwycięzcy konkursu Biznes Dobry wybór 1 Uwagi metodologiczne do części Przedsiębiorcy na Podkarpaciu : 1. w kilku miejscach podano liczbę przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo