BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO"

Transkrypt

1

2 BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

3 Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficmym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicmej w Rzeszowie Rada Wydawnicza: Barbara Kutyna, Teresa LeSniak, Anna Rogowska, Stanislaw Turek Opisy zebraly: Paulina Paslawska, Krystyna Szuba, Malgorzata Zaremba Opracowala: MALGORZATA ZAREMBA._ Z.,:',:~t:t! 4.. R-?n[., I /la!4$h Projekt okladki Adolf Jakubowicz Korekta 05' Malgorzata Zaremba ISSN

4 SPIS RZECZY Przedmowa... IX 6. Geografia. Krajoznawstwo. Turys- Wykaz czasopism wykonystanych w tyka... bibliografii i ich skr6tow... X III. LUDNOSC... Wykaz wainiejszych skr6t6w i symboli stosowanych w bibliografii... XIV SPIS BIBLIOGRAFICZNY I. ZAGADNIENIA OGOLNE 1. Bibliografie Czasopisma Opracowania dotyczqce calosci regionu a) wspolpraca migdzynarodowa... b) zwiqzki z Poloniq Poszczegolne okregi i miejscowoic i Biografie. Pamietniki. Wspornnie- IV. HISTORIA. NAUKI POMOC- NICZE HISTORII 1. Opracowania ogblne, ~r6dla. Numizmatyka Archeologia Historia miejscowosci Historia ruchu ludowego Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza do roku Historia polityczna i spoleczno-go- 6 spodarcza Historia polityczna i spoleczno-go- 7 spodarcza Historia polityczna i spoleczno-go- 12 spodarcza SRODOWISKO GEOGRAFICZNE V. ETNOGRAFIA Mapy. Plany... Geologia. Geofizyka. Geodezja. Geomorfologia Gleboznawstwo Hydrologia. Meteorologia. Klirnatologia ~os1innos~. Zwierzgta. Ochrona przyrody i Srodowiska 1. Zagadnienia ogolne Literatura ludowa (opracowania i teksty Sztuka ludowa Muzyka. Taniec. Stroje ludowe 5. Zwyczaje. Obnedy. Wierzenia... VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE a) RoSlinnoSc. Zwierzeta , Zagadnienia ogolne. Planowanie. b) Ochrona PW~O~Y i Srodowiska 24 Inwestycje... 50

5 2. Geografia gospodarcza Planowanie przestnenne. Architekbra. Urbanistyka. Budownictwo a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka... b) Budownictwo Przemysi. Rzemioslo. Technika a) Zagadnienia og6lne... b) Historia techniki. przemysiu. rzemiosla i handlu... c) Przemysi naftowy... d) Siarka... e) Gaz... f) Hutnictwo... g) Przemysi budowy maszyn i metalowy... h) Przemy si szklarski... i) Przemysi chemiczny... j) Przemysi motoryzacyjny... k) Przemysl drzewny i meblowy 1) Przemysl energetyczny... 1) Przemysi dziewiarski. wiokienniczy i odzieiowy... m) Przemysi rolny i spoiywczy.. n) Inne galqzie przemysh... o) Przemysl drobny. SpbldzielczoSC pracy. Rzemiosio Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo... b) Hodowla. Weterynaria... c) Ogrodnictwo. Sadownictwo... d) RoSliny przemysiowe... e) LeSnictwo f) Lowiectwo... g) Pszczelarstwo... h) Gospodarka rybna Handel. Sp6idzielczoSC. Uslugi. zywienie zbiorowe a) Handel. Sp6idzielczoj;C... b) Ushgi... c) zywienie zbiorowe Finanse Komunikacja. Transport. LqcmoSC a) Komunikacja. Transport... b) LqcznoSC Gospodarka wodna. Hydrotechnika Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa Poiarnictwo... VII. ZAGADNIENIA SPOLECZNE I POLITYCZNE 1 Zagadnienia ogolne Problemy lat Partie polityczne. Organizacje spo- leczne i miodzieiowe a) Polska Partia Robotnicza b) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza c) Zjednoczone Stronnictwo Ludowe d) Stronnictwo Demokratycme e) Organizacje spoieczne f) Organizacje miodzieiowe Praca. Zabezpieczenie spoieczne. Zwiqzki Zawodowe. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenie spoieczne...,l b) Zagadnienia socjalne. Wczasy. Rekreacja c) Zawodowe. Samorzqdy 114 d) Pomoc spoleczna e) Czyny spoieczne. Praca spoleczna Patologia spolecma Problemy narodowosciowe Uroczystoici Obchody VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO- ADMINISTRACYJNE Zagadnienia og6lne Rady narodowe Prokuratura. Sqdownictwo Bezpieczenstwo publiczne IX WOJSKO 126 X. SLUZBA ZDROWIA. LECZNIC- TWO. HIGIENA Zagadnienia og6lne oswiaty, szkolnictwa i wychowania Zagadnienia ogolne kultury Historia kultury i oswiaty Towarzystwa regionalne 143

6 5. Nauka. Plac6wki naukowe Szkolnictwo wyzsze i pornaturalne Szkolnictwo podstawowe i Srednie og6lnoksztaicqce Szkolnictwo zawodowe Szkolnictwo artystyczne OSwiata doroslych Opieka nad dzieckiern i mlodziezq Praca kulturalno-oiwiatowa a) Zagadnienia ogblne. Irnprezy. b) Dorny kultury. Kluby... c) Amatorski ruch artystyczny Muzealnictwo. Izby parnigci. Zbiory Radio i telewizja Kultura fizyczna i sport... XI1. JQZYKOZNAWSTWO... XI11. LITERATURA PIQKNA 1. Historia literatury i krytyka literacka. ~ycie literackie Teksty... XIV. SZTUKA 1. Zagadnienia og6lne. Historia sztuki. Zabytki. Ich ochrona Zagadnienia wsp6iczesnej plasty- 3. Teatr. Estrada a) Zagadnienia ogolne b) Teatr irn. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie c) Panstwowy Teatr Lallci i Aktora.. Kacperek" d) Rzeszowskie Przedsigbiorstwo Imprez Artystycmych.. Estrada" w Rzeszowie Muzyka Film. Kino Fotografika XV. ZAGADNIENIA WYZNANIO- WE. ATEIZM XVI. KsI&!KA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA Zagadnienia og6lne 2 Drukarstwo Ruch wydawniczy. 3 Ksiqgarstwo... 4 Biblioteki. Czytelnictwo CzasopiSrniennictwo. Dziennikarstwo Archiwa... Indeks autorski... Indeks przedrniotowy... Indeks autor6w i tytui6w druk6w zwartych oraz tytui6w opracowan zbiorowych zamieszczonych w.,b i. bliografii"...

7 PRZEDMOWA,,Bibliografia wojewodztw: krolniehskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987" jest kontynuacjq jedenastu poprzednio wydanych czqlci oraz,,bibliografii Rzeszowszczyzny"* W doborze i opracowywaniu materialu zastosowano te same kryteria, co w tomach poprzednich. Opisy przejete z innych irodet bez autopsji oznaczono znakiem,,ow.,,bibliografia wojewodztw: krolnieiiskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987" zawiera 2808 numerow pozycji (w tym takie opisow zbiorowych). Zawiera rowniei uzupelnienia za lata 1984, 1985 i W korzystaniu z,, Bibliografii..." pomogq zainteresowanym indeksy: autorski, przedmiotowy (zawierajqcy przede wszystkim hasla geograficzne i osobowe) oraz indeks ksiqzek. * Dotychczas ukazaly sic nastqpujqce czqici Bibliografii regionalnej:,,bibliografia Rzeszowszczyzny ". Dn~ki zwarte. Oprac. A. Misiowa. Rzeszow 1964,,Rzeszowszczyma w prozie XX-lecia ". Oprac. A. Paslawska. Rzeszow 1966,,Bibliografia Rzeszowszczyzny ". Art. z czas. Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1968,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1964". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1968,,Bibliografia Rzeszowszczymy 1965". Oprac. P. Pasiawska. Rzeszow 1970,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1966". Oprac. B. Kurowska, Z. Przywara. Rzeszow 1971,,Bibliografia Rzeszowszczymy 1967". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1970,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1968". Oprac. P. Paslawska. Rzeszbw 1972,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1969". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1973,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1970". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1976,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1977,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1972". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1980,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1973". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1982,,Bibliografia Rzeszowszczyzny V 1975". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1990,,Bibliografia wojewodztw: krosniehskiego, przenlyskiego, rzeswwskiego i tarnobrzeskiego 1 VI XI1 1976". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1981,,Bibliografia wojewodztw: kroiniehskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1977". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1984,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1985,,Bibliografia wojewodztw: krosniehskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1979". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1986,,Bibliografia wojewodztw: kroinieliskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1980". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1988,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1981". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1990,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1982". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1991,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, przelllyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1983". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1993,,Bibliografia wojewodztw: kroiniehskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1984". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1994,,Bibliografia wojewodztw: krosnienskiego, prze~llyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1985". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1995,,Bibliografia wojewodztw: krosniehskiego, przenlyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1986". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1996

8 WYKAZ TYTULOW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH w BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKROT~W* Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Oecon. - Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Oeconomia, Olsztyn Acta Pol. Pharm. - Acta Poloniae Pharmaceutica, Warszawa Acta UNC Zabytkozn. - Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo, Torub Akcent - Akcent, Lublin Antena - Antena, Warszawa Arch. Bibl. Muz. - Archiwa, Biblioteki i Muzea KoScielne, Lublin Arch. Miner. - Archiwum Mineralogiczne, Warszawa Archeion - Archeion, Warszawa Archeol. Pol. - Archeologia Polska, Wroclaw Argumenty - Argumenty, Warszawa Astronautyka - Astronautyka, Warszawa Aura - Aura, Warszawa Auto - Auto, Technika Motoryzacyjna, Warszawa Bibliotekarz - Bibliotekarz, Warszawa Biul. GI. Komis. Bad. Zbmd. Hitler. - Biuletyn Giownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Warszawa Biul. Hist. Szt. - Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa Biul. zyd. Inst. Hist. - Biuletyn zydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa Bmmat. - Bromatologia i Chemia Toksyczna, Warszawa Chemik - Chemik, Warszawa Chlodnictwo - Chlodnictwo, Warszawa Chlop. Droga - Chiopska Droga, Warszawa Chronmy Przyr. - Chronmy Przyrodq Ojczystq, Warszawa, Krakow Czas. Praw.-Hist. - Czasopismo Prawno- Historyczne, Poznah Dialog - Dialog, Warszawa Dz. Lud. - Dziennik Ludowy, Warszawa Dz. Pol. - Dziennik Polski, Krakow Dz. Zach. - Dziennik Zachodni, Katowice Dzieje Najnow. - Dzieje Najnowsze, Warszawa Ekon. Org. Pr. - Ekonomika i Organizacja Pracy, Warszawa Etnogr. Pol. - Etnografia Polska, Warszawa Expr. Wiecz. - Express Wieczomy, Warszawa Expr. Wiecz. Kulisy - Express Wieczomy Kulisy, Warszawa Fakty - Fakty, Bydgoszcz Film - Film, Warszawa Fragm. Faun. - Fragmenta Faunistica, Warszawa; Wrociaw Gaz. Krak. - Gazeta Krakowska, Krak6w Gaz. Mlod. - Gazeta Miodych, Warszawa Gaz. Praw. - Gazeta Prawnicza, Warszawa Ginek. Pol. - Ginekologia Polska, Warszawa Glos Naucz. - Gios Nauczycielski, Warszawa Glos ~ ol. - Gios ~ohierza, Warszawa Gosp. Admin. Panstw. - Gospodarka Administracja Panstwowa, Warszawa Gosp. Mies. - Gospodarka Miqsna, Warszawa Gosp. Suz Miner - Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Krakow Gospodyni - Gospodyni, Warszawa Granica - Granica, Warszawa Grom. Rol. Pol. - Gromada Rolnik Polski, Warszawa Haslo Opd. - Hasio Ogrodnicze, Krakow Ideol. i Polit. - Ideologia i Polityka, Warszawa IMT - llustrowany Magazyn Turystyczny ~wiatowid, Warszawa Inspiracje - Inspiracje, Warszawa ITD - ITD: tygodnik studencki, Warszawa Kierunki - Kierunki, Warszawa Kob. i zycie - Kobieta i ~ycie, Warszawa * Liczba tytulow przejrzanych w celu zebrania materialu bibliograficznego jest znacznie wigksza od podanej w tym spisie. Sporzqdzony wykaz uwzglgdnia wylqcznie czasopisma, w ktorych znaleziono artykuly zwiqzane tematycznie z woj. poludniowo-wschodnimi.

9 Kontrasty - Kontrasty, Bialystok Kultura - Kultura, Warszawa Kult. i Spol. - Kultura i Spoleczenstwo, Warszawa Kult. Oiw. - Kultura OSwiata, Warszawa Kult. w Kraju - Kultura w Kraju i na Swiecie, Warszawa Kur. Pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Geol. - Kwartalnik Geologiczny, Warszawa Kwart. Hist. - Kwartalnik Historyczny, Warszawa Kwart. Hist. Kult. - Kwartalnik Historii Kultury Materialowej, Warszawa Kwart. Hist. Prasy Pol. - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Wroclaw Kwart. Pedag. - Kwartalnik Pedagogiczny, Warszawa Lit. Lud. - Literatura Ludowa, Wroclaw Lad - Lad, Warszawa Mag. Rodz. - Magazyn Rodzinny, Warszawa Miasto - Miasto, Warszawa Motywy - Motywy, Warszawa Mowiq Wieki - M6wiq Wieki, Warszawa Muzea Walki - Muzea Wallci, Warszawa Nowa Szk. - Nowa Szkola, Warszawa Nowa Wiei - Nowa WieS, Warszawa Nowe Drogi - Nowe Drogi, Warszawa Nowe Ksiqz. - Nowe Ksiqzki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa Nowiny - Nowiny Wyd. 1, 1-2, Rzeszow Ochr. Pnyr. - Ochrona Przyrody, Warszawa Odra - Odra, Wroclaw Odrodzenie - Odrodzenie, Warszawa Okolice - Okolice, Warszawa Opole - Opole, Opole Org. Met. - Organizacja. Metody. Technika, Warszawa Oiw. Doms. - OSwiata Doroslych, Warszawa Oiw. Wychow. - OSwiata i Wychowanie, Warszawa Pan - Pan. Magazyn Poradniczo-Hobbistyczny, Warszawa Panorama - Panorama, Katowice Panorama Pol. - Panorama Polska Nasza Ojczy ma, Warszawa Perspektywy - Perspektywy, Warszawa Podkarpacie - Podkarpacie, Krosno Poezja - Poezja, Warszawa Pol. Pn. Chir. - Polski Przeglqd Chirurgiczny, Warszawa Pol. Szt. Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wroclaw; Warszawa Pol. swieci - Polscy ~wi~ci, Warszawa Poligrafika - Poligrafika, Warszawa Politechnik - Politechnik, Warszawa Polityka - Polityka, Warszawa Polska - Polska, Warszawa Poznaj Swoj Kraj - Poznaj Sw6j Kraj, Warszawa Pr. Nauk. Inst. Ochr Roil. - Prace Naukowe Instytutu Ochrony RoSlin, Poznali Prasa Pol. - Prasa Polska, Warszawa Prawo i Zycie - Prawo i zycie, Warszawa Probl. Oiw. Wsi - Problemy OSwiaty na Wsi, Warszawa Profile - Profile, Rzesz6w Protet. Stom. - Protetyka Stomatologiczna, Warszawa Pn. Geogr - Przeglqd Geograficzny, Warszawa Pn. Geol. - Przeglqd Geologiczny, Warszawa Prz. Gdr. - Przeglqd Gorniczy, Katowice Prz. Hist.-Oiw. - Przeglqd Historyczno- OSwiatowy, Warszawa Prz. Hod. - Przeglqd Hodowlany, Warszawa Prz. Lqcz. -? Prz. Powsz. - Przeglqd Powszechny, Warszawa Pn. Sport. Przeglqd Sportowy, Warszawa Prz. Tech. - Przeglqd Techniczny, Warszawa Pn. Tyg. - Przeglqd Tygodniowy, Warszawa Przekrij - Przekroj, Krakow Przem. Ferm. - Przemysl Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Warszawa Przemiany - Przemiany, Kielce Przyjacidlka - Przyjaciolka, Warszawa Przyr. Pol. - Przyroda Polska, Warszawa Rada Nar. - Rada Narodowa, Warszawa Razem - Razem, Warszawa Rocz. Bibl. - Roczniki Biblioteczne, Warszawa; Wroclaw Rocz. Hist. - Roczniki Historyczne, Warszawa; Pozna~i Rocz. Hist.-Arch. - Rocznik Historyczno- Archiwalny, PrzemySl

10 Rocz. Kolb. - Rocznik Kolbuszowski, Kolbuszowa Rocz. Kornis. Nauk Pedag. - Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Wroclaw; Krakow Rocz. Muz. Nar. Kiel. - Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce Rocz. Nauk Med. - Rocznik Nauk Medycznych, PrzemySl Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Krak. Pr. Geogr. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Geograficzne, Krakow Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Krak. Pr. Hist. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny W SP w Krakowie. Prace Historyczne, Krakow Rocz. Palist. Zakl. Hig. - Rocznik Panstwowego Zakladu Higieny, Warszawa Rocz. Sqdec. - Rocznik Sqdecki, Nowy Sqcz Rozpr. Kornis. Jqz. - Rozprawy Komisji Jqzykowej. Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, Wroclaw Ruck Biblij. - Ruch Biblijny i Liturgiczny, ICrakow Ruch Muzycz. - Ruch Muzyczny, Warszawa Rzeczpospolita - Rzeczpospolita, Warszaw a Rzeczy~listoit - RzeczywistoSc, Warszawa Rzesz. Zesz. Nauk. - Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Rzeszow Scena - Scena, Warszawa Skrzyd. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszawa Sl. Powsz. - Slowo Powszechne, Warszawa Sluf. Zdr. - Sluzba Zdrowia, Warszawa Sport - Sport, Katowice Sport Wj~czyn. - Sport Wyczynowy, Warszawa Sportowiec - Sportowiec, Warszawa Spot. z Zabyt. - Spotkania z Zabytkami, Warszawa; Lublin Spraw. Archeol. - Sprawozdania Archeologiczne, Wroclaw Stolica - Stolica, Warszawa Stud. Hist. - Studia Historyczne, Krakow Stud, Kiel. - Studia Kieleckie, Kielce Student - Student, Warszawa Sylwan - Sylwan, Warszawa Szk. Zawod. - Szkola Zawodowa, Warszawa Szpilki - Szpilki, Warszawa Sztand. Mlod. - Sztandar Mlodych, Warszawa Teatr - Teatr, Warszawa Teka Kornis. Urb. - Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Wroclaw; Krakow TIM - Tygodniowy llustrowany Magazyn, Warszawa Pyb. Ludu - Trybuna Ludu, Warszawa Tworcz. Rob. - TworczoSC Robotnikow, Warszawa Tworczoit - Tworczosc, Warszawa Tyg. Demokr. - Tygodnik Demokratyczny, Warszawa Tyg. Kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa Tyg. NadwiSl. - Tygodnik NadwiSlanski, Tarno brzeg Tyg. Potrsz. - Tygodnik Powszechny, Krakow Tyg. Rob. - Tygodnik Robotniczy, Warszawa Ukrainskij Kalendar - Ukrainskij Kalendar', Warszawa Veto - Veto, Warszawa W Drodze - W Drodze, Poznan Walka Mlod. - Walka Mlodych, Warszawa Wektory - Wektory, Warszawa Wiad. Lek - WiadomoSci Lekarskie, Warszawa Wiad. Parazyt. - WiadomoSci Parazytologiczne, Warszawa Wiad. Ston. - WiadomoSci Tytoniowe, Warszawa Wiad. Ubezp. - WiadomoSci Ubezpieczeniowe, Warszawa Widnokrqg - Widnokru, Rzeszbw WieS Wspolcz. - WieS Wspolczesna, Warszawa Wiesci - WieSci, Krakow Wiqi - Wiqi, Warszawa Woj. Prz. Hist. - Wojskowy Przeglqd Historyczny, Warszawa qchow. HI Pnedszk - Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa Z Pola Walki - Z Pola Walki, Warszawa Za Wol. Lud - Za WolnoSc i Lud, Warszawa Zarzewie - Zarzewie, Warszawa

11 Zesz. Majdanka - Zeszyty Majdanka, 1987 Zesz. Nauk. AE Krak - Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Krak6w Zesz. Nauk. PRz Mechanika - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, Rzeszow Zesz. Nauk UG Ekon. Transp. Lqd. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdanskiego. Ekonomika Transportu Morskiego, Gdansk Zesz. Nauk. W Pr. Bot. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Botanicme, Krak6w Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Geograficzne, Krak6w Zesz. Nauk. UJ Pr. Hist. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Historycme, Krakow Zesz. Nauk UJ Pr. Jezykozn. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Jgzykoznawcze, Krakow Zesz. Nauk. WAP - Zeszyty Naukowe. Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzieriynskiego, Warszawa Zdz Publ. - Zdrowie Publiczne, Warszawa Ziel. Sztand. - Zielony Sztandar, Warszawa Znak - Znak, Krakow Zwierciadlo - Zwierciadlo, Warszawa zol. Ludu - ~olnierz Ludu, Wroclaw iol. Pol. - ~ohierz Polski, Warszawa ~ol. Wol. - ~olnierz WolnoSci, Warszawa zycie Gosp. - ~ycie Gospodarcze, Warszawa iycie Lit. - ~ycie Literackie, Krak6w zycie Part. - ~ycie Partii, Warszawa zycie Pnemys. - zycie Pnemyskie, Przemy61 zycie Szk. Wyi. - zycie Szkoty Wyzszej, Warszawa iycie Warsz. - iycie Warszawy, Warszawy zycie Wet. - ~ycie Weterynaryjne, Warszawa

12 WYKAZ WA~NIEJSZYCH SKROT~W I SYMBOL1 STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII A. - Annales AK - Armia Krajowa Aut. - autor AZS - Akademicki Zwiqzek Sportowy BCh - Bataliony Chtopskie B. Rz. - Bibliografia Rzeszowszczyzny B WA - Biuro Wystaw Arty stycznych barw. - barwna bezbarw. - bezbarwna bibliogr. - bibliografia biogr. - biografia COP - Centralny Okreg Przemystowy Cz. - czqsc DKF - Dyskusyjny Klub Filmowy Dod. ilustr. - Dodatek ilustrowany Dwumies. - dwumiesiqcznik Dwutyg. - dwutygodnik Dzien. - dziennik err. - errata fasc. - fasciculus fot. - fotografie fragm. - fragment GBP - Gminna Biblioteka Publiczna GOK - Gminny OSrodek Kultury GOPR - Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GRN - Gromadzka Rada Narodowa GUS - Gtowny Urzqd Statystyczny i in. - i inni il. - ilustrowal(a), ilustracje im. - imienia Inst. Ekon. Rol. - Instytut Ekonomiki Rolnej KC - Komitet Centralny KG - Komitet Gminny Kcirim - streszczenie w jqz. hebrajskim KGW - Koto Gospodyn Wiejskich KiZPS - Kopalnie i Zaktady Przetworcze Siarki KKMP - Korespondencyjny Klub Mtodych Pisarzy KM - Komitet Miejski KM-G - Komitet Miejsko-Gminny KPP - Komunistyczna Partia Polski KSR - Komisje Samorzqdu Robotniczego KW - Komitet Wojewodzki KZ - Komitet Zaktadowy k. nlb. - kart nieliczbowanych k. tyt. - karta tytutowa Krak. - Krak6w Kwart. - Kwartalnik Kom, red. - Komitet redakcyjny LHS - Linia Hutniczo-Siarkowa LK - Liga Kobiet LO - Liceum Ogolnoksztatcqce LOK - Liga Obrony Kraju LOP - Liga Ochrony Przyrody LKS - Ludowy Klub Sportowy LZS - Ludowy Zesp61 Sportowy MBL - Muzeum Budownictwa Ludowego MBP - Miejska Biblioteka Publiczna MDK - Miejski Dom Kultury MGRN - Miejsko-Gminna Rada Narodowa MiGBP -Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna MKS - Miejska Komunikacja Samochodowa MOK - Miejski OSrodek Kultury MPK - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikac yjne MRN - Miejska Rada Narodowa Mies. - miesiecznik NK - Naczelny Komitet NOT - Naczelna Organizacja Techniczna na odwr. - na odwrocie Nekr. - nekrolog NFOZ - Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia niereg. - nieregulamie nlb. nieliczbowane no - numero nr - numer ochr. zdr. - ochrona zdrowia Odp. - odpowiedz Oddziel. - oddzielnie OHP - Ochotnicze Hufce Pracy okt. - oktadka OKON - Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego oprac. - opracowat(a) oprac. graf. - opracowanie graficzne ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej OSP - Ochotnicza Straz Pozama P. - Pars.

13 PCK - Polski Czerwony Krzyi PFZ - Panstwowy Fundusz Ziemi PGR - Panstwowe Gospodarstwo Rolne PKO - Powszechna Kasa OszczqdnoSci PKP - Polskie Koleje Panstwowe PKS - Panstwowa Kornunikacja Sarnochodowa POM - Panstwowy OSrodek Maszynowy POP - Podstawowa Organizacja Partyjna PRON - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieiowych PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZU - Panstwowy Zaklad Ubezpieczen pl. - plany pocz. - poczqtek podl. - podhine Polern. - polernika popr. - poprawione portr. - portrety pow. - powiat powiel. - powielony poz. - pozycja Pozn. - Poznan praca k. o. - praca kulturalnooswiatowa przedrn. - przedrnowa przel. - przeioiyl pt. - pod tytulern R. - rok Rec. - recenzja Red. - redaktor Ref. - referent Rep. - reportai(e) R'es. - Rtsume Rez. - Rezjume Rei. - reiyseria RSP - Rolnicza Spbldzielnia Produkcyjna Rozm. - rozrnawial(a) rozsz. - rozszerzone rys. - rysunki Rzesz. - Rzeszow Rzesz. Zakt. Graficzne - Rzeszowskie Zaklady Graficzne s. - na stronach SD - Stronnictwo Dernokratyczne SFA - Sanocka Fabryka Autobusow SL - Stronnictwo Ludowe SN - Studiurn Nauczycielskie Sod. - Sodierianije Streszcz. - streszczenie ss. - surna stron SKR - Spbldzielnia Kolek Rolniczych Sum. - Summary SZSP - Socjalistyczny Zwiqzek Studentow Polskich TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej TPD - Towarzystwo Przyjaciol Dzieci TPN - Towarzystwo Przyjaciol Nauk TPPR - Towarzystwo Przyjaini Polsko- -Radzieckiej TRZZ - Towarzystwo Rozwoju Ziern Zachodnich TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej t. - tom tab. - tabele tabl. - tablice tlum. - thrnaczyl(a) tyg. - tygodnik UL - Uniwersytet Ludowy UMCS - Uniwersytet irn. Marii Curie- -Sklodowskiej Uzup. - uzupelnienie vol. - volumen w. - wiersz w obwol. - w obwolucie WBP - Wojewodzka Biblioteka Publiczna WDK - Wojewodzki Dom Kultury WK - Wojewodzki Kornitet WRN - Wojewodzka Rada Narodowa WSK - Wytw6rnia Sprzqtu Komunikacyjnego WSP - Wyisza Szkola Pedagogiczna wlasc. - wlaiciwie Wr. - Wroclaw WOPR - Wojewodzki OSrodek Postqpu Rolniczego woj. - wojewodztwo Wwa - Warszawa Wyd. - wydanie wykr. - wykresy wypow. - wypowiedzi z. - zeszyt ZBOWiD - Zwiqzek Bojownikow o WolnoSC i Demokracjq

14 ZDK - Zakladowy Dorn Kultury ZG - Zarzqd Glowny ZHP - Zwiqzek Harcerstwa Polskiego ZMP - Zwiqzek Mlodzieiy Polskiej ZMS - Zwiqzek Mlodzieiy Socjalistycznej ZMW - Zwiqzek Mlodziezy Wiejskiej ZNP - Zwiqzek Nauczycielstwa Polskiego ZPP - Zwiqzek Prawnikow Polskich ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ZSMP - Zwiqzek Socjalistycznej Mlodziezy Polskiej ZUS - Zaklad Ubezpieczeli Spolecznych ZWM - Zwiqzek Walki Mlodych zob. - zobacz Zsfg. - Zusammenfassung zw. z Poloniq- zwiqzki z Poloniq * - oddziela yoszczegolne opisy w pozycji zbiorowej 0 - oznacza opis przejqty z innego zrodla bez autopsji

15 1. BIBLIOGRFIE 1. BLBLIOGWIA Rzeszowszc~y 1% -73.-[T. 1-12]. - Rzeszbw, Rec, SZYMCZYK WITOLD, Nowiny 1987 LU 32 s BIBLIOGRAFIA wojewodztw: kro- Snienskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego [T, 14-17]. - Rzeszow, Rec. SZYMCZYK WITOLD, Nowiny 1987 LU 32 s. 5. Bibliografia zob. teipoz CZASOPISMA 3. BALOWE Nowiny: wydanie specjalne 28 luty 1987 I Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL - Oddzial w Rzeszowie. - Rzeszow, cm 1 4. DWUKROPEK: Jednodniowka Studentow Rzeszowa: wydanie specjalne 1 Zrzeszenie Studentow Polskich; red. Wojciech Furman i in. - [R. 81, [nr 11 maj Rzesz6w: ROZSP, cm 5. DZIENNIK Urzqdowy Wojew6dztwa KroSnienskiego I Urzqd Wojewodzki w Kro- Snie. - [R. 131, nr Krosno: UW, cm Niereg. 6. DZIENNIK Urzqdowy Wojewodztwa Przemyskiego 1 Urzqd Wojewddzki w Przemyhlu. - [R. 121, nr Przemyhl: UW, cm Niereg. 7. DZIENNIK Urzqdowy Wojewodztwa Rzeszowskiego I Urzqd Wojewbdzki w Rze- szowie. - [R. 131, nr skorowidz. - Rzeszow: UW, cm Niereg. 8. DZIENNIK Urzqdowy Wojewodztwa Tarnobrzeskiego I Urzqd Wojewodzki w Tarnobrzegu. -[R. 131, nr Tarnobrzeg: UW, cm Niereg. 9. GAZETA Sanocka: Autosan I pismo Sanockiej Fabryki Autobusow w Sanoku; red. Wieslaw Koszela. - R. 14, nr Sanok, cm Ukamje sig co 10 dni. 10. GLOS Stowarzyszenia MiloSnikbw Jarodawia na Dni Jarodawia: 30.V - 7.V : Jednodniowka; red. Romuald Ostrowski. - Jarodaw: SMJ, cm 1 1. GLOS Zalogi I tygodnik WSK,,PZL Mielec"; red. Tadeusz Wiqcek. - [R. 371, nr Mielec, cm 12. HARCERZ Sanocki I Komenda Hufca ZHP [Zwiqzku Harcerstwa Polskiego] w Sanoku; red. Artur Andrus. - R. 1, nr 1. - Sanok, cm Kwart. 13. INFORMACJA Techniczna: biuletyn techniczno-ekonomiczny HS W I [Kombinat Przemyslowy Huta Stalowa Wola; red. M[ieczyslaw] Moskal.]. - [R. 1, nr] 1 (grudzien 1985), - Stalowa Wola: KPHSW, cm Niereg. 14. INFORMACJE, propozycje 1 Wojewodzki Dom Kultury w Rzeszowie; red. Ewa Dornagala i in. - [R. 11, nr 1-5?. - [Rzeszow, cm Dwumies.

16 15. INFORMATOR /Polski Zwiqzek Filatelistow Zarzqd Okregu Rzesz6w. - [R. 41, nr [1]/8 - [2]/9. - Rzeszow, cm Powiel. 16. INFORMATOR Kulturalny Wojewodztwa Kroinienskiego / Wojewodzki Dom Kultury w KroSnie; red. Ryszard Sudyka. - [R. 51; nr [1]/8 - [9]/16. - Krosno: Wojew6dzki Dom Kultury, cm 17. INFORMATOR Organizacyjny Zarzqdow Wojewodzkich PTTK w KroSnie, PrzemySlu i Rzeszowie / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarzqd Wojewodzki [w Rzeszowie]; red. Bronisiaw Cmela. - nr Rzesz6w: PTTK, cm 18. INSTALOWIEC I pismo zaiogi Przedsiebiorstwa Instalacji Przemysiowych,,Instal1'; red. Julian Woiniak. - [R. 21, nr Rzeszow, cm 19. KRONIKA Diecezji Przemyskiej OL [Obrzqdku Lacinskiego] / Kuria Biskupia; red. Wiadyslaw Giowa, Stanisiaw Krzywinski, Zdzisiaw Majcher. - [R. 731 z PnemyS1, cm Dwumies. 20. KRONIKA Diecezji Sandomiersko- Radomskiej: miesiqcznik poswiecony sprawom diecezji. - R Sandomierz, LOMBARD: przemyski informator kulturalny / red. Jacek Macina. - R. 5, nr PrzemySl: Wojewodzki Dom Kultury, cm Mies. MATERIALY i Studia Muzealne t. 6 = poz NAD Wisiokq / pismo Miejskiego komitetu SD [Stronnictwa Demokratyczne- go] w Mielcu; red. Edward ~yrkowski. - R. 1, nr Mielec, cm Kwart. 23. NASZ Gios 1 gazeta miqdzyzakladowa Lancuckiej Fabryki hub, LZPS,,Polmos", ZPO,,VistulaH, MPGKiM w Lancucie; red. Adam Kunysz. - R. 7, nr 1-?. - Lancut, ? cm 24. NONPAREL: Jednodniowka Rzeszowskich Zakiadow Graficznych. - nr Rzeszow: RzZG, cm 25. NOWINY: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Krosno, PrzemyS1, Rzeszow, Tarnobrzeg 1 red. Henryk Paslawski. - [R. 391, nr Rzeszow, cm Mutacje: Pon., piqtki, sob. - Wyd. 1 Wt., Srody, czw. - Wyd. 1, Wyd. 1, 2. Brak Wyd. 1, 2 w numerach z dnia 1 V, 17/18 VI, 24 XI1 oraz 3 1 XII. W wyd. sobotnio-niedzielnympodtytd,,magaynw. Dodatek niesamoistny ciqgly w numerach poniedzialkowych,,stadion". Dodatek samoistny ciqgly,,widnokrqg". 26. PODKARPACIE: tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I red. Artur Bata. - R. 17 [wlasc. 181, nr 1-5 1/52. - Krosno, cm 27. PROFILE: miesiccznik spoieczno-kulturalny / red. Daniel Czarnota. - [R. 221, nr Rzeszow, cm 28. PRZEGLAD Techniczny: biuletyn techniczno-ekonomiczny HS W / [Kombinat Przemysiowy Huta Stalowa Wola]; red. M[ieczysiaw] Moskal. - [R. 2, nr 11 (czerwiec 1986). - Stalowa Wola: KPHSW, cm Kwart. - Tyt. okl.: Przeglqd Techniczny Huty Stalowa Wola. Tyt. poprzedni: Informacja Techniczna

17 29. ROCZNIK Historyczno-Archiwalny I Archiwum Panstwowe w PrzemySlu; red. Zdzislaw Koniecmy. - [T PrzemyS1, cm 30. ROCZNIK Kolbuszowski I Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej; red. Halina Dudzinska i in. - nr 2. - Kolbuszowa, cm 3 1. ROCZNIK Nauk Medycznych I Towarzystwo Przyjacioi Nauk w PrzemySlu. Societas Scientiarum ac Litterarum Premisliensis. Sekcja Nauk Medycznych; red. Stanisiaw Sobocki, t PrzemySl, cm 32. ROCZNIK Statystyczny Wojewodztwa KroSnienskiego I Wojew6dzki Urzqd Statystyczny; red. Jozef Wqgrzyn. - R Krosno, cm 33. ROCZNIK Statystyczny Wojewodztwa Przemyskiego I Wojew6dzki Urzqd Statystyczny w PrzemySlu; red. Ryszard Hajduk. - PrzemySl, cm Dane z 1986 roku na tle infonnacji z lat poprzednich. 34. ROCZNIK Statystyczny Wojewbdztwa Rzeszowskiego I Wojew6dzki Urzqd Statystyczny w Rzeszowie; red. Aleksander Bosek. - R Rzeszbw, cm 35. ROLA Katolicka: Nieregularny Tygodnik Diecezjalny I Kuria Biskupia w Przemy- Slu. - [R.?I, nr 7. - PrzemySl, ok. 20 cm Powiel. Znany nr 2 z 15 IX. 36. RZESZOWSKI Zelmer 1 pismo zaiogi Zaklad6w Zmechanizowanego Sprzetu Domowego,,Predom-Zelmer" im. A. Micaia; red. Barbara Samolewicz. - [R. 91, ru Rzesz6w, cm 37. RZESZOW SKIE Zeszyty Naukowe: Prawo. Ekonomia. Rolnictwo / Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej. Filia w Rzeszowie; Akademia Rolnicza im. H. KoHqtaja. Filia w Rzeszowie; red. Jan Winiarz [i in.]. - R. 5, t Rzeszdw, cm 38. SERWIS Informacyjny: biuletyn KW PZPR [Komitetu Wojew6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] w Rzeszowie I Wydziai Ideologiczny, Kultury i Informacji KW PZPR; red. Tadeusz Ochyra. - R. 6, nr Rzesz6w, cm Niereg. - Do uz. wew. 39. SERWIS Informacyjny INTE / WOjewodzki OSrodek Postepu Rolniczego W Boguchwale. - [R. 21, nr [Boguchwaia], cm 40. SERWIS Informacyjny INTE I oprac. Maria Malacha; Wojewodzki OSrodek POstepu Rolniczego W Boguchwale. - [R. 31, nr 1-12/13. - [Boguchwala], cm 41. SIARKA 1 pismo zal6g przemyslu siarkowego Tarnobrzeg-Grzyb6w; red. Marek LubaS. - [R. 241, nr Tarnobrzeg, cm 42. SOCJALISTY CZNE Tempo / pismo Kombinatu Przemysiowego Huta,,Stalowa Wola"; red. Jacek Koieczko. - R. 36 [wtasc. 371, nr 1-52/53. - Stalowa Wola, cm 43. STADION: dodatek sportowy,,nowin". - [R. 311, nr Rzeszow, cm Dodatek niesamoistny. Ukazuje sic w poniedziaikowych numerach. 44. SZKLANE Zagiebie / pismo Kro- Snienskich Hut Szkia; red. Bogusiaw Lec-

18 ki. - [R. 131, nr Krosno, crn 45. TYGODNIK NadwiSlanski: pisrno Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I red. Kazirnierz Lesiecki. - R. 7, nr Tarnobrzeg, crn 46. WIADOMOSCI Fabryczne / pisrno Wytwbrni Sprzqtu Kornunikacyjnego,,PZL Rzeszbw"; red. Zbigniew Szerer. - R. 35, nr Rzeszbw, crn 47. WIADOMOSCI Polrnozbytu / PP Polrnozbyt w Rzeszowie; red. Barbara Sarnolewicz. - [R. 41, nr Rzeszow, crn Od nr 2 red. Jerzy Gancarz. 48. WIDNOKRAG: kultura - nauka - ogwiata. - [R. 201, nr Rzeszbw, crn Dod. samoistny do,,nowin" 49. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 9: Budownictwo i Iniynieria Srodowiska 1 red. Michal Galda. - z Rzeszbw: Wydaw. Uczelniane PRz, crn Niereg. - Tyt. z. 4.,,Edward Motak: Fundamenty bezpoirednie. Wytyczne projektowania". 50. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 19: Nauki Spoleczne I red. Andrzej Daszkiewicz. - [z Rzeszow: Wydaw. Uczelniane PRz, cm Niereg. - Tyt. z. 3.,,Jakub Daszkiewicz: Przeiycie estetyczne poezji" ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Folia Scientiarurn Universitatis Technicae Resoviensis nr 34; nr 38: Maternatyka i Fizyka 1 red. Jan Stankiewicz. - z. 5; z. 6: Maternatyka. - Rze- szow: Wydaw. Uczelniane PRz, crn Niereg. Tyt. z. 5.,,Jozef Banai: Applications of measures of noncompactness to various problems. 52. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 29, 35-36: Mechanika I red. Henryk Kopecki. - [z. 1 1 ; z. 14; z Rzeszbw: Wydaw. Uczelniane PRz, crn Niereg. - Tyt. z. 14.,,Monotematyczny zbiq referatow pod red. Jerzego Lunarskiego"; z. 15.,,XV Szkola Trybologiczna: materialy konferencji zorganizowanej przez Sekcjq Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budowy Maszyn Politechniki Rzeszowskiej". 53. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 37: Elektrotechnika 1 red. Jerzy Bajorek. - z Rzeszow: Wydaw. Uczelniane PRz, crn Niereg. - Tyt. z. 6.,,XIX Miqdzyuczelniana Konferencja Metrologow". 54. ZIEMIA Opatowska / Urzqd Miasta i Grniny w Opatowie; Towarzystwo Przyjaciol Zierni Opatowskiej; [red. Irena Batugowska]. - [R. I.], nr 1. - Opatow: UMiG, cm Kwart. 55. ZYCIE Przernyskie: tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej l red. Zygrnunt Marciak. - R. 21, nr 1-51/52. - Przernyil, crn 3. OPRACOWANIA DOTYCZACE CALOSCI REGIONU 56. BARTOSZEWICZ TOMASZ: W eksporcie nie rnoze by6 zaleglosci. W tancuckiej Fabryce grub. RzeczpospoZita 1987 nr 112s.3.

19 57. BILSKAA.: DaC i wziqk - co najlepsze. Nowiny 1987 N 71 s. 4. Wspolpraca Fabryki Amortyzatorow,,Polmom w Krosnie z Zakiadem Dkwigbw Samochodowych w Drohobyczu (ZSRR). 58.CAPIGA ANDRZEJ: Na glinianych nogach. Tyg. Nadwiil nr 39 s. 1, 5, il. Z problemow eksportowych Zakiadow Metalowych,,DezametW w Nowej Dqbie. 59. GRYMUZA HENRYK: Dobrosqsiedzka wspolpraca. Tyg. Rob nr 24 s. 13. Wspolpraca gospodarcza i kulturalna woj. przemyskiego z obwodem lwowskim w Ukrainskiej SRR. 60. Cj.k.): Nawiqzanie przyjacielskich kontaktow. Kabardyjsko-Balkarska ASRRwojewodztwo tarnobrzeskie. Vg. Nadwiil nr 22 s. 1,4, il. * JELISIEJEW JEW- GIENIJ: Z wizytq przyjakni i braterstwa. Tamze. 61. KOLIJEWICZ LESLAW: Jezeli dwaj robiq to samo... Nowiny 1987 nr 136 s. 4. Wspolpraca Zaklad6w Przemysh Gumowego,,Stomilw w Sanoku i,,siarkopolu" w Tarnobrzegu z ZSRR. 62. KRASNICKI ZDZISLAW: Za rniedzq Lwow za miedzq PrzemyS1. Veto 1987 nr 45 s. 8. Dotyczy wsp6lpracy handlowej. 63. KRYCA BOGDAN: Glebszy oddech. Rozm. W[alenty] Sowa. Nowiny 1987 nr 53 s. 4.* JOVANOVIC NESTOR P.: Partnerstwo. Chicago-Stalowa Wola. Rozm. Walenty Sowa. Tamze nr 227 s. 5, portr. 64. LOKAJOWA HALINA: Od Talina do Tbilisi. Nowiny 1987 nr 261 s. 3. Kontakty miqdzy zalogami rzeszowskich zakiad6w pracy a zakladami w ZSRR. 65. MK: Medycyna nie zna granic. zycie Przemys nr 2 s. 10, il. Dotyczy wspolpracy sluzby zdrowia woj. przemyskiego i obwodu Iwowskiego. 66. MADZINSKI KRZYSZTOF: Klienta moina nabrac tylko raz. Rozm. Jacek Stachiewicz. Nowiny 1987 nr 4 1 s. 3. Uslugi serwisowe,,bumar-u" Huty Stalowa Wola w ZSRR. 67. NYCZEK MIECZYSLAW: Bez sehetow. Nowiny 1987 nr 118, s. 4, il. Dotyczy wspolpracy przeworskich Zakladow Odziezowych,,Vistula" w Przeworsku z Zakladami Odzieiowymi we Lwowie. 68. PAJAK JACEK: Jak handlowac z zagranicq? Podkarpacie 1987 nr 6 s. 5, il. Dotyczy woj. krosniehskiego. 69. PIATEK ANDRZEJ: Wspolpraca. Nowiny 1987 nr 148 s. 3. Wspblpraca uczelni pedagogicznych z pafistw socjalistycznych z WSP w Rzeszowie. 70. PIECHOTA WLADYMIR: Waine sq konkrety. Rozm. Maurycy Kamieniecki. Nowiny 1987 nr 178 s Toi: Rzeczpospolita 1987 nr 180 s. 7. M.in. dotyczy wsp6lpracy Lwowa z Przemyslem i Rzeszowem. 71. PSZCZ~LKOWSKI MIECZYSLAW: Dosiadanie tego samego konia. Rozm. Anna Koniecka. Nowiny 1987 nr 244 s. 3. Dotyczy kontaktow handlowych Huty Stalowa Wola ze Zwiqzkiem Radzieckim. 72. RYCZAJ TADEUSZ: BezpoSrednia wsp6ipraca Mielec - Woronez. Sknyd. Pol nr 26 s. 3, il., portr. * MICHAJLOW OLEG: BezpoSrednia wspolpraca Woronez - Mielec. Tamie nr 39 s. 3, il., portr. * RY- CZAJ T.: 11-em szybciej. Rozm. Franciszek

20 Pipala. Nowiny 1987 nr 1 s. 4, il. * ZATOR- SKI RYSZARD: Mielec iyje z eksportu. Nowy etap wspblpracy z Woroneiem. Pyb. Ludu 1987 nr 128 s. 7, il. Wspblpraca Mieleckiej Wytworni Sprzqtu Komunikacyjnego z Woroneskim Produkcyjnym Zjednoczeniem Lotnictwa. 73. (stan): KroSniehskie otwarcie. Gaz. Mlod nr 54 s. 4. Dotyczy wspblpracy naukowo-technicznej ZSMP w Krosnie z zakladami krajow socjalistycznych. 74. SPOTKANIA z NRD. Tyg. Nadwiil nr 43 s. 3, il. Dotyczy m.in. wspblpracy woj. tarnobrzeskiego z Niemieckq Republikq Demokratycznq. 75. SZEGDA JANUSZ: Rodem z Tarnobrzeskiego. Oprac... Tyg. Nadwiil nr 21 s. 5. Dotyczy wplywbw z eksportu w woj. tamobrzeskim. 76. TARNAWSKA DANUTA: Eksportuj ieby iyc. Progi istniejq tylko w wyobraini. Nowiny 1987 nr 158 s. 4. Problemy eksportowe zakladbw przemyslowych woj. poludnio,wo-wschodnich. 77. TARNAWSKA DANUTA: TrafiC do paryskiego salonu... Nowiny 1987 nr 54 s. 3. Dotyczy eksportu Spbldzielni Pracy Przemyslu Skbrzanego,,Askow w Rymanowie. 78. TOFILSKJ JOZEF: Nowe moiliwosci wspblpracy i integracji gospodarczej. Rozm. S[lawomir] Balda. Nowiny 1987 nr 136 s. 3. Wspblpraca woj. kroinienskiego i wschodnioslowackiego (CSRS). 79. (wp): Zaczqlo siq od.,rotela". St. Powsz nr 86 s. 5, il. Wspblpraca rzeszowskiego,,zelmerum z zagranite 80. WITKOWSKI BOGUSLAW: WSp61- praca z ZSRR. Skrzyd. Pol nr 1 s. 5, il. WSK PZL Mielec, woj. rzeszowskie WOJCIESZONEK W[IESLAW]: Czy eksport siq oplaca? Oprac... ZYcie Przemys nr 18 s. 6. Na przykladzie woj. przemyskiego. 82. WOZNIAK J ULIAN : Kusionowy Slad na ziemi. Nowiny 1987 nr 189 s. 4, il. Dotyczy pracy Rzeszowskiego Przedsiqbiorstwa Budownictwa Przemyskiego i,,hydrobudowy" na Slowacji. 83. WUJEK EWA: Paryi w,,jarlanie". Rozm. Elibieta Kolano. Nowiny 1987 nr 213 s. 3. Dotyczy wspblpracy,,jarlanu" z paryskq projektanm odzieiy. 84. ZIELINSKJ ANDRZEJ: Eksportowe dylematy rzeszowskiego,,instalu". Rzeczpospolita 1987 nr 200 s. 3. Wspblpraca miqdzynarodowa zob. teipoz. 191, 710, 744, 821, 832, 873, 882, 948, 962, 981, 992, 1006, 1200, 1211, 1216, , 2014, 2120, , 2328, 2568, 2567 b) Zwiqzki z Polonip 85. BESZ Z[DZISLAW]: Dar zza wielkiej wody. ~ycie Pnemys nr 51/52 s. 19, il. Zwiqzki Bronislawa Kaima z woj. przemyskim. 86. BISKUP BOGDAN: Abym miala gdzie wrbcic. Nowiny 1987 nr 154 s. 4, il. Zwiqzki Stanislawy Pedersen z Kanady z Kaszycami, woj. przemyskie.

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 4 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 2 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 4 październik-grudzień 2009 poz. 917-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne.

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne. Witold Suski B i b l i o g r a f i a Do podstawowego wyposaenia warsztatu badacza naley bibliografia. Dokładno udzielanych informacji wpływa na jej poyteczno. Prezenowana praca jest wynikiem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 2 kwiecień-czerwiec 2009 poz. 297-591 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939)

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Alina Krystyna Gromek Źródło: Studia i materiały lubelskie T. 6 (1972) Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Praca niniejsza zawiera alfabetyczne zestawienie lubelskich periodyków w języku polskim

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2010 nr 1-4 styczeń-grudzień 2010 poz. 1-1312 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo