BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'"

Transkrypt

1

2 BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

3 Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina Paslawska, Malgorzata Zaremba Opracowala: MAEGORZATA ZAREMBA Projekt okladki Adolf Jakubowicz Korekta Malgorzata Zaremba ISSN m'rtrs Rzeszbw, ul. Warszawska 517, tel.1fax ;

4 SPIS RZECZY Przedmowa... VIII 4. RoSlinnoSC. Zwierzqta. Ochrona Wykaz czqsci Bibliografii regional- przyrody i Srodowiska nych, kt6re ukazaly siq do tej pory IX a) Ros'linnoSC. Zwienqta Wykaz tytul6w czasopism wykorzy- b) Ochrona przyrody i Srodowiska 24 stanych w bibliografii oraz ich 5. Geografia. Krajoznawstwo. Turysskr6t6w... X tyka Wykaz wainiejszych skr6t6w i sym-. boli stosowanych w bibliografii... XIV 111. LUDNOSC SPIS BIBLIOGRAFICZNY 1. Bibliografie Czasopisma Opracowania dotyczqce calosci regionu a) wsp6lpraca miqdzynarodowa... b) zwiqzki z Poloniq... c) zwiqzki z morzem Poszczeg6lne okrqgi i miejscowoici Biogdie. Pamiqtniki. Wspomnie nia.: IV. HISTORIA. NAUKI POMOC- NICZE HISTORII 1. Archeologia. Antropologia Historia miejscowosci Historia ruchu ludowego Historia politycma i spolecmo-gospodarcza do roku , Historia politycma i spoleczno-gospodarcza Historia polityczna i spoleczno-go- l1 spodarcza Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza Historia polityczna i spoleczno-gol4 spodarcza SRODOWISKO GEOGRAFICZNE V. ETNOGRAFIA.,-,.-.' *-. 1. Mapy. Plany Zagadnienia og6lne Literatura ludowa (opracowania Geomorfologia i teksty Hydrologia. Hydrografia Meteoro- 3. Sztuka ludowa logia. Klimatologia Muzyka. Taniec. Stroje ludowe ' 2. Geologia. Geofizyka. Geodezja.

5 5. Zwyczaje. Obrzqdy. Wierzenia VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Zagadnienia og6lne. Planowanie. Inwestycje Geografia gospodarcza Planowanie pnestrzenne. Architektura. Urbanistyka. Budownictwo a) Planowanie przestrzenne. Architektura Urbanistyka.... b) Budownictwo Przemysl. Rzemioslo. Technika a) Zagadnienia og6lne... b) Historia techniki, przemyslu. rzemiosla i handlu... c) Przemysl naftowy... d) Siarka... e) Gaz... f) Hutnictwo... g) Pnemysl budowy maszyn i metalow y... h) 'Przemysl szklarski... i) Przemysl chemiczny... j) Przemysl motoryzacyjny... k) Przemysl drzewny i meblowy. 1) Przemysl energetyczny... 1) Przemysl dziewiarski. wl6kienniczy i odziezowy... m) Przemysl rolny i spozywczy... n) Inne galqzie przemyslu... o) Przemysl drobny. Sp6ldzielczoSC pracy. Rzemioslo Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo... b) Hodowla. Weterynaria... c) Ogrodnictwo. Sadownictwo... d) RoSliny przemyslowe... e) LeSnictwo... f) Eowiectwo... g) Pszczelarstwo... h) Gospodarka rybna Handel. Sp6ldzielczoSC. Uslugi. zywienie zbiorowe a) Handel. Sp6ldzielczoSC... b) Uslugi... c) Zywienie zbiorowe Finanse Komunikacj a. Transport. EqcznoSC a) Komunikacja. Transport... b) EqcznoSC Gospodarka wodna. Hydrotechnika Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa Pozarnictwo... VII. ZAGADNIENIA SPOEECZNE I POLITYCZNE Zagadnienia og6lne 2. Partie pqlityczn Organizacje spoleczne j'mlodz'ezowe 9' a) Polska Zjednoczona Partia Ro- botnicza... b) Zjednoczone Stronnictwo Ludowe... c) Stronnictwo Demokratyczne... d) Organizacje spoleczne... e) Organizacje rdodziezowe Praca. Zabezpieczenie spoleczne. Zwiqzki Zawodowe. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenie spoleczne... b) Zagadnienia socjalne. Wczasy. Rekreacja... c) Zwiqzki zawodowe. Sarnonqdy. d) Pomoc spoleczna... e) Czyny spoleczne. Praca spoleczna Patologia spoleczna... 5 Problemy narodowosciowe UroczystoSci. Obchody... VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO- ADMINISTRACYJNE 1 Zagadnienia ogolne Rady narodowe... 1 \ 1 3. Prokuratura. Sqdownictwo Bezpieczehstwo publiczne... IX. WOJSKO... X. SEUZB A ZDROWIA. LECZNIC- TWO. HIGIENA...

6 r XI. KULTURA. NAUKA. OSWIATA XIV SZTUKA 1. Zagadnienia og6lne os'wiaty. szkoli nictwa i wychowania Zagadnienia og6lne kultury Historia kultury i oswiaty Towanystwa regionalne Nauka. Placdwki naukowe Szkolnictwo wyisze i pomatural-. 7 ' ne.... Szkolnictwo podstawowe i Srednie og6lnoksztalcqce... a) szkolnictwo podstawowe... b) szkolnictwo Srednie og6lnoksztalcqce... 8 Szkolnictwo zawodowe Szkolnictwo artystyczne OSwiata doroslych Opieka nad dzieckiem i mlodziezq Praca kulturalno-oswiatowa a) Zagadnienia og6lne. Imprezy.. b) Dbiny kultury. Kluby... c) Amatorski ruch artystyczny Muzealnictwo. Izby pamieci. Zbiory..., Kultura fizyczna i kart... a) historia... b) zagadnienia wsp6lczesne... XI1. JQZYKOZNAWSTWO XI11. LITERATURA PQKNA 1. Histoea literatury i krytyka literacka. Zycie literackie Teksty I. Zagadnienia ogolne. Historia sztuki Zabytki i ich ochrona...,. 2. Zagadnienia wspolczesnej -plastyki Teatr. Estrada a) Zagadnienia ogolne... b) Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie... c) Paiistwowy Teatr Lalki i Aktora.. Kacperek"... d) Rzeszowskie Pnedsiebiorstwo Imprez Artystycznych.,E strada" w Rzeszowie... 4 Muzyka... 5 Film. Kino Fotografika... XV. RELIGIA... XVI. I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA I Zagadnienia og6lne Drukarstwo. Ruch wydawniczy... 3 Ksiegarstwo... 4 Biblioteki. Czytelnictwo CzasopiSmiennictwo. Dziennikar- StWO Archiwa... Indeks autorski... Indeks przedmiotowy... Indeks autor6w i tytul6w druk6w zwartych oraz tytul6w opracowari zbiorowych zarnieszczonych w.b i- bliogriifii"...

7 PRZEDMOWA,,Bibliografia wojewodztw: kroinienskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1989" jest kontynuacjq trzynastu poprzednio wydanych czqici oraz,,bibliografii Rzeszowszczyzny". W dobone i opracowaniu materialow zastosowano te same kryteria, co w tomach poprzednich. Opisy przejqte z innych irodel bez autopsji oznaczono znakiern,,ow.,,bibliografia wojew6dztw: kros'nieliskiego, pnemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1989" zawiera 2264 numerowanych pozycji (w tym takze opidw zbiorowych). Zawiera r6wniez uzupelnienia za rok W odnalezieniu poszukiwanych material6w bibliograficznych pomocne bqdq zamieszczone na koncu ksiqzki indeksy: autorski, przedmiotowy (zawierajqcy przede wszystkim hasla geograficzne i osobowe) oraz indeks ksiqzek, ktorych opisy znalazly sip w,,bibliografii...". VIII

8 WYKAZ CZE;SCI BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH, KT~RE UKAZAEY SIE; DO TEJ PORY,,Bibliografia Rzeszowszczyzny ". Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. Rzeszdw 1964,.Rzeszowszczyzna w prozie XX-lecia ". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1966,.Bibliografia Rzeszowszczyzny ". Art. z czas. Oprac. P. Paslawska. RzeszBw 1968,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1964". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1968,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1965". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1970,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1966". Oprac. B. Kurowska, Z. Przywara. Rzesz6w 197 1,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1967". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1970,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1968". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1972,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1969". Oprac. P. Pasiawska. Rzesz6w 1973,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1970". Oprac. P. Pasiawska. Rzesz6w 1976,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1977,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1972". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1980,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1973". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1982,,Bibliografia Rzeszowszczyzny V 1975". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1990,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1 VI XI1 1976". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1981,,Bibliografia wojew6dztw: kroiniehskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1977". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1984,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieliskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1985,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1979". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1986,.Bibliografia wojew6dztw: kros'nieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1980". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1988 ',,Bibliografia wojewddztw: kroinieliskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tamobrzeskiego 1981". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1990,,,Bibliografia wojewddztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1982"., Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1991,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1983". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1993,,Bibliografia wojew6dztw: kroiniehskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1984". Oprac. P. Pasiawska. Rzesz6w 1994,.Bibliografia wojew6dztw: kroiniedskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1985". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1995,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1986". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1996,,Bibliografia wojewbdztw: kroiniehskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987". Oprac. M. Zaremba. Rzesz6w 1997,,Bibliografia wojewbdztw: kroiniefiskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1988". Oprac. M. Zaremba. Rzesz6w 1999

9 WYKAZ TYTUE~W CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKR~T~W* Acta Archeol. Carpath. - Acta Archaeologica Carpathica, Krak6w Acta Pol. Hist. - Acta Poloniae Historica, Wroclaw Acta Scansenol. - Acta Scansenologica, Sanok Acta UL Fol. Hist. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, E6dB Ateneunz Kapt. - Ateneum Kaplanskie, Wloclawek Alm. Pol. - Almanach Polonii, Warszawa Ann. UMCS Sect. B - Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Lublin Antena - Antena, Warszawa Arch. Bihl. Muz. - Archiwa, Biblioteki i Muzea Koicielne, Lublin Arch. Miner: - Archiwum Mineralogiczne, Warszawa Arch. Ochr: Sr. - Archiwum Ochrony Srodowiska, Wroclaw Archeion - Archeion, Warszawa Archeol. Pol. - Archeologia Polski, Warszawa Arguttietzty - Argumenty, Warszawa Aura - Aura, Warszawa Bihliotekarz - Bibliotekarz, Warszawa Biul. Hist. Szt. - Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa Biul. Luh. TN Geogr: - Biuletyn Lubelskiego Towanystwa Naukowego. Geografia, Lublin Biul. Palistw. Inst. Geol. - Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa Biul. Zyd. Itzst. Hist. - Biuletyn zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, Warszawa Clztop. Dmga - Chlopska Droga, Warszawa Chrolimy Priyr: - Chronmy Przyrodq Ojczystq, Krak6w ClzrzeSc. w Swiecie - Chrzeicijanin w ~wiecie, Warszawa Czas. Tech. - Czasopismo Techniczne, Krak6w Czata - Czata, Warszawa Cztow. i Srocl. - Czlowiek i ~rodowisko, Warszawa Cztow. i ~wiato~ogl. - Czlowiek i ~wiatopoglqd, Warszawa Dzieje Nqjnow. - Dzieje Najnowsze, Wroclaw Dz. Batt. - Dziennik Baltycki, Gdalisk Dz. Lud. - Dziennik Ludowy, Warszawa Dz. Pol. - Dziennik Polski, Krak6w Ekratz - Ekran, Warszawa Etnogr. Pol. - Etnografia Polska, Wroclaw Expr. Wiecz. - Express Wieczorny, Warszawa Expr: Wiecz. Kulisy - Express Wieczorny Kulisy, Warszawa Fantastyka - Fantastyka, Warszawa Fol. Geogr. Ser. Geogr.-Plz>!s. - Folia Geographica. Series Geographica-Physica, Krak6w Fragtil. Flor. Geohot. - Fragments Floristica et Geobotanica, Warszawa Gaz. Krak. - Gazeta Krakowska, Krak6w Gaz. Mtocl. - Gazeta Mlodych, Warszawa Gaz. Wybor: - Gazeta Wyborcza, Warszawa Geol. AGH - Geologia. Akademia G6rniczo-Hutnicza in]. S. Staszica w Krakowie, Krakow Gtos Naucz. - Glos Nauczycielski, Warszaw a Gosp. Adn~irz. - Gospodarka. Administracja Panstwowa, Warszawa Gospodyni - Gospodyni, Warszawa Grom. Rol. Pol. - Gromada Rolnik Polski, Warszawa Hatzd. Wew. - Handel Wewnqtrzny, Warszawa Harcerstwo - Harcerstwo, Warszawa Hast? Ogmd - Haslo Ogrodnicze, Krakbw itnt Swiatowid - Ilustrowany Magazyn Turystyczny Swiatowid, Warszawa * Liczba tytuldw przejrzanych w celu zebrania materialu bibliograficznego jest znacznie wieksza od podanej w tym spisie. Sporzqdzony wykaz uwzglednia wylqcznie czasopisma, w ktdrych znaleziono artykuly zwiqzane tematycznie z woj. poludniowo-wschodnimi.

10 Inspiracje - Inspiracje, Warszawa Kierunki - Kierunki, Warszawa Kmn. Diec. Przenlys. - Kronika Diecezji Przeniyskiej, PrzenlySl Kmn. Diec. Sand.-Radont. - Kronika Diecezji Sandoniiersko-Radomskiej, Sandomierz Kultura - Kultura, Warszawa Kult. Os'w. Nauka - Kultura, OSwiata, Nauka, Warszawa Kur. Pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Geol. - Kwartalnik Geologiczny, Warszawa Kwart. Hist. - Kwartalnik Historyczny, Warszawa Kwart. Hist. Prasy Pol. - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Warszawa tad - Lad, Warszawa mate^ PI: Antroll. - Materialy i Prace Antropologiczne, Wroclaw Med. Lot. - Medycyna Lotnicza, Warszawa Miasto - Miasto, Warszawa Mies. Lit. - Miesiqcznik Literacki, Warszawa Mtodz. Kult. WieS - Mlodziez, Kultura, WieS, Warszawa Motywy - Motywy, Warszawa Muz. Walki - Muzea Walki, Warszawa Nornzalizacja - Normalizacja, Warszawa Not. Om. - Notatki Omitologiczne, Wmlaw Nowa WieS - Nowa WieS, Warszawa Nowe Drogi - Nowe Drogi, Warszawa Nowe Ksiqi - Nowe Ksiqzki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa Nowiny - Nowiny, Rzesz6w Nurt - Nurt, Poznan Oclz~ Ros'l. - Ochrona Roslin, Warszawa Odrodzenie - Odrodzenie, Warszawa Okolice - Okolice, Warszawa Org. Met. Tech. - Organizacja. Metody. Technika, Warszawa Osiv. Wychow. - OSwiata i Wychowanie, Warszawa Panorama - Panorama, Katowice Panor. Pol. - Panorama Polska. Nasza Ojczyzna, Warszawa Parki Nar. Rezer. Przyr. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Bialowieia Perspektywy - Perspektywy, Warszawa Pis. Lit.-Artyst. - Pismo Literacko-Artystyczne, Krak6w Plorz - Plon, Warszawa Plus - Plus, Warszawa Podkarl?acie - Podkarpacie, Krosno Poligrafika - Poligrafika, Warszawa Polityka - Polityka, Warszawa Pol. Sit. Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Warszawa Pol. Prz. Chir. - Polski Przeglqd Chirurgiczny, Warszawa Por. Bihl. - Poradnik Bibliotekarza, Warszawa Post. Astronaut. - Postqpy Astronautyki, Wroclaw Pozrzaj Swrij Kraj - Poznaj Sw6j Kraj, Warszawa Prasa Pol. - Prasa Polska, Warszawa Prawo i Zycie - Prawo i zycie, Warszawa Prerrzislia Christiana - Premislia Christiana, Przeniysl Prohl. 0piek.-wchow. - Problelny Opiekunczo-Wychowawcze, Warszawa Prohl. Rehab. Zaw. - Problemy Rehabilitacj i Zawodowej, Warszawa Prqfile - Profile, Rzesz6w Prornetej - Pron~~tej, Rzesz6w Prz. Geogr. - Przeglqd Geograficzny, Warszawa Prz. Geol. - Przeglqd Geologiczny, Warszawa Prz. Hist.-Os'w. - Przeglqd Historyczno- OSwiatowy, Warszawa Prz. Hum. - Przeglqd Hunianistyczny, Warszawa Pri. Kawal. i Broni Panc. - '? Prz. Kwater. - Przeglqd Kwatermistrzowski, Warszawa Prz. 0s'w.- Wychow. - Przeglqd OSwiatowo- Wychowawczy, Warszawa Prz. Powsz. - Przeglqd Powszechny, Warszawa Prz. Sport. Przeglqd Sportowy, Warszawa Pri. Tech. - Przeglqd Techniczny, Warszawa Prz. Tyg. - Przeglqd Tygodniowy, Warszawa Przerniarzy - Przeniiany, Kielce Przyjafti - Przyjaili, Warszawa Przyr. Pol. - Przyroda Polska, Warszawa Przysp. Ohron. w Szk. - Przysposobienie Obronne w Szkole, Warszawa Rada Nar. - Rada Narodowa, Warszawa Reg. Luh. - Region Lubelski, Lublin

11 Relaks - Relaks, Warszawa Rocz. Dziej. SpoL - Roczniki Dziej6w Spolecznych i Gospodarczych, Warszawa Rocz. Hist.-Archiw. - Rocznik Historyczno-Archiwalny, Przemysl Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Filol. Gerrri. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Filologia Germariska, Rzeszow Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Filol. Pol. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Filologia Polska, Rzesz6w Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Filoz. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Filozofia i Socjologia, Rzeszow Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Nauki Pedug. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Nauki Pedagogiczne, Rzesz6w Rocz. Przeds. Purist. PKZ. - Rocznik Przedsiqbiorstwa Panstwowego Pracownie Konserwacji Zabytkbw, Warszawa Rocz. Wincentyriskie. -? Rolnik - Rolnik, Lublin Ruch Lit. - Ruch Literacki, Krak6w Ruch Muzycz. - Ruch Muzyczny, Warszawa Rynki Zagr. - Rynki Zagraniczne, Warszawa Rzeczpospolita - Rzeczpospolita, Warszaw a Rzeczywistos'r' - RzeczywistoSC, Warszawa Rzesz. Zesz. Nauk. - Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Rzesz6w San- San, Rzeszow Skrzyd. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszaw a St. Powsz. - Slowo Powszechne, Warszawa Slui. Rol. - Sluiba Rolna, Poznari Stui Wr. - Sluiba Zdrowia, Warszawa Solidarnos'c' - SolidarnoS6, Gdarisk Sport - Sport, Katowice Sportowiec - Sportowiec, Warszawa Spotk. z Zabyt. - Spotkania z Zabytkami, Warszawa Student - Student, Warszawa Stud. Claromont. - Studia Claromontona, Jasna G6ra Stud Hist. - Studia Historyczne, Krak6w Stud. Kielec. - Studia Kieleckie, Kielce Stud 0.c~ Dok. Fidogr. - Studia OSrodka Dokumentacji Fizjograficznej, Krak6w Stud. Theol. Vars. - Studia Theologica Varsaviensia, Warszawa Sztarld Mlod. - Sztandar Mlodych, Warszawa ~wiat Ksiqi. - ~wiat Ksiqiki, Warszawa Teatr - Teatr, Warszawa Tech. Lot. - Technika Lotnicza, Warszawa Teki Arch. - Teki Archiwalne, Warszawa TIM - Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, Warszawa Tryh. Ludu - Trybuna Ludu, Warszawa Two'x Rob. - Tworczoi6 Robotnik6w, Warszawa Tyg. Derrlokr. - Tygodnik Deillokratyczny, Warszawa Tyg. Kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa Tyg. NadwiS1. - Tygodnik NadwiSlaiiski, Tarnobrzeg Tyg. Pol. - Tygodnik Polski, Warszawa Tyg. Powsz. - Tygodnik Powszechny, Krak6 w Qg. Rob. - Tygodnik Robotniczy, Warszaw a Ty. Solidarrtos'C - Tygodnik SolidarnoS6, Warszawa Veto - Veto, Warszawa W Drake - W Drodze, Poznari Walka Mlod - Walka Mlodych, Warszawa Wiad. Lek. - WiadomoSci Lekarskie, Warszawa Wiad. Statyst. - WiadomoSci Statystyczne, Warszawa Wiad Ubezp. - WiadomoSci Ubezpieczeniowe, Warszawa Wiad. Zielar. - WiadoilloSci Zielarskie, Warszawa Widrlokrqg - Widnokrqg, Rzeszow WieS Wspcitcz. - WieS Wsp6lczesna, Warszawa WieSci - WieSci, Krak6w Wojs. Prz. Hist. - Wojskowy Przeglqd Historyczny, Warszawa Wvchow. Muzycz. w Szk. - Wychowanie Muzyczne w Szkole, Warszawa wchow. Tech. w Szk. - Wychowanie Techniczne w Szkole, Warszawa

12 Za Wol. Lud - Za WolnoSC i Lud, Warsza- 1 wa 1 Zarzqdzanie - Zarzqdzanie, Warszawa i Zag. Wykroc:. - Zagadnienia Wykroczen, I Warszawa 1 Zarzewie - Zarzewie, Warszawa Zdrowie Publ. - Zdrowie Publiczne, Warszawa Zesz. Nauk AE Krak - Zeszyty Naukowe. 1 Akaden~ia Ekonomiczna w Krakowie, Krakow Zesz. Nauk. AGH Wiert. - Zeszyty Naukowe Akademii Gorniczo-Hutniczej, Krak6w Zesz. Nauk. AR Szczec. Nauki Spot. - Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza. Szczecin. Nauki Spoleczne, Szczecin Zesz. Nauk. PRzesz. Bud - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo, Rzesz6w Zesz. Nauk. UJ Pr. Bot. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Botaniczne, Krak6w Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellotiskiego. Prace Geograficzne, Krak6w Zes:. Probl. Narkotn. - Zeszyty Problemowe Narkomanii, Wdrszawa Ziel. Sztancl. - Zielony Sztandar, Warszaw a Zietn. Ol7at. - Zien~ia Opatowska, Opat6w Ztniarzy - Znliany, Warszawa ZO~. Pol. - Zolnierz Polski, Warszawa Zot. Wol. - Zolnierz WolnoSci, Warszawa Zycie Gosp. - Zycie Gospodarcze, Warszawa Z-ycie Lit. - zycie Literackie, Krak6w ~ycie Part. - zycie Partii, Warszawa Zycie Przernys. - Zycie Przemyskie, PrzemySl zycie Warsz. - zycie Warszawy, Warszawy

13 WYKAZ WA~NIEJSZYCH SKR~T~W I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII A. - Annales AK - Armia Krajowa Aut. - autor AZS - Akademicki Zwiqzek Sportowy BCh - Bataliony Chlopskie B. Rz. - Bibliografia Rzeszowszczyzny BWA - Biuro Wystaw Artystycznych barw. - barwna bezbarw. - bezbarwna bibliogr. - bibliografia biogr. - biografia COP - Centralny Okrqg Przemydowy Cz. - czqsc DKF - Dyskusyjny Klub Filmowy Dod. ilustr. - Dodatek ilustrowany Dwumies. - dwumiesiqcznik Dwutyg. - dwutygodnik Dzien. - dziennik err. - errata fasc. - fasciculus fot. - fotografie fragm. - fragment GBP - Gminna Biblioteka Publiczna GOK - Gminny OSrodek Kultury GOPR - Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GRN - Gromadzka Rada Narodowa GUS - Gl6wny Urzqd Statystyczny i in. - i inni il. - ilustrowal(a), ilustracje im. - imienia Inst. Ekon. Rol. - Instytut Ekonomiki Rolnej KC - Konlitet Centralny KG - Komitet Gminny Kcirim - streszczenie w jqz. hebrajskim KGW - Kolo Gospodyn Wiejskich KiZPS - Kopalnie i Zaklady Przetworcze Siarki KKMP - Korespondencyjny Klub Mlodych Pisarzy KM - Komitet Miejski KM-G - Komitet Miejsko-Gminny KPP - Komunistyczna Partia Polski KSR - Komisje Samorzqdu Robotniczego KW - Komitet Wojewodzki KZ - Komitet Zakladowy k. nlb. - kart nieliczbowanych k. tyt. - karta tytulowa Krak. - Krak6w Kwart. - Kwartalnik Kom. red. - Koinitet redakcyjny LHS - Linia Hutniczo-Siarkowa LK - Liga Kobiet LO - Liceum Ogolnoksztalcqce LOK - Liga Obrony Kraju LOP - Liga Ochrony Przyrody LKS - Ludowy Klub Sportowy LZS - Ludowy Zespdl Sportowy MBL - Muzeum Budownictwa Ludowego MBP - Miejska Biblioteka Publiczna MDK - Miejski Don1 Kultury MGRN - Miejsko-Gminna Rada Narodowa MiGBP -Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna MKS - Miejska Komunikacja Sanlochodow a MOK - Miejski OSrodek Kultury MPK - Miejskie Przedsiqbiorstwo Komunikacyjne MRN - Miejska Rada Narodowa Mies. - nliesiqcznik NK - Naczelny Koinitet NOT - Naczelna Organizacja Techniczna na odwr. - na odwrocie Nekr. - nekrolog NFOZ - Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia niereg. - nieregularnie nlb. nieliczbowane no - numero nr - numer ochr. zdr. - ochrona zdrowia Odp. - odpowiedz Oddziel. - oddzielnie OHP - Ochotnicze Hufce Pracy okl. - okladka OKON - Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego oprac. - opracowal(a) oprac. graf. - opracowanie graficzne ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej OSP - Ochotnicza Strai Pozarna P. - Pars.

14 PCK - Polski Czerwony Krzyz PFZ - Paristwowy Fundusz Ziemi PGR - Paristwowe Gospodarstwo Rolne PKO - Powszechna Kasa OszczqdnoSci PKP - Polskie Koleje Padstwowe PKS - Paristwowa Komunikacja Samochodowa POM - Paristwowy Os'rodek Maszynowy POP - Podstawowa Organizacja Partyjna PRON - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego PTE - Polskie Towarzystwo Ekononuczne PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieiowych P'ITK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZU - Paristwowy Zaklad Ubezpieczeli pl. - plany pocz. - poczqtek podl. - podluine Polem. - polemika popr. - poprawione portr. - portrety pow. - powiat powiel. - powielony poz. - pozycja Pozn. - Poznari praca k. o. - praca kulturalnoos'wiatowa przedm. - przedniowa przel. - przeloiyl pt. - pod tytulem R. - rok Rec. - recenzja Red. - redaktor Ref. - referent Rep. - reportaz(e) Rks. - Rksume Rez. - Rezjume Rei. - rezyseria RSP - Rolnicza Sp6ldzielnia Produkcyjna Rozm. - rozmawial(a) rozsz. - rozszerzone rys. - rysunki Rzesz. - Rzesz6w Rzesz. Zakl. Graficzne - Rzeszowskie Zaklady Graficzne s. - na stronach SD - Stronnictwo Deniokratyczne SFA - Sanocka Fabryka Autobudw SL - Stronnictwo Ludowe SN - Studium Nauczycielskie Sod. - Sodierianije Streszcz. - streszczenie SKR - Spoldzielnia K6kk Rolniczych Sum. - Summary SZSP - Socjalistyczny Zwiqzek Studentdw Polskich TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej TPD - Towarzystwo Przyjacidl Dzieci TPN - Towarzystwo Przyjacidl Nauk TPPR - Towarzystwo Przyjaini Polsko- -Radzieckiej TRZZ - Towarzystwo Rozwoju Zieni Zachodnich TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej t. - tom tab. - tabele tabl. - tablice tlum. - tlumaczyl(a) tyg. - tygodnik UL - Uniwersytet Ludowy UMCS - Uniwersytet im. Marii Curie- -Sklodowskiej Uzup. - uzupelnienie vol. - volumen w. - wiersz w obwol. - w obwolucie WBP - Wojewodzka Biblioteka Publiczna WDK - Wojewodzki Dom Kultury WK - Wojew6dzki Komitet WRN - Wojewodzka Rada Narodowa WSK - Wytw6rnia Sprzqtu Komunikacyjnego WSP - Wyzsza Szkola Pedagogiczna wlas'6. - wlas'ciwie WOPR - Wojew6dzki OSrodek Postepu Rolniczego woj. - wojew6dztwo Wyd. - wydanie wykr. - wykresy wypow. - wypowiedzi z. - zeszyt ZBOWiD - Zwiqzek Bojownikow o Wolno66 i Demokracjq ZDK - Zakladowy Don1 Kultury ZG - Zarzqd Glowny ZHP - Zwiqzek Harcerstwa Polskiego

15 ZMP - Zwiqzek Mlodzieiy Polskiej ZMS - Zwiqzek Mlodzieiy Socjalistycznej ZMW - Zwiqzek Mlodziezy Wiejskiej ZNP - Zwiqzek Nauczycielstwa Polskiego ZPP - Zwiqzek Prawnikdw Polskich ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ZSMP - Zwiqzek Socjalistycznej Mlodziezy Polskiej ZUS - Zaklad Ubezpieczeli Spolecznych ZWM - Zwiqzek Walki Mlodych zob. - zobacz Zsfg. - Zusammenfassung zw. z Poloniq- zwiqzki z Poloniq * - oddziela poszczegdlne opisy w pozycji zbiorowej 0 - oznacza opis przejqty z innego irbdla bez autopsji

16 I. ZAGADNIENIA OG~LNE 1. BIBLIOGRAFIE 1. PAMlljTNIKARZE Rzeszowszczyzny: bibliografia w wyborie / Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. - Rzesz6w: Dzid Informacyjno-Bibliograficzny WBP w Rzeszowie, s.; 21 cm 2. CZASOPISMA 2. BIULETYN Informacyjny Komitetu Obywatelskiego w Sanoku. - [R. 11, nr 1: grudzieri. - Sanok, ok. 30 cm Podtyt. Solidarnie do samorzqdu. 7. DZIENNIK Urzqdowy Wojewddztwa Rzeszowskiego / Urzqd Wojewddzki w Rzeszowie. - [R. 151, nr Rzesz6w, cm Niereg. 8. DZIENNIK Urzqdowy Wojewddztwa Tarnobrzeskiego / Urzqd Wojewddzki w Tarnobrzegu. - [R. 151, nr skorowidz. - Tarnobrzeg, cm Niereg. 9. DZIURKA: magazyn z tornistrem na plecach. - [R. 11, nr 1: 21 listopada. - Tarnobrzeg, Niereg. 3. BIULETYN Lubaczowskiego Komite- 10. ECHO Lezajska: biuletyn Rady Miatu Obywatelskiego / red. Lidia Argasiriska, sta. - [R. 1, nr Lezajsk, Maria Piotrowska, Barbara Thieme. - ok. 30 cm [R. 1, N 11: grudzieri. - Lubaczdw, Niereg - 29 cm. Powiel. 4. BIULETYN Prasowy / VIII swiatowy Festiwal Polonijnych Zespoldw Folklorystycznych Rzesz6w'89. - Rzesztiw, cm Znany nr DZIENNIK Urzqdowy Wojewddztwa KroSniefiskiego / Urqd Wojewddzki w Kre Snie. - [R. 151, nr skorowidz. - Krosno, cm Niereg. 6. DZIENNIK Urzedowy Wojewddztwa Przemyskiego / Urzqd Wojewdzki w PrzemySlu. - [R. 151, nr PrzemySl, cm Niereg. 11. GAZETA Festiwalowa: VIII [6smy] Swiatowy Festiwd Polonijnych Zespoldw Folklorystycznych, Rzeszdw, 23 lipca 1989 r. / red. wydania Janusz Klich. - Rzesz6w: Kornitet Organizacyjny VIII Swiatowego Festiwalu Polonijnych Zespoldw Folklorystycznych Rzeszdw'89, cm Jednodnidwka. - Motto na okl.: Sercem ojczystych progdw strzei. 12. GAZETA Sanocka: Autosan: pismo zdogi Sanockiej Fabryki Autobusdw w Sanoku / red. Wiestaw Koszela. - R. 16, nr Sanok, cm Ukazuje sic co 10 dni. 13. GLOS Jaroslawia: miedzyzakladowy miesiecznik spoleczno-kulturalny 1 red.

17 Henryk Grymuza. - R. 2, nr Jaroslaw, cm Podtytul nr 9: Wydanie autorskie pod red. Henryka Grymuzy, nr 10: Wydanie autorskie pod red. Adama Domaradzkiego, nr 12: Wydanie autorskie pod red. Zbigniewa Biliiiskiego. 14. GLOS Solidarnosci: tygodnik Komisji Zakladowej / WSK [Wytwbrnia Sprzetu Komunikacyjnego],,PZL-Mielec" i OBR Mielec. - R. 3, nr I-?. - Mielec, cm 15. GLOS Tyczyna: gazeta Scienna Zarzqdu Gminnego NSZZ RI,,SolidarnoSCW w Tyczynie / ZG NSZZ RI,,SolidarnoSC" w Tyczynie. - [R. 11, nr Tyczyn, cm Niereg. 16. GLOS Wolny: biuletyn wyborczy / Komitety Obywatelskie,,SolidarnoSC" Krosno-PrzemyS1-RzesiGw. - [R. 1] nr 1-4? - Rzesz6w, GLOS Zalogi: tygodnik WSK,,PZL- Mielec" / red. Tadeusz Wiecek. - [R. 391, nr Mielec, cm 21. INFORMATOR / Polski Zwiqzek Filatelist6w. Zarzqd Okregu Rzesz6w. - [R. 61, nr [1]/12-[2]/13. - Rzesz6w, cm 22. INFORMATOR Organizacyjny Zarzqd6w Wojew6dzkich PTTK w KroSnie, j PrzemySlu, Rzeszowie, Tarnobrzegu / Pol- i skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw- 1 cze. Zarzqd Wojew6dzki [w Rzeszowie]; i red. Bronislaw Cmela. - nr Rze-. sz6w: PTTK, cm 1 Numery ukazaly siq lqcznie z nr 314 z 1988 r., i 23. INFORMATORIUM: kwartalnik kul-! turalny / Wojew6dzka Biblioteka Publiczna f w Rzeszowie; Wojew6dzki Dom Kultury ; w Rzeszowie; red. nacz. Zdzislaw Darai. - R. 1, nr Rzeszbw, cm 24. INSTALOWIEC: pismo zalogi Przedsiebiorstwa Instalacji Przemyslowych,,Instal" / red. Julian Woiniak. - R. 4, nr Rzeszijw, cm Mies. Od nr 5 podt. Pismo zal6g: Przedsiqbiorstwa Instalacji Przemyslowych,,Instal" Rzesz6w i Przedsiqbiorstwa Produkcji i Montaiu Urzqdzed Elektrycznych,,Elektromontai" Rzesz6w. 18. GWOZNICA: pismo Klubu Mlodych Pisarzy w Rzeszowie / [red. nacz. Kazimierz Wolny]. - R. 1, nr 1. - RzesiGw, cm Niereg. 19. HARCERZ Sanocki: wydanie specjalne / Komenda Hufca ZHP. - Sanok, INFORMACJE: oswiata i wychowanie / Tymczasowy Zarzqd Regionu Podkarpacie. - [R. 3?], nr [1]/15. - Krosno, cm Zmiana tyt. na,,konspekt9'. 25. JASK~LKA: Magazyn Festiwalowy, Rzesz6w lipiec189 / red. J6zef Ambrozowicz. - Rzesz6w: Komitet Organizacyjny VIII Swiatowego Festiwalu Polonijnych Zespol6w Folklorystycznych Rzesz6w189, cm Jednodnibwka. - Motto na okl.: Serce zaf Serce 26. KONSPEKT / nieregularnik KO Zakladowej Pracownik6w OSwiaty i chowania NSZZ,,SolidarnoSC". - [R. 4? nr 1/[16]: grudzieri. - Krosno, cm Poprzedni tyt.:,,infornlacjew

18 27. KRONIKA Diecezji Przemyskiej OE I Kuria Biskupia. - [R PrzemySl, 1989 MPGKiM w Eancucie, Spdldzielni Inwalid6w,,ZgodaW i Odziezowo-Papierniczej Sp6ldzielni Pracy,,Przyjairi9' w Earicucie I red. nacz. Adam Kunysz. - R. 8 [wlasc Earicut, cm. 28. KRONIKA Diecezji Sandomiersko-Radomskiej: miesiqcznik poiwiqcony sprawom diecezji. - R Sandomierz, KLTRZER Jaroslawski: pismo Informacyjno-Publicystyczne: Jaroslaw-Lubacz6w- Przeworsk I red. Zdzislaw Paszyriski. - R. 1, nr Jaroslaw, Niereg. 30. LABIRYNT. biuletyn Tarnobrzeskiego Komitetu Obywatelskiego,,SolidarnoSC" I red. Jadwiga ~arnowska, Maria T. KaraS, Michal Mycek. - [R. I.], nr Tarnobrzeg, cm 3 1. LOMBARD: przemyski informator kulturalny; red. Boguslawa Nasalska. - R. 7, nr Przemyil: Wojewddzki Dom Kultury, cm Mies. 32. LUDOWIEC I Biuletyn Informacyjny Wojewddzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie. - [R Rzesz6w, cm Do ui. wew. 33. MAJDAI~ZCZYZNA I pismo Gminnego Komitetu Obywatelskiego. - [R. 11, nr 1: grudzieri. - Majdan Krtilewski, cm 34. NAD Wislokq: pismo Miejskiego Komitetu SD [Stronnictwa Demokratycznego]. - R Mielec, cm 35. NASZ Glos: gazeta miedzyzakladowa EaiZcuckiej Fabryki hub, EZPS,,PolmosW, 0 0 Znany nr 4 z 3 1 VIII. Przestalo sig ukazywa NIWA: pismo Komitetu Obywatelskiego,,S" Ziemi Kolbuszowskiej I red. Stanislaw Gorzelany, Miroslaw Kaczmarczyk, Zbigniew Lenart. - [R. 11, nr Kolbuszowa, cm Niereg. 37. NONPAREL: kwartalnik Rzeszowskich Zaklad6w Graficznych I pod red. Wlodzimierza Wala. - R. 3, nr Rzeszbw, cm 38. NOWINY dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Krosno, PrzemyS1, Rzeszdw, Tarnobrzeg I red. Henryk Paslawski. - [R. 411, nr Rzeszdw, cm Mutacje: Pon., piqtek, sob. - Wyd. 1. Wt., Srody, czw. - Wyd. 1, Wyd. 1, 2. Od nr 28 - Wyd. 1; Wyd. 1,2; Wyd. 1,2,3. Brak Wyd. 1.3 i 1,2,3 w numerach: 50, 101, 188, 195. Wyd. 1, Wyd. 1,2 oraz Wyd. 1,2,3 lqcznie w numerach 187, 188, 195, 252 i 296. W Wyd. sobotnio-niedzielnym podtytul,,magazyn". Dodatek niesamoistny c~giy w numerach poniedzialkowych,,s tadion"., W wydaniach wtorkowych dodatek samoistny ciqgly,,widnokrqg9'. 39. NOWINY Balowe: jednodnidwka Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Oddzial w Rzeszowie. - [Rzeszbw, cm 40. NOWINY Horynieckie czyli co slychat na Biesiadzie: jednodnibwka X Biesiady Teatralnej Horyniec-Zdrbj'89: Konfrontacje Zespoldw Teatralnych Malych Form I

19

20

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2010 (194) ISSN 14250829 POWITANIE NOWEGO 2010 ROKU NA DOBRE I NA ZŁE - w Gładyszowie fot. Damian Markowicz 31 grudnia pożegnaliśmy Stary 2009 Rok. Muzyką, fajerwerkami,

Bardziej szczegółowo

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com SPIS TREŚCI 1/97/2010/XXV Numer dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Burzeninie WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com ADRES REDAKCJI 98-200 Sieradz ul. Żwirki i Wigury 4 tel. (043)

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo