BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'"

Transkrypt

1

2 BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

3 Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina Paslawska, Malgorzata Zaremba Opracowala: MAEGORZATA ZAREMBA Projekt okladki Adolf Jakubowicz Korekta Malgorzata Zaremba ISSN m'rtrs Rzeszbw, ul. Warszawska 517, tel.1fax ;

4 SPIS RZECZY Przedmowa... VIII 4. RoSlinnoSC. Zwierzqta. Ochrona Wykaz czqsci Bibliografii regional- przyrody i Srodowiska nych, kt6re ukazaly siq do tej pory IX a) Ros'linnoSC. Zwienqta Wykaz tytul6w czasopism wykorzy- b) Ochrona przyrody i Srodowiska 24 stanych w bibliografii oraz ich 5. Geografia. Krajoznawstwo. Turysskr6t6w... X tyka Wykaz wainiejszych skr6t6w i sym-. boli stosowanych w bibliografii... XIV 111. LUDNOSC SPIS BIBLIOGRAFICZNY 1. Bibliografie Czasopisma Opracowania dotyczqce calosci regionu a) wsp6lpraca miqdzynarodowa... b) zwiqzki z Poloniq... c) zwiqzki z morzem Poszczeg6lne okrqgi i miejscowoici Biogdie. Pamiqtniki. Wspomnie nia.: IV. HISTORIA. NAUKI POMOC- NICZE HISTORII 1. Archeologia. Antropologia Historia miejscowosci Historia ruchu ludowego Historia politycma i spolecmo-gospodarcza do roku , Historia politycma i spoleczno-gospodarcza Historia polityczna i spoleczno-go- l1 spodarcza Historia polityczna i spoleczno-gospodarcza Historia polityczna i spoleczno-gol4 spodarcza SRODOWISKO GEOGRAFICZNE V. ETNOGRAFIA.,-,.-.' *-. 1. Mapy. Plany Zagadnienia og6lne Literatura ludowa (opracowania Geomorfologia i teksty Hydrologia. Hydrografia Meteoro- 3. Sztuka ludowa logia. Klimatologia Muzyka. Taniec. Stroje ludowe ' 2. Geologia. Geofizyka. Geodezja.

5 5. Zwyczaje. Obrzqdy. Wierzenia VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Zagadnienia og6lne. Planowanie. Inwestycje Geografia gospodarcza Planowanie pnestrzenne. Architektura. Urbanistyka. Budownictwo a) Planowanie przestrzenne. Architektura Urbanistyka.... b) Budownictwo Przemysl. Rzemioslo. Technika a) Zagadnienia og6lne... b) Historia techniki, przemyslu. rzemiosla i handlu... c) Przemysl naftowy... d) Siarka... e) Gaz... f) Hutnictwo... g) Pnemysl budowy maszyn i metalow y... h) 'Przemysl szklarski... i) Przemysl chemiczny... j) Przemysl motoryzacyjny... k) Przemysl drzewny i meblowy. 1) Przemysl energetyczny... 1) Przemysl dziewiarski. wl6kienniczy i odziezowy... m) Przemysl rolny i spozywczy... n) Inne galqzie przemyslu... o) Przemysl drobny. Sp6ldzielczoSC pracy. Rzemioslo Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo... b) Hodowla. Weterynaria... c) Ogrodnictwo. Sadownictwo... d) RoSliny przemyslowe... e) LeSnictwo... f) Eowiectwo... g) Pszczelarstwo... h) Gospodarka rybna Handel. Sp6ldzielczoSC. Uslugi. zywienie zbiorowe a) Handel. Sp6ldzielczoSC... b) Uslugi... c) Zywienie zbiorowe Finanse Komunikacj a. Transport. EqcznoSC a) Komunikacja. Transport... b) EqcznoSC Gospodarka wodna. Hydrotechnika Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa Pozarnictwo... VII. ZAGADNIENIA SPOEECZNE I POLITYCZNE Zagadnienia og6lne 2. Partie pqlityczn Organizacje spoleczne j'mlodz'ezowe 9' a) Polska Zjednoczona Partia Ro- botnicza... b) Zjednoczone Stronnictwo Ludowe... c) Stronnictwo Demokratyczne... d) Organizacje spoleczne... e) Organizacje rdodziezowe Praca. Zabezpieczenie spoleczne. Zwiqzki Zawodowe. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenie spoleczne... b) Zagadnienia socjalne. Wczasy. Rekreacja... c) Zwiqzki zawodowe. Sarnonqdy. d) Pomoc spoleczna... e) Czyny spoleczne. Praca spoleczna Patologia spoleczna... 5 Problemy narodowosciowe UroczystoSci. Obchody... VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO- ADMINISTRACYJNE 1 Zagadnienia ogolne Rady narodowe... 1 \ 1 3. Prokuratura. Sqdownictwo Bezpieczehstwo publiczne... IX. WOJSKO... X. SEUZB A ZDROWIA. LECZNIC- TWO. HIGIENA...

6 r XI. KULTURA. NAUKA. OSWIATA XIV SZTUKA 1. Zagadnienia og6lne os'wiaty. szkoli nictwa i wychowania Zagadnienia og6lne kultury Historia kultury i oswiaty Towanystwa regionalne Nauka. Placdwki naukowe Szkolnictwo wyisze i pomatural-. 7 ' ne.... Szkolnictwo podstawowe i Srednie og6lnoksztalcqce... a) szkolnictwo podstawowe... b) szkolnictwo Srednie og6lnoksztalcqce... 8 Szkolnictwo zawodowe Szkolnictwo artystyczne OSwiata doroslych Opieka nad dzieckiem i mlodziezq Praca kulturalno-oswiatowa a) Zagadnienia og6lne. Imprezy.. b) Dbiny kultury. Kluby... c) Amatorski ruch artystyczny Muzealnictwo. Izby pamieci. Zbiory..., Kultura fizyczna i kart... a) historia... b) zagadnienia wsp6lczesne... XI1. JQZYKOZNAWSTWO XI11. LITERATURA PQKNA 1. Histoea literatury i krytyka literacka. Zycie literackie Teksty I. Zagadnienia ogolne. Historia sztuki Zabytki i ich ochrona...,. 2. Zagadnienia wspolczesnej -plastyki Teatr. Estrada a) Zagadnienia ogolne... b) Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie... c) Paiistwowy Teatr Lalki i Aktora.. Kacperek"... d) Rzeszowskie Pnedsiebiorstwo Imprez Artystycznych.,E strada" w Rzeszowie... 4 Muzyka... 5 Film. Kino Fotografika... XV. RELIGIA... XVI. I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA I Zagadnienia og6lne Drukarstwo. Ruch wydawniczy... 3 Ksiegarstwo... 4 Biblioteki. Czytelnictwo CzasopiSmiennictwo. Dziennikar- StWO Archiwa... Indeks autorski... Indeks przedmiotowy... Indeks autor6w i tytul6w druk6w zwartych oraz tytul6w opracowari zbiorowych zarnieszczonych w.b i- bliogriifii"...

7 PRZEDMOWA,,Bibliografia wojewodztw: kroinienskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1989" jest kontynuacjq trzynastu poprzednio wydanych czqici oraz,,bibliografii Rzeszowszczyzny". W dobone i opracowaniu materialow zastosowano te same kryteria, co w tomach poprzednich. Opisy przejqte z innych irodel bez autopsji oznaczono znakiern,,ow.,,bibliografia wojew6dztw: kros'nieliskiego, pnemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1989" zawiera 2264 numerowanych pozycji (w tym takze opidw zbiorowych). Zawiera r6wniez uzupelnienia za rok W odnalezieniu poszukiwanych material6w bibliograficznych pomocne bqdq zamieszczone na koncu ksiqzki indeksy: autorski, przedmiotowy (zawierajqcy przede wszystkim hasla geograficzne i osobowe) oraz indeks ksiqzek, ktorych opisy znalazly sip w,,bibliografii...". VIII

8 WYKAZ CZE;SCI BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH, KT~RE UKAZAEY SIE; DO TEJ PORY,,Bibliografia Rzeszowszczyzny ". Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. Rzeszdw 1964,.Rzeszowszczyzna w prozie XX-lecia ". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1966,.Bibliografia Rzeszowszczyzny ". Art. z czas. Oprac. P. Paslawska. RzeszBw 1968,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1964". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1968,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1965". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1970,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1966". Oprac. B. Kurowska, Z. Przywara. Rzesz6w 197 1,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1967". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1970,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1968". Oprac. P. Paslawska. Rzeszow 1972,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1969". Oprac. P. Pasiawska. Rzesz6w 1973,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1970". Oprac. P. Pasiawska. Rzesz6w 1976,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1977,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1972". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1980,,Bibliografia Rzeszowszczyzny 1973". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1982,,Bibliografia Rzeszowszczyzny V 1975". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1990,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1 VI XI1 1976". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1981,,Bibliografia wojew6dztw: kroiniehskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1977". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1984,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieliskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1985,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1979". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1986,.Bibliografia wojew6dztw: kros'nieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1980". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1988 ',,Bibliografia wojewddztw: kroinieliskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tamobrzeskiego 1981". Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1990,,,Bibliografia wojewddztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1982"., Oprac. P. Paslawska. Rzeszdw 1991,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1983". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1993,,Bibliografia wojew6dztw: kroiniehskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1984". Oprac. P. Pasiawska. Rzesz6w 1994,.Bibliografia wojew6dztw: kroiniedskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1985". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1995,,Bibliografia wojew6dztw: kroinieriskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1986". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1996,,Bibliografia wojewbdztw: kroiniehskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987". Oprac. M. Zaremba. Rzesz6w 1997,,Bibliografia wojewbdztw: kroiniefiskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1988". Oprac. M. Zaremba. Rzesz6w 1999

9 WYKAZ TYTUE~W CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKR~T~W* Acta Archeol. Carpath. - Acta Archaeologica Carpathica, Krak6w Acta Pol. Hist. - Acta Poloniae Historica, Wroclaw Acta Scansenol. - Acta Scansenologica, Sanok Acta UL Fol. Hist. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, E6dB Ateneunz Kapt. - Ateneum Kaplanskie, Wloclawek Alm. Pol. - Almanach Polonii, Warszawa Ann. UMCS Sect. B - Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Lublin Antena - Antena, Warszawa Arch. Bihl. Muz. - Archiwa, Biblioteki i Muzea Koicielne, Lublin Arch. Miner: - Archiwum Mineralogiczne, Warszawa Arch. Ochr: Sr. - Archiwum Ochrony Srodowiska, Wroclaw Archeion - Archeion, Warszawa Archeol. Pol. - Archeologia Polski, Warszawa Arguttietzty - Argumenty, Warszawa Aura - Aura, Warszawa Bihliotekarz - Bibliotekarz, Warszawa Biul. Hist. Szt. - Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa Biul. Luh. TN Geogr: - Biuletyn Lubelskiego Towanystwa Naukowego. Geografia, Lublin Biul. Palistw. Inst. Geol. - Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa Biul. Zyd. Itzst. Hist. - Biuletyn zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, Warszawa Clztop. Dmga - Chlopska Droga, Warszawa Chrolimy Priyr: - Chronmy Przyrodq Ojczystq, Krak6w ClzrzeSc. w Swiecie - Chrzeicijanin w ~wiecie, Warszawa Czas. Tech. - Czasopismo Techniczne, Krak6w Czata - Czata, Warszawa Cztow. i Srocl. - Czlowiek i ~rodowisko, Warszawa Cztow. i ~wiato~ogl. - Czlowiek i ~wiatopoglqd, Warszawa Dzieje Nqjnow. - Dzieje Najnowsze, Wroclaw Dz. Batt. - Dziennik Baltycki, Gdalisk Dz. Lud. - Dziennik Ludowy, Warszawa Dz. Pol. - Dziennik Polski, Krak6w Ekratz - Ekran, Warszawa Etnogr. Pol. - Etnografia Polska, Wroclaw Expr. Wiecz. - Express Wieczorny, Warszawa Expr: Wiecz. Kulisy - Express Wieczorny Kulisy, Warszawa Fantastyka - Fantastyka, Warszawa Fol. Geogr. Ser. Geogr.-Plz>!s. - Folia Geographica. Series Geographica-Physica, Krak6w Fragtil. Flor. Geohot. - Fragments Floristica et Geobotanica, Warszawa Gaz. Krak. - Gazeta Krakowska, Krak6w Gaz. Mtocl. - Gazeta Mlodych, Warszawa Gaz. Wybor: - Gazeta Wyborcza, Warszawa Geol. AGH - Geologia. Akademia G6rniczo-Hutnicza in]. S. Staszica w Krakowie, Krakow Gtos Naucz. - Glos Nauczycielski, Warszaw a Gosp. Adn~irz. - Gospodarka. Administracja Panstwowa, Warszawa Gospodyni - Gospodyni, Warszawa Grom. Rol. Pol. - Gromada Rolnik Polski, Warszawa Hatzd. Wew. - Handel Wewnqtrzny, Warszawa Harcerstwo - Harcerstwo, Warszawa Hast? Ogmd - Haslo Ogrodnicze, Krakbw itnt Swiatowid - Ilustrowany Magazyn Turystyczny Swiatowid, Warszawa * Liczba tytuldw przejrzanych w celu zebrania materialu bibliograficznego jest znacznie wieksza od podanej w tym spisie. Sporzqdzony wykaz uwzglednia wylqcznie czasopisma, w ktdrych znaleziono artykuly zwiqzane tematycznie z woj. poludniowo-wschodnimi.

10 Inspiracje - Inspiracje, Warszawa Kierunki - Kierunki, Warszawa Kmn. Diec. Przenlys. - Kronika Diecezji Przeniyskiej, PrzenlySl Kmn. Diec. Sand.-Radont. - Kronika Diecezji Sandoniiersko-Radomskiej, Sandomierz Kultura - Kultura, Warszawa Kult. Os'w. Nauka - Kultura, OSwiata, Nauka, Warszawa Kur. Pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Geol. - Kwartalnik Geologiczny, Warszawa Kwart. Hist. - Kwartalnik Historyczny, Warszawa Kwart. Hist. Prasy Pol. - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Warszawa tad - Lad, Warszawa mate^ PI: Antroll. - Materialy i Prace Antropologiczne, Wroclaw Med. Lot. - Medycyna Lotnicza, Warszawa Miasto - Miasto, Warszawa Mies. Lit. - Miesiqcznik Literacki, Warszawa Mtodz. Kult. WieS - Mlodziez, Kultura, WieS, Warszawa Motywy - Motywy, Warszawa Muz. Walki - Muzea Walki, Warszawa Nornzalizacja - Normalizacja, Warszawa Not. Om. - Notatki Omitologiczne, Wmlaw Nowa WieS - Nowa WieS, Warszawa Nowe Drogi - Nowe Drogi, Warszawa Nowe Ksiqi - Nowe Ksiqzki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa Nowiny - Nowiny, Rzesz6w Nurt - Nurt, Poznan Oclz~ Ros'l. - Ochrona Roslin, Warszawa Odrodzenie - Odrodzenie, Warszawa Okolice - Okolice, Warszawa Org. Met. Tech. - Organizacja. Metody. Technika, Warszawa Osiv. Wychow. - OSwiata i Wychowanie, Warszawa Panorama - Panorama, Katowice Panor. Pol. - Panorama Polska. Nasza Ojczyzna, Warszawa Parki Nar. Rezer. Przyr. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Bialowieia Perspektywy - Perspektywy, Warszawa Pis. Lit.-Artyst. - Pismo Literacko-Artystyczne, Krak6w Plorz - Plon, Warszawa Plus - Plus, Warszawa Podkarl?acie - Podkarpacie, Krosno Poligrafika - Poligrafika, Warszawa Polityka - Polityka, Warszawa Pol. Sit. Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Warszawa Pol. Prz. Chir. - Polski Przeglqd Chirurgiczny, Warszawa Por. Bihl. - Poradnik Bibliotekarza, Warszawa Post. Astronaut. - Postqpy Astronautyki, Wroclaw Pozrzaj Swrij Kraj - Poznaj Sw6j Kraj, Warszawa Prasa Pol. - Prasa Polska, Warszawa Prawo i Zycie - Prawo i zycie, Warszawa Prerrzislia Christiana - Premislia Christiana, Przeniysl Prohl. 0piek.-wchow. - Problelny Opiekunczo-Wychowawcze, Warszawa Prohl. Rehab. Zaw. - Problemy Rehabilitacj i Zawodowej, Warszawa Prqfile - Profile, Rzesz6w Prornetej - Pron~~tej, Rzesz6w Prz. Geogr. - Przeglqd Geograficzny, Warszawa Prz. Geol. - Przeglqd Geologiczny, Warszawa Prz. Hist.-Os'w. - Przeglqd Historyczno- OSwiatowy, Warszawa Prz. Hum. - Przeglqd Hunianistyczny, Warszawa Pri. Kawal. i Broni Panc. - '? Prz. Kwater. - Przeglqd Kwatermistrzowski, Warszawa Prz. 0s'w.- Wychow. - Przeglqd OSwiatowo- Wychowawczy, Warszawa Prz. Powsz. - Przeglqd Powszechny, Warszawa Prz. Sport. Przeglqd Sportowy, Warszawa Pri. Tech. - Przeglqd Techniczny, Warszawa Prz. Tyg. - Przeglqd Tygodniowy, Warszawa Przerniarzy - Przeniiany, Kielce Przyjafti - Przyjaili, Warszawa Przyr. Pol. - Przyroda Polska, Warszawa Przysp. Ohron. w Szk. - Przysposobienie Obronne w Szkole, Warszawa Rada Nar. - Rada Narodowa, Warszawa Reg. Luh. - Region Lubelski, Lublin

11 Relaks - Relaks, Warszawa Rocz. Dziej. SpoL - Roczniki Dziej6w Spolecznych i Gospodarczych, Warszawa Rocz. Hist.-Archiw. - Rocznik Historyczno-Archiwalny, Przemysl Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Filol. Gerrri. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Filologia Germariska, Rzeszow Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Filol. Pol. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Filologia Polska, Rzesz6w Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Filoz. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Filozofia i Socjologia, Rzeszow Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Nauki Pedug. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Nauki Pedagogiczne, Rzesz6w Rocz. Przeds. Purist. PKZ. - Rocznik Przedsiqbiorstwa Panstwowego Pracownie Konserwacji Zabytkbw, Warszawa Rocz. Wincentyriskie. -? Rolnik - Rolnik, Lublin Ruch Lit. - Ruch Literacki, Krak6w Ruch Muzycz. - Ruch Muzyczny, Warszawa Rynki Zagr. - Rynki Zagraniczne, Warszawa Rzeczpospolita - Rzeczpospolita, Warszaw a Rzeczywistos'r' - RzeczywistoSC, Warszawa Rzesz. Zesz. Nauk. - Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Rzesz6w San- San, Rzeszow Skrzyd. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszaw a St. Powsz. - Slowo Powszechne, Warszawa Slui. Rol. - Sluiba Rolna, Poznari Stui Wr. - Sluiba Zdrowia, Warszawa Solidarnos'c' - SolidarnoS6, Gdarisk Sport - Sport, Katowice Sportowiec - Sportowiec, Warszawa Spotk. z Zabyt. - Spotkania z Zabytkami, Warszawa Student - Student, Warszawa Stud. Claromont. - Studia Claromontona, Jasna G6ra Stud Hist. - Studia Historyczne, Krak6w Stud. Kielec. - Studia Kieleckie, Kielce Stud 0.c~ Dok. Fidogr. - Studia OSrodka Dokumentacji Fizjograficznej, Krak6w Stud. Theol. Vars. - Studia Theologica Varsaviensia, Warszawa Sztarld Mlod. - Sztandar Mlodych, Warszawa ~wiat Ksiqi. - ~wiat Ksiqiki, Warszawa Teatr - Teatr, Warszawa Tech. Lot. - Technika Lotnicza, Warszawa Teki Arch. - Teki Archiwalne, Warszawa TIM - Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, Warszawa Tryh. Ludu - Trybuna Ludu, Warszawa Two'x Rob. - Tworczoi6 Robotnik6w, Warszawa Tyg. Derrlokr. - Tygodnik Deillokratyczny, Warszawa Tyg. Kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa Tyg. NadwiS1. - Tygodnik NadwiSlaiiski, Tarnobrzeg Tyg. Pol. - Tygodnik Polski, Warszawa Tyg. Powsz. - Tygodnik Powszechny, Krak6 w Qg. Rob. - Tygodnik Robotniczy, Warszaw a Ty. Solidarrtos'C - Tygodnik SolidarnoS6, Warszawa Veto - Veto, Warszawa W Drake - W Drodze, Poznari Walka Mlod - Walka Mlodych, Warszawa Wiad. Lek. - WiadomoSci Lekarskie, Warszawa Wiad. Statyst. - WiadomoSci Statystyczne, Warszawa Wiad Ubezp. - WiadomoSci Ubezpieczeniowe, Warszawa Wiad. Zielar. - WiadoilloSci Zielarskie, Warszawa Widrlokrqg - Widnokrqg, Rzeszow WieS Wspcitcz. - WieS Wsp6lczesna, Warszawa WieSci - WieSci, Krak6w Wojs. Prz. Hist. - Wojskowy Przeglqd Historyczny, Warszawa Wvchow. Muzycz. w Szk. - Wychowanie Muzyczne w Szkole, Warszawa wchow. Tech. w Szk. - Wychowanie Techniczne w Szkole, Warszawa

12 Za Wol. Lud - Za WolnoSC i Lud, Warsza- 1 wa 1 Zarzqdzanie - Zarzqdzanie, Warszawa i Zag. Wykroc:. - Zagadnienia Wykroczen, I Warszawa 1 Zarzewie - Zarzewie, Warszawa Zdrowie Publ. - Zdrowie Publiczne, Warszawa Zesz. Nauk AE Krak - Zeszyty Naukowe. 1 Akaden~ia Ekonomiczna w Krakowie, Krakow Zesz. Nauk. AGH Wiert. - Zeszyty Naukowe Akademii Gorniczo-Hutniczej, Krak6w Zesz. Nauk. AR Szczec. Nauki Spot. - Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza. Szczecin. Nauki Spoleczne, Szczecin Zesz. Nauk. PRzesz. Bud - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo, Rzesz6w Zesz. Nauk. UJ Pr. Bot. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Botaniczne, Krak6w Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellotiskiego. Prace Geograficzne, Krak6w Zes:. Probl. Narkotn. - Zeszyty Problemowe Narkomanii, Wdrszawa Ziel. Sztancl. - Zielony Sztandar, Warszaw a Zietn. Ol7at. - Zien~ia Opatowska, Opat6w Ztniarzy - Znliany, Warszawa ZO~. Pol. - Zolnierz Polski, Warszawa Zot. Wol. - Zolnierz WolnoSci, Warszawa Zycie Gosp. - Zycie Gospodarcze, Warszawa Z-ycie Lit. - zycie Literackie, Krak6w ~ycie Part. - zycie Partii, Warszawa Zycie Przernys. - Zycie Przemyskie, PrzemySl zycie Warsz. - zycie Warszawy, Warszawy

13 WYKAZ WA~NIEJSZYCH SKR~T~W I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII A. - Annales AK - Armia Krajowa Aut. - autor AZS - Akademicki Zwiqzek Sportowy BCh - Bataliony Chlopskie B. Rz. - Bibliografia Rzeszowszczyzny BWA - Biuro Wystaw Artystycznych barw. - barwna bezbarw. - bezbarwna bibliogr. - bibliografia biogr. - biografia COP - Centralny Okrqg Przemydowy Cz. - czqsc DKF - Dyskusyjny Klub Filmowy Dod. ilustr. - Dodatek ilustrowany Dwumies. - dwumiesiqcznik Dwutyg. - dwutygodnik Dzien. - dziennik err. - errata fasc. - fasciculus fot. - fotografie fragm. - fragment GBP - Gminna Biblioteka Publiczna GOK - Gminny OSrodek Kultury GOPR - Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GRN - Gromadzka Rada Narodowa GUS - Gl6wny Urzqd Statystyczny i in. - i inni il. - ilustrowal(a), ilustracje im. - imienia Inst. Ekon. Rol. - Instytut Ekonomiki Rolnej KC - Konlitet Centralny KG - Komitet Gminny Kcirim - streszczenie w jqz. hebrajskim KGW - Kolo Gospodyn Wiejskich KiZPS - Kopalnie i Zaklady Przetworcze Siarki KKMP - Korespondencyjny Klub Mlodych Pisarzy KM - Komitet Miejski KM-G - Komitet Miejsko-Gminny KPP - Komunistyczna Partia Polski KSR - Komisje Samorzqdu Robotniczego KW - Komitet Wojewodzki KZ - Komitet Zakladowy k. nlb. - kart nieliczbowanych k. tyt. - karta tytulowa Krak. - Krak6w Kwart. - Kwartalnik Kom. red. - Koinitet redakcyjny LHS - Linia Hutniczo-Siarkowa LK - Liga Kobiet LO - Liceum Ogolnoksztalcqce LOK - Liga Obrony Kraju LOP - Liga Ochrony Przyrody LKS - Ludowy Klub Sportowy LZS - Ludowy Zespdl Sportowy MBL - Muzeum Budownictwa Ludowego MBP - Miejska Biblioteka Publiczna MDK - Miejski Don1 Kultury MGRN - Miejsko-Gminna Rada Narodowa MiGBP -Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna MKS - Miejska Komunikacja Sanlochodow a MOK - Miejski OSrodek Kultury MPK - Miejskie Przedsiqbiorstwo Komunikacyjne MRN - Miejska Rada Narodowa Mies. - nliesiqcznik NK - Naczelny Koinitet NOT - Naczelna Organizacja Techniczna na odwr. - na odwrocie Nekr. - nekrolog NFOZ - Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia niereg. - nieregularnie nlb. nieliczbowane no - numero nr - numer ochr. zdr. - ochrona zdrowia Odp. - odpowiedz Oddziel. - oddzielnie OHP - Ochotnicze Hufce Pracy okl. - okladka OKON - Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego oprac. - opracowal(a) oprac. graf. - opracowanie graficzne ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej OSP - Ochotnicza Strai Pozarna P. - Pars.

14 PCK - Polski Czerwony Krzyz PFZ - Paristwowy Fundusz Ziemi PGR - Paristwowe Gospodarstwo Rolne PKO - Powszechna Kasa OszczqdnoSci PKP - Polskie Koleje Padstwowe PKS - Paristwowa Komunikacja Samochodowa POM - Paristwowy Os'rodek Maszynowy POP - Podstawowa Organizacja Partyjna PRON - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego PTE - Polskie Towarzystwo Ekononuczne PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieiowych P'ITK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZU - Paristwowy Zaklad Ubezpieczeli pl. - plany pocz. - poczqtek podl. - podluine Polem. - polemika popr. - poprawione portr. - portrety pow. - powiat powiel. - powielony poz. - pozycja Pozn. - Poznari praca k. o. - praca kulturalnoos'wiatowa przedm. - przedniowa przel. - przeloiyl pt. - pod tytulem R. - rok Rec. - recenzja Red. - redaktor Ref. - referent Rep. - reportaz(e) Rks. - Rksume Rez. - Rezjume Rei. - rezyseria RSP - Rolnicza Sp6ldzielnia Produkcyjna Rozm. - rozmawial(a) rozsz. - rozszerzone rys. - rysunki Rzesz. - Rzesz6w Rzesz. Zakl. Graficzne - Rzeszowskie Zaklady Graficzne s. - na stronach SD - Stronnictwo Deniokratyczne SFA - Sanocka Fabryka Autobudw SL - Stronnictwo Ludowe SN - Studium Nauczycielskie Sod. - Sodierianije Streszcz. - streszczenie SKR - Spoldzielnia K6kk Rolniczych Sum. - Summary SZSP - Socjalistyczny Zwiqzek Studentdw Polskich TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej TPD - Towarzystwo Przyjacidl Dzieci TPN - Towarzystwo Przyjacidl Nauk TPPR - Towarzystwo Przyjaini Polsko- -Radzieckiej TRZZ - Towarzystwo Rozwoju Zieni Zachodnich TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej t. - tom tab. - tabele tabl. - tablice tlum. - tlumaczyl(a) tyg. - tygodnik UL - Uniwersytet Ludowy UMCS - Uniwersytet im. Marii Curie- -Sklodowskiej Uzup. - uzupelnienie vol. - volumen w. - wiersz w obwol. - w obwolucie WBP - Wojewodzka Biblioteka Publiczna WDK - Wojewodzki Dom Kultury WK - Wojew6dzki Komitet WRN - Wojewodzka Rada Narodowa WSK - Wytw6rnia Sprzqtu Komunikacyjnego WSP - Wyzsza Szkola Pedagogiczna wlas'6. - wlas'ciwie WOPR - Wojew6dzki OSrodek Postepu Rolniczego woj. - wojew6dztwo Wyd. - wydanie wykr. - wykresy wypow. - wypowiedzi z. - zeszyt ZBOWiD - Zwiqzek Bojownikow o Wolno66 i Demokracjq ZDK - Zakladowy Don1 Kultury ZG - Zarzqd Glowny ZHP - Zwiqzek Harcerstwa Polskiego

15 ZMP - Zwiqzek Mlodzieiy Polskiej ZMS - Zwiqzek Mlodzieiy Socjalistycznej ZMW - Zwiqzek Mlodziezy Wiejskiej ZNP - Zwiqzek Nauczycielstwa Polskiego ZPP - Zwiqzek Prawnikdw Polskich ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ZSMP - Zwiqzek Socjalistycznej Mlodziezy Polskiej ZUS - Zaklad Ubezpieczeli Spolecznych ZWM - Zwiqzek Walki Mlodych zob. - zobacz Zsfg. - Zusammenfassung zw. z Poloniq- zwiqzki z Poloniq * - oddziela poszczegdlne opisy w pozycji zbiorowej 0 - oznacza opis przejqty z innego irbdla bez autopsji

16 I. ZAGADNIENIA OG~LNE 1. BIBLIOGRAFIE 1. PAMlljTNIKARZE Rzeszowszczyzny: bibliografia w wyborie / Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. - Rzesz6w: Dzid Informacyjno-Bibliograficzny WBP w Rzeszowie, s.; 21 cm 2. CZASOPISMA 2. BIULETYN Informacyjny Komitetu Obywatelskiego w Sanoku. - [R. 11, nr 1: grudzieri. - Sanok, ok. 30 cm Podtyt. Solidarnie do samorzqdu. 7. DZIENNIK Urzqdowy Wojewddztwa Rzeszowskiego / Urzqd Wojewddzki w Rzeszowie. - [R. 151, nr Rzesz6w, cm Niereg. 8. DZIENNIK Urzqdowy Wojewddztwa Tarnobrzeskiego / Urzqd Wojewddzki w Tarnobrzegu. - [R. 151, nr skorowidz. - Tarnobrzeg, cm Niereg. 9. DZIURKA: magazyn z tornistrem na plecach. - [R. 11, nr 1: 21 listopada. - Tarnobrzeg, Niereg. 3. BIULETYN Lubaczowskiego Komite- 10. ECHO Lezajska: biuletyn Rady Miatu Obywatelskiego / red. Lidia Argasiriska, sta. - [R. 1, nr Lezajsk, Maria Piotrowska, Barbara Thieme. - ok. 30 cm [R. 1, N 11: grudzieri. - Lubaczdw, Niereg - 29 cm. Powiel. 4. BIULETYN Prasowy / VIII swiatowy Festiwal Polonijnych Zespoldw Folklorystycznych Rzesz6w'89. - Rzesztiw, cm Znany nr DZIENNIK Urzqdowy Wojewddztwa KroSniefiskiego / Urqd Wojewddzki w Kre Snie. - [R. 151, nr skorowidz. - Krosno, cm Niereg. 6. DZIENNIK Urzedowy Wojewddztwa Przemyskiego / Urzqd Wojewdzki w PrzemySlu. - [R. 151, nr PrzemySl, cm Niereg. 11. GAZETA Festiwalowa: VIII [6smy] Swiatowy Festiwd Polonijnych Zespoldw Folklorystycznych, Rzeszdw, 23 lipca 1989 r. / red. wydania Janusz Klich. - Rzesz6w: Kornitet Organizacyjny VIII Swiatowego Festiwalu Polonijnych Zespoldw Folklorystycznych Rzeszdw'89, cm Jednodnidwka. - Motto na okl.: Sercem ojczystych progdw strzei. 12. GAZETA Sanocka: Autosan: pismo zdogi Sanockiej Fabryki Autobusdw w Sanoku / red. Wiestaw Koszela. - R. 16, nr Sanok, cm Ukazuje sic co 10 dni. 13. GLOS Jaroslawia: miedzyzakladowy miesiecznik spoleczno-kulturalny 1 red.

17 Henryk Grymuza. - R. 2, nr Jaroslaw, cm Podtytul nr 9: Wydanie autorskie pod red. Henryka Grymuzy, nr 10: Wydanie autorskie pod red. Adama Domaradzkiego, nr 12: Wydanie autorskie pod red. Zbigniewa Biliiiskiego. 14. GLOS Solidarnosci: tygodnik Komisji Zakladowej / WSK [Wytwbrnia Sprzetu Komunikacyjnego],,PZL-Mielec" i OBR Mielec. - R. 3, nr I-?. - Mielec, cm 15. GLOS Tyczyna: gazeta Scienna Zarzqdu Gminnego NSZZ RI,,SolidarnoSCW w Tyczynie / ZG NSZZ RI,,SolidarnoSC" w Tyczynie. - [R. 11, nr Tyczyn, cm Niereg. 16. GLOS Wolny: biuletyn wyborczy / Komitety Obywatelskie,,SolidarnoSC" Krosno-PrzemyS1-RzesiGw. - [R. 1] nr 1-4? - Rzesz6w, GLOS Zalogi: tygodnik WSK,,PZL- Mielec" / red. Tadeusz Wiecek. - [R. 391, nr Mielec, cm 21. INFORMATOR / Polski Zwiqzek Filatelist6w. Zarzqd Okregu Rzesz6w. - [R. 61, nr [1]/12-[2]/13. - Rzesz6w, cm 22. INFORMATOR Organizacyjny Zarzqd6w Wojew6dzkich PTTK w KroSnie, j PrzemySlu, Rzeszowie, Tarnobrzegu / Pol- i skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw- 1 cze. Zarzqd Wojew6dzki [w Rzeszowie]; i red. Bronislaw Cmela. - nr Rze-. sz6w: PTTK, cm 1 Numery ukazaly siq lqcznie z nr 314 z 1988 r., i 23. INFORMATORIUM: kwartalnik kul-! turalny / Wojew6dzka Biblioteka Publiczna f w Rzeszowie; Wojew6dzki Dom Kultury ; w Rzeszowie; red. nacz. Zdzislaw Darai. - R. 1, nr Rzeszbw, cm 24. INSTALOWIEC: pismo zalogi Przedsiebiorstwa Instalacji Przemyslowych,,Instal" / red. Julian Woiniak. - R. 4, nr Rzeszijw, cm Mies. Od nr 5 podt. Pismo zal6g: Przedsiqbiorstwa Instalacji Przemyslowych,,Instal" Rzesz6w i Przedsiqbiorstwa Produkcji i Montaiu Urzqdzed Elektrycznych,,Elektromontai" Rzesz6w. 18. GWOZNICA: pismo Klubu Mlodych Pisarzy w Rzeszowie / [red. nacz. Kazimierz Wolny]. - R. 1, nr 1. - RzesiGw, cm Niereg. 19. HARCERZ Sanocki: wydanie specjalne / Komenda Hufca ZHP. - Sanok, INFORMACJE: oswiata i wychowanie / Tymczasowy Zarzqd Regionu Podkarpacie. - [R. 3?], nr [1]/15. - Krosno, cm Zmiana tyt. na,,konspekt9'. 25. JASK~LKA: Magazyn Festiwalowy, Rzesz6w lipiec189 / red. J6zef Ambrozowicz. - Rzesz6w: Komitet Organizacyjny VIII Swiatowego Festiwalu Polonijnych Zespol6w Folklorystycznych Rzesz6w189, cm Jednodnibwka. - Motto na okl.: Serce zaf Serce 26. KONSPEKT / nieregularnik KO Zakladowej Pracownik6w OSwiaty i chowania NSZZ,,SolidarnoSC". - [R. 4? nr 1/[16]: grudzieri. - Krosno, cm Poprzedni tyt.:,,infornlacjew

18 27. KRONIKA Diecezji Przemyskiej OE I Kuria Biskupia. - [R PrzemySl, 1989 MPGKiM w Eancucie, Spdldzielni Inwalid6w,,ZgodaW i Odziezowo-Papierniczej Sp6ldzielni Pracy,,Przyjairi9' w Earicucie I red. nacz. Adam Kunysz. - R. 8 [wlasc Earicut, cm. 28. KRONIKA Diecezji Sandomiersko-Radomskiej: miesiqcznik poiwiqcony sprawom diecezji. - R Sandomierz, KLTRZER Jaroslawski: pismo Informacyjno-Publicystyczne: Jaroslaw-Lubacz6w- Przeworsk I red. Zdzislaw Paszyriski. - R. 1, nr Jaroslaw, Niereg. 30. LABIRYNT. biuletyn Tarnobrzeskiego Komitetu Obywatelskiego,,SolidarnoSC" I red. Jadwiga ~arnowska, Maria T. KaraS, Michal Mycek. - [R. I.], nr Tarnobrzeg, cm 3 1. LOMBARD: przemyski informator kulturalny; red. Boguslawa Nasalska. - R. 7, nr Przemyil: Wojewddzki Dom Kultury, cm Mies. 32. LUDOWIEC I Biuletyn Informacyjny Wojewddzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie. - [R Rzesz6w, cm Do ui. wew. 33. MAJDAI~ZCZYZNA I pismo Gminnego Komitetu Obywatelskiego. - [R. 11, nr 1: grudzieri. - Majdan Krtilewski, cm 34. NAD Wislokq: pismo Miejskiego Komitetu SD [Stronnictwa Demokratycznego]. - R Mielec, cm 35. NASZ Glos: gazeta miedzyzakladowa EaiZcuckiej Fabryki hub, EZPS,,PolmosW, 0 0 Znany nr 4 z 3 1 VIII. Przestalo sig ukazywa NIWA: pismo Komitetu Obywatelskiego,,S" Ziemi Kolbuszowskiej I red. Stanislaw Gorzelany, Miroslaw Kaczmarczyk, Zbigniew Lenart. - [R. 11, nr Kolbuszowa, cm Niereg. 37. NONPAREL: kwartalnik Rzeszowskich Zaklad6w Graficznych I pod red. Wlodzimierza Wala. - R. 3, nr Rzeszbw, cm 38. NOWINY dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Krosno, PrzemyS1, Rzeszdw, Tarnobrzeg I red. Henryk Paslawski. - [R. 411, nr Rzeszdw, cm Mutacje: Pon., piqtek, sob. - Wyd. 1. Wt., Srody, czw. - Wyd. 1, Wyd. 1, 2. Od nr 28 - Wyd. 1; Wyd. 1,2; Wyd. 1,2,3. Brak Wyd. 1.3 i 1,2,3 w numerach: 50, 101, 188, 195. Wyd. 1, Wyd. 1,2 oraz Wyd. 1,2,3 lqcznie w numerach 187, 188, 195, 252 i 296. W Wyd. sobotnio-niedzielnym podtytul,,magazyn". Dodatek niesamoistny c~giy w numerach poniedzialkowych,,s tadion"., W wydaniach wtorkowych dodatek samoistny ciqgly,,widnokrqg9'. 39. NOWINY Balowe: jednodnidwka Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Oddzial w Rzeszowie. - [Rzeszbw, cm 40. NOWINY Horynieckie czyli co slychat na Biesiadzie: jednodnibwka X Biesiady Teatralnej Horyniec-Zdrbj'89: Konfrontacje Zespoldw Teatralnych Malych Form I

19

20

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewddzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Opisy

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Opisy

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15.

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15. Wykaz bibliotek i instytucji, gdzie można znaleźć naszą monografię pt. Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego : 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

W RZESZOWIE RZESZOWSZCZY ZNY

W RZESZOWIE RZESZOWSZCZY ZNY W RZESZOWIE B I B L I O G R A FIA RZESZOWSZCZY ZNY wo JEW~DZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY 11972 Wykonano w Oddziale,,ResovianaM WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASEAWSKA

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY Wykonano w Oddziale,,ResovianaV WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASEAWSKA Projekt okladki: Adolf Jakubowicz Redaktor techniczny:

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO

RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Re~ionalne j Wojewbdzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Rada Wydawnicza: Zdzisiaw Darai, Ewa Golebiowska,

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIE ****************************

PODZIĘKOWANIE **************************** PODZIĘKOWANIE **************************** W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZO KULTURALNEGO WIKLINA 2008 RUDNIK NAD SANEM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PATRONOM I SPONSOROM IMPREZY ZA

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR 1. Amatorskie badania regionalne / oprac. Franciszek Kotula. - Rzeszów : Muzeum w Rzeszowie, 1958. sygn. WypRz 2380 B, WypRz 6743 B 2. Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO, wykdnano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalne j W o jewbdzkie j Biblioteki Publiczne j w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalnej WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASLAWSKA Redaktor

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficmym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicmej w Rzeszowie Rada Wydawnicza:

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015 1. 21 wiek F 6 2. Abecadło 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Animal Planet 7. Aura 8. Auta (mies. dla dzieci) F 6 9. Auto Świat 10. Auto Motor i Sport 11. ialski Przegląd Akademicki 12. ialskopodlaski

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość Zał. nr 3 Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość miejsce dostawy INDEKS 1. AKANT 1429-9054 miesięcznik 1 2. AUDIO 1425-171X miesięcznik 1 F.ZMiS ul. Heweliusza 7 3. AURA 0137-3668 miesięcznik 3 F.11 ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W WARIANTY Wydają Autonomiczne Związki Zawodowe - Warszawa Rok 1985 nr 6 WARSZAWIANKA Solidarność - Warszawa Rok 1982 nr 10 WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE Pismo członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów A co wam śpiewać laleczki? ; Pojedziemy w cudny kraj : inscenizacja wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci / [wybór

Bardziej szczegółowo

Roczniki czasopism. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-(brak nr 1 ; 2), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

Roczniki czasopism. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-(brak nr 1 ; 2), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 ACTA GEOLOGICA POLONICA (kwart.) 1951, 1953, 1954, 1955(jest nr 4), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979,

Bardziej szczegółowo

VIII PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY

VIII PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY KOPKCh VIII PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2015/2016 VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza Patronat: Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki

Repetytorium z matematyki Repetytorium z matematyki (poziom podstawowy rozszerzony) materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach: Transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Objaśnienie skrótów

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu Państwa.. Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 203 Liczba. 2 Wiek 2 2. Abecadło 2 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio 6. Aura

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania 2006-2011 Roczniki niekompletne: 2006 br. nr 1, 2009 br.

Bardziej szczegółowo

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2013/2014 KOPKCh VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza Patronat: Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza Prezydent

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02

BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02 BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02 Publikacje wg klasyfikacji rzeczowej 13.03 - Zabytki BĘDZIE skansen? // Gość Niedzielny (Nasza Diecezja : Gliwice). - 2003, nr 23, s. 24 FOTOZAGADKA. - [Zdj.] //

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr 2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Liczba 1. 21 Wiek 1 8% 2. Abecadło 1 8% 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 202 Załącznik nr 2 Liczba. 3 Magazyn Szczęśliwej Nastolatki 8 2. 2 Wiek 3. Abecadło 3 4. Architektura-Murator 5. Atest

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość Wykaz prasy i czasopism Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 2 F. 3 ul. Głogowska 75 2 Aura 0137-3668 miesięcznik 2 3 Auto Świat 33071X tygodnik 1 4

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016 1. 21 wiek B 2. Abecadło B 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Apetyt B 7. Auto Świat 8. Auto Motor i Sport B 9. Bialski Przegląd Akademicki 10. Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki 11. Biblioteka w Szkole

Bardziej szczegółowo

12 n. W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z TURYSTYKA SPORT KULTURA EDUKACJA ZDROWOTNA / /

12 n. W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z TURYSTYKA SPORT KULTURA EDUKACJA ZDROWOTNA / / OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z 17 17 W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) 12 n TURYSTYKA KULTURA SPORT EDUKACJA ZDROWOTNA ~\ / / Opracowanie: Grażyna Ostro\, 1 ska, Jolanta Przybyła TURVS~ _ Styczeń 1. XIX

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron Książki 1. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG ( )

OSKAR KOLBERG ( ) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OSKAR KOLBERG (1814 1890) Literatura dostępna w zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r.

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. L.p. Organizacja 1. CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Centrum Charytatywne

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty.

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty. Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w roku L.p Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce imprezy Data Styczeń 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

TRESC ZESZYTU 1. Dokumenty opublikomane w zwirlzku ze bmierciq J6;efa 2. 0 pracach naukomych J6zefa Stdina. Stalina. I. ROZPRAWP 1. Maria Amigrodz ka, Walka o realizm m estetyce i krytyce literackiej kraju

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Sztuka. Rozrywki. Sport

Sztuka. Rozrywki. Sport Sztuka. Rozrywki. Sport 1. 20th Century = XX wiek = 20. století = 20. század / [text and picture research Violetta Farina ; Pol. text Paweł Cichawa]. - Warszawa : Solis - Andrzej Koper [etc.], cop. 2009.

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 55 w Poznaniu

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 55 w Poznaniu Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 55 w Poznaniu KLASA 1 Przedmiot Podręcznik/Zeszyt ćwiczeń/ Autor Wydawnictwo polski Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTW: KROŚNIEŃSKIEGO, PRZEMYSKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTW: KROŚNIEŃSKIEGO, PRZEMYSKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTW: KROŚNIEŃSKIEGO, PRZEMYSKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO I WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE Rocznik wydano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego

Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo