BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,"

Transkrypt

1

2 BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985

3 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Rada wydawnicza: Zdzistaw Dara2, Ewa Gotqbiowska, Iraida Grornek, Marian Terlecki 1 Opisy zebraly: Paulina Pastawska i Krystyna Szuba przy wsp6lpracy Wieslawy Kuchno O~racowala: PAUL~NA PASEAWSKA Redaktor techniczny: STANISEAW SIENKOWSKI Projekt okladki: ADOLF JAKUBOWICZ Wyd. I. Naklod egz. Format BS. ATk. wyd. $1, ank. druk. 11. Oddano do cvlladan1a w rnarcu 1084 r. Podplsmo do druku w lmvtetnlu 1886 r. Rzesmwskle Zaklady Graflczne. Rzeszbw, ul. Marchlewsklego 10 Zlrm M-3-38, Cena zt W,-

4 SPIS RZECZY Przedmowa. IX Wykaz, instytucji wydawniczychi ich skr6t6w. X V Wykaz czasopism wykorzystanych Wykaz watniejszyih 8icrit6w isymw bibliografii i ich skrbt6w. X boli stosowanych w bibliografii XVI I. ZAGADNIENIA OGOLNE 1. Bibliografie 2. Czasopisma Opracowania dotycace ca- Ldci regionu a) Zagadnienia og6lne.. b) Wsp6Zpraca miedzynarodowa..... C) Zwiqzki z Polonip.. scowosci Paozczeg6lne okregi i miej- 5. Bibliografie. Pamietniki. Wspomnienia SRODOWISKO GEOGRAFI- CZNE SPIS BIBLIOGRAFICZNY Mapy. Plany 2. Paleontologia 3. Geologia. Geofizyka. Geo- dezja. Geomorfologia Literatura ludowa (opraco-, 5. Hydrologia. Meteorologia. 20 wania 1 teksty) 6. Ro4linnoSC. Zwierqta. 3. Sztuka ludowa Ochrona przyrody i Bro- 4. Muzyka. Teniec. Stroje dow iska ludowe. a) Ro81i~dE. Zwierzqta Zwycza je. 0br&; ~ie: b) Ochrona przyrody i Brorzenia dowiska. 21 VT. ZAGADNIENIA GOSPODAR- 7. Geografia. Krajomawstwo. CZE Turystyka 1. Zagadnienia og6lne. Planoa) Geografia. Krajozna- wanie. Inwestycje. 45 WS~O Geografia gospedarcza.. 47 b) Turystyka Planowanie ~nestrzenne. Architektura. 4. Gleboznawstwo.... l8 IV. HISTORIA Opracowania og6lne. Zr6- &a. Numizmatyka.. Archeologin... Historia miejscowoid., Historia ruchu ludowego. Historia polityczna i spoleczno-gospodaraa do tokultl Historia polityczna i spohczno-gospodarcza Historia politycma i spolecmo-gospbdarcza Historia polityczna i spolecmo-gospodarcza I V. ETNOGRAFIA Zagadnienia og6lne..... ;III. LUDNOSC styka. Budownictwo

5 a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbastyka b) Budownictwo Przemvsl. Rzemioslo. Technika a) Zagadnienia og6lne. b) Historia techniki, przemyslu, rzemiosla i han- dlu.... C) Przemysl naftowy d) Siarka e) Gaz. f) ~utniciwo.... g) Przemysl budowy maszyn i metalowy h) Przemysl szklarski i) Przemvsl chemicznv.. 5 ~rzemysl motoryz&yjny k) Przemysl drzewny i me- blowy ) Przemysl energetyczny 1) Przemysl dziewiarski, wl6kienniczy i odzie- iowy m) Przemysl rolny i spoiywczy..... n) Inne galgzie przemyslu O) Przemysl drobny. SpbldzielczoSC pracy. Rze- mioslo..... VIII. 3. Partie polityczne. Organizacje spoleczne i dodzieiowe a) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza... b) Z jednoczone Stronni- ctwo Ludowe... tvczne..... C) Stronnictwo Demokra- d) Organizacje spo2ecwe e) Organizacje mlodzieiow e Praca. Zabezpieczenie spoleczne. Zwiqzki zawodowe. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenia spdeczne ~&sy. Rekreacja -.. b) Zagadnienia socjalne. C) Zwiazki zawodowe. Samorkqdy robotnicze. d) Pomoc spoleczna e) Czyny spdeczne.. 5. Patologia spoleczna.. 6. UroczystoSci. Obchody.. 1. Zagadnienia ogblne Radv narodowe 5. Gospodarstwo wiejskie 3. ~rokuratura. Sqdownictwo a) Rolnictwo Bezpieczefistwo publiczne. b) Hodowla. Weterynaria. C) Ogrodnictwo. Sadowni- IX. WOJSKO ctwo..... X. SEUZBA ZDROWIA. LECZd) RoSliny przemyslowe. e) LeSnictwo f) Eowiectwo. g) Pszczelarstwo... h) Gogpodarka rpbna.. 6. Handel. Sp6ldzielczoSC. Uslugi. Zywienie zbiorowe a) Handel. Sp6ldzielczoSC. b) Uslugi... C) Zywienie zbiorowe 7. Finanse Komunikacja. Transport. LqcznoSC a) Komunikacja. Transport b) EqcznodC Gospodarka wodna. Hydrotechnika Gospodarka komunalna. 11. Gospodarka mieszkaniowa 12. Pohrnictwo..... VII. ZAGADNIENIA SPOZXCZ- NE I POLI'IYCZNE 1. Zagadnienia og6lne 2. Problemy okresu kszt&to-' wania sig wladzy ludowej XI. NICTWO. HIGIENA.... KULTURA. NAUKA. OSWIA- T A 1. Zagadnienia og6lne oswiaty, szkolnictwa i wychowania Zagadnienia ogblne kul- tury. 3. Historia kulkry. i bswiat; 4. Towarzystwa regionalne. 5. Nauka. Plac6wki naukowe 6. Szkolnictwo wytsze i po- maturalne Szkolnictwo irednie, i podstawowe Szkolnictwo zawodowe.. 9. Szkolnictwo artystyczne 10. OSwiata doroslych Opieka nad dzieckieln i mlodzieiq Praca kulturalno-olwiatowa a) Zagadnienia og6lne. Imprezy. b) Domy kuliur;. ~iub$ : C) Amatorski ruch artystycmy.....

6 13. Muzealnictwo. Izby pamie- ci.zbiory Radio i telewizja Kultura fizyczna i sport. XII. WYKOZNAWSTWO Historia literatury i krytyka literacka. Zycie literackie Teksty XIV. SZTUKA 1. Historia sztukt Zabytki i ich ochrona Zagadnienia wsp61czesnej plastyki Teatr. Estrada a) Zagadnienia og6lne b) Recenzje..... c) Teatr lalek Muzyka., 5. FiIm. Kind 6. Fotografika..... XV. ZAGADNIENIA WYZNA- NIOW. ATEIZM.... KSI- I CZYTELNI- CTWO. BIBLIOTEKI. AB- xv~. 1. Zagadnienia ogblne.. 2. Drukarstwo. Ruch wyda- wniczy., Ksiegarstwo. 4. Biblioteki. ~zyteinib' : 5. Czasopiimiennictwo. Dziennikaratwo 6. Archiwa. Indeks autorski Indeks przedmiotowy Indeks autorbw f tytu~k kuk6; zwartych oraz tytui6w opracod zbiorowycb zamieszczonych w,,bibliografii"..... lea lea 102

7 Przedmowa,,BibEiografia wojew6dztw: ' krojnieitskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978" jest kontynuacjq dw6ch poprzednio wgdanych czesci ( i 1977) oraz,,bibliografii Rzeszowszczyzny".* W doborze i opracowaniu materiatdw zastosowano te same kryteria, co w tomuch poprzednich, poza normq dotyczqcq tytut6w czasopism i wydawnictw zbiorowych w opisach artykutdw z czasopism (PN-76lN ). Bibliografia woj. potudniowo-wschodnich za rok 1978 zawiera numerowanych jednostek bibliograficznych (w tym rbwniei pozycji tbiarowych). Zawiera r6wniet uzupehienia za rok Dotychczas Wojew6dzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie wydah nasttpujqce eelel blbliogaf ii regionalnej:,bibllografia Rze6wwszczyzny W". Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. Rzesz6w 1084.,,RSes~ows~C~yzna w prozle M-lecia ". Oprae. P. Paslawska. Rzapz6w 1966.,,Bibliografia Rzeszovfszczyzny ". Art. z czas. Oprae. P. Paslawska. Rzesz6w ,Bi6llografla Rzeszewszczyzny 1964". Oprae. P. Paslrwrka. Rzesz6w J3lbUografla Rzcssowszcsyzny 1W". Oprae. P. Paslawska. Rzesz6w 19'10.,,Blbliogtafia Rzeszowszczyzny 1908". Oprac. B. Kurawska. 2. Przywara. Rzesz6w 18'11., nblbllografla Rzeszowszczyzny 198'1". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1910.,,Btbltograila Rzeszowszczymy 1888". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1912.,,BtbUografia Rzeszowszczyzny 1988". Oprac. P. Pastawska. Rzesz6w 1873.,,Blbllograiia Rzeszowszczyzny 1870". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1976.,,BtbllogrUia Rzeszowazczyzny 1871". Oprac. P. Pas2awska. Rzeszow 1-Sf,,Bibliografia RZeSZOW~CZyZny 1812". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1980.,,BlbUografla wojew6dztw: kro4nlefiskieg0, przernyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskitgo 1 VI XI1 187(1". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1881.,,BibllogUta Rzeszowszczpny 1978". Oprac. P. Paslnwska. Rzesz6w 1848.Blbliografla wojew6dzt.w: krdnle6skleg0, przemyskiego, rzerzowskle~o 1 trrllobrzeskiego rpn.'. OprLc. P. PrSarwst.. Rzw6w 1984.

8 WYKAZ TYTUEOW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKROTOW * Acta Archael. carpath. - Ada Archaeolo- Domy Sp6tdz. - Domy Spt~ldzielcze, Wargica Carpat hica, Krak6w szawa Acta Med. TPN Przemydl. Rocz. Nauk Dz. Lzld. - Dziennik Ludowy Al, War- Med. - Acta Medica. Rocznik Nauk szawa R.Zedycznych. Towarzystwo Przyjaci6l Dz. Pol. - Dziennik Polski, Krak6w Nauk w PrzemySlu Ekspl. Kolei - Eksploatacja Kolei, War- Ann. UMCS Sect. C, Sect. E, Sect. B - szawa Annales Universitatis Mariae Curie- Ekspl. Masz. - Eksploatacja Maszyn, War- -Sklodowska Sectio B, Sectio C, Sec- szawa tio E, Sectio B, Lublin Expr. Wiecz. - Express Wieczorny, War- Archeion - Archeion, Warszawa szawa Arch. Miner. - Archiwum Mineralogiczne, Euhemer Euhemer, Warszawa Warszawa Fakty 78 - Fakty 78, Bydgoszcz Arch. Bibl. Muz. - Archiwa, Biblioteki Farm. Pol. - Farmacja Polska, Warszawa i Muzea KoScielne, Lublin Filatelista - Filatelista, Warszawa Argumenty - Argumenty, Warszawa Filipinka - Filipinka, Waszawa Aura - Aura, Warszawa Fol. Geogr. - Folia Geographica, Kra- Bibliotekarz - Bibliotekarz, Warszawa k6w Bkl. Gt. Komis. Bad. Zbrod. Hitler. - Fol. Hist. Artium - Folia Historiae Ar- Biuletyn Glownej Komisji Badania tium, Krak6w Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Fragm. Flor. - Fragmenta Floristica et Warszawa Geobotanica, Krakow Biul. Kult. - Biuletyn Kulturalny WDK Caz. Potud. - Gazeta Poludniowa, Krai WBP, Rzesz6w k6w Chtop. Droga - Chlopska Droga, War- Gaz. Praw. - Gazeta Prawnicza, Warszawa szawa Chowanna - Chowanna, Katowice Gtos Naucz. - Glos Nauczycielski, War- Chrohmy Przyr. - Chrofimy Przyrqd~ szawa Ojczystq, Krak6w Gtos Pr. - Glos Pracy, Warszawa Cfeptownictwo - Cieplownictwo, Ogrzew- Gosp. - Gospodarka Mi~sna, Warnictwo, Wentylacja, Warszawa szawa Czas - Czas, Gdafisk Gosp. Ryb. - Gospodarka Rybna, War- Czas. Geograf. - Czasopismo Geogra- szawa ficzne, Wroclaw Godcfniec - GoSciniec, Warszawa Czlow. i Srod. - Czlowiek i Srodowisko, Grom. Rol. Pol. - Gromada Rolnik Pol- Warszawa ski, Warszawa Liczba tytui6w przejrzanych w celu zebrania materialu bkbllobicficznego jest zll.cznle Wiqksza od podanych w tym spisie. Sporzqdzony wykaz uwzglqdnia wyqcznie czasopisma. w kt6rych znalezlono artykuiy zwiqzane tematynnie z woj. poiudniowo-wschodniml. X

9 Harcerstwo - Harcerstwo, Warszawa Hasto Ogrod. - Haslo Ogrodnicze, Warszawa Hwyz. Tech. - Horyzonty Techniki, Warszawa imt Swiatowid - Ilustrowany Magazyn Turystyczny Swiatowid, Warszawa itd - itd, Warszawa Kamena - Kamena, Lublin Kierunki - Kierunki, Warszawa Kob. i Zycie - Kobieta i Zycie, Warszawa. Konfrontacje - Konfrontacje, Rzesz6w Kontrasty - Kontrasty, Bialystok Ksiqgarz - Ksicgarz, Warszawa Kultura - Kultura, Warszawa Kult. i Ty - Kultura i Ty, Warszawa Kult. i Zucie - Kultura i Zycie, Warszawa Kur. Pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Archit. Urb. - Iiwartalnik Architektury i Urbanistyki, Warszawa Kwart. Geol. - Kwartalnik Geologiczny, Warszawa Kwmt. Hist. Kult. - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa Kwart. Hist. Prasy - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Warszawa Kwiaty - Kwiaty, Krak6w Las Pol. - Las Polski, Warszawa Lek. Wojs. - Lekarz Wojskowy, Warszawa ' Literatura - Literatura, Warszawa Lit. Lud. - Literatura Ludowa, Warszawa tow. Pol. - Eowiec Polski, Warszawa Mag. Kult. - Magazyn Kulturalny, Krak6w Mag. Pol. - Magazyn Polski, Warszawa Mag. Rodz. - Magazyn Rodzinny, Warszawa Masz. Ciqg. Rol. - Maszyny i Ciqgniki Rolnicze, Warszawa Mater. Pr. Anttop. - Materaly i Prace Antropologiczne, Wrochw Mat. Muz. Bud. Lud. - Materialy Muzeum Budownictwa w Sanoku, Sanok Mater. Ogniotr. - Materialy Ogniotrwale, Katowice Med. Wet. Medycyna Weterynaryjna, Warszawa Miasto - Miasto, Warszawa Mies. Lit. - Miesiccznik Literacki, Warszawa Miner. Pol. - Mineralogia Polonica, Warszawa Mtody Rol. - Mlody Rolnik, Warszawa Monit. Pol. - Monitor Polski Motor - Motor, Warszawa Mototyzacja - Motoryzacja, Warszawa Motywy - Motywy, Warszawa M6wiq Wieki - Mowiq Wieki, Warszawa Nadodrze - Nadodrze, Zielona G6ra Nafta - Nafta, Katowice Nauka Pol. - Nauka Polska, Wroclaw Normalizac ja - Normalizacja, Warszawa Nowa Wieb - Nowa WieS, Warszawa Nowe Ksiqf. - Nowe Ksiqiki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa Nowiny - Nowiny Wyd. A, AB, Rzesz6w Ocltt. Robl. - Ochrona, Roslin, Warszawa Ochr. Zabyt. - Ochrona Zabytkbw, Warszawa Opole - Opole, Opole OTQ. i Kier. - Organizacja i Kierowanie, Warszawa Org. Met. - Organizacja. Metody. Technika, Warszawa Obw. Dotos. - OSwiata Doroslych, Warszawa Obw i Wychow. ABC, D - Ohwiata i Wychowanie Wersja ABC, D, Warszawa Palestra - Palestra, Warszawa Panorama - Panorama, Katowice Panor. Pol. - Panorama Polska. Nasza 0 jczyzna, Warszawa Panor. P6b. - Panorama Pbfnocy, 01- sztyn Petspektywy - Perspektywy, Warszawa Plon - Plon, Warszawa Ptomienie - Plomienie, Warszawa Pneum. Pol. - Pneumonologia Polska, Warszawa Podkarpacie - Podkarpacie, Krosno Poezja - Poezja, Warszawa Pol. Music. - Polish Music-Polnische Mhsik, Warszawa Pol. Persp. - Polish Perspectives, Warszawa Politechnik - Politechnik, Warszawa Polityka - Polityka, Warszawa Polska - Polska, Warszawa Pol. Szt. Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wroclaw '

10 Pomtary - Pomiary, Automatyka, Kontrola, Warszawa Poznaj Sw6j Kraj - Poznaj Sw6j Kraj, Warszawa Pr. Inst. Sad. Ser. A. - Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Skierniewice Pr. Med. TN - Prace Medyczne Towarzystwa Naukowego, Rzesz6w Pr. Nauk. Inst. Ochr. Ro91. - Prace Na- - ukowe Instytutu Ochrony Roglin, Poznafi Pr. Nauk. US. Fotointerp. w Geogr. - Prace Naukowe Uniwersytetu Slqskiego, Fotointerpretacja w Geografii, Katowice Pr. Stud. Inst. Geogr. - Prace i Studia Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego Klimatologia, Warszawa Prasa Pol. - Prasa Polska, Warszawa Prapo i Zycie - Prawo i Zycie, Warszawa Probl. Alkoh. - Problemy Alkoholizmu, Warszawa Probl. Ekon. - Problemy Ekonomiczne, Krak6w Probl. Praworz. - Problemy PraworzqdnoSci, Warszawa Probl. Szk. Nauk Med. - Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych, War- szawa Probl. Zagosp. Ziem. G6rs. - Problemy Zagospodarowania Ziem Ghskich, Krak6w Problemy - Problemy, Warszawa profile' - Profile, Rzeszbw Prometej - Prornetej, Rzesz6w Prz. Hist. - Przeglqd Historyczny, Warszawa Prz. Hist.-O~W. - Przeglqd ~istoryczno- -Ogwiatowy, Warszawa Prz. Hum. - Przeglqd Humanistyczny, Warszawa Prz. Komunik. - Przeglqd Komunikacy jny, Warszawa Prz. Ksiqg. - Przeglqd Ksiegarski i Wydawniczy, Warszawa Prz. Lek. - Przeglqd Lekarski, Warszawa Prz. Mech. - Przeglqd Mechaniczny, Warszawa Prz. Mlecz. - Przeglqd Mleczarski, Warszawa Prz. 0Sw.-Wychow. - Przeglqd OSwia- towo-wychowawczy, Instytut Ksztalcenia Nauczycieli i Badafi OSwiatowych w Krakowie, Krak6w Prz. Pap. - Przeglqd Papierniczy, Mdi Prz. Poi. - Przeglqd Pokarniczy, Warszawa Prz. Sport. - Przeglqd Sportowy, Warszawa Prz. Tech. - Przeglqd Techniczny. Innowacje, Warszawa Prz Przeglqd Zoologiczny, Wroclaw Przekr6j - Przekr6j, Krakbw Przem. Drzew. - Przemysl Drzewny, Warszawa Przem. Ferm. - Przemysl Fermentacyjny, Warszawa Przemiany - Przemiany, Kielce Przeszt. Demogr. Pol. - PrzeszloSC Demograficzna Polski, Warszawa Przyjaifi - Przyjain, Warszawa Przyr. Pol. - Przyroda Polska, War- szawa Rada Nar. Gosp. - Rada Narodowa. Gospodarka. Administracja, Warszawa Razem - Razem, Warszawa Regiony - Regiony, Warszawa Rocz. Komis. Historycznolit. - Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, Wroclaw Rocz. Muz. Rol. - Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, Warszawa Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Filol. Pol. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzesz6w, Filologia Polska Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Fiz. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzesz6w, Fizyka - Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Hist. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzesz6w,.Historia Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Nauki Pedag. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSF Rzesz6w1 Nauki Pedagogiczne Rocz. Pol. Tow. Geol. - Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krak6w

11 kz. Swigtokrz. - Rocznik Swigtokrzyski. Prace Humanistyczne Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Warszawa Rocz. Tow. Lit. Mickiewicza - Rocznik Towarzystwa Literackiego irn. Adama Mickiewicza, Warszawa Rocz. Bibliot. - Roczniki Biblioteczne, Wroclaw Rocz. Dziej. Ruchu Lud. - Roczniki Dziej6w Ruchu Ludowego, Warszawa Rocz. Dziej. Spot. Gosp. - Roczniki Dziej6w Spobcznych i Gospodarczych, Warszawa Rocz. Glebozn. - Roczniki Gleboznawcze, Warszawa Rocz. Hist. - Roczniki Historyczne, Warszawa - Poznad Rocz. Nauk. AGH. Sozol. - Roczniki Naukowe AGH, Sozologia, Krak6w Rocz. Nauk. Rol. - Roczniki Nauk Rolniczych. Seria E, Ochrona Roilin, Seria B, Zootechniczna, Warszawa Rocz. Przemyski. - Rocznik Przemyski, PrzemySl Rocz. Woj. Rzesz. - Rocznik Wojewodztwa Rzeszowskiego, Rzesz6w Rozpr. Dziej. Odw. - Rozprawy z Dziej6w OBwiaty, Wroclaw Rozpr. Kom. Jgz. LTN - Rozprawy KOmisji Jqzykowej, Udzkie Towarzystwo Naukowe, Mdz Rozpr. Kom. Jgz. Wr. TN - Rozprawy Komis ji Jqzykowej, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe. Wrodaw Rozpr. P. Rzesz. P7. - Instytutu Bud. - Rozprawy Politech. Rzeszowskiej. Prace Instytutu Budownictwa, Rzesz6w Ruch Lit. - Ruch Literacki, Krak6w Ruch Muzycz. - Ruch Muzyczy, Warszawa Ruch Pedag. - Ruch Pedagogiczny, Warszawa Rynek Usiugi - Rynek Uslugi, Warszawa Rynki Zap. - Rynki Zagraniczne, Warszawa Sod Nowocz. - Sad Nowoczesny, Warszawa Scena - Scena, Warszawa Siarka - Siarka, Tanobrzeg Skrzydl. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszawa St. Powsz. - Slowo Powszechne B, Warszawa St&. Zdr. - Sluiba Zdrowia, Warszawa St&. Rol. - Sluiba Rolna. Warszawa Spmt - Sport, Katowice Sportowiec - Sportowiec, Warszawa Spraw. Archeol. - Sprawozdanie Archeo- Iogiczne, Krak6w Stadion - Stadion Dod. do,,nowin", Rzesz6w StoEica - Stolica, Warszawa Stud. Demogr. - Studia Demograficzne, Warszawa Stud. Hist. - Studia Historyczne, Krakbw Stud. Hist. Slavogerm. - Studia Historica Slavo-Germanica, Poznad Stud. o Ksiqi. - Studia o Ksiafce, Wroclaw Stud. Teol. Hist. S1. Opol. - Studia Teologiczno-Histor y czne Slqska Opolskiego, Opole Stud. Theol. Wars. - Studia Theologica Varsaviensia, Warszawa ~tud.~zr6dtom. - Studia Zr6dloznawcze, Warszawa Student - Student, Krak6w Sugestie - Sugestie, Warszawa Szk. Zawod. - Szkola Zawodowa, Warszawa Szpilki - Szpilki, Warszawa Szpit. Pol. - Szpitalnictwo Polskie, Warszawa Sztand. Mlod. - Sztandar Mlodych Al, Warszawa Sztuka - Sztuka, Warszawa Tech i Post. - Technika i Postw, Warszawa Tech. Motoryz. - Technika Motoryzacyjna, Warszawa Technol. Ksztalc. - Technologia Ksztalcenia w Wyiszych Szkolach Tech- nicznych, Krak6w Teka Komis. Urban. f Archit. - Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Krak6w Teki Arch. - Teki Archiwalne, Warszawa Tryb. Ludu - Trybuna Ludu AAA, Warszawa Tryb. Samorz. Rob. - Trybuna Samoradu Robotniczego, Warszawa

12 Twbrczd~! - Tw6rczosC, darszawa Tyg. Demokr. - Tygodnik Demokratyczny, Warszawa Tyg. Kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa Tyg. Powsz. - Tygodnik Powszechny, Krak6w TydzieR - Tydzieli, Poznah WTK - WTK, Tygodnik Katolik6w, Warszawa Walka Mtod. - Walka Mlodych, Warszawa Warm. i Mazury - Warmia i Mazury, Olsztyn Wiad. Graf. - WiadomoSci Graficzne, Warszawa Wiad. Hist. - WiadomoSci Historyczne, Warszawa Widnokregi - Widnokrggi, Warszawa Wierchy - Wierchy, Krak6w Wief Wsp6lcz. - WieO Wsp6lczesna, Warszawa WieSci - WieOci, Krak6w Wojs. Prz. Hist. - Wojskowy Przeglqd Historyczny, Warszawa Wych. Obyw. - Wychowanie Obywatelskie, Warszawa Z Otcht. Wiekbw - Z Otchlani Wiek6w, Wroclaw Z Pola Walki - Z Pola Walki, Warszawa Za Wol. Lud - Za WolnolC i Lud, Warszawa Zag. Ekon. Rol. - Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa Zar. Sl. - Zaranie Slqskie, Katowice Zarzqdzanie - Zarzqdzanie, Warszawa Zdr. Pub. - Zdrowie Publiczne, Warszawa Zesz. Nauk. AGH Geol. - Zeszyty Naukowe AGH. Geologia, Ktak6w Zesa. Nauk. AGH G6r. - Zeszyty Naukowe AGH. G6rnictw0, Krak6w Zesz. dauk. AE Krak. - Zeszyty Idauk6- we. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krak6w Zesz. Nauk. AR Krak. Melior. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Melioracja, Krak6w Zesz. Nauk. AR Krak. Rozpr. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Rozprawy, Krak6w Zesz. Nauk. ASW - Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnerznych, Warszawa Zesz. Nauk. P. Swiqtokrz. - Zeszyty Naukowe Politechniki Swiqtokrzyskiej. Nauki Spoleczno-Ekonomiczlle, Kielce. Zesz. Nauk. UJ Pr. Jqzykozn. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellohskiego. Prace Jqzykoznawcze, Warszawa Ziel. Sztand. - Zielony Sztandar, Warszawa Ziemia - Ziemia, Warszawa Znak - Znak, Krak6w Zwierciadto - Zwierciadlo, Warszawa Zol. Ludu - Zolnierz Ludu, Wroclaw Zol. Pol. - Zolnierz Polski, Warszawa Zot. Pol. Ludowej - Zolnierz Polski Ludowej, Bydgoszcz Zot. Wol. - Zolnierz WolnoSci, War- szawa Zycie Gosp. - Zycie Gospodarcze, Warszawa Zycie i Nowocz. - Zycie i NowoczesnoSC. Dod. do,,zycia Warszawy", War szawa Zycie Lit. Zycie Literackie, Krak6w Zycie Part. - Zycie Partii, Warszawa Zycie Przemys. - Zycie Przemyskie, PrzemySl Zycie Warsz. - Zycie Warszawy A, Warszawa

13 ,ArkadyW - Wydawnictwo,,ArkadySa -,,Aurigaa' -,,Aurigam Oficyna Wydawnicza,,CzzytelnW - Sp6ldzielnia Wydawnicza,,Czytelnikm Inst. Wydawn. CRZZ - Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Zwiqzkbw Zawodowych,,Interpress" - Wydawnictwo,,Interpress" Jskry" - Pafistwowe Wydawnictwo,,Iskryaa KAW - Krajowa Agencja i Wiedza" - Sp6ldzielnia Wydawnicza,,Ksiqika i Wiedza" Lud. Spbldz. Wydawnicza - Ludowa Sp6Mzielnia Wydawnicza MAW - Mlodzietowa Agencja Wydawnicza,,Nasza Ksiaarnia" - Instytut Wydawniczy,,Nasza Ks*arniaY' Pafist. Inst. Wydawniczy - Panstwowy Instytut Wydawniczy Pahst. Przedsieb. Wydaw. Kartograficznych - Pahstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograiicznych Pafrst. Wydaw. Ekonomiczne - Paiistwowe Wydawnictwa Ekonomiczne Pafist. Wydaw. Naukowe - Pafistwowe Wydawnictwo Naukowe mt. Wydaw. Rol. i LeSne - Pafistwowe Wydawnictwo Rolniczc i Le%ne Pol. Wydaw. Muzyczne - Polskie Wydawnictwo Muzyczne,,Sport i Turystyka" - Wydawnictwo,,Sport i Turystyka",,Slqsk" - Wydawnictwo,,Slqskn S1. Inst. Naukowy - Slqski Instytut Naukowy Warsz.,,Wenam - Warszawska,,Wenan,,Wiedza Powszechna" - Pafistwowe Wydawnictwo,,Wiedza Powszechna" Wydaw. Artyst. Filmowe - Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Wydaw. Literackie - Wydawnictwo Literackie Wydaw. Lubelskie - Wydawnictwo Lubelskie Wydaw. Mdzkie - Wydawnictwo L6dzkie Wydaw. Min. Obrony Narodowej - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Wydaw. Poznaiiskie - Wydawnictwo Poznafiskie Wydaw. Radia i Telew. - Wydawnictwa Radia i Telewizji Wydaw.,,WatraU - Wydawnictwo,,Wa- tra" Wydaw-a Szkol. i Pedag. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Zakl. Nar. im. Ossolfiskich - Zaklad Narodowy im. Ossolihskich

14 WYKAZ WAZNIEJSZYCH SKR6T6W I SYMBOL1 ZASTOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII A. - Annales KiZPS - Kopalnie i Zakiady Przetw6r AK - Armia Krajowa cze Siarki Aut. autor KKMP - Korespondencyjny Klub Mlo BCh - Bataliony Chlopskie dych Pisarzy B. Rz. Bibliografia Rzeszowszczyzny KM - Komitet Miejski barw. - barwna KM-G - Komitet Miejsko-Gminny bezbarw. - bezbarwna KPP - Komunistyczna Partia Polski bibliogr. - bibliograiia KSR - Komisje Samorzqdu Robd biogr. - biografia COP - Centralny OkrG Przernyslowy Cz. - cz&c DKF - Dyskusyjny Klub Filmowy DZOS - Debickie Zaklady Opon Samochodowych Dod. ilustr. - Dodatek ilustrowany Dwumies. - dwumiesiwznik Dwutyg. - dwutygodnik Dzien. - dziennik err. errata FJN - F'ront Jednogci Narodu niczego KW Komitet Wojew6dzki KZ - Komitet Zakladowy k. ntb. kart nieliczbowych k. tyt. - karta tytulowa Krak. - Krak6w Kwart. - Kwartalnik Kom. red. - Komitet redakcyjny LHS - Linia Hutniczo-Siarkowa LO - Liceurn Og6lnokszta~cqce LOK - Liga Obrony Kraju LZS - Ludowy Zesp6l Sportowy FSZMP - Federacja Socjalistychych MBL - Muzeum Budownictwa Lud Zwi~zk6w Mlodziefy Polskiej fasc. - fasciculus tot. - fotografie fragm. - fragment GOK - Gminny OSrodek Kultury wego MDK Miejski Dom Kulturly Mies. rniesiccznik MRN - Mfejska Rada Narodowa NK - Naczelny Komitet GOPR - G6rskie Ochotnicze Pogotowie NOT - ~aczelna Organizacja Tech Ratunkowe GRN Gromadzka Rada Narodowa GUS Gl6wny Urzqd Statystyczny i in. - i inni il. - ilustrowal(a), ilustracje im. - imienia Inst. Ekon Roln. - Instytut Ekonomiki Rolne j KC - Komitet Centralny KG - Komitet Gminny KGW - Kdo Gospodyfi Wiejskich XVI niana na odwr. - na odwrocie Nekr. - nekrolog NFOZ - Narodowy Fundusz Ochro Zdrowia niereg. - nieregularnie nlb. - nieliczbowane no - numero nr - numer Odp. - odpowiedz Oddziel. - oddzielnie

15 OHP - Ochotnicze Hufce Praw &l. - okladka OOP - Oddzialowa Organizacja Partyjna oprac. - opracowal(a) oprac. graf. - opracowanie graficzne ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskie j OSP - Ochotnicza Strat Poiarna p. - pars PCK - Polski Czerwony Krzyt PDK - Powiatowy Dom Kultury [ PGR - Pafistwowe Gospodarstwa Rolne f ' d PKP - Polskie Koleje Pahstwowe PKS - Pafistwowa Komunikacja Samochodowa POM - Pafistwowy OSrodek Maszynowy POP - Podstawowa Organizacja Partyjm PRN - Powiatowa Rada Narodowa. PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne ' PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieiowych PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyeno-Krajoznawcze PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZU - Palistwowy Zaklad Ubezpieczefi PL - plany pocz. - poczqtek podl. - podluine. polem. - polemika popr. - poprawione portr. - portrety pow. - powiat powiel. - powielony poz. - pozycja - Pozn. - PoznaA praca k.0. - praca kulturalno-oswiatowa pnedm. - przedmowa przel. - przelotyl pnepr. - pnepracowane pt. - pod tytulem 6 R. - rok Rec. - recenzja k. Red. - redaktor Ref. - referent.;, Rep. - reportat(e) I - BibllogrPfl. d R&. - Resume Rez. - Rezjurne Ref. - retyseria RSP - Rolnicze Sp6ldzielnie Produkcyjne Rozm. - rozmawial(a) rozsz. - rozszerzone rys. - rysunki Rzesz. - Rzesz6w Ezesz. Zakt Graficzne - Rzeszowskie Zaklady Graficzne s. - na stronach Sam. - samorz~dy SD - Stronnictwo Demokratycqne SFA - Sanocka Fabryka Autobus6w SFBSiL - Spoleczny Fundusz Budowy Szk61 i Internat6w SL - Stronnictwo Ludowe SN - Studium Nauczycielskie Sod. - Sodierianije Streszcz. - streszczenie ss. - suma stron SKR - Sp6ldzielnie K6lek Rolniczych Sum. - Summary SZSP - Socjalistyczny Zwiqzek Student6w Polskich TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kul- ' tury Fizycznej TKKS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej TPN - Towarzystwo Przyjaci61 Nauk TPPR - Towarzystwo Przyjahi Polsko-Radzieckiej TRZZ - Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich TWP - Tswarzystwo Wiedzy Powszechne j t. - tom tab. - tabele tabl. - tablice tlurn. - tlumaczyl(a) tyg. - tygodnik UMCS - Uniwercytet im Marii Curie- -Sklodowskiej Uzup. - uzupelnienie vol. - volumen w. - wiersz w obwol. - w obwolucie WBP - Wojew6dzka Biblioteka Publiczna WDK - Wojew6dzki Dorn Kultury WK - Wojew6dzki Komitet XVII

16 wkzz - Wojeddzka Komisja Zwiw- ' k6w Zawodowych WRN - Wojew6dzka Rada Narodowa WRZZ - Wojew6dzka Rada Zwiwk6w Zawodowych WSI - Wytsza Szkola Wnierska WSK - Wytw6mia Sprzetu Komunikacyjnego WSP - Wyzsza Szkola Pedagogiczna WUCh - Wytw6rnia Uriqdzefi Chlodniczych wlasc. - wlabciwie Wr. - Wroclaw woj. - wojew6dztwo Wwa - Warszawa Wyd. - wydanie wykr. - wykresy wypow. - wypowiedzi z. - zeszyt ZBoWiD - Zwiqzek Bojownik6w Q Wolno4C i Demokracjg ZG - Zarz%d G16wny ZHP Zwiqzek Harcerstwa Polskiego ZMP - Zwi-ek Mlodzieky Polskiej ZMS - Zwiqzek Mlodzieiy Socjalistycz ZWM - Zwipek Walki Mlodych ZPP - Zwimk Prawnik6w Polskich. ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Lu- dowe ZSMP - Zwiqzek Socjalistycvlej Mlodzieiy Polskiej ZTS - Zaklady Tworzyw Sztucznych ZWM - Zwiqzek Walki Wdych zob. - zobacz Zsf. - Zusammenfassung * - oddziela poszczeg6lne opisy w p zycji zbiorowej 0 - oznacza opis przejety z inneg Zr6dla bez autopsji

17 ZA 1 ADNIE I. BIBLIOGRAFI :E. T., KOWALSKI T.: ;an 'badon ud okresem okupacji hitlerowskiej w Polsce pdudniowo-wschodniej = poz,, 838 BURZYNSKA J.: Publikacje zwiaza-? ne z wojewbdztwem przemyskim wydaw latach = poz i7 E 1. KONIECZNY ZDZISEAW. MOTY- 'ERZY: Materialy f & dziej6w Przemylla ( ). - pzemyll Ref. BUDZIRSKI ZDZISLAW. Stud. Hist. pmn PASLAWSKA PAULINA: Problemy rzeszowskiej kultury w prasie. Biblioqafia w wyborze. 1 VI VI VII XI I VI m. BCI. Kult nr 1 s ; nr2 S. 8248; tw 3 S Dotyczy wojew6dztwa. POECWIARTEK J.: Aleksander Cze- %jaw Codello - utalentowany historyk rzeszowski.... Bibliografia prac = poz. m. Bibliografia zob. tez poz CZASOQISMA, 3. ACTA Medica. Rocznik Nauk Medjcznych. Towarzystwo Przyjacibl Nauk W Przemyilu. Societas Scientiarum ac bitterarum Premisliensis. Sekcja Nauk :*dycznych. Red. Stanislaw Sobocki. - :hemys1 8' [R.] 2: BIULETYN lnformacyjny sesji Wojew6dzkiej Rady, Narodowej w Rzeszowie = poz BIULETYN Kulturalny. Wojew6dzki Dom Kultury. Wojew6dzka Biblioteka Publiczna. Kwartalnik. - Rzesz6w So [R. 21: 1978 nr 1: styczeb-marzec; nr 2: kwiecie~i-czerwiec; nr 3: lipiec-wrzesien. w IV kwartale nie ukazal sig. Pocz. pt. Wuletyn Kulturalny. Wojewddzki Dom Kultury zob.,,blbhograjla WO~. k~ohl&- skiego, przemysklego, rzeszowsklego L VtnObrzesklego 1975n876" - poz. 6. W roku 1971 nie ukazywd sig. 5. DWUKROPEK. Jednodni6wka Studentbw Rzeszowa. Socjalistycmy Zwiazek Student6w Polskich. - Rzksz6w 4O 1978 Rzesz. Zakl. Graficzne. [nr 11: ma]; [nr 21: liitopad. 6. DZIENNIK Urzcdowy Wojewbdzkiej Rady Narodowej w Kro4nie. [Niereg.]. - Krosno 4O [R. 41: 1978 nr DZIENNIK Urzcdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Przemyilu. [Niereg.]. - Przemyil 4' [R. 41: 1978 nr DZIENNIK Urzcdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. [Niereg.]. - Rzesz6w 4' [R. 291: 1978 nr DZIENNIK Urzcdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu.

18 [Niereg.]. - Tarnobrzeg 4' [R. 41: 1978 nr Skorowidz alfabetyczny za rok GAZETA Budowlanych. Tygodnik Samorzgd6w Robotniczych Rzeszowskich Przedsiebiorstw Budowlanych. - Rzesz6w 2' R. 3: 1978 nr GAZETA Sanocka. Autosan. Pismo Samorzqdu Robotniczego Sanockiej Fabryki Autobus6w w Sanoku. [Dwutyg.] - Sanok 2' R. 5: 1978 nr GAZETA Ustrzycka. Jednodni6wka Urzedu Miasta i Gminy IX 1978 r. - Ustrzyki Dolne 1978 Rzesz. Zakl. Graficzne 4O. 13. GEOS Zalogi. Organ Samorzqdu Robotniczego WSK,,PZL-Mielec". [Niereg.] - Mielec 2' [R. 281: 1978 nr KONFRONTAC JE. ~[Mies.] Red. J6zef Ambrozowicz. - Rzesz6w 4' [R. 91: 1978 nr KRONIKA Diecezji Przemyskiej. Organ Urzedowy Diecezji Przemyskiej. [Dwumies.] - PrzemySl 16' R. 64: 1978 Z MATERIALY i Studia Muzealne = poz MATERIAEY Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. [Rocz.] Red. Jerzy Czajkowski. - Sanok 4' [R 141: 1978 nr NONPAREL. Jednodni6wka Rzeszowskich Zaklad6w Graficznych. - Rzesz6w 1978 Rzesz. Zakl. Graficzne 2O [nr 11: maj 18. NOWE Tempo. Gazeta Samorzqdu Robotniczego Zaklad6w Metalowych im. T. Dgbala. [Dwutyg.] - Nowa Deba 2' [R. 51: 1978 nr NOWINY. Dziennik Polskiej Z jednoczone j Partii Robotniczej. Krosno. PrzemyL Rzesz6w. Tarnobrzeg. Wyd. A. - Rzesz6w 2' [R. 301: 1978 nr W wydaniu sobotnio-niedzielnym,,magszynw. Mutacje A, AB. 20. PODKARPACIE. Tygodnik spoleczno-polityczny. - Krosno 2' [R. 91: 1978 nr PRACE Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. WydziP Nauk Humanistycznych i Spolecznych Komisja Nauk Spolecznych. Red. Stanislaw Cieniawa. - Rzesz6w 8' R. 12: 1978 nr 12. Seria I. 22. PRACE Medyczne. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Red. Ryszard Palczak. - Rzesz6w 8' 1978 nr 518. Seria I1 Na okl r. 23. PRACE Techniczne Budownictwa i In2ynierii Srodowiska. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzial Nauk Technicznych. Red. Michal Galda. - Rzeszbw 8' 1978 nr 5 Seria PROFILE. Rzeszowski miesiecmik spoleczno-kulturalny. Red. Zbigniew Domino. - Rzesz6w 4' [R. 131: 1978 nr PROMETEJ. Magazyn Mlodzie-. iowy. Miesiecznik Federacji Socjalistycznych Zwi~pk6w Mlodzieiy Polskiej. Red, Wojciech Furman. - Rzeszbw 2' IR 91: 1978 nr [I-121 styczefi-grudziell. 26. ROCZNIK Naukowo-Dydaktyc Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszo Przewodn. kom. red. Daniel Markows Z. 1/36. Filologia Germafiska. Red. Krystyna Toby-Tereszyllska. - Rzesz6w 8" ROCZNIK Naukowo-Dydaktycmy, Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie, Przewodn kom. red. Daniel Markowski, Z Filologia Polska. Dydaktyka L teratury i Jezyka Polskiego. Red. Henr Kurczab. - Rzesz6w 8' ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie Przewodn. kom. red. Daniel Markowski Z. 5/39. Fizyka. Red. Czeslaw Jankiewicz, - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Geszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Mar-

19 kowski. Z Historia. Red. J6zef P61- Owiartek. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Pnewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 5/35. Nauki pedagogiczne. Red. Tadeusz Lesiak. - Rzesz6w 8O R ROCZNIK Przemyski. Towarzystwo Przyjaci61 Nauk w PrzemySlu. Red. -nauk. Julian Olszak. - PrzemySl 8' T : ROCZNIK Wojew6dztwa Rzeszowskiego. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Red. nauk. Tadeusz Bieda. - Rzesz6w 8O R 9: ROZPRAWY. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Eukasiewicza. Red. Krystyna Eado.4. - Rzesz6w 8O fr. gl: 1978 [nr] Seria: Prace wlasne. Na OW. kolejno tyt.: PRACE Instytutu Mntematyki I Flzykl 1. - LAUDAlOSKf LU- DOMIR M.: Elementy stochastycznej dynarniki srybawca. PRACE Studlum Nauk Spolecznych 1. - PRACE Instytutu Budownictwa 1 Iritynieril Srodowiska 2. - PRACE Instytutu Elektrotechnlhl % 34. RZESZOWSKI Zelmer. Organ Samonqdu Robotniczego,,Redom-Zelmer" Zaklad6w Zmechanizowanego Spnetu Domowego im. A. Micala w Rzeszowie. 1Dwutyg.J - Rzesz6w 11: 1978 nr 1-25/26. Od nr 5 ukazuje slq co 10 dni. 35. SIARKA. Organ Konferencji Samcwzgdu Robotniczego Kopalfi i Zaklad6w Przetw6rczych Siarki im. M. Nowotki,,Siarkopol" w Tarnobrzegu. ri'yg.1 - Tarnobrzeg 2O [R. 161: 1978 nr SIARRA. Zeszyt Naukowo-Techniczny OSrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Siarkowego,,SiarkopolW w Machowie k. Tarnobrzega. Red. J6zef Warzybok. - Mach6w 4O IR. 71: 1978 Inr SOCJALISTYCZNE Tempo. Organ Samonqdu Robotniczego Huty,,Stalowa Wola". [Niereg.] - Stalowa Wola 2O [R 271: 1978 nr STADION. [Tyg.] - Rzeszbw 221: 1978 nr Dodatek nportowy,,nowin**. Ukezuje slq jednostr~cowo w ~goaledzlalkowych numerach. i 39. STANICA. Red. Zesp61 Reporter6w,,Swiata Mlodych" Leszek Adamski [i in.] - Ustrzyki Dolne 1978 Rzesz. Zakl Graficzne 4O nr 14: lipiec; nr 5--8: sierpiefi. Jednodni6wka Sztabu Operacji,,Bieszczady 40''. 40. SZKLANE Zaglebie. Organ Samorzqdu Robotniczego Krolniefiskich Hut Szkla. [Niereg.] - Krosno 2' [R. 41: 1978 nr TEMPO Mlodziefowe. Jednodni6wka ZW ZSMP Tarnobrzeg. Wrzesied Tarnobrzeg TRYBUNA Garnratu. Organ Samorzad6w Robotniczych ZTS,,Gamrat- -Erg", Podkarpackich Zaklad6w Rafineryjnych, ZPOW,,Pektowinm, Zak1ad6w Plyt Wi6rowych w JaSle. [Niereg.] - Jaslo 43: 1978 nr TYMCZASEM. Jednodni6wka Zespolu Szk61 Elektrynno-Mechanicznych im. I1 Armii WP w Rzeszowie. Listopadgrudziefi Rzesz6w O powiel. 44. WIADOMOSCI Fabryczne. Pismo Samorzqdu Robotniczego Wytw6rni Spnetu Komunikacyjnego,,PZL" w Rzeszowie. [3 x w miesiqcu]. - Rzesz6w 2O R. 27i 1978 nr ZYCIE Przemyskie. Tygodnik spoleczny. - PrzemySl 2' R. 12: 2978 nr 1-51/ OPRACOWAMA DOTYCZACE CAEO$CI REGIONU a) Zagadnienia og6lne 46. KRACHEROWA NINA: Podkarpacie. - Kresy polskie. Opole 1978 nr 3 s. 67, 24, il. 47. MISZCZAK JAN: Magia liczb - czyli wojew6dztwo [przemyskiel w statystyce. gycie Przemys nr 12 s. 1.

20 48. CIASTONIOWA ELZBIETA: Nasi pracujq najlepiej. Nowiny 1978 nr 261 s. 4, il. Rzeszowskie Przedsiebiorstwo Rob6t In2ynieryjnych na budowle cukrowni w wegierskiej Kabie. 49. CIASTONIOWA ELZBIETA, WISZ EDWARD: Wizyta zastcpcy przewodniczqcego Rady Ministr6w ZSRR Leonida Smirnowa w wojew6dztwie rzeszowskim. Nowiny 1978 nr 142 s GUBERNAT ADOLF: Rzeszowiacy w Iranie. Nowiny 1978 nr 252 s. 7, il. Dotyczy brygady budowlanych z rzeszowskiego..instalu". 51. JAROfi MIECZYSLAW: Wklad przemyskich kolejarzy w rozw6j wsp61- pracy Polski i ZSRR. Zycie Przemys nr 11 s KAZNOWSKI BOHDAN: KroSniedska mapa przyjaini. PrzyjaM 1978 nr 49 s , il. * (kr): KroSnienskie tradyc je przy jaini polsko-radzieckiej. Podkarpacie 1978 nr 24 s. 1, 3. Dotyczy wojew6dztwa. 53. LOKAJOWA HALINA: Imiona przyjaini. Nowiny 1978 nr 256 s. 3, il. Dotyczy kontakt6w mieszkafic6w Obwodu Lwowskiego z Przeworskiem, Sanoklem 1 Sen- 54. (mz): Podpisanie umowy o wsp61- pracy przygranicznych wojew6dztw. Delegacja KW KPS na Podkarpaciu. Nowiny 1978 nr 240 s Dotyczy woj. krdniehskiego i koszyckiego. 55. NYCZEK MIECZYSLAW: Wielki wiec przyjagni w PrzemySlu. Nowiny 1978 nr 161 s. 1-2, il. 56. (r.n.): Po bratersku i po sqsiedzku. Tryb. Ludu 1978 nr 115 s. 8. * PRZY- JAZR i wsp6lpraca. Zycie Przemys nr 28 s. 2. Wsp6lpraca woj. przemyskiego z obwodem lwowskim. 57. ROBOTOWSKI STEFAN: Za*Oszenie do Szabolcs-Szatmar. Dz. Ltd nr 19 s. 3. M. in. wsp6lpraca woj. rzsszawsklego z jednym z wojew6dztw wgglerskich. 58. SKRYBKA KOSMA, LOZI~SKI IWAN: W imic przyjaini i wsp6lpracy. Nowtny 1978 nr 251 s. 3. Wsp6lpraca obwodu lwowskiego z woj. krolniehskim, przemysklm i rzeszowskim. 59. SZAREK ROMAN: PrzyjaZn i braterstwo. Zycie Przemys nr 44 s. 2. Wsp6lpraca TPPR woj. przemysklego z okrggiem Iwowskim. W s p 6 l p r a c a mi~dzynarodowa zob: tei poz. 1090, 1143, GO. ALMANACH Polonii Red. Alina Laszkiewicz, Ewa Trzeciak. - Wwa 1978.,Interpress 8' ss. 368, il. tabl. - Towarzystwo LqcznoSci z Poloniq Zagranicznq. Z tre4ci: GRZYB JOZEF: Polskie ta6q i piesni w Rzeszowle. [IV Swiatowy Festiwal Polonijnych Zespol6w Folklorystycznychl. 61. KLUB Ziemi Rzeszowskiej w Chicago. Grom. Rol. Pol nr 77 s KOZIEROWSKA URSZULA, KO- CIK STANISLAW: Polska-Francja. Wiczi odlegle i bliskie. - Wwa 1978,,InterpressM 8O ss. 199, tabl. Z trelcl: Z Dublecka do Palals-Royal IPolsko-francuski malarz - Sylwester Dawid Mlrys z Dubieckal. 63. ROG HENRYK: Paryskie spotkania z Rzeszowem. Nowiny 1978 nr 148 s. 7. Zwiqzki Polonii 'francuskiej z woj. rze szowskim. 4. POSZCZEGOLNE OKRWI I MIEJSCOWO~CI A d a m 6 w k a, gmina, woj. przemyskie 64. (x), (ek): Adam6wka. Domaradz. Portrety gmin. Nowiny 1978 nr 74 s. 5.

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIERSKIEGO, wykdnano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalne j W o jewbdzkie j Biblioteki Publiczne j w

Bardziej szczegółowo

W RZESZOWIE RZESZOWSZCZY ZNY

W RZESZOWIE RZESZOWSZCZY ZNY W RZESZOWIE B I B L I O G R A FIA RZESZOWSZCZY ZNY wo JEW~DZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY 11972 Wykonano w Oddziale,,ResovianaM WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASEAWSKA

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZO WIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalnej WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASLAWSKA Redaktor

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PWBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZES%OWSZCZYZNY Wykonano w Oddziale,,ResovianaV WBP w Rzeszowie Opracowala: PAULINA PASEAWSKA Projekt okladki: Adolf Jakubowicz Redaktor techniczny:

Bardziej szczegółowo

RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO

RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO RZESZO W SKIEGO 1 TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Re~ionalne j Wojewbdzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Rada Wydawnicza: Zdzisiaw Darai, Ewa Golebiowska,

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewddzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Opisy

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

TRESC ZESZYTU 1. Dokumenty opublikomane w zwirlzku ze bmierciq J6;efa 2. 0 pracach naukomych J6zefa Stdina. Stalina. I. ROZPRAWP 1. Maria Amigrodz ka, Walka o realizm m estetyce i krytyce literackiej kraju

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Opisy

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR 1. Amatorskie badania regionalne / oprac. Franciszek Kotula. - Rzeszów : Muzeum w Rzeszowie, 1958. sygn. WypRz 2380 B, WypRz 6743 B 2. Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki

Repetytorium z matematyki Repetytorium z matematyki (poziom podstawowy rozszerzony) materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak - życie i dzieło

Janusz Korczak - życie i dzieło PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE FILIA W LUBARTOWIE Janusz Korczak - życie i dzieło Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Halina Soszka LUBARTÓW 2012

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: PRZEMY SKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO 1981 KROSNIENSKIEGO, Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji i Bibliografii Regionalnej Wojewbdzkiej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

Roczniki czasopism. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-(brak nr 1 ; 2), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

Roczniki czasopism. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-(brak nr 1 ; 2), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 ACTA GEOLOGICA POLONICA (kwart.) 1951, 1953, 1954, 1955(jest nr 4), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (kwart.) 1978, 1979,

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przeprowadzonych w dniu

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przeprowadzonych w dniu Wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przeprowadzonych w dniu 16.11.2014 Obwód głosowania Nr 1, Okręg wyborczy Nr 1 Siedziba OKW- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej Partyka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie, t. V

Studia Gdańskie, t. V Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. V W Konstancinie koło Warszawy 4 sierpnia 2007 roku zmarł Profesor Julian Radziewicz (ur. 29 maja 1937 r.), pedagog, publicysta, autor publikacji naukowych. Był absolwentem

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość Zał. nr 3 Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość miejsce dostawy INDEKS 1. AKANT 1429-9054 miesięcznik 1 2. AUDIO 1425-171X miesięcznik 1 F.ZMiS ul. Heweliusza 7 3. AURA 0137-3668 miesięcznik 3 F.11 ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze

J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze listopad 2004 r. wybór i oprac. Ewa Lewicka KSI KI 1. Edukacja kulturalna w spoªecze«stwie obywatelskim, pod red. Jana ebrowskiego.- Gda«sk,

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W WARIANTY Wydają Autonomiczne Związki Zawodowe - Warszawa Rok 1985 nr 6 WARSZAWIANKA Solidarność - Warszawa Rok 1982 nr 10 WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE Pismo członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury ZR 0001 ZR 0002 ZR 0003 ZR 0004 ZR 0005 ZR 0006 ZR 0007 ZR 0008 ZR 0009 ZR 0010

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU

LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU PhD Ludmil Angelov Viticulture Department Agrcultural University Plovdiv BUŁGARIA prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY

BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY 1967 RZESZÓW 1970 Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym WiMBP w Rzeszowie Opracowała: Paulina Pasławska Projekt

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów A co wam śpiewać laleczki? ; Pojedziemy w cudny kraj : inscenizacja wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci / [wybór

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15.

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15. Wykaz bibliotek i instytucji, gdzie można znaleźć naszą monografię pt. Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego : 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe)

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Studia Dydaktyczne 26/2014 ISSN 1230-1760 WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Rok 1966 Józef Półturzycki, O technice

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Historia Matura 2012 materiały dla ucznia KSIĄŻKI: Historia : vademecum maturalne 2009. - Gdynia : "Operon", [2008]. - 815 s. Sygn. WypRz 233060

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz.

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz. Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. Lp. Tytuł Ilość. Akcent, ISSN 0208-6220 2. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746 3. Archives

Bardziej szczegółowo