BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,"

Transkrypt

1

2 BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985

3 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Rada wydawnicza: Zdzistaw Dara2, Ewa Gotqbiowska, Iraida Grornek, Marian Terlecki 1 Opisy zebraly: Paulina Pastawska i Krystyna Szuba przy wsp6lpracy Wieslawy Kuchno O~racowala: PAUL~NA PASEAWSKA Redaktor techniczny: STANISEAW SIENKOWSKI Projekt okladki: ADOLF JAKUBOWICZ Wyd. I. Naklod egz. Format BS. ATk. wyd. $1, ank. druk. 11. Oddano do cvlladan1a w rnarcu 1084 r. Podplsmo do druku w lmvtetnlu 1886 r. Rzesmwskle Zaklady Graflczne. Rzeszbw, ul. Marchlewsklego 10 Zlrm M-3-38, Cena zt W,-

4 SPIS RZECZY Przedmowa. IX Wykaz, instytucji wydawniczychi ich skr6t6w. X V Wykaz czasopism wykorzystanych Wykaz watniejszyih 8icrit6w isymw bibliografii i ich skrbt6w. X boli stosowanych w bibliografii XVI I. ZAGADNIENIA OGOLNE 1. Bibliografie 2. Czasopisma Opracowania dotycace ca- Ldci regionu a) Zagadnienia og6lne.. b) Wsp6Zpraca miedzynarodowa..... C) Zwiqzki z Polonip.. scowosci Paozczeg6lne okregi i miej- 5. Bibliografie. Pamietniki. Wspomnienia SRODOWISKO GEOGRAFI- CZNE SPIS BIBLIOGRAFICZNY Mapy. Plany 2. Paleontologia 3. Geologia. Geofizyka. Geo- dezja. Geomorfologia Literatura ludowa (opraco-, 5. Hydrologia. Meteorologia. 20 wania 1 teksty) 6. Ro4linnoSC. Zwierqta. 3. Sztuka ludowa Ochrona przyrody i Bro- 4. Muzyka. Teniec. Stroje dow iska ludowe. a) Ro81i~dE. Zwierzqta Zwycza je. 0br&; ~ie: b) Ochrona przyrody i Brorzenia dowiska. 21 VT. ZAGADNIENIA GOSPODAR- 7. Geografia. Krajomawstwo. CZE Turystyka 1. Zagadnienia og6lne. Planoa) Geografia. Krajozna- wanie. Inwestycje. 45 WS~O Geografia gospedarcza.. 47 b) Turystyka Planowanie ~nestrzenne. Architektura. 4. Gleboznawstwo.... l8 IV. HISTORIA Opracowania og6lne. Zr6- &a. Numizmatyka.. Archeologin... Historia miejscowoid., Historia ruchu ludowego. Historia polityczna i spoleczno-gospodaraa do tokultl Historia polityczna i spohczno-gospodarcza Historia politycma i spolecmo-gospbdarcza Historia polityczna i spolecmo-gospodarcza I V. ETNOGRAFIA Zagadnienia og6lne..... ;III. LUDNOSC styka. Budownictwo

5 a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbastyka b) Budownictwo Przemvsl. Rzemioslo. Technika a) Zagadnienia og6lne. b) Historia techniki, przemyslu, rzemiosla i han- dlu.... C) Przemysl naftowy d) Siarka e) Gaz. f) ~utniciwo.... g) Przemysl budowy maszyn i metalowy h) Przemysl szklarski i) Przemvsl chemicznv.. 5 ~rzemysl motoryz&yjny k) Przemysl drzewny i me- blowy ) Przemysl energetyczny 1) Przemysl dziewiarski, wl6kienniczy i odzie- iowy m) Przemysl rolny i spoiywczy..... n) Inne galgzie przemyslu O) Przemysl drobny. SpbldzielczoSC pracy. Rze- mioslo..... VIII. 3. Partie polityczne. Organizacje spoleczne i dodzieiowe a) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza... b) Z jednoczone Stronni- ctwo Ludowe... tvczne..... C) Stronnictwo Demokra- d) Organizacje spo2ecwe e) Organizacje mlodzieiow e Praca. Zabezpieczenie spoleczne. Zwiqzki zawodowe. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenia spdeczne ~&sy. Rekreacja -.. b) Zagadnienia socjalne. C) Zwiazki zawodowe. Samorkqdy robotnicze. d) Pomoc spoleczna e) Czyny spdeczne.. 5. Patologia spoleczna.. 6. UroczystoSci. Obchody.. 1. Zagadnienia ogblne Radv narodowe 5. Gospodarstwo wiejskie 3. ~rokuratura. Sqdownictwo a) Rolnictwo Bezpieczefistwo publiczne. b) Hodowla. Weterynaria. C) Ogrodnictwo. Sadowni- IX. WOJSKO ctwo..... X. SEUZBA ZDROWIA. LECZd) RoSliny przemyslowe. e) LeSnictwo f) Eowiectwo. g) Pszczelarstwo... h) Gogpodarka rpbna.. 6. Handel. Sp6ldzielczoSC. Uslugi. Zywienie zbiorowe a) Handel. Sp6ldzielczoSC. b) Uslugi... C) Zywienie zbiorowe 7. Finanse Komunikacja. Transport. LqcznoSC a) Komunikacja. Transport b) EqcznodC Gospodarka wodna. Hydrotechnika Gospodarka komunalna. 11. Gospodarka mieszkaniowa 12. Pohrnictwo..... VII. ZAGADNIENIA SPOZXCZ- NE I POLI'IYCZNE 1. Zagadnienia og6lne 2. Problemy okresu kszt&to-' wania sig wladzy ludowej XI. NICTWO. HIGIENA.... KULTURA. NAUKA. OSWIA- T A 1. Zagadnienia og6lne oswiaty, szkolnictwa i wychowania Zagadnienia ogblne kul- tury. 3. Historia kulkry. i bswiat; 4. Towarzystwa regionalne. 5. Nauka. Plac6wki naukowe 6. Szkolnictwo wytsze i po- maturalne Szkolnictwo irednie, i podstawowe Szkolnictwo zawodowe.. 9. Szkolnictwo artystyczne 10. OSwiata doroslych Opieka nad dzieckieln i mlodzieiq Praca kulturalno-olwiatowa a) Zagadnienia og6lne. Imprezy. b) Domy kuliur;. ~iub$ : C) Amatorski ruch artystycmy.....

6 13. Muzealnictwo. Izby pamie- ci.zbiory Radio i telewizja Kultura fizyczna i sport. XII. WYKOZNAWSTWO Historia literatury i krytyka literacka. Zycie literackie Teksty XIV. SZTUKA 1. Historia sztukt Zabytki i ich ochrona Zagadnienia wsp61czesnej plastyki Teatr. Estrada a) Zagadnienia og6lne b) Recenzje..... c) Teatr lalek Muzyka., 5. FiIm. Kind 6. Fotografika..... XV. ZAGADNIENIA WYZNA- NIOW. ATEIZM.... KSI- I CZYTELNI- CTWO. BIBLIOTEKI. AB- xv~. 1. Zagadnienia ogblne.. 2. Drukarstwo. Ruch wyda- wniczy., Ksiegarstwo. 4. Biblioteki. ~zyteinib' : 5. Czasopiimiennictwo. Dziennikaratwo 6. Archiwa. Indeks autorski Indeks przedmiotowy Indeks autorbw f tytu~k kuk6; zwartych oraz tytui6w opracod zbiorowycb zamieszczonych w,,bibliografii"..... lea lea 102

7 Przedmowa,,BibEiografia wojew6dztw: ' krojnieitskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978" jest kontynuacjq dw6ch poprzednio wgdanych czesci ( i 1977) oraz,,bibliografii Rzeszowszczyzny".* W doborze i opracowaniu materiatdw zastosowano te same kryteria, co w tomuch poprzednich, poza normq dotyczqcq tytut6w czasopism i wydawnictw zbiorowych w opisach artykutdw z czasopism (PN-76lN ). Bibliografia woj. potudniowo-wschodnich za rok 1978 zawiera numerowanych jednostek bibliograficznych (w tym rbwniei pozycji tbiarowych). Zawiera r6wniet uzupehienia za rok Dotychczas Wojew6dzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie wydah nasttpujqce eelel blbliogaf ii regionalnej:,bibllografia Rze6wwszczyzny W". Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. Rzesz6w 1084.,,RSes~ows~C~yzna w prozle M-lecia ". Oprae. P. Paslawska. Rzapz6w 1966.,,Bibliografia Rzeszovfszczyzny ". Art. z czas. Oprae. P. Paslawska. Rzesz6w ,Bi6llografla Rzeszewszczyzny 1964". Oprae. P. Paslrwrka. Rzesz6w J3lbUografla Rzcssowszcsyzny 1W". Oprae. P. Paslawska. Rzesz6w 19'10.,,Blbliogtafia Rzeszowszczyzny 1908". Oprac. B. Kurawska. 2. Przywara. Rzesz6w 18'11., nblbllografla Rzeszowszczyzny 198'1". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1910.,,Btbltograila Rzeszowszczymy 1888". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1912.,,BtbUografia Rzeszowszczyzny 1988". Oprac. P. Pastawska. Rzesz6w 1873.,,Blbllograiia Rzeszowszczyzny 1870". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1976.,,BtbllogrUia Rzeszowazczyzny 1871". Oprac. P. Pas2awska. Rzeszow 1-Sf,,Bibliografia RZeSZOW~CZyZny 1812". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1980.,,BlbUografla wojew6dztw: kro4nlefiskieg0, przernyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskitgo 1 VI XI1 187(1". Oprac. P. Paslawska. Rzesz6w 1881.,,BibllogUta Rzeszowszczpny 1978". Oprac. P. Paslnwska. Rzesz6w 1848.Blbliografla wojew6dzt.w: krdnle6skleg0, przemyskiego, rzerzowskle~o 1 trrllobrzeskiego rpn.'. OprLc. P. PrSarwst.. Rzw6w 1984.

8 WYKAZ TYTUEOW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKROTOW * Acta Archael. carpath. - Ada Archaeolo- Domy Sp6tdz. - Domy Spt~ldzielcze, Wargica Carpat hica, Krak6w szawa Acta Med. TPN Przemydl. Rocz. Nauk Dz. Lzld. - Dziennik Ludowy Al, War- Med. - Acta Medica. Rocznik Nauk szawa R.Zedycznych. Towarzystwo Przyjaci6l Dz. Pol. - Dziennik Polski, Krak6w Nauk w PrzemySlu Ekspl. Kolei - Eksploatacja Kolei, War- Ann. UMCS Sect. C, Sect. E, Sect. B - szawa Annales Universitatis Mariae Curie- Ekspl. Masz. - Eksploatacja Maszyn, War- -Sklodowska Sectio B, Sectio C, Sec- szawa tio E, Sectio B, Lublin Expr. Wiecz. - Express Wieczorny, War- Archeion - Archeion, Warszawa szawa Arch. Miner. - Archiwum Mineralogiczne, Euhemer Euhemer, Warszawa Warszawa Fakty 78 - Fakty 78, Bydgoszcz Arch. Bibl. Muz. - Archiwa, Biblioteki Farm. Pol. - Farmacja Polska, Warszawa i Muzea KoScielne, Lublin Filatelista - Filatelista, Warszawa Argumenty - Argumenty, Warszawa Filipinka - Filipinka, Waszawa Aura - Aura, Warszawa Fol. Geogr. - Folia Geographica, Kra- Bibliotekarz - Bibliotekarz, Warszawa k6w Bkl. Gt. Komis. Bad. Zbrod. Hitler. - Fol. Hist. Artium - Folia Historiae Ar- Biuletyn Glownej Komisji Badania tium, Krak6w Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Fragm. Flor. - Fragmenta Floristica et Warszawa Geobotanica, Krakow Biul. Kult. - Biuletyn Kulturalny WDK Caz. Potud. - Gazeta Poludniowa, Krai WBP, Rzesz6w k6w Chtop. Droga - Chlopska Droga, War- Gaz. Praw. - Gazeta Prawnicza, Warszawa szawa Chowanna - Chowanna, Katowice Gtos Naucz. - Glos Nauczycielski, War- Chrohmy Przyr. - Chrofimy Przyrqd~ szawa Ojczystq, Krak6w Gtos Pr. - Glos Pracy, Warszawa Cfeptownictwo - Cieplownictwo, Ogrzew- Gosp. - Gospodarka Mi~sna, Warnictwo, Wentylacja, Warszawa szawa Czas - Czas, Gdafisk Gosp. Ryb. - Gospodarka Rybna, War- Czas. Geograf. - Czasopismo Geogra- szawa ficzne, Wroclaw Godcfniec - GoSciniec, Warszawa Czlow. i Srod. - Czlowiek i Srodowisko, Grom. Rol. Pol. - Gromada Rolnik Pol- Warszawa ski, Warszawa Liczba tytui6w przejrzanych w celu zebrania materialu bkbllobicficznego jest zll.cznle Wiqksza od podanych w tym spisie. Sporzqdzony wykaz uwzglqdnia wyqcznie czasopisma. w kt6rych znalezlono artykuiy zwiqzane tematynnie z woj. poiudniowo-wschodniml. X

9 Harcerstwo - Harcerstwo, Warszawa Hasto Ogrod. - Haslo Ogrodnicze, Warszawa Hwyz. Tech. - Horyzonty Techniki, Warszawa imt Swiatowid - Ilustrowany Magazyn Turystyczny Swiatowid, Warszawa itd - itd, Warszawa Kamena - Kamena, Lublin Kierunki - Kierunki, Warszawa Kob. i Zycie - Kobieta i Zycie, Warszawa. Konfrontacje - Konfrontacje, Rzesz6w Kontrasty - Kontrasty, Bialystok Ksiqgarz - Ksicgarz, Warszawa Kultura - Kultura, Warszawa Kult. i Ty - Kultura i Ty, Warszawa Kult. i Zucie - Kultura i Zycie, Warszawa Kur. Pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Archit. Urb. - Iiwartalnik Architektury i Urbanistyki, Warszawa Kwart. Geol. - Kwartalnik Geologiczny, Warszawa Kwmt. Hist. Kult. - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa Kwart. Hist. Prasy - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Warszawa Kwiaty - Kwiaty, Krak6w Las Pol. - Las Polski, Warszawa Lek. Wojs. - Lekarz Wojskowy, Warszawa ' Literatura - Literatura, Warszawa Lit. Lud. - Literatura Ludowa, Warszawa tow. Pol. - Eowiec Polski, Warszawa Mag. Kult. - Magazyn Kulturalny, Krak6w Mag. Pol. - Magazyn Polski, Warszawa Mag. Rodz. - Magazyn Rodzinny, Warszawa Masz. Ciqg. Rol. - Maszyny i Ciqgniki Rolnicze, Warszawa Mater. Pr. Anttop. - Materaly i Prace Antropologiczne, Wrochw Mat. Muz. Bud. Lud. - Materialy Muzeum Budownictwa w Sanoku, Sanok Mater. Ogniotr. - Materialy Ogniotrwale, Katowice Med. Wet. Medycyna Weterynaryjna, Warszawa Miasto - Miasto, Warszawa Mies. Lit. - Miesiccznik Literacki, Warszawa Miner. Pol. - Mineralogia Polonica, Warszawa Mtody Rol. - Mlody Rolnik, Warszawa Monit. Pol. - Monitor Polski Motor - Motor, Warszawa Mototyzacja - Motoryzacja, Warszawa Motywy - Motywy, Warszawa M6wiq Wieki - Mowiq Wieki, Warszawa Nadodrze - Nadodrze, Zielona G6ra Nafta - Nafta, Katowice Nauka Pol. - Nauka Polska, Wroclaw Normalizac ja - Normalizacja, Warszawa Nowa Wieb - Nowa WieS, Warszawa Nowe Ksiqf. - Nowe Ksiqiki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa Nowiny - Nowiny Wyd. A, AB, Rzesz6w Ocltt. Robl. - Ochrona, Roslin, Warszawa Ochr. Zabyt. - Ochrona Zabytkbw, Warszawa Opole - Opole, Opole OTQ. i Kier. - Organizacja i Kierowanie, Warszawa Org. Met. - Organizacja. Metody. Technika, Warszawa Obw. Dotos. - OSwiata Doroslych, Warszawa Obw i Wychow. ABC, D - Ohwiata i Wychowanie Wersja ABC, D, Warszawa Palestra - Palestra, Warszawa Panorama - Panorama, Katowice Panor. Pol. - Panorama Polska. Nasza 0 jczyzna, Warszawa Panor. P6b. - Panorama Pbfnocy, 01- sztyn Petspektywy - Perspektywy, Warszawa Plon - Plon, Warszawa Ptomienie - Plomienie, Warszawa Pneum. Pol. - Pneumonologia Polska, Warszawa Podkarpacie - Podkarpacie, Krosno Poezja - Poezja, Warszawa Pol. Music. - Polish Music-Polnische Mhsik, Warszawa Pol. Persp. - Polish Perspectives, Warszawa Politechnik - Politechnik, Warszawa Polityka - Polityka, Warszawa Polska - Polska, Warszawa Pol. Szt. Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wroclaw '

10 Pomtary - Pomiary, Automatyka, Kontrola, Warszawa Poznaj Sw6j Kraj - Poznaj Sw6j Kraj, Warszawa Pr. Inst. Sad. Ser. A. - Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Skierniewice Pr. Med. TN - Prace Medyczne Towarzystwa Naukowego, Rzesz6w Pr. Nauk. Inst. Ochr. Ro91. - Prace Na- - ukowe Instytutu Ochrony Roglin, Poznafi Pr. Nauk. US. Fotointerp. w Geogr. - Prace Naukowe Uniwersytetu Slqskiego, Fotointerpretacja w Geografii, Katowice Pr. Stud. Inst. Geogr. - Prace i Studia Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego Klimatologia, Warszawa Prasa Pol. - Prasa Polska, Warszawa Prapo i Zycie - Prawo i Zycie, Warszawa Probl. Alkoh. - Problemy Alkoholizmu, Warszawa Probl. Ekon. - Problemy Ekonomiczne, Krak6w Probl. Praworz. - Problemy PraworzqdnoSci, Warszawa Probl. Szk. Nauk Med. - Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych, War- szawa Probl. Zagosp. Ziem. G6rs. - Problemy Zagospodarowania Ziem Ghskich, Krak6w Problemy - Problemy, Warszawa profile' - Profile, Rzeszbw Prometej - Prornetej, Rzesz6w Prz. Hist. - Przeglqd Historyczny, Warszawa Prz. Hist.-O~W. - Przeglqd ~istoryczno- -Ogwiatowy, Warszawa Prz. Hum. - Przeglqd Humanistyczny, Warszawa Prz. Komunik. - Przeglqd Komunikacy jny, Warszawa Prz. Ksiqg. - Przeglqd Ksiegarski i Wydawniczy, Warszawa Prz. Lek. - Przeglqd Lekarski, Warszawa Prz. Mech. - Przeglqd Mechaniczny, Warszawa Prz. Mlecz. - Przeglqd Mleczarski, Warszawa Prz. 0Sw.-Wychow. - Przeglqd OSwia- towo-wychowawczy, Instytut Ksztalcenia Nauczycieli i Badafi OSwiatowych w Krakowie, Krak6w Prz. Pap. - Przeglqd Papierniczy, Mdi Prz. Poi. - Przeglqd Pokarniczy, Warszawa Prz. Sport. - Przeglqd Sportowy, Warszawa Prz. Tech. - Przeglqd Techniczny. Innowacje, Warszawa Prz Przeglqd Zoologiczny, Wroclaw Przekr6j - Przekr6j, Krakbw Przem. Drzew. - Przemysl Drzewny, Warszawa Przem. Ferm. - Przemysl Fermentacyjny, Warszawa Przemiany - Przemiany, Kielce Przeszt. Demogr. Pol. - PrzeszloSC Demograficzna Polski, Warszawa Przyjaifi - Przyjain, Warszawa Przyr. Pol. - Przyroda Polska, War- szawa Rada Nar. Gosp. - Rada Narodowa. Gospodarka. Administracja, Warszawa Razem - Razem, Warszawa Regiony - Regiony, Warszawa Rocz. Komis. Historycznolit. - Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, Wroclaw Rocz. Muz. Rol. - Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, Warszawa Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Filol. Pol. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzesz6w, Filologia Polska Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Fiz. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzesz6w, Fizyka - Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Hist. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzesz6w,.Historia Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. Nauki Pedag. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSF Rzesz6w1 Nauki Pedagogiczne Rocz. Pol. Tow. Geol. - Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krak6w

11 kz. Swigtokrz. - Rocznik Swigtokrzyski. Prace Humanistyczne Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Warszawa Rocz. Tow. Lit. Mickiewicza - Rocznik Towarzystwa Literackiego irn. Adama Mickiewicza, Warszawa Rocz. Bibliot. - Roczniki Biblioteczne, Wroclaw Rocz. Dziej. Ruchu Lud. - Roczniki Dziej6w Ruchu Ludowego, Warszawa Rocz. Dziej. Spot. Gosp. - Roczniki Dziej6w Spobcznych i Gospodarczych, Warszawa Rocz. Glebozn. - Roczniki Gleboznawcze, Warszawa Rocz. Hist. - Roczniki Historyczne, Warszawa - Poznad Rocz. Nauk. AGH. Sozol. - Roczniki Naukowe AGH, Sozologia, Krak6w Rocz. Nauk. Rol. - Roczniki Nauk Rolniczych. Seria E, Ochrona Roilin, Seria B, Zootechniczna, Warszawa Rocz. Przemyski. - Rocznik Przemyski, PrzemySl Rocz. Woj. Rzesz. - Rocznik Wojewodztwa Rzeszowskiego, Rzesz6w Rozpr. Dziej. Odw. - Rozprawy z Dziej6w OBwiaty, Wroclaw Rozpr. Kom. Jgz. LTN - Rozprawy KOmisji Jqzykowej, Udzkie Towarzystwo Naukowe, Mdz Rozpr. Kom. Jgz. Wr. TN - Rozprawy Komis ji Jqzykowej, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe. Wrodaw Rozpr. P. Rzesz. P7. - Instytutu Bud. - Rozprawy Politech. Rzeszowskiej. Prace Instytutu Budownictwa, Rzesz6w Ruch Lit. - Ruch Literacki, Krak6w Ruch Muzycz. - Ruch Muzyczy, Warszawa Ruch Pedag. - Ruch Pedagogiczny, Warszawa Rynek Usiugi - Rynek Uslugi, Warszawa Rynki Zap. - Rynki Zagraniczne, Warszawa Sod Nowocz. - Sad Nowoczesny, Warszawa Scena - Scena, Warszawa Siarka - Siarka, Tanobrzeg Skrzydl. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszawa St. Powsz. - Slowo Powszechne B, Warszawa St&. Zdr. - Sluiba Zdrowia, Warszawa St&. Rol. - Sluiba Rolna. Warszawa Spmt - Sport, Katowice Sportowiec - Sportowiec, Warszawa Spraw. Archeol. - Sprawozdanie Archeo- Iogiczne, Krak6w Stadion - Stadion Dod. do,,nowin", Rzesz6w StoEica - Stolica, Warszawa Stud. Demogr. - Studia Demograficzne, Warszawa Stud. Hist. - Studia Historyczne, Krakbw Stud. Hist. Slavogerm. - Studia Historica Slavo-Germanica, Poznad Stud. o Ksiqi. - Studia o Ksiafce, Wroclaw Stud. Teol. Hist. S1. Opol. - Studia Teologiczno-Histor y czne Slqska Opolskiego, Opole Stud. Theol. Wars. - Studia Theologica Varsaviensia, Warszawa ~tud.~zr6dtom. - Studia Zr6dloznawcze, Warszawa Student - Student, Krak6w Sugestie - Sugestie, Warszawa Szk. Zawod. - Szkola Zawodowa, Warszawa Szpilki - Szpilki, Warszawa Szpit. Pol. - Szpitalnictwo Polskie, Warszawa Sztand. Mlod. - Sztandar Mlodych Al, Warszawa Sztuka - Sztuka, Warszawa Tech i Post. - Technika i Postw, Warszawa Tech. Motoryz. - Technika Motoryzacyjna, Warszawa Technol. Ksztalc. - Technologia Ksztalcenia w Wyiszych Szkolach Tech- nicznych, Krak6w Teka Komis. Urban. f Archit. - Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Krak6w Teki Arch. - Teki Archiwalne, Warszawa Tryb. Ludu - Trybuna Ludu AAA, Warszawa Tryb. Samorz. Rob. - Trybuna Samoradu Robotniczego, Warszawa

12 Twbrczd~! - Tw6rczosC, darszawa Tyg. Demokr. - Tygodnik Demokratyczny, Warszawa Tyg. Kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa Tyg. Powsz. - Tygodnik Powszechny, Krak6w TydzieR - Tydzieli, Poznah WTK - WTK, Tygodnik Katolik6w, Warszawa Walka Mtod. - Walka Mlodych, Warszawa Warm. i Mazury - Warmia i Mazury, Olsztyn Wiad. Graf. - WiadomoSci Graficzne, Warszawa Wiad. Hist. - WiadomoSci Historyczne, Warszawa Widnokregi - Widnokrggi, Warszawa Wierchy - Wierchy, Krak6w Wief Wsp6lcz. - WieO Wsp6lczesna, Warszawa WieSci - WieOci, Krak6w Wojs. Prz. Hist. - Wojskowy Przeglqd Historyczny, Warszawa Wych. Obyw. - Wychowanie Obywatelskie, Warszawa Z Otcht. Wiekbw - Z Otchlani Wiek6w, Wroclaw Z Pola Walki - Z Pola Walki, Warszawa Za Wol. Lud - Za WolnolC i Lud, Warszawa Zag. Ekon. Rol. - Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa Zar. Sl. - Zaranie Slqskie, Katowice Zarzqdzanie - Zarzqdzanie, Warszawa Zdr. Pub. - Zdrowie Publiczne, Warszawa Zesz. Nauk. AGH Geol. - Zeszyty Naukowe AGH. Geologia, Ktak6w Zesa. Nauk. AGH G6r. - Zeszyty Naukowe AGH. G6rnictw0, Krak6w Zesz. dauk. AE Krak. - Zeszyty Idauk6- we. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krak6w Zesz. Nauk. AR Krak. Melior. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Melioracja, Krak6w Zesz. Nauk. AR Krak. Rozpr. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Rozprawy, Krak6w Zesz. Nauk. ASW - Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnerznych, Warszawa Zesz. Nauk. P. Swiqtokrz. - Zeszyty Naukowe Politechniki Swiqtokrzyskiej. Nauki Spoleczno-Ekonomiczlle, Kielce. Zesz. Nauk. UJ Pr. Jqzykozn. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellohskiego. Prace Jqzykoznawcze, Warszawa Ziel. Sztand. - Zielony Sztandar, Warszawa Ziemia - Ziemia, Warszawa Znak - Znak, Krak6w Zwierciadto - Zwierciadlo, Warszawa Zol. Ludu - Zolnierz Ludu, Wroclaw Zol. Pol. - Zolnierz Polski, Warszawa Zot. Pol. Ludowej - Zolnierz Polski Ludowej, Bydgoszcz Zot. Wol. - Zolnierz WolnoSci, War- szawa Zycie Gosp. - Zycie Gospodarcze, Warszawa Zycie i Nowocz. - Zycie i NowoczesnoSC. Dod. do,,zycia Warszawy", War szawa Zycie Lit. Zycie Literackie, Krak6w Zycie Part. - Zycie Partii, Warszawa Zycie Przemys. - Zycie Przemyskie, PrzemySl Zycie Warsz. - Zycie Warszawy A, Warszawa

13 ,ArkadyW - Wydawnictwo,,ArkadySa -,,Aurigaa' -,,Aurigam Oficyna Wydawnicza,,CzzytelnW - Sp6ldzielnia Wydawnicza,,Czytelnikm Inst. Wydawn. CRZZ - Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Zwiqzkbw Zawodowych,,Interpress" - Wydawnictwo,,Interpress" Jskry" - Pafistwowe Wydawnictwo,,Iskryaa KAW - Krajowa Agencja i Wiedza" - Sp6ldzielnia Wydawnicza,,Ksiqika i Wiedza" Lud. Spbldz. Wydawnicza - Ludowa Sp6Mzielnia Wydawnicza MAW - Mlodzietowa Agencja Wydawnicza,,Nasza Ksiaarnia" - Instytut Wydawniczy,,Nasza Ks*arniaY' Pafist. Inst. Wydawniczy - Panstwowy Instytut Wydawniczy Pahst. Przedsieb. Wydaw. Kartograficznych - Pahstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograiicznych Pafrst. Wydaw. Ekonomiczne - Paiistwowe Wydawnictwa Ekonomiczne Pafist. Wydaw. Naukowe - Pafistwowe Wydawnictwo Naukowe mt. Wydaw. Rol. i LeSne - Pafistwowe Wydawnictwo Rolniczc i Le%ne Pol. Wydaw. Muzyczne - Polskie Wydawnictwo Muzyczne,,Sport i Turystyka" - Wydawnictwo,,Sport i Turystyka",,Slqsk" - Wydawnictwo,,Slqskn S1. Inst. Naukowy - Slqski Instytut Naukowy Warsz.,,Wenam - Warszawska,,Wenan,,Wiedza Powszechna" - Pafistwowe Wydawnictwo,,Wiedza Powszechna" Wydaw. Artyst. Filmowe - Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Wydaw. Literackie - Wydawnictwo Literackie Wydaw. Lubelskie - Wydawnictwo Lubelskie Wydaw. Mdzkie - Wydawnictwo L6dzkie Wydaw. Min. Obrony Narodowej - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Wydaw. Poznaiiskie - Wydawnictwo Poznafiskie Wydaw. Radia i Telew. - Wydawnictwa Radia i Telewizji Wydaw.,,WatraU - Wydawnictwo,,Wa- tra" Wydaw-a Szkol. i Pedag. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Zakl. Nar. im. Ossolfiskich - Zaklad Narodowy im. Ossolihskich

14 WYKAZ WAZNIEJSZYCH SKR6T6W I SYMBOL1 ZASTOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII A. - Annales KiZPS - Kopalnie i Zakiady Przetw6r AK - Armia Krajowa cze Siarki Aut. autor KKMP - Korespondencyjny Klub Mlo BCh - Bataliony Chlopskie dych Pisarzy B. Rz. Bibliografia Rzeszowszczyzny KM - Komitet Miejski barw. - barwna KM-G - Komitet Miejsko-Gminny bezbarw. - bezbarwna KPP - Komunistyczna Partia Polski bibliogr. - bibliograiia KSR - Komisje Samorzqdu Robd biogr. - biografia COP - Centralny OkrG Przernyslowy Cz. - cz&c DKF - Dyskusyjny Klub Filmowy DZOS - Debickie Zaklady Opon Samochodowych Dod. ilustr. - Dodatek ilustrowany Dwumies. - dwumiesiwznik Dwutyg. - dwutygodnik Dzien. - dziennik err. errata FJN - F'ront Jednogci Narodu niczego KW Komitet Wojew6dzki KZ - Komitet Zakladowy k. ntb. kart nieliczbowych k. tyt. - karta tytulowa Krak. - Krak6w Kwart. - Kwartalnik Kom. red. - Komitet redakcyjny LHS - Linia Hutniczo-Siarkowa LO - Liceurn Og6lnokszta~cqce LOK - Liga Obrony Kraju LZS - Ludowy Zesp6l Sportowy FSZMP - Federacja Socjalistychych MBL - Muzeum Budownictwa Lud Zwi~zk6w Mlodziefy Polskiej fasc. - fasciculus tot. - fotografie fragm. - fragment GOK - Gminny OSrodek Kultury wego MDK Miejski Dom Kulturly Mies. rniesiccznik MRN - Mfejska Rada Narodowa NK - Naczelny Komitet GOPR - G6rskie Ochotnicze Pogotowie NOT - ~aczelna Organizacja Tech Ratunkowe GRN Gromadzka Rada Narodowa GUS Gl6wny Urzqd Statystyczny i in. - i inni il. - ilustrowal(a), ilustracje im. - imienia Inst. Ekon Roln. - Instytut Ekonomiki Rolne j KC - Komitet Centralny KG - Komitet Gminny KGW - Kdo Gospodyfi Wiejskich XVI niana na odwr. - na odwrocie Nekr. - nekrolog NFOZ - Narodowy Fundusz Ochro Zdrowia niereg. - nieregularnie nlb. - nieliczbowane no - numero nr - numer Odp. - odpowiedz Oddziel. - oddzielnie

15 OHP - Ochotnicze Hufce Praw &l. - okladka OOP - Oddzialowa Organizacja Partyjna oprac. - opracowal(a) oprac. graf. - opracowanie graficzne ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskie j OSP - Ochotnicza Strat Poiarna p. - pars PCK - Polski Czerwony Krzyt PDK - Powiatowy Dom Kultury [ PGR - Pafistwowe Gospodarstwa Rolne f ' d PKP - Polskie Koleje Pahstwowe PKS - Pafistwowa Komunikacja Samochodowa POM - Pafistwowy OSrodek Maszynowy POP - Podstawowa Organizacja Partyjm PRN - Powiatowa Rada Narodowa. PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne ' PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieiowych PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyeno-Krajoznawcze PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZU - Palistwowy Zaklad Ubezpieczefi PL - plany pocz. - poczqtek podl. - podluine. polem. - polemika popr. - poprawione portr. - portrety pow. - powiat powiel. - powielony poz. - pozycja - Pozn. - PoznaA praca k.0. - praca kulturalno-oswiatowa pnedm. - przedmowa przel. - przelotyl pnepr. - pnepracowane pt. - pod tytulem 6 R. - rok Rec. - recenzja k. Red. - redaktor Ref. - referent.;, Rep. - reportat(e) I - BibllogrPfl. d R&. - Resume Rez. - Rezjurne Ref. - retyseria RSP - Rolnicze Sp6ldzielnie Produkcyjne Rozm. - rozmawial(a) rozsz. - rozszerzone rys. - rysunki Rzesz. - Rzesz6w Ezesz. Zakt Graficzne - Rzeszowskie Zaklady Graficzne s. - na stronach Sam. - samorz~dy SD - Stronnictwo Demokratycqne SFA - Sanocka Fabryka Autobus6w SFBSiL - Spoleczny Fundusz Budowy Szk61 i Internat6w SL - Stronnictwo Ludowe SN - Studium Nauczycielskie Sod. - Sodierianije Streszcz. - streszczenie ss. - suma stron SKR - Sp6ldzielnie K6lek Rolniczych Sum. - Summary SZSP - Socjalistyczny Zwiqzek Student6w Polskich TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kul- ' tury Fizycznej TKKS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej TPN - Towarzystwo Przyjaci61 Nauk TPPR - Towarzystwo Przyjahi Polsko-Radzieckiej TRZZ - Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich TWP - Tswarzystwo Wiedzy Powszechne j t. - tom tab. - tabele tabl. - tablice tlurn. - tlumaczyl(a) tyg. - tygodnik UMCS - Uniwercytet im Marii Curie- -Sklodowskiej Uzup. - uzupelnienie vol. - volumen w. - wiersz w obwol. - w obwolucie WBP - Wojew6dzka Biblioteka Publiczna WDK - Wojew6dzki Dorn Kultury WK - Wojew6dzki Komitet XVII

16 wkzz - Wojeddzka Komisja Zwiw- ' k6w Zawodowych WRN - Wojew6dzka Rada Narodowa WRZZ - Wojew6dzka Rada Zwiwk6w Zawodowych WSI - Wytsza Szkola Wnierska WSK - Wytw6mia Sprzetu Komunikacyjnego WSP - Wyzsza Szkola Pedagogiczna WUCh - Wytw6rnia Uriqdzefi Chlodniczych wlasc. - wlabciwie Wr. - Wroclaw woj. - wojew6dztwo Wwa - Warszawa Wyd. - wydanie wykr. - wykresy wypow. - wypowiedzi z. - zeszyt ZBoWiD - Zwiqzek Bojownik6w Q Wolno4C i Demokracjg ZG - Zarz%d G16wny ZHP Zwiqzek Harcerstwa Polskiego ZMP - Zwi-ek Mlodzieky Polskiej ZMS - Zwiqzek Mlodzieiy Socjalistycz ZWM - Zwipek Walki Mlodych ZPP - Zwimk Prawnik6w Polskich. ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Lu- dowe ZSMP - Zwiqzek Socjalistycvlej Mlodzieiy Polskiej ZTS - Zaklady Tworzyw Sztucznych ZWM - Zwiqzek Walki Wdych zob. - zobacz Zsf. - Zusammenfassung * - oddziela poszczeg6lne opisy w p zycji zbiorowej 0 - oznacza opis przejety z inneg Zr6dla bez autopsji

17 ZA 1 ADNIE I. BIBLIOGRAFI :E. T., KOWALSKI T.: ;an 'badon ud okresem okupacji hitlerowskiej w Polsce pdudniowo-wschodniej = poz,, 838 BURZYNSKA J.: Publikacje zwiaza-? ne z wojewbdztwem przemyskim wydaw latach = poz i7 E 1. KONIECZNY ZDZISEAW. MOTY- 'ERZY: Materialy f & dziej6w Przemylla ( ). - pzemyll Ref. BUDZIRSKI ZDZISLAW. Stud. Hist. pmn PASLAWSKA PAULINA: Problemy rzeszowskiej kultury w prasie. Biblioqafia w wyborze. 1 VI VI VII XI I VI m. BCI. Kult nr 1 s ; nr2 S. 8248; tw 3 S Dotyczy wojew6dztwa. POECWIARTEK J.: Aleksander Cze- %jaw Codello - utalentowany historyk rzeszowski.... Bibliografia prac = poz. m. Bibliografia zob. tez poz CZASOQISMA, 3. ACTA Medica. Rocznik Nauk Medjcznych. Towarzystwo Przyjacibl Nauk W Przemyilu. Societas Scientiarum ac bitterarum Premisliensis. Sekcja Nauk :*dycznych. Red. Stanislaw Sobocki. - :hemys1 8' [R.] 2: BIULETYN lnformacyjny sesji Wojew6dzkiej Rady, Narodowej w Rzeszowie = poz BIULETYN Kulturalny. Wojew6dzki Dom Kultury. Wojew6dzka Biblioteka Publiczna. Kwartalnik. - Rzesz6w So [R. 21: 1978 nr 1: styczeb-marzec; nr 2: kwiecie~i-czerwiec; nr 3: lipiec-wrzesien. w IV kwartale nie ukazal sig. Pocz. pt. Wuletyn Kulturalny. Wojewddzki Dom Kultury zob.,,blbhograjla WO~. k~ohl&- skiego, przemysklego, rzeszowsklego L VtnObrzesklego 1975n876" - poz. 6. W roku 1971 nie ukazywd sig. 5. DWUKROPEK. Jednodni6wka Studentbw Rzeszowa. Socjalistycmy Zwiazek Student6w Polskich. - Rzksz6w 4O 1978 Rzesz. Zakl. Graficzne. [nr 11: ma]; [nr 21: liitopad. 6. DZIENNIK Urzcdowy Wojewbdzkiej Rady Narodowej w Kro4nie. [Niereg.]. - Krosno 4O [R. 41: 1978 nr DZIENNIK Urzcdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Przemyilu. [Niereg.]. - Przemyil 4' [R. 41: 1978 nr DZIENNIK Urzcdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. [Niereg.]. - Rzesz6w 4' [R. 291: 1978 nr DZIENNIK Urzcdowy Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu.

18 [Niereg.]. - Tarnobrzeg 4' [R. 41: 1978 nr Skorowidz alfabetyczny za rok GAZETA Budowlanych. Tygodnik Samorzgd6w Robotniczych Rzeszowskich Przedsiebiorstw Budowlanych. - Rzesz6w 2' R. 3: 1978 nr GAZETA Sanocka. Autosan. Pismo Samorzqdu Robotniczego Sanockiej Fabryki Autobus6w w Sanoku. [Dwutyg.] - Sanok 2' R. 5: 1978 nr GAZETA Ustrzycka. Jednodni6wka Urzedu Miasta i Gminy IX 1978 r. - Ustrzyki Dolne 1978 Rzesz. Zakl. Graficzne 4O. 13. GEOS Zalogi. Organ Samorzqdu Robotniczego WSK,,PZL-Mielec". [Niereg.] - Mielec 2' [R. 281: 1978 nr KONFRONTAC JE. ~[Mies.] Red. J6zef Ambrozowicz. - Rzesz6w 4' [R. 91: 1978 nr KRONIKA Diecezji Przemyskiej. Organ Urzedowy Diecezji Przemyskiej. [Dwumies.] - PrzemySl 16' R. 64: 1978 Z MATERIALY i Studia Muzealne = poz MATERIAEY Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. [Rocz.] Red. Jerzy Czajkowski. - Sanok 4' [R 141: 1978 nr NONPAREL. Jednodni6wka Rzeszowskich Zaklad6w Graficznych. - Rzesz6w 1978 Rzesz. Zakl. Graficzne 2O [nr 11: maj 18. NOWE Tempo. Gazeta Samorzqdu Robotniczego Zaklad6w Metalowych im. T. Dgbala. [Dwutyg.] - Nowa Deba 2' [R. 51: 1978 nr NOWINY. Dziennik Polskiej Z jednoczone j Partii Robotniczej. Krosno. PrzemyL Rzesz6w. Tarnobrzeg. Wyd. A. - Rzesz6w 2' [R. 301: 1978 nr W wydaniu sobotnio-niedzielnym,,magszynw. Mutacje A, AB. 20. PODKARPACIE. Tygodnik spoleczno-polityczny. - Krosno 2' [R. 91: 1978 nr PRACE Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. WydziP Nauk Humanistycznych i Spolecznych Komisja Nauk Spolecznych. Red. Stanislaw Cieniawa. - Rzesz6w 8' R. 12: 1978 nr 12. Seria I. 22. PRACE Medyczne. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Red. Ryszard Palczak. - Rzesz6w 8' 1978 nr 518. Seria I1 Na okl r. 23. PRACE Techniczne Budownictwa i In2ynierii Srodowiska. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzial Nauk Technicznych. Red. Michal Galda. - Rzeszbw 8' 1978 nr 5 Seria PROFILE. Rzeszowski miesiecmik spoleczno-kulturalny. Red. Zbigniew Domino. - Rzesz6w 4' [R. 131: 1978 nr PROMETEJ. Magazyn Mlodzie-. iowy. Miesiecznik Federacji Socjalistycznych Zwi~pk6w Mlodzieiy Polskiej. Red, Wojciech Furman. - Rzeszbw 2' IR 91: 1978 nr [I-121 styczefi-grudziell. 26. ROCZNIK Naukowo-Dydaktyc Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszo Przewodn. kom. red. Daniel Markows Z. 1/36. Filologia Germafiska. Red. Krystyna Toby-Tereszyllska. - Rzesz6w 8" ROCZNIK Naukowo-Dydaktycmy, Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie, Przewodn kom. red. Daniel Markowski, Z Filologia Polska. Dydaktyka L teratury i Jezyka Polskiego. Red. Henr Kurczab. - Rzesz6w 8' ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie Przewodn. kom. red. Daniel Markowski Z. 5/39. Fizyka. Red. Czeslaw Jankiewicz, - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Geszowie. Przewodn. kom. red. Daniel Mar-

19 kowski. Z Historia. Red. J6zef P61- Owiartek. - Rzesz6w 8' R ROCZNIK Naukowo-Dydaktyczny. Wyisza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie. Pnewodn. kom. red. Daniel Markowski. Z. 5/35. Nauki pedagogiczne. Red. Tadeusz Lesiak. - Rzesz6w 8O R ROCZNIK Przemyski. Towarzystwo Przyjaci61 Nauk w PrzemySlu. Red. -nauk. Julian Olszak. - PrzemySl 8' T : ROCZNIK Wojew6dztwa Rzeszowskiego. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Red. nauk. Tadeusz Bieda. - Rzesz6w 8O R 9: ROZPRAWY. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Eukasiewicza. Red. Krystyna Eado.4. - Rzesz6w 8O fr. gl: 1978 [nr] Seria: Prace wlasne. Na OW. kolejno tyt.: PRACE Instytutu Mntematyki I Flzykl 1. - LAUDAlOSKf LU- DOMIR M.: Elementy stochastycznej dynarniki srybawca. PRACE Studlum Nauk Spolecznych 1. - PRACE Instytutu Budownictwa 1 Iritynieril Srodowiska 2. - PRACE Instytutu Elektrotechnlhl % 34. RZESZOWSKI Zelmer. Organ Samonqdu Robotniczego,,Redom-Zelmer" Zaklad6w Zmechanizowanego Spnetu Domowego im. A. Micala w Rzeszowie. 1Dwutyg.J - Rzesz6w 11: 1978 nr 1-25/26. Od nr 5 ukazuje slq co 10 dni. 35. SIARKA. Organ Konferencji Samcwzgdu Robotniczego Kopalfi i Zaklad6w Przetw6rczych Siarki im. M. Nowotki,,Siarkopol" w Tarnobrzegu. ri'yg.1 - Tarnobrzeg 2O [R. 161: 1978 nr SIARRA. Zeszyt Naukowo-Techniczny OSrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Siarkowego,,SiarkopolW w Machowie k. Tarnobrzega. Red. J6zef Warzybok. - Mach6w 4O IR. 71: 1978 Inr SOCJALISTYCZNE Tempo. Organ Samonqdu Robotniczego Huty,,Stalowa Wola". [Niereg.] - Stalowa Wola 2O [R 271: 1978 nr STADION. [Tyg.] - Rzeszbw 221: 1978 nr Dodatek nportowy,,nowin**. Ukezuje slq jednostr~cowo w ~goaledzlalkowych numerach. i 39. STANICA. Red. Zesp61 Reporter6w,,Swiata Mlodych" Leszek Adamski [i in.] - Ustrzyki Dolne 1978 Rzesz. Zakl Graficzne 4O nr 14: lipiec; nr 5--8: sierpiefi. Jednodni6wka Sztabu Operacji,,Bieszczady 40''. 40. SZKLANE Zaglebie. Organ Samorzqdu Robotniczego Krolniefiskich Hut Szkla. [Niereg.] - Krosno 2' [R. 41: 1978 nr TEMPO Mlodziefowe. Jednodni6wka ZW ZSMP Tarnobrzeg. Wrzesied Tarnobrzeg TRYBUNA Garnratu. Organ Samorzad6w Robotniczych ZTS,,Gamrat- -Erg", Podkarpackich Zaklad6w Rafineryjnych, ZPOW,,Pektowinm, Zak1ad6w Plyt Wi6rowych w JaSle. [Niereg.] - Jaslo 43: 1978 nr TYMCZASEM. Jednodni6wka Zespolu Szk61 Elektrynno-Mechanicznych im. I1 Armii WP w Rzeszowie. Listopadgrudziefi Rzesz6w O powiel. 44. WIADOMOSCI Fabryczne. Pismo Samorzqdu Robotniczego Wytw6rni Spnetu Komunikacyjnego,,PZL" w Rzeszowie. [3 x w miesiqcu]. - Rzesz6w 2O R. 27i 1978 nr ZYCIE Przemyskie. Tygodnik spoleczny. - PrzemySl 2' R. 12: 2978 nr 1-51/ OPRACOWAMA DOTYCZACE CAEO$CI REGIONU a) Zagadnienia og6lne 46. KRACHEROWA NINA: Podkarpacie. - Kresy polskie. Opole 1978 nr 3 s. 67, 24, il. 47. MISZCZAK JAN: Magia liczb - czyli wojew6dztwo [przemyskiel w statystyce. gycie Przemys nr 12 s. 1.

20 48. CIASTONIOWA ELZBIETA: Nasi pracujq najlepiej. Nowiny 1978 nr 261 s. 4, il. Rzeszowskie Przedsiebiorstwo Rob6t In2ynieryjnych na budowle cukrowni w wegierskiej Kabie. 49. CIASTONIOWA ELZBIETA, WISZ EDWARD: Wizyta zastcpcy przewodniczqcego Rady Ministr6w ZSRR Leonida Smirnowa w wojew6dztwie rzeszowskim. Nowiny 1978 nr 142 s GUBERNAT ADOLF: Rzeszowiacy w Iranie. Nowiny 1978 nr 252 s. 7, il. Dotyczy brygady budowlanych z rzeszowskiego..instalu". 51. JAROfi MIECZYSLAW: Wklad przemyskich kolejarzy w rozw6j wsp61- pracy Polski i ZSRR. Zycie Przemys nr 11 s KAZNOWSKI BOHDAN: KroSniedska mapa przyjaini. PrzyjaM 1978 nr 49 s , il. * (kr): KroSnienskie tradyc je przy jaini polsko-radzieckiej. Podkarpacie 1978 nr 24 s. 1, 3. Dotyczy wojew6dztwa. 53. LOKAJOWA HALINA: Imiona przyjaini. Nowiny 1978 nr 256 s. 3, il. Dotyczy kontakt6w mieszkafic6w Obwodu Lwowskiego z Przeworskiem, Sanoklem 1 Sen- 54. (mz): Podpisanie umowy o wsp61- pracy przygranicznych wojew6dztw. Delegacja KW KPS na Podkarpaciu. Nowiny 1978 nr 240 s Dotyczy woj. krdniehskiego i koszyckiego. 55. NYCZEK MIECZYSLAW: Wielki wiec przyjagni w PrzemySlu. Nowiny 1978 nr 161 s. 1-2, il. 56. (r.n.): Po bratersku i po sqsiedzku. Tryb. Ludu 1978 nr 115 s. 8. * PRZY- JAZR i wsp6lpraca. Zycie Przemys nr 28 s. 2. Wsp6lpraca woj. przemyskiego z obwodem lwowskim. 57. ROBOTOWSKI STEFAN: Za*Oszenie do Szabolcs-Szatmar. Dz. Ltd nr 19 s. 3. M. in. wsp6lpraca woj. rzsszawsklego z jednym z wojew6dztw wgglerskich. 58. SKRYBKA KOSMA, LOZI~SKI IWAN: W imic przyjaini i wsp6lpracy. Nowtny 1978 nr 251 s. 3. Wsp6lpraca obwodu lwowskiego z woj. krolniehskim, przemysklm i rzeszowskim. 59. SZAREK ROMAN: PrzyjaZn i braterstwo. Zycie Przemys nr 44 s. 2. Wsp6lpraca TPPR woj. przemysklego z okrggiem Iwowskim. W s p 6 l p r a c a mi~dzynarodowa zob: tei poz. 1090, 1143, GO. ALMANACH Polonii Red. Alina Laszkiewicz, Ewa Trzeciak. - Wwa 1978.,Interpress 8' ss. 368, il. tabl. - Towarzystwo LqcznoSci z Poloniq Zagranicznq. Z tre4ci: GRZYB JOZEF: Polskie ta6q i piesni w Rzeszowle. [IV Swiatowy Festiwal Polonijnych Zespol6w Folklorystycznychl. 61. KLUB Ziemi Rzeszowskiej w Chicago. Grom. Rol. Pol nr 77 s KOZIEROWSKA URSZULA, KO- CIK STANISLAW: Polska-Francja. Wiczi odlegle i bliskie. - Wwa 1978,,InterpressM 8O ss. 199, tabl. Z trelcl: Z Dublecka do Palals-Royal IPolsko-francuski malarz - Sylwester Dawid Mlrys z Dubieckal. 63. ROG HENRYK: Paryskie spotkania z Rzeszowem. Nowiny 1978 nr 148 s. 7. Zwiqzki Polonii 'francuskiej z woj. rze szowskim. 4. POSZCZEGOLNE OKRWI I MIEJSCOWO~CI A d a m 6 w k a, gmina, woj. przemyskie 64. (x), (ek): Adam6wka. Domaradz. Portrety gmin. Nowiny 1978 nr 74 s. 5.

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych

WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych W NUMERZE: 30-lecie ONZ Ziernia azylu i wolnoici Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych Wydawnictwa XII Wystawy Jubilcusz XXV-lecia PZF w filuxnenistyce 10 stycznia ukate Me seria

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz. 1-1390 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14

Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14 LISTOPAD 2008 NR 37 Nr 11(37) ROK IV ISSN 1895-2046 Indeks 213039 Cena 2,50 zł do nabycia w kioskach RUCH Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14 Fot.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo