Prospekt Emisyjny ecard S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt Emisyjny ecard S.A."

Transkrypt

1 Prospekt Emisyjny ecard S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną Akcji Dotychczasowych oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Dotychczasowych oraz od 1 do Akcji Serii K, a także od 1 do zbywalnych Praw do Akcji Serii K. Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd dnia 21 czerwca 2006 r.

2 Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony jako dokument jednolity, zgodnie z treścią artykułu 25 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z dn ). 2

3 I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...3 Objaśnienia użytych pojęć i skrótów...5 Słowniczek terminów i pojęć branżowych...8 II. PODSUMOWANIE...11 A. Tożsamość dyrektorów, wyższego szczebla kierownictwa, doradców i biegłych rewidentów...12 B. Statystyki oferty i przewidywany harmonogram...12 C. Kluczowe informacje dotyczące wybranych danych finansowych...13 D. Informacje dotyczące emitenta...18 E. Wyniki przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa oraz perspektywy...19 F. Informacje o dyrektorach, wyższym szczeblu zarządzania i pracownikach...19 G. Znaczący akcjonariusze i transakcje z powiązanymi stronami...20 H. Informacje finansowe...21 I. Szczegóły oferty i dopuszczenia do obrotu...21 J. Informacje dodatkowe...22 III. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ AKCJAMI...23 A. CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA LUB DLA JEGO BRANŻY...23 B. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA AKCJI, DLA POTRZEB OCENY RYZYKA RYNKOWEGO POWIĄZANEGO Z AKCJAMI...25 IV. INFORMACJE O EMITENCIE I OFERCIE...30 A. INFORMACJE O EMITENCIE Osoby odpowiedzialne Biegli rewidenci Wybrane informacje finansowe Czynniki ryzyka specyficzne dla emitenta lub dla jego branży Informacje o Emitencie Zarys ogólny działalności Struktura organizacyjna Środki trwałe Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Zasoby kapitałowe Badania i rozwój, patenty i licencje Informacje o tendencjach Strategia rozwoju i prognozy wyników Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Wynagrodzenie i inne świadczenia Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Zatrudnienie Główni akcjonariusze Transakcje z powiązanymi stronami Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat

4 21 Informacje dodatkowe Istotne umowy Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o posiadanych udziałach Dokumenty udostępnione do wglądu Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach IV. INFORMACJE O EMITENCIE I OFERCIE B. INFORMACJE O OFERCIE Osoby odpowiedzialne Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Podstawowe informacje Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Informacje o warunkach oferty Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu Informacje na temat właścicieli akcji objętych sprzedażą Koszty emisji lub oferty Rozwodnienie Informacje dodatkowe Załącznik 1 Formularze zapisu na Akcje Oferowane Załącznik 2 Statut Emitenta

5 Objaśnienia użytych pojęć i skrótów Akcje Dotychczasowe Akcje Oferowane Akcje Serii K Cena Emisyjna Cena Maksymalna ecard S.A. (lub Emitent lub Spółka) akcji zwykłych na okaziciela serii do A do J Emitenta, reprezentujące jego cały kapitał zakładowy. Wszystkie Akcje Dotychczasowe są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, a Akcji Dotychczasowych wchodzą w skład Akcji Oferowanych i są przedmiotem Oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu: 1) do Akcji Serii K oferowanych przez Emitenta w drodze publicznej subskrypcji 2) Akcji Dotychczasowych oferowanych do sprzedaży przez obecnych akcjonariuszy Wprowadzających., w następujących ilościach: akcji serii A, B, C, D, I i J należących do Wprowadzającego Capital Partners S.A akcji serii F i J należących do Wprowadzającego PerMobile Sp. z o.o. Od 1 do Akcji ecard S.A. Serii K, wyemitowanych na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ecard S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 roku i będące przedmiotem oferty publicznej opisanej w Prospekcie Emisyjnym Cena emisyjna i cena sprzedaży Akcji Oferowanych, równa dla wszystkich Akcji Oferowanych, czyli zarówno Akcji Serii K jak i Akcji Dotychczasowych, ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego i Współoferującego oraz wyników budowy Księgi Popytu na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Maksymalna cena Akcji Oferowanych wynosząca 3,50 zł. ecard S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości złotych Bankowy Dom Maklerski (lub PKO BP S.A. lub BDM PKO BP S.A. lub BDM lub Oferujący) Dom Maklerski Capital Partners S.A. (lub DM CP lub Współoferujący) Emitent (lub ecard S.A. lub Spółka) Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 Dom Maklerski Capital Partners SA z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16 ecard S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości złotych 5

6 Formularz Zapisu GPW Formularz Rejestracyjny Inwestora KC Księga Popytu KDPW KPWiG (lub Komisja) Formularze zapisu na Akcje Oferowane ecard S.A. Wzory formularzy zamieszczono w Załączniku nr 1 do Prospektu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Formularz służący do zarejestrowania inwestora, składającego zapis za pośrednictwem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., na stronie internetowej Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.) Rejestr składanych przez inwestorów wiążących deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. 94 poz z późn. zm.) NWZ Oferta publiczna (lub Publiczna Oferta lub Oferta) PDA (lub Prawa do Akcji) PLN (lub zł) Prawo Dewizowe Prawa do Akcji (lub PDA) Prospekt Emisyjny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oferta nabycia Akcji Oferowanych, w rozumieniu Ustawy o ofercie (art. 3 ust. 3), czyli udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. Papiery wartościowe przyznane osobom, którym przydzielono akcje nowej emisji, rejestrowane na ich rachunkach papierów wartościowych. Po zarejestrowaniu nowej emisji posiadacze PDA otrzymują akcje w liczbie równej liczbie zapisanych na rachunku papierów wartościowych PDA. PDA są zbywalne, mogą być przedmiotem obrotu na GPW złoty polski, prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U nr 141 poz z późn. zm.) Papiery wartościowe przyznane osobom, którym przydzielono akcje nowej emisji, rejestrowane na ich rachunkach papierów wartościowych. Po zarejestrowaniu nowej emisji posiadacze PDA otrzymują akcje w liczbie równej liczbie zapisanych na rachunku papierów wartościowych PDA. PDA są zbywalne, mogą być przedmiotem obrotu na GPW Niniejszy prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych 6

7 Regulamin GPW Spółka (lub ecard S.A. lub Emitent) Spółka publiczna Transza Inwestorów Instytucjonalnych Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady GPW w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. ecard S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości złotych Spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o ofercie (art.4 p. 20), czyli spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje Oferowane dla inwestorów będących: osobami prawnymi (zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego); jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej (zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego) oraz zarządzającymi pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane Transza Inwestorów Indywidualnych Ustawa o ofercie (lub Ustawa o Ofercie Publicznej) Ustawa o obrocie Ustawa o nadzorze Ustawa o rachunkowości Wprowadzający WZ zł (lub PLN) ZWZ transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje Oferowane dla inwestorów będących osobami fizycznymi (zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183 poz. 1537) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) Właściciele Akcji Dotychczasowych dokonujący Publicznej Oferty ich sprzedaży Walne Zgromadzenie złoty polski, prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7

8 Słowniczek terminów i pojęć branżowych 3DS Hosted Sevices Usługi świadczone wydawcom kart, mające na celu zapewnienie im niezbędnej infrastruktury, umożliwiającej nadanie przez posiadacza karty hasła do transakcji internetowych i jego późniejszą weryfikację w trakcie dokonywania zakupów, 3DSecure Agent rozliczeniowy Akceptant ARPU Autoryzacja B2B B2C C2C CNP content lub kontent lub Usługi dodatkowe (Three Domain Secure) System wprowadzony przez organizacje kart płatniczych, mający na celu dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowych poprzez wprowadzenie dodatkowych protokołów i szyfrowanych zabezpieczeń, jak również weryfikację specjalnego hasła, którego nadanie posiadaczowi karty umożliwia wydawca karty, Bank bądź instytucja finansowa zawierająca umowy z Akceptantami - czyli sprzedawcami towarów lub usług, umożliwiające akceptację kart płatniczych jako środka płatności zgodnie z ustawą powinno być: agent rozliczeniowy bank bądź inna osoba prawna, zawierające z Akceptantami (sprzedawcami towarów lub usług) umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, sprzedawca towarów i usług, przyjmujący jako środek płatniczy kartę płatnicze, (Average Revenue Per User) średni przychód na użytkownika. Proces, podczas którego sprawdzane jest czy na rachunku karty znajdują się wystarczające środki do dokonania transakcji. (Business to Bussines) Obszar relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. (Business To Consumer) Obszar relacji występujących pomiędzy podmiotami gospodarczymi a konsumentami prywatnymi. (Consumer To Consumer) Obszar bezpośrednich relacji występujących pomiędzy konsumentami prywatnymi. (Card not Prezent) Transakcje dokonywane w środowisku zdalnym, bez konieczności fizycznej obecności karty. Usługi sprzedawane Klientowi z wykorzystaniem Terminala POS, w tym gry i inne rozrywki do telefonów komórkowych. 8

9 ecommerce Elektroniczne wspomaganie handlu online oraz wymiany dokumentów biznesowych. Obejmuje kupno oraz sprzedaż towarów i usług w Internecie (witryny WWW z katalogami i ofertami, elektroniczne wspomaganie zakupów), przekazywanie zamówień i potwierdzeń oraz obsługę płatności bezgotówkowych. Aplikacje ecommerce wykorzystywane są w celu usprawnienia działalności (poszerzenie kanału dystrybucji, obsługa klientów i dostawców, sprzedaż, marketing, zarządzanie, itd.). EDI EMV eprocurement eprzelew hosting IT IVR Personifikacja kart płatniczych (Electronic Data Interchange) Elektroniczna Wymiana Danych, transfer biznesowej informacji transakcyjnej polegający m.in. na wymianie informacji w formie elektronicznej pomiędzy systemami informatycznymi kontrahentów, z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatu (np. definicja pól dokumentu i ich zawartości). Umożliwia elektroniczną wymianę informacji, szybszą, tańszą i dokładniejszą niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych. Standard obsługi transakcji opracowywany przez organizację zrzeszającą największych wydawców kart: Europay, Mastercard i Visa (stąd nazwa standardu - EMV), dotyczący kart z mikroprocesorem. Nowa organizacja zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, która wspomagana jest przez rozwiązania systemowe, umożliwiające efektywną współpracę przedsiębiorstwa i jego dostawców, od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po rejestrację płatności. Obieg dokumentów oraz informacji jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną. Płatność dokonana w trybie online bezpośrednio z rachunku internetowego w banku. Świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, polegające na udostępnieniu zasobów infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej wraz z wynajmem platformy sprzętowej i wirtualnej platformy systemowej, z ustalonym dostępem do środowiska i sieci, o określonych umową parametrach, oraz wsparciem technicznym. (Information Technology) Technika informatyczna. (Interactive Voice Response) System telekomunikacyjny umożliwiający interaktywną obsługę osoby dzwoniącej, która po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów, za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym lub za pomocą głosu wybiera poszczególne pozycje z menu. Nanoszenie danych użytkownika karty na czyste blankiety kart, 9

10 SMS Premium Rate Usługi dodatkowe lub kontent lub content Visa International, MasterCard International, American Express Wydawca karty Zasilenie Konta Krótka wiadomość tekstowa (SMS) o podwyższonej opłacie według taryfikatora operatora sieci telekomunikacyjnej służąca do zapłaty niewielkich kwot. Usługi sprzedawane Klientowi z wykorzystaniem Terminala POS, w tym gry i inne rozrywki do telefonów komórkowych. Organizacje zrzeszające instytucje finansowe z całego świata, umożliwiające wydawanie i akceptację kart płatniczych z ich logo oraz umożliwiające dokonanie rozliczenia transakcji przeprowadzonych w dowolnym miejscu na świecie, Bank bądź instytucja finansowa wydająca karty swoim klientom oraz umożliwiająca im dokonanie rozliczeń przeprowadzanych transakcji. Zwiększenie wartości konta Klienta w sieci telefonii komórkowej działającej w systemach przedpłaconych (pre-paid), dokonywane w trybie offline (sprzedaż limitu o standardowej wartości ustalonej przez Operatora) lub online (sprzedaż limitu o wartości ustalanej przez Klienta). 10

11 II. PODSUMOWANIE ZASTRZEŻENIE: 1) Niniejsze Podsumowanie jest traktowanie jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego; 2) Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego; 3) inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem; 4) osoby sporządzające Podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Emisyjnego. 11

12 A. TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYŻSZEGO SZCZEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW 1. Zarząd 1.1. Konrad Korobowicz Prezes Zarządu, 1.2. Radosław Sosnowski Wiceprezes Zarządu, 1.3. Małgorzata Ciszecka Członek Zarządu, 1.4. Ireneusz Kucharski Członek Zarządu 2. Rada Nadzorcza 2.1. Maciej Giżyński Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2.2. Paweł Bala Członek Rady Nadzorczej, 2.3. Piotr Wypych Członek Rady Nadzorczej, 2.4. Iwona Ustach Członek Rady Nadzorczej, 2.5. Paweł Sadalski Członek Rady Nadzorczej. 3. Biegli Rewidenci Badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2003 i 2004 dokonał biegły rewident Pan Roman Kamiński - Biegły Rewident Numer ewidencyjny 1545/2393 z firmy KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o Warszawa, ul. Emilii Plater 53, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 661, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2005 dokonał biegły rewident Pani Barbara Gałuszka nr ident /7688 z BDO Polska Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa, Oddział Katowice, Al. Korfantego 2, Katowice podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania Nr ewidencyjny 523, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Badania historycznych informacji finansowych przygotowanych na potrzeby Prospektu na podstawie przekształconych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2005, 2004 i 2003 dokonał biegły rewident Pani Barbara Gałuszka nr ident /7688 z BDO Polska Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa, Oddział Katowice, Al. Korfantego 2, Katowice podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania Nr ewidencyjny 523, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM 1. Statystyki oferty Przedmiotem Oferty Publicznej objętej Prospektem jest subskrypcja od 1. (słownie: jednej) do (słownie: czterech milionów) Akcji Serii K ecard S.A. prowadzona z wyłączeniem prawa poboru oraz sprzedaż (słownie: trzech milionów) Akcji Dotychczasowych przez Wprowadzających. Oferowane Akcje podzielone są na: - Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, - Transzę Inwestorów Indywidualnych 12

13 W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowane będą wszystkie Akcje Serii K oraz Akcji Dotychczasowych. W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych będzie Akcji Dotychczasowych. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w POK Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. oraz za pośrednictwem Domu Maklerskiego Capital Partners SA. Zapisy na Akcje Oferowane obu Transzach przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. Cena Emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego i Współoferującego przy uwzględnieniu wyników procesu budowy Księgi Popytu i będzie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji w trybie art. 54 ust 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena Akcji Oferowanych nie będzie wyższa niż 3,50 zł. 2. Harmonogram Terminy związane z ofertą CZYNNOŚĆ TERMIN Publikacja Prospektu 21 czerwca 2006 Budowa Księgi Popytu czerwca 2006 Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej 26 czerwca 2006 Otwarcie Publicznej Oferty 26 czerwca 2006 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych czerwca 2006 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych czerwca 2006 Przydział Akcji Serii K 4 lipca 2006 Zamknięcie Publicznej Oferty 4 lipca 2006 Emitent może postanowić o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w ww. terminach lub o ich zmianie. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w powyższych terminach lub o zmianie któregokolwiek z nich zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH 1. Wybrane dane finansowe Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe Emitenta, sporządzone na podstawie przekształconych dla potrzeb Prospektu sprawozdań finansowych za lata , zbadanych przez biegłego rewidenta. Wybrane dane finansowe Emitenta za lata Wybrane dane finansowe (w tys. zł) I kw. 2006r.* I kw. 2005r. 2005r. 2004r. 2003r. Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe

14 Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) ** Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) -3,92-3,93 5,92-43,49-37,39 Źródło: Emitent * dane finansowe za I kwartał 2006r. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. ** W I kw. 2006r. wystąpił podział akcji 1:10. Wartość nominalna jednej akcji została obniżona z 100 zł do 10 zł. Do porównania obydwu okresów wykazano liczbę akcji przed dokonaniem podziału akcji. W dniu 28 kwietnia 2006 r. decyzją Akcjonariuszy podjęto decyzję o kolejnym podziale akcji w stosunku 1:10. Po tej operaci wartość nominalna akcji wynosi 1zł. 14

15 2. Kapitalizacja i zobowiązania (w tys. zł.) Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka dysponuje odpowiednimi zasobami kapitałowymi pozwalającymi na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Kapitalizacja i zadłużenie Spółki na dzień 31marca 2006 roku I Kapitalizacja i zadłużenie [tys.pln] Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 1 785,99 - gwarantowane (opis rodzajów gwarancji) 0,00 - zabezpieczone (opis zabezpieczenia i aktywów będących jego przedmiotem) 30,81 - niegwarantowane/niezabezpieczone 1 755,18 Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) 15 53,54 - gwarantowane (opis rodzajów gwarancji) 0,00 - zabezpieczone (opis zabezpieczenia i aktywów będących jego przedmiotem) 53,54 - niegwarantowane/niezabezpieczone 0,00 Kapitał własny 159,56 Kapitał zakładowy ,00 Kapitał zapasowy 2 749,60 Kapitały rezerwowe 0,00 Ogółem 1 999,09 II Zadłużenie netto w krótkiej i średniej perspektywie [tys.pln] A. Środki pieniężne 128,43 B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) 0,00 C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,00 D. Płynność (A) + (B) + (C) 128,43 E. Bieżące należności finansowe 909,14 F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 0,00 G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 0,00 H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 30,81 I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H) 30,81 J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) (E) (D) ,76 K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 0,00 L. Wyemitowane obligacje 0,00 M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 0,00 N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M) 0,00 O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N) ,76 3. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych; Obecnie Spółka nie może dokładnie określić wpływów z emisji Akcji Serii K, ponieważ nie jest znana Cena Emisyjna tychże akcji. Emitent szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą od 8 mln

16 zł do 12 mln zł, przy założeniu, że wszystkie akcji serii K zostaną objęte i opłacone. Pozyskane środki Emitent zamierza wydatkować w następujący sposób zgodnie z kolejnością poniżej. Rozwój oferty produktowej 4-6 mln zł. Strategia Emitenta zakłada, między innymi, powiększenie oferty produktowej firmy poprzez dalszy intensywny rozwój nowowdrożonych produktów, jak i produktów będących obecnie w fazie wdrożeniowej lub projektowej. Pozyskane środki Spółka, w pierwszej kolejności, planuje przeznaczyć na rozwijanie nowowdrożonego produktu Przelew oraz rozwijanie produktów będących obecnie w fazie wdrożeniowej i projektowej, Plany Emitenta oparte są na założeniu efektywnego wykorzystania potencjału obecnego rynku jak i poszukiwania nowych rynków zbytu dla produktów spółki. Akwizycje wybranych podmiotów w branży co najmniej 4 mln zł. Plany strategiczne Emitenta uwzględniają zarówno dalszy rozwój Spółki realizowany poprzez wzrost organiczny, jak i przejęcia wybranych podmiotów, które mogą znacząco przyśpieszyć wdrażanie lub rozwój oferty produktowej ecard. Strategia firmy przewiduje także akwizycje podmiotów, które pozwolą na umocnienie pozycji ecard w innowacyjnych segmentach rynku. W przypadku, gdyby środki z emisji Akcji Serii K nie były w krótkim okresie wykorzystane na sfinansowanie ww. celów emisji, do czasu ich wykorzystania na inwestycje kapitałowe zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy. Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany celów emisji w przypadku, gdyby realizacja wskazanych celów okazała się niemożliwa. 4. Czynniki ryzyka 4.1. Czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta lub dla jego branży Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Ryzyko zmiany przepisów Ryzyko konkurencji Ryzyko utraty zaufania do branży Ryzyko związane z dostawcami Ryzyko związane z kadrą menedżerską ecard Ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów ecard S.A Ryzyko związane z zaprzestaniem działalności przez klienta ecard Ryzyko niewykorzystania potencjału wzrostowego obecnego rynku i nowych rynków przez ecard S.A Ryzyka wynikające z ekspansji na nowe rynki przez ecard S.A Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla akcji, dla potrzeb oceny ryzyka rynkowego powiązanego z akcjami Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii K do skutku 16

17 Ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie Akcji serii K do obrotu giełdowego Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta w obrocie giełdowym i płynności obrotu Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym 17

18 D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 1. Historia i rozwój Emitenta 20 marca 2000 Październik 2000 Listopad 2000 Maj 2001 Lipiec 2001 Maj 2003 Sierpień 2003 Wrzesień 2003 Marzec 2004 Grudzień 2004 Czerwiec 2005 Wrzesień 2005 Wrzesień 2005 Grudzień 2005 Grudzień 2005 Grudzień 2005 Luty 2006 Maj 2006 założenie ecard S.A. przez PPFR BRE Sp. z o.o. (podmiot zależny w 100% od BRE Bank SA) i Computerland SA uruchomienie produkcyjne usługi autoryzacji kart płatniczych Visa i MasterCard przystąpienie do Spółki ecard S.A. Banku Zachodniego WBK SA zawarcie umowy o współpracy z centrum autoryzacyjno - rozliczeniowym Banku Zachodniego WBK S.A. uruchomienie produkcyjne usługi Mikropłatności wdrożenie standardu 3DSecure dla kart VISA przez ecard jako agenta rozliczeniowego wdrożenie standardu 3DSecure dla kart MasterCard przez ecard jako agenta rozliczeniowego podpisanie umowy o współpracy z Xtrade przyznanie ecard S.A. przez MasterCard nagrody Rock Award 2003 uruchomienie produkcyjne usługi autoryzacji kart płatniczych American Express uruchomienie produkcyjne usługi eprzelew nabycie 100% akcji Spółki przez Capital Partner S.A. i PerMobile Sp. z o.o. Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji Spółki przyznanie ecard nagrody przez Deloitte za I miejsce w Polsce i II w Europie Środkowo Wschodniej w rankingu Technology Fast 50- Rising Stars podpisanie umowy licencyjnej z Arcot Int, na wdrażanie oprogramowania 3 D Secure dla banków - wystawców kart do grona akcjonariuszy dołącza Smart Capital Sp.z o.o. oraz Konrad Korobowicz Prezes Zarządu i Radosław Sosnowski - Wiceprezes Spółki zawarcie umowy o współpracy z Bankiem PKO BP S.A.oraz centrum autoryzacyjno - rozliczeniowym eservice S.A. zmiana adresu Spółki, uruchomienie głównego i zapasowego Data Center dla usług Rozliczeń oraz 3DS 2. Zarys ogólny działalności ecard S.A. jest podmiotem działającym na rynku rozliczeń transakcji finansowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. Dotychczasowa strategia uplasowała Spółkę na pozycji lidera w bezpiecznej obsłudze kart płatniczych (od 2000r.) dokonywanych w tzw. 18

19 środowisku CNP ( Card-Not-Present bez fizycznego udziału karty płatniczej). Operacje takie są coraz powszechniejsze w Internecie. Poznanie specyfiki działania małych sklepów internetowych, korzystających z rozwiązań standardowych, jak również dużych korporacji, oczekujących dostosowania rozwiązań rozliczeniowych do ich indywidualnych potrzeb, pozwoliło na rozszerzanie gamy usług. W związku z rozwojem bankowości internetowej, stanowiącej odrębny od kartowego rynek dla banków, zainteresowanie klientów zwróciło się w stronę wykorzystania rachunków do płatności w sieci. Nowy produkt w ofercie ecard - natychmiastowy przelew bezpośredni - nazwany został eprzelewem (od 2005r.). E. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY 1. Wyniki działalności Wyniki finansowe podane są w punkcie C podpunkt 1, powyżej. 2. Płynność i zasoby kapitałowe Analiza płynności Emitenta Analiza płynności I kwartał 2006r. I kwartał 2005r. 2005r. 2004r. 2003r. Wskaźnik bieżącej płynności* 0,65 0,81 1,27 0,77 2 Wskaźnik szybkiej płynności** 0,65 0,81 1,27 0,77 2 Wskaźnik podwyższonej płynności*** 0,15 0,06 0,41 0,27 0,78 * aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe ** (aktywa obrotowe zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe *** (aktywa obrotowe zapasy należności) / zobowiązania krótkoterminowe Kapitalizacja podana jest w punkcie C podpunkt 2, powyżej. 3. Badania i rozwój, patenty i licencje, itp. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie posiada żadnych patentów. Emitent posiada standardowe licencje umożliwiające użytkowanie ogólnodostępnych w sprzedaży i powszechnie używanych programów komputerowych Microsoft Windows oraz pakiety Microsoft Office W związku z dużym stopniem informatyzacji spółki i wykorzystywanego oprogramowania, Emitent dla obsługi swojego przedmiotu działalności wykorzystuje wiele licencji na dedykowane oprogramowanie, systemy operacyjne, bazy danych, oraz standardowe programy wspierające pracę biura. Spółka wykorzystuje również oprogramowania typu Open-Source. W wyniku umowy z ARCOT spółka ma prawo do licencjonowania banków w zakresie instalacji 3DS. F. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYŻSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH 19

20 1. Dyrektorzy i wyższy szczebel kierownictwa 1. Konrad Korobowicz Prezes Zarządu 2. Radosław Sosnowski Wiceprezes Zarządu 3. Małgorzata Ciszecka Członek Zarządu 4. Ireneusz Kucharski Członek Zarządu 5. Sebastian Ramatowski Dyrektor Handlowy 6. Wojciech Barwaśny Dyrektor IT 7. Konrad Roziewski Zastępca Dyrektora IT ds. analiz i produktów 8. Magdalena Lenard Kierownik Sekcji Rozliczeń 2. Pracownicy Na dzień zatwierdzenia Prospektu w Spółce pracują 44 osoby. Na podstawie umów o pracę zatrudnionych jest 37. Każda z umów o pracę zawarta jest w wymiarze pełnego etatu. 50% osób pracujących i współpracujących z Emitentem posiada wykształcenie wyższe. Pod względem struktury zatrudnienia z podziałem na działy blisko 2/3 osób pracuje w działach handlowych i IT. G. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI STRONAMI 1. Główni akcjonariusze Akcjonariusz Liczba akcji Łączna wartość nominalna (PLN) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Capital Partners S.A ,14 45,14 Smart Capital ,13 37,13 PerMobile Sp.z o.o ,01 8,01 2. Transakcje z powiązanymi stronami Emitent jest stroną następujących transakcji z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na jego działalność: W roku 2005 wystąpiły następujące transakcje z podmiotami powiązanymi: BRE Bank SA - nastąpiła spłata pożyczki w raz z odsetkami poprzez zamianę wierzytelności na akcje serii H, Na początek roku 2005 BRE Bank SA posiadał 53,34% głosów na WZA Emitenta, a na koniec roku nie posiadał akcji Emitenta. Computerland SA - nastąpiła spłata pożyczki w raz z odsetkami poprzez zamianę wierzytelności na akcje serii H, - w dalszym ciągu obowiązywała umowa o podnajem Emitentowi powierzchni biurowej, której łączny koszt dla ecard w roku 2004 wyniósł ,30 zł Na początek roku 2005 Computerland SA posiadał 17,71% głosów na WZA Emitenta, a na koniec roku nie posiadał akcji Emitenta. BZ WBK SA 20

Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A.

Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A. Warszawa, 4 sierpnia 2006 r. Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A. Zarząd Spółki ecard S.A., z siedzibą w Warszawie, w składzie: 1. Konrad Korobowicz Prezes Zarządu, 2. Radosław Sosnowski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

VI.1. Odpis z właściwego rejestru

VI.1. Odpis z właściwego rejestru VI. ZAŁĄCZNIKI VI.1. Odpis z właściwego rejestru Strona 93 94 95 96 97 98 99 VI.2. Statut VI.2.1. Jednolity tekst Statutu Strona 100 101 102 103 104 105 VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. ecard S.A.

Prospekt Emisyjny. ecard S.A. Prospekt Emisyjny ecard S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną 24.000.000 Akcji Serii L w ramach realizacji przysługującego Akcjonariuszom prawa poboru oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Mając na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 583 546, udział w głosach na NWZ: 1,27%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 46 109 243. Uchwały głosowane na NWZ

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 583 546, udział w głosach na NWZ: 1,27%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 46 109 243. Uchwały głosowane na NWZ Warszawa, 3 sierpnia 2015 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grajewo S.A., które odbyło się 27 lipca 2015 r. o godz. 11:00 w hotelu Polonia w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 45 Liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I CZYNNIKI RYZYKA Każdy inwestor powinien starannie przeanalizować informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie w Akcje naszej Spółki łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo