inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inż. REMIGIUSZ DYBAŁA..."

Transkrypt

1 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax ; NIP: PKO BP II Oddział Katowice Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA KONSTRUKCJI DACHU DO PRZEJĘCIA ZWIĘKSZONYCH OBCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM ZGODNIE ZE ZMIANAMI DO POLSKIEJ NORMY PN-80/B-02010/ Az1:2006 W SEGMENCIE A BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ Inwestor: Adres budowy: Autor opracowania: BIBLIOTEKA ŚLĄSKA PLAC EUROPY KATOWICE BIBLIOTEKA ŚLĄSKA PLAC EUROPY KATOWICE mgr inż. GRZEGORZ KOMRAUS... upr. bud. nr 204/90/Kt. inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... KLAUZULA NR BW Projekt niniejszy został sprawdzony i uznany za sporządzony prawidłowo, zgodnie z przepisami i może być skierowany do realizacji. Sprawdził : inż. HENRYK GOIK... upr. bud. nr 12/75/Kt ** Katowice, MAJ 2007 r **

2 str. 2/K SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. WARUNKI LOKALIZACJI 4. OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU ISTNIEJĄCEGO. 5. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH. 6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. 7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI. 8. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 10. INFORMACJE DLA WYKONAWCY CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/K INWENTARYZACJA DACH NAD MAGAZYNEM SEG. A. 2/K SCHEMAT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DACHU - SEG. A. 3/K WIESZAK STALOWY, SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA BELEK POZ. 1.1, POZ1.2. ZAŁĄCZNIKI : ZAŁ. 1 ZAŁ. 2 ZAŁ. 3 ZAŁ. 4 ODPIS UPRAWNIEŃ, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OIIB, OŚWIADCZENIE. SPECYFIKACJE. PRZEDMIAR. KOSZTORYS INWESTORSKI.

3 str. 3/K CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dostosowania konstrukcji dachu do przejęcia zwiększonych obciążeń śniegiem zgodnie ze zmianami do polskiej normy PN-80/B-02010/ Az1:2006 w segmencie A budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach Plac Europy 1. W szczególności opracowanie obejmuje : Opis założeń do projektu konstrukcji i warunków lokalizacji. Opinię na temat stanu istniejącego. Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Założenia materiałowe. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Rysunki konstrukcyjne. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 Projekt wykonawczy konstrukcji opracowany przez mgr inż. Grzegorz Komraus. 2.2 Wizja lokalna wykonana przez Firmę Inżynierską Statyk mgr inż. Grzegorz Komraus. Katowice ul. Plebiscytowa 10/ Projekt pomiarów ugięć dachu w poziomie +28,55m (nad magazynem głównym) pod wpływem opadów śniegu wykonany przez Firmę Inżynierską Statyk mgr inż. Grzegorz Komraus. Katowice ul. Plebiscytowa 10/ Uzgodnienia z inwestorem. 2.5 Obowiązujące normy i normatywy budowlane W szczególności : PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-88/B Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i proj. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Oprogramowanie. Do obliczeń sił wewnętrznych oraz wymiarowania elementów stalowych i żelbetowych fundamentów itd. zastosowano program ROBOT Millenium i V6 ROBOBAT licencja nr 629. Do wymiarowania elementów stalowych, obciążeń klimatycznych itp. program FIFIKUS InterSoft licencja nr B0293.Pakiet oprogramowania inżynierskiego Prokop-2000 licencja nr 5/2001.Do obliczenia ustrojów płytowo słupowych program ABC PŁYTA PRO-SOFT licencja nr PK-4/736+pakiet grunt nieliniowe, programy pakietu ABC RAMA, ABC TARCZA PRO-SOFT-licencja nr PK-927. Do wykonania rysunków - AUTOCAD BESTCAD licencje m.i. nr , , Edytor MICROSOFT WORD 2000 Licencja m.i. X

4 str. 4/K 3. WARUNKI LOKALIZACJI WARUNKI NORMOWE II sza strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. I sza strefa obciążenia wiatrem wg PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 4. OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU ISTNIEJĄCEGO. Stropodach segmentu A posiada konstrukcję mieszaną. Warstwy izolacji termicznej i p.wodnej oparto ułożono na blachach fałdowych. Blachy zostały oparte na żelbetowych belkach nośnych rozmieszczonych co 5,40m. Układ warstw jest następujący : - pokrycie Residek - gładź cementowa 3 cm - wełna mineralna 10 cm. - blacha fałdowa TR 136/320 t=0,88mm układ pozytyw. Blachy fałdowe oparto na podciągach i żebrach żelbetowych. Żebra rozpiętości 5,40 m posiadają przekrój 50/50 cm, podciągi rozpiętości 10,80 m przekrój 50/90 cm. Pomieszczenia użytkowane są głównie jako magazyn zbiorów - regały wysokości około 9,0m, pomiędzy którymi porusza się robot podający książki. Fot. 1 Widoczne podciągi żelbetowe, kanały wentylacyjne, szyny jezdne wózka robota podawczego.

5 str. 5/K Fot. 2,3 Widoczne podciągi żelbetowe, oraz regały magazynowe. Fot. 4 Widoczny podciąg żelbetowy ponad regałami.

6 str. 6/K Podczas wizji lokalnej na przedmiotowym dachu stwierdzono brak wymaganych spadków połaci dla odprowadzenia wód opadowych co powoduje lokalne gromadzenie się wody opadowej co z kolei może być przyczyną postępującej korozji istniejącego pokrycia dachowego Residek. Uwaga: W okresie projektowania budynku obciążenie obliczeniowe śniegiem zgodnie z obowiązującą normą PN- 80/B dla I strefy wynosiło: S0=0,70 kn/m 2 *0,8*1,4 = 0,78 kn/m 2 W październiku 2006 wprowadzono zmianę Polskiej Normy nr PN-80/B-02010/Az1 na podstawie której Katowice należy zaliczyć do II strefy obciążenia śniegiem, zwiększono także współczynnik obciążenia. Po uwzględnieniu zmian do normy obliczeniowe obciążenie śniegiem dla przedmiotowego dachu wynosi: S0=0,90 kn/m 2 *0,8*1,5 = 1,08 kn/m 2 Jak widać obciążenia zwiększyły się o 0,30 kn/m 2 co wiąże się z koniecznością wzmocnienia konstrukcji przedmiotowego dachu. Wnioski i zalecenia: a. Ze względu na zwiększone obciążenia śniegiem istniejąca blacha TR 136/320 t=0,88mm posiada niewystarczającą nośność. Zaleca się wprowadzenie dodatkowych podpór od spodu mocowanych do istniejącej konstrukcji żelbetowej. b. Ze względu na możliwość postępującej utraty właściwości izolacyjnych, zaleca się wykonanie remontu pokrycia dachowego przez ułożenie warstwy piankowej w technologii HYDROBEST, wraz wykształconymi spadkami. Rozwiązanie to wymaga wykonania osobnego opracowania przez wyspecjalizowana firmę. 5. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH. W ramach prac adaptacyjnych konieczne jest wykonanie następujących prac konstrukcyjno budowlanych: 1. Wykonanie konstrukcji wsporczej dachu. Schematy oraz rysunki konstrukcyjne w części rysunkowej opracowania. Ad.1 Wykonanie konstrukcji wsporczej dachu. Zaprojektowano konstrukcję wsporczą mocowaną do istniejących żelbetowych podciągów 50/50cm i 50/90cm, oraz lokalnie do ścian żelbetowych klatki schodowej i szybu windy. Beki główne, podłużne z dwuteowników IPE 220 podciętych przy podporach do wysokości 140mm, belki poprzeczne z dwuteowników IPE 140. Rozstaw belek podłużnych i poprzecznych co ~2,45m. Belki oparto i przykręcono dwoma śrubami M12 5.8(5), na stalowych wieszakach z ceownika [ 120 i dwuteownika IPE 220, przykręconych do lica istniejących podciągów żelbetowych z pomocą 4 kotew wklejanych M12 HILTI HIT HY HAS E F. Belki poprzeczne do belek podłużnych będą przykręcone poprzez blachy węzłowe za pomocą 2 śrub M12 klasy 5.8(5). Zaleca się wprowadzenie elementów konstrukcyjnych poprzez istniejące otwory okienne od strony placu parkingowego co wiąże się z tymczasowym demontażem stolarki okiennej, montaż stolarki możliwy jest tylko od zewnątrz.

7 str. 7/K Fot. 3 Widoczne okno przez które zaleca się wprowadzać elementy konstrukcyjne. Zaleca się wykonanie, lokalnie w miejscu prowadzenia prac, tymczasowych zabezpieczeń robota przed pyleniem związanym z montażem konstrukcji np. ułożenie pomostu z płyt OSB gr.12mm, okrytego folią. Podczas wykonywania konstrukcji wsporczej dachu należy przestrzegać następującej kolejności prowadzenia prac: Oznaczyć, ogrodzić plac budowy na istniejącym parkingu, wyznaczyć miejsca składowania elementów itp. Zdemontować istniejącą stolarkę okienną, od zewnątrz, w miejscu wprowadzania elementów stalowych. Zdemontować istniejące przegrody z blachy, oraz kanały wentylacyjne przecinające ciągi transportu elementów stalowych konstrukcji. Zamontować rusztowania, pomosty robocze nad istniejącymi regałami. Wykonać tymczasowe zabezpieczenia robota przed pyleniem montaż płyt OSB gr. 12mm okrytych folią. Zamontować podpory - wieszaki stalowe. Sprawdzić wymiar w świetle pomiędzy wieszakami, z wymiarami założonymi w projekcie (ewentualnie skorygować długości belek) Wprowadzić przez oznaczone okno partię belek stalowych przeznaczonych do montażu. Przetransportować belki po zalecanej trasie w miejsca ich montażu. Po uzyskaniu przez kotwy wklejane pełnej nośności można przystąpić do montażu belek. Osadzić belki stalowe główne - IPE 220. Zamontować belki poprzeczne IPE 140. Uzupełnić uszkodzone podczas montażu warstwy malarskie. Zamontować ponownie przegrody z blachy, oraz kanały wentylacyjne. Zdemontować rusztowania pomosty itp. Po zakończeniu prac zamontować ponownie, od zewnątrz, okno w miejscu wprowadzania elementów

8 str. 8/K Uwagi: 1. Prace należy prowadzić ze szczególna ostrożnością, aby nie uszkodzić mechanizmów robota transportującego książki, a także konstrukcji regałów magazynowych. 2. Dopuszcza się etapowanie prac montażowych kolejnymi sekcjami magazynu. 3. W przypadku wystąpienia trudności z transportem elementów wewnątrz pomieszczeń magazynu głównego, należy rozważyć możliwość wprowadzenia belek konstrukcyjnych od góry poprzez wykonane w dachu tymczasowe otwory montażowe. Szczegóły dotyczące sposobu wykonania otworów, ich zabezpieczenia, a także technologii montażu konstrukcji wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z inwestorem, oraz z projektantem. 6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. ELEMENTY STALOWE Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją jak dla środowiska korozyjnego, miejskiego III - go wg Instrukcji ITB nr 191. Przykładowy zestaw warstw malarskich: - Unikor C, podkład alkidowy, antykorozyjny, czerwony, tlenkowy o symbolu KTM X - Dla elementów ocynkowanych Unigrunt C, podkład alkidowy modyfikowany, antykorozyjny, czerwony, tlenkowy o symbolu KTM X Malowane powierzchnie stalowe oczyścić do 2 - go stopnia czystości wg PN-70/H i malować nie później niż 2 godziny po oczyszczeniu. Wszystkie malowane powierzchnie powinny być przed malowaniem odtłuszczone. - Chlorokauczuk C, emalia chlorokauczukowa modyfikowana ogólnego stosowania o symbolu KTM xxx - 3 X. Łączna grubość trzech warstw powinna wynosić 120 µm. Do malowania powierzchni ocynkowanych stosować Fawinyl C - Symbol KTM xxx. Stosować można inne powłoki malarski o nie mniejszej izolacyjności i trwałości. Łączniki i śruby ocynkowane ogniowo 60µm. 7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWEJ Ze względu na stopień złożoności konstrukcje stalowe muszą być realizowane w oparciu o projekt wykonawczy i warsztatowy opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Dokumentacja. Zgodnie z załącznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umową Wykonawcy przekazany zostanie Projekt Techniczny obejmujący : opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe, wstępne wykazy stali. Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji. Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności : Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji. Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kontrolą zewnętrzną i odbiorem robót. Projekt montażu. Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych.

9 str. 9/K Dokumentację kontroli jakości. Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować : Deklarację zgodności wg PN-EN Kwalifikacje wykonawcy. Konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M i zał. A do PN-B Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy wg PN-87/M Wytwórnia elementów stalowych winna mieć uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych klasy 1. Wytwórnia powinna przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikacyjną. Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż konstrukcji. Materiały. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN i PN-H lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami a w szczególności : Wyroby hutnicze wg PN-H Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 Śruby zwykła wg PN-M Śruby sprężające wg PN-M potwierdzone atestem dla każdej partii śrub. Wytwarzanie. Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania przynależne konstrukcji klasy 2. Identyfikacja. Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać akceptację projektanta co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych elementów konstrukcyjnych. Tolerancje wytwarzania. Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4. Elementy i części składowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. Środniki i żebra - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7 Styki i stopy słupów - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 Spawanie. Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym którego organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M i PN-M Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w szczególności PN-M Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M (np. dla blach czołowych styków śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać metodami nieniszczącymi ). Spoiny badać zgodnie z PN-87/M i PN-78/M

10 str. 10/K Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie taki nie daje jednak możliwości rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M wady złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę wadliwości złącza. W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż -5 0 C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +5 0 C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą). Połączenia śrubowe. Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt PN-B-06200:1997. Połączenia śrubowe sprężane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika C. Połączenia sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu. Siłę sprężającą i momenty dokręcenia przyjąć zgodnie z tablicą 11 PN-B Montaż konstrukcji. Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe zgodnie z pkt PN-b Tolerancje usytuowania podpór tabl. 15 normy j.w. Tolerancje montażu tabl. 16 normy j.w. Uwaga: W miejscu montażu belek nie dopuszcza się prowadzenia prac spawalniczych, oraz prac związanych z obróbką mechaniczną konstrukcji stalowej powodującą iskrzenie np. docinanie, szlifowanie szlifierkami elementów kątowymi itp. 8. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal profilowa, walcowana gatunku St3SY Elektrody EA 1.46 oraz montażowo ER Śruby stalowe ocynkowane ogniowo klasy 5,8(5) Kotwy wklejane HILTI HIT HY HAS E F. 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: a) prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; b) roboty z wykorzystaniem dźwigów; c) montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; b) zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; c) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji

11 str. 11/K d) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; e) informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie; f) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 10. INFORMACJE DLA WYKONAWCY O terminie przystąpienia do prac należy powiadomić autorów niniejszego opracowania. Wszelkie zmiany lub niejasności w stosunku do założeń projektowych należy uzgodnić z autorami niniejszego opracowania w porozumieniu z Inwestorem. Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Poprawność wykonywania prac potwierdzić zapisami do Dziennika Budowy.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego pn: REMONT FASADY SZKLANEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ - ULICA KONSTANTYNOWSKA 62 W PABIANICACH SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo