STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO"

Transkrypt

1 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO BYTÓW 2009

2 SPIS TREŚCI 1. Streszczenie studium wykonalności 3 2. Wykonalność instytucjonalna Opis Projektodawcy Opis wdraŝania projektu Uwarunkowania prawne realizacji projektu Trwałość instytucjonalna Wykonalność techniczno- technologiczna Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu Opis potrzeby realizacji projektu Przedmiot projektu Analiza róŝnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów Szczegółowy opis wybranego wariantu 60 A. Lokalizacja i miejsce realizacji projektu 60 B. Analiza techniczna i technologiczna Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji 70 A. Wskaźniki produktu 70 B. Wskaźniki rezultatu 71 C. Wskaźniki oddziaływania projektu - długofalowe 72 D. Komplementarność projektu Wykonalność finansowo-ekonomiczna Analiza finansowa Określenie załoŝeń do analizy finansowej Całkowite nakłady inwestycyjne Kalkulacja przychodów ze sprzedaŝy inwestora w wyniku realizacji inwestycji 95 A. Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji Projektu Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem 97 A. Plan amortyzacji Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów pienięŝnych projektu Ustalenie wysokości dofinansowania Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu Struktura finansowania Analiza trwałości finansowej projektu Analiza ekonomiczna Określenie załoŝeń do analizy ekonomicznej Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu Analiza wraŝliwości Analiza ryzyka Analiza wskaźnikowa Wpływ projektu na środowisko Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych Wpływ inwestycji na środowisko po zakończeniu bezpośredni efekt ekologiczny Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym Bibliografia 123 2

3 1. Streszczenie studium wykonalności A. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Tytuł. Rozwój i promocja markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur na obszarze Powiatu Bytowskiego. Lokalizacja. Projekt realizowany będzie w województwie pomorskim, na obszarze Powiatu Bytowskiego, na terenie gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie. Okres realizacji. Przewidywane rozpoczęcie Projektu nastąpi r., z dniem podpisania pierwszej umowy z wykonawcą zadań w Projekcie. Planowane zakończenie realizacji Projektu: r. zakończenie rzeczowe, r zakończenie finansowe. Prace przygotowawcze dotyczące Projektu rozpoczęły się r. Zgodność z regionalnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi. Projekt Kaszuby Czterech Kultur jest w pełni zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Realizuje cel główny PRO WP Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównowaŝonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych, poprzez realizację celów Priorytetu VI. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, w tym celu głównego Efektywne i zrównowaŝone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki, osiąganego poprzez realizację celu Działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna: Rozwijanie systemu informacji turystycznej i kulturalnej oraz promocja sieciowych produktów turystycznych. Ponadto, Projekt jest zgodny z celami następujących dokumentów: 1. Strategia Rozwoju Kraju na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 4. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata Kierunki rozwoju turystyki do Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata Projekt wykazuje takŝe zgodność z politykami horyzontalnymi: polityką zrównowaŝonego rozwoju i ochrony środowiska, polityką równych szans oraz polityką społeczeństwa informacyjnego. B. WYKONALNOSC INSTYTUCJONALNA Projekt będzie realizowany przez Powiat Bytowski, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Kaszuby Bytowskie oraz 10 gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, na mocy Umowy Partnerskiej, stanowiącej załącznik do Wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WP na lata , Priorytet VI. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2. Promocja i informacja turystyczna. Utworzone Partnerstwo spełnia zarówno warunki podmiotowe, jak i przedmiotowe Partnerstwa w rozumieniu Wytycznych dla Beneficjentów RPO Woj. Pomorskiego na lata Partnerzy Projektu ustanowili Powiat Bytowski Partnerem Wiodącym Liderem Projektu, któremu udzielili pełnomocnictwa do złoŝenia wniosku o jego dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata (IZ RPO WP) i podpisania z nią umowy o dofinansowaniu Projektu w ich imieniu i na ich rzecz. W celu właściwej realizacji Projektu, ustalono strukturę organizacyjną partnerstwa, zaprezentowaną w Rozdziale 2.1. Opis Projektodawcy. Struktura organizacyjna Projektu Kaszuby czterech kultur 3

4 wynika bezpośrednio ze struktur organizacyjnych Partnerów Projektu. Siła tej struktury wynika z właściwego doświadczenia oraz kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Partnerów zaangaŝowanych w realizację Projektu. Za zarządzanie, monitorowanie i rozliczanie Projektu odpowiedzialny jest Powiat Bytowski jako Partner Wiodący. Partner Wiodący wraz z Partnerami realizują Projekt w ramach utworzonego Zespołu Projektowego, który składa się z przedstawicieli wszystkich Partnerów. Nad właściwym przebiegiem realizacji Projektu czuwał będzie Koordynator Projektu, wyznaczony spośród zespołu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie. BieŜąca realizacja zadań w Projekcie naleŝała będzie do Pracownika biura Projektu. Zadania Partnera Wiodącego, Partnerów i Zespołu Projektowego zostały opisane szczegółowo w Rozdziale 2.2. Opis wdraŝania projektu. Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych ze środków EU. W ostatnich pięciu latach realizował projekty na łączną kwotę ,74 pln w ramach ERFF, EFS Partnerzy Projektu wykazują się równieŝ doświadczeniem w realizacji projektów unijnych, w tym realizowanych w ramach partnerstwa i zakresu turystyki i promocji. Powstałe w wyniku realizacji: Program markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur, system identyfikacji wizualnej, serwis internetowy, projekty i foldery promocyjne, przewodnik typu audio-guide, tabliczki znakujące atrakcje w przestrzeni, billboardy witacze oraz mobilne stoisko ekspozycyjne stanowić będą własność Powiatu Bytowskiego. Po zakończeniu realizacji Projektu billboardy-witacze zostaną protokolarnie przekazane Partnerom samorządowym. Sytuacja ta nie grozi zakłóceniem konkurencji na rynku, a stwarza moŝliwość lepszego zarządzania treściami billboardówwitaczy. W ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, Beneficjent i Partnerzy zobowiązują się do podejmowania działań na rzecz utrzymania celów Projektu. Przez cały okres realizacji Projektu oraz w 5 lat po jego zakończeniu realizacji, jak i w okresie późniejszym za realizację Projektem będzie odpowiedzialny Powiat Bytowski oraz wszyscy Partnerzy, reprezentowani przez powołany Zespół Projektowy, zgodnie z przypisanymi im zadaniami w Projekcie. C. WYKONALNOŚC TECHNICZNA I TECHNOLOGICZNA Sytuacja aktualna. Ogólny profil obszaru. Obszar Projektu wyznaczają obecne granice Powiatu Bytowskiego, zamieszkały przez osób1. To drugi co do wielkości powiat Województwa Pomorskiego, zajmuje powierzchnię ha, z czego grunty orne to 29,4 %, lasy 53%, wody stojące i płynące 3,2% pow. Powiatu2. Jako naturalny skutek zmian zachowań społecznych i wzrostu aspiracji ludności oraz niskich klas bonitacyjnych ziem rolnych w Powiecie, obszar stopniowo zatraca charakter rolniczy. Bardzo wysoki odsetek lasów i wód oraz zachowany tradycyjny krajobraz kulturowy wsi stwarzają realne podstawy do rozwoju funkcji turystycznej tych ziem. Główne walory turystyczne Wielokulturowość obok atrakcyjności przyrodniczej jest podstawowym potencjałem obszaru, który stwarza moŝliwość budowy produktów turystycznych. Wielokulturowość. Obszar Projektu stanowi zróŝnicowaną kulturowo, historycznie i etnicznie mozaikę. Ziemię budujące dziś Powiat Bytowski naleŝały w przeszłości do róŝnych obszarów administracyjnych i kręgów kulturowych. Rodowodem kaszubskim lub częściowo kaszubskim legitymuje się w sumie ponad 51% ludności obszaru. Liczbę mieszkańców pochodzenia ukraińskiego szacuje się na około 2 tysiące osób, z czego zdecydowana większość jest wyznania grekokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) 3. Na terenie Powiatu mieszka równieŝ liczna grupa mieszkańców pochodzenia niemieckiego. Są to osoby 1 za Bankiem Danych Regionalnych, na dzień 31.XII.2007, GUS 2009, 2 Za Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Bytowskiego w latach za Związek Ukraińców w Polsce, koło w Bytowie. 4

5 wyznania katolickiego. Ich liczba wynosi około 2 tysiące osób 4. Na obszarze Projektu zachowały się elementy kultury niemieckiej, kaszubskiej i pomorskiej, kultury polskiej i ukraińskiej. Uwarunkowania przyrodnicze. Teren objęty Projektem jest zróŝnicowany i atrakcyjny pod względem walorów dla uprawiania turystyki wodnej. Znajduje się na nim 175 jezior o powierzchni powyŝej 5ha oraz 59 rzek o długości powyŝej 2km. System informacji turystycznej i promocji obszaru W chwili obecnej nie funkcjonuje zintegrowany system informacji turystycznej na terenie objętym projektem. Brak jest spójnego systemu, jak i standardów informacji zarówno jeśli chodzi o punkty informacji turystycznej, jak i informację turystyczną osiągalną w Internecie. Funkcje punktów informacji turystycznej pełnią dwie wyspecjalizowane placówki w Bytowie i w Miastku. W pozostałych gminach partnerskich zadania z zakresu informacji turystycznej realizują instytucje o szerszym zakresie działania, niŝ tylko informacja turystyczna. Promocja produktów turystycznych, kulturowych i tradycyjnych Obecnie działania promocyjne prowadzone na obszarze projektu nie są dostatecznie skoordynowane. Skutkuje to brakiem spójności w działaniach promocyjnych, widocznym choćby przy okazji powstawania folderów promujących atrakcyjność turystyczną obszaru. Koordynacja działań promocyjnych na obszarze projektu Próbę koordynacji działań promocyjnych i informacyjnych z dziedziny produktów turystycznych i kulturowych podjęła Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Kaszuby Bytowskie. Lider projektu i trzech jego Partnerów podjęło w 2007 roku inicjatywę utworzenia spółki prawa handlowego Promocja Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. mającej zajmować się integracją działań promocyjnych na obszarze Powiatu Bytowskiego. Niestety, do Spółki nie przyłączyły się pozostałe gminy i obecnie postawiona jest w stan likwidacji. Obecna oferta turystyczna na obszarze projektu Na obszarze Projektu nie istnieją jeszcze kompleksowe pakiety produktowo-ofertowe. Według informacji dostarczonych przez Lokalną Organizację Turystyczną Kaszuby Bytowskie, które zostały skonfrontowane z wiedzą Partnerów, na obszarze projektu istnieją inicjatywy, które z czasem mają szanse zostać rozbudowane, jako turystyczne pakiety produktowo-ofertowe. Podejmowane przedsięwzięcia z zakresu promocji Działania promocyjne na terenie Projektu nie mają charakteru skoordynowanych przedsięwzięć. Ograniczają się one do organizacji imprez, z których część ma swoje ponadlokalne, a nawet regionalne audytorium (Bytowska Watra, Zlot Czarownic w Piasznie, Międzynarodowy Festiwal Folkloru). Publikowane przez Partnerów Projektu wydawnictwa promujące atrakcyjność turystyczną obszaru ograniczają się do opisu przeprowadzonego w ramach granic administracyjnych gminy. Materiały promocyjne odznaczają się często niską jakością i przypadkowością treści. Ich podstawową słabością jest brak powiązania produktowego opisanych atrakcji i infrastruktury turystycznej. Zidentyfikowane problemy. Problem kluczowy: Niewykształcone podstawy do rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych. Do najistotniejszych problemów, z których wynika problem kluczowy zaliczono: Brak współpracy branŝy turystycznej Brak podejścia strategicznego Brak rozpoznawalnych produktów turystycznych Brak wiedzy i narzędzi umoŝliwiających skuteczną promocję turystyczną Realizacja Projektu da solidne podstawy do planowego rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Obszaru, co przełoŝy się na wzrost rozpoznawalności Obszaru, a takŝe podniesie jego konkurencyjność. 4 za Powiatowy Bytowski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego 5

6 Podjęcie przez Partnerów Projektu inicjatywy kompleksowego i spójnego podejścia do rozwoju i promocji turystyki na obszarze realizacji Projektu przyczyniać się będzie do rozwiązania problemów, z którymi się borykają. Opracowany w ramach Projektu Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur stworzy realne podstawy do pracy nad rozwojem produktów turystycznych i ich promocją. Dostarczone zostaną podstawy wiedzowe, które pozwolą wykreować konkurencyjne produkty turystyczne, oparte na toŝsamości i walorach. obszaru. Program pozwoli takŝe uporządkować kierunki rozwoju turystyki, co przełoŝy się na wzrost skuteczności promocji oferty turystycznej, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności wizerunku obszaru i regionu. Projekt przyczyni się takŝe do zwiększenia integracji samorządów Partnerów oraz branŝy turystycznej działającej na obszarze realizacji Projektu, które wspólnie z profesjonalną firmą doradczą będą współtworzyć koncepcje markowych produktów turystycznych. Wykreowane w Projekcie produkty turystyczne Kaszub czterech kultur zostaną wzmocnione spójnym systemem identyfikacji, co pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności obszaru i regionu na zewnątrz. W ramach realizacji Projektu utworzony zostanie system informacyjno-promocyjny, który przyczyni się do upowszechnienia informacji o atrakcyjności turystycznej obszaru, oraz o wykreowanych produktach turystycznych Kaszuby czterech kultur. Powstały w wyniku realizacji Projektu system informacyjno-promocyjny, w skład którego wejdą: serwis internetowy, foldery, audio-guide oraz billboardy promujące wykreowane produkty. System pozwoli takŝe na upowszechnienie wiedzy na temat wielokulturowości Obszaru, jego tradycji, walorów turystycznych i kulturowych. Jednocześnie dostępny takŝe dla mieszkańców Obszaru, umocnią ich poczucie toŝsamości regionalnej. Zlecenie zadań profesjonalnym wykonawcom zapewni wysoką jakość materiałów i zastosowanych technologii i rozwiązań. Analiza problemów oraz drzewo problemów zostały ujęte w Rozdziale 3.3. Opis potrzeby realizacji projektu, str. 53. Podsumowanie analizy wariantów. Celem analizy był wybór rozwiązania optymalnego spośród rozwiązań wariantowych wg róŝnych nieporównywalnych kryteriów, mających wpływ na realizację i funkcjonowanie Projektu. Ocenione zostały trzy warianty realizacji projektu, które prowadziłyby do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Zastosowano cztery kryteria oceny wariantów: wpływ na stworzenie pakietów atrakcji i usług, wpływ na racjonalizację działań promocyjnych, wpływ na identyfikację regionu i wzmocnienie toŝsamości oraz wpływ na trwałość efektów projektu. W wyniku analizy wybrano Wariant II, polegający na opracowaniu Programu markowych produktów turystycznych oraz podjęciu działań promocyjnych. Powodem wybrania Wariantu II była jego największa efektywność. Wariant ten zakłada współpracę Partnerów i wykonawców zewnętrznych, przez co Partnerzy mają realny wpływ na powstające produkty i sposoby ich promocji. Wybrany wariant jest optymalny biorąc pod uwagę jakość efektów do poniesionych nakładów. W analizowanym wariancie realizacji Projektu wystąpi efekt zachęty, wynikający z otrzymania dofinansowania w ramach RPO WP na lata Dokładny opis analizy wariantów znajduje się w Rozdziale Analiza róŝnych wariantów rozwiązania zidentyfikowanych problemów, str. 57. Skrócony opis przedmiotu Projektu. Przedmiotem Projektu jest stworzenie podstaw do rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur poprzez opracowanie Programu rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur oraz systemu informacyjno-promocyjnego. Projekt będzie realizowany w trzech najwaŝniejszych Etapach. W Etapie I Stworzenie załoŝeń rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur zostanie opracowany dokument kładący podstawy strategiczne dla dalszych etapów prac w Projekcie. Etap ten obejmuje zadania warunkujące moŝliwość rozpoczęcia innych działań kluczowych dla Projektu. Jego efektem będzie opracowany Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Kaszuby Czterech Kultur. W Etapie II Opracowanie systemu informacyjno-promocyjnego markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur powstaną spójne graficznie i merytorycznie narzędzia informacyjnopromocyjne dostosowane do potrzeb turystów i wypływające z potencjału turystycznego obszaru. Narzędzia będą oparte o System Identyfikacji Wizualnej. Wykonane w ramach Etapu zostaną między 6

7 innymi: internetowy serwis informacyjno-promocyjny oparty o system zarządzania treścią CMS czyli Content Management System, turystyczne foldery promocyjne tłumaczone na język angielski, kaszubski i niemiecki, nowoczesny przewodnik typu audio-guide, który zamieszczony zostanie w serwisie internetowym, z moŝliwością pobrania treści na dowolny nośnik, oraz mobilne stoisko ekspozycyjne, wykonane z odpornych materiałów: drewno, aluminium i stal, które pozwoli na skuteczną promocję markowych produktów turystycznych obszaru podczas targów i wydarzeń promocyjnych. W Etapie III WdroŜenie elementów systemu informacji przestrzennej markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur podjęte zostaną działania mające na celu wyjście z informacją o atrakcyjności turystycznej w teren i oznakowanie najwaŝniejszych atrakcji turystycznych obszaru jak i zbudowanie świadomości atrakcyjności turystycznej obszaru wśród mieszkańców i potencjalnych turystów. Działania tego Etapu mają charakter pilotaŝowy i będą kontynuowane w okresie trwałości Projektu, a zalicza się do nich umiejscowienie billboardów witaczy, które na bieŝąco aktualizowane będą witały turystów i zapraszały na wydarzenia związane z obszarem Kaszub czterech kultur. W Projekcie opracowane zostaną takŝe tabliczki znakujące atrakcje w przestrzeni. Dokładny opis działań w Projekcie znajduje się w rozdziale B. Analiza techniczna i technologiczna na stronie 61 oraz w rozdziale Całkowite nakłady inwestycyjne na stronie 80. Logika interwencji cele i wskaźniki. Cele Projektu Celem nadrzędnym/ ogólnym Projektu jest: Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa poprzez zrównowaŝone wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego w rozwoju i promocji sieciowych produktów turystycznych Powiatu Bytowskiego. Celem bezpośrednim Projektu jest Stworzenie podstaw do rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bytowskiego poprzez opracowanie Programu rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur oraz systemu informacyjno-promocyjnego, w skład, którego wejdą: system identyfikacji wizualnej, serwis internetowy, 4 rodzaje folderów promocyjnych, przewodnik typu audio-guide, mobilne stoisk ekspozycyjne oraz system informacji przestrzennej: 10 billboardów-witaczy, 10 tabliczek znakujących atrakcje. Cel bezpośredni wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego i problemów pośrednich, opisanych w drzewie problemów Projektu. Wskaźniki Projektu. Efektem realizacji Projektu będzie 1 opracowany Program markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur oraz serwis internetowy, foldery promocyjne, przewodnik typu audio-guide, system identyfikacji wizualnej, tabliczki znakujące atrakcje w przestrzeni, billboardy-witacze oraz mobilne stoisko ekspozycyjne, promujące 4 produkty turystyczne Kaszub czterech kultur. Wskaźnikami produktów będzie liczba wykonanych opracowań, analiz i badań marketingowych dotyczących produktów turystycznych i kulturowych (wskaźnik osiągnięty w 2009 roku) oraz liczba promowanych produktów turystycznych, kulturowych i historycznych (wskaźnik osiągnięty w 2011r.). W rezultacie realizacji Projektu stworzone zostaną podstawy do rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Kaszuby czterech kultur. Wskaźnikami rezultatu będą liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej w wyniku realizacji projektu oraz liczba utworzonych/ rozwiniętych produktów turystycznych (wskaźniki osiągnięte w 2011r.) Logikę interwencji wraz z matrycą logiczną projektu prezentuje Rozdział Opis stanu po realizacji projektu logika interwencji, str. 70. D. WYKONALNOŚC EKONOMICZNO - FINANSOWA Zdolność finansowa. Partnerzy Projektu: Partner Wiodący oraz Partnerzy posiadają zdolność finansową do realizacji Projektu w trakcie trwania Projektu oraz 5 lat od momentu zakończenia realizacji. Całkowita kwota przeznaczona na realizację Projektu zostanie zabezpieczona uchwałą Rady Powiatu w Bytowie oraz uchwałami Rad poszczególnych Partnerów w wysokości proporcjonalnej do 7

8 udziału w całym Projekcie, po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania w ramach RPO WP Koszty projektu i struktura finansowania. Całkowite koszty realizacji Projektu wynosi ,01 pln. Nakłady na realizację Projektu skalkulowano w oparciu o badanie rynku i analizę ofert uzyskanych poprzez wywiady telefoniczne i zapytania e -mailowe. Przedstawione koszty są wiarygodne, bazują na aktualnych i rzeczywistych cenach, z uwzględnieniem stopy dyskontowej w wysokości 5%. Zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków RPO WP na lata , uznaje się, Ŝe wszystkie koszty, oprócz kosztów związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie, stanowią koszty kwalifikowane, moŝliwe do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata Jako, Ŝe Projekt nie generuje dochodu, dofinansowanie w ramach EFRR moŝe stanowi 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych w Projekcie. Partnerzy Projektu, oprócz Stowarzyszenia LOT Kaszuby Bytowskie wnoszą wkład finansowy do Projektu, pokrywając 25% wkładu własnego projektodawcy, w następujących proporcjach: Po 2/14 wartości Projektu: Powiat Bytowski, Miasto i Gmina Bytów, Miasto i Gmina Miastko Po 1/14 wartości Projektu: Gminy: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie. Tabela 1 Źródła finansowania Projektu Źródło finansowania Kwota w pln Udział w % Środki własne Partnerów ,79 25% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,22 75% razem ,01 100% Koszty niekwalifikowane środki własne Partnerów Całkowita wartość Projektu 1 220, ,01 Trwałość finansowa projektu. Trwałość finansowa Projektu zostanie zapewniona poprzez zabezpieczenie środków na realizację rzeczowego Projektu w budŝetach Lidera i Partnerów Projektu. Zabezpieczenie środków nastąpi poprzez zapisanie zaplanowanych w Projekcie wydatków w budŝetach jednostek samorządu terytorialnego na okres realizacji Projektu i w okresie referencyjnym. Z przeprowadzonej analizy wyników wykonania budŝetów Lidera- Beneficjenta i Partnerów Projektu wynika, Ŝe samorządy charakteryzują się w znacznej przewadze dodatnimi wynikami wykonania budŝetów za rok poprzedzający realizację Projektu. Jedynie samorząd gminy Borzytuchom i Parchowo odnotowały wynik ujemny jednak jego poziom był stosunkowo niski i wynosił około 270 tys. pln. Zarówno wartości wskaźników poziomu zadłuŝenia, jak i obsługi w roku 2008 i latach realizacji Projektu mieszczą się w przewidzianych w art. 169 i 170 Ustawy o finansach publicznych przedziałach, co zapewnia utrzymanie trwałości Projektu. Pomoc publiczna. Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej. Uzasadnienie zostało zawarte w niniejszym studium w Rozdziale Określenie załoŝeń do analizy finansowej, str.79. Podsumowanie analizy ekonomicznej. Z uwagi na promocyjny charakter Projektu nie zorientowany na osiąganie przychodu analizę ekonomiczną przeprowadzono w oparciu o analizę wielokryterialną efektów mierzalnych oraz analizę jakościową efektów niemierzalnych. W całości prezentuje ją Rozdział 5 Analiza ekonomiczna, str Ze względu na multidyscyplinarny charakter turystyki oddziałuje ona horyzontalnie na róŝne sfery aktywności gospodarczej i społecznej. Na skutek realizacji Projektu korzyści odniesie branŝa turystyczna i około turystyczna, ale takŝe społeczność lokalna oraz turyści odwiedzający Pomorskie. W rezultacie Projekt przyczyni się to do utworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych oraz upowszechnienia informacji o atrakcyjności obszaru poprzez system promocyjno-informacyjny. Wskaźnikami rezultatów będzie liczba osób korzystających z systemu oraz liczba utworzonych i rozwiniętych produktów turystycznych. W wyniku realizacji Projektu przewiduje się osiągnięcie mierzalnych efektów, tj.: 8

9 Wzrost liczby turystów o 10% Wzrost liczby zatrudnienia w sektorze usług rynkowych o 3% Wzrost cen noclegów o 25% Wzrost liczby obiektów noclegowych o 10% NajwaŜniejsze korzyści trudno mierzalne osiągnięte w poprzez realizację Projektu: Wzrost rozpoznawalności atrakcji turystycznych Obszaru Wzrost upowszechnienia informacji o atrakcyjności turystycznej i kulturowej Wzrost współpracy branŝy turystycznej Wzrost świadomości wagi turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym Wzrost świadomości o moŝliwościach współfinansowania projektów z funduszy UE Wzrost efektywności działań samorządów korzyść ekonomiczna Wzrost poziomu identyfikacji społeczeństwa z obszarem Kaszub czterech kultur Podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców Polepszenie jakości środowiska przyrodniczego. Z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, wynika, Ŝe z efektów realizacji Projektu w trakcie jego trwania skorzysta około osób. Z kolei, łącznie, w okresie realizacji Projektu i w ciągu 5 lat, w których utrzymana zostanie trwałość Projektu, liczba osób korzystających z efektów Projektu wyniesie osób. Dzieląc nakłady poniesione na realizację Projektu = ,01 pln otrzymujemy efektywność kosztową na poziomie 1,85 pln/ osobę w okresie realizacji Projektu oraz 0,45 pln/osobę biorąc jeszcze pod uwagę okres 5 lat utrzymania trwałości Projektu. Niski koszt realizacji Projektu w przeliczeniu na osobę wskazuje na efektywność Projektu. Wskaźniki dowodzą, Ŝe jest to jedna z najtańszych metod stymulowania rozwoju rynku turystycznego. 2. Wykonalność instytucjonalna 2.1. Opis Projektodawcy Projekt Kaszuby czterech kultur realizowany będzie przez Powiat Bytowski Lidera Projektu, w partnerstwie z dziesięcioma gminami powiatu: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino i Tuchomie oraz Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Turystyczna Kaszuby Bytowskie. W celu przystąpienia do realizacji projektu Lider projektu oraz Partnerzy podpisali Umowę Partnerską. Utworzone Partnerstwo spełnia zarówno warunki podmiotowe, jak i przedmiotowe Partnerstwa w rozumieniu Wytycznych dla Beneficjentów RPO Województwa Pomorskiego na lata Podmiotowe warunki Partnerstwa Partnerzy są podmiotami od siebie niezaleŝnymi i odrębnymi. KaŜdy Partner Projektu jest beneficjentem, w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. nr 227, poz z późn. zm.), a takŝe znajduje się w katalogu beneficjentów, wskazanym w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach Przedmiotowe warunki Partnerstwa Zawiązanie partnerstwa pozwala na kompleksową realizację projektu, zapewnia mu finansowanie oraz skoordynowanie działań zasobów ludzkich, poszczególnych wydziałów podmiotów realizujących Projekt. Projekt Kaszuby czterech kultur zakłada opracowanie spójnego turystycznego systemu promocyjnoinformacyjnego, a w tym: systemu identyfikacji wizualnej, serwisu internetowego, folderów promocyjnych, przewodnika typu audio-guide, mobilnego stoiska ekspozycyjnego i billboardów witaczy oraz tabliczek znakujących atrakcje w przestrzeni. Merytorycznie, działania promocyjne opierać się będą na zapisach dokumentu Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Kaszuby Czterech Kultur, który powstanie w wyniku realizacji Projektu. Partnerstwo pomiędzy wymienionymi podmiotami pozwala zrealizować kompleksowy Projekt, który ze względu na swój zasięg, merytorykę oraz koszty realizacji przekracza moŝliwości poszczególnych 9

10 Partnerów. Ponadto, kaŝdy z Partnerów zapewni wniesienie do Projektu niezbędne zasoby: ludzkie i organizacyjne i merytoryczne, co pozwoli na właściwą jego realizację. KaŜdy z Partnerów, w tym takŝe Partner Wiodący posiada przypisane zadania w Projekcie, określone w Umowie Partnerskiej. Zostały one opisane w punkcie 2.2. Opis wdroŝenie projektu niniejszego studium. Ponadto, Partnerzy (oprócz LOT Kaszuby Bytowskie ) zapewniają wkład finansowy w realizację Projektu. W celu właściwej realizacji Projektu, ustalono strukturę organizacyjną partnerstwa, zaprezentowaną na Rys.1 Struktura organizacyjna Projektu wynika bezpośrednio ze struktur organizacyjnych Partnerów Projektu, które zostały przytoczone poniŝej. Siła tej struktury wynika z właściwego doświadczenia oraz kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Partnerów zaangaŝowanych w realizację Projektu. Do pracy w Projekcie zaangaŝowane będą osoby z wydziałów zajmujących się rozwojem lub promocją, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz projektów o charakterze turystycznym i promocyjnym. PARTNERZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY BIURO PROJEKTU Koordynator Zespołu Projektu Partner Wiodący Lider Projektu Powiat Bytowski Gmina Borzytuchom Gmina Bytów Gmina Czarna Dąbrówka Gmina Kołczygłowy Gmina Lipnica Gmina Miastko Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Wydział Edukacji i Promocji Referat Gospodarczo Inwestycyjny Referat Promocji Kultura i fundusze unijne / Informatyk Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Zarządzanie Projektem Wydział Rozwoju Gospodarczego Gmina Parchowo Gmina Studzienice Referat Rozwoju Lokalnego Podinspektor ds. Promocji Monitoring i ewaluacja Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Gmina Trzebielino Dział Promocji Gminy Rozliczanie Projektu Wydział Finansowo- BudŜetowy Gmina Tuchomie Stowarzyszenie LOT Kaszuby Bytowskie Referat Gospodarczy Zarząd Stowarzyszenia Rysunek 1 Struktura organizacyjna Partnerstwa Źródło opracowanie własne Podstawowe dane dotyczące Beneficjenta Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu Powiat Bytowski Partner Wiodący, Lider Projektu 5 Powiat bytowski stanowi lokalną wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium o powierzchni km 2 obejmujące gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie. Powiat ma osobowość prawną. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność. Do zakresu działania powiatu naleŝy wykonywanie określonych ustawami zadań 5 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Bytów. 10

11 publicznych o charakterze ponadgminnym. W celu wykonywania zadań powiat moŝe tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Powiat nie moŝe prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze uŝyteczności publicznej. Organami Powiatu jest Rada i Zarząd Powiatu, których działalność jest jawna. Zarząd Powiatu, w którego skład wchodzi Starosta, Wicestarosta oraz 3 członków jest organem wykonawczym Rady. Struktura organizacyjna Powiatu: 1. Biuro Rady i Zarządu Powiatu 2. Wydział Organizacyjno-Prawny 3. Wydział Finansowo-BudŜetowy 4. Wydział Komunikacji i Drogownictwa 5. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 6. Wydział Architektoniczno-Budowlany 7. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 8. Wydział Rozwoju Gospodarczego 9. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 10. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 12. Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Realizację Projektu wspomagać będą struktury utworzone w ramach Starostwa Powiatowego w Bytowie. Tabela 2 Doświadczenie Powiatu Bytowskiego w realizacji i rozliczaniu projektów Podmiot realizujący projekt Powiat Bytowski Powiat Bytowski Powiat Bytowski Charakterystyka projektu Tytuł projektu : Stypendia jedyną szansą Lider projektu: Powiat Bytowski Termin realizacji: 2004r., 2005r. Status projektu: zrealizowany Projekt zakładał realizację stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym. Tytuł projektu: Stypendia ostatnia szansa dla studentów Lider Projektu: Powiat Bytowski Termin realizacji: 2004 r./ 2005r. Status projektu: zrealizowany Projekt zakładał realizację stypendiów socjalnych dla studentów uczelni wyŝszych. Tytuł projektu: Stypendia nadzieją na przyszłość Lider Projektu: Powiat Bytowski Termin realizacji: 2005r./ 2006r. Status projektu: zrealizowany Wartość projektu pln pln Kwota i źródło dofinansowania ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX dz pln pln ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX dz ,75 pln ,75 pln ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX dz. 2.2 Powiat Bytowski Projekt zakładał realizację stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym. Tytuł projektu: Europejska droga edukacyjna studentów Lider Projektu: Powiat Bytowski Termin realizacji: 2005r r. Status projektu: zrealizowany ,99 pln , 99 pln ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX dz

12 Powiat Bytowski Projekt zakładał realizację stypendiów socjalnych dla studentów uczelni wyŝszych. Tytuł projektu: Euromatura lepszy start w przyszłość Lider Projektu: Powiat Bytowski Termin realizacji: 2006r r. Status projektu: zrealizowany pln ,09 pln ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX dz. 2.2 Powiat Bytowski Powiat Bytowski Projekt zakładał realizację stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym. Tytuł projektu: Edukacja nadzieja na przyszłość Lider Projektu: Powiat Bytowski Termin realizacji: 2006r r. Status projektu: zrealizowany Projekt zakładał realizację stypendiów socjalnych dla studentów uczelni wyŝszych. Tytuł projektu: Partnerstwo siłą powiatu Lider Projektu: Powiat Bytowski Termin realizacji: 2008r r. Status projektu: w trakcie realizacji ,00 pln ,39 pln ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX dz ,36 pln ,36 pln PO Kapitał Ludzki Budowa partnerstwa na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej Powiatu Bytowskiego Źródło Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, 2009 Gmina Borzytuchom 6 Mieszkańcy Gminy Borzytuchom stanowią wspólnotę samorządową. Gmina Borzytuchom obejmuje obszar ha, a w jej skład wchodzą miejscowości Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Kamieńc, Ryczyn, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki, Struszewo ze sołectwami w miejscowościach : Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki i Struszewo. Siedzibą władz gminy jest Borzytuchom. Gmina posiada osobowość prawną, a samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Gmina działa poprzez swoje organy. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Organem wykonawczym gminy jest wójt. Struktura organizacyjna Gminy: 1. Wójt 1a. Zastępca Wójta 2. Sekretarz 3. Referat BudŜetu i Finansów, w tym : a) skarbnik gminy - główny księgowy, jako kierujący referatem, b) stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i księgowości budŝetowej, c) stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej i płac d) stanowisko pracy d/s kasy i egzekucji podatkowej e) stanowisko pracy d/s księgowości i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w tym : a) stanowisko pracy d/s gospodarki przestrzennej i inwestycji, jako kierujące referatem, b) stanowisko pracy d/s gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska c) stanowisko pracy d/s promocji i rozwoju gospodarczego d) stanowisko pracy d/s informatyki urzędu. 5. Referat obsługi Rady i Urzędu, w tym : 6 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Borzytuchom 12

13 a) radca prawny, jako kierujący referatem b) stanowisko pracy d/s obsługi rady. 6. Samodzielne stanowiska pracy : a) kierownik USC b) stanowisko pracy d/s sekretarsko-kancelaryjnych. Wójt jest kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem słuŝbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Dla osób zatrudnionych w referatach bezpośrednim przełoŝonym słuŝbowym jest kierujący referatem. Tabela 3 Doświadczenie Gminy Borzytuchom w realizacji i rozliczaniu projektów Podmiot realizujący projekt Gmina Bytów / Gmina Borzytuchom / Gmina Tuchomie/ Nadleśnictwa Bytów i Osusznica Charakterystyka projektu Wartość projektu Kwota i źródło dofinansowania Tytuł projektu : ZrównowaŜone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego Lider Projektu: Gmina Bytów Rola Gminy Borzytuchom: Partner Partnerstwo Gmin: Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictw: Bytów i Osusznica Termin realizacji r r. Status projektu: realizowany, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego do realizacji w ramach RPO WP ,87 pln ,82 pln (75%) EFRR ,27 pln (25%) środki własne W ramach RPO WP , działanie 6.4. Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych Przedmiotem projektu jest stworzenie, zagospodarowanie i wypromowanie na Pojezierzu Bytowskim 21 szlaków turystycznych poprzez wyposaŝenie ich w infrastrukturę kierunkującą ruch turystyczny na obszary cenne przyrodniczo. Realizacja projektu dzięki zrównowaŝonemu wykorzystaniu potencjału terenów cennych przyrodniczo przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Pojezierza Bytowskiego, a tym samym województwa. Źródło Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, 2009 Gmina Bytów 7 Gmina Bytów jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na jej terenie. Gmina obejmuje obszar o powierzchni ha. Siedzibą władz Gminy jest miasto Bytów. Herbem gminy jest herb historyczny miasta Bytowa. Gmina posiada osobowość prawną. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i zrównowaŝonego rozwoju gminy oraz warunków sprzyjających pełnemu uczestnictwu mieszkańców w Ŝyciu wspólnoty. Realizację celów określonych w Statucie gmina osiąga, wykonując zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone ustawami oraz wynikające z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska. Struktura organizacyjna Gminy: 1. Burmistrz 2. Zastępcy Burmistrza 3. Sekretarz 7 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Bytów 13

14 4. Skarbnik 5. Wydział Gospodarki Przestrzennej 6. Wydział Inwestycji i Infrastruktury 7. Wydział Edukacji i Promocji 8. Wydział Mienia Komunalnego 9. Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska 10. Wydział Organizacyjny 11. Wydział Finansowy 12. Wydział Spraw Obywatelski 13. Wydział Pozyskiwania Środków 14. Urząd Stanu Cywilnego Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, wykonuje uchwały Rady Miejskiej. Burmistrz, jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania. Podmiot realizujący projekt Gmina Bytów Tabela 4 Doświadczenie Gminy Bytów w realizacji i rozliczaniu projektów Charakterystyka projektu Wartość projektu Kwota i źródło dofinansowania Tytuł projektu : Kompleksowa ochrona mokradeł w gminie Bytów Lider Projektu: Gmina Bytów Termin realizacji: r. Status projektu: zrealizowany ,77 pln ,43 pln Eko Fundusz ,34 pln środki własne Projekt polegał na przeprowadzeniu spójnych działań mających na celu ochronę mokradeł w gminie. W trakcie realizacji Projektu oprócz działań infrastrukturalnych, takich jak m.in. wybudowanie wieŝy widokowej na Górze Siemierzyckiej, zagospodarowanie jezior w Niezabyszewie i Rekowie, wyznaczenie 2 ścieŝek przyrodniczych, przeprowadzono szczegółową inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą. Wydano przewodnik, mapę i materiały promocyjne. Projekt promował takŝe tworzenie gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo. Gmina Bytów/ Gmina Borzytuchom/ Gmina Tuchomie/ Nadleśnictwo Bytów i Osusznica Tytuł projektu: ZrównowaŜone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego Lider Projektu: Gmina Bytów Partnerstwo Gmin: Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictw: Bytów i Osusznica Termin realizacji r r. Status projektu: realizowany, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego do realizacji w ramach RPO WP Przedmiotem projektu jest stworzenie, zagospodarowanie i wypromowanie na Pojezierzu Bytowskim 21 szlaków turystycznych poprzez wyposaŝenie ich w infrastrukturę kierunkującą ruch turystyczny na obszary cenne przyrodniczo. Realizacja projektu dzięki zrównowaŝonemu wykorzystaniu potencjału terenów cennych przyrodniczo przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Pojezierza Bytowskiego, a tym samym ,87 pln ,82 pln (75%) EFRR ,27 pln (25%) środki własne W ramach RPO WP , działanie 6.4. Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych 14

15 województwa. Źródło Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Gminy w Bytowie, 2009 Gmina Czarna Dąbrówka 8 Gmina Czarna Dąbrówka jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji Ŝycia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na stałe na obszarze Gminy, z mocą ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy. Gmina połoŝona jest w Powiecie Bytów, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 298,3 km2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i inne jednostki pomocnicze. W Gminie utworzono 20 sołectw. Wójt Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Wójt Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Czarna Dąbrówka. Organami gminy są: Rada gminy i Wójt. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Wójt jest organem wykonawczym. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną, a samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Struktura organizacyjna Gminy: 1. Wójt 2. Sekretarz 3. Skarbnik 4. Referat finansowy 5. Referat Gospodarczo-Inwestycyjny 6. Urząd Stanu Cywilnego 7. Jednoosobowe stanowiska pracy: - obsługa sekretariatu - ds. obsługi Rady i Komisji Rady, informatyk, obsługa BIP -ds. wojskowych, obrony cywilnej, p.poŝ, Ochrony Informacji Niejawnych -ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych 8. Obsługa gospodarcza Urzędu Urząd stanowi aparat wykonawczy Wójta. Urzędem kieruje Wójt za pomocą Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność za wykonywane zadania. Przed Wójtem odpowiadają takŝe Kierownicy Referatów, którzy nadzorują pracę podlegających im pracowników. Tabela 5 Doświadczenie Gminy Czarna Dąbrówka w realizacji i rozliczaniu projektów Podmiot realizujący projekt Gmina Czarna Dąbrówka Gmina Czarna Charakterystyka projektu Tytuł projektu : Kampania promocyjna Ryby i przetwory rybne sposobem na urozmaiconą dietę i zdrowe Ŝycie Termin realizacji: 2008r. Status projektu: zrealizowany Projekt obejmował przygotowanie, przeprowadzenie oraz rozliczenie kampanii promocyjnej słuŝącej promocji ryb oraz produktów rybnych. Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu Wartość projektu pln pln Kwota i źródło dofinansowania SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Działanie 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rolne. Operacja Kampanie promocyjne 8 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Czarna Dąbrówka 15

16 Dąbrówka rekreacyjnego nad jeziorem wiejskim w Czarnej Dąbrówce Termin realizacji: 2007r. Status projektu: zrealizowany W ramach realizacji projektu zagospodarowano plac rekreacyjny nad jeziorem, wykonano parking, pomost, plac zabaw, miejsce do grillowania, zakupiono scenę rozkładaną z podestem pln pln Źródło Referat Gospodarczo Inwestycyjny Urzędu Gminy Czarnej Dąbrówce, 2009 EFOiGR, Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dz.2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Gmina Kołczygłowy 9 Gmina Kołczygłowy jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, powołaną dla organizacji Ŝycia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Gmina połoŝona jest w Powiecie Bytowskim, w województwie Pomorskim i obejmuje obszar 173 km 2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Kołczygłowy. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i realizuje zadania gminy określone przepisami prawa. Struktura organizacyjna Gminy: 1. Wójt 2. Sekretarz 3. Skarbnik 4. Urząd Stanu Cywilnego 5. Radca Prawny 6. Referat Finansowy 7. Referat Społeczno-Gospodarczy 8. Referat Promocji 9. Stanowisko ds. wojskowych obrony cywilnej 10. Stanowisko ds. organizacyjnych urzędu Wójt kieruje bieŝącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz, nadzoruje realizację budŝetu i wspólnie z Sekretarzem gminy realizuje politykę kadrową. Jest zwierzchnikiem słuŝbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Gmina Lipnica 10 Gmina Lipnica jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji Ŝycia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną Wspólnotę samorządową realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Gmina połoŝona jest w powiecie bytowskim, w województwie pomorskim i obejmuje obszar 310 km 2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze sołectwa - stosownie do potrzeb lub tradycji. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Lipnica. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Wójt wykonuje: uchwały Rady, jemu przypisane zadania i kompetencje, zadania powierzone, o ile ich wykonanie na mocy przepisów obowiązującego prawa naleŝy do niego. Struktura organizacyjna Gminy: 9 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Kołczygłowy 10 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Miastko 16

17 1. Wójt 2. Sekretarz 3. Skarbnik 4. Biuro Rady 5. Radca Prawny 6. Referat Kadrowo-Organizacyjny 7. Referat Finansowo-Księgowy 8. Specjalista Kontroler Finansowy 9. Urząd Stanu Cywilnego 10. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 11. Referat Inwestycyjny Gospodarki Komunalnej 12. Referat Kultura i fundusze unijne 13. Gminny Zespół Oświaty 14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15. Informatyk Gmina Miastko Gmina Miastko jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, obejmującą wszystkich jej mieszkańców, powołaną dla organizacji Ŝycia publicznego na swoim terytorium. Gmina połoŝona jest w powiecie bytowskim, w województwie pomorskim. Jej obszar obejmuje 467 km 2. Siedzibą organów gminy jest miasto Miastko. Gmina posiada herb podlegający ochronie prawnej. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność Gminy podlega ochronie prawnej. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Organami Gminy są Rada Miejska i Burmistrz. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy. Struktura organizacyjna Gminy: 1. Burmistrz 2. Zastępcy Burmistrza 3. Sekretarz 4. Skarbnik 5. Wydział Finansowy 6. Wydział Infrastruktury Technicznej 7. Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji 8. Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 9. Wydział Oświaty i Kultury 10. Referat Podatków 11. Urząd Stanu Cywilnego 12. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych 13. Audytor wewnętrzny Urząd Miejski stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, który jest jego kierownikiem. Burmistrz jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza, Skarbnika oraz Naczelników i Kierowników Wydziałów. Tabela 6 Doświadczenie Gminy Miastko w realizacji i rozliczaniu projektów Podmiot realizujący projekt Gmina Trzebielino / Gmina Miastko Charakterystyka projektu Wartość projektu Kwota i źródło dofinansowania Tytuł projektu: Morenowe wzgórza ścieŝka rowerowa Lider projektu: Gmina Trzebielino Rola Gminy Miastko: Partner Termin realizacji: 2008 r. Status projektu: zrealizowany pln pln Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego 17

18 Projekt zakładał wyznaczenie 32 km trasy rowerowej ukazujące najciekawsze miejsca przyrodnicze obu gmin i Nadleśnictw. WzdłuŜ ścieŝki wykonano szereg inwestycji podnoszących jej atrakcyjność: wykonano 60 drogowskazów informujących o przebiegu trasy ścieŝki, ustawiono cztery wiaty dwie małe i dwie duŝe z ławkami i stolikami, wydana została ulotka info mapowa promująca ścieŝkę, wykonano 2 tablice mapowe z przebiegiem ścieŝki. Jedną ustawiono w Miastku drugą w Trzebielinie Gmina Miastko Tytuł projektu: Lokalna Grupa Działania Wrzeciono źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino Lider Projektu: Gmina Miastko Partner Projektu: Gmina Trzebielino Termin realizacji: X IV Status projektu: zrealizowany Celem projektu było stworzenie lokalnego partnerstwa poprzez utworzenie Lokalnej Grupy Działania Wrzeciono na rzecz Gminy Miastko i Trzebielino, w celu zaktywizowania środowisk lokalnych obu gmin. W wyniku projektu utworzono LGD Wrzeciono, powstała Lokalna Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin Miastko i Trzebielino, przeprowadzono szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój terenów wiejskich, wspieranie samodzielnych inicjatyw lokalnych i tworzenie własnej działalności gospodarczej ,84 pln ,46 pln Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej SPO restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , działanie 2.7 PilotaŜowy Program Leader+ Gmina Miastko / Gmina Trzebielino Tytuł projektu: Lokalna Grupa Działania Wrzeciono Lider projektu: Gmina Miastko Partner Projektu: Gmina Trzebielino Termin realizacji: 2007r r. Status projektu: zrealizowany pln pln Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Projekt zakładał promocję gmin Miastko i Trzebielino na targach turystycznych w Poznaniu i Katowicach. Sfinansowano udział w targach oraz wydanie ulotki pokazującej gospodarstwa agroturystyczne na terenie gmin. Gmina Miastko Gmina Miastko Tytuł projektu: Kraina Rummela Realizacja projektu: Gmina Miastko Termin realizacji: r. Status projektu: zrealizowany Modernizacja i renowacja szlaku turystycznego oraz jego oznakowanie. Oczyszczanie dna jeziora i wykonanie kładek. Tytuł projektu: Zwinięte tory Realizacja projektu: Gmina Miastko Termin realizacji: r. Status projektu: zrealizowany Modernizacja i renowacja szlaku. UdroŜnienie i odwodnienie nasypu kolejowego oraz ,60 pln pln Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Odnowa i rozwój wsi ,81 pln ,67 pln Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Odnowa i rozwój wsi 18

19 Gmina Miastko uzupełnienie podbudowy. Wykonanie przystanków dla turystów. Tytuł projektu: Szlakiem Bobięcińskiego Pierścienia Realizacja projektu: Gmina Miastko Termin realizacji: r. Status projektu: zrealizowany Modernizacja plaŝy oraz oczyszczenie dna jeziora Bobięcińskiego Małego. Wytyczenie i udroŝnienie starego duktu wzdłuŝ jezior do granicy gminy Miastko oraz oznakowanie trasy ,30 pln pln Źródło Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Miastka, 2009 Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Odnowa i rozwój wsi Gmina Parchowo 11 Gmina Parchowo jest wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. Gmina połoŝona jest w Powiecie Bytowskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 13084ha. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze stosownie do potrzeb lub tradycji. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Herbem Gminy jest czarny gryf w koronie na złotym polu. Gryf zwrócony jest w prawą stronę, wyłania się zza niebiesko zielonej szachownicy. Tarcza herbowa wieloboczna o kroju gotyckim. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Parchowo. Organami Gminy są Rada Miejska i Wójt. Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Struktura organizacyjna Gminy: 1. Wójt 2. Zastępca Wójta 3. Sekretarz 4. Skarbnik 5. Referat BudŜetu i Finansów 6. Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji 7. Referat Rozwoju Lokalnego Ds. pozyskiwania funduszy z UE i z innych źródeł, promocji i współpracy zagranicznej 8. Referat Organizacyjny 9. Kierownik USC 10. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji i innych organów Gminy. Stanowiska kierownicze w Urzędzie to: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów. W skład Urzędu wchodzą samodzielne stanowiska pracy oraz referaty. Na czele Referatów stoją kierownicy. Referaty dzielą się na stanowiska pracy. Podział zadań pomiędzy stanowiska pracy w referacie dokonuje Wójt na wniosek kierowników referatów. Stanowiska kierownicze w Urzędzie to: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów. Tabela 7 Doświadczenie Gminy Parchowo w realizacji i rozliczaniu projektów Podmiot realizujący projekt Gmina Parchowo Charakterystyka projektu Wartość projektu Kwota i źródło dofinansowania Tytuł projektu : U źródeł Termin realizacji: VI- X.2004 r. Status projektu: zrealizowany Projekt zakładał budowę i oznakowanie ścieŝki rowerowej, opracowanie i wydruk materiałów pln ,98 pln SAPARD 11 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Parchowo 19

20 promocyjnych: foldery, mapy. Źródło Referat Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy w Parchowie, 2009 Gmina Studzienice 12 Gmina Studzienice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną powołaną dla organizacji Ŝycia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Gmina połoŝona jest w Powiecie Bytowskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 176,5 km 2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, i osiedla oraz stosownie do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Studzienice, Ugoszcz, Półczno, Przewóz Sominy, Skwierawy, Osława Dąbrowa, Czarna Dąbrowa, Łąkie, Rabacino, Kłączno. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Studzienice. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Wójt jest organem wykonawczym Gminy, wykonującym uchwały. Rady i zadania określone przepisami prawa i Statutu Gminy. Struktura organizacyjna Gminy: 1. Wójt 2. Sekretarz 3. Skarbnik 4. Biuro Rady Gminy 5. Stanowisko ds. kancelaryjnych i działalności gospodarczej 6. Referat Finansowy 7. Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Obsługi Rady Gminy 8. Stanowisko ds. rolnych i gospodarki gruntami 9. Stanowisko ds. budownictwa gospodarki przestrzennej i komunalnej 10. Stanowisko ds. drogownictwa bhp, p. poŝ. oraz aktywnych form zwalczania bezrobocia 11. Podinspektor ds. promocji 12. Urząd Stanu Cywilnego 13. Radca Prawny Wójt kieruje bieŝącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz, nadzoruje realizację budŝetu i wspólnie z Sekretarzem gminy realizuje politykę kadrową. Jest zwierzchnikiem słuŝbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonuje uchwały Rady Gminy. Gmina Trzebielino 13 Gmina Trzebielino jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji Ŝycia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Gmina połoŝona jest w Powiecie Bytowskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar ha (225,41 km 2 ). W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla oraz stosownie do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Trzebielino. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Wójt jest organem wykonawczym Gminy, wykonującym uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa i Statutu Gminy. Struktura organizacyjna Gminy: 12 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Studzienice 13 Opracowano na podstawie Statutu Gminy Trzebielino 20

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działanie 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa CELE MRPO Cel główny

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Przedsięwzięcia ZIT WOF Priorytet inwestycyjny UE Oś priorytetowa RPO WM Nazwa przedsięwzięcia ZIT Alokacja środków UE na ZIT (EUR) Tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. W ramach Działania V.2 PO RPW realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT zakładający budowę tras

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt zatwierdził:.. Druk nr

Projekt zatwierdził:.. Druk nr Projekt wykonał: Kornel Klefas Projekt zatwierdził:.. Druk nr UCHWAŁA NR... RADY... z dnia... w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska. Na podstawie Art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.).

Umowa partnerska. Na podstawie Art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.). Umowa partnerska w sprawie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, realizacji i rozliczenia projektu pn. Park historyczny Blizna i Pustków - droga pamięci i pojednania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 1. Nazwa programu operacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/10/2003 Rady Gminy Wicko z dnia 11 lutego 2003 r. STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne 1. 1. Statut stanowi o ustroju Gminy Wicko. 2. Ilekroć w Statucie

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

I. Cel główny i cele szczegółowe programu.

I. Cel główny i cele szczegółowe programu. Roczny Program Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie na rok 2015. I. Cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: 1

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: 1 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo