SYLABUS UPJPII 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS UPJPII 2013/2014"

Transkrypt

1 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący Dorota Koczwańska-Kalita studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa II. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (prezentowane również na stronie internetowej UPJPII) Wymagania wstępne: -przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z działaniami public relations. Cele: - przyswojenie wiadomości na temat istoty public relations -umiejętność pracy w zespole 1 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów

2 - umiejętności praktyczne niezbędne w pracy nad wizerunkiem Treści : Studia mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z działaniami public relations. Podczas kursu słuchacze zapoznani zostaną z podstawowymi pojęciami, historią PR oraz kierunkami rozwoju tej dziedziny. Na podstawie modeli public relations omówiony zostanie proces komunikowania i postrzegania roli publiczności w tym procesie. Wiele uwagi zostanie poświeconej zagadnieniom związanym ze strategią, technikami i narzędziami PR oraz odróżniania ich od innych działań promocyjnych. Przedstawione zostaną funkcje i obszary zastosowań PR. Zadania PR w instytucjach non-profit oraz w korporacjach. modele organizacyjne PR w różnych instytucjach. Omówione zostaną także dyscypliny wspomagające PR (ekonomia, socjologia, psychologia). Przekazane zostaną umiejętności praktyczne niezbędne w pracy nad wizerunkiem firmy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Podczas ćwiczeń słuchacze doskonalić będą umiejętności językowe, prasowe (komunikaty newsy), a także inne niezbędne w kontaktach z otoczeniem: współpraca z prasą, radiem, telewizją. Zapoznają się z formami promocji firmy: organizacja konferencji prasowych, projekty kampanii, monitorowanie mediów dla potrzeb PR, wykorzystywania nowoczesnych form artystycznych dla potrzeb PR itp. Efekty : Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do realizacji celów związanych z budowaniem wizerunku WIEDZA charakteryzuje i definiuje problem, dokonuje podziału technik, wybiera i proponuje sposoby wykorzystania strategii, podsumowuje za pomocą odpowiednich narzędzi UMIEJĘTNOŚCI związane z procesem public relations. Analiza sytuacji, porównanie stanu obecnego z oczekiwanym, decyzje w zakresie komunikacji, planowanie strategiczne, opracowanie, organizowanie oraz wdrażanie taktyki, weryfikacja na bieżąco sytuacji, koordynacja zaplanowanych działanie, kontrola efektów, prezentacja siebie i firmy KOMPETENCJE (POSTAWY) nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na aktywne angażowanie się w realizacje zadań, rozwijanie kreatywnej postawy, prezentowanie poglądów, zorientowanie na działanie i rozwój. jego twórcze w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w/do, Metody i narzędzia dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, pokazy, prezentacje kampanii, opracowywanie w grupach zadań, projekcje filmowe, audycje, praca z tekstem Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: Wykonywanie ćwiczeń, prezentacja wykonywanych zadań, dyskusja pomiędzy grupami, ocena wykonanej pracy, przygotowanie pracy w postaci kampanii według ustalonych kryteriów na koniec kursu rozmowy na dany temat, ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń Lektury podstawowe: K. Wójcik, Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2001 B. Dobek- Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007 T. Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji. Praktyka działania. Warszawa 1997

3 W. Budzyński, Public relations zarządzanie reputacją firmy. Warszawa 1997 B. Rozwadowska; Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa2006 Lektury uzupełniające: Pratkanis, E Aronson, wiek propagandy, Warszawa 2003 J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 2003 P. Kotler, Marketing, Poznań 2005 R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004 Public relations w teorii i praktyce pod red. D. Tworzydło i T. Solińskiego, Rzeszów 2006 Public relations sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, pod red. H. Przybylskiego, Katowice 2004 E. Mistewicz, Marketing narracyjny, E. Mistewicz i M. Karnowski, Anatomia władzy Uwagi: Efekty przedmiotu 1 Treści omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne E_1 T_1 M_1 W_1 E_2 T_2 M_2 W_2 E_n T_n M_n W_n Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kierunkowych (kod EKK)

4 SYLABUS UPJPII 2013/2014 Komunikacja wyborcza w mediach (Electoral communication in the media) I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalność edukacja medialna Poziom studia pierwszego stopnia Nazwa przedmiotu 2 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności Komunikacja wyborcza w mediach (Electoral communication in the media) *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język polski Typ przedmiotu specjalnościowy przedmiot ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) nie szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne rok III, s. V studia niestacjonarne rok III, s. V Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne 30 godz., ćwiczenia/warsztaty studia niestacjonarne 20 godz., ćwiczenia/warsztaty Punkty ECTS 2 Forma zaliczenia zaliczenie z oceną Prowadzący studia stacjonarne dr Jakub Żurawski studia niestacjonarne dr Jakub Żurawski Koordynator sylabusa dr Jakub Żurawski II. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (prezentowane również na stronie internetowej UPJPII) Wymagania wstępne: brak 2 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów

5 Cele: Celem modułu jest zapoznanie studentów z problematyką komunikowania politycznego w jego aspekcie wyborczym. Nadto celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej uregulowań kampanii wyborczych, ich znaczenia dla funkcjonowania demokratycznego państwa, wskazanie i przekazanie wiedzy na temat relacji miedzy mediami a polityką we współczesnych demokracjach. Ponadto celem jest opisanie i scharakteryzowanie wybranych środków komunikowania (telewizja, internet) jako narzędzi komunikacji wyborczej oraz przekazanie wiedzy na temat różnych form komunikacji wyborczej (np. reklama) Treści : W ramach zajęć dydaktycznych omówione, przedstawione, przeanalizowane oraz przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia: 1. Zjawisko mediatyzacji polityki jako cecha typowa współczesnych demokracji. 2. Kampania wyborcza jako szczególny okres komunikacji politycznej, cele i znaczenie kampanii. Znaczenie mediów w kampanii wyborczej. 3. Zasady komunikacji wyborczej Kodeks wyborczy, wykorzystanie mediów publicznych; porównanie zasad w wybranych państwach demokratycznych. 4. Telewizja w komunikacji wyborczej najważniejsze medium kampanii; rola i znaczenie telewizji w kampanii wyborczej. 5. Telewizyjna reklama polityczna cz. 1 typy, techniki, formaty reklam omówienie na przykładach i analiza w grupie. 6. Telewizyjna reklama polityczna cz. 2 typy, techniki, formaty reklam omówienie na przykładach i analiza w grupie. 7. Kampanie wyborcze w TVP - marketyzacja i propagandyzacja polskich kampanii wyborczych w III RP. 8. Negatywny wizerunek polityki w mediach, kontra komunikowanie wyborcze. 9. Internet w komunikacji wyborczej cz. 1 nowe media w komunikacji wyborczej, zalety i wady. 10. Internet w komunikacji wyborczej cz. 2 - zasady komunikacji wyborczej, internet jako prasa, zasady wykorzystania Internetu w kampaniach. 11. Internet w komunikacji wyborczej cz. 3 cztery aspekty komunikacji wyborczej w sieci, specyfika sieciowej komunikacji wyborczej. 12. Internet w komunikacji wyborczej cz. 4 Internet w polskich kampaniach wyborczych, krótka historia i rodzime doświadczenia opis i dyskusja nad wykorzystaniem internetu w polskich kampaniach wyborczych. Efekty : (opis stanu wiedzy, zakładanych umiejętności i kompetencji, jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu, z użyciem active verbs ) WIEDZA w wyniku przeprowadzonych zajęć student: - zna podstawowe zasady prowadzenia kampanii wyborczy w Polsce - zna rozdaje perswazyjnych form komunikowania, ich budowę i specyfikę, posiada wiedzę na temat mediatyzacji, marketyzacji i propagandyzacji kampanii wyborczych w Polsce; posiada wiedzę na temat znaczenia różnych rodzajów mediów dla prowadzenia kampanii wyborczej - wskazuje i identyfikuje obywateli jako suwerenów przekazujących uprawnienia władcze swoim przedstawicielom, w drodze procesu wyborczego, którego jedną z części jest kampania wyborcza - formułuje sądy na temat etyczności konkretnych działań w ramach kampanii wyborczych w mediach

6 UMIEJĘTNOŚCI w wyniku przeprowadzonych zajęć student: - potrafi analizować audiowizualne reklamy polityczne, opisywać ich budowę, określać intencje nadawcy, oceniać wartość treści i form przekazów z perspektywy ich potencjalnej perswazyjnej skuteczności. - posiada umiejętność rozumienia i analizowania złożoności relacji pomiędzy mediami i politykami we współczesnych państwach, w kontekście znaczenia obu grup podmiotów dla funkcjonowania demokracji KOMPETENCJE (POSTAWY) w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - ma świadomość wagi swobodnej debaty politycznej toczonej w ramach kampanii, prowadzonej na zasadach równych szans i poszanowania poglądów politycznych innych osób - ma świadomość perswazyjności większości treści rozpowszechnianych w czasie kampanii wyborczych, a co za tym idzie jest świadomy nieobiektywności w przedstawianiu rzeczywistości w politycznych przekazach promocyjnych (konieczność obiektywizacji postrzeganej rzeczywistości) Metody i narzędzia dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda problemowa, metoda projektowa Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: - kolokwium zaliczeniowe opisowe, z całości problematyki - systematyczna i aktywna obecność na zajęciach ocenianie ciągłe Lektury podstawowe: (wykaz lektur obowiązkowych, których znajomość jest warunkiem zaliczenia przedmiotu) Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania. J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010 W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000 Lektury uzupełniające: (wykaz lektur uzupełniających i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu) Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania. A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce ( ) Poznań 2004 M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2002 A. Jabłoński, B. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2000 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2000 W. Mazurkiewicz, Jak wygrywać wybory, czyli kampanie i socjotechniki wyborcze, Warszawa 1998 S. Trzeciak, Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010 Uwagi: Efekty przedmiotu 1 Treści omawiane w Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia Odniesienie do efektów

7 E_1 Student zna podstawowe zasady prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce E_2 Student zna rozdaje perswazyjnych form komunikowania, ich budowę i specyfikę, posiada wiedzę na temat mediatyzacji, marketyzacji i propagandyzacji kampanii wyborczych w Polsce; posiada wiedzę na temat znaczenia różnych rodzajów mediów dla prowadzenia kampanii wyborczej E_3 Student potrafi analizować audiowizualne reklamy polityczne, opisywać ich budowę, określać intencje nadawcy, oceniać wartość trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu T_1 Udział w zajęciach poświęconych regulacjom prawnym kampanii wyborczych w Polsce, w szczególności zasadom prowadzenia promocji i wykorzystaniu mediów publicznych T_2 Udział w zajęciach dotyczących kampanii wyborczej jako części procesu wyborczego służącego wyłonieniu władzy w państwie demokratycznym ; udział w zajęciach dotyczących mediatyzacji polityki oraz różnym formom politycznej komunikacji perswazyjnej T_3 Uczestnictwo w zajęciach poświęconych analizie telewizyjnych reklam politycznych M_1 Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda problemowa M_2 Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda problemowa M_3 Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, założonego efektu W_1 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_2 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_3 systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach kierunkowyc h (kod EKK) S1A/P_W07 S1A/P-W09 S1A/P_U03

8 treści i form przekazów z perspektywy ich potencjalnej perswazyjnej skuteczności. E_4 Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania złożoności relacji pomiędzy mediami i politykami we współczesnych państwach, w kontekście znaczenia obu grup podmiotów dla funkcjonowania demokracji E_5 Student ma świadomość wagi swobodnej debaty politycznej toczonej w ramach kampanii, prowadzonej na zasadach równych szans i poszanowania poglądów politycznych innych osób E_6 Student wskazuje i identyfikuje obywateli jako suwerenów przekazujących uprawnienia władcze swoim przedstawicielom, w drodze procesu wyborczego, którego jedną z części jest kampania wyborcza E_7 Student formułuje sądy na T_4 Udział w zajęciach dotyczących mediatyzacji polityki. T_5 Udział w zajęciach poświęconych komunikacji wyborczej jako części mechanizmu pokojowego i uczciwego wyłaniania władzy T_6 Udział w zajęciach poświęconych kampanii wyborczej jako mechanizmowi umożliwiającemu wyłonienie przez obywateli tworzących polityczną wspólnotę organów władzy, koniecznych dla funkcjonowania państwa T_7 Udział w zajęciach M_4 Wykład konwersatoryjny M_5 Wykład konwersatoryjny, metoda problemowa M_6 Wykład konwersatoryjny, metoda problemowa M_7 Wykład konwersatoryjny W_4 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_5 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_6 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_7 kolokwium S1A/P_U07 S1P_K10 S1A/P_W05 S1A/P_W07

9 temat etyczności konkretnych działań w ramach kampanii wyborczych w mediach E_8 Student ma świadomość perswazyjności większości treści rozpowszechnianyc h w czasie kampanii wyborczych, a co za tym idzie jest świadomy nieobiektywności w przedstawianiu rzeczywistości politycznych przekazach promocyjnych (konieczność obiektywizacji postrzeganej rzeczywistości) w poświęconych negatywnemu wizerunkowi polityki w mediach oraz zjawiskom tzw. negatywnej kampanii wyborczej T_8 Udział w zajęciach poświęconych szczegółowo perswazyjnym technikom reklamy politycznej., metoda przypadków, metoda problemowa M_8 Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda problemowa zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_8 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach S1P_K04

10 SYLABUS UPJPII 2013/2014 Komunikowanie polityczne (Political communication) I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalność dziennikarstwo specjalistyczne Poziom studia pierwszego stopnia Nazwa przedmiotu 3 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności Komunikowanie polityczne (Political communication) *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język polski Typ przedmiotu specjalnościowy przedmiot ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) nie szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne rok II, s. IV Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 20 godz., ćwiczenia/warsztaty Punkty ECTS 2 Forma zaliczenia zaliczenie z oceną Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne dr Jakub Żurawski Koordynator sylabusa II. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (prezentowane również na stronie internetowej UPJPII) Wymagania wstępne: brak 3 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów

11 Cele: Celem modułu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami komunikowania politycznego, wyróżnianego przede wszystkim ze względu na treści. Celem jest umożliwienie studentom samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez studiowanie proponowanej literatury oraz przygotowywanie dłuższych prezentacji, z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, a następnie wspólne analizowanie wystąpień, komentowanie podejmowanych zagadnień, w tym uzupełnianie podawanej wiedzy przez elementy wykładu konwersatoryjnego. Treści : Zajęcia poświęcone będą następującym zagadnieniom: 1. Komunikowanie polityczne jako dyscyplina badań naukowych wykład. Definicja i obszar badań. Perspektywa teoretyczna i praktyczna komunikowania politycznego. Pojęcia pokrewne, mediatyzacja, państwo a komunikowanie polityczne, uczestnicy komunikowania politycznego. 2. Doktryny medialne. Doktryna medialna jako odpowiedź na pytanie o rolę i zadania mediów. Charakterystyka doktryny autorytarnej, komunistycznej, liberalnej, odpowiedzialności społecznej. 3. Rola mediów w systemie demokratycznym. Rola i zadania mediów w demokracji (funkcje mediów), media jako czwarta władza i pies stróżujący. Media a społeczeństwo obywatelskie, sfera publiczna. Kłopoty z realizacją tych zadań. 4. Standardy profesjonalnego dziennikarstwa. Czym jest profesjonalizm? Standardy profesjonalizmu w dziennikarstwie (wiedza, warsztat, etyka). 5. Media a polityka mediatyzacja polityki: analiza i przybliżenie zjawiska. Relacje media aktorzy polityczni, dziennikarze a politycy analiza rodzajów relacji. Polityzacja mediów i mediatyzacja polityki. 6. Prawo do prywatności polityków a dziennikarze i opinia publiczna analiza wybranych przypadków sięgania mediów do sfery prywatnej polityków; wnioski i refleksje nad zjawiskiem. 7. Marketing polityczny i reklama polityczna w mediach objaśnienie pojęć, zjawisk; przykłady działalności marketingowej i reklamowej w polityce. 8. Polityczne public relations - czym jest polityczny PR; objaśnienie i analiza zjawiska na wybranych przykładach 9. Zasady wystąpień publicznych i debat (omówienie ról: prowadzącego, uczestników, ekspertów, publiczności); na czym polega debatowanie w polityce; jaką faktycznie rolę pełnią, a jaką mogą bądź powinny pełnić (jeżeli tego nie robią) media w debacie publicznej na tematy polityczne 10. Granice wolności mediów i konflikty norm: wolność prasy a odpowiedzialność, wolność prasy a bezpieczeństwo publiczne, wolności prasy a zasady etyczne etc.; co wyznacza wolność mediów; jak uzasadniana jest wolność mediów; dlaczego powinna lub nie powinna istnieć; jakie znaczenie dla państwa ma wolność mediów; w jaki sposób gwarantowana jest wolność mediów w Polsce. 11. Media publiczne względem władz państwowych, polityków, organizacji społecznych w Polsce; na czym tu polega specyfika mediów publicznych i ich zadań względem władz państwowych i polityków; rola organów państwa decydujących o wykorzystywaniu mediów publicznych przez polityków; problem upartyjnienia mediów publicznych Polsce: na czym polega, jak się przejawia, z czego wynika, jakie mogą być propozycje rozwiązania problemu.

12 12. Publicystyczne dziennikarstwo polityczne w Polsce prasa drukowana; przedstawienie i analiza działalności wybranych tytułów (min. 3) tzw. czasopism opinii zajmujących się problematyką polityczną; charakterystyka światopoglądowa, historyczna, gatunkowa, bliskości partyjnej, przedstawienie sylwetek głównych dziennikarzy i komentatorów. 13. Publicystyczne dziennikarstwo polityczne w Polsce telewizja: przedstawienie i analiza działalności wybranych audycji telewizyjnych (min. 3), publicystycznych, poświeconych problematyce politycznej; zjawisko infotainment i politycznych talkshows ; problem stronniczości, ale i różnorodności audycji; problem ideowego (partyjnego) ukierunkowania wybranych nadawców telewizyjnych; problem etyki i rzetelności dziennikarskiej publicystów prowadzących audycje; 14. Publicystyczne dziennikarstwo polityczne w Polsce internet: przedstawienie i analiza działalności wybranych wortali internetowych (min 3) zajmujących się problematyką polityczną: gatunki dziennikarskie w wortalach; zjawisko powiązania z mediami tradycyjnymi; problem: sieć = więcej wolności?, powiązanie z partiami politycznymi; zjawisko politycznego publikowania zwykłych internautów w ramach blogów prowadzonych na wybranych wortalach; internet jako niezależność publicystów od tradycyjnych wydawców/nadawców medialnych. Efekty : (opis stanu wiedzy, zakładanych umiejętności i kompetencji, jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu, z użyciem active verbs ) WIEDZA w wyniku przeprowadzonych zajęć student: - zna rolę wolnych mediów w państwie demokratycznym, opisuje warunki niezbędne do ich swobodnego funkcjonowania, zna granice wolności mediów - posiada wiedzę na temat wyróżniania zjawisk komunikowania politycznego, różnorodności tych zjawisk, zna uczestników komunikowania politycznego, rozumie jego naturę - identyfikuje i definiuje zadania i funkcje mediów wskazywane przez wybrane doktryny medialne. UMIEJĘTNOŚCI w wyniku przeprowadzonych zajęć student: - analizuje zjawiska komunikowania politycznego, dostrzega ich złożoność i uwarunkowania, co prowadzi do głębszego zrozumienia rzeczywistości politycznomedialnej - potrafi przygotować publiczne wystąpienie na zadany temat, związany z problematyka przedmiotu KOMPETENCJE (POSTAWY) w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - rozumie znaczenie dziennikarstwa politycznego dla kształtowania opinii obywateli i konieczność przestrzegania w związku z tym niezbędnych standardów profesjonalizmu zawodowego Metody i narzędzia dydaktyczne: Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej zaprezentowanie na zajęciach, przygotowanie tematów do dyskusji; każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad prezentacjami pozostałych studentów

13 Lektury podstawowe: (wykaz lektur obowiązkowych, których znajomość jest warunkiem zaliczenia przedmiotu) Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice Lektury uzupełniające: (wykaz lektur uzupełniających i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu) Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania. Deklaracja zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Journalistic Decision-taking in Europe, Maastricht Karta Etyczna Mediów. Kepplinger H. M., Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków Magoska M. (red.), Media, władza, prawo, Kraków Mrozowski M., Media masowe. Władza, biznes, rozrywka, Warszawa Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków Street J., Mass media, polityka, demokracja, Kraków Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Kaliszewski A., Pokorna-Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa Wybrane artykuły z Zeszytów Prasoznawczych, Studiów Medioznawczych, miesięcznika Press, tygodników opinii oraz prasy codziennej. Uwagi: Efekty przedmiotu 1 E_1 Student zna rolę wolnych mediów w państwie demokratycznym, opisuje warunki niezbędne do ich swobodnego funkcjonowania, zna granice wolności mediów Treści omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu T_1 Udział w zajęciach poświęconych zadaniom mediów we współczesnych państwach demokratycznych i standardom profesjonalnego dziennikarstwa politycznego Metody i narzędzia dydaktyczne M_1 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu W_1 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy Odniesienie do efektów kierunkowych (kod EKK) S1A/P_W07

14 E_2 Student posiada wiedzę na temat wyróżniania zjawisk komunikowania politycznego, różnorodności tych zjawisk, zna uczestników komunikowania politycznego, rozumie jego naturę E_3 Student analizuje zjawiska komunikowania politycznego, dostrzega ich złożoność i uwarunkowania, co prowadzi do głębszego zrozumienia rzeczywistości politycznomedialnej. E_4 Student rozumie znaczenie T_2 Udział w zajęciach poświęconych definiowaniu komunikowania politycznego, mediatyzacji, uczestnikom komunikowania politycznego T_3 Poprzez przygotowanie prezentacji i wypowiedzi na zadany temat; prezentacja stanowi analizę postawionego problemu. T_4 Uczestnictwo zajęciach w M_2 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych M_3 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych M_4 Metoda projektowa, metoda student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad prezentacjami pozostałych studentów W_2 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji prezentacjami pozostałych studentów nad W_3 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji prezentacjami pozostałych studentów nad W_4 - przygotowanie referatu i S1A/P-W09 S1A/P_U07 S1A_K04

15 dziennikarstwa politycznego dla kształtowania opinii obywateli i konieczność przestrzegania w związku z tym niezbędnych standardów profesjonalizmu zawodowego. E_5 Student identyfikuje i definiuje zadania i funkcje mediów wskazywane przez wybrane doktryny medialne. E_6 Student potrafi przygotować publiczne wystąpienie na zadany temat, związany z problematyka przedmiotu poświęconych etyce dziennikarstwa politycznego i standardom dziennikarskiego profesjonalizmu T_5 Uczestnictwo w zajęciach poświęconych celom i funkcjom mediów masowych w kontekście funkcjonowania państwa według wybranych doktryn medialnych T_6 Przygotowanie prezentacji na zadany temat problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych M_5 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych M_6 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad prezentacjami pozostałych studentów W_5 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji prezentacjami pozostałych studentów nad W_6 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy S1A/P_W10 S1A/P_U09

16 student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad prezentacjami pozostałych studentów

17 SYLABUS UPJPII 2013/2014 KONFLIKTY RELIGIJNE NA BLISKIM I DALEKIM WSCHODZIE. GENEZA, ZAKRES I ZASADY DZIENNIKARSKIEGO OPISU Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych Nazwa modułu KONFLIKTY RELIGIJNE NA BLISKIM I DALEKIM WSCHODZIE. GENEZA, ZAKRES I ZASADY DZIENNIKARSKIEGO OPISU Język język polski Efekty dla modułu - Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konfliktów religijnych. - Zna podstawową terminologię i faktografię dotyczącą różnorodnych konfliktów religijnych Azji - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów źródłowych dotyczących konfliktów religijnych i krytyczne ich opracowanie - Ma świadomość złożonego charakteru konfliktów religijnych w ich historycznych i regionalnych kontekstach - Docenia znaczenie kompleksu czynników generujacyh konflikty w Azji i Afryce Północnej - Ma wiedzę o procesach interakcji religijnych, które nie zawsze kończą się pozytywną integracją społeczną grup religijnych - Potrafi rzetelnie i w ciekawy sposób opisać fenomen konfliktów religijnych - Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej ze źródeł różnych stron konfliktów - Rozpoznaje i interpretuje wartości, które bronią wyznawcy religii - Potrafi ocenić rolę konfliktów na Bliskim Wschodzie i Dalekim Wschodzie - Potrafi w sposób przedsiębiorczy przyjąć rolę konsultanta w dialogu i współpracy pomiędzy wyznawcami różnych religii celem unikania sytuacji konfliktogennych. Typ modułu MONOGRAFICZNY [?] (obowiązkowy/fakultatywny) Rok studiów? Semestr? Imię nazwisko osoby/ osób prowadzących moduł K rzysztof Kościelniak Sposób realizacji Wykład Wymagania wstępne i Brak dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających 30 godzin bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w module

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo