SYLABUS UPJPII 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS UPJPII 2013/2014"

Transkrypt

1 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język Typ przedmiotu przedmiot ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne Punkty ECTS Forma zaliczenia Prowadzący Dorota Koczwańska-Kalita studia stacjonarne studia niestacjonarne Koordynator sylabusa II. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (prezentowane również na stronie internetowej UPJPII) Wymagania wstępne: -przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z działaniami public relations. Cele: - przyswojenie wiadomości na temat istoty public relations -umiejętność pracy w zespole 1 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów

2 - umiejętności praktyczne niezbędne w pracy nad wizerunkiem Treści : Studia mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z działaniami public relations. Podczas kursu słuchacze zapoznani zostaną z podstawowymi pojęciami, historią PR oraz kierunkami rozwoju tej dziedziny. Na podstawie modeli public relations omówiony zostanie proces komunikowania i postrzegania roli publiczności w tym procesie. Wiele uwagi zostanie poświeconej zagadnieniom związanym ze strategią, technikami i narzędziami PR oraz odróżniania ich od innych działań promocyjnych. Przedstawione zostaną funkcje i obszary zastosowań PR. Zadania PR w instytucjach non-profit oraz w korporacjach. modele organizacyjne PR w różnych instytucjach. Omówione zostaną także dyscypliny wspomagające PR (ekonomia, socjologia, psychologia). Przekazane zostaną umiejętności praktyczne niezbędne w pracy nad wizerunkiem firmy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Podczas ćwiczeń słuchacze doskonalić będą umiejętności językowe, prasowe (komunikaty newsy), a także inne niezbędne w kontaktach z otoczeniem: współpraca z prasą, radiem, telewizją. Zapoznają się z formami promocji firmy: organizacja konferencji prasowych, projekty kampanii, monitorowanie mediów dla potrzeb PR, wykorzystywania nowoczesnych form artystycznych dla potrzeb PR itp. Efekty : Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do realizacji celów związanych z budowaniem wizerunku WIEDZA charakteryzuje i definiuje problem, dokonuje podziału technik, wybiera i proponuje sposoby wykorzystania strategii, podsumowuje za pomocą odpowiednich narzędzi UMIEJĘTNOŚCI związane z procesem public relations. Analiza sytuacji, porównanie stanu obecnego z oczekiwanym, decyzje w zakresie komunikacji, planowanie strategiczne, opracowanie, organizowanie oraz wdrażanie taktyki, weryfikacja na bieżąco sytuacji, koordynacja zaplanowanych działanie, kontrola efektów, prezentacja siebie i firmy KOMPETENCJE (POSTAWY) nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na aktywne angażowanie się w realizacje zadań, rozwijanie kreatywnej postawy, prezentowanie poglądów, zorientowanie na działanie i rozwój. jego twórcze w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w/do, Metody i narzędzia dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, pokazy, prezentacje kampanii, opracowywanie w grupach zadań, projekcje filmowe, audycje, praca z tekstem Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: Wykonywanie ćwiczeń, prezentacja wykonywanych zadań, dyskusja pomiędzy grupami, ocena wykonanej pracy, przygotowanie pracy w postaci kampanii według ustalonych kryteriów na koniec kursu rozmowy na dany temat, ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń Lektury podstawowe: K. Wójcik, Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2001 B. Dobek- Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007 T. Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji. Praktyka działania. Warszawa 1997

3 W. Budzyński, Public relations zarządzanie reputacją firmy. Warszawa 1997 B. Rozwadowska; Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa2006 Lektury uzupełniające: Pratkanis, E Aronson, wiek propagandy, Warszawa 2003 J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 2003 P. Kotler, Marketing, Poznań 2005 R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004 Public relations w teorii i praktyce pod red. D. Tworzydło i T. Solińskiego, Rzeszów 2006 Public relations sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, pod red. H. Przybylskiego, Katowice 2004 E. Mistewicz, Marketing narracyjny, E. Mistewicz i M. Karnowski, Anatomia władzy Uwagi: Efekty przedmiotu 1 Treści omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu Metody i narzędzia dydaktyczne E_1 T_1 M_1 W_1 E_2 T_2 M_2 W_2 E_n T_n M_n W_n Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu Odniesienie do efektów kierunkowych (kod EKK)

4 SYLABUS UPJPII 2013/2014 Komunikacja wyborcza w mediach (Electoral communication in the media) I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalność edukacja medialna Poziom studia pierwszego stopnia Nazwa przedmiotu 2 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności Komunikacja wyborcza w mediach (Electoral communication in the media) *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język polski Typ przedmiotu specjalnościowy przedmiot ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) nie szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne rok III, s. V studia niestacjonarne rok III, s. V Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne 30 godz., ćwiczenia/warsztaty studia niestacjonarne 20 godz., ćwiczenia/warsztaty Punkty ECTS 2 Forma zaliczenia zaliczenie z oceną Prowadzący studia stacjonarne dr Jakub Żurawski studia niestacjonarne dr Jakub Żurawski Koordynator sylabusa dr Jakub Żurawski II. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (prezentowane również na stronie internetowej UPJPII) Wymagania wstępne: brak 2 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów

5 Cele: Celem modułu jest zapoznanie studentów z problematyką komunikowania politycznego w jego aspekcie wyborczym. Nadto celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej uregulowań kampanii wyborczych, ich znaczenia dla funkcjonowania demokratycznego państwa, wskazanie i przekazanie wiedzy na temat relacji miedzy mediami a polityką we współczesnych demokracjach. Ponadto celem jest opisanie i scharakteryzowanie wybranych środków komunikowania (telewizja, internet) jako narzędzi komunikacji wyborczej oraz przekazanie wiedzy na temat różnych form komunikacji wyborczej (np. reklama) Treści : W ramach zajęć dydaktycznych omówione, przedstawione, przeanalizowane oraz przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia: 1. Zjawisko mediatyzacji polityki jako cecha typowa współczesnych demokracji. 2. Kampania wyborcza jako szczególny okres komunikacji politycznej, cele i znaczenie kampanii. Znaczenie mediów w kampanii wyborczej. 3. Zasady komunikacji wyborczej Kodeks wyborczy, wykorzystanie mediów publicznych; porównanie zasad w wybranych państwach demokratycznych. 4. Telewizja w komunikacji wyborczej najważniejsze medium kampanii; rola i znaczenie telewizji w kampanii wyborczej. 5. Telewizyjna reklama polityczna cz. 1 typy, techniki, formaty reklam omówienie na przykładach i analiza w grupie. 6. Telewizyjna reklama polityczna cz. 2 typy, techniki, formaty reklam omówienie na przykładach i analiza w grupie. 7. Kampanie wyborcze w TVP - marketyzacja i propagandyzacja polskich kampanii wyborczych w III RP. 8. Negatywny wizerunek polityki w mediach, kontra komunikowanie wyborcze. 9. Internet w komunikacji wyborczej cz. 1 nowe media w komunikacji wyborczej, zalety i wady. 10. Internet w komunikacji wyborczej cz. 2 - zasady komunikacji wyborczej, internet jako prasa, zasady wykorzystania Internetu w kampaniach. 11. Internet w komunikacji wyborczej cz. 3 cztery aspekty komunikacji wyborczej w sieci, specyfika sieciowej komunikacji wyborczej. 12. Internet w komunikacji wyborczej cz. 4 Internet w polskich kampaniach wyborczych, krótka historia i rodzime doświadczenia opis i dyskusja nad wykorzystaniem internetu w polskich kampaniach wyborczych. Efekty : (opis stanu wiedzy, zakładanych umiejętności i kompetencji, jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu, z użyciem active verbs ) WIEDZA w wyniku przeprowadzonych zajęć student: - zna podstawowe zasady prowadzenia kampanii wyborczy w Polsce - zna rozdaje perswazyjnych form komunikowania, ich budowę i specyfikę, posiada wiedzę na temat mediatyzacji, marketyzacji i propagandyzacji kampanii wyborczych w Polsce; posiada wiedzę na temat znaczenia różnych rodzajów mediów dla prowadzenia kampanii wyborczej - wskazuje i identyfikuje obywateli jako suwerenów przekazujących uprawnienia władcze swoim przedstawicielom, w drodze procesu wyborczego, którego jedną z części jest kampania wyborcza - formułuje sądy na temat etyczności konkretnych działań w ramach kampanii wyborczych w mediach

6 UMIEJĘTNOŚCI w wyniku przeprowadzonych zajęć student: - potrafi analizować audiowizualne reklamy polityczne, opisywać ich budowę, określać intencje nadawcy, oceniać wartość treści i form przekazów z perspektywy ich potencjalnej perswazyjnej skuteczności. - posiada umiejętność rozumienia i analizowania złożoności relacji pomiędzy mediami i politykami we współczesnych państwach, w kontekście znaczenia obu grup podmiotów dla funkcjonowania demokracji KOMPETENCJE (POSTAWY) w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - ma świadomość wagi swobodnej debaty politycznej toczonej w ramach kampanii, prowadzonej na zasadach równych szans i poszanowania poglądów politycznych innych osób - ma świadomość perswazyjności większości treści rozpowszechnianych w czasie kampanii wyborczych, a co za tym idzie jest świadomy nieobiektywności w przedstawianiu rzeczywistości w politycznych przekazach promocyjnych (konieczność obiektywizacji postrzeganej rzeczywistości) Metody i narzędzia dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda problemowa, metoda projektowa Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: - kolokwium zaliczeniowe opisowe, z całości problematyki - systematyczna i aktywna obecność na zajęciach ocenianie ciągłe Lektury podstawowe: (wykaz lektur obowiązkowych, których znajomość jest warunkiem zaliczenia przedmiotu) Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania. J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010 W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000 Lektury uzupełniające: (wykaz lektur uzupełniających i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu) Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania. A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce ( ) Poznań 2004 M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2002 A. Jabłoński, B. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2000 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2000 W. Mazurkiewicz, Jak wygrywać wybory, czyli kampanie i socjotechniki wyborcze, Warszawa 1998 S. Trzeciak, Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010 Uwagi: Efekty przedmiotu 1 Treści omawiane w Metody i narzędzia dydaktyczne Sposoby sprawdzania osiągnięcia Odniesienie do efektów

7 E_1 Student zna podstawowe zasady prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce E_2 Student zna rozdaje perswazyjnych form komunikowania, ich budowę i specyfikę, posiada wiedzę na temat mediatyzacji, marketyzacji i propagandyzacji kampanii wyborczych w Polsce; posiada wiedzę na temat znaczenia różnych rodzajów mediów dla prowadzenia kampanii wyborczej E_3 Student potrafi analizować audiowizualne reklamy polityczne, opisywać ich budowę, określać intencje nadawcy, oceniać wartość trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu T_1 Udział w zajęciach poświęconych regulacjom prawnym kampanii wyborczych w Polsce, w szczególności zasadom prowadzenia promocji i wykorzystaniu mediów publicznych T_2 Udział w zajęciach dotyczących kampanii wyborczej jako części procesu wyborczego służącego wyłonieniu władzy w państwie demokratycznym ; udział w zajęciach dotyczących mediatyzacji polityki oraz różnym formom politycznej komunikacji perswazyjnej T_3 Uczestnictwo w zajęciach poświęconych analizie telewizyjnych reklam politycznych M_1 Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda problemowa M_2 Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda problemowa M_3 Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, założonego efektu W_1 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_2 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_3 systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach kierunkowyc h (kod EKK) S1A/P_W07 S1A/P-W09 S1A/P_U03

8 treści i form przekazów z perspektywy ich potencjalnej perswazyjnej skuteczności. E_4 Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania złożoności relacji pomiędzy mediami i politykami we współczesnych państwach, w kontekście znaczenia obu grup podmiotów dla funkcjonowania demokracji E_5 Student ma świadomość wagi swobodnej debaty politycznej toczonej w ramach kampanii, prowadzonej na zasadach równych szans i poszanowania poglądów politycznych innych osób E_6 Student wskazuje i identyfikuje obywateli jako suwerenów przekazujących uprawnienia władcze swoim przedstawicielom, w drodze procesu wyborczego, którego jedną z części jest kampania wyborcza E_7 Student formułuje sądy na T_4 Udział w zajęciach dotyczących mediatyzacji polityki. T_5 Udział w zajęciach poświęconych komunikacji wyborczej jako części mechanizmu pokojowego i uczciwego wyłaniania władzy T_6 Udział w zajęciach poświęconych kampanii wyborczej jako mechanizmowi umożliwiającemu wyłonienie przez obywateli tworzących polityczną wspólnotę organów władzy, koniecznych dla funkcjonowania państwa T_7 Udział w zajęciach M_4 Wykład konwersatoryjny M_5 Wykład konwersatoryjny, metoda problemowa M_6 Wykład konwersatoryjny, metoda problemowa M_7 Wykład konwersatoryjny W_4 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_5 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_6 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_7 kolokwium S1A/P_U07 S1P_K10 S1A/P_W05 S1A/P_W07

9 temat etyczności konkretnych działań w ramach kampanii wyborczych w mediach E_8 Student ma świadomość perswazyjności większości treści rozpowszechnianyc h w czasie kampanii wyborczych, a co za tym idzie jest świadomy nieobiektywności w przedstawianiu rzeczywistości politycznych przekazach promocyjnych (konieczność obiektywizacji postrzeganej rzeczywistości) w poświęconych negatywnemu wizerunkowi polityki w mediach oraz zjawiskom tzw. negatywnej kampanii wyborczej T_8 Udział w zajęciach poświęconych szczegółowo perswazyjnym technikom reklamy politycznej., metoda przypadków, metoda problemowa M_8 Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda problemowa zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach W_8 kolokwium zaliczeniowe opisowe, systematyczn a i aktywna obecność na zajęciach S1P_K04

10 SYLABUS UPJPII 2013/2014 Komunikowanie polityczne (Political communication) I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalność dziennikarstwo specjalistyczne Poziom studia pierwszego stopnia Nazwa przedmiotu 3 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* ew. forma zajęć zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności Komunikowanie polityczne (Political communication) *Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim) dla przedmiotów obieralnych Kod przedmiotu Język polski Typ przedmiotu specjalnościowy przedmiot ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd. Przedmiot obieralny (tak/nie) nie szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. Seminarium z teologii fundamentalnej w ramach przedmiotu Seminarium Rok studiów, semestr studia stacjonarne studia niestacjonarne rok II, s. IV Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć) studia stacjonarne studia niestacjonarne 20 godz., ćwiczenia/warsztaty Punkty ECTS 2 Forma zaliczenia zaliczenie z oceną Prowadzący studia stacjonarne studia niestacjonarne dr Jakub Żurawski Koordynator sylabusa II. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (prezentowane również na stronie internetowej UPJPII) Wymagania wstępne: brak 3 przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki prowadzącej kierunek studiów

11 Cele: Celem modułu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami komunikowania politycznego, wyróżnianego przede wszystkim ze względu na treści. Celem jest umożliwienie studentom samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez studiowanie proponowanej literatury oraz przygotowywanie dłuższych prezentacji, z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, a następnie wspólne analizowanie wystąpień, komentowanie podejmowanych zagadnień, w tym uzupełnianie podawanej wiedzy przez elementy wykładu konwersatoryjnego. Treści : Zajęcia poświęcone będą następującym zagadnieniom: 1. Komunikowanie polityczne jako dyscyplina badań naukowych wykład. Definicja i obszar badań. Perspektywa teoretyczna i praktyczna komunikowania politycznego. Pojęcia pokrewne, mediatyzacja, państwo a komunikowanie polityczne, uczestnicy komunikowania politycznego. 2. Doktryny medialne. Doktryna medialna jako odpowiedź na pytanie o rolę i zadania mediów. Charakterystyka doktryny autorytarnej, komunistycznej, liberalnej, odpowiedzialności społecznej. 3. Rola mediów w systemie demokratycznym. Rola i zadania mediów w demokracji (funkcje mediów), media jako czwarta władza i pies stróżujący. Media a społeczeństwo obywatelskie, sfera publiczna. Kłopoty z realizacją tych zadań. 4. Standardy profesjonalnego dziennikarstwa. Czym jest profesjonalizm? Standardy profesjonalizmu w dziennikarstwie (wiedza, warsztat, etyka). 5. Media a polityka mediatyzacja polityki: analiza i przybliżenie zjawiska. Relacje media aktorzy polityczni, dziennikarze a politycy analiza rodzajów relacji. Polityzacja mediów i mediatyzacja polityki. 6. Prawo do prywatności polityków a dziennikarze i opinia publiczna analiza wybranych przypadków sięgania mediów do sfery prywatnej polityków; wnioski i refleksje nad zjawiskiem. 7. Marketing polityczny i reklama polityczna w mediach objaśnienie pojęć, zjawisk; przykłady działalności marketingowej i reklamowej w polityce. 8. Polityczne public relations - czym jest polityczny PR; objaśnienie i analiza zjawiska na wybranych przykładach 9. Zasady wystąpień publicznych i debat (omówienie ról: prowadzącego, uczestników, ekspertów, publiczności); na czym polega debatowanie w polityce; jaką faktycznie rolę pełnią, a jaką mogą bądź powinny pełnić (jeżeli tego nie robią) media w debacie publicznej na tematy polityczne 10. Granice wolności mediów i konflikty norm: wolność prasy a odpowiedzialność, wolność prasy a bezpieczeństwo publiczne, wolności prasy a zasady etyczne etc.; co wyznacza wolność mediów; jak uzasadniana jest wolność mediów; dlaczego powinna lub nie powinna istnieć; jakie znaczenie dla państwa ma wolność mediów; w jaki sposób gwarantowana jest wolność mediów w Polsce. 11. Media publiczne względem władz państwowych, polityków, organizacji społecznych w Polsce; na czym tu polega specyfika mediów publicznych i ich zadań względem władz państwowych i polityków; rola organów państwa decydujących o wykorzystywaniu mediów publicznych przez polityków; problem upartyjnienia mediów publicznych Polsce: na czym polega, jak się przejawia, z czego wynika, jakie mogą być propozycje rozwiązania problemu.

12 12. Publicystyczne dziennikarstwo polityczne w Polsce prasa drukowana; przedstawienie i analiza działalności wybranych tytułów (min. 3) tzw. czasopism opinii zajmujących się problematyką polityczną; charakterystyka światopoglądowa, historyczna, gatunkowa, bliskości partyjnej, przedstawienie sylwetek głównych dziennikarzy i komentatorów. 13. Publicystyczne dziennikarstwo polityczne w Polsce telewizja: przedstawienie i analiza działalności wybranych audycji telewizyjnych (min. 3), publicystycznych, poświeconych problematyce politycznej; zjawisko infotainment i politycznych talkshows ; problem stronniczości, ale i różnorodności audycji; problem ideowego (partyjnego) ukierunkowania wybranych nadawców telewizyjnych; problem etyki i rzetelności dziennikarskiej publicystów prowadzących audycje; 14. Publicystyczne dziennikarstwo polityczne w Polsce internet: przedstawienie i analiza działalności wybranych wortali internetowych (min 3) zajmujących się problematyką polityczną: gatunki dziennikarskie w wortalach; zjawisko powiązania z mediami tradycyjnymi; problem: sieć = więcej wolności?, powiązanie z partiami politycznymi; zjawisko politycznego publikowania zwykłych internautów w ramach blogów prowadzonych na wybranych wortalach; internet jako niezależność publicystów od tradycyjnych wydawców/nadawców medialnych. Efekty : (opis stanu wiedzy, zakładanych umiejętności i kompetencji, jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu, z użyciem active verbs ) WIEDZA w wyniku przeprowadzonych zajęć student: - zna rolę wolnych mediów w państwie demokratycznym, opisuje warunki niezbędne do ich swobodnego funkcjonowania, zna granice wolności mediów - posiada wiedzę na temat wyróżniania zjawisk komunikowania politycznego, różnorodności tych zjawisk, zna uczestników komunikowania politycznego, rozumie jego naturę - identyfikuje i definiuje zadania i funkcje mediów wskazywane przez wybrane doktryny medialne. UMIEJĘTNOŚCI w wyniku przeprowadzonych zajęć student: - analizuje zjawiska komunikowania politycznego, dostrzega ich złożoność i uwarunkowania, co prowadzi do głębszego zrozumienia rzeczywistości politycznomedialnej - potrafi przygotować publiczne wystąpienie na zadany temat, związany z problematyka przedmiotu KOMPETENCJE (POSTAWY) w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - rozumie znaczenie dziennikarstwa politycznego dla kształtowania opinii obywateli i konieczność przestrzegania w związku z tym niezbędnych standardów profesjonalizmu zawodowego Metody i narzędzia dydaktyczne: Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia: - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej zaprezentowanie na zajęciach, przygotowanie tematów do dyskusji; każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad prezentacjami pozostałych studentów

13 Lektury podstawowe: (wykaz lektur obowiązkowych, których znajomość jest warunkiem zaliczenia przedmiotu) Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice Lektury uzupełniające: (wykaz lektur uzupełniających i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu) Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania. Deklaracja zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Journalistic Decision-taking in Europe, Maastricht Karta Etyczna Mediów. Kepplinger H. M., Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków Magoska M. (red.), Media, władza, prawo, Kraków Mrozowski M., Media masowe. Władza, biznes, rozrywka, Warszawa Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków Street J., Mass media, polityka, demokracja, Kraków Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Kaliszewski A., Pokorna-Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa Wybrane artykuły z Zeszytów Prasoznawczych, Studiów Medioznawczych, miesięcznika Press, tygodników opinii oraz prasy codziennej. Uwagi: Efekty przedmiotu 1 E_1 Student zna rolę wolnych mediów w państwie demokratycznym, opisuje warunki niezbędne do ich swobodnego funkcjonowania, zna granice wolności mediów Treści omawiane w trakcie zajęć, wspomagające uzyskanie zakładanego efektu T_1 Udział w zajęciach poświęconych zadaniom mediów we współczesnych państwach demokratycznych i standardom profesjonalnego dziennikarstwa politycznego Metody i narzędzia dydaktyczne M_1 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych Sposoby sprawdzania osiągnięcia założonego efektu W_1 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy Odniesienie do efektów kierunkowych (kod EKK) S1A/P_W07

14 E_2 Student posiada wiedzę na temat wyróżniania zjawisk komunikowania politycznego, różnorodności tych zjawisk, zna uczestników komunikowania politycznego, rozumie jego naturę E_3 Student analizuje zjawiska komunikowania politycznego, dostrzega ich złożoność i uwarunkowania, co prowadzi do głębszego zrozumienia rzeczywistości politycznomedialnej. E_4 Student rozumie znaczenie T_2 Udział w zajęciach poświęconych definiowaniu komunikowania politycznego, mediatyzacji, uczestnikom komunikowania politycznego T_3 Poprzez przygotowanie prezentacji i wypowiedzi na zadany temat; prezentacja stanowi analizę postawionego problemu. T_4 Uczestnictwo zajęciach w M_2 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych M_3 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych M_4 Metoda projektowa, metoda student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad prezentacjami pozostałych studentów W_2 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji prezentacjami pozostałych studentów nad W_3 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji prezentacjami pozostałych studentów nad W_4 - przygotowanie referatu i S1A/P-W09 S1A/P_U07 S1A_K04

15 dziennikarstwa politycznego dla kształtowania opinii obywateli i konieczność przestrzegania w związku z tym niezbędnych standardów profesjonalizmu zawodowego. E_5 Student identyfikuje i definiuje zadania i funkcje mediów wskazywane przez wybrane doktryny medialne. E_6 Student potrafi przygotować publiczne wystąpienie na zadany temat, związany z problematyka przedmiotu poświęconych etyce dziennikarstwa politycznego i standardom dziennikarskiego profesjonalizmu T_5 Uczestnictwo w zajęciach poświęconych celom i funkcjom mediów masowych w kontekście funkcjonowania państwa według wybranych doktryn medialnych T_6 Przygotowanie prezentacji na zadany temat problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych M_5 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych M_6 Metoda projektowa, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykorzystanie urządzeń multimedialnych prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad prezentacjami pozostałych studentów W_5 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy student aktywnie uczestniczy w dyskusji prezentacjami pozostałych studentów nad W_6 - przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej każdy student przygotowuje 1 prezentację. - obecność i aktywny udział w zajęciach ocenianie ciągłe; każdy S1A/P_W10 S1A/P_U09

16 student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad prezentacjami pozostałych studentów

17 SYLABUS UPJPII 2013/2014 KONFLIKTY RELIGIJNE NA BLISKIM I DALEKIM WSCHODZIE. GENEZA, ZAKRES I ZASADY DZIENNIKARSKIEGO OPISU Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych Nazwa modułu KONFLIKTY RELIGIJNE NA BLISKIM I DALEKIM WSCHODZIE. GENEZA, ZAKRES I ZASADY DZIENNIKARSKIEGO OPISU Język język polski Efekty dla modułu - Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konfliktów religijnych. - Zna podstawową terminologię i faktografię dotyczącą różnorodnych konfliktów religijnych Azji - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów źródłowych dotyczących konfliktów religijnych i krytyczne ich opracowanie - Ma świadomość złożonego charakteru konfliktów religijnych w ich historycznych i regionalnych kontekstach - Docenia znaczenie kompleksu czynników generujacyh konflikty w Azji i Afryce Północnej - Ma wiedzę o procesach interakcji religijnych, które nie zawsze kończą się pozytywną integracją społeczną grup religijnych - Potrafi rzetelnie i w ciekawy sposób opisać fenomen konfliktów religijnych - Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej ze źródeł różnych stron konfliktów - Rozpoznaje i interpretuje wartości, które bronią wyznawcy religii - Potrafi ocenić rolę konfliktów na Bliskim Wschodzie i Dalekim Wschodzie - Potrafi w sposób przedsiębiorczy przyjąć rolę konsultanta w dialogu i współpracy pomiędzy wyznawcami różnych religii celem unikania sytuacji konfliktogennych. Typ modułu MONOGRAFICZNY [?] (obowiązkowy/fakultatywny) Rok studiów? Semestr? Imię nazwisko osoby/ osób prowadzących moduł K rzysztof Kościelniak Sposób realizacji Wykład Wymagania wstępne i Brak dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających 30 godzin bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w module

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Współczesne metody zarządzania państwem 2. Kod modułu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

1 OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1 OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Współczesna krytyka literacka i refleksja literaturoznawcza

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE Załącznik Nr 1. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE I POLITYCE 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu

Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu Zarys rozwoju mediów / media regionalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarys rozwoju mediów / media regionalne Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksP-ZRM-W-S14_pNadGenXBKM0 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie Dr hab. Michał Flieger Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu Przedmiot: Nauka o państwie Przedmiot w języku angielskim: Science of State STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Marketing w kulturze. Kulturoznawstwo. ogólnoakademicki. dr Aleksandra Norkowska. zaliczenie z oceną

OPIS PRZEDMIOTU. Marketing w kulturze. Kulturoznawstwo. ogólnoakademicki. dr Aleksandra Norkowska. zaliczenie z oceną Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM-L-S14_pNadGenG36LU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 października 015 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe sylabusu. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Europeistyka. Nazwa kierunku studiów

Elementy składowe sylabusu. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Europeistyka. Nazwa kierunku studiów Usytuowanie, rola i miejsce nowych państw UE w Europie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Makroekonomia Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Reklama w internecie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo