REGULAMIN załącznik nr.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN załącznik nr.5"

Transkrypt

1 REGULAMIN załącznik nr.5 Zarząd Spółki z o.o. Międzynarodowe Targi Łódzkie użytkowującej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Łódź, Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego 30 oraz jako właściciel Tereny Targowe Expo-Bis przy ul. Stefanowskiego 17, działając na podstawie przepisu art.3 pkt. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106 poz. 680) wprowadza Regulamin Centrum Expo-Łódź i Terenów Targowych Expo-Bis 1.Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego 30 oraz Terenami Targowymi Expo-Bis przy ul. Stefanowskiego 17 zarządza Zarząd Spółki w osobach: 1. Dyrektor Generalny Paweł Fendle tel , fax ; 2. Zastępca Dyrektora Generalnego Mirosław Pietrucha tel , fax oraz Kierownik Działu Technicznej Obsługi Hali Paweł Legiędź tel , W Centrum oraz na Terenach Targowych mogą być organizowane imprezy masowe. Pod pojęciem imprezy masowej należy rozumieć imprezę artystyczną lub rozrywkową, na której może być obecnych ponad 300 osób. Nie uważa się za imprezę masową targów, wystaw i kiermaszy. 3.Spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie udostępnia organizatorowi imprezy w Hali Centrum Expo-Łódź lub w Hali Namiotowej na Terenach Targowych Expo-Bis określoną w tabeli ilość miejsc siedzących i stojących, której winna odpowiadać niżej określona ilość osób pełniących obowiązki służby porządkowej. OPIS ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH I STOJĄCYCH Hala Expo-Łódź Siedzących/stojących 2500/1000 stojących 3500 Hala Namiotowa Siedzących/stojących 3300/1000 stojących 3500 Expo-Bis Pawilon A Siedzących/stojących 500/700 stojących 800 ILOŚĆ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ Organizator imprezy masowej obowiązany jest zapewnić: a) służbę porządkową i informacyjną b) pomoc medyczną c) służbę techniczną d) ochronę p.poż. Organizator imprezy masowej zobowiązany jest zwiększyć liczbę osób służby porządkowej, jeżeli wymaga tego specyfika organizowanej imprezy. 5.Spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie udostępnia organizatorowi imprezy: 1. Teren zewnętrzny Centrum Expo-Łódź: a) ogrodzony o powierzchni ca 3300 m 2, b) teren przed wejściem głównym prowadzącym do Hali, c) parking wielokondygnacyjny strzeżony. 2 Teren zewnętrzny na Terenach Targowych Expo-Bis: a) od ul. Stefanowskiego 1650 m 2, b) od al. Politechniki 8609 m 2, 3. podręczny sprzęt gaśniczy rozlokowany zgodnie z planem graficznym. 4. Toalety. 5. Radiowęzeł w Hali Expo. 6. Możliwość korzystania z punktów gastronomicznych prowadzonych przez profesjonalną firmę. 7. Możliwość wykonania instalacji telefonicznej, wodnej i elektrycznej po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką. 6.W przypadku dostawienia na terenach zewnętrznych obiektów namiotowych dotyczyć ich będą przepisy niniejszego Regulaminu. 7.W celu zachowania bezpieczeństwa ogólnego imprez organizowanych w Halach i na terenach zewnętrznych Centrum Expo-Łódź oraz Terenach Targowych Expo-Bis w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U.Nr 81 poz.. 351) i innych obowiązujących aktów normatywnych zakazuje się:

2 1) Używania i stosowania ognia otwartego. 2) Palenia tytoniu w Halach poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami. 3) Używania sprzętu gaśniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem. 4) Włączania do sieci energetycznej Centrum Expo-Łódź i Terenów Targowych Expo-Bis urządzeń elektroenergetycznych bez uprzedniego uzgodnienia z Działem Technicznej Obsługi Hali. 5) Blokowania dojść i wyjść ewakuacyjnych z Hal i przejezdności dróg wewnętrznych oraz dróg p.poż. wokół nich. 6) Wnoszenia alkoholu na tereny Centrum Expo-Łódź oraz na Tereny Targowe Expo-Bis. 7) Wnoszenia na teren Centrum Expo-Łódź oraz na Tereny Targowe Expo-Bis. materiałów niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu ogólnemu uczestników imprezy. 2 8) Używania wyposażenia i dekoracji z elementów palnych. Do budowy wyposażenia i dekoracji używać wyłącznie materiałów niepalnych, trudnozapalnych bądź takich, które zostały zabezpieczone przed ogniem. Nie wolno stosować takich materiałów jak bambus, sitowie itp., które palą się eksplodując. 2. Stosowanie jako dodatkowego środka wyrazu organizowanej imprezy materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych dopuszcza się wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Łódź ul. Zgierska Każda impreza organizowana na terenie Centrum Expo-Łódź oraz na Terenach Targowych Expo-Bis wymaga od organizatora: 1. Zabezpieczenia odpowiedniej liczby pracowników służby porządkowej i nakłada obowiązek zatrudnienia służby technicznej Spółki obsługującej urządzenia technicznego wyposażenia Centrum Expo-Łódź i Terenów Targowych Expo-Bis. Służby techniczne organizatora winny posiadać udokumentowane kwalifikacje zawodowe. 2. Ustalenia osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy i podanie danych osobowych Zarządowi Spółki. 3. Wpuszczania widzów do Hali Centrum oznakowanymi drzwiami od strony ulicy Stefanowskiego, a do Hali Namiotowej od strony ulic Stefanowskiego i al. Politechniki najwcześniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem imprezy. 4. Przygotowania biletów w ilości zgodnej z określoną w Sprawnego zorganizowania wyjścia widzów, uczestników na zewnątrz Hal, zamknięcia oraz zabezpieczenia Hal po zakończonej imprezie. 6. Dokonywania czynności przygotowawczych do imprezy jak i czynności związanych z likwidacją imprezy po jej zakończeniu w uzgodnionym ze Spółką przedziale czasowym. 7. Zabezpieczenia odpowiedniej liczby pracowników ochrony p.poż oraz odpowiedniej ilości podręcznego sprzętu gaśniczego wynikającego ze specyfiki imprezy. 8. Utrzymania w czystości udostępnionych powierzchni i pomieszczeń w Hali Centrum i na jego terenie zewnętrznym oraz w Hali Namiotowej i na Terenach Targowych oraz ich zdanie w stanie w jakim zostały przekazane. 9. Zabezpieczenia sanitariatów ekologicznych w ilości niezbędnej dla zabezpieczenia należytych warunków sanitarno-higienicznych uczestnikom imprezy. 9.Spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie nie zabezpiecza organizatorowi szatni dla uczestników imprezy. 10.W przypadku zagrożenia, do celów ewakuacji ludzi z Hali Centrum Expo-Łódź, którą należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego służą drogi ewakuacyjne, oraz wejścia/wyjścia w ilości: 1) wejście główne od strony drogi wewnętrznej o wymiarach: szerokość 6,5 m 2) wejścia boczne: a) od strony ul. Stefanowskiego o wymiarach: szerokość 1,8 m b) od strony terenu wewnętrznego dwa wejścia o wymiarach: szerokość 4,5 m c) od strony terenu wewnętrznego brama o wymiarach: wysokość 4 m szerokość 3 m 3) dodatkowe wyjścia ewakuacyjne: a) od strony rampy wyładowczej: dwoje drzwi o wymiarach: szerokość 1,1 m b) od strony ul. Stefanowskiego drzwi o wymiarach: wysokość 2,2 m szerokość 1,8 m

3 c) od strony terenu wewnętrznego drzwi o wymiarach: wysokość 2,2 m szerokość 1,8 m W przypadku zagrożenia, do celów ewakuacji ludzi z Hali Namiotowej na Terenach Targowych Expo-Bis, którą należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego służą drogi ewakuacyjne, oraz wejścia/wyjścia w ilości: 1) wejście główne od strony wschodniej o wymiarach: wysokość - 2 m szerokość - 4 m 2) wejścia boczne: a) od strony południowej o wymiarach: wysokość - 2 m i 2 m szerokość - 4 m i 2 m b) od strony północnej o wymiarach: wysokość - 2 m - 2 szt. szerokość - 4 m - 2 szt. 3) dodatkowe wyjścia ewakuacyjne od strony zachodniej: wysokość - 2 m (brama) wysokość - 5 m szerokość - 2 m szerokość - 4,5 m 11.Maksymalna moc instalowanych urządzeń i systemów zasilania w Hali i na terenie otwartym Centrum zostanie podana w momencie złożenia oferty na najem. 12.Graficzny plan Centrum Expo-Łódź i Hali oraz Terenów Targowych Expo-Bis i Hali Namiotowej stanowią odpowiednio załączniki nr 1-4, które są integralną częścią niniejszego Regulaminu 13.Szkody i stwierdzone przypadki uszkodzenia mienia na terenie Centrum Expo-Łódź oraz na Terenach Targowych Expo-Bis spowodowane przez uczestników imprezy obciążają organizatora w wysokości odpowiadającej kosztom zakupu, naprawy bądź remontu. 14.Organizator imprezy obowiązany jest przedłożyć Spółce wymagane dokumenty określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych 15.Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Centrum z dnia 09 grudnia 2004 roku 16.Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2006 roku Łódź, dnia 18 maja 2006 roku Zarząd Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka z o.o WYCIĄG Z INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO TERENÓW TARGOWYCH Instrukcja powyższa ma za zadanie zapoznanie UŻYTKOWNIKÓW (wystawców, realizatorów zabudowy i innych uczestników targów, wystaw organizowanych na terenach targowych MTŁ oraz najemców terenów targowych MTŁ) z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz obowiązkami z nich wynikającymi. Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowią integralną część Regulaminu Umowy i określają obowiązki wszystkich UŻYTKOWNIKÓW w zakresie prawidłowego zagospodarowywania i budowy stoisk wystawienniczych. Celem wyeliminowania i ograniczenia możliwości powstania pożaru na terenach targowych MTŁ należy szczególnie zwracać uwagę na: - prawidłowe posługiwanie się substancjami łatwopalnymi, - wykonywanie prac pożarowo - niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu, - prawidłowe zabezpieczenie prac spawalniczych i z otwartym ogniem, - pełną sprawność urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich prawidłową eksploatację, - prawidłowe zabezpieczenie urządzeń gazowych, ich sprawność i bezpieczną eksploatację, - zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami magazynowanie i składowanie substancji pożarowo - niebezpiecznych, - palenie tytoniu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, - bezwzględne stosowanie się do otrzymanych wytycznych w zakresie warunków budowlano-montażowych i bhp oraz ochrony przeciwpożarowej. Celem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu prac pożarowo - niebezpiecznych wykonawcy tych prac mają obowiązek ustalenia z kierownikiem Hal Expo i Expo-bis zasad ich prowadzenia. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Hali Expo i Expo-bis. W przypadku zaistnienia pożaru osoba, która zauważyła pożar ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia: - Straży Pożarnej - tel. 998, - osób znajdujących się w miejscu zagrożenia,

4 4 - dowódcę dyżurującej służby p.poż., - kierownika Hal Expo i Expo-bis bądź jego zastępcę, - spikera radiowęzła. Powiadamiając Straż Pożarną podajemy następujące informację: - dokładny adres obiektu, - miejsce obiektu w którym się pali i co się pali, - czy występuje zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających w obiekcie, - imię i nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję osoby powiadamiającej oraz numer telefonu z którego powiadamiana jest Straż Pożarna. Działaniami ratowniczo-gaśniczymi kieruje kierownik hali, jego zastępca i dowódca dyżurującej służby p.poż. do momentu przyjazdu Straży Pożarnej. W/w w oparciu o ocenę sytuacji oraz wielkość zagrożenia podejmuje decyzje dotyczące konieczności zaalarmowania innych niezbędnych służb oraz o przeprowadzeniu ewakuacji ludzi bądź mienia. Nadzorujący i organizujący akcją ratowniczo-gaśniczą wydaje polecenia pracownikom, najemcom i uczestnikom imprez organizowanych w hali, którym muszą się bezwzględnie podporządkować. Pomieszczenia hali należy opuszczać oznakowanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi bez paniki i bałaganu. Najemcy (wystawcy) i ich pracownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego wynajętych pomieszczeń i stoisk wystawienniczych. Szczegółowa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego znajduje się do wglądu w Hali Expo i Expo-bis u Kierownika Hal oraz w Biurze Organizacyjnym Targów jak również w siedzibie Międzynarodowych Targów Łódzkich w Łodzi, ul. Wólczańska 199. Fakt zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego UŻYTKOWNIK kwituje własnym podpisem w umowie. Załącznik nr 8 W A R U N K I budowlano - montażowe i bhp I. Postanowienia ogólne. e) Poniższe przepisy obowiązują uczestników imprez organizowanych na terenach targowych MTŁ, najemców, użytkowników obiektów targowych oraz wykonawców robót na terenach targowych MTŁ. Wyżej wymienieni ponoszą osobiście odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników wykonujących roboty na terenach targowych MTŁ i odpowiadają osobiście za wszelkie wypadki wynikłe na skutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy ze swej strony, w okresie najmu hali, bądź też w okresie montażu, ekspozycji oraz w czasie najmu terenów targowych. f) W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy, których powinni przestrzegać wszyscy Użytkownicy terenów targowych MTŁ. II. Ogólne warunki techniczne budowy stoisk. 1. Projekt oraz realizacja zabudowy na wynajętej powierzchni wystawienniczej, instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej winna być zgodna z obowiązującymi normami wykonania. 2. Projekt zabudowy powinien być uzgadniany z gospodarzem terenów targowych w celu uniknięcia kolizji w podłączeniach wodkan., instalacji elektrycznej oraz zapewnienia swobodnego dojścia do wyjść awaryjnych. 3. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty, przewody, środki transportu oraz wszystkie inne urządzenia winny odpowiadać obowiązującym normom o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez osoby nieuprawnione jest zabronione. 5. Eksponaty oraz wszelkie inne urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawężnika drogi lub ciągu komunikacyjnego. 6. Przy demonstrowaniu maszyn lub urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel. 7. Wysokość zabudowy stoiska nie może przekraczać 2,5 m. 7.1.Projektowane konstrukcje wysokościowe powyżej 2,5 m wymagają przedłożenia rysunków konstrukcyjnych i obliczeń statycznych, dokonanych przez uprawnione osoby. 8. Elementy zabudowy nie mogą przekraczać granicy przyznanej powierzchni wystawienniczej. 9. Przeszklone elementy zabudowy muszą posiadać pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm od posadzki. 10. Minimalna szerokość ciągów komunikacyjnych winna wynosić 3 m. 11. Zabrania się na terenach targowych MTŁ wykonywania w ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych jakichkolwiek stałych lub przenośnych reklam, konstrukcji bądź ustawiania eksponatów. 12. Zabrania się naruszania struktury posadzek, ścian stropów, oraz wprowadzania innych zmian w obiekcie (np. klejenie lub malowanie na ścianach i posadzkach) bez uprzedniego uzgodnienia z gospodarzem obiektu. 13. Gospodarz terenów targowych jest uprawniony do wstrzymania budowy stoisk oraz usunięcia zabudowy na koszt uczestnika, jeśli jest ona wykonana niezgodnie z w/w wymogami. 14. Elementy drewniane, wykładzina, tkaniny oraz inne materiały palne użyte do budowy stoiska winny posiadać stosowne atesty o uodpornieniu ogniowym i winny być okazane gospodarzowi obiektu. 15. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia majątku na terenach targowych MTŁ, wymagają przywrócenia zniszczonych elementów do stanu pierwotnego na koszt uczestnika (wynajmującego). UWAGA! Zabrania się w CWH-EXPO pracy silników wysokoprężnych wewnątrz hali. III. Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych. 1. Gospodarz terenów targowych we własnym zakresie zapewnia użytkownikom terenów targowych: - oświetlenie ogólne obiektów oraz zewnętrznych terenów targowych - podłączenie przyłączy do rozdzielni, usytuowanych zgodnie z zaznaczeniem na projekcie lokalizacji stoisk - oświetlenie stoisk wystawienniczych uczestnicy wykonują na własny koszt 2. Do zasilania stoisk i eksponatów na terenach targowych służy sieć elektryczna TNS 230V/400V, 50 Hz. Dla odbiorników o innych parametrach zasilania należy stosować odpowiedni przetwornik we własnym zakresie. 3. Dla mocy powyżej 3 kw obowiązuje zasilanie w układzie 3-fazowym.

5 5 4. Jako dodatkową ochronę od porażeń należy stosować samoczynne, szybkie wyłączenie w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego wraz z wykorzystaniem połączeń wyrównawczych miejscowych, zgodnie z PN/E Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30 ma oraz wyposażyć w wyłącznik główny. 6. Gospodarz terenów targowych zastrzega sobie wyłączność odpłatnego podłączania instalacji stoiska do urządzeń energetycznych na terenach targowych MTŁ. 7. Wykonawca instalacji elektrycznej winien przedstawić gospodarzowi terenów targowych dane techniczne instalacji z określeniem wielkości zapotrzebowania mocy. Moc nie powinna przekraczać 100 W na 1 m 2 ekspozycji (oświetlenie). 8. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na terenach targowych muszą odpowiadać wymogom Polskiej Normy PN/E oraz powinny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych. 9. Odpowiedzialność prawna za techniczne wykonanie prac instalacyjnych spoczywa na wykonawcy instalacji. Wykonawca instalacji elektrycznej ma obowiązek wykonać pomiary skuteczności ochrony p.poż. i przedłożyć protokoły gospodarzowi terenów targowych. 10. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian stałej instalacji elektrycznej obiektów targowych (np. demontaż oświetlenia, przerabianie instalacji elektrycznej itp.). 2. Instalacja elektryczna stoisk będzie wyłączana codziennie po zamknięciu obiektu z wyjątkiem stoisk, co do których były wcześniejsze uzgodnienia dotyczące całodobowego zasilania w energię elektryczną. UWAGA! Gospodarz terenów targowych nie gwarantuje ciągłości dostawy energii elektrycznej i nie ponosi kosztów za straty spowodowane na skutek ewentualnych przerw w dopływie energii.

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo