REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu I. Zasady organizowania i odbywania zajęd praktycznych i praktyk zawodowych: 1. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są integralną częścią edukacji na poszczególnych kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. 2. Celem kształcenia na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz doskonalenie umiejętności nabytych w toku zajęd dydaktycznych na Uczelni. 3. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są dwiema różnymi formami zajęd: 3.1 zajęcia praktyczne realizowane są przez studentów pod kierunkiem nauczyciela zatrudnionego przez uczelnię zgodnie z kryteriami doboru opiekunów zajęd praktycznych załącznik nr 1. Jednostka dydaktyczna tych zajęd trwa 45 minut. 3.2 praktykę zawodową student może odbywad w miejscu swojego zamieszkania, przy czym opiekun praktyk wskazany przez Dyrektora placówki powinien spełniad warunki zawarte w kryteriach doboru opiekuna załącznik 2. Jednostka dydaktyczna trwa 60 minut. 4. Czas trwania zajęd praktycznych i praktyki zawodowej nie może przekraczad 8 godzin na dobę lub w przypadkach uzasadnionych nie dłużej niż 12 godzin na dobę, z zachowaniem 40 godzinnego tygodniowego wymiaru czasu nauki. 5. Studenci poszczególnych kierunków studiów odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w miejscach wyznaczonych przez Uczelnię w oparciu o kryteria doboru placówek załącznik nr 3. Zajęcia odbywają się w terminie i miejscu wynikającym z harmonogramu praktyk określonego przez Uczelnię. 6. Praktyki zawodowe student może odbywad w miejscu swojego zamieszkania i w terminie wynikającym z harmonogramu praktyk określonego przez Uczelnię, w ciągu roku akademickiego 1

2 lub w okresie wakacji w miejscach wyznaczonych przez Uczelnię w oparciu o kryteria doboru placówek załącznik nr Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest zawarcie umowy pomiędzy Uczelnią a placówką przyjmującą studenta. 8. O wszelkich zmianach w realizacji zajęd praktycznych/praktyk zawodowych powinien byd poinformowany koordynator praktyk. 9. W momencie rozpoczęcia zajęd praktycznych lub praktyki zawodowej student jest zobowiązany : 9.1 posiadad aktualną książeczkę zdrowia do celów epidemiologicznych 9.2 szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B, 9.3 badania bakteriologiczne kału na nosicielstwo z wynikiem ujemnym, 9.4 ubezpieczenie NNW wykupione indywidualnie, 9.5 ubezpieczenie OC zawarte indywidualnie bądź poprzez przystąpienie do grupowego zawartego przez Uczelnię z ubezpieczycielem. 10. W przypadkach uzasadnionych losowo, możliwe jest za zgodą Dziekana i opiekuna praktyk warunkowe przeniesienie określonego rodzaju praktyk na następny rok akademicki. 11. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w oparciu o zalecenie KRASZM, załącznik nr Studentka w ciąży nie może odbywad zajęd praktycznych/praktyk zawodowych. Odbycie tych zajęd możliwe jest po ustaleniu terminu przez Uczelnię 11. W czasie zajęd praktycznych i praktyk zawodowych prowadzona jest dokumentacja dydaktyczna ustalona przez Uczelnię. 12. Nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi sprawuje Koordynator praktyk, wyznaczony przez Dziekana. II. Obowiązki i prawa studentów odbywających zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe Student ma obowiązek: 1. Zapoznad się i przestrzegad regulaminu placówki, obowiązujących w niej przepisów BHP i p. poż. oraz instrukcji obsługi urządzeo medycznych. 2. Przestrzegad regulaminu zajęd praktycznych i praktyki zawodowej. 3. Zachowad tajemnicę zawodową oraz przestrzegad etyki zawodowej. 4. Student przed rozpoczęciem zajęd praktycznych i praktyki zawodowej jest zapoznawany przez osobę prowadzącą z regulaminami obowiązującymi w danej placówce kształcenia, jej 2

3 topografią oraz Postępowaniem zapobiegawczym i diagnostycznym w przypadku zakażenia HIV i zachorowania na Aids. 5. Stosowad się do poleceo wydawanych przez opiekuna praktyk. 6. Wykonywad wszelkie czynności zawodowe pod kierunkiem i za zgodą opiekuna zajęd praktycznych lub praktyki zawodowej. 7. Dbad o bezpieczeostwo pacjenta, czystośd pacjenta i jego najbliższe otoczenie. 8. Wykazad dbałośd o aparaturę i sprzęt medyczny w placówce. 9. Przestrzegad zasad reżimu sanitarnego i aktualnych wytycznych w zakresie dezynfekcji i sterylizacji obowiązujących w danej placówce. 10. Na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych posiadad regulaminową odzież i obuwie, identyfikator, przybory do pisania, zegarek z sekundnikiem, dzienniczek praktyk i książeczkę zdrowia. 11. Godnie reprezentowad swoją Uczelnię. 12. Systematycznie i aktywnie uczestniczyd w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. 13. W trakcie zajęd praktycznych i praktyki zawodowej student nie może bez zgody opiekuna opuszczad placówki szkolenia. 14. Student nie może odbywad praktyki zawodowej na dyżurach nocnych, jeśli nie przewiduje tego harmonogram zajęd zatwierdzony przez Koordynatora praktyk. 15. Obecnośd studenta na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych jest obowiązkowa. W przypadku absencji chorobowej (udokumentowanej poświadczeniem lekarskim) lub nieobecności z innych ważnych przyczyn losowych, student jest zobowiązany do odpracowania opuszczonych godzin w czasie wyznaczonym przez opiekuna praktyki w danej placówce. 16. Przy odpracowaniu usprawiedliwionych nieobecności obowiązuje przestrzeganie czasu trwania praktycznej nauki zawodu nie dłużej niż do 12 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. 17. Student po chorobie trwającej dłużej niż 14 dni, ma obowiązek do okazania koordynatorowi i opiekunowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazao do podjęcia zajęd praktycznych/praktyk zawodowych. 18. Zmiany w terminach praktyk, odrabianie nieobecności muszą byd uzgadniane z koordynatorem praktyk studenckich. 19. Student ma obowiązek życzliwie i z pełną troską traktowad pacjentów oraz rzetelnie wywiązywad się z powierzonych zadao. 20. Wykazywad się wiedzą i umiejętnościami objętymi programem studiów. 21. Na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych student jest oceniany zgodnie z Regulaminem Studiów i obowiązującym regulaminem oceniania. Na ocenę koocową z zajęd składają się oceny cząstkowe obejmujące wiadomości, umiejętności i postawę studenta. 22. Ustawicznie dokształcad się i pogłębiad wiedzę oraz doskonalid umiejętności zawodowe. Prawa studenta: 1. Student ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia podczas zajęd praktycznych/praktyk zawodowych. 3

4 2. Student ma prawo do 30 minut przerwy na spożycie posiłku w miejscu i czasie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przebieg praktyk zawodowych. 3. Student ma prawo do obiektywnej oceny postępów w nauce. 4. Student może odbywad praktyki zawodowe w miejscu zamieszkania po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana i Dyrektora placówki. III. Zaliczenie zajęd praktycznych i praktyki zawodowej Warunkiem zaliczenia zajęd praktycznych i praktyki zawodowej jest: 1. Obecnośd studenta na zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej wynikających z harmonogramu. 2. Uzyskanie pozytywnych ocen z wiadomości i umiejętności wynikających ze szczegółowego programu zajęd praktycznych i praktyki zawodowej w danej placówce. 3. Właściwa postawa wobec pacjentów i personelu. 4. Potwierdzenie w dzienniku praktyk i karcie zaliczenia zajęd praktycznych / praktyki zawodowej wraz z oceną i opinią wystawioną przez opiekuna odpowiedzialnego za kształcenie studentów. 5. Poświadczenie w dzienniku praktyk wykazu umiejętności objętych programem studiów przez opiekuna. Warunki zwolnienia z obowiązku odbywania zajęd praktycznych i praktyki zawodowej O zwolnienie z obowiązku odbywania zajęd praktycznych i praktyki zawodowej mogą ubiegad się studenci studiów niestacjonarnych oraz niestacjonarnych pomostowych, którzy spełniają wymogi zgodnie z Uchwałą Nr 24/04 z 18 listopada 2004 r. KRASZM oraz Uchwała Nr 9/III/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku KRASZM ( w sprawie zasad zaliczania zajęd praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo): 1. Są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie określonych w programie kształcenia umiejętności praktycznych, 2. Są studentami lub absolwentami innych uczelni a odbyli / odbywają praktykę zawodową gwarantującą uzyskanie umiejętności praktycznych określonych programem, 3. Zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe przewidziane programem kształcenia mogą zostad zaliczone w wymiarze określonym na wniosek studenta zgodnie z Uchwałą przez Dziekana/ Kierownika Wydziału, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii KRASZM, 4. Uczestniczą / uczestniczyli w praktykach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, 5. Student ubiegający się o zwolnienie z zajęd praktycznych i praktyki zawodowej zobowiązany jest przed rozpoczęciem I roku studiów przedstawid udokumentowane doświadczenie zawodowe / zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz zakresu wykonywanych czynności/, 4

5 6. Student, który nie dopełni formalności złożenia dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, nie będzie zwolniony z zajęd praktycznych i praktyki zawodowej w danym semestrze. IV. Postanowienia koocowe 1. Każdy student przed przystąpieniem do zajęd praktycznych i praktyki zawodowej ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 2. Regulamin zajęd praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze wchodzi w życie z dniem Załączniki 1. Kryteria doboru opiekuna do prowadzenia zajęd praktycznych 2. Kryteria doboru opiekunów do prowadzenia praktyk zawodowych 3. Kryteria doboru placówki do prowadzenia zajęd praktycznych praktyk zawodowych 4. List Kierownika o przyjęcie studenta na praktykę 5. Formularz prośba kierownika o przyjęcie studenta na praktykę 6. Sprawozdanie z przebiegu praktyki 7. Kontrola zajęd praktycznych / praktyki zawodowej 5

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia polska, specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza i literatura polska i język polski w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia bałtycka w ramach specjalności głównej lituanistyka i specjalności dodatkowej letonistyka profil studiów ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo