Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

2 Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzioskiego 1, Kraków bud. A pokoje 239, 240 tel./faks (12) , (12) WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan Prodziekani prof. nadzw. dr hab. Dariusz Fatuła prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (kierunek DiKS) doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk dr Artur Budzowski Koordynator Dziekana ds. kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Koordynator ds. praktyk studenckich Koordynator wydziałowy ECTS Koordynator ds. współpracy międzynarodowej Koordynator wydziałowej strony internetowej mgr Anna Cieślak dr Jarosław Grzybczak mgr Joanna Prysak dr Marta Majorek dr Marta du Vall Koordynator ds. kształcenia na odległośd (e-learning) dr Dariusz Baran Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika Dziekanatu mgr Aneta Rapkiewicz Budynek A, pok. 240, tel mgr Joanna Prysak Budynek A, pok. 239, tel

3 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 3 Informacje o kierunku: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej powstał z połączenia kierunków dawnego Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej - "Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna" oraz "Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej" - z dotychczasowym Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. Pod tą nazwą funkcjonuje od 1 października 2012 roku. Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna uruchomiono w roku akademickim 2009/2010. Studia trwają 6 semestrów (stacjonarne i niestacjonarne). Obecnie na studiach I stopnia student może wybrad kształcenie w ramach dwóch specjalności (wybieranych na II roku): - Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne - Public Relations Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają profil praktyczny. Koncepcja kształcenia: Koncepcja kształcenia została podporządkowana strategicznym celom edukacji narodowej określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (2011) oraz postulatom ujętym w Deklaracji Bolooskiej (1999), a także ustaleniom Rady Europy (1996). Program studiów spełnia wymogi określone w standardach kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie uniwersyteckim o profilu praktycznym. Program nauczania na studiach I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma charakter interdyscyplinarny. W planie studiów mocno zaznaczono proces postępującego w kolejnych semestrach ukierunkowania oraz powiązanie teorii z praktyką. Ukooczenie studiów zostaje potwierdzone dyplomem licencjata. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, pozytywnie zdany egzamin dyplomowy oraz odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin. Specjalnośd Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne przygotowuje studentów do pracy w charakterze dziennikarzy w prasie, radiu, telewizji i nowych mediach. W procesie kształcenia nacisk położony jest na praktyczne aspekty dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego. Oprócz warsztatu, studenci poznają zasady redagowania programów radiowych i telewizyjnych, uczą się realizacji zdjęd, dźwięku i montażu radiowego i telewizyjnego. Pozwoli im to na podjęcie pracy także w charakterze dziennikarzy internetowych. Większośd zajęd specjalnościowych odbywa się w uczelnianych pracowniach komputerowych i studiach: radiowym i telewizyjnym, gdzie studenci mają możliwośd poznania nowoczesnej techniki i technologii produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Kształcenie na specjalności Public Relations ma na celu przygotowanie studenta do wykonywania pracy specjalisty ds. public relations, zarówno w sferze publicznej jak i komercyjnej oraz w instytucjach kultury. Program kształcenia obejmuje zajęcia o charakterze warsztatowym, podczas których studenci poznają poszczególne obszary praktycznego realizowania działao z zakresu public relations, m.in. zarządzania sytuacją kryzysową, budowania relacji z mediami, przygotowania informacji prasowych i organizacji konferencji prasowych. Studenci poznają także specyfikę funkcjonowania public relations w sferze publicznej (administracja publiczna rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe) i komercyjnej (korporacje, podmioty gospodarcze). Praktyczny wymiar tej specjalności, prowadzonej przez specjalistów praktyków, pozwala na zdobycie wiedzy umożliwiającej pracę w działach PR organizacji publicznych, firm, korporacji, instytucji i organizacji pozarządowych; przygotowuje też do pracy w agencjach PR, co oznacza łączenie obszarów PR publicznego i komercyjnego. W ramach współpracy Krakowskiej Akademii z uczelniami partnerskimi, studenci po ukooczeniu pierwszego roku mogą podjąd studia zagraniczne na bazie programu Erasmus w Austrii

4 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 4 (Fachhochschule St. Polten), Holandii (Radboud Universiteit Nijmegen), Szwecji (Hogskolan Dalarna, Falun), Anglii (University of Hull), Włoszech (Universita degli Studi del Molise). Uczelnia wydaje również Suplement do Dyplomu w kilku językach obcych. Jego celem jest dostarczenie obiektywnych i pełnych informacji dotyczących przebiegu studiów dla uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Na podstawie umów o współpracy studenci Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej odbywają praktykę w organach samorządowych, administracji paostwowej, organizacjach gospodarczych i społecznych, redakcjach wysokonakładowych pism, ogólnopolskich stacjach radiowych czy portalach internetowych, a także agencjach reklamowych. Istnieje również możliwośd odbycia praktyk w studenckim magazynie Mixer (ukazuje się od 2002 w nakładzie 2000 egz.). Magazyn redagowany jest przez studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej; redaktorką naczelną od 2010 r. jest Pani Dorota Zdechlikiewicz. Na łamach tego miesięcznika ukazują się teksty poświęcone życiu studenckiemu, relacje z ważnych wydarzeo w Krakowie i Małopolsce, szczególnie wiele miejsca na łamach pisma zajmuje polityka i kultura, w tym recenzje sztuk teatralnych. Od 2007 roku, kiedy zostało uruchomione studenckie Radio Frycz (oferuje słuchaczom ambitne programy muzyczne, informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w Krakowie oraz dyskusje na najbardziej aktualne tematy) studenci mają możliwośd kształcenia warsztatu i odbywania praktyk radiowych pod okiem redaktora naczelnego Marcina Muchy (absolwenta Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej). Przy Wydziale działa również Studio Telewizyjne u Frycza (od 2006 r.) oraz Krakowska Telewizja Internetowa (od 2008 r.). Telewizję tworzą młodzi ludzie wśród nich wielu studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej KA, którzy pod wprawnym okiem redaktora Jacka Przybylskiego i redaktorki Anny Cieślak uczą się dziennikarstwa, operatorki, realizacji dźwięku i montażu. Ważnym miejscem pogłębiania wiedzy, wymiany poglądów i współdziałania jest działające przy Wydziale Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy, którego pracami kieruje Pan Bernard Szatkowski. W ramach koła uruchomione zostały trzy sekcje: politologiczna (opiekun dr Anna Frątczak), dziennikarska (opiekun dr Dariusz Baran) oraz filmowa (opiekun dr Joanna Preizner). Struktura programu wraz z liczbą punktów: Opis poszczególnych przedmiotów System ECTS został wprowadzony na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej w roku akademickim 2003/2004, co oznacza, że Europejskim Systemem Transferu Punktów objęte są wszystkie roczniki studentów studiujących na Wydziale. Skróty literowe zamieszczone w tabelach opisujących strukturę programu wszystkich typów studiów realizowanych na Wydziale w roku akademickim 2011/2012 oznaczają: Sposób realizacji przedmiotu: W przedmiot realizowany w formie wykładu Ć przedmiot realizowany w formie dwiczeo w grupach dwiczeniowych K przedmiot realizowany w formie konwersatorium Forma zaliczenia przedmiotu: E egzamin; ZO zaliczenie

5 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 5 Rok III, semestr V, studia stacjonarne PRZEDMIOT E LEARNING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Prawo mediów E 5 Dziennikarskie źródła informacji ZO 2 Ochrona własności intelektualnej ZO 2 Praca rzecznika prasowego ZO 2 Pracownia fotografii prasowej ZO 2 Techniki badao medioznawczych ZO 2 Wprowadzenie do studiów genderowych ZO 3 Przedmioty do wyboru specjalnościowe (należy zebrad 5 pkt. ECTS): 1. Warsztaty reportażu ZO 1 2. DTP 2 dla zaawansowanych ZO 1 3. Radio on air ZO 1 4. Organizacja imprez masowych ZO 1 5. Radio internetowe ZO 1 6. Dziennikarze a dziennikarstwo w świecie nowoczesności ZO 1 7. Akademia polskiego filmu ZO 2 Przedmioty do wyboru kierunkowe (minimum trzy) 1. Strategie kampanii reklamowych ZO 2 2. Sztuka wystąpieo publicznych ZO 2 3. Kościół i media ZO 2 Seminarium dyplomowe ZAL 1 E / ZO PUNKTY ECTS kierunek bez specjalności Rok III, semestr V, studia niestacjonarne PRZEDMIOT E LEARNING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Prawo mediów E 5 Dziennikarskie źródła informacji ZO 3 Ochrona własności intelektualnej ZO 2 Pracownia fotografii prasowej ZO 3 Reklama ZO 4 Techniki badao medioznawczych ZO 2 Wprowadzenie do studiów genderowych ZO 3 Przedmioty do wyboru specjalnościowe: 1. Organizacja imprez masowych ZO 3 Przedmioty do wyboru kierunkowe: 1. Strategie kampanii reklamowych ZO 3 Język angielski ZO 1 E / ZO PUNKTY ECTS kierunek bez specjalności

6 Prawo mediów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 6 KATALOG PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Prawo mediów Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30, studia niestacjonarne - 30 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 5 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi regulującymi działalnośd mediów w Polsce. Wykład obejmuje problematykę prawną prasy, drukowanej, radiofonię i telewizję, media elektroniczne. Omówione zostaną normy prawne regulujące pracę dziennikarza, oraz szczególne obowiązki mediów związane m.in. z działalnością w dziedzinie reklamy, telesprzedaży, lokowania produktu, komunikatów i ogłoszeo, sprostowao, powszechną ochroną dóbr osobistych oraz ochroną dzieci i młodzieży przed niekorzystnym wpływem treści zawartych w audycjach telewizyjnych. Wykład obejmuje również podstawowe kwestie mediów w świetle prawa konkurencji. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o normach prawnych regulujących działalnośd podmiotów w sektorze mediów (zwłaszcza elektronicznych) oraz dotyczących warsztatu dziennikarza. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi wskazad akt prawny regulujący konkretny problem z zakresu prawa mediów, analizuje problemy prawne powstające w związku z działalnością mediów, umie sformułowad pytanie do radcy prawnego w interesującej go kwestii prawnej POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: uzyskuje świadomośd, że sfera działalności mediów jest regulowana przez prawo. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (50%), problemowy (50%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny - test. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 30 godzin Przygotowanie się do egzaminu 60 Inne formy 35 Sumaryczna liczba punktów ECTS: godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Środki społecznego przekazu w Konstytucji RP: wolnośd środków społecznego przekazu jako zasada ustrojowa, wolnośd słowa, gwarancje wolności mediów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (1 godz.)

7 Prawo mediów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 7 2. Podstawowe akty prawa międzynarodowego i wspólnotowego regulujące działalnośd mediów: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Europejska Konwencja o telewizji ponadgranicznej, Dyrektywa o świadczeniu audiowizualnych usług medialnych (2 godz.) 3. Prasa drukowana: rejestracja dzienników i czasopism, redakcja, redaktor naczelny, redaktor, impressum, egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek (1 godz.) 4. Radiofonia i Telewizja: zakres regulacji ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, reżimy prawne prowadzenia działalności w dziedzinie radiofonii i telewizji, programy radiowe i telewizyjne (5 godz.) 5. Postęp techniczny w mediach: prasa drukowana w Internecie, radio i telewizja w Internecie, konwergencja mediów, platformy cyfrowe (1 godz.) 6. Prawa i obowiązki dziennikarzy: dziennikarskie prawo do informacji, tajemnica zawodowa dziennikarza, sprawozdawczośd sądowa (5 godz.) 7. Promocja w mediach: reklama prasowa, reklama w radiu i telewizji, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu (5 godz.) 8. Sprostowania w mediach (1 godz.) 9. Komunikaty i ogłoszenia (1 godz.) 10. Szczególne obowiązki mediów: ochrona powszechnych dóbr osobistych, ochrona dzieci i młodzieży (5 godz.) 11. Media w prawie konkurencji: ustawa o ochronie konkurencji konsumentów, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych (3 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2008.

8 Dziennikarskie źródła informacji DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 8 Nazwa przedmiotu: Dziennikarskie źródła informacji Stopieo, imię i nazwisko: dr Jarosław Grzybczak Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne - 2, niestacjonarne -3 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zasobami informacji; nauczenie ich sposobów docierania do informacji i korzystania ze źródeł informacji - źródeł osobowych, dokumentów materiałów archiwalnych, opracowao historycznych, literatury, a także: weryfikacji faktów na podstawie różnych źródeł. Ponadto: zapoznanie studentów z etycznymi problemami występującymi w fazie zbierania materiałów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: wie gdzie szukad potrzebnych informacji i jak z nich korzystad. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: posiada umiejętnośd sprawnego i szybkiego pozyskiwania informacji; korzystania z istniejących baz danych, statystyk, opracowao naukowych, bilansów i raportów gospodarczych, sprawozdao instytucji publicznych, aktów prawnych oraz upowszechnianych treści kulturowych; korzystania z obserwacji rzeczywistości; nawiązywania kontaktów z ludźmi mogącymi inspirowad podejmowanie ciekawych tematów. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: zna technikę i etyczne problemy pozyskiwania informacji. Metody dydaktyczne: Prezentacja omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Praca semestralna - analiza wybranych tekstów dziennikarskich. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 20 godzin (st.) 20 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 (st.), 3 (niest.) 50 godzin 75 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Systematyka źródeł informacji (2 godz.) 2. Źródła osobowe (2 godz.) 3. Źródła do tematów historycznych: dokumenty, opracowania naukowe, materiały archiwalne (w tym prasowe) (4 godz.) 4. Literatura piękna jako źródło informacji (2 godz.) 5. Materiały PR i konferencje prasowe (4 godz.) 6. Problemy dziennikarstwa śledczego (4 godz.) 7. Źródła informacji dla dziennikarstwa specjalistycznego (ekonomicznego i in.) (2 godz.)

9 Dziennikarskie źródła informacji DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 9 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. K. Wolny-Zmorzyoski, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Źródła informacji dla dziennikarza, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. A. Niziołek, A. Skworz (red.), Biblia dziennikarstwa, Wydawnictwo Znak, Kraków D. Spark, Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków 2007

10 Ochrona własności intelektualnej DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 10 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi regulującymi kwestie prawa autorskiego, oraz ochronę wynalazków, znaków towarowych i usługowych. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada podstawową wiedzę w zakresie treści regulacji zawartych w prawie własności przemysłowej i w prawie autorskim. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi identyfikowad utwory, wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy, że w życiu codziennym spotyka wiele obiektów zawierających treści chronione przez prawo własności intelektualnej. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (50%), problemowy (50%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny - test. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 15 godzin Przygotowanie się do egzaminu 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 45 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Przedmiot prawa autorskiego: pojęcie utworu, ustalenie i utrwalenie, oryginalnośd, 2. Podmioty prawa autorskiego do utworu audiowizualnego 3. Treśd prawa autorskiego: osobiste prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie, czas trwania majątkowych praw autorskich. 4. Dozwolony użytek majątkowych kontekście działalności mediów: dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny. 5. Umowy majątkowe z zakresu prawa autorskiego 6. Prawa pokrewne: pojęcie, prawa artystów wykonawców, prawa producentów fonogramów i wideogramów, prawa do nadao programów 7. Ochrona tytułu prasowego 8. Ochrona wynalazczości: pojęcie wynalazku, rozwiązania wyłączone spod ochrony patentowej, prawo z patentu. 9. Ochrona znaków towarowych i usługowych: pojęcie znaku towarowego, przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego, prawo ochronne, naruszenia prawa ochronnego.

11 Ochrona własności intelektualnej DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 11 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. P. Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Katowice A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa E. Nowioska, U. Promioska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011

12 Praca rzecznika prasowego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 12 Nazwa przedmiotu: Praca rzecznika prasowego Stopieo, imię i nazwisko: dr Grażyna Piechota Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy rzecznika prasowego - zapoznanie ze specyfiką: pracy rzecznika prasowego w instytucji i korporacji, budowania relacji z mediami, wystąpieo publicznych, przygotowywania informacji dla mediów, realizacji komunikacji wobec zjawiska konwergencji mediów oraz wobec popularyzacji nowych mediów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna panujące trendy w procesach komunikacji społecznej i politycznej, potrafi rozpoznad cel przygotowania i emisji materiału oraz źródła pochodzenia informacji, na podstawie których materiał dziennikarski został przygotowany; wie, w jaki sposób efektywnie dbad o procesy zarządzania komunikacją w firmie, instytucji czy organizacji. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi samodzielnie budowad relacje z mediami, przygotowywad informacje i komunikaty medialne, zarządzad sytuacją kryzysową od strony zarządzania informacjami, prowadzid komunikację z wykorzystaniem nowych mediów, przygotowad konferencję prasową. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: jest osobą, która świadomie podejmuje działania we współpracy z mediami, rozumie zasady rządzące taką współpracą, co powoduje, że potrafi samodzielnie i efektywnie zarządzad procesami komunikacji w firmie, czy organizacji, wie, w jaki sposób reprezentowana przez niego organizacja, czy korporacja powinna wykorzystywad istnienie w nowych mediach. Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i omawianiem konkretnych przypadków. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 20 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 20 Przygotowanie się do egzaminu 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 70 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Rola i zadania rzecznika prasowego w firmie i instytucji 2. Przygotowywanie komunikatów i informacji prasowych - budowanie relacji z mediami 3. Zarządzanie sytuacja kryzysową - informacja, a zarządzanie kryzysem 4. Wystąpienia publiczne - rzecznik, jako doradca 5. Organizacja konferencji prasowej

13 Praca rzecznika prasowego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Nowe media jako alternatywny sposób komunikowania i budowania relacji z otoczeniem 7. Konwergencja mediów - nowe wyzwania dla procesów komunikacji 8. Przyszłośd zawodu rzecznika prasowego Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. emka, Warszawa J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów Wyd. Naukowe PWN, Warszawa H. Jenkins, Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2002, 5. M. Castells, Społeczeostwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, 6. S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001 Literatura uzupełniająca: 1. Public relations sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce (red.) H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, Public relations. Teoria i praktyka komunikowania (red.) H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa G. Piechota, /Nie/ład komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeostwa obywatelskiego. Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdaoskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaosk W. Schulz, Komunikacja polityczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków Public relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, [red.] R. Madkowska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, 8. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, 9. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, 10. P. Sloterdijk, Pogarda mas, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2003, 11. G. Piechota, Szkoła w kryzysie versus media, Wyd. Wolters Kluver, Warszawa J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Wyd. Literackie Muza, Warszawa, 2006

14 Techniki badao medioznawczych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 14 Nazwa przedmiotu: Techniki badao medioznawczych Stopieo, imię i nazwisko: dr Jacek H. Kołodziej Formuła zajęd: dwiczenia (studia stacjonarne), konserwatorium (studia niestacjonarne) Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20, studia niestacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami empirycznych badao przekazów medialnych; wskazanie na różnice między podejściem ilościowym i jakościowym, przedstawienie praktycznych sposobów przygotowywania własnych, autorskich badao empirycznych, przygotowanie studentów do samodzielnego przeprowadzenia całego procesu badawczego (począwszy od operacjonalizacji problemów aż po obliczenia statystyczne i raport z badao). Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot rozpoznaje podstawowe techniki badao przekazów medialnych, potrafi ocenid ich przydatnośd w zależności od tematu badao; dysponuje wiedzą umożliwiającą samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie prostej analizy empirycznej. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi zaprojektowad ankietę, kwestionariusz badao ilościowych i scenariusz wywiadu; operacjonalizuje problemy badawcze, kategoryzuje główne pojęcia, potrafi dostosowad wskaźniki empiryczne do kategorii, potrafi przygotowad klucz kategoryzacyjny, zakodowad dane ilościowe i przeprowadzid analizę jakościową tekstu. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: analizuje zawartośd medialnych przekazów w sposób naukowy, interpretuje treśd i formę przekazów zgodnie z wyznacznikami danej metodologii, oblicza statystyczne zależności między zjawiskami, potrafi samodzielnie ocenid przydatnośd narzędzi empirycznych do prostych analiz, zna ich silne i słabe strony. Metody dydaktyczne: Omówienie zagadnieo teoretycznych, demonstracja i praktyczne dwiczenia w budowaniu kluczy kategoryzacyjnych, prezentacja programów do empirycznej analizy tekstu, prezentacja i dwiczenie w obsługiwaniu programów statystycznych, dyskusje dydaktyczne. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: W czasie dwiczeo studenci wykonują praktyczne zadania domowe: zaprojektowanie problemu badawczego, operacjonalizacja kluczowego pojęcia, przygotowanie klucza kategoryzacyjnego, wykonanie podstawowych obliczeo statystycznych, przygotowanie tabel krzyżowych, analiza fragmentu dyskursu, napisanie fragmentu raportu. Punkty za poszczególne zadania są dodawane. W przypadku studentów studiów stacjonarnych każdy uczestnik zalicza kolokwium ustne z literatury przedmiotu. Zadania domowe składają się na 70%, kolokwium na 30% koocowej oceny. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium, dwiczenia 20 godzin (st.) 15 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do kolokwium Prace domowe Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 50 godzin 50 godzin

15 Techniki badao medioznawczych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 15 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Metoda naukowa a wiedza potoczna. Fakty i wiedza o faktach. Prawda, relatywizm, sceptycyzm. Poznanie naukowe: nauki przyrodnicze paradygmat badao naukowych, scjentyzm. Karl Popper i Logika odkrycia naukowego. Przeciw metodzie Fayerabend. Specyfika badao medioznawczych 2-3. Przedmiot badao medioznawczych: zawartośd werbalna i wizualna, forma i treśd, nadawcy, technologie, tekst, odbiorcy. Wielomodalnośd. Metody ilościowe: analiza zawartości i jej techniki. Klucz kategoryzacyjny. Zasady obliczeo i interpretacji wniosków ilościowych odczytywanie tabel Metody ilościowe cd.: sondaż, eksperyment. Podstawy analizy statystycznej. Próba reprezentatywna. Analiza tekstu metody: analiza semiotyczna, analiza retoryczna. Tekstologia Krytyczna analiza dyskursywna i jej techniki. Ogólny schemat poznawczy, zasada wyciągania wniosków z danych. Agens i patiens. Krytyczna psychoanaliza. Techniki socjologii wizualnej. Teoria ram narracji i odniesieo. Morfologia dzieła (W. Propp) 8. Metody jakościowe: wywiady, analiza historyczna, etnometodologia, obserwacja uczestnicząca. Analiza treści. Planowanie wywiadów i wywiadów zogniskowanych a ich interpretacja. 9. Metoda antropologiczna wywiady zogniskowane wywiady pogłębione. Podstawowe błędy na poszczególnych etapach badao. 10. Podsumowywanie badao. Odkrycia naukowe i wnioski. Pisanie raportu z badao. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa (wspólna dla studentów stac. i niestac.): 1. E. Babbie, Podstawy badao społecznych, przekład W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzioska, M.Kowalski, M. Mozga-Górecka, Warszawa W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1984 Literatura podstawowa dla studentów studiów stacjonarnych: 3. S. Nowak, Metodologia badao społecznych, Warszawa 1985 (rozdziały I-III) 4. P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca (wspólna dla studentów st. i niest.): 1. H. Domaoski, K. Lutyoska, A. W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. IFiS PAN, Warszawa M. Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. przeł. S. Amsterdamski, Poznao D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przekład M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. PWN, Warszawa D. Silverman, Prowadzenie badao jakościowych, przekł. J. Ostrowska, PWN, Warszawa A. Sułek, Sondaż polski. Przygarśd rozpraw o badaniach ankietowych. Warszawa Literatura uzupełniająca dla studentów studiów stacjonarnych: 7. A. Asa Berger, Media and Communication Research Methods. An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków T. Pawłowski, Tworzenie pojęd w naukach humanistycznych. PWN, Warszawa 1986

16 Wprowadzenie do studiów genderowych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 16 Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiów genderowych Stopieo, imię i nazwisko: dr Anna Frątczak Formuła zajęd: konwersatorium (studia stacjonarne), wykład (studia niestacjonarne) Poziom studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 3 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem kursu jest przedstawienie genezy i rozwoju feminizmu oraz gender studies na świecie i w Polsce. Podczas wykładu studenci zapoznają się zarówno z historią feminizmu jako ruchu społecznego jak i rozmaitymi wykładniami poglądów feministycznych w kontekście współczesnej socjologii, antropologii, psychologii i myśli politycznej. Istotnym uzupełnieniem zajęd będzie przegląd polskiej prasy feministycznej i skonfrontowanie jej z tzw. prasą kobiecą oraz analiza przekazu medialnego z perspektywy dyskursu płciowego. Dzięki konwersatoryjnej formie zajęd uczestnicy kursu będą mieli możliwośd samodzielnej lektury omawianych tekstów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o genezie i istocie feminizmu i studiów genderowych, zna podstawowe pojęcia z zakresu feminizmu i gender studies, rozpoznaje podstawowe problemy i dylematy feminizmu, potrafi rozpoznawad i identyfikowad zagadnienia charakterystyczne dla poszczególnych fal feminizmu UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi identyfikowad cechy i idee przewodnie głównych nurtów feminizmu, analizuje wybrane problemy w perspektywie historycznej, posiada umiejętnośd swobodnego dokonywania porównao między nimi, potrafi w sposób krytyczny odczytad tekst źródłowy, potrafi rzeczowo uzasadnid krytykę tekstów i działao feministycznych/genderowych, potrafi posługiwad się językiem krytyki feministycznej/genderowej, rozumie istotę dyskryminacji i jej społeczne determinanty/konsekwencje POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot jest świadomy wagi społecznych i indywidualnych konsekwencji płci kulturowej oraz najważniejszych osiągnięd ruchów feministycznych a także uznaje znaczenie polityki równości płci i równości szans - również w odniesieniu do kryteriów innych niż płed, jest wrażliwy na przejawy nietolerancji i dyskryminacji Metody dydaktyczne: studia stacjonarne - wykład konwersatoryjny, studia niestacjonarne - wykład prowadzony jako informacyjny (30%), problemowy (40%) i konwersatoryjny (30%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (forma łączona: pytania testowe i pytania otwarte; każda z części egzaminu stanowi 50% oceny koocowej) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godzin (st.), 20 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do egzaminu Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 90 godzin 90 godzin

17 Wprowadzenie do studiów genderowych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 17 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Ogólne wprowadzenie do tematyki feminizmu i gender studies. Ruch sufrażystek a prawa kobiet. Trzy fale feminizmu. Dyskusja nad pojęciem patriarchatu. Różnica pomiędzy myślą feministyczną a ideologią feministyczną. Negatywny stereotyp feministki w dyskursie publicznym (4 godz.) 2. Liberalizm a feminizm na przykładzie poglądów J.S. Milla i Betty Friedan. Dyskusja nad O poddaostwie kobiet J.S. Milla (2 godz.) 3. Feminizm jako projekt odzyskiwania własnej przestrzeni na przykładzie Własnego pokoju Virginii Woolf (2 godz. st.) 4. Co naprawdę znaczy byd walczącą feministką? Radykalny feminizm a druga fala feminizmu. Kwestia praw reprodukcyjnych w radykalnej myśli feministycznej (2 godz.) 5. Druga płed Simone de Beauvoir feminizm egzystencjalny oraz pierwszy krok w stronę gender studies (2 godz.) 6. Pojęcie płci biologicznej i płci kulturowej. Badania nad kulturową tożsamością płci na przykładzie tekstów Judith Butler. Dyskusja nad statusem kulturowym kobiet i mężczyzn we współczesnych społeczeostwach (2 godz.) 7. Środki masowego przekazu wobec płci. Rola mass mediów w utrwalaniu i przełamywaniu stereotypów płciowych (4 godz. st. / 2 godz. niest.) 8. Główne przesłanki oraz metody wdrażania polityki równości płci/równości szans. Przegląd aktualnych aktów prawnych (6 godz.) 9. Gender studies w polskiej teorii literatury czyli krótki kurs krytyki dyskursu patriarchalnego na przykładzie tekstów M. Janion, I. Iwasiów i I. Filipiak (2 godz. st.) 10. Gender studies a teoria i praktyka polityki w polskim życiu społeczno-politycznym. Ujęcie najnowsze na przykładzie tekstów A. Graff, K. Szczuki i M. Fuszary (4 godz. st.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa J. Butler, Uwikłani w płed, Warszawa I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2004 Literatura uzupełniająca: 1. A. Graff, Świat bez kobiet, Warszawa W. Woolf, Własny pokój, Warszawa S. de Beauvoir, Druga płed, Warszawa M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007, rozdz. VIII 5. J. S. Mill, Poddaostwo kobiet, Warszawa S. Walczewska, Damy rycerze i feministki, Kraków M. Atwood, Opowieści podręcznej, Kraków A. Rich, Zrodzone z kobiety, Warszawa M. Janion, Kobiety a duch inności, Warszawa 2006

18 DTP dla zaawansowanych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 18 Nazwa przedmiotu: DTP dla zaawansowanych Stopieo, imię i nazwisko: mgr Sebastian Rymarczyk Formuła zajęd: laboratorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: Technologia informacyjna, Komputerowe przygotowanie druku (DTP) Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z typografii oraz umiejętności efektywnej pracy w środowisku Scribus na stanowisku grafika komputerowego w specjalności kompozycja graficzna dokumentów tekstowych, przygotowania aktywnych dokumentów pdf. Przygotowanie do współpracy ze studiami graficznymi i poligrafią. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna pojęcia z związane z typografią i DTP: typografia (antykwa, cyfry tekstowe, mediewalowe, nautyczne, kerning, ligatura, ) layout (kolor, płaszczyzna zadrukowana i wolna od druku, tracking) druk (pagina zwykła, żywa, spad drukarski, składka arkuszowa, spacjowanie), grafika i zagadnienia dotyczące korekty przygotowywanego tekstu do druku UMIEJĘTNOŚCI: Student zdobędzie umiejętności projektowania graficznego, animacji i wizualizacji wirtualnej rzeczywistości oraz twórczego ich stosowania w dowolnych aplikacjach: internetowych, biznesowych, rozrywkowych, przygotowywania technicznego projektów do druku oraz tworzenia aktywnych dokumentów pdf (dokumenty sprawdzające poprawnośd wypełnienia pól formularza) KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: zaprojektuje i utworzy własny krój czcionki, zaprojektuje i samodzielnie utworzy dowolny dokument tekstowy, publikację, plakat czy ulotkę, utworzy dokument pdf zawierający aktywne formularze, potrafi ocenid poprawnośd projektu oraz druku publikacji. Metody dydaktyczne: Zajęcia są przeprowadzone w sali komputerowej, wyposażonej w odpowiednią do liczebności grupy ilośd komputerów. Komputery posiadają system operacyjny Windows 7, programy: FontForge, MS Publiher i Scribus 1.4. Podstawowe działania w programach są przedstawione za pomocą projektora multimedialnego. Omówienie zagadnieo teoretycznych - prezentacja multimedialna 10%, omawianie przypadków 10%, dwiczenia(tworzenie dokumentów w programach MS Publisher oraz Scribus) -80% Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ocenie podlega praca praktyczna wykonana w sali komputerowej - student otrzymuje dokument w formacie pdf, który następnie powinien utworzyd w programie Scribus. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: laboratorium 15 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 8 Przygotowanie się do egzaminu 2 Przygotowanie prezentacji 4 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 29 godzin

19 DTP dla zaawansowanych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 19 Treści merytoryczne przedmiotu: Treśd kształcenia (konkretna tematyka poszczególnych zajęd w ramach kursu): 7 zajęd w blokach 2 godz. plus jedno 3 godz. 1. Typografia w DTP - tworzenie własnych fontów. Kroje i kolory pisma w publikacjach (3 godz.) 2. Kolory w DTP - kalibracja urządzeo, stosowanie profilów ICC, CMYK, RGB, HSB 3. Warstwy. Pojęcie warstwy w dokumencie, tworzenie warstw 4. Warstwy. Duplikowanie, kopiowanie, blokowanie warstwy, łączenie warstw 5. Tworzenie aktywnych dokumentów pdf - pola tekstowe, pola wyboru, lista rozwijana 6. Tworzenie aktywnych dokumentów pdf - stosowanie skryptów sprawdzających zawartośd pól formularza 7. Przygotowanie publikacji dla drukarni Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. A. Kwaśny, DTP. Księga eksperta 2. Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów wyd. Helion ISBN: P. Baines, A. Haslam, Pismo i typografia Wydawnictwo Naukowe PWN, T. Samara, Kroje i kolory pisma Przewodnik dla grafików Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 Literatura uzupełniająca: 1. R. Williams, Jak składad tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania. 2. D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu 3. R. Chwałowski, Typografia typowej książki.

20 Radio "on air" DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 20 Nazwa przedmiotu: Radio "on air" Stopieo, imię i nazwisko: mgr Kinga Zdrojewska Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 1 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie z zawodem dziennikarza radiowego. W czasie zajęd studenci poznają najważniejsze elementy pracy dziennikarza radiowego - od poprawnej obsługi sprzętu nagrywającego, edycję, montaż (reporterzy), przez zasady należytej dykcji, artykulacji, stylistyki oraz budowania informacji prasowej (wydawcy i serwisanci), a na twórczej pracy, która przekłada się na antenowy efekt programowy (DJ-e, prowadzący audycje) skooczywszy. W czasie zajęd zostanie przybliżony zakres obowiązków osób piastujących poszczególne stanowiska w redakcji stacji radiowej. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: W czasie zajęd zostaną omówione zagadnienia teoretyczne dotyczące działania redakcji radiowej, w szczególności zaś- różnice w zakresach obowiązków na poszczególnych stanowiskach; studenci będą mogli wziąd udział w dyskusji na temat: Praca w radiu- wyobrażenia, a rzeczywistośd. UMIEJĘTNOŚCI: Montaż dźwięków radiowych, odczytywanie i tworzenie newsów, tworzenie notatek radiowych, emisja głosu, dwiczenia dykcyjne. KOMPETENCJE/POSTAWY: Uczestnicy zajęd otrzymają zadania reporterskie do wykonania, zostaną zapoznani ze sposobem przygotowania materiałów do emisji radiowej. Elementem zajęd będą też dwiczenia dykcyjno-intonacyjne, których należyte wykonywanie świadczy o przygotowaniu do wykonywania dobrego dziennikarstwa. Metody dydaktyczne: Omawianie zagadnieo teoretycznie, praktyczne działania, nagrywanie, obróbka, analiza przygotowanych treści, odczytywanie, wygłaszanie oraz nagrywanie. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykonanie materiału reporterskiego- sonda, reportaż, wywiad na zadany temat lub przygotowanie nowej aktywności antenowej (projekt, dodatkowo obecnośd podczas zajęd praktycznych i warsztatowych) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: dwiczenia 15 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 5 Przygotowanie się do egzaminu 5 Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 30 godzin

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011

Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Spis treści: A. Idea kształcenia profilowanego... 1 B. Specjalizacje zawodowe (profile) oferowane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo