Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

2 Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzioskiego 1, Kraków bud. A pokoje 239, 240 tel./faks (12) , (12) WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan Prodziekani prof. nadzw. dr hab. Dariusz Fatuła prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (kierunek DiKS) doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk dr Artur Budzowski Koordynator Dziekana ds. kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Koordynator ds. praktyk studenckich Koordynator wydziałowy ECTS Koordynator ds. współpracy międzynarodowej Koordynator wydziałowej strony internetowej mgr Anna Cieślak dr Jarosław Grzybczak mgr Joanna Prysak dr Marta Majorek dr Marta du Vall Koordynator ds. kształcenia na odległośd (e-learning) dr Dariusz Baran Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika Dziekanatu mgr Aneta Rapkiewicz Budynek A, pok. 240, tel mgr Joanna Prysak Budynek A, pok. 239, tel

3 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 3 Informacje o kierunku: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej powstał z połączenia kierunków dawnego Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej - "Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna" oraz "Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej" - z dotychczasowym Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. Pod tą nazwą funkcjonuje od 1 października 2012 roku. Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna uruchomiono w roku akademickim 2009/2010. Studia trwają 6 semestrów (stacjonarne i niestacjonarne). Obecnie na studiach I stopnia student może wybrad kształcenie w ramach dwóch specjalności (wybieranych na II roku): - Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne - Public Relations Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają profil praktyczny. Koncepcja kształcenia: Koncepcja kształcenia została podporządkowana strategicznym celom edukacji narodowej określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (2011) oraz postulatom ujętym w Deklaracji Bolooskiej (1999), a także ustaleniom Rady Europy (1996). Program studiów spełnia wymogi określone w standardach kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie uniwersyteckim o profilu praktycznym. Program nauczania na studiach I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma charakter interdyscyplinarny. W planie studiów mocno zaznaczono proces postępującego w kolejnych semestrach ukierunkowania oraz powiązanie teorii z praktyką. Ukooczenie studiów zostaje potwierdzone dyplomem licencjata. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, pozytywnie zdany egzamin dyplomowy oraz odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin. Specjalnośd Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne przygotowuje studentów do pracy w charakterze dziennikarzy w prasie, radiu, telewizji i nowych mediach. W procesie kształcenia nacisk położony jest na praktyczne aspekty dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego. Oprócz warsztatu, studenci poznają zasady redagowania programów radiowych i telewizyjnych, uczą się realizacji zdjęd, dźwięku i montażu radiowego i telewizyjnego. Pozwoli im to na podjęcie pracy także w charakterze dziennikarzy internetowych. Większośd zajęd specjalnościowych odbywa się w uczelnianych pracowniach komputerowych i studiach: radiowym i telewizyjnym, gdzie studenci mają możliwośd poznania nowoczesnej techniki i technologii produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Kształcenie na specjalności Public Relations ma na celu przygotowanie studenta do wykonywania pracy specjalisty ds. public relations, zarówno w sferze publicznej jak i komercyjnej oraz w instytucjach kultury. Program kształcenia obejmuje zajęcia o charakterze warsztatowym, podczas których studenci poznają poszczególne obszary praktycznego realizowania działao z zakresu public relations, m.in. zarządzania sytuacją kryzysową, budowania relacji z mediami, przygotowania informacji prasowych i organizacji konferencji prasowych. Studenci poznają także specyfikę funkcjonowania public relations w sferze publicznej (administracja publiczna rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe) i komercyjnej (korporacje, podmioty gospodarcze). Praktyczny wymiar tej specjalności, prowadzonej przez specjalistów praktyków, pozwala na zdobycie wiedzy umożliwiającej pracę w działach PR organizacji publicznych, firm, korporacji, instytucji i organizacji pozarządowych; przygotowuje też do pracy w agencjach PR, co oznacza łączenie obszarów PR publicznego i komercyjnego. W ramach współpracy Krakowskiej Akademii z uczelniami partnerskimi, studenci po ukooczeniu pierwszego roku mogą podjąd studia zagraniczne na bazie programu Erasmus w Austrii

4 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 4 (Fachhochschule St. Polten), Holandii (Radboud Universiteit Nijmegen), Szwecji (Hogskolan Dalarna, Falun), Anglii (University of Hull), Włoszech (Universita degli Studi del Molise). Uczelnia wydaje również Suplement do Dyplomu w kilku językach obcych. Jego celem jest dostarczenie obiektywnych i pełnych informacji dotyczących przebiegu studiów dla uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Na podstawie umów o współpracy studenci Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej odbywają praktykę w organach samorządowych, administracji paostwowej, organizacjach gospodarczych i społecznych, redakcjach wysokonakładowych pism, ogólnopolskich stacjach radiowych czy portalach internetowych, a także agencjach reklamowych. Istnieje również możliwośd odbycia praktyk w studenckim magazynie Mixer (ukazuje się od 2002 w nakładzie 2000 egz.). Magazyn redagowany jest przez studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej; redaktorką naczelną od 2010 r. jest Pani Dorota Zdechlikiewicz. Na łamach tego miesięcznika ukazują się teksty poświęcone życiu studenckiemu, relacje z ważnych wydarzeo w Krakowie i Małopolsce, szczególnie wiele miejsca na łamach pisma zajmuje polityka i kultura, w tym recenzje sztuk teatralnych. Od 2007 roku, kiedy zostało uruchomione studenckie Radio Frycz (oferuje słuchaczom ambitne programy muzyczne, informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w Krakowie oraz dyskusje na najbardziej aktualne tematy) studenci mają możliwośd kształcenia warsztatu i odbywania praktyk radiowych pod okiem redaktora naczelnego Marcina Muchy (absolwenta Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej). Przy Wydziale działa również Studio Telewizyjne u Frycza (od 2006 r.) oraz Krakowska Telewizja Internetowa (od 2008 r.). Telewizję tworzą młodzi ludzie wśród nich wielu studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej KA, którzy pod wprawnym okiem redaktora Jacka Przybylskiego i redaktorki Anny Cieślak uczą się dziennikarstwa, operatorki, realizacji dźwięku i montażu. Ważnym miejscem pogłębiania wiedzy, wymiany poglądów i współdziałania jest działające przy Wydziale Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy, którego pracami kieruje Pan Bernard Szatkowski. W ramach koła uruchomione zostały trzy sekcje: politologiczna (opiekun dr Anna Frątczak), dziennikarska (opiekun dr Dariusz Baran) oraz filmowa (opiekun dr Joanna Preizner). Struktura programu wraz z liczbą punktów: Opis poszczególnych przedmiotów System ECTS został wprowadzony na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej w roku akademickim 2003/2004, co oznacza, że Europejskim Systemem Transferu Punktów objęte są wszystkie roczniki studentów studiujących na Wydziale. Skróty literowe zamieszczone w tabelach opisujących strukturę programu wszystkich typów studiów realizowanych na Wydziale w roku akademickim 2011/2012 oznaczają: Sposób realizacji przedmiotu: W przedmiot realizowany w formie wykładu Ć przedmiot realizowany w formie dwiczeo w grupach dwiczeniowych K przedmiot realizowany w formie konwersatorium Forma zaliczenia przedmiotu: E egzamin; ZO zaliczenie

5 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 5 Rok III, semestr V, studia stacjonarne PRZEDMIOT E LEARNING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Prawo mediów E 5 Dziennikarskie źródła informacji ZO 2 Ochrona własności intelektualnej ZO 2 Praca rzecznika prasowego ZO 2 Pracownia fotografii prasowej ZO 2 Techniki badao medioznawczych ZO 2 Wprowadzenie do studiów genderowych ZO 3 Przedmioty do wyboru specjalnościowe (należy zebrad 5 pkt. ECTS): 1. Warsztaty reportażu ZO 1 2. DTP 2 dla zaawansowanych ZO 1 3. Radio on air ZO 1 4. Organizacja imprez masowych ZO 1 5. Radio internetowe ZO 1 6. Dziennikarze a dziennikarstwo w świecie nowoczesności ZO 1 7. Akademia polskiego filmu ZO 2 Przedmioty do wyboru kierunkowe (minimum trzy) 1. Strategie kampanii reklamowych ZO 2 2. Sztuka wystąpieo publicznych ZO 2 3. Kościół i media ZO 2 Seminarium dyplomowe ZAL 1 E / ZO PUNKTY ECTS kierunek bez specjalności Rok III, semestr V, studia niestacjonarne PRZEDMIOT E LEARNING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Prawo mediów E 5 Dziennikarskie źródła informacji ZO 3 Ochrona własności intelektualnej ZO 2 Pracownia fotografii prasowej ZO 3 Reklama ZO 4 Techniki badao medioznawczych ZO 2 Wprowadzenie do studiów genderowych ZO 3 Przedmioty do wyboru specjalnościowe: 1. Organizacja imprez masowych ZO 3 Przedmioty do wyboru kierunkowe: 1. Strategie kampanii reklamowych ZO 3 Język angielski ZO 1 E / ZO PUNKTY ECTS kierunek bez specjalności

6 Prawo mediów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 6 KATALOG PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Prawo mediów Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30, studia niestacjonarne - 30 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 5 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi regulującymi działalnośd mediów w Polsce. Wykład obejmuje problematykę prawną prasy, drukowanej, radiofonię i telewizję, media elektroniczne. Omówione zostaną normy prawne regulujące pracę dziennikarza, oraz szczególne obowiązki mediów związane m.in. z działalnością w dziedzinie reklamy, telesprzedaży, lokowania produktu, komunikatów i ogłoszeo, sprostowao, powszechną ochroną dóbr osobistych oraz ochroną dzieci i młodzieży przed niekorzystnym wpływem treści zawartych w audycjach telewizyjnych. Wykład obejmuje również podstawowe kwestie mediów w świetle prawa konkurencji. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o normach prawnych regulujących działalnośd podmiotów w sektorze mediów (zwłaszcza elektronicznych) oraz dotyczących warsztatu dziennikarza. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi wskazad akt prawny regulujący konkretny problem z zakresu prawa mediów, analizuje problemy prawne powstające w związku z działalnością mediów, umie sformułowad pytanie do radcy prawnego w interesującej go kwestii prawnej POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: uzyskuje świadomośd, że sfera działalności mediów jest regulowana przez prawo. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (50%), problemowy (50%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny - test. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 30 godzin Przygotowanie się do egzaminu 60 Inne formy 35 Sumaryczna liczba punktów ECTS: godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Środki społecznego przekazu w Konstytucji RP: wolnośd środków społecznego przekazu jako zasada ustrojowa, wolnośd słowa, gwarancje wolności mediów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (1 godz.)

7 Prawo mediów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 7 2. Podstawowe akty prawa międzynarodowego i wspólnotowego regulujące działalnośd mediów: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Europejska Konwencja o telewizji ponadgranicznej, Dyrektywa o świadczeniu audiowizualnych usług medialnych (2 godz.) 3. Prasa drukowana: rejestracja dzienników i czasopism, redakcja, redaktor naczelny, redaktor, impressum, egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek (1 godz.) 4. Radiofonia i Telewizja: zakres regulacji ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, reżimy prawne prowadzenia działalności w dziedzinie radiofonii i telewizji, programy radiowe i telewizyjne (5 godz.) 5. Postęp techniczny w mediach: prasa drukowana w Internecie, radio i telewizja w Internecie, konwergencja mediów, platformy cyfrowe (1 godz.) 6. Prawa i obowiązki dziennikarzy: dziennikarskie prawo do informacji, tajemnica zawodowa dziennikarza, sprawozdawczośd sądowa (5 godz.) 7. Promocja w mediach: reklama prasowa, reklama w radiu i telewizji, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu (5 godz.) 8. Sprostowania w mediach (1 godz.) 9. Komunikaty i ogłoszenia (1 godz.) 10. Szczególne obowiązki mediów: ochrona powszechnych dóbr osobistych, ochrona dzieci i młodzieży (5 godz.) 11. Media w prawie konkurencji: ustawa o ochronie konkurencji konsumentów, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych (3 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2008.

8 Dziennikarskie źródła informacji DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 8 Nazwa przedmiotu: Dziennikarskie źródła informacji Stopieo, imię i nazwisko: dr Jarosław Grzybczak Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne - 2, niestacjonarne -3 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zasobami informacji; nauczenie ich sposobów docierania do informacji i korzystania ze źródeł informacji - źródeł osobowych, dokumentów materiałów archiwalnych, opracowao historycznych, literatury, a także: weryfikacji faktów na podstawie różnych źródeł. Ponadto: zapoznanie studentów z etycznymi problemami występującymi w fazie zbierania materiałów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: wie gdzie szukad potrzebnych informacji i jak z nich korzystad. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: posiada umiejętnośd sprawnego i szybkiego pozyskiwania informacji; korzystania z istniejących baz danych, statystyk, opracowao naukowych, bilansów i raportów gospodarczych, sprawozdao instytucji publicznych, aktów prawnych oraz upowszechnianych treści kulturowych; korzystania z obserwacji rzeczywistości; nawiązywania kontaktów z ludźmi mogącymi inspirowad podejmowanie ciekawych tematów. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: zna technikę i etyczne problemy pozyskiwania informacji. Metody dydaktyczne: Prezentacja omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Praca semestralna - analiza wybranych tekstów dziennikarskich. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 20 godzin (st.) 20 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 (st.), 3 (niest.) 50 godzin 75 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Systematyka źródeł informacji (2 godz.) 2. Źródła osobowe (2 godz.) 3. Źródła do tematów historycznych: dokumenty, opracowania naukowe, materiały archiwalne (w tym prasowe) (4 godz.) 4. Literatura piękna jako źródło informacji (2 godz.) 5. Materiały PR i konferencje prasowe (4 godz.) 6. Problemy dziennikarstwa śledczego (4 godz.) 7. Źródła informacji dla dziennikarstwa specjalistycznego (ekonomicznego i in.) (2 godz.)

9 Dziennikarskie źródła informacji DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 9 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. K. Wolny-Zmorzyoski, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Źródła informacji dla dziennikarza, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. A. Niziołek, A. Skworz (red.), Biblia dziennikarstwa, Wydawnictwo Znak, Kraków D. Spark, Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków 2007

10 Ochrona własności intelektualnej DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 10 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi regulującymi kwestie prawa autorskiego, oraz ochronę wynalazków, znaków towarowych i usługowych. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada podstawową wiedzę w zakresie treści regulacji zawartych w prawie własności przemysłowej i w prawie autorskim. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi identyfikowad utwory, wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy, że w życiu codziennym spotyka wiele obiektów zawierających treści chronione przez prawo własności intelektualnej. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (50%), problemowy (50%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny - test. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 15 godzin Przygotowanie się do egzaminu 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 45 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Przedmiot prawa autorskiego: pojęcie utworu, ustalenie i utrwalenie, oryginalnośd, 2. Podmioty prawa autorskiego do utworu audiowizualnego 3. Treśd prawa autorskiego: osobiste prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie, czas trwania majątkowych praw autorskich. 4. Dozwolony użytek majątkowych kontekście działalności mediów: dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny. 5. Umowy majątkowe z zakresu prawa autorskiego 6. Prawa pokrewne: pojęcie, prawa artystów wykonawców, prawa producentów fonogramów i wideogramów, prawa do nadao programów 7. Ochrona tytułu prasowego 8. Ochrona wynalazczości: pojęcie wynalazku, rozwiązania wyłączone spod ochrony patentowej, prawo z patentu. 9. Ochrona znaków towarowych i usługowych: pojęcie znaku towarowego, przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego, prawo ochronne, naruszenia prawa ochronnego.

11 Ochrona własności intelektualnej DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 11 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. P. Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Katowice A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa E. Nowioska, U. Promioska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011

12 Praca rzecznika prasowego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 12 Nazwa przedmiotu: Praca rzecznika prasowego Stopieo, imię i nazwisko: dr Grażyna Piechota Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy rzecznika prasowego - zapoznanie ze specyfiką: pracy rzecznika prasowego w instytucji i korporacji, budowania relacji z mediami, wystąpieo publicznych, przygotowywania informacji dla mediów, realizacji komunikacji wobec zjawiska konwergencji mediów oraz wobec popularyzacji nowych mediów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna panujące trendy w procesach komunikacji społecznej i politycznej, potrafi rozpoznad cel przygotowania i emisji materiału oraz źródła pochodzenia informacji, na podstawie których materiał dziennikarski został przygotowany; wie, w jaki sposób efektywnie dbad o procesy zarządzania komunikacją w firmie, instytucji czy organizacji. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi samodzielnie budowad relacje z mediami, przygotowywad informacje i komunikaty medialne, zarządzad sytuacją kryzysową od strony zarządzania informacjami, prowadzid komunikację z wykorzystaniem nowych mediów, przygotowad konferencję prasową. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: jest osobą, która świadomie podejmuje działania we współpracy z mediami, rozumie zasady rządzące taką współpracą, co powoduje, że potrafi samodzielnie i efektywnie zarządzad procesami komunikacji w firmie, czy organizacji, wie, w jaki sposób reprezentowana przez niego organizacja, czy korporacja powinna wykorzystywad istnienie w nowych mediach. Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i omawianiem konkretnych przypadków. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 20 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 20 Przygotowanie się do egzaminu 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 70 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Rola i zadania rzecznika prasowego w firmie i instytucji 2. Przygotowywanie komunikatów i informacji prasowych - budowanie relacji z mediami 3. Zarządzanie sytuacja kryzysową - informacja, a zarządzanie kryzysem 4. Wystąpienia publiczne - rzecznik, jako doradca 5. Organizacja konferencji prasowej

13 Praca rzecznika prasowego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Nowe media jako alternatywny sposób komunikowania i budowania relacji z otoczeniem 7. Konwergencja mediów - nowe wyzwania dla procesów komunikacji 8. Przyszłośd zawodu rzecznika prasowego Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. emka, Warszawa J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów Wyd. Naukowe PWN, Warszawa H. Jenkins, Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2002, 5. M. Castells, Społeczeostwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, 6. S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001 Literatura uzupełniająca: 1. Public relations sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce (red.) H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, Public relations. Teoria i praktyka komunikowania (red.) H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa G. Piechota, /Nie/ład komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeostwa obywatelskiego. Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdaoskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaosk W. Schulz, Komunikacja polityczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków Public relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, [red.] R. Madkowska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, 8. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, 9. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, 10. P. Sloterdijk, Pogarda mas, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2003, 11. G. Piechota, Szkoła w kryzysie versus media, Wyd. Wolters Kluver, Warszawa J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Wyd. Literackie Muza, Warszawa, 2006

14 Techniki badao medioznawczych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 14 Nazwa przedmiotu: Techniki badao medioznawczych Stopieo, imię i nazwisko: dr Jacek H. Kołodziej Formuła zajęd: dwiczenia (studia stacjonarne), konserwatorium (studia niestacjonarne) Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20, studia niestacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami empirycznych badao przekazów medialnych; wskazanie na różnice między podejściem ilościowym i jakościowym, przedstawienie praktycznych sposobów przygotowywania własnych, autorskich badao empirycznych, przygotowanie studentów do samodzielnego przeprowadzenia całego procesu badawczego (począwszy od operacjonalizacji problemów aż po obliczenia statystyczne i raport z badao). Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot rozpoznaje podstawowe techniki badao przekazów medialnych, potrafi ocenid ich przydatnośd w zależności od tematu badao; dysponuje wiedzą umożliwiającą samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie prostej analizy empirycznej. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi zaprojektowad ankietę, kwestionariusz badao ilościowych i scenariusz wywiadu; operacjonalizuje problemy badawcze, kategoryzuje główne pojęcia, potrafi dostosowad wskaźniki empiryczne do kategorii, potrafi przygotowad klucz kategoryzacyjny, zakodowad dane ilościowe i przeprowadzid analizę jakościową tekstu. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: analizuje zawartośd medialnych przekazów w sposób naukowy, interpretuje treśd i formę przekazów zgodnie z wyznacznikami danej metodologii, oblicza statystyczne zależności między zjawiskami, potrafi samodzielnie ocenid przydatnośd narzędzi empirycznych do prostych analiz, zna ich silne i słabe strony. Metody dydaktyczne: Omówienie zagadnieo teoretycznych, demonstracja i praktyczne dwiczenia w budowaniu kluczy kategoryzacyjnych, prezentacja programów do empirycznej analizy tekstu, prezentacja i dwiczenie w obsługiwaniu programów statystycznych, dyskusje dydaktyczne. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: W czasie dwiczeo studenci wykonują praktyczne zadania domowe: zaprojektowanie problemu badawczego, operacjonalizacja kluczowego pojęcia, przygotowanie klucza kategoryzacyjnego, wykonanie podstawowych obliczeo statystycznych, przygotowanie tabel krzyżowych, analiza fragmentu dyskursu, napisanie fragmentu raportu. Punkty za poszczególne zadania są dodawane. W przypadku studentów studiów stacjonarnych każdy uczestnik zalicza kolokwium ustne z literatury przedmiotu. Zadania domowe składają się na 70%, kolokwium na 30% koocowej oceny. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium, dwiczenia 20 godzin (st.) 15 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do kolokwium Prace domowe Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 50 godzin 50 godzin

15 Techniki badao medioznawczych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 15 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Metoda naukowa a wiedza potoczna. Fakty i wiedza o faktach. Prawda, relatywizm, sceptycyzm. Poznanie naukowe: nauki przyrodnicze paradygmat badao naukowych, scjentyzm. Karl Popper i Logika odkrycia naukowego. Przeciw metodzie Fayerabend. Specyfika badao medioznawczych 2-3. Przedmiot badao medioznawczych: zawartośd werbalna i wizualna, forma i treśd, nadawcy, technologie, tekst, odbiorcy. Wielomodalnośd. Metody ilościowe: analiza zawartości i jej techniki. Klucz kategoryzacyjny. Zasady obliczeo i interpretacji wniosków ilościowych odczytywanie tabel Metody ilościowe cd.: sondaż, eksperyment. Podstawy analizy statystycznej. Próba reprezentatywna. Analiza tekstu metody: analiza semiotyczna, analiza retoryczna. Tekstologia Krytyczna analiza dyskursywna i jej techniki. Ogólny schemat poznawczy, zasada wyciągania wniosków z danych. Agens i patiens. Krytyczna psychoanaliza. Techniki socjologii wizualnej. Teoria ram narracji i odniesieo. Morfologia dzieła (W. Propp) 8. Metody jakościowe: wywiady, analiza historyczna, etnometodologia, obserwacja uczestnicząca. Analiza treści. Planowanie wywiadów i wywiadów zogniskowanych a ich interpretacja. 9. Metoda antropologiczna wywiady zogniskowane wywiady pogłębione. Podstawowe błędy na poszczególnych etapach badao. 10. Podsumowywanie badao. Odkrycia naukowe i wnioski. Pisanie raportu z badao. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa (wspólna dla studentów stac. i niestac.): 1. E. Babbie, Podstawy badao społecznych, przekład W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzioska, M.Kowalski, M. Mozga-Górecka, Warszawa W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1984 Literatura podstawowa dla studentów studiów stacjonarnych: 3. S. Nowak, Metodologia badao społecznych, Warszawa 1985 (rozdziały I-III) 4. P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca (wspólna dla studentów st. i niest.): 1. H. Domaoski, K. Lutyoska, A. W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. IFiS PAN, Warszawa M. Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. przeł. S. Amsterdamski, Poznao D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przekład M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. PWN, Warszawa D. Silverman, Prowadzenie badao jakościowych, przekł. J. Ostrowska, PWN, Warszawa A. Sułek, Sondaż polski. Przygarśd rozpraw o badaniach ankietowych. Warszawa Literatura uzupełniająca dla studentów studiów stacjonarnych: 7. A. Asa Berger, Media and Communication Research Methods. An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków T. Pawłowski, Tworzenie pojęd w naukach humanistycznych. PWN, Warszawa 1986

16 Wprowadzenie do studiów genderowych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 16 Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiów genderowych Stopieo, imię i nazwisko: dr Anna Frątczak Formuła zajęd: konwersatorium (studia stacjonarne), wykład (studia niestacjonarne) Poziom studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 3 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem kursu jest przedstawienie genezy i rozwoju feminizmu oraz gender studies na świecie i w Polsce. Podczas wykładu studenci zapoznają się zarówno z historią feminizmu jako ruchu społecznego jak i rozmaitymi wykładniami poglądów feministycznych w kontekście współczesnej socjologii, antropologii, psychologii i myśli politycznej. Istotnym uzupełnieniem zajęd będzie przegląd polskiej prasy feministycznej i skonfrontowanie jej z tzw. prasą kobiecą oraz analiza przekazu medialnego z perspektywy dyskursu płciowego. Dzięki konwersatoryjnej formie zajęd uczestnicy kursu będą mieli możliwośd samodzielnej lektury omawianych tekstów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o genezie i istocie feminizmu i studiów genderowych, zna podstawowe pojęcia z zakresu feminizmu i gender studies, rozpoznaje podstawowe problemy i dylematy feminizmu, potrafi rozpoznawad i identyfikowad zagadnienia charakterystyczne dla poszczególnych fal feminizmu UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi identyfikowad cechy i idee przewodnie głównych nurtów feminizmu, analizuje wybrane problemy w perspektywie historycznej, posiada umiejętnośd swobodnego dokonywania porównao między nimi, potrafi w sposób krytyczny odczytad tekst źródłowy, potrafi rzeczowo uzasadnid krytykę tekstów i działao feministycznych/genderowych, potrafi posługiwad się językiem krytyki feministycznej/genderowej, rozumie istotę dyskryminacji i jej społeczne determinanty/konsekwencje POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot jest świadomy wagi społecznych i indywidualnych konsekwencji płci kulturowej oraz najważniejszych osiągnięd ruchów feministycznych a także uznaje znaczenie polityki równości płci i równości szans - również w odniesieniu do kryteriów innych niż płed, jest wrażliwy na przejawy nietolerancji i dyskryminacji Metody dydaktyczne: studia stacjonarne - wykład konwersatoryjny, studia niestacjonarne - wykład prowadzony jako informacyjny (30%), problemowy (40%) i konwersatoryjny (30%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (forma łączona: pytania testowe i pytania otwarte; każda z części egzaminu stanowi 50% oceny koocowej) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godzin (st.), 20 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do egzaminu Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 90 godzin 90 godzin

17 Wprowadzenie do studiów genderowych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 17 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Ogólne wprowadzenie do tematyki feminizmu i gender studies. Ruch sufrażystek a prawa kobiet. Trzy fale feminizmu. Dyskusja nad pojęciem patriarchatu. Różnica pomiędzy myślą feministyczną a ideologią feministyczną. Negatywny stereotyp feministki w dyskursie publicznym (4 godz.) 2. Liberalizm a feminizm na przykładzie poglądów J.S. Milla i Betty Friedan. Dyskusja nad O poddaostwie kobiet J.S. Milla (2 godz.) 3. Feminizm jako projekt odzyskiwania własnej przestrzeni na przykładzie Własnego pokoju Virginii Woolf (2 godz. st.) 4. Co naprawdę znaczy byd walczącą feministką? Radykalny feminizm a druga fala feminizmu. Kwestia praw reprodukcyjnych w radykalnej myśli feministycznej (2 godz.) 5. Druga płed Simone de Beauvoir feminizm egzystencjalny oraz pierwszy krok w stronę gender studies (2 godz.) 6. Pojęcie płci biologicznej i płci kulturowej. Badania nad kulturową tożsamością płci na przykładzie tekstów Judith Butler. Dyskusja nad statusem kulturowym kobiet i mężczyzn we współczesnych społeczeostwach (2 godz.) 7. Środki masowego przekazu wobec płci. Rola mass mediów w utrwalaniu i przełamywaniu stereotypów płciowych (4 godz. st. / 2 godz. niest.) 8. Główne przesłanki oraz metody wdrażania polityki równości płci/równości szans. Przegląd aktualnych aktów prawnych (6 godz.) 9. Gender studies w polskiej teorii literatury czyli krótki kurs krytyki dyskursu patriarchalnego na przykładzie tekstów M. Janion, I. Iwasiów i I. Filipiak (2 godz. st.) 10. Gender studies a teoria i praktyka polityki w polskim życiu społeczno-politycznym. Ujęcie najnowsze na przykładzie tekstów A. Graff, K. Szczuki i M. Fuszary (4 godz. st.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa J. Butler, Uwikłani w płed, Warszawa I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2004 Literatura uzupełniająca: 1. A. Graff, Świat bez kobiet, Warszawa W. Woolf, Własny pokój, Warszawa S. de Beauvoir, Druga płed, Warszawa M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007, rozdz. VIII 5. J. S. Mill, Poddaostwo kobiet, Warszawa S. Walczewska, Damy rycerze i feministki, Kraków M. Atwood, Opowieści podręcznej, Kraków A. Rich, Zrodzone z kobiety, Warszawa M. Janion, Kobiety a duch inności, Warszawa 2006

18 DTP dla zaawansowanych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 18 Nazwa przedmiotu: DTP dla zaawansowanych Stopieo, imię i nazwisko: mgr Sebastian Rymarczyk Formuła zajęd: laboratorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: Technologia informacyjna, Komputerowe przygotowanie druku (DTP) Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z typografii oraz umiejętności efektywnej pracy w środowisku Scribus na stanowisku grafika komputerowego w specjalności kompozycja graficzna dokumentów tekstowych, przygotowania aktywnych dokumentów pdf. Przygotowanie do współpracy ze studiami graficznymi i poligrafią. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna pojęcia z związane z typografią i DTP: typografia (antykwa, cyfry tekstowe, mediewalowe, nautyczne, kerning, ligatura, ) layout (kolor, płaszczyzna zadrukowana i wolna od druku, tracking) druk (pagina zwykła, żywa, spad drukarski, składka arkuszowa, spacjowanie), grafika i zagadnienia dotyczące korekty przygotowywanego tekstu do druku UMIEJĘTNOŚCI: Student zdobędzie umiejętności projektowania graficznego, animacji i wizualizacji wirtualnej rzeczywistości oraz twórczego ich stosowania w dowolnych aplikacjach: internetowych, biznesowych, rozrywkowych, przygotowywania technicznego projektów do druku oraz tworzenia aktywnych dokumentów pdf (dokumenty sprawdzające poprawnośd wypełnienia pól formularza) KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: zaprojektuje i utworzy własny krój czcionki, zaprojektuje i samodzielnie utworzy dowolny dokument tekstowy, publikację, plakat czy ulotkę, utworzy dokument pdf zawierający aktywne formularze, potrafi ocenid poprawnośd projektu oraz druku publikacji. Metody dydaktyczne: Zajęcia są przeprowadzone w sali komputerowej, wyposażonej w odpowiednią do liczebności grupy ilośd komputerów. Komputery posiadają system operacyjny Windows 7, programy: FontForge, MS Publiher i Scribus 1.4. Podstawowe działania w programach są przedstawione za pomocą projektora multimedialnego. Omówienie zagadnieo teoretycznych - prezentacja multimedialna 10%, omawianie przypadków 10%, dwiczenia(tworzenie dokumentów w programach MS Publisher oraz Scribus) -80% Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ocenie podlega praca praktyczna wykonana w sali komputerowej - student otrzymuje dokument w formacie pdf, który następnie powinien utworzyd w programie Scribus. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: laboratorium 15 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 8 Przygotowanie się do egzaminu 2 Przygotowanie prezentacji 4 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 29 godzin

19 DTP dla zaawansowanych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 19 Treści merytoryczne przedmiotu: Treśd kształcenia (konkretna tematyka poszczególnych zajęd w ramach kursu): 7 zajęd w blokach 2 godz. plus jedno 3 godz. 1. Typografia w DTP - tworzenie własnych fontów. Kroje i kolory pisma w publikacjach (3 godz.) 2. Kolory w DTP - kalibracja urządzeo, stosowanie profilów ICC, CMYK, RGB, HSB 3. Warstwy. Pojęcie warstwy w dokumencie, tworzenie warstw 4. Warstwy. Duplikowanie, kopiowanie, blokowanie warstwy, łączenie warstw 5. Tworzenie aktywnych dokumentów pdf - pola tekstowe, pola wyboru, lista rozwijana 6. Tworzenie aktywnych dokumentów pdf - stosowanie skryptów sprawdzających zawartośd pól formularza 7. Przygotowanie publikacji dla drukarni Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. A. Kwaśny, DTP. Księga eksperta 2. Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów wyd. Helion ISBN: P. Baines, A. Haslam, Pismo i typografia Wydawnictwo Naukowe PWN, T. Samara, Kroje i kolory pisma Przewodnik dla grafików Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 Literatura uzupełniająca: 1. R. Williams, Jak składad tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania. 2. D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu 3. R. Chwałowski, Typografia typowej książki.

20 Radio "on air" DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 20 Nazwa przedmiotu: Radio "on air" Stopieo, imię i nazwisko: mgr Kinga Zdrojewska Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 1 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie z zawodem dziennikarza radiowego. W czasie zajęd studenci poznają najważniejsze elementy pracy dziennikarza radiowego - od poprawnej obsługi sprzętu nagrywającego, edycję, montaż (reporterzy), przez zasady należytej dykcji, artykulacji, stylistyki oraz budowania informacji prasowej (wydawcy i serwisanci), a na twórczej pracy, która przekłada się na antenowy efekt programowy (DJ-e, prowadzący audycje) skooczywszy. W czasie zajęd zostanie przybliżony zakres obowiązków osób piastujących poszczególne stanowiska w redakcji stacji radiowej. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: W czasie zajęd zostaną omówione zagadnienia teoretyczne dotyczące działania redakcji radiowej, w szczególności zaś- różnice w zakresach obowiązków na poszczególnych stanowiskach; studenci będą mogli wziąd udział w dyskusji na temat: Praca w radiu- wyobrażenia, a rzeczywistośd. UMIEJĘTNOŚCI: Montaż dźwięków radiowych, odczytywanie i tworzenie newsów, tworzenie notatek radiowych, emisja głosu, dwiczenia dykcyjne. KOMPETENCJE/POSTAWY: Uczestnicy zajęd otrzymają zadania reporterskie do wykonania, zostaną zapoznani ze sposobem przygotowania materiałów do emisji radiowej. Elementem zajęd będą też dwiczenia dykcyjno-intonacyjne, których należyte wykonywanie świadczy o przygotowaniu do wykonywania dobrego dziennikarstwa. Metody dydaktyczne: Omawianie zagadnieo teoretycznie, praktyczne działania, nagrywanie, obróbka, analiza przygotowanych treści, odczytywanie, wygłaszanie oraz nagrywanie. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykonanie materiału reporterskiego- sonda, reportaż, wywiad na zadany temat lub przygotowanie nowej aktywności antenowej (projekt, dodatkowo obecnośd podczas zajęd praktycznych i warsztatowych) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: dwiczenia 15 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 5 Przygotowanie się do egzaminu 5 Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 30 godzin

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Prawo autorskie i prawa pokrewne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Bartosz Kleban, wykł. Marcin Barański

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim OI USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Badanie mediów z analizą danych statystycznych Media research and analysis of statistical data

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu

Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu Podstawy edycji raportu i diagnozy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-PERD-Ć_pNadGenD9415 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

Formy promocji Forms of promotion PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Formy promocji Forms of promotion PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Formy Forms of promotion Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

Aula główna INEI Wykład PWSZ w

Aula główna INEI Wykład PWSZ w KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/PRG w języku polskim Prawo gospodarcze Nazwa przedmiotu w języku angielskim Economic Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Staż w instytucji, Praktyka socjologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-1-406-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo