Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

2 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzioskiego Kraków tel. (12) , (12) ; faks (12) WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan Prodziekan Koordynator wydziałowy ECTS Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika Dziekanatu prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Budynek A, pok dr Anna Frątczak Budynek A, pok dr Dariusz Baran Budynek A, pokój mgr Joanna Prysak Budynek A, pok. 017 mgr Beata Szyjka Budynek A, pok

3 Semestr zimowy DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 3 Informacje o kierunku: Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej został utworzony 19 czerwca 2002 roku. Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna uruchomiono w roku akademickim 2009/2010. Studia trwają 6 semestrów (stacjonarne i niestacjonarne). Obecnie, na studiach I stopnia student może wybrad kształcenie w ramach dwóch specjalności (wybieranych na II roku): - Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne - Public Relations Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają profil praktyczny. Koncepcja kształcenia: Koncepcja kształcenia została podporządkowana strategicznym celom edukacji narodowej określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (2011) oraz postulatom ujętym w Deklaracji Bolooskiej (1999), a także ustaleniom Rady Europy (1996). Program studiów spełnia wymogi określone w standardach kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie uniwersyteckim o profilu praktycznym. Program nauczania na studiach I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma charakter interdyscyplinarny. W planie studiów mocno zaznaczono proces postępującego w kolejnych semestrach ukierunkowania oraz powiązanie teorii z praktyką. Ukooczenie studiów zostaje potwierdzone dyplomem licencjata. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, pozytywnie zdany egzamin dyplomowy oraz odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin. Specjalnośd Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne przygotowuje studentów do pracy w charakterze dziennikarzy w prasie, radiu, telewizji i nowych mediach. W procesie kształcenia nacisk położony jest na praktyczne aspekty dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego. Oprócz warsztatu, studenci poznają zasady redagowania programów radiowych i telewizyjnych, uczą się realizacji zdjęd, dźwięku i montażu radiowego i telewizyjnego. Pozwoli im to na podjęcie pracy także w charakterze dziennikarzy internetowych. Większośd zajęd specjalnościowych odbywa się w uczelnianych pracowniach komputerowych i studiach: radiowym i telewizyjnym, gdzie studenci mają możliwośd poznania nowoczesnej techniki i technologii produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Kształcenie na specjalności Public Relations ma na celu przygotowanie studenta do wykonywania pracy specjalisty ds. public relations, zarówno w sferze publicznej jak i komercyjnej oraz w instytucjach kultury. Program kształcenia obejmuje zajęcia o charakterze warsztatowym, podczas których studenci poznają poszczególne obszary praktycznego realizowania działao z zakresu public relations, m.in. zarządzania sytuacją kryzysową, budowania relacji z mediami, przygotowania informacji prasowych i organizacji konferencji prasowych. Studenci poznają także specyfikę funkcjonowania public relations w sferze publicznej (administracja publiczna rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe) i komercyjnej (korporacje, podmioty gospodarcze). Praktyczny wymiar tej specjalności, prowadzonej przez specjalistów praktyków, pozwala na zdobycie wiedzy umożliwiającej pracę w działach PR organizacji publicznych, firm, korporacji, instytucji i organizacji pozarządowych; przygotowuje też do pracy w agencjach PR, co oznacza łączenie obszarów PR publicznego i komercyjnego. W ramach współpracy Krakowskiej Akademii z uczelniami partnerskimi, studenci po ukooczeniu pierwszego roku mogą podjąd studia zagraniczne na bazie programu Erasmus w Austrii

4 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 4 (Fachhochschule St. Polten), Holandii (Radboud Universiteit Nijmegen), Szwecji (Hogskolan Dalarna, Falun), Anglii (University of Hull), Włoszech (Universita degli Studi del Molise). Uczelnia wydaje również Suplement do Dyplomu w kilku językach obcych. Jego celem jest dostarczenie obiektywnych i pełnych informacji dotyczących przebiegu studiów dla uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Na podstawie umów o współpracy studenci Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej odbywają praktykę w organach samorządowych, administracji paostwowej, organizacjach gospodarczych i społecznych, redakcjach wysokonakładowych pism, ogólnopolskich stacjach radiowych czy portalach internetowych, a także agencjach reklamowych. Istnieje również możliwośd odbycia praktyk w studenckim magazynie Mixer (ukazuje się od 2002 w nakładzie 2000 egz.). Magazyn redagowany jest przez studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej; redaktorką naczelną od 2010 r. jest Pani Dorota Zdechlikiewicz. Na łamach tego miesięcznika ukazują się teksty poświęcone życiu studenckiemu, relacje z ważnych wydarzeo w Krakowie i Małopolsce, szczególnie wiele miejsca na łamach pisma zajmuje polityka i kultura, w tym recenzje sztuk teatralnych. Od 2007 roku, kiedy zostało uruchomione studenckie Radio Frycz (oferuje słuchaczom ambitne programy muzyczne, informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w Krakowie oraz dyskusje na najbardziej aktualne tematy) studenci mają możliwośd kształcenia warsztatu i odbywania praktyk radiowych pod okiem redaktora naczelnego Marcina Muchy (absolwenta Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej). Przy Wydziale działa również Studio Telewizyjne u Frycza (od 2006 r.) oraz Krakowska Telewizja Internetowa (od 2008 r.). Telewizję tworzą młodzi ludzie wśród nich wielu studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej KA, którzy pod wprawnym okiem redaktora Jacka Przybylskiego i redaktorki Anny Cieślak uczą się dziennikarstwa, operatorki, realizacji dźwięku i montażu. Ważnym miejscem pogłębiania wiedzy, wymiany poglądów i współdziałania jest działające przy Wydziale Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy, którego pracami kieruje Pan Bernard Szatkowski. W ramach koła uruchomione zostały trzy sekcje: politologiczna (opiekun dr Anna Frątczak), dziennikarska (opiekun dr Dariusz Baran) oraz filmowa (opiekun dr Joanna Preizner). Struktura programu wraz z liczbą punktów: Opis poszczególnych przedmiotów System ECTS został wprowadzony na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej w roku akademickim 2003/2004, co oznacza, że Europejskim Systemem Transferu Punktów objęte są wszystkie roczniki studentów studiujących na Wydziale. Skróty literowe zamieszczone w tabelach opisujących strukturę programu wszystkich typów studiów realizowanych na Wydziale w roku akademickim 2011/2012 oznaczają: Sposób realizacji przedmiotu: W przedmiot realizowany w formie wykładu Ć przedmiot realizowany w formie dwiczeo w grupach dwiczeniowych K przedmiot realizowany w formie konwersatorium Forma zaliczenia przedmiotu: E egzamin; ZO zaliczenie

5 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 5 Rok III, semestr V, studia stacjonarne PRZEDMIOT E LEARNING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Prawo mediów E 5 Dziennikarskie źródła informacji ZO 2 Ochrona własności intelektualnej ZO 2 Praca rzecznika prasowego ZO 2 Pracownia fotografii prasowej ZO 2 Techniki badao medioznawczych ZO 2 Wprowadzenie do studiów genderowych ZO 3 Przedmioty do wyboru specjalnościowe (należy zebrad 5 pkt. ECTS): 1. Warsztaty reportażu ZO 1 2. DTP 2 dla zaawansowanych ZO 1 3. Radio on air ZO 1 4. Organizacja imprez masowych ZO 1 5. Radio internetowe ZO 1 6. Dziennikarze a dziennikarstwo w świecie nowoczesności ZO 1 7. Akademia polskiego filmu ZO 2 Przedmioty do wyboru kierunkowe (minimum trzy) 1. Strategie kampanii reklamowych ZO 2 2. Sztuka wystąpieo publicznych ZO 2 3. Kościół i media ZO 2 Seminarium dyplomowe ZAL 1 E / ZO PUNKTY ECTS kierunek bez specjalności Rok III, semestr V, studia niestacjonarne PRZEDMIOT E LEARNING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Prawo mediów E 5 Dziennikarskie źródła informacji ZO 3 Ochrona własności intelektualnej ZO 2 Pracownia fotografii prasowej ZO 3 Reklama ZO 4 Techniki badao medioznawczych ZO 2 Wprowadzenie do studiów genderowych ZO 3 Przedmioty do wyboru specjalnościowe: 1. Organizacja imprez masowych ZO 3 Przedmioty do wyboru kierunkowe: 1. Strategie kampanii reklamowych ZO 3 Język angielski ZO 1 E / ZO PUNKTY ECTS kierunek bez specjalności

6 Prawo mediów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 6 KATALOG PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Prawo mediów Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30, studia niestacjonarne - 30 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 5 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi regulującymi działalnośd mediów w Polsce. Wykład obejmuje problematykę prawną prasy, drukowanej, radiofonię i telewizję, media elektroniczne. Omówione zostaną normy prawne regulujące pracę dziennikarza, oraz szczególne obowiązki mediów związane m.in. z działalnością w dziedzinie reklamy, telesprzedaży, lokowania produktu, komunikatów i ogłoszeo, sprostowao, powszechną ochroną dóbr osobistych oraz ochroną dzieci i młodzieży przed niekorzystnym wpływem treści zawartych w audycjach telewizyjnych. Wykład obejmuje również podstawowe kwestie mediów w świetle prawa konkurencji. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o normach prawnych regulujących działalnośd podmiotów w sektorze mediów (zwłaszcza elektronicznych) oraz dotyczących warsztatu dziennikarza. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi wskazad akt prawny regulujący konkretny problem z zakresu prawa mediów, analizuje problemy prawne powstające w związku z działalnością mediów, umie sformułowad pytanie do radcy prawnego w interesującej go kwestii prawnej POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: uzyskuje świadomośd, że sfera działalności mediów jest regulowana przez prawo. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (50%), problemowy (50%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny - test. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 30 godzin Przygotowanie się do egzaminu 60 Inne formy 35 Sumaryczna liczba punktów ECTS: godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Środki społecznego przekazu w Konstytucji RP: wolnośd środków społecznego przekazu jako zasada ustrojowa, wolnośd słowa, gwarancje wolności mediów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (1 godz.)

7 Prawo mediów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 7 2. Podstawowe akty prawa międzynarodowego i wspólnotowego regulujące działalnośd mediów: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Europejska Konwencja o telewizji ponadgranicznej, Dyrektywa o świadczeniu audiowizualnych usług medialnych (2 godz.) 3. Prasa drukowana: rejestracja dzienników i czasopism, redakcja, redaktor naczelny, redaktor, impressum, egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek (1 godz.) 4. Radiofonia i Telewizja: zakres regulacji ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, reżimy prawne prowadzenia działalności w dziedzinie radiofonii i telewizji, programy radiowe i telewizyjne (5 godz.) 5. Postęp techniczny w mediach: prasa drukowana w Internecie, radio i telewizja w Internecie, konwergencja mediów, platformy cyfrowe (1 godz.) 6. Prawa i obowiązki dziennikarzy: dziennikarskie prawo do informacji, tajemnica zawodowa dziennikarza, sprawozdawczośd sądowa (5 godz.) 7. Promocja w mediach: reklama prasowa, reklama w radiu i telewizji, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu (5 godz.) 8. Sprostowania w mediach (1 godz.) 9. Komunikaty i ogłoszenia (1 godz.) 10. Szczególne obowiązki mediów: ochrona powszechnych dóbr osobistych, ochrona dzieci i młodzieży (5 godz.) 11. Media w prawie konkurencji: ustawa o ochronie konkurencji konsumentów, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych (3 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2008.

8 Dziennikarskie źródła informacji DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 8 Nazwa przedmiotu: Dziennikarskie źródła informacji Stopieo, imię i nazwisko: dr Jarosław Grzybczak Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne - 2, niestacjonarne -3 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zasobami informacji; nauczenie ich sposobów docierania do informacji i korzystania ze źródeł informacji - źródeł osobowych, dokumentów materiałów archiwalnych, opracowao historycznych, literatury, a także: weryfikacji faktów na podstawie różnych źródeł. Ponadto: zapoznanie studentów z etycznymi problemami występującymi w fazie zbierania materiałów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: wie gdzie szukad potrzebnych informacji i jak z nich korzystad. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: posiada umiejętnośd sprawnego i szybkiego pozyskiwania informacji; korzystania z istniejących baz danych, statystyk, opracowao naukowych, bilansów i raportów gospodarczych, sprawozdao instytucji publicznych, aktów prawnych oraz upowszechnianych treści kulturowych; korzystania z obserwacji rzeczywistości; nawiązywania kontaktów z ludźmi mogącymi inspirowad podejmowanie ciekawych tematów. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: zna technikę i etyczne problemy pozyskiwania informacji. Metody dydaktyczne: Prezentacja omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Praca semestralna - analiza wybranych tekstów dziennikarskich. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 20 godzin (st.) 20 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 (st.), 3 (niest.) 50 godzin 75 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Systematyka źródeł informacji (2 godz.) 2. Źródła osobowe (2 godz.) 3. Źródła do tematów historycznych: dokumenty, opracowania naukowe, materiały archiwalne (w tym prasowe) (4 godz.) 4. Literatura piękna jako źródło informacji (2 godz.) 5. Materiały PR i konferencje prasowe (4 godz.) 6. Problemy dziennikarstwa śledczego (4 godz.) 7. Źródła informacji dla dziennikarstwa specjalistycznego (ekonomicznego i in.) (2 godz.)

9 Dziennikarskie źródła informacji DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 9 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. K. Wolny-Zmorzyoski, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Źródła informacji dla dziennikarza, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. A. Niziołek, A. Skworz (red.), Biblia dziennikarstwa, Wydawnictwo Znak, Kraków D. Spark, Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków 2007

10 Ochrona własności intelektualnej DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 10 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi regulującymi kwestie prawa autorskiego, oraz ochronę wynalazków, znaków towarowych i usługowych. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada podstawową wiedzę w zakresie treści regulacji zawartych w prawie własności przemysłowej i w prawie autorskim. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi identyfikowad utwory, wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy, że w życiu codziennym spotyka wiele obiektów zawierających treści chronione przez prawo własności intelektualnej. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (50%), problemowy (50%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny - test. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 15 godzin Przygotowanie się do egzaminu 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 45 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Przedmiot prawa autorskiego: pojęcie utworu, ustalenie i utrwalenie, oryginalnośd, 2. Podmioty prawa autorskiego do utworu audiowizualnego 3. Treśd prawa autorskiego: osobiste prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie, czas trwania majątkowych praw autorskich. 4. Dozwolony użytek majątkowych kontekście działalności mediów: dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny. 5. Umowy majątkowe z zakresu prawa autorskiego 6. Prawa pokrewne: pojęcie, prawa artystów wykonawców, prawa producentów fonogramów i wideogramów, prawa do nadao programów 7. Ochrona tytułu prasowego 8. Ochrona wynalazczości: pojęcie wynalazku, rozwiązania wyłączone spod ochrony patentowej, prawo z patentu. 9. Ochrona znaków towarowych i usługowych: pojęcie znaku towarowego, przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego, prawo ochronne, naruszenia prawa ochronnego.

11 Ochrona własności intelektualnej DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 11 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. P. Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Katowice A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa E. Nowioska, U. Promioska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011

12 Praca rzecznika prasowego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 12 Nazwa przedmiotu: Praca rzecznika prasowego Stopieo, imię i nazwisko: dr Grażyna Piechota Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy rzecznika prasowego - zapoznanie ze specyfiką: pracy rzecznika prasowego w instytucji i korporacji, budowania relacji z mediami, wystąpieo publicznych, przygotowywania informacji dla mediów, realizacji komunikacji wobec zjawiska konwergencji mediów oraz wobec popularyzacji nowych mediów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna panujące trendy w procesach komunikacji społecznej i politycznej, potrafi rozpoznad cel przygotowania i emisji materiału oraz źródła pochodzenia informacji, na podstawie których materiał dziennikarski został przygotowany; wie, w jaki sposób efektywnie dbad o procesy zarządzania komunikacją w firmie, instytucji czy organizacji. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi samodzielnie budowad relacje z mediami, przygotowywad informacje i komunikaty medialne, zarządzad sytuacją kryzysową od strony zarządzania informacjami, prowadzid komunikację z wykorzystaniem nowych mediów, przygotowad konferencję prasową. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: jest osobą, która świadomie podejmuje działania we współpracy z mediami, rozumie zasady rządzące taką współpracą, co powoduje, że potrafi samodzielnie i efektywnie zarządzad procesami komunikacji w firmie, czy organizacji, wie, w jaki sposób reprezentowana przez niego organizacja, czy korporacja powinna wykorzystywad istnienie w nowych mediach. Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i omawianiem konkretnych przypadków. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 20 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 20 Przygotowanie się do egzaminu 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 70 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Rola i zadania rzecznika prasowego w firmie i instytucji 2. Przygotowywanie komunikatów i informacji prasowych - budowanie relacji z mediami 3. Zarządzanie sytuacja kryzysową - informacja, a zarządzanie kryzysem 4. Wystąpienia publiczne - rzecznik, jako doradca 5. Organizacja konferencji prasowej

13 Praca rzecznika prasowego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Nowe media jako alternatywny sposób komunikowania i budowania relacji z otoczeniem 7. Konwergencja mediów - nowe wyzwania dla procesów komunikacji 8. Przyszłośd zawodu rzecznika prasowego Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. emka, Warszawa J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów Wyd. Naukowe PWN, Warszawa H. Jenkins, Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2002, 5. M. Castells, Społeczeostwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, 6. S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001 Literatura uzupełniająca: 1. Public relations sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce (red.) H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, Public relations. Teoria i praktyka komunikowania (red.) H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa G. Piechota, /Nie/ład komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeostwa obywatelskiego. Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdaoskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaosk W. Schulz, Komunikacja polityczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków Public relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, [red.] R. Madkowska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, 8. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, 9. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, 10. P. Sloterdijk, Pogarda mas, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2003, 11. G. Piechota, Szkoła w kryzysie versus media, Wyd. Wolters Kluver, Warszawa J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Wyd. Literackie Muza, Warszawa, 2006

14 Techniki badao medioznawczych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 14 Nazwa przedmiotu: Techniki badao medioznawczych Stopieo, imię i nazwisko: dr Jacek H. Kołodziej Formuła zajęd: dwiczenia (studia stacjonarne), konserwatorium (studia niestacjonarne) Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 20, studia niestacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami empirycznych badao przekazów medialnych; wskazanie na różnice między podejściem ilościowym i jakościowym, przedstawienie praktycznych sposobów przygotowywania własnych, autorskich badao empirycznych, przygotowanie studentów do samodzielnego przeprowadzenia całego procesu badawczego (począwszy od operacjonalizacji problemów aż po obliczenia statystyczne i raport z badao). Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot rozpoznaje podstawowe techniki badao przekazów medialnych, potrafi ocenid ich przydatnośd w zależności od tematu badao; dysponuje wiedzą umożliwiającą samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie prostej analizy empirycznej. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi zaprojektowad ankietę, kwestionariusz badao ilościowych i scenariusz wywiadu; operacjonalizuje problemy badawcze, kategoryzuje główne pojęcia, potrafi dostosowad wskaźniki empiryczne do kategorii, potrafi przygotowad klucz kategoryzacyjny, zakodowad dane ilościowe i przeprowadzid analizę jakościową tekstu. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: analizuje zawartośd medialnych przekazów w sposób naukowy, interpretuje treśd i formę przekazów zgodnie z wyznacznikami danej metodologii, oblicza statystyczne zależności między zjawiskami, potrafi samodzielnie ocenid przydatnośd narzędzi empirycznych do prostych analiz, zna ich silne i słabe strony. Metody dydaktyczne: Omówienie zagadnieo teoretycznych, demonstracja i praktyczne dwiczenia w budowaniu kluczy kategoryzacyjnych, prezentacja programów do empirycznej analizy tekstu, prezentacja i dwiczenie w obsługiwaniu programów statystycznych, dyskusje dydaktyczne. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: W czasie dwiczeo studenci wykonują praktyczne zadania domowe: zaprojektowanie problemu badawczego, operacjonalizacja kluczowego pojęcia, przygotowanie klucza kategoryzacyjnego, wykonanie podstawowych obliczeo statystycznych, przygotowanie tabel krzyżowych, analiza fragmentu dyskursu, napisanie fragmentu raportu. Punkty za poszczególne zadania są dodawane. W przypadku studentów studiów stacjonarnych każdy uczestnik zalicza kolokwium ustne z literatury przedmiotu. Zadania domowe składają się na 70%, kolokwium na 30% koocowej oceny. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium, dwiczenia 20 godzin (st.) 15 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do kolokwium Prace domowe Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 50 godzin 50 godzin

15 Techniki badao medioznawczych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 15 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Metoda naukowa a wiedza potoczna. Fakty i wiedza o faktach. Prawda, relatywizm, sceptycyzm. Poznanie naukowe: nauki przyrodnicze paradygmat badao naukowych, scjentyzm. Karl Popper i Logika odkrycia naukowego. Przeciw metodzie Fayerabend. Specyfika badao medioznawczych 2-3. Przedmiot badao medioznawczych: zawartośd werbalna i wizualna, forma i treśd, nadawcy, technologie, tekst, odbiorcy. Wielomodalnośd. Metody ilościowe: analiza zawartości i jej techniki. Klucz kategoryzacyjny. Zasady obliczeo i interpretacji wniosków ilościowych odczytywanie tabel Metody ilościowe cd.: sondaż, eksperyment. Podstawy analizy statystycznej. Próba reprezentatywna. Analiza tekstu metody: analiza semiotyczna, analiza retoryczna. Tekstologia Krytyczna analiza dyskursywna i jej techniki. Ogólny schemat poznawczy, zasada wyciągania wniosków z danych. Agens i patiens. Krytyczna psychoanaliza. Techniki socjologii wizualnej. Teoria ram narracji i odniesieo. Morfologia dzieła (W. Propp) 8. Metody jakościowe: wywiady, analiza historyczna, etnometodologia, obserwacja uczestnicząca. Analiza treści. Planowanie wywiadów i wywiadów zogniskowanych a ich interpretacja. 9. Metoda antropologiczna wywiady zogniskowane wywiady pogłębione. Podstawowe błędy na poszczególnych etapach badao. 10. Podsumowywanie badao. Odkrycia naukowe i wnioski. Pisanie raportu z badao. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa (wspólna dla studentów stac. i niestac.): 1. E. Babbie, Podstawy badao społecznych, przekład W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzioska, M.Kowalski, M. Mozga-Górecka, Warszawa W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1984 Literatura podstawowa dla studentów studiów stacjonarnych: 3. S. Nowak, Metodologia badao społecznych, Warszawa 1985 (rozdziały I-III) 4. P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca (wspólna dla studentów st. i niest.): 1. H. Domaoski, K. Lutyoska, A. W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. IFiS PAN, Warszawa M. Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. przeł. S. Amsterdamski, Poznao D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przekład M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. PWN, Warszawa D. Silverman, Prowadzenie badao jakościowych, przekł. J. Ostrowska, PWN, Warszawa A. Sułek, Sondaż polski. Przygarśd rozpraw o badaniach ankietowych. Warszawa Literatura uzupełniająca dla studentów studiów stacjonarnych: 7. A. Asa Berger, Media and Communication Research Methods. An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków T. Pawłowski, Tworzenie pojęd w naukach humanistycznych. PWN, Warszawa 1986

16 Wprowadzenie do studiów genderowych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 16 Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiów genderowych Stopieo, imię i nazwisko: dr Anna Frątczak Formuła zajęd: konwersatorium (studia stacjonarne), wykład (studia niestacjonarne) Poziom studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 3 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem kursu jest przedstawienie genezy i rozwoju feminizmu oraz gender studies na świecie i w Polsce. Podczas wykładu studenci zapoznają się zarówno z historią feminizmu jako ruchu społecznego jak i rozmaitymi wykładniami poglądów feministycznych w kontekście współczesnej socjologii, antropologii, psychologii i myśli politycznej. Istotnym uzupełnieniem zajęd będzie przegląd polskiej prasy feministycznej i skonfrontowanie jej z tzw. prasą kobiecą oraz analiza przekazu medialnego z perspektywy dyskursu płciowego. Dzięki konwersatoryjnej formie zajęd uczestnicy kursu będą mieli możliwośd samodzielnej lektury omawianych tekstów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o genezie i istocie feminizmu i studiów genderowych, zna podstawowe pojęcia z zakresu feminizmu i gender studies, rozpoznaje podstawowe problemy i dylematy feminizmu, potrafi rozpoznawad i identyfikowad zagadnienia charakterystyczne dla poszczególnych fal feminizmu UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi identyfikowad cechy i idee przewodnie głównych nurtów feminizmu, analizuje wybrane problemy w perspektywie historycznej, posiada umiejętnośd swobodnego dokonywania porównao między nimi, potrafi w sposób krytyczny odczytad tekst źródłowy, potrafi rzeczowo uzasadnid krytykę tekstów i działao feministycznych/genderowych, potrafi posługiwad się językiem krytyki feministycznej/genderowej, rozumie istotę dyskryminacji i jej społeczne determinanty/konsekwencje POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot jest świadomy wagi społecznych i indywidualnych konsekwencji płci kulturowej oraz najważniejszych osiągnięd ruchów feministycznych a także uznaje znaczenie polityki równości płci i równości szans - również w odniesieniu do kryteriów innych niż płed, jest wrażliwy na przejawy nietolerancji i dyskryminacji Metody dydaktyczne: studia stacjonarne - wykład konwersatoryjny, studia niestacjonarne - wykład prowadzony jako informacyjny (30%), problemowy (40%) i konwersatoryjny (30%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (forma łączona: pytania testowe i pytania otwarte; każda z części egzaminu stanowi 50% oceny koocowej) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godzin (st.), 20 (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do egzaminu Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 90 godzin 90 godzin

17 Wprowadzenie do studiów genderowych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 17 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Ogólne wprowadzenie do tematyki feminizmu i gender studies. Ruch sufrażystek a prawa kobiet. Trzy fale feminizmu. Dyskusja nad pojęciem patriarchatu. Różnica pomiędzy myślą feministyczną a ideologią feministyczną. Negatywny stereotyp feministki w dyskursie publicznym (4 godz.) 2. Liberalizm a feminizm na przykładzie poglądów J.S. Milla i Betty Friedan. Dyskusja nad O poddaostwie kobiet J.S. Milla (2 godz.) 3. Feminizm jako projekt odzyskiwania własnej przestrzeni na przykładzie Własnego pokoju Virginii Woolf (2 godz. st.) 4. Co naprawdę znaczy byd walczącą feministką? Radykalny feminizm a druga fala feminizmu. Kwestia praw reprodukcyjnych w radykalnej myśli feministycznej (2 godz.) 5. Druga płed Simone de Beauvoir feminizm egzystencjalny oraz pierwszy krok w stronę gender studies (2 godz.) 6. Pojęcie płci biologicznej i płci kulturowej. Badania nad kulturową tożsamością płci na przykładzie tekstów Judith Butler. Dyskusja nad statusem kulturowym kobiet i mężczyzn we współczesnych społeczeostwach (2 godz.) 7. Środki masowego przekazu wobec płci. Rola mass mediów w utrwalaniu i przełamywaniu stereotypów płciowych (4 godz. st. / 2 godz. niest.) 8. Główne przesłanki oraz metody wdrażania polityki równości płci/równości szans. Przegląd aktualnych aktów prawnych (6 godz.) 9. Gender studies w polskiej teorii literatury czyli krótki kurs krytyki dyskursu patriarchalnego na przykładzie tekstów M. Janion, I. Iwasiów i I. Filipiak (2 godz. st.) 10. Gender studies a teoria i praktyka polityki w polskim życiu społeczno-politycznym. Ujęcie najnowsze na przykładzie tekstów A. Graff, K. Szczuki i M. Fuszary (4 godz. st.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa J. Butler, Uwikłani w płed, Warszawa I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2004 Literatura uzupełniająca: 1. A. Graff, Świat bez kobiet, Warszawa W. Woolf, Własny pokój, Warszawa S. de Beauvoir, Druga płed, Warszawa M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007, rozdz. VIII 5. J. S. Mill, Poddaostwo kobiet, Warszawa S. Walczewska, Damy rycerze i feministki, Kraków M. Atwood, Opowieści podręcznej, Kraków A. Rich, Zrodzone z kobiety, Warszawa M. Janion, Kobiety a duch inności, Warszawa 2006

18 DTP dla zaawansowanych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 18 Nazwa przedmiotu: DTP dla zaawansowanych Stopieo, imię i nazwisko: mgr Sebastian Rymarczyk Formuła zajęd: laboratorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: Technologia informacyjna, Komputerowe przygotowanie druku (DTP) Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z typografii oraz umiejętności efektywnej pracy w środowisku Scribus na stanowisku grafika komputerowego w specjalności kompozycja graficzna dokumentów tekstowych, przygotowania aktywnych dokumentów pdf. Przygotowanie do współpracy ze studiami graficznymi i poligrafią. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna pojęcia z związane z typografią i DTP: typografia (antykwa, cyfry tekstowe, mediewalowe, nautyczne, kerning, ligatura, ) layout (kolor, płaszczyzna zadrukowana i wolna od druku, tracking) druk (pagina zwykła, żywa, spad drukarski, składka arkuszowa, spacjowanie), grafika i zagadnienia dotyczące korekty przygotowywanego tekstu do druku UMIEJĘTNOŚCI: Student zdobędzie umiejętności projektowania graficznego, animacji i wizualizacji wirtualnej rzeczywistości oraz twórczego ich stosowania w dowolnych aplikacjach: internetowych, biznesowych, rozrywkowych, przygotowywania technicznego projektów do druku oraz tworzenia aktywnych dokumentów pdf (dokumenty sprawdzające poprawnośd wypełnienia pól formularza) KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: zaprojektuje i utworzy własny krój czcionki, zaprojektuje i samodzielnie utworzy dowolny dokument tekstowy, publikację, plakat czy ulotkę, utworzy dokument pdf zawierający aktywne formularze, potrafi ocenid poprawnośd projektu oraz druku publikacji. Metody dydaktyczne: Zajęcia są przeprowadzone w sali komputerowej, wyposażonej w odpowiednią do liczebności grupy ilośd komputerów. Komputery posiadają system operacyjny Windows 7, programy: FontForge, MS Publiher i Scribus 1.4. Podstawowe działania w programach są przedstawione za pomocą projektora multimedialnego. Omówienie zagadnieo teoretycznych - prezentacja multimedialna 10%, omawianie przypadków 10%, dwiczenia(tworzenie dokumentów w programach MS Publisher oraz Scribus) -80% Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ocenie podlega praca praktyczna wykonana w sali komputerowej - student otrzymuje dokument w formacie pdf, który następnie powinien utworzyd w programie Scribus. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: laboratorium 15 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 8 Przygotowanie się do egzaminu 2 Przygotowanie prezentacji 4 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 29 godzin

19 DTP dla zaawansowanych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 19 Treści merytoryczne przedmiotu: Treśd kształcenia (konkretna tematyka poszczególnych zajęd w ramach kursu): 7 zajęd w blokach 2 godz. plus jedno 3 godz. 1. Typografia w DTP - tworzenie własnych fontów. Kroje i kolory pisma w publikacjach (3 godz.) 2. Kolory w DTP - kalibracja urządzeo, stosowanie profilów ICC, CMYK, RGB, HSB 3. Warstwy. Pojęcie warstwy w dokumencie, tworzenie warstw 4. Warstwy. Duplikowanie, kopiowanie, blokowanie warstwy, łączenie warstw 5. Tworzenie aktywnych dokumentów pdf - pola tekstowe, pola wyboru, lista rozwijana 6. Tworzenie aktywnych dokumentów pdf - stosowanie skryptów sprawdzających zawartośd pól formularza 7. Przygotowanie publikacji dla drukarni Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. A. Kwaśny, DTP. Księga eksperta 2. Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów wyd. Helion ISBN: P. Baines, A. Haslam, Pismo i typografia Wydawnictwo Naukowe PWN, T. Samara, Kroje i kolory pisma Przewodnik dla grafików Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 Literatura uzupełniająca: 1. R. Williams, Jak składad tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania. 2. D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu 3. R. Chwałowski, Typografia typowej książki.

20 Radio "on air" DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 20 Nazwa przedmiotu: Radio "on air" Stopieo, imię i nazwisko: mgr Kinga Zdrojewska Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 1 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie z zawodem dziennikarza radiowego. W czasie zajęd studenci poznają najważniejsze elementy pracy dziennikarza radiowego - od poprawnej obsługi sprzętu nagrywającego, edycję, montaż (reporterzy), przez zasady należytej dykcji, artykulacji, stylistyki oraz budowania informacji prasowej (wydawcy i serwisanci), a na twórczej pracy, która przekłada się na antenowy efekt programowy (DJ-e, prowadzący audycje) skooczywszy. W czasie zajęd zostanie przybliżony zakres obowiązków osób piastujących poszczególne stanowiska w redakcji stacji radiowej. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: W czasie zajęd zostaną omówione zagadnienia teoretyczne dotyczące działania redakcji radiowej, w szczególności zaś- różnice w zakresach obowiązków na poszczególnych stanowiskach; studenci będą mogli wziąd udział w dyskusji na temat: Praca w radiu- wyobrażenia, a rzeczywistośd. UMIEJĘTNOŚCI: Montaż dźwięków radiowych, odczytywanie i tworzenie newsów, tworzenie notatek radiowych, emisja głosu, dwiczenia dykcyjne. KOMPETENCJE/POSTAWY: Uczestnicy zajęd otrzymają zadania reporterskie do wykonania, zostaną zapoznani ze sposobem przygotowania materiałów do emisji radiowej. Elementem zajęd będą też dwiczenia dykcyjno-intonacyjne, których należyte wykonywanie świadczy o przygotowaniu do wykonywania dobrego dziennikarstwa. Metody dydaktyczne: Omawianie zagadnieo teoretycznie, praktyczne działania, nagrywanie, obróbka, analiza przygotowanych treści, odczytywanie, wygłaszanie oraz nagrywanie. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykonanie materiału reporterskiego- sonda, reportaż, wywiad na zadany temat lub przygotowanie nowej aktywności antenowej (projekt, dodatkowo obecnośd podczas zajęd praktycznych i warsztatowych) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: dwiczenia 15 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 5 Przygotowanie się do egzaminu 5 Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 30 godzin

21 Radio "on air" DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 21 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Dziennikarz informacyjny Reporter i jego warsztat. Co jest niezbędne w pracy reportera? Jak szukad tematów do materiałów? 1.2. Serwisant (newsman) - pisanie informacji prasowej, dobór informacji do serwisów informacyjnych, prognoza pogody, wiadomości - dobór tematyczny, a target stacji, dykcja, akcent, poprawnośd językowa. 2. Prowadzący. DJ czy prowadzący - różnice w zawodzie. Co jest ważne w pracy prowadzącego program? Kreatywnośd jako istotny element pracy. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: 1. S. Adams, W. Hicks, Wywiad dziennikarski, Wyd. WUJ, Kraków R. McLeish, Produkcja radiowa, Wyd. WUJ, Kraków M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Wyd. RM, Warszawa G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wyd. UMCS, Lublin 2008

22 Radio "on air" DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 22 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Stopieo, imię i nazwisko: dr Piotr Dziwioski Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia niestacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem zajęd jest dostarczenie wiedzy z zakresu praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, ich charakteru, rodzajów, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, ich ochrony, a także odpowiedzialności z tytułu naruszeo tych praw w świetle prawa polskiego Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę na temat różnorakich aspektów prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej, posiada znajomośd podstawowych aktów prawnych w tym zakresie UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi samodzielnie interpretowad wybrane akty prawne z zakresu prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej, potrafi samodzielnie odszukad podstawę prawną dla rozwiązania i zinterpretowania konkretnego problemu prawnego. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, zachowuje krytycyzm i skłonnośd do weryfikowania pozyskiwanych informacji, jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z różnymi aspektami prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej. Metody dydaktyczne: Prowadzenie wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie pisemne w formie pytao problemowych. Do zaliczenia obowiązuje tematyka wykładów wraz z podaną literaturą. Wymagane uzyskanie 60% pkt. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 15 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 15 Przygotowanie się do egzaminu 20 Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 60 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Geneza, pojęcie, źródła prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawa (1 godz.) 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa własności intelektualnej (2 godz.) 3. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej (1 godz.) 4. Prawa pokrewne 2 godz.) 5. Korzystanie z praw własności intelektualnej (1 godz. ) 6. Ochrona majątkowych praw autorskich oraz autorskich dóbr osobistych (2 godz.) 7. Przeniesienie własności intelektualnej (1 godz.)

23 Radio "on air" DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Naruszenie własności intelektualnej. Prawnokarna i cywilna ochrona własności intelektualnej (2 godz.) 9. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (1 godz.) 10. Prawo własności przemysłowej, procedury rejestracyjne (2 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. M. Załucki, Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Warszawa J. Sozaoski, Własnośd intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Warszawa - Poznao 2008 Literatura uzupełniająca: 3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa J. Barta (red.) System prawa prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Warszawa M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

24 Reklama DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 24 Nazwa przedmiotu: Reklama Stopieo, imię i nazwisko: dr Zbigniew Bajka Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia niestacjonarne 30 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 4 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem kursu jest przedstawienie psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania reklamy w Polsce i na świecie na tle jej rozwoju historycznego i uwarunkowao ekonomicznych oraz pokazanie podstawowych technik i metod działania reklamowego. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: Student, który zaliczy ten przedmiot powinien umied zdefiniowad reklamę w kontekście - szeroko rozumianych - działao marketingowych i - w węższym zakresie - promocyjnych. Powinien zrozumied funkcjonowanie dzisiejszej reklamy w powiązaniu z mass mediami, a także przyswoid sobie podstawowe metody - z zakresu psychologii, socjologii, językoznawstwa itp. - stosowane w działaniach promocyjnych. UMIEJĘTNOŚCI: Student, który zaliczy ten przedmiot powinien - zwłaszcza po serii pokazów reklam - umied interpretowad intencje ich autorów, stwierdzid, do jakiego rodzaju potrzeb się odwołują i jakie podstawowe techniki reklamowe wykorzystywane są w tych przekazach. KOMPETENCJE/POSTAWY: Student, który zaliczy ten przedmiot powinien umied ocenid przekazy reklamowe pod względem językowym (zwłaszcza jeśli idzie o slogany reklamowe), określid, jakiego rodzaju argumentacją się posługują (racjonalna, emocjonalna), stwierdzid wreszcie - na ile mogą to byd przekazy skuteczne. Metody dydaktyczne: Wykład wsparty prezentacjami multimedialnymi wzbogacony o pokazy reklam i planów kampanii połączone z dyskusją na temat konkretnych przekazów reklamowych oraz stosowanych w nich technik i metod perswazji. Studenci będą uczestniczyli w określaniu targetu dla wybranego produktu i proponowali środki przekazu dla rozpowszechniania wybranych reklam. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę przy pomocy testu pisemnego, który ma zbadad wiedzę studenta oraz jego umiejętności interpretacji przesłao przekazów reklamowych. W trakcie konwersatorium przewidujemy prezentacje prac studentów związane z realizacją wybranych kampanii reklamowych. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 25 Przygotowanie się do testu zaliczeniowego 20 Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 Inne formy 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS: godzin

25 Reklama DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 25 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Marketing promocja reklama: zdefiniowanie pojęd 2. Marketing od strategii do programu 3. Dobry początek pozycjonowanie 4. Strategia kreatywna w marketingu 5. Wykorzystanie badao w marketingu 6. Historia reklamy na świecie i w Polsce 7. Rynek reklamy w Polsce 8. Główne nośniki reklamy 9. Planowanie rozmieszczenia reklam w mediach 10. Techniki i metody reklamy 11. Kampanie reklamowe 12. Agencje reklamowe 13. Badania na użytek reklamy 14. Consumer behaviour czyli zachowania konsumenckie 15. Hasła i slogany reklamowe Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu: Literatura podstawowa: 1. D. Dolioski, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdaosk J. Kall, Reklama. PWE Warszawa 1998 (i następne) 3. Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu (zbior.), ParkEdukacja/PWN Bielsko-Biała 2009 Literatura uzupełniająca: 1. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Business Press, Warszawa D. Dolioski, B. Błoch, Ukryte sensy zachowao. Rozmowa o wywieraniu wpływu i reklamie, Znak, Kraków B. Kwarciak, Co trzeba wiedzied o reklamie?, Wyd. PSB, Kraków 1997

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr LETNI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr LETNI Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr LETNI ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY kierunek PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów Część II.A INFORMACJE O STUDIACH II.A.1 II.A.2 Przyznawane

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas Katalog Przedmiotów Collegium Civitas studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Studia Azjatyckie Politologia Dziennikarstwo Collegium Civitas

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011

Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Spis treści: A. Idea kształcenia profilowanego... 1 B. Specjalizacje zawodowe (profile) oferowane

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo