Umowa nr.. o ochronie informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. o ochronie informacji"

Transkrypt

1 Umowa nr.. o ochronie informacji Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2014 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59 A, Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00. zł, wpłacony w całości zwaną dalej Intercity, którą reprezentują: 1) jako 2) jako a PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 140, Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00zł,, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON: , zwaną dalej PKP Informatyka, którą reprezentują: 1) jako 2) jako. z siedzibą w ul..., , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w,.. Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: o kapitale zakładowym w wysokości.., posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:.,REGON:.., zwaną dalej., którą reprezentują: 1) jako 2) jako Na potrzeby niniejszej Umowy Intercity, PKP Informatyka oraz.. zwani będą także łącznie Stronami lub Stroną każda z osobna. Strony postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę o ochronie informacji (dalej zwaną Umową ) w celu określenia warunków na jakich Strony udostępniać będą sobie nawzajem informacje, o następującej treści:

2 1 INFORMACJE CHRONIONE 1. Informacje chronione to wszelkie informacje Stron (oprócz informacji podanych do wiadomości publicznej), do których druga Strona ma dostęp lub będzie w ich posiadaniu, w związku z prowadzonymi rozmowami, negocjacjami, a w przyszłości również z zawarciem i realizacją Umów handlowych. Do zakresu iinformacji, o których mowa w zdaniu pierwszym należą również informacje prawnie chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze Stron, informacje objęte ochroną danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr. 101, poz. 926, ze zm.), oraz wszelkie informacje i dokumenty dotyczące systemów drugiej strony, uzyskane w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek nośniku (w tym między innymi w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, czy też w formacie elektronicznym). 2. Tajemnica przedsiębiorstwa każdej ze Stron, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.), to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla jednej ze Stron lub których nieuprawnione ujawnienie narusza lub może naruszać interesy którejkolwiek Strony, jej klientów lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie. 3. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jej rozwiązaniu Informacje chronione noszą znamiona poufności przez okres 5 lat albo do chwili uzyskania zgody na ich ujawnienie wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przez Stronę, której informacja dotyczy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Informacje chronione obejmują zarówno informacje przekazane drugiej Stronie przez samą Stronę albo jej personel, jak i uzyskane przez drugą Stronę samodzielnie w okresie obowiązywania Umowy. 1. Każda ze Stron zapewnia, że: 2 ZACHOWANIE INFORMACJI CHRONIONYCH W TAJEMNICY 1) wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione jej przez drugą Stronę Informacje chronione będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy, 2) uzyskane Informacje chronione zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane, udostępnione lub ujawnione, 3) posiadane Informacje chronione nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej osobie trzeciej - bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie) - bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 4) będzie chronić Informacje chronione poprzez dołożenie co najmniej takiej staranności, jakiej dokłada w celu ochrony własnych informacji poufnych. 2. Każda ze Stron ma obowiązek ochrony Informacji chronionych niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub przekazów elektronicznych). Strony postanawiają, że Informacje chronione będą przekazywane pomiędzy nimi tylko w ustalonej wcześniej formie przez osoby upoważnione na mocy Umowy. 3. Każda ze Stron zobowiązuje się nie kopiować ani w inny sposób nie powielać dostarczonych jej przez drugą Stronę Informacji chronionych lub ich części, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne w celu dla jakiego zostały przekazane lub w innym celu ściśle związanym z

3 przedmiotem współdziałania Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje Informacji chronionych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami elektronicznymi, pozostają własnością danej Strony i zostaną wydane, zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników informacji na jej żądanie przy złożeniu oświadczenia o zaprzestaniu negocjacji, a w przyszłości również z zastrzeżeniem postanowień 4 ust. 2 Umowy oraz po zakończeniu realizacji Umów handlowych zawartych przez Strony. 4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji chronionych obejmuje również wszelkie opracowania zbiorowe, kompilacje, opracowania oraz inne dokumenty w takim zakresie, w jakim będą one zawierały jakiekolwiek Informacje chronione lub oparte będą o Informacje chronione. 5. Informacje chronione mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom Strony, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, podmiotom stowarzyszonym oraz podwykonawcom, którzy z uwagi na zakres swych obowiązków bądź zadania powierzone ich pieczy będą zaangażowani w realizację zadań na rzecz Strony lub Stron i którzy zostaną wcześniej wyraźnie poinformowani o charakterze Informacji chronionych oraz o zobowiązaniach Stron do zachowania ich w tajemnicy, wynikających z Umowy oraz zobowiążą się do przestrzegania zasad ochrony tych informacji, co potwierdzą w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Nie stanowi naruszenia niniejszej Umowy przekazanie Informacji chronionych doradcom prawnym i ekonomicznym Każdej ze Stron pod warunkiem zachowania przez nich w tajemnicy Informacji chronionych. 6. Strony postanawiają, że w razie angażowania przez którąkolwiek ze Stron osób trzecich, Informacje chronione będą mogły być przekazywane takim osobom trzecim wyłącznie po otrzymaniu pisemnej, pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony oraz z zachowaniem wymogów określonych w niniejszej Umowie. 7. Każda ze Stron dopuszcza możliwość przekazywania Informacji chronionych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3 OGRANICZENIA OBOWIĄZKU ZACHOWANIA TAJEMNICY 1. Strony ustalają, iż Informacje chronione i zobowiązanie do zachowania ich w tajemnicy nie dotyczy: 1) informacji, które są lub staną się dostępne publicznie bez naruszenia postanowień Umowy, 2) informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu drugiej Strony przed podpisaniem Umowy i nie były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione, 3) informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, oraz informacji wynikających z przetworzenia tych informacji, pod warunkiem jednak, że zostały uzyskane bez naruszenia prawa i niniejszej Umowy. 2. Każda ze Stron będzie zwolniona z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji chronionych w przypadku, jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia / decyzji uprawnionego sądu lub organu. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Każda ze Stron obowiązana jest do : 1) niezwłocznego poinformowania Strony, której informacja ta dotyczy, o obowiązku ujawnienia Informacji chronionych na rzecz osób lub organów, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, jeśli będzie to zgodne z prawem, 2) ujawnienia tylko takiej części Informacji chronionych, jaka jest wymaga przez prawo, 3) podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione Informacje chronione będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko do celów uzasadnionych celem ujawnienia.

4 4 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON 1. Wszelkie nośniki zawierające Informacje chronione zostaną zwrócone tej Stronie, która je przekazała drugiej Stronie po ich wykorzystaniu. Kopie takich nośników zostaną zwrócone drugiej Stronie albo zlikwidowane równocześnie ze zwrotem oryginalnych nośników Informacji chronionych. 2. Każda ze Stron może w każdym czasie zażądać zwrotu, zniszczenia lub skutecznego usunięcia poszczególnych lub wszelkich ujawnionych Informacji chronionych, wraz z odpowiednimi nośnikami i ich kopiami oraz notatkami na ich temat w wyznaczonym terminie, a także zakazać ich dalszego wykorzystywania. 3. Każda ze Stron jest uprawniona do przechowania jednego egzemplarza dokumentów będących efektem prac wykonanych na rzecz danej Strony zawierających Informacje chronione z zachowaniem obowiązku ich ochrony na zasadach określonych w Umowie. W przypadku dokumentów zawierających Tajemnicę przedsiębiorstwa zwrot wszystkich egzemplarzy jest jednak obowiązkowy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty przedawnienia roszczeń związanych z pracami wykonanymi przez daną Stronę na rzecz drugiej Strony, chyba że zachowanie jednego egzemplarza jest wymagane na mocy przepisów prawa lub w celu wykonania obowiązków nałożonych na Stronę. 4. Niepubliczne informowanie przez. o nawiązaniu współpracy z Intercity i/lub PKP Informatyka oraz jej zakresie, w szczególności w celach marketingowych lub referencyjnych, wymaga pisemnej zgody Intercity i/lub PKP Informatyka. 5. Niepubliczne informowanie przez Intercity, lub PKP Informatyka o nawiązaniu współpracy z.. oraz jej zakresie, w szczególności w celach marketingowych lub referencyjnych, wymaga pisemnej zgody.. 6. Publiczne informacje lub zawiadomienia dotyczące współpracy Intercity lub PKP Informatyka z.. oraz jej rezultatów wymagają pisemnej akceptacji Intercity i PKP Informatyka, co do ich treści i formy, a także sposobu, miejsca i terminu ogłoszenia. 7. Publiczne informacje lub zawiadomienia dotyczące współpracy. z Intercity i PKP Informatyka oraz jej rezultatów wymagają pisemnej akceptacji co do ich treści i formy, a także sposobu, miejsca i terminu ogłoszenia. 8. Publiczne lub niepubliczne informacje lub zawiadomienia dotyczące współpracy.. z Intercity oraz jej rezultatów wymagają pisemnej akceptacji, co do ich treści i formy, a także sposobu, miejsca i terminu ogłoszenia. 9. Publiczne lub niepubliczne informacje lub zawiadomienia dotyczące współpracy z PKP Informatyka oraz jej rezultatów wymagają pisemnej akceptacji PKP Informatyka, co do ich treści i formy, a także sposobu, miejsca i terminu ogłoszenia. 10. Publiczne lub niepubliczne informacje lub zawiadomienia dotyczące współpracy PKP Informatyka z. oraz jej rezultatów wymagają pisemnej akceptacji., co do ich treści i formy, a także sposobu, miejsca i terminu ogłoszenia. 11. Nie stanowi naruszenia umowy podanie do publicznej wiadomości informacji o nawiązaniu współpracy o ile jest to wymagane przepisami prawa, w szczególności związanymi z prowadzonymi postepowaniami przetargowymi. 5 ZAKAZ INNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI CHRONIONYCH Każda ze Stron ujawnia Informacje chronione wyłącznie w związku z przygotowaniem i w celu realizacji przedsięwzięcia wskazanego w Umowie. W związku z tym ustala się, że zarówno w przypadku realizacji przedsięwzięcia, jak i jego zaniechania z jakichkolwiek przyczyn, żadna ze Stron nie użyje uzyskanych Informacji chronionych w żadnym innym celu, a w szczególności w celu prowadzenia w oparciu o nie własnej działalności gospodarczej nie związanej ze współpracą Stron.

5 6 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH 1. Każda ze Stron zachowuje tytuł prawny do Informacji chronionych przekazanych uprzednio drugiej Stronie. 2. Przekazanie Informacji chronionych nie oznacza ani nie implikuje upoważnienia żadnej ze Stron do korzystania z praw własności przemysłowej czy praw autorskich przysługujących drugiej Stronie. 3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia (cesji) praw wynikających z Umowy bez zgody drugiej Stronie wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 7 NARUSZENIE UMOWY 1. W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, druga Strona ma prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia oraz usunięcia jego skutków. 2. Z tytułu każdorazowego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Strona poszkodowana może zażądać od Strony naruszającej zapłaty kary umownej w wysokości zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez drugą Strona, odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 4. Za naruszenia przez personel którejkolwiek ze Stron (pracowników, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, podwykonawców) jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, Strona ta odpowiada na zasadach określonych w art. 430 i 474 kodeksu cywilnego. 8 ZAWIADOMIENIA Wszystkie zawiadomienia, wezwania i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone na mocy Umowy dokonywane będą w formie pisemnej i będą uważane za skutecznie doręczone Stronom, jeżeli zostaną: 1) doręczone do rąk własnych przedstawiciela Strony za potwierdzeniem odbioru, albo 2) przesłane Stronie pocztą kurierską lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo 3) przesłane Stronie pocztą lub telefaksem - z tym jednak, że oryginał wiadomości przesłanej w tej formie zostanie niezwłocznie przesłany jednym ze sposobów przewidzianych w pkt. 1 lub 2. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa nie obejmuje swoim zakresem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, strony w terminie 14 dni zawrą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając w umowie cel i zakres takiego powierzenia. 2. Umowa obowiązuje bezterminowo od dnia jej podpisania i ulega rozwiązaniu w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o zaprzestaniu negocjacji, a w przyszłości również po zakończeniu realizacji Umów handlowych, o których mowa w 1 ust. 1. W okresie do rozwiązania Umowy każda ze Stron zobowiązana jest wykonać wobec drugiej Strony wszystkie określone umową obowiązki związane z przekazaniem lub zniszczeniem nośników Informacji chronionych. Rozwiązanie umowy nie zwalnia żadnej ze stron od odpowiedzialności za naruszenie obowiązków zachowania poufności otrzymanych Informacji chronionych na zasadach określonych Umową przez okres 5 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony będą się starały rozwiązywać na drodze polubownej, a jeżeli spór nie zostanie rozwiązany polubownie w ciągu 30 dni od daty ich powstania, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Strony powodowej. 6. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją Stron. 7. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, podpisanych przez Strony i parafowanych na każdej ze stron. Egzemplarz umowy nienoszący cech, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może stanowić dowodu ustaleń w niej zawartych. 9. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1, tj. wzór oświadczenia osób nie zatrudnionych przez Strony o nie ujawnianiu informacji chronionych, które uzyskali w trakcie czynności związanych z realizacją umowy. Intercity. PKP Informatyka

7 Załącznik nr 1 do Umowy o ochronie informacji nr. Wzór oświadczenia osób nie zatrudnionych przez Strony o nie ujawnianiu informacji chronionych, które uzyskały w trakcie czynności związanych z realizacją umowy... (nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)... (miejscowość, data)... (seria i numer dowodu tożsamości)... (nazwa jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba składająca oświadczenie) OŚWIADCZENIE W związku z wymianą informacji chronionych między PKP Intercity S.A, PKP Informatyka spółka z o.o.,... oraz zawartymi umowami handlowymi między PKP Intercity S.A. a.. stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U r., nr 153, poz ze zm.), 2) ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U r. nr 88 poz. 553 ze zm.), 3) ustawy z dnia 22 stycznia o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631, ze zm.), 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926, ze zm.), 5)... (inne). Zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących tajemnicę Spółki PKP Intercity S.A., PKP Informatyka spóła z o.o. lub. z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności zleconych mi do realizacji na rzecz Spółki. w związku z realizacją zlecenia (zadania) na podstawie umowy Nr z dnia. w sprawie oraz chronić powierzone informacje na zasadach określonych w umowie nr. o ochronie informacji z dnia. r..... (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) (imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej oświadczenie w imieniu Spółki...)

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu 2017 roku, pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-051, ul. Poligonowa 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Strona 1 z 5 Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: (1) VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Warszawie w dniu 2017r. ( Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Warszawie w dniu 2017r. ( Umowa ) pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Warszawie w dniu 2017r. ( Umowa ) pomiędzy: APPLINK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-871 Warszawa), ul. Karczunkowska 19, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej jako Umowa ) została zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna). (miejscowość i kod pocztowy) ul. NIP: REGON: PESEL: w imieniu której działa(ją)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia... roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz Info Baza sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części remontowych metodą obróbki skrawaniem (dalej Dostawa ).

Wykonanie części remontowych metodą obróbki skrawaniem (dalej Dostawa ). UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia 26.07.2016r. Stronami umowy są:. z siedzibą w.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna) (miejscowość i kod pocztowy) przy ul.., numer KRS.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia...2011 roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz...... (...), zwaną dalej Stroną Otrzymującą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

Bobby Burger Sp. z o. o.

Bobby Burger Sp. z o. o. LIST INTENCYJNY POMIĘDZY: Bobby Burger Sp. z o. o. ( Bobby Burger ) - a - ( Kandydat ) LIST INTENCYJNY Niniejsze porozumienie ( List Intencyjny ) zostało zawarte w dniu... 201... roku pomiędzy: Bobby Burger

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Stalowej Woli w dniu...roku, pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Stalowej Woli w dniu...roku, pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Stalowej Woli w dniu...roku, pomiędzy: Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą pod adresem 37-450 Stalowa Wola ul. Okulickiego 56c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POUFNOŚCI Numer systemowy...

UMOWA O POUFNOŚCI Numer systemowy... UMOWA O POUFNOŚCI Numer systemowy... Zawarta w... pomiędzy: Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 02-326) przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. Załącznik Nr 2 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia..2011 roku. pomiędzy: Ski Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-644) ul. Polna 48/14, filia w Bytomiu (41-935) ul. Blachówka 94, NIP 1182039243,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Umowa o zachowaniu poufności W dniu, w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są:.. z siedzibą w., (kod pocztowy:.), przy ul.., posługującym się nr NIP.., nr REGON:.., PESEL/KRS.., zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

WAG PROJEKT Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ Zawarta dnia roku w

WAG PROJEKT Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ Zawarta dnia roku w UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ Zawarta dnia roku w pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY. Blue Tax Group S.A. POMIĘDZY: www.bluetax.pl 1

LIST INTENCYJNY. Blue Tax Group S.A. POMIĘDZY: www.bluetax.pl 1 LIST INTENCYJNY POMIĘDZY: Blue Tax Group S.A. a 1 LIST INTENCYJNY zawarty w dniu... 200... roku pomiędzy: Blue Tax Group S.A. z siedzibą w Wrocławiu, kod 50-122, przy ul. Szewskiej 8 (adres do doręczeń:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (następca prawny Synthos Dwory 7

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu... r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/14 Dyrektora PGNiG S.A. w Warszawie Oddziału w Zielonej Górze z dnia 11.07.2014 r. Polskim Górnictwem Naftowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Załącznik nr 5 do umowy z dnia.. 2017 r. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Zawarta w dniu 2017 roku, w.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 6 do Umowy UMOWA Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu roku... w Rzeszowie, zwana dalej Umową pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsze porozumienie zostało zawarte w Kędzierzynie-Koźlu w dniu. 2017 r., pomiędzy: Grupą Azoty ZAK S.A., z siedzibą w., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 7 do OPZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (ADMINISTRATOREM DANYCH) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o. ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3 REGON 831220876, NIP 867-19-93-417, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Nawiążę stała współpracę z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Nawiążę stała współpracę z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Nawiążę stała współpracę z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Zakres współpracy obejmuje zlecenia jednorazowych kontroli w celu określenia zaawansowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. Niniejsza umowa o zachowaniu poufności została zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. Niniejsza umowa o zachowaniu poufności została zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa o zachowaniu poufności została zawarta w dniu roku pomiędzy: Orplast Jerzy Orlikowski Spółka jawna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-812 Sopot, ul. Obodrzyńców

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy

dr Michał Żółtowski POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY INWESTYCYJNEJ Z DNIA [ ] POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu.

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. pomiędzy: DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska Północ w Gdańsku w VII

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW zawarta w dniu 30.08.2015r w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy: UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy: 1. Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa jako dostawcą, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych

UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych Załącznik..nr. UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą: 01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45, NIP 526-21-50-068,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY Niniejsza umowa o świadczenie usług prawnych, zwana dalej Umową", została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z

Bardziej szczegółowo

zawarta w.. w dniu.. 2014 roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP:

zawarta w.. w dniu.. 2014 roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP: UMOWA ZL ECENIA zawarta w.. w dniu.. 2014 roku zwana dalej Umową, pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą a zamieszkałym(ą): ; PESEL:., seria i nr dow. os, NIP: zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej również

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy

Wzór umowy. zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Agencją Rozwoju Miasta Spółką Akcyjną, z siedzibą: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa zostaje zawarta w dniu DATA ZAWARCIA pomiędzy Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 120, 35 078 Rzeszów, Polska, NIP: 8133606674,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Projekt) Nr KRS/RZP-SD

UMOWA (Projekt) Nr KRS/RZP-SD Załącznik nr 6 UMOWA (Projekt) Nr KRS/RZP-SD.2110.12.2016 zawarta w dniu... pomiędzy: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: Morskim Robotniczym Klubem Sportowym Gdańsk, 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 1 NIP: 583-000- 12-67 który reprezentuje:... - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE USŁUGI DORADCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE USŁUGI DORADCZEJ UMOWA O UDZIELENIE USŁUGI DORADCZEJ Zawarta w. pomiędzy:. z siedzibą w... wpisaną przez Sąd Rejonowy dla.. do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS, REGON:.., NIP:, kapitał zakładowy: PLN, kapitał wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy...

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... Umowa nr..- /16 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... NIP: - - -, REGON:... reprezentowanym/ą przez:... -... Zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ADO/.../... powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa nr ADO/.../... powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 9 do Umowy Nr... z dnia... Umowa nr ADO/.../... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu

Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu Polskim Związkiem Alpinizmu, z siedzibą w Warszawie (00-087), ul. Corazziego 5/24, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo