REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Muzeum w Sosnowcu posiadające swą siedzibę w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 zwane dalej Muzeum jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie: 1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z 1997 r. ze zmianami). 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 13 poz.123 z 2001 r. ze zmianami). 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami). 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z 2009 r. ze zmianami). 5. Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu - RIK/M/5/ Statutu Muzeum w Sosnowcu. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 Ustawy o muzeach. 3 Majątkiem Muzeum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca. 4 Muzeum jest jednostką samobilansującą się, prowadzącą pełną księgowość zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( t.j. Dz. U. nr 152 poz z 2009 r. ze zmianami). 5 Regulamin Organizacyjny określa szczegółowy schemat organizacyjny, zakres działania poszczególnych działów organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności pracowników i jest nadawany przez Dyrektora Muzeum w Sosnowcu, z zastrzeżeniem art.13 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. III. PODSTAWOWE ZADANIA MUZEUM 6 Do podstawowych zadań Muzeum należy: 1. Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum poprzez zakupy, darowizny, zapisy, przyjmowanie depozytów oraz pozyskiwanie w wyniku badań terenowych. 2. Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów. 1

2 3. Przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych. 4. Zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów. 5. Organizowanie wystaw stałych i czasowych. 6. Prowadzenie badań naukowych. 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej. 8. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych. 9. Współpraca i wymiana kulturalna z innymi ośrodkami muzealnymi i kulturalnymi w kraju i za granicą. 10. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych. 11. Prowadzenie podręcznej biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych i muzealnictwa oraz dyscyplin pomocniczych. 12. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji. 13. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę. 14. Prowadzenie innych działań wynikających z potrzeb środowiska. IV. ORGANIZACJA MUZEUM 7 W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy: 1. Dział Archeologii, 2. Dział Historii i Kultury Miasta, 3. Dział Szkła, 4. Dział Sztuki, 5. Dział Edukacyjno-Promocyjny, 6. Dział Administracyjno-Techniczny, 7. Dział Finansowo-Księgowy. 8 1.Przy Muzeum działa Rada Muzeum. 2.Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art.11 ustawy o muzeach oraz w 11 statutu Muzeum. 9 Muzeum kieruje Dyrektor, który jest w pełni odpowiedzialny za wyniki jego działalności. 10 Do kompetencji i obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności merytorycznej, organizacyjnej i administracyjnej. 2. Ogólny nadzór nad zbiorami oraz nad majątkiem Muzeum. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom. 4. Reprezentowanie Muzeum na zewnątrz. 5. Przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych. 6. Naczelna redakcja wydawnictw muzealnych. 7. Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń. 8. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy. 9. Podejmowanie jednoosobowo zobowiązań finansowych, przy czym główny księgowy dokonuje kontrasygnaty zobowiązania. 10. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 2

3 11. Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 12. Inne niewymienione kompetencje i obowiązki określone przez Zarząd Miasta odrębnymi uchwałami. 11 Przy Dyrektorze działają: 1. Komisja Zakupu Muzealiów. 2. Inne Komisje powoływane w miarę potrzeb. 12 Dyrektor zarządza Muzeum przy udziale Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. 13 Do obowiązków Zastępcy Dyrektora Muzeum należy w szczególności: 1. Nadzór i opieka nad działami oraz działalnością merytoryczną Muzeum. 2. Nadzór nad planowaniem i koordynowaniem wystaw czasowych oraz imprez. 3. Nadzór nad działalnością w zakresie edukacji i upowszechniania zbiorów. 4. Konsultowanie i ustalanie planów pracy działów, opiniowanie oraz nadzór nad ich realizacją. 5. Kontrola w zakresie ewidencji zbiorów prowadzonej przez poszczególne działy. 6. Kontrola sposobu przechowywania muzealiów, dóbr kultury i depozytów w magazynach i na wystawach. 7. Prowadzenie sprawozdawczości związanej z działalnością merytoryczną Muzeum. 8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników. 9. Planowanie i organizowanie szkoleń muzealników. 10. Pomaganie Dyrektorowi w zarządzaniu Muzeum. 11. Zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności. 12. Inne prace związane z działalnością placówki celem jej prawidłowego funkcjonowania. 14 Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności: 1. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami: a) rachunkowości instytucji, b) gospodarki finansowej instytucji. 2. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji instytucji. 3. Dokonywanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania. 4. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości. 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych. 7. Kierowanie pracą podległych pracowników w Dziale Finansowo-Księgowym. 15 Dział Archeologii I. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: 1. prowadzenie polowej księgi wpływów 2. kart ewidencyjnych 3. księgi inwentarzowej a ponadto 4. inwentarza dokumentacji rysunkowej 3

4 5. inwentarza dokumentacji fotograficznej 6. inwentarza stanowisk archeologicznych II. Działalność naukowo-badawcza: 1. Gromadzenie zabytków archeologicznych z terenu miasta i regionu. 2. Organizowanie i prowadzenie własnych badań wykopaliskowych. 3. Prowadzenie badań ratowniczych. 4. Prowadzenie nadzorów archeologicznych. 5. Organizowanie i prowadzenie terenowych badań powierzchniowych. 6. Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych. 7. Opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenu miasta i regionu, przygotowywanie materiałów do druku, ustalanie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, wykonywanie korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 8. Prowadzenie badań naukowych z zakresu pradziejów miasta i regionu. 9. Sporządzanie opracowań z materiałów uzyskanych w trakcie badań archeologicznych. 10. Opracowywanie projektów i programów w zakresie działalności Działu. 11. Prowadzenie praktyk dla studentów i stażystów. 12. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. III. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów: 1. Organizowanie ekspozycji stałych. 2. Organizowanie wystaw czasowych i objazdowych. 3. Zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu. 4. Magazynowanie zabytków w sposób zapewniających im pełne bezpieczeństwo 5. Zabezpieczenie i konserwacja w zakresie profilaktyki w ramach własnych oraz zlecenia konserwacji specjalistycznym pracownikom konserwatorskim. 6. Opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym 7. Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, artykułów popularnonaukowych, lekcji muzealnych. Pracownik Działu odpowiedzialny jest za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo. 16 Dział Historii i Kultury Miasta I. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: 1. kart ewidencyjnych, 2. księgi inwentarzowej, a ponadto: 3. archiwum materiałów z badań, 4. archiwum negatywów zdjęć i przeźroczy, 5. archiwum fonograficzne. II. Działalność naukowo-badawcza: 1. Gromadzenie zbiorów dokumentujących historię miasta i regionu. 2. Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów. 3. Badania terenowe, archiwalne i biblioteczne. 4

5 4. Dokumentowanie i rejestrowanie zjawisk związanych z miastem oraz ważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych i kulturalnych w regionie. 5. Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych. 6. Opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenu Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego, od średniowiecza do czasów współczesnych, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 7. Opracowywanie projektów i programów w zakresie działalności Działu. 8. Prowadzenie praktyk dla studentów i stażystów. 9. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. III. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów: 1. Organizowanie ekspozycji stałych. 2. Organizowanie wystaw czasowych i objazdowych, 3. Zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu. 4. Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo. 5. Zabezpieczenie i konserwacja w zakresie profilaktyki w ramach własnych oraz zlecenia konserwacji specjalistycznym pracownikom konserwatorskim. 6. Opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 7. Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, artykułów popularnonaukowych, lekcji muzealnych. 8. Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu oraz z towarzystwami regionalnymi i specjalistycznymi. Pracownicy Działu są odpowiedzialni za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo. 17 Dział Szkła I. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: 1. księgi inwentarzowej 2. kart ewidencyjnych a ponadto: 3. inwentarza negatywów 4. katalogu negatywów 5. kartoteki współczesnych twórców z zakresu szkła. II. Działalność naukowo-badawcza: 1. Gromadzenie zbiorów z terenu całej Polski, a w zakresie szkła historycznego także Europy. 2. Badania terenowe, archiwalne i biblioteczne. 3. Opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw specjalistycznych, w szczególności związanych z problematyką szkła współczesnego w Polsce. 4. Opracowywanie scenariuszy wystaw. 5. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. III. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów: 1. Organizowanie ekspozycji stałych. 5

6 2. Organizowanie wystaw czasowych i objazdowych. 3. Zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu. 4. Opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 5. Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, lekcji muzealnych itp. Pracownik Działu jest odpowiedzialny za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo. 18 Dział Sztuki I. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: 1. kart ewidencyjnych, 2. księgi inwentarzowej, a ponadto: 3. inwentarza negatywów, 4. katalogu negatywów, 5. kartoteki współczesnych twórców zagłębiowskich. II. Działalność naukowo-badawcza: 1. Gromadzenie zbiorów o charakterze lokalnym, prezentujących sztukę artystów bezpośrednio związanych z miastem poprzez miejsce urodzenia bądź działalnością twórczą. 2. Badania terenowe, archiwalne i biblioteczne. 3. Opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z kulturą artystyczną Polski do wydawnictw specjalistycznych 4. Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych. 5. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. III. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów: 1. Organizowanie ekspozycji stałych, 2. Organizowanie wystaw czasowych i objazdowych. 3. Zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu. 4. Opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 5. Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, lekcji muzealnych itp. Pracownik Działu jest odpowiedzialny za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo. 19 Dział Edukacyjno-Promocyjny I. Działalność naukowo-badawcza: 1. Badania naukowe nad celowością wystaw, akcji muzealnych oraz publicznością. 2. Przygotowywanie opracowań naukowych i popularnonaukowych związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną. 3. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. 6

7 II. Wystawiennictwo: 1. Planowanie i koordynowanie: a) ekspozycji stałych, b) wystaw czasowych, c) wystaw objazdowych, d) wystaw oświatowych. 2. Przygotowanie organizacyjne i eksploatacja wystaw w gmachu i poza nim. III. Udostępnianie i popularyzacja: 1. Opracowywanie informacji o wystawach i akcjach oświatowych. 2. Koordynowanie zwiedzania i obsługa przewodnicka, 3. Koordynowanie i organizowanie działalności edukacyjnej, 4. Organizowanie własnych form pracy z dziećmi i młodzieżą w Muzeum oraz w terenie. 5. Przygotowanie i obsługa programów audiowizualnych i filmowych, 6. Współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalnymi, środowiskami twórczymi i środkami masowego przekazu. 7. Organizacja konferencji prasowych, opracowywanie i rozsyłanie serwisów informacyjnych. 8. Redagowanie wydawnictw okolicznościowych. 9. Prowadzenie analiz i badań z zakresu udostępniania ekspozycji. 10. Ocenianie skuteczności działań promocyjnych. 11. Załatwianie spraw związanych ze sponsorowaniem Muzeum i mecenatem na jego rzecz. 12. Przedkładanie dyrektorowi wniosków w sprawie działalności przynoszącej zysk Muzeum. 13. Opracowywanie rocznego planu działalności oświatowej Muzeum. 14. Dokumentacja: a) opracowywanie i przechowywanie dokumentacji (teczki wystaw), b) prowadzenie dokumentacji działalności upowszechnieniowej, c) prowadzenie archiwum pozytywów, negatywów i przeźroczy, d) prowadzenie archiwum wycinków prasowych. Pracownicy Działu ponoszą odpowiedzialność za muzealia znajdujące się na ekspozycjach, wydawnictwa i sprawy informacyjne oraz działalność edukacyjną i promocyjną. 20 Dział Administracyjno-Techniczny I. 1. Obsługa gospodarcza i techniczna Muzeum. 2. Techniczna obsługa wystaw stałych i czasowych oraz imprez muzealnych. 3. Zaopatrywanie Muzeum w potrzebny sprzęt i materiały. 4. Prowadzenie spraw serwisów, dozorów technicznych i kontroli wynikających z Prawa Budowlanego 5. Nadzór nad prowadzonymi remontami. 6. Prace porządkowe, zapewnienie czystości w obiekcie i jego otoczeniu. 7. Nadzór nad personelem utrzymującym porządek. 8. Dbanie o zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą i pożarem. 9. Dbanie o sprawy związane z ochroną p.poż., a w szczególności: a) realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) prowadzenie stałej działalność prewencyjnej poprzez kontrole, szkolenie oraz zgłaszanie dyrekcji Muzeum potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej, 7

8 c) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny przeciwpożarowej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia oraz terminową konserwacją sprzęt i urządzeń przeciwpożarowych, środków łączności alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych itp., d) współdziałanie z właściwą terenowo komendą straży pożarnych, realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez jednostki kontrolujące. 10. Prowadzenie spraw bhp. 11. Nadzór nad drukami ścisłego zarachowania 12. Ewidencja składników majątkowych Muzeum. 13. Ewidencja odzieży roboczej. 14. Prowadzenie niezbędnych czynności organizacyjno-technicznych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji w zakresie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. II. Działowi podlega sekretariat, do zadań którego w szczególności należy: 1. prowadzenie terminarza zajęć dyrektora i członków dyrekcji, 2. prowadzenie korespondencji i rejestracji pism przychodzących i wychodzących, 3. sprawowanie pieczy nad obiegiem korespondencji, dokumentacji i informacji w obrębie Muzeum, 4. prowadzenie rejestru zarządzeń i regulaminów wydanych przez dyrektora 5. prowadzenie ewidencji zewnętrznych aktów normatywnych, 6. koordynacja sprawozdawczości wewnętrznej, 7. obsługa centrali telefonicznej, fax i poczty elektronicznej, 8. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych. 9. udział w pracach związanych z działalnością wydawniczą: a) przygotowywanie materiałów do druku, b) ustalanie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, c) wykonywanie korekt. III. Odpowiedzialność: Pracownicy Działu odpowiedzialni są za prawidłowe i terminowe wykonywanie w/w zadań oraz ponoszą odpowiedzialność za muzealia znajdujące się na ekspozycjach. 21 Dział Finansowo Księgowy. Działem kieruje Główny Księgowy. I. Zadaniem Działu jest prowadzenie rachunkowości instytucji, sporządzanie sprawozdań i bilansów, dostarczanie danych do planowania z działalności bieżącej i prawidłowe prowadzenie księgowości. II. Do zadań szczegółowych Działu należy: 1. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych. 2. Ewidencja księgowa (bilansowa i pozabilansowa) zdarzeń gospodarczych dotyczących funkcjonowania muzeum, operacji finansowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3. Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych, harmonogramu realizacji dotacji. 4. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej, analiza wykonania przychodów, rozchodów i wydatków. 5. Dokonywanie rozliczeń z budżetem, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym. 6. Prowadzenie obsługi kasowej, bankowej, przygotowywanie i realizacja płatności na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych. 7. Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących umowę zlecenia i umowę o dzieło. 8. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników. 8

9 9. Fakturowanie usług świadczonych przez instytucję. 10. Nadzorowanie oraz rozliczanie inwentaryzacji materiałów, towarów i środków trwałych. 11. Prowadzenie księgowości materiałowej. III. Odpowiedzialność Pracownicy Działu odpowiadają za prawidłową, zgodną z przepisami resortowymi i ogólno administracyjnymi, gospodarkę finansową Muzeum oraz właściwe prowadzenie obsługi księgowej. V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW MUZEUM Pracownicy zobowiązani są do: a) realizacji polityki jakości muzeum, b) rzetelnego, prawidłowego i terminowego wykonywania powierzonych prac i czynności zleconych przez zwierzchników, c) należytego przechowywania i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności, d) prawidłowej i życzliwej obsługi interesantów, e) znajomości i przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń i innych aktów regulujących funkcjonowanie Muzeum, f) przestrzegania w swych działaniach przepisów obowiązującego prawa, g) oszczędnego gospodarowania środkami, dbałości o sprzęt i wyposażenie. 2. Pracownicy niezależnie od odpowiedzialności ciążącej z tytułu zajmowanego stanowiska, ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań stosownie do wymogów danej specjalizacji oraz wiedzy fachowej, która reprezentują. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23 Regulamin obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Muzeum i ich pracowników. 24 Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. 25 Schemat organizacyjny Muzeum w Sosnowcu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 26 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Organizacyjny (dalej: regulamin) określa organizację wewnętrzną, podział kompetencji oraz ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŁACU SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŁACU SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŁACU SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Organizacyjny (dalej: regulamin) określa organizację wewnętrzną, podział kompetencji oraz ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze W uzgodnieniu: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr 116/756/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000 r. z późn. zm. STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU

STATUT MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU STATUT MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Ziemi Prudnickiej zwane dalej Muzeum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Na podstawie ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Statut Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Statut Muzeum Armii Krajowej w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie: a) ustawy z dnia 25 października 199l r. o organizowaniu i

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XIII/254/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. I. Postanowienia ogólne Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 1 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum UCHWAŁA NR LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 4095 UCHWAŁA NR XLII/465/2013 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 13 sierpnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/146/12 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XIV/146/12 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XIV/146/12 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Muzeum Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego we Włodawie Na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U W uzgodnieniu Załącznik do uchwały Nr XXXVI/375/2009 Minister Kultury Sejmiku Woj. Opolskiego i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września S T A T U T M U Z E U M Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O W O P O

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Świnoujście z dnia... STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Okręgowego w Koninie

Statut Muzeum Okręgowego w Koninie załącznik do uchwały nr XLVII/911/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Koninie Statut Muzeum Okręgowego w Koninie I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA

S T A T U T MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA S T A T U T MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, zwane dalej Muzeum, jest miejską instytucją kultury podporządkowaną Miastu Zduńska Wola, działającą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie załącznik do uchwały nr LI/987/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Statut Muzeum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. załącznik do uchwały nr XIV/390/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie i nadania statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/361/09 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza

UCHWAŁA NR XXXIX/361/09 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza UCHWAŁA NR XXXIX/361/09 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty w instytucjach kultury

1. Dokumenty w instytucjach kultury 1. Dokumenty w instytucjach kultury Ewa Ostapowicz: 1.1., 1.2., 1.4.,1.5., 1.6. Anna Olejniczak: 1.3. Każda instytucja do sprawnego funkcjonowania potrzebuje opracowania niezbędnych regulacji, które określają

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1.Organizatorem Muzeum jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. 2.Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

1.Organizatorem Muzeum jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. 2.Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr VI/112/11 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Statut Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 22 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Na podstawie art. 7 ust. I pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Druk Nr 154/2011 Projekt z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 7 oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Niepodległości w Warszawie

Statut. Muzeum Niepodległości w Warszawie Statut Muzeum Niepodległości w Warszawie Rozdział I Przepisy ogólne 1 Muzeum Niepodległości w Warszawie, zwane dalej Muzeum jest samorządową instytucję kultury i działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Statut Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy załącznik do uchwały nr LI/982/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Statut Muzeum Pierwszych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 307 UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 307 UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 307 UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu Muzeum

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr VI/111/11 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 z późn. zm. ; Uchwała Nr XXXV/699/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne S T A T U T Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2006 r. MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum PRL - u

Statut Muzeum PRL - u W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Muzeum PRL - u (w organizacji) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum PRL-u, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5156/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr 5156/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2014 r. Uchwała nr 5156/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespołu Pałacowo-Parkowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba

Statut. Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba Załącznik do Uchwały Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016 r. Statut Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Bardziej szczegółowo

STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 marca 2009 r. STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centralne Muzeum Morskie

Bardziej szczegółowo

~r1~ Andrzjj Zieliński

~r1~ Andrzjj Zieliński UCHWALA R XLVI/255/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 L w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Lubartowskiej Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2013 Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie z dnia 13 grudnia2013 r. Regulamin organizacyjny Muzeum Stutthof w Sztutowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Stutthof

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 2839 UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia treści projektu statutu Muzeum Wojska w Białymstoku w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU. I. Postanowienia ogólne :

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU. I. Postanowienia ogólne : Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MRM w Świnoujściu z dnia 30 kwietnia 2013 r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU I. Postanowienia ogólne : 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska w Białymstoku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska w Białymstoku. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska w Białymstoku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 343/235/13. z dnia 2 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 343/235/13. z dnia 2 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 343/235/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania treści regulaminu organizacyjnego Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/158/16 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 30 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/158/16 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 1832 UCHWAŁA NR XXI/158/16 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NAD ODRĄ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NAD ODRĄ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2014 z dn. 01.12.2014 r. Dyrektora Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NAD ODRĄ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (w organizacji)

STATUT MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (w organizacji) W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały nr 409/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury Muzeum Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwane dalej "Muzeum", jest samorządową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W RYBNIKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2016 r. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin organizacyjny Muzeum w Rybniku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Dom Kultury "Białogon" działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE Załącznik do uchwały nr 1329/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 28 listopada 2016 r.

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 28 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 4690 UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury Podgórze w Krakowie oraz nadania statutu Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa: - cele i zadania biblioteki - zasady wykonywania funkcji kierowniczych - strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo