REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Muzeum w Sosnowcu posiadające swą siedzibę w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 zwane dalej Muzeum jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie: 1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z 1997 r. ze zmianami). 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 13 poz.123 z 2001 r. ze zmianami). 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami). 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z 2009 r. ze zmianami). 5. Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu - RIK/M/5/ Statutu Muzeum w Sosnowcu. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 Ustawy o muzeach. 3 Majątkiem Muzeum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca. 4 Muzeum jest jednostką samobilansującą się, prowadzącą pełną księgowość zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( t.j. Dz. U. nr 152 poz z 2009 r. ze zmianami). 5 Regulamin Organizacyjny określa szczegółowy schemat organizacyjny, zakres działania poszczególnych działów organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności pracowników i jest nadawany przez Dyrektora Muzeum w Sosnowcu, z zastrzeżeniem art.13 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. III. PODSTAWOWE ZADANIA MUZEUM 6 Do podstawowych zadań Muzeum należy: 1. Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum poprzez zakupy, darowizny, zapisy, przyjmowanie depozytów oraz pozyskiwanie w wyniku badań terenowych. 2. Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów. 1

2 3. Przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych. 4. Zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów. 5. Organizowanie wystaw stałych i czasowych. 6. Prowadzenie badań naukowych. 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej. 8. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych. 9. Współpraca i wymiana kulturalna z innymi ośrodkami muzealnymi i kulturalnymi w kraju i za granicą. 10. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych. 11. Prowadzenie podręcznej biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych i muzealnictwa oraz dyscyplin pomocniczych. 12. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji. 13. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę. 14. Prowadzenie innych działań wynikających z potrzeb środowiska. IV. ORGANIZACJA MUZEUM 7 W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy: 1. Dział Archeologii, 2. Dział Historii i Kultury Miasta, 3. Dział Szkła, 4. Dział Sztuki, 5. Dział Edukacyjno-Promocyjny, 6. Dział Administracyjno-Techniczny, 7. Dział Finansowo-Księgowy. 8 1.Przy Muzeum działa Rada Muzeum. 2.Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art.11 ustawy o muzeach oraz w 11 statutu Muzeum. 9 Muzeum kieruje Dyrektor, który jest w pełni odpowiedzialny za wyniki jego działalności. 10 Do kompetencji i obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności merytorycznej, organizacyjnej i administracyjnej. 2. Ogólny nadzór nad zbiorami oraz nad majątkiem Muzeum. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom. 4. Reprezentowanie Muzeum na zewnątrz. 5. Przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych. 6. Naczelna redakcja wydawnictw muzealnych. 7. Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń. 8. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy. 9. Podejmowanie jednoosobowo zobowiązań finansowych, przy czym główny księgowy dokonuje kontrasygnaty zobowiązania. 10. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 2

3 11. Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 12. Inne niewymienione kompetencje i obowiązki określone przez Zarząd Miasta odrębnymi uchwałami. 11 Przy Dyrektorze działają: 1. Komisja Zakupu Muzealiów. 2. Inne Komisje powoływane w miarę potrzeb. 12 Dyrektor zarządza Muzeum przy udziale Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. 13 Do obowiązków Zastępcy Dyrektora Muzeum należy w szczególności: 1. Nadzór i opieka nad działami oraz działalnością merytoryczną Muzeum. 2. Nadzór nad planowaniem i koordynowaniem wystaw czasowych oraz imprez. 3. Nadzór nad działalnością w zakresie edukacji i upowszechniania zbiorów. 4. Konsultowanie i ustalanie planów pracy działów, opiniowanie oraz nadzór nad ich realizacją. 5. Kontrola w zakresie ewidencji zbiorów prowadzonej przez poszczególne działy. 6. Kontrola sposobu przechowywania muzealiów, dóbr kultury i depozytów w magazynach i na wystawach. 7. Prowadzenie sprawozdawczości związanej z działalnością merytoryczną Muzeum. 8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników. 9. Planowanie i organizowanie szkoleń muzealników. 10. Pomaganie Dyrektorowi w zarządzaniu Muzeum. 11. Zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności. 12. Inne prace związane z działalnością placówki celem jej prawidłowego funkcjonowania. 14 Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności: 1. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami: a) rachunkowości instytucji, b) gospodarki finansowej instytucji. 2. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji instytucji. 3. Dokonywanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania. 4. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości. 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych. 7. Kierowanie pracą podległych pracowników w Dziale Finansowo-Księgowym. 15 Dział Archeologii I. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: 1. prowadzenie polowej księgi wpływów 2. kart ewidencyjnych 3. księgi inwentarzowej a ponadto 4. inwentarza dokumentacji rysunkowej 3

4 5. inwentarza dokumentacji fotograficznej 6. inwentarza stanowisk archeologicznych II. Działalność naukowo-badawcza: 1. Gromadzenie zabytków archeologicznych z terenu miasta i regionu. 2. Organizowanie i prowadzenie własnych badań wykopaliskowych. 3. Prowadzenie badań ratowniczych. 4. Prowadzenie nadzorów archeologicznych. 5. Organizowanie i prowadzenie terenowych badań powierzchniowych. 6. Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych. 7. Opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenu miasta i regionu, przygotowywanie materiałów do druku, ustalanie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, wykonywanie korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 8. Prowadzenie badań naukowych z zakresu pradziejów miasta i regionu. 9. Sporządzanie opracowań z materiałów uzyskanych w trakcie badań archeologicznych. 10. Opracowywanie projektów i programów w zakresie działalności Działu. 11. Prowadzenie praktyk dla studentów i stażystów. 12. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. III. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów: 1. Organizowanie ekspozycji stałych. 2. Organizowanie wystaw czasowych i objazdowych. 3. Zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu. 4. Magazynowanie zabytków w sposób zapewniających im pełne bezpieczeństwo 5. Zabezpieczenie i konserwacja w zakresie profilaktyki w ramach własnych oraz zlecenia konserwacji specjalistycznym pracownikom konserwatorskim. 6. Opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym 7. Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, artykułów popularnonaukowych, lekcji muzealnych. Pracownik Działu odpowiedzialny jest za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo. 16 Dział Historii i Kultury Miasta I. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: 1. kart ewidencyjnych, 2. księgi inwentarzowej, a ponadto: 3. archiwum materiałów z badań, 4. archiwum negatywów zdjęć i przeźroczy, 5. archiwum fonograficzne. II. Działalność naukowo-badawcza: 1. Gromadzenie zbiorów dokumentujących historię miasta i regionu. 2. Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów. 3. Badania terenowe, archiwalne i biblioteczne. 4

5 4. Dokumentowanie i rejestrowanie zjawisk związanych z miastem oraz ważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych i kulturalnych w regionie. 5. Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych. 6. Opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenu Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego, od średniowiecza do czasów współczesnych, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 7. Opracowywanie projektów i programów w zakresie działalności Działu. 8. Prowadzenie praktyk dla studentów i stażystów. 9. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. III. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów: 1. Organizowanie ekspozycji stałych. 2. Organizowanie wystaw czasowych i objazdowych, 3. Zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu. 4. Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo. 5. Zabezpieczenie i konserwacja w zakresie profilaktyki w ramach własnych oraz zlecenia konserwacji specjalistycznym pracownikom konserwatorskim. 6. Opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 7. Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, artykułów popularnonaukowych, lekcji muzealnych. 8. Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu oraz z towarzystwami regionalnymi i specjalistycznymi. Pracownicy Działu są odpowiedzialni za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo. 17 Dział Szkła I. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: 1. księgi inwentarzowej 2. kart ewidencyjnych a ponadto: 3. inwentarza negatywów 4. katalogu negatywów 5. kartoteki współczesnych twórców z zakresu szkła. II. Działalność naukowo-badawcza: 1. Gromadzenie zbiorów z terenu całej Polski, a w zakresie szkła historycznego także Europy. 2. Badania terenowe, archiwalne i biblioteczne. 3. Opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw specjalistycznych, w szczególności związanych z problematyką szkła współczesnego w Polsce. 4. Opracowywanie scenariuszy wystaw. 5. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. III. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów: 1. Organizowanie ekspozycji stałych. 5

6 2. Organizowanie wystaw czasowych i objazdowych. 3. Zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu. 4. Opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 5. Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, lekcji muzealnych itp. Pracownik Działu jest odpowiedzialny za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo. 18 Dział Sztuki I. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: 1. kart ewidencyjnych, 2. księgi inwentarzowej, a ponadto: 3. inwentarza negatywów, 4. katalogu negatywów, 5. kartoteki współczesnych twórców zagłębiowskich. II. Działalność naukowo-badawcza: 1. Gromadzenie zbiorów o charakterze lokalnym, prezentujących sztukę artystów bezpośrednio związanych z miastem poprzez miejsce urodzenia bądź działalnością twórczą. 2. Badania terenowe, archiwalne i biblioteczne. 3. Opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z kulturą artystyczną Polski do wydawnictw specjalistycznych 4. Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych. 5. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. III. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów: 1. Organizowanie ekspozycji stałych, 2. Organizowanie wystaw czasowych i objazdowych. 3. Zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu. 4. Opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym. 5. Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, lekcji muzealnych itp. Pracownik Działu jest odpowiedzialny za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo. 19 Dział Edukacyjno-Promocyjny I. Działalność naukowo-badawcza: 1. Badania naukowe nad celowością wystaw, akcji muzealnych oraz publicznością. 2. Przygotowywanie opracowań naukowych i popularnonaukowych związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną. 3. Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. 6

7 II. Wystawiennictwo: 1. Planowanie i koordynowanie: a) ekspozycji stałych, b) wystaw czasowych, c) wystaw objazdowych, d) wystaw oświatowych. 2. Przygotowanie organizacyjne i eksploatacja wystaw w gmachu i poza nim. III. Udostępnianie i popularyzacja: 1. Opracowywanie informacji o wystawach i akcjach oświatowych. 2. Koordynowanie zwiedzania i obsługa przewodnicka, 3. Koordynowanie i organizowanie działalności edukacyjnej, 4. Organizowanie własnych form pracy z dziećmi i młodzieżą w Muzeum oraz w terenie. 5. Przygotowanie i obsługa programów audiowizualnych i filmowych, 6. Współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalnymi, środowiskami twórczymi i środkami masowego przekazu. 7. Organizacja konferencji prasowych, opracowywanie i rozsyłanie serwisów informacyjnych. 8. Redagowanie wydawnictw okolicznościowych. 9. Prowadzenie analiz i badań z zakresu udostępniania ekspozycji. 10. Ocenianie skuteczności działań promocyjnych. 11. Załatwianie spraw związanych ze sponsorowaniem Muzeum i mecenatem na jego rzecz. 12. Przedkładanie dyrektorowi wniosków w sprawie działalności przynoszącej zysk Muzeum. 13. Opracowywanie rocznego planu działalności oświatowej Muzeum. 14. Dokumentacja: a) opracowywanie i przechowywanie dokumentacji (teczki wystaw), b) prowadzenie dokumentacji działalności upowszechnieniowej, c) prowadzenie archiwum pozytywów, negatywów i przeźroczy, d) prowadzenie archiwum wycinków prasowych. Pracownicy Działu ponoszą odpowiedzialność za muzealia znajdujące się na ekspozycjach, wydawnictwa i sprawy informacyjne oraz działalność edukacyjną i promocyjną. 20 Dział Administracyjno-Techniczny I. 1. Obsługa gospodarcza i techniczna Muzeum. 2. Techniczna obsługa wystaw stałych i czasowych oraz imprez muzealnych. 3. Zaopatrywanie Muzeum w potrzebny sprzęt i materiały. 4. Prowadzenie spraw serwisów, dozorów technicznych i kontroli wynikających z Prawa Budowlanego 5. Nadzór nad prowadzonymi remontami. 6. Prace porządkowe, zapewnienie czystości w obiekcie i jego otoczeniu. 7. Nadzór nad personelem utrzymującym porządek. 8. Dbanie o zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą i pożarem. 9. Dbanie o sprawy związane z ochroną p.poż., a w szczególności: a) realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) prowadzenie stałej działalność prewencyjnej poprzez kontrole, szkolenie oraz zgłaszanie dyrekcji Muzeum potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej, 7

8 c) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny przeciwpożarowej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia oraz terminową konserwacją sprzęt i urządzeń przeciwpożarowych, środków łączności alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych itp., d) współdziałanie z właściwą terenowo komendą straży pożarnych, realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez jednostki kontrolujące. 10. Prowadzenie spraw bhp. 11. Nadzór nad drukami ścisłego zarachowania 12. Ewidencja składników majątkowych Muzeum. 13. Ewidencja odzieży roboczej. 14. Prowadzenie niezbędnych czynności organizacyjno-technicznych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji w zakresie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. II. Działowi podlega sekretariat, do zadań którego w szczególności należy: 1. prowadzenie terminarza zajęć dyrektora i członków dyrekcji, 2. prowadzenie korespondencji i rejestracji pism przychodzących i wychodzących, 3. sprawowanie pieczy nad obiegiem korespondencji, dokumentacji i informacji w obrębie Muzeum, 4. prowadzenie rejestru zarządzeń i regulaminów wydanych przez dyrektora 5. prowadzenie ewidencji zewnętrznych aktów normatywnych, 6. koordynacja sprawozdawczości wewnętrznej, 7. obsługa centrali telefonicznej, fax i poczty elektronicznej, 8. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych. 9. udział w pracach związanych z działalnością wydawniczą: a) przygotowywanie materiałów do druku, b) ustalanie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, c) wykonywanie korekt. III. Odpowiedzialność: Pracownicy Działu odpowiedzialni są za prawidłowe i terminowe wykonywanie w/w zadań oraz ponoszą odpowiedzialność za muzealia znajdujące się na ekspozycjach. 21 Dział Finansowo Księgowy. Działem kieruje Główny Księgowy. I. Zadaniem Działu jest prowadzenie rachunkowości instytucji, sporządzanie sprawozdań i bilansów, dostarczanie danych do planowania z działalności bieżącej i prawidłowe prowadzenie księgowości. II. Do zadań szczegółowych Działu należy: 1. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych. 2. Ewidencja księgowa (bilansowa i pozabilansowa) zdarzeń gospodarczych dotyczących funkcjonowania muzeum, operacji finansowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3. Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych, harmonogramu realizacji dotacji. 4. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej, analiza wykonania przychodów, rozchodów i wydatków. 5. Dokonywanie rozliczeń z budżetem, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym. 6. Prowadzenie obsługi kasowej, bankowej, przygotowywanie i realizacja płatności na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych. 7. Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących umowę zlecenia i umowę o dzieło. 8. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników. 8

9 9. Fakturowanie usług świadczonych przez instytucję. 10. Nadzorowanie oraz rozliczanie inwentaryzacji materiałów, towarów i środków trwałych. 11. Prowadzenie księgowości materiałowej. III. Odpowiedzialność Pracownicy Działu odpowiadają za prawidłową, zgodną z przepisami resortowymi i ogólno administracyjnymi, gospodarkę finansową Muzeum oraz właściwe prowadzenie obsługi księgowej. V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW MUZEUM Pracownicy zobowiązani są do: a) realizacji polityki jakości muzeum, b) rzetelnego, prawidłowego i terminowego wykonywania powierzonych prac i czynności zleconych przez zwierzchników, c) należytego przechowywania i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności, d) prawidłowej i życzliwej obsługi interesantów, e) znajomości i przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń i innych aktów regulujących funkcjonowanie Muzeum, f) przestrzegania w swych działaniach przepisów obowiązującego prawa, g) oszczędnego gospodarowania środkami, dbałości o sprzęt i wyposażenie. 2. Pracownicy niezależnie od odpowiedzialności ciążącej z tytułu zajmowanego stanowiska, ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań stosownie do wymogów danej specjalizacji oraz wiedzy fachowej, która reprezentują. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23 Regulamin obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Muzeum i ich pracowników. 24 Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. 25 Schemat organizacyjny Muzeum w Sosnowcu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 26 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Organizacyjny (dalej: regulamin) określa organizację wewnętrzną, podział kompetencji oraz ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Na podstawie ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty w instytucjach kultury

1. Dokumenty w instytucjach kultury 1. Dokumenty w instytucjach kultury Ewa Ostapowicz: 1.1., 1.2., 1.4.,1.5., 1.6. Anna Olejniczak: 1.3. Każda instytucja do sprawnego funkcjonowania potrzebuje opracowania niezbędnych regulacji, które określają

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 22 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne S T A T U T Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2006 r. MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr VI/111/11 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 z późn. zm. ; Uchwała Nr XXXV/699/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 marca 2009 r. STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centralne Muzeum Morskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2013 Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie z dnia 13 grudnia2013 r. Regulamin organizacyjny Muzeum Stutthof w Sztutowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Stutthof

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwane dalej "Muzeum", jest samorządową

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej: a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury Zamek, zwane w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 w zw. z art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY S T R O N A - 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY PODSTAWA: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( D.Z.U z 1997 roku Nr 110

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r.

UCHWAŁA NR CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. UCHWAŁA NR CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach I Postanowienia ogólne 1 Muzeum Regionalne w Bobolicach, zwane dalej Muzeum działa na podstawie Uchwały Nr XXVI/252/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej I Postanowienia ogólne Ośrodek Upowszechniania Kultury W Wysokiej, zwany dalej OUK działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Na podstawie art.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Załącznik do zarządzenia Nr 54 Ministra Kultury z dnia 14 października 2002 r. STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków I. Postanowienia ogólne 1. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (tekst jednolity) Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (tekst jednolity) Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4 Dyrektora Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie Na podstawie art. 20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ======================================================================

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo