Instrukcja obs³ugi WISL 85 PRALKA. Spis treœci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi WISL 85 PRALKA. Spis treœci"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne, 3 Opis pralki, 4-5 Panel kontrolny, 4 Œwiate³ka sygnalizuj¹ce, 5 Uruchomienie i Programy, 6 Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program, 6 Tabela programów, 6 WISL 85 Potrzeby indywidualne, 7 Nastawienie temperatury, 7 Nastawienie wirowania, 7 Funkcje, 7 Œrodki pior¹ce i bielizna, 8 Szufladka na œrodki pior¹ce, 8 Cykl wybielania, 8 Przygotowanie bielizny, 8 Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci, 8 Zalecenia i œrodki ostro noœci, 9 Ogólne zasady bezpieczeñstwa, 9 Usuwanie odpadów, 9 Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska, 9 Konserwacja, 10 Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego, 10 Czyszczenie pralki, 10 Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce, 10 Czyszczenie drzwiczek i bêbna, 10 Czyszczenie pompy, 10 Kontrola rury doprowadzania wody, 10 Anomalie i œrodki zaradcze, 11 Serwis Techniczny, 12 Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego, 12 1

2 Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, oddania, czy przeniesienia pralki w inne miejsce nale y upewniæ siê, by przekazana zosta³a ona razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i odpowiednimi informacjami.! Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, gdy zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego u ytkowania pralki. Rozpakowanie i wypoziomowanie Rozpakowanie 1. Rozpakowaæ pralkê. 2. Sprawdziæ, czy nie dozna³a ona uszkodzeñ w czasie transportu. Jeœli by³aby ona uszkodzona, nie pod³¹czaæ jej i powiadomiæ sprzedawcê. 3. Odkrêciæ cztery œruby ochronne, zamocowane na czas transportu, oraz zdj¹æ gumow¹ podk³adkê z odpowiedni¹ rozpórk¹, znajduj¹ce siê w tylnej œcianie i (zobacz rysunek). 4. Zatkaæ otwory przy pomocy za³¹czonych do pralki plastykowych zaœlepkek. 5. Zatkaæ przy pomocy za³¹czonej zaœlepki trzy otwory, w których znajdowa³a siê wtyczka, umieszczone w tylnej œcianie pralki, na dole z prawej strony. 6. Zachowaæ wszystkie te czêœci: gdyby okaza³o siê konieczne przewiezienie pralki w inne miejsce, powinny one zostaæ ponownie zamontowane.! Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci Wypoziomowanie 1. Ustawiæ pralkê na p³askiej i twardej pod³odze; nie opieraæ jej o œciany, meble itp. 2. Jeœli pod³oga nie jest dok³adnie pozioma, nale y wypoziomowaæ pralkê, dokrêcaj¹c lub odkrêcaj¹c przednie nó ki (zobacz rysunek). K¹t nachylenia, zmierzony na górnym blacie pralki, nie powinien przekraczaæ 2. Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia jej stabilnoœæ i zapobiega wibrowaniu, ha³asom i przesuwaniu siê urz¹dzenia w czasie pracy. W razie ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie dywanowej nale y tak wyregulowaæ nó ki, aby pod pralk¹ pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla wentylacji. Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Pod³¹czenie rury pobierania wody A 1. Wsun¹æ uszczelkê A do koñcówki rury pobierania wody i przykrêciæ j¹ do kurka zimnej wody o gwintowanym otworze 3/4'' (zobacz rysunek). Przed pod³¹czeniem upuœciæ wodê, a bêdzie zupe³nie czysta i przeÿroczysta. 2. Pod³¹czyæ rurê pobierania wody do pralki, przykrêcaj¹c j¹ do odpowiedniego otworu pobierania wody, znajduj¹cego siê w tylnej œcianie pralki, z prawej strony u góry (zobacz rysunek). 3. Zwróciæ uwagê, by na rurze nie by³o zgiêæ ani œciœniêæ.! Ciœnienie hydrauliczne kurka powinno mieœciæ siê w przedziale podanym w tabeli Danych technicznych (zobacz na s¹siedniej stronie).! Jeœli rura doprowadzania wody okaza³aby siê za krótka, nale y zwróciæ siê do wyspecjalizowanego sklepu lub do upowa nionego fachowca. 2

3 Pod³¹czenie rury usuwania wody cm Pod³¹czyæ rurê usuwania wody, bez zginania jej, do przewodu œciekowego lub do œcieku w œcianie, które powinny znajdowaæ siê na wysokoœci od 65 do 100 cm od pod³ogi; lub oprzeæ j¹ na brzegu zlewu lub wanny, przymocowuj¹c do kranu za³¹czony do pralki prowadnik (zobacz rysunek). Wolny koniec rury usuwania wody nie powinien pozostawaæ zanurzony w wodzie.! Odradza siê u ywanie rur-przed³u aczy; jeœli przed³u acz jest jednak konieczny, powinien mieæ on ten sam przekrój, co rura oryginalna, i nie powinien przekraczaæ 150 cm d³ugoœci. Pod³¹czenia elektryczne Przed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka nale y upewniæ siê, czy: gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom; gniazdko jest w stanie wytrzymaæ obci¹ enie maksymalnej mocy urz¹dzenia, podanej w tabeli Danych Technicznych (zobacz obok); napiêcie pr¹du elektrycznego w sieci zgodne jest z danymi podanymi w tabeli Danych Technicznych (zobacz obok); gniazdko odpowiada wtyczce pralki. W przeciwnym razie nale y wymieniæ gniazdko lub wtyczkê.! Nie nale y instalowaæ pralki na otwartym powietrzu, nawet jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz, jest bardzo niebezpieczne.! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne powinno byæ ³atwo dostêpne.! Nie u ywaæ przed³u aczy ani wtyczek wielokrotnych.! Kabel nie powinien mieæ zgiêæ ani nie powinien byæ zgnieciony.! Kabel zasilania elektrycznego mo e byæ wymieniony wy³¹cznie przez upowa nionego technika specialistê. Uwaga! Producent uchyla siê od wszelkiej odpowiedzialnoœci, jeœli nie przestrzega siê powy szych zasad. Pierwszy cykl prania Po zainstalowaniu, zanim zacznie siê u ywaæ pralki, nale y wykonaæ jeden cykl prania ze œrodkiem pior¹cym, lecz bez bielizny, nastawiaj¹c program na 90 C bez prania wstêpnego. Dane techniczne Model WISL 85 Wymiary Pojemnoœæ Dane pr¹du elektrycznego Dane sieci wodoci¹gowej Szybkoœæ wirowania Programy kontrolne zgodnie z przepisami IEC456 szerokoœæ cm 59,5 wysokoœæ cm 85 g³êbokoœæ cm 40 od 1 do 4,5 kg Napiêcie 220/230 Volt 50 Hz maksymalna moc pobierana 1850 W Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów) ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów) pojemnoœæ bêbna 40 litrów do 800 obrotów na minutê program 2; temperatura 60 C; wykonane przy 4,5 kg za³adowanej bielizny. Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG: - 73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami - 89/336/CEE z dn. 03/05/89 (o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 3

4 Opis pralki Panel kontrolny Œwiate³ka sygnalizuj¹ce Przyciski FUNKCYJNE Œwiate³ko W CZENIE/ ZABLOKOWANE DRZWICZKI Przycisk W CZENIE/ WY CZENIE Szufladka œrodków pior¹cych Pokrêt³o PROGRAMÓW Przycisk START/RESET Pokrêt³o WIROWANIA Pokrêt³o TEMPERATURY Szufladka na œrodki pior¹ce: S³u y do wsypania œrodków pior¹cych i dodatkowych (zobacz str. 8). Œwiate³ka sygnalizuj¹ce: umo liwiaj¹ œledzenie stanu zaawansowania programu prania. Jeœli nastawiona zosta³a funkcja Delay Timer, wska ¹ one czas pozostaj¹cy do uruchomienia siê programu (zobacz str. 5). Pokrêt³o WIROWANIA: s³u y do nastawienia lub wykluczenia wirowania (zobacz str. 7). Przyciski FUNKCYJNE: s³u ¹ do wybrania po ¹danych funkcji. Przycisk odnosz¹cy siê do wybranej funkcji zaœwieci siê po jej nastawieniu. Przycisk START/RESET: s³u y do uruchamiania programów lub do anulowania b³êdnie nastawionych. Œwiate³ko W CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI: wskazuje, e pralka jest w³¹czona i e mo na otworzyæ drzwiczki (zobacz str. 5). Przycisk W CZANIE/WY CZANIE: s³u y do w³¹czania i wy³¹czania pralki. Pokrêt³o PROGRAMÓW: s³u y do wybierania programów. W czasie trwania programu pokrêt³o pozostaje nieruchome. Pokrêt³o TEMPERATURY: s³u y do regulowania temperatury prania lub nastawienia prania w zimnej wodzie (zobacz str. 7). 4

5 Œwiate³ka sygnalizuj¹ce Œwiate³ka sygnalizuj¹ce dostarczaj¹ wa nych informacji. Informuj¹ one, co nastêpuje: Nastawione opóÿnienie uruchomienia: Jeœli zosta³a wybrana funkcja Delay Timer (zobacz str. 7), po nastawieniu programu zacznie migotaæ œwiate³ko sygnalizacyjne, wskazuj¹ce nastawione opóÿnienie: Aktualna faza prania: W trakcie cyklu prania poszczególne œwiate³ka bêd¹ siê zapalaæ, wskazuj¹c stan zaawansowania prania w toku: Pranie wstêpne Pranie P³ukanie Wirowanie Uwaga: w fazie spust wody zapali siê œwiate³ko odpowiadaj¹ce fazie Wirowanie. Instalacja Opis W miarê up³ywu czasu pokazywany bêdzie, przez migotanie odpowiedniego œwiate³ka, czas pozostaj¹cy do rozpoczêcia prania przez pralkê: Po up³yniêciu wybranego opóÿnienia migaj¹ce œwiate³ko sygnalizacyjne zgaœnie i rozpocznie siê zaprogramowany cykl prania. Przyciski funkcyjne PRZYCISKI FUNKCYJNE s³u ¹ równie jako œwiate³ka sygnalizuj¹ce. Po wybraniu danej funkcji zaœwieci siê odpowiedni przycisk. Jeœli wybrana funkcja nie mo e byæ nastawiona razem z wybranym programem, przycisk funkcji bêdzie migota³, a funkcja nie zostanie uruchomiona. Jeœli nastawiona zostanie funkcja sprzeczna z uprzednio wybran¹ inn¹ funkcj¹, tylko jeden wybór bêdzie przyjêty. Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Œwiate³ko W CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI: To œwiate³ko sygnalizacyjne zapalone wskazuje, e drzwiczki pralki s¹ zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu ich otwarciu. Zanim przyst¹pi siê do otwierania drzwiczek pralki nale y poczekaæ, a œwiate³ko to bêdzie migotaæ; w przeciwnym razie mo na uszkodziæ mechanizm zabezpieczaj¹cy drzwiczek.! Szybkie migotanie œwiate³ka ZAPALENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI przy jednoczesnym migotaniu przynajmniej jeszcze jednego innego œwiate³ka sygnalizacyjnego wskazuje nieprawid³owe dzia³anie pralki. W tym wypadku nale y wezwaæ Serwis Techniczny. Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 5

6 Uruchomienie i Programy Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program 1. W³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk. Wszystkie œwiate³ka sygnalizacyjne zapal¹ siê na kilka sekund, a nastêpnie zgasn¹, po czym zacznie migotaæ œwiate³ko sygnalizacyjne W CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI. 2. Za³adowaæ bieliznê i zamkn¹æ drzwiczki pralki. 3. Nastawiæ po ¹dany program przy pomocy pokrêt³a PROGRAMÓW. 4. Nastawiæ temperaturê prania (zobacz str. 7). Tabela programów Rodzaj tkaniny oraz stopieñ zabrudzenia Standard B ielizna bia³a silnie zabrudzona (po œciel, obrusy itp.) B ielizna bia³a silnie zabrudzona (po œciel, obrusy itp.) Bielizna bia³a i kolorowa, wytrzyma³a, mocno zabrudzona Bielizna bia³a i kolorowa, delikatna, mocno zabrudzona Bielizna bia³a, s³abo zabrudzona oraz kolorowa delikatna (koszule, bluzki itp.) Tkaniny syntetyczne o wytrzyma³ych kolorach, silnie zabrudzone (bielizna dla niemowl¹t itp.) Tkaniny syntetyczne o wytrzyma³ych kolorach, silnie zabrudzone (bielizna dla niemowl¹t itp.) Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny osobistej, lekko zabrudzonej) Progr. Temperatura Œrodek pior¹cy pranie wstêpne Pranie w³aœciwe Œrodek zmiêkczaj¹cy Opcja Wybielanie/ Wybielacz Czas trw ania cyklu (m inuty) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C Delikatne / Tradycyjne Delikatne / Tradycyjne Delikatne / Tradycyjne Delikatne / Tradycyjne 4 60 C Delikatne C Delikatne C Delikatne 60 We³na 6 40 C 50 Ubrania i tkaniny wyj¹tkowo delikatne (firanki, jedwab, wiskoza itp.) Tim e 4 you Bielizna bia³a i kolorowa, wytrzyma³a, mocno zabrudzona Bielizna bia³a, s³abo zabrudzona oraz kolorowa delikatna (koszule, bluzki itp.) Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej) Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej) Sport B uty sportow e (MA KSY M. 2 pary.) T kaniny i ubrania sporto w e (D resy, spodenki itp.) PROGRAMY CZEŒCIOWE P³ukanie Wirowanie Spust wody 7 30 C C C C C C C Nastawiæ szybkoœæ wirowania (zobacz str. 7). 6. Wsypaæ œrodek pior¹cy i œrodki dodatkowe (zobacz str. 8). 7. Uruchomiæ program, przyciskaj¹c przycisk START/RESET. Aby anulowaæ program, nale y trzymaæ przyciœniêty przycisk START/RESET przez conajmniej 2 sekundy. 8. Po zakoñczeniu programu œwiate³o sygnalizacyjne W CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI zacznie migotaæ, co wskazuje, e mo na otworzyæ drzwiczki. Wyj¹æ bieliznê i pozostawiæ drzwiczki pralki uchylone, aby bêben móg³ wyschn¹æ. Wy³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk. Delikatne / Tradycyjne Opis cyklu prania Pranie w stêpne, pranie w ³aœciw e, p³ukania, w irow ania poœrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, w irow ania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, w irow ania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, w irow ania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, w irow ania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne wirowanie Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne wirowanie Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne wirowanie Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu i delikatne wirowani e Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub spust wody Pranie, p³ukania, w irow ania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, w irow ania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania i delikatne wirowanie Pranie, p³ukania i delikatne wirowanie Pranie w zimnej wodzie (bez œrodka pior¹cego), pranie, p³ukania i delikatne wirowani e Pranie, p³ukania, wirowania po œrednie i koñcowe P³ukania i wirowanie Spust wody i wirowanie Spust wody Uwagi -Przy programach 8-9 zaleca siê, by za³adowana bielizna nie przekracza³a 3,5 kg. -Przy programie 13 zaleca siê, by ³adunek nie przekracza³ 2 kg. -Opis funkcji przeciw gnieceniu siê tkanin, zobacz atwiejsze prasowanie, na nastêpnej stronie. Podane w tabeli dane maj¹ charakter przybli ony. Program specjalny Pranie codzienne (program 11 dla tkanin syntetycznych) przeznaczony jest do prania bielizny ma³o zabrudzonej w krótkim czasie: trwa tylko 30 minut i pozwala dziêki temu na zaoszczêdzenie energii i czasu. Nastawiaj¹c program (11 o temperaturze 30 C) mo na razem wypraæ ró nego rodzaju tkaniny (z wyj¹tkiem we³ny i jedwabiu), przy maksymalnym za³adunku do 3kg. Zalecamy stosowanie p³ynnego œrodka pior¹cego. 6

7 Potrzeby indywidualne C Nastawienie temperatury Temperaturê prania nastawia siê, obracaj¹c pokrêt³o TEMPERATURY (zobacz Tabelê programów na str. 6). Temperaturê mo na zredukowaæ, a do prania w zimnej wodzie ( ). Nastawienie wirowania Obracaj¹c pokrêt³o WIROWANIE, mo na nastawiæ szybkoœæ odwirowywania dla wybranego programu. Maksymalne szybkoœci przewidziane dla wybranych programów s¹ nastêpuj¹ce: Programy Maksymalna szybkoœæ Bawe³na 800 obrotów na minutê Tkaniny syntetyczne 800 obrotów na minutê We³na 600 obrotów na minutê Jedwab no Szybkoœæ wirowania mo e zostaæ zmniejszona lub mo na wirowanie zupe³nie wykluczyæ przez przyciœniêcie przycisku. Pralka zapobiegnie automatycznie wykonaniu wirowania szybszego, ni maksymalne wirowanie przewidziane dla wybranego programu. Funkcje Ró ne funkcje, w jakie wyposa ona jest pralka, pozwalaj¹ na osi¹gniêcie po ¹danych rezultatów prania. Aby uaktywniæ poszczególne funkcje, nale y postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób: 1. przycisn¹æ odpowiadaj¹cy po ¹danej funkcji przycisk, zgodnie z poni sz¹ tabel¹; 2. zaœwiecenie siê odpowiedniego przycisku oznacza, e funkcja jest aktywna. Uwaga: Szybkie migotanie przycisku oznacza, e danej funkcji nie mo na nastawiæ przy wybranym programie. Funkcje Efekt Uwagi dotycz¹ce u ycia Opcja aktywna przy programach: Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Delay timer (Timer opó Ÿniaj¹cy) Wybielanie atwiejsze prasowanie OpóŸnia uruchomienie urz¹dzenia a do 9 godzin. Cykl wybielania pomocny przy usuwaniu wytrzyma³ych plam. Zmniejsza gniecenie siê tkanin, u³atwiaj¹c prasowanie. Przyciskaæ kilkakrotnie przycisk, a do zaœwiecenia siê œwiate³ka sygnalizacyjnego, odpowiadaj¹cego po ¹danemu opóÿnieniu. Po pi¹tym przyciœniêciu przycisk funkcyjny siê dezaktywuje. Uwaga: Po przyciœniêciu przycisku Start/Reset, mo na zmieniæ nastawione opóÿnienie tylko zmniejszaj¹c je. Nale y pamiêtaæ o dodaniu wybielacza do dodatkowego pojemnika 4 (zobacz str. 8). Funkcji tej nie mo na nastawiæ razem z funkcj¹ ATWIEJSZE PRASOWANIE. Po nastawieniu tej funkcji programy 4, 5, 6, 7 zatrzymaj¹ siê z bielizn¹ namoczon¹ w wodzie (Funkcja zapobiegaj¹ca gnieceniu), a zacznie migotaæ œwiate³ko sygnalizacyjne fazy P³ukania. - aby zakoñczyæ cykl prania, nale y przycisn¹æ przycisk START/RESET; - aby wykonaæ tylko opró nienie z wody, ustawiæ pokrêt³o na odpowiednim symbolu i przycisn¹æ przycisk START/RESET. Funkcji tej nie mo na nastawiæ razem z funkcj¹ WYBIELANIE. Wszystkie 2, 3, 4, 5, P³ukania. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, P³ukania. Zasady ostro noœci Konserwacja P³ukanie dodatkowe Zwiêksza skuteczno œæ p³ukania. Zaleca siê stosowanie tej opcji przy pralce za³adowanej do pe³na lub przy du ej iloœci u ytego œrodka pior¹cego. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, P³ukania. Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 7

8 Œrodki pior¹ce i bielizna Szufladka na œrodki pior¹ce Dobre rezultaty prania zale ¹ równie od w³aœciwego dozowania œrodka pior¹cego: wsypuj¹c go za du o, wcale nie poprawia siê wydajnoœci prania, lecz przyczynia siê do odk³adania siê nalotów na wewnêtrznych czeœciach pralki i do zanieczyszczania œrodowiska Wysun¹æ szufladkê i wsypaæ do niej œrodki pior¹ce i dodatkowe w nastêpuj¹cy sposób przegródka 1: Œrodek pior¹cy do prania wstêpnego (w proszku) Przed wsypaniem proszku sprawdziæ, czy nie zosta³ wstawiony pojemniczek dodatkowy 4. przegródka 2: Œrodek pior¹cy do prania w³aœciwego (w proszku lub w p³ynie) P³ynny œrodek do prania wlewa siê tu przed uruchomieniem. przegródka 3: Œrodki dodatkowe (zmiêkczaj¹ce, itp.) Œrodek zmiêkczaj¹cy nie powinien wyp³ywaæ poza kratkê. pojemniczek dodatkowy 4: Wybielacz! Nie u ywaæ œrodków do prania rêcznego, poniewa tworz¹ za du o piany. Cykl wybielania! Tradycyjnego wybielacza u ywa siê do bia³ych tkanin wytrzyma³ych, delikatnego do tkanin kolorowych, syntetycznych i do we³ny. Wstawiæ za³¹czony do praki dodatkowy pojemniczek 4 do przegródki 1. Przy wlewaniu wybielacza nie nale y przekroczyæ poziomu max wskazanego na œrodkowej oœce (zobacz rysunek). Aby przeprowadziæ samo tylko wybielanie, nale y wlaæ wybielacz do pojemniczka dodatkowego 4 i nastawiæ program P³ukanie. Aby przeprowadziæ wybielanie w trakcie prania, nale y wlaæ i wsypaæ odpowiednie œrodki pior¹ce i dodatkowe, nastawiæ po ¹dany program i uaktywniæ opcjê Wybielanie (zobacz str. 7). U ycie pojemniczka dodatkowego 4 wyklucza mo liwoœæ prania wstêpnego. Nie mo na równie przeprowadziæ wybielania przy programach 7 (Jedwab) oraz Pranie codzienne (zobacz str. 6). Przygotowanie bielizny Podzieliæ bieliznê do prania wed³ug: - rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce. - kolorów: oddzieliæ bieliznê kolorow¹ od bia³ej. Opró niæ kieszenie i sprawdziæ guziki. Nie przekraczaæ wskazanego ciê aru bielizny suchej: Tkaniny wytrzyma³e: max 4,5 kg Tkaniny syntetyczne: max 2,5 kg Tkaniny delikatne: max 2 kg We³na: max 1 kg Ile wa y bielizna? 1 przeœcierad³o gr. 1 pow³oczka na poduszkê gr. 1 obrus gr. 1 szlafrok gr. 1 rêcznik gr. Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci Firanki: w³o yæ je z³o one do poszewki lub do siatkowatego worka. Praæ same, nie przekraczaj¹c po³owy za³adunku. Stosowaæ program 7, który automatycznie wyklucza wirowanie. Poduszki i kurtki: Jeœli wype³nione s¹ one pierzem gêsim lub kaczym, mo na je praæ w pralce. Wywróciæ na lew¹ stronê i za³adowaæ nie wiêcej ni 2-3 kg; powtórzyæ p³ukania jeden lub dwa razy i stosowaæ delikatne odwirowanie. We³na: Aby uzyskaæ dobre rezultaty prania, nale y stosowaæ specjalny œrodek pior¹cy i nie przekraczaæ 1 kg za³adunku. 8

9 Zalecenia i œrodki ostro noœci! Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Podajemy Wam poni sze zalecenia, maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo, i powinnieœcie je uwa nie przeczytaæ. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Niniejsze urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o do u ytku domowego, a nie zawodowego i nie nale y zmieniaæ jego przeznaczenia ani funkcji. Pralki powinny u ywaæ wy³¹cznie osoby doros³e i w sposób zgodny z podanymi w niniejszej ksi¹ eczce instrukcjami. Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Nie otwieraæ szufladki na œrodki pior¹ce w trakcie prania. Nie dotykaæ usuwanej wody, gdy mo e byæ ona bardzo gor¹ca. W adnym wypadku nie otwieraæ drzwiczek pralki na si³ê: móg³by bowiem ulec uszkodzeniu mechanizm zabezpieczaj¹cy drzwiczki przed przypadkowym otworzeniem. W razie usterek nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci pralki, próbuj¹c samemu j¹ naprawiaæ. Skontrolowaæ zawsze, by dzieci nie zbli a³y siê do pracuj¹cej pralki. W czasie prania okr¹g³e drzwiczki pralki rozgrzewaj¹ siê. Jeœli trzeba przenieœæ pralkê w inne miejsce, nale y to robiæ bardzo ostro nie w kilka osób. Nigdy nie nale y tego robiæ samemu, gdy pralka jest bardzo ciê ka. Przed w³o eniem bielizny sprawdziæ, czy bêben jest pusty. Usuwanie odpadów Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane. Pozbycie siê starej pralki: przed oddaniem jej na z³om nale y j¹ uniezdatniæ do u ytku odcinaj¹c kabel elektryczny i wyjmuj¹c drzwiczki. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Technologia w s³u bie œrodowiska Jeœli przez okr¹g³e drzwiczki pralki widaæ w czasie prania ma³o wody, to dlatego, e przy nowej technologii Indesit wystarcza mniej ni po³owa wody do uzyskania maksymalnych rezultatów prania: zosta³ w ten sposób osi¹gniêty jeden z celów ochrony œrodowiska. Oszczêdnoœæ œrodka pior¹cego, wody, energii i czasu Aby nie trwoniæ zasobów, nale y u ywaæ pralki za³adowanej do pe³na. Jedno za³adowane do pe³na pranie, zamiast dwóch za³adowanych do po³owy, pozwala na zaoszczêdzenie a do 50% energii. Pranie wstêpne konieczne jest tylko w przypadku bielizny bardo brudnej. Unikanie prania wstêpnego pozwala na zaoszczêdzenie œrodka pior¹cego; czasu, wody oraz od 5 do 15% energii. Wywabiaj¹c plamy odplamiaczem i pozostawiaj¹c bieliznê namoczon¹ w wodzie przed praniem, mo na zredukowaæ temperaturê prania. Stosuj¹c program 60 C zamiast 90 C lub program 40 C zamiast 60 C, mo na zaoszczêdziæ a do 50% energii. Dok³adne dozowanie œrodka pior¹cego w zale noœci od twardoœci wody, stopnia zabrudzenia i iloœci bielizny pozwala unikn¹æ jego trwonienia i wychodzi na korzyœæ œrodowisku: œrodki pior¹ce, mimo e ulegaj¹ biodegradacji, zawsze zawieraj¹ jednak sk³adniki, które zak³ócaj¹ œrodowisko naturalne. Nale y równie unikaæ, gdy jest to mo liwe, œrodka zmiêkczaj¹cego. Dokonuj¹c prania póÿnym popo³udniem i wieczorem, a do wczesnych godzin rannych, przyczynia siê do zmniejszenia obci¹ enia energetycznego elektrowni. Opcja Delay Timer (zobacz str. 7) pomaga przy takim zaprogramowaniu prania w czasie. Jeœli bielizna ma byæ wyszuszona w suszarce, nale y wybraæ wysok¹ szybkoœæ odwirowania. Dobrze odwirowana z wody bielizna pozwala na zaoszczêdzenie czasu i energii przy suszeniu. Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 9

10 Konserwacja Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka dym praniu. Zmniejsza siê w ten sposób zu ycie instalacji hydraulicznej pralki oraz niebezpieczeñstwo przecieków. Wyj¹æ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do czyszczenia pralki oraz czynnoœci konserwacyjnych. Czyszczenie pralki Obudowê zewnêtrzn¹ i gumowe czêœci pralki nale y myæ wilgotn¹ œciereczk¹ zmoczon¹ w wodzie z myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani ostrych i œciernych œrodków czyszcz¹cych. Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce Wysun¹æ szufladkê, unosz¹c j¹ lekko ku górze i wyci¹gaj¹c na zewn¹trz (zobacz rysunek). Wyp³ukaæ j¹ pod bie ¹c¹ wod¹. Czynnoœæ tê nale y powtarzaæ stosunkowo czêsto. Czyszczenie drzwiczek i bêbna Nale y zawsze pozostawiaæ uchylone drzwiczki pralki, aby zapobiec tworzeniu siê przykrych zapachów. Czyszczenie pompy Pralka wyposa ona jest w pompê samooczyszczaj¹c¹, która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Mo e siê jednak zdarzyæ, e ma³e przedmioty (monety, guziki) wpadn¹ do przedsionka ochronnego pompy, znajduj¹cego siê w jej dolnej czêœci.! Upewniæ siê, by cykl prania by³ zakoñczony i by wtyczka by³a wyjêta z gniazdka. Aby dostaæ siê do przedsionka pompy: 1. przy pomocy œrubokrêtu odj¹æ panel przykrywaj¹cy, znajduj¹cy siê w przedniej czêœci pralki (zobacz rysunek); 2. odkrêciæ przykrywkê, obracaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zobacz rysunek): fakt, e wyp³ynie trochê wody, jest zjawiskiem normalnym; 3. dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze; 4. ponownie przykrêciæ przykrywkê; 5. ponownie przymocowaæ panel, pamiêtaj¹c o wsuniêciu zaczepów w odpowiednie otwory przed dopchniêciem go do urz¹dzenia. Kontrola rury doprowadzania wody Przynajmniej raz do roku nale y skontrolowaæ rurê doprowadzania wody. Jeœli widoczne s¹ na niej rysy i pêkniêcia, nale y j¹ wymieniæ: w trakcie prania du e ciœnienie mo e bowiem spowodowaæ jej nag³e rozerwanie siê.! Nigdy nie instalowaæ rur u ywanych. 10

11 Anomalie i œrodki zaradcze Mo e siê zdarzyæ, e pralka nie dzia³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (zobacz str. 12) nale y sprawdziæ, czy problemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni szym wykazem. Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Pralka siê nie w³¹cza. Cykl prania nie zaczyna siê. Pralka nie pobiera wody. Pralka pobiera i usuwa wodê bez przerwy. Pralka nie usuwa wody i nie odwirowuje. Pralka mocno wibruje w fazie odwirowywania. Z pralki wycieka woda. WskaŸnik W CZENIE/ ZABLOKOWANE DRZWICZKI zacznie szybko migotaæ razem z conajmniej jednym innym œwiate³kiem sygnalizacyjnym. Tworzy siê zbyt wiele piany. Mo liwe przyczyny/porady: Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka, lub jest wsuniêta niedostatecznie, tak e nie ma kontaktu. W domu brak jest pr¹du. Drzwiczki nie s¹ dobrze zamkniête. Nie zosta³ przyciœniêty przycisk. Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START/RESET. Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty. Nastawione zosta³o opóÿnione uruchomienie (Delay Timer, zobacz str. 7). Rura pobierania wody nie jest pod³¹czona do kurka. Rura jest zgiêta. Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty. W domu brak jest wody. Ciœnienie wody nie jest wystarczaj¹ce. Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START/RESET. Rura usuwania wody nie zosta³a zainstalowana na wysokoœci od 65 do 100 cm od pod³ogi (zobacz str. 3). Koñcówka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (zobacz str. 3). Usuwanie wody bezpoœrednio w œcianie nie posiada odpowietrznika. Jeœli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawid³owoœæ nadal siê utrzymuje, nale y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis Techniczny. Jeœli mieszkanie znajduje siê na najwy szych piêtrach budynku, mo e zaistnieæ efekt syfonu, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodê. W celu wyeliminowania tej niedogodnoœci w handlu dostêpne s¹ specjalne zawory. Program nie przewiduje usuwania wody: przy niektórych programach nale y uruchomiæ je manualnie (zobacz str. 6). Zosta³a nastawiona funkcja atwiej prasowaæ: aby zakoñczyæ program, nale y przycisn¹æ przycisk START/RESET (zobacz str. 7). Rura usuwania wody jest zgiêta (zobacz str. 3). Rura usuwania wody jest zatkana. Bêben, w chwili instalacji pralki, nie zosta³ odpowiednio odblokowany (zobacz str. 2). Pralka nie jest ustawiona dok³adnie w poziomie (zobacz str. 2). Pralka jest wciœniêta miêdzy meble i œcianê (zobacz str. 2). Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykrêcona (zobacz str. 2). Szufladka na œrodki pior¹ce jest zatkana (aby j¹ oczyœciæ, zobacz str. 10). Rura usuwania wody nie jest dobrze przymocowana (zobacz str. 3). Wezwaæ Serwis Techniczny, gdy wskazuje to na nieprawid³owe dzia³anie pralki. Œrodek pior¹cy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi byæ napisane: do pralek, do prania rêcznego i pralek lub podobne). U yto za du o œrodka pior¹cego. Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 11

12 Serwis Techniczny Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy problemu nie mo na rozwi¹zaæ samemu (zobacz str. 11); Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany; W przypadku negatywnym skontaktowaæ siê z upowa nionym oœrodkiem Serwisu Technicznego pod numerem podanym na karcie gwarancyjnej.! Nigdy nie zwracaæ siê do nieupowa nionych techników. Nale y podaæ: rodzaj defektu; model urz¹dzenia (Mod.); numer seryjny (S/N). Informacje te znajduj¹ siê na przymocowanej z ty³u pralki tabliczce znamionowej. Serwis Techniczny 12

13 Instructions for use WASHING MACHINE English WISL 85 Contents Installation, Unpacking and levelling, 14 Electric and water connections, The first wash cycle, 15 Technical details, 15 Washing machine description, Control panel, 16 Leds, 17 Starting and Programmes, 18 Briefly: how to start a programme, 18 Programme table, 18 Personalisations, 19 Setting the temperature, 19 Setting the spin speed, 19 Functions, 19 Detergents and laundry, 20 Detergent dispenser, 20 Bleach cycle, 20 Preparing your laundry, 20 Special items, 20 Precautions and advice, 21 General safety, 21 Disposal, 21 Saving energy and respecting the environment, 21 Care and maintenance, 22 Cutting off the water or electricity supply, 22 Cleaning your appliance, 22 Cleaning the detergent dispenser, 22 Caring for your appliance door and drum, 22 Cleaning the pump, 22 Checking the water inlet hose, 22 Troubleshooting, 23 Service, 24 Before calling for Assistance, 24 13

14 Installation! Keep this instruction manual in a safe place for future reference. Should the appliance be sold, transferred or moved, make sure the instruction manual accompanies the washing machine to inform the new owner as to its operation and features.! Read these instructions carefully: they contain vital information on installation, use and safety. Unpacking and levelling Unpacking 1. Unpack the washing machine. 2. Check whether the washing machine has been damaged during transport. If this is the case, do not install it and contact your retailer. 3. Remove the four protective screws and the rubber washer with the respective spacer, situated on the rear of the appliance (see figure). 4. Seal the gaps using the plastic plugs provided. 5. Use the plug provided to seal the three holes where the plug was housed, situated on the lower right-hand side on the rear of your appliance. 6. Keep all the parts: you will need them again if the washing machine needs to be moved to another location.! Packaging materials are not children's toys. Levelling 1. Install the washing machine on a flat sturdy floor, without resting it up against walls, furniture cabinets or other. 2. If the floor is not perfectly level, compensate for any unevenness by tightening or loosening the adjustable front feet (see figure); the angle of inclination, measured according to the worktop, must not exceed 2. Levelling your appliance correctly will provide it with stability and avoid any vibrations, noise and shifting during operation. If it is placed on a fitted or loose carpet, adjust the feet in such a way as to allow enough room for ventilation beneath the washing machine. Electric and water connections Connecting the water inlet hose A 1. Insert seal A into the end of the inlet hose and screw the latter onto a cold water tap with a 3/4 gas threaded mouth (see figure). Before making the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear. 2. Connect the other end of the water inlet hose to the washing machine, screwing it onto the appliance's cold water inlet, situated on the top right-hand side on the rear of the appliance (see figure). 3. Make sure there are no kinks or bends in the hose.! The water pressure at the tap must be within the values indicated in the Technical details table (on the next page).! If the water inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised serviceman. 14

15 Connecting the drain hose cm Connect the drain hose, without bending it, to a draining duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor; alternatively, place it over the edge of a basin, sink or tub, fastening the duct supplied to the tap (see figure). The free end of the hose should not be underwater.! We advise against the use of hose extensions; in case of absolute need, the extension must have the same diameter as the original hose and must not exceed 150 cm in length.! Do not use extensions or multiple sockets.! The power supply cable must never be bent or dangerously compressed.! The power supply cable must only be replaced by an authorised serviceman. Warning! The company denies all liability if and when these norms are not respected. The first wash cycle Once the appliance has been installed, and before you use it for the first time, run a wash cycle with detergent and no laundry, setting the 90 C programme without a pre-wash cycle. Technical details Installation Description Programmes Detergents Electric connection Before plugging the appliance into the mains socket, make sure that: the socket is earthed and in compliance with the applicable law; the socket is able to sustain the appliance's maximum power load indicated in the Technical details table (on the right); the supply voltage is included within the values i ndicated on the Technical details table (on the right); the socket is compatible with the washing machine's plug. If this is not the case, replace the socket or the plug.! The washing machine should not be installed in an outdoor environment, not even when the area is sheltered, because it may be very dangerous to leave it exposed to rain and thunderstorms.! When the washing machine is installed, the mains socket must be within easy reach. Model WISL 85 Dimensions Capacity Electric connections Water connections Spin speed Control programmes according to IEC456 directive 59.5 cm wide 85 cm high 40 cm deep from 1 to 4,5 kg voltage 220/230 Volts 50 Hz maximum absorbed power 1850 W maximum pressure 1 MPa (10 bar) minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar) drum capacity 40 litres up to 800 rpm programme 2; temperature 60 C; run with a load of 4,5 kg. This appliance is compliant with the following European Community Directives: - 73/23/CEE of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent amendments - 89/336/CEE of 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments Precautions Care Troubleshooting Service 15

16 Washing machine description Control panel Leds FUNCTION Buttons ON-OFF/ DOOR LOCK Led ON-OFF Button Detergent dispenser SPIN SPEED Knob START/RESET Button TEMPERATURE Knob PROGRAMME Knob Detergent dispenser: to add detergent and fabric softener (see page 20). LEDS: to find out which wash cycle phase is under way. If the Delay Timer function has been set, the time left until the programme starts will be indicated (see page 17). SPIN SPEED knob: to set the spin speed or exclude the spin cycle completely (see page 19). FUNCTION buttons: to select the functions available. The button corresponding to the function selected will remain on. TEMPERATURE knob: to set the temperature or the cold wash cycle (see page 19). START/RESET button: to start the programmes or cancel any incorrect settings. ON-OFF/DOOR LOCK Led: to find out whether the washing machine is on and if the appliance door can be opened (see page 17). ON/OFF button: to turn the washing machine on and off. PROGRAMME knob: to select the wash programmes. The knob stays still during the cycle. 16

17 Leds The LEDS provide important information. This is what they can tell you: Delay set: If the Delay Timer function has been enabled (see page. 19), once you have started the programme, the LED corresponding to the delay set will begin to flash: As time passes, the remaining delay will be displayed, and the corresponding LED will flash: Once the set delay is complete, the flashing LED will turn off and the programme set will start. Cycle phase under way: During the wash cycle, the LEDs gradually illuminate on to indicate the cycle phase under way: Prewash Wash Rinse Spin cycle Note: during draining, the LED corresponding to the Spin cycle phase will be turned on. Function buttons The FUNCTION BUTTONS also act like LEDS. When a function is selected, the corresponding button is illuminated. If the function selected is incompatible with the programme set, the button will flash and the function will not be enabled. If you set a function that is incompatible with another function you selected previously, only the last one selected will be enabled. Installation Description Programmes Detergents Precautions Care ON-OFF/DOOR LOCK led: If this LED is on, the appliance door is locked to prevent it from being opened accidentally; to avoid any damages, wait for the LED to flash before you open the appliance door.! The rapid flashing of the ON-OFF/DOOR LOCK Led together with the flashing of at least one other LED indicates there is an abnormality. Call for Technical Assistance. Troubleshooting Service 17

18 Starting and Programmes Briefly: starting a programme 1. Switch the washing machine on by pressing button. All the LEDS will light up for a few seconds and the ON-OFF/DOOR LOCK Led will begin to flash. 2. Load your laundry into the washing machine and shut the appliance door. 3. Set the PROGRAMME knob to the programme required. 4. Set the wash temperature (see page 19). 5. Set the spin speed (see page 19). Programme table 6. Add the detergent and any fabric softener (see page 20). 7. Start he programme by pressing the START/RESET button. To cancel it, keep the START/RESET button pressed for at least 2 seconds. 8. When the programme is finished, the ON-OFF/ DOOR LOCK Led will flash to indicate that the appliance door can be opened. Take out your laundry and leave the appliance door ajar to allow the drum to dry thoroughly. Turn the washing machine off by pressing button. Type of fabric and degree of soil Standard Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) Heavily soiled whites and fast colours Heavily soiled whites and delicate colours Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.) Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.) Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Programmes Detergent Tem perature prewash wash Fabric softener Stain removal option/bleach Cycle length (m inutes) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C Delicate/ Traditional Delicate/ Traditional Delicate/ Traditional Delicate/ Traditional 4 60 C Delicate C Delicate C Delicate 60 Wool 6 40 C 50 Very delicate fabrics (curtains, silk, viscose, etc.) Tim e 4 you Heavily soiled whites and fast colours Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Sports 7 30 C C C C C 30 Sports shoes (MAX. 2 pairs) C 50 Fabrics for sportswear (Tracksuits, shorts, etc.) PARTIAL PROGRAMMES Rinse Spin cycle Drain C 60 Delicate/ Traditional Description of wash cycle Pre-wash, wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anticrease and delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anticrease or draining cycle Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles and delicate spin cycle Cold wash (without detergents), wash cycle, rinse cycles, and delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Rinse cycles and spin cycle Draining and spin cycle Draining Notes -For programmes 8 and 9, we advise against exceeding a wash load of 3.5 kg. -For programme 13 we advise against exceeding a wash load of 2 kg. -For the anti-crease function: see Easy iron, opposite page. The information contained in the table is purely indicative. Special programme Daily (programme 11 for Synthetics) is designed to wash lightly soiled garments in a short amount of time: it only lasts 30 minutes and allows you to save on both time and energy. By setting this programme (11 at 30 C), you can wash different fabrics together (except for woollen and silk items), with a maximum load of 3 kg. We recommend the use of liquid detergent. 18

19 Personalisations Setting the temperature Turn the TEMPERATURE knob to set the wash temperature (see Programme table on page 18). The temperature can be lowered, or even set to a cold wash ( ). Setting the spin speed Turn the SPIN SPEED knob to set the spin speed for the programme selected. The maximum spin speeds for each programme are as follows: Programmes Maximum spin speed Cottone 800 rpm Synthetics 800 rpm Wool 600 rpm Silk no The spin speed can be lowered, or the spin cycle can be excluded altogether by selecting symbol. The washing machine will automatically prevent you from selecting a spin speed higher than the maximum speed for each programme. Functions To enable a function: 1. press the button corresponding to the desired function, according to the table below; 2. the function is enabled when the corresponding button is illuminated. Note: The rapid flashing of the button indicates that the corresponding function cannot be selected for the programme set. Function Effect Comments Enabled with programmes: Installation Description Programmes Detergents Delay Timer Stain removal Easy iron Delays the start of the wash by up to 9 hours. Bleaching cycle designed to remove the toughest stains. This option reduces the amount of creasing on fabrics, making them easier to iron. Press the button repeatedly until the LED corresponding to the desired delay is turned on. The fifth time the button is pressed, the function will be disabled. N.B.: Once you have pressed the Start/Reset button, the delay can only be decreased if you wish to modify it. Please remember to pour the bleach into extra compartment 4 (see page 20). This function is incompatible with the EASY IRON function. When this function is set, programmes 4, 5, 6, 7 will end with the laundry left to soak (Anti-crease) and the Rinse cycle phase LED will flash. - to conclude the cycle, press the START/RESET button; - to run the draining cycle alone, set the knob to the relative symbol and press the START/RESET button. This function is incompatible with the STAIN REMOVAL function. All 2, 3, 4, 5, Rinse cycle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Rinse cycle. Precautions Care Extra Rinse Increases the efficiency of the rinse. Recommended when the appliance has a full load or with large quantities of detergent. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, Rinse cycle. Troubleshooting Service 19

20 Detergents and laundry Detergent dispenser Good washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent won't necessarily make for a more efficient wash, and may in fact cause build up on the interior of your appliance and even pollute the environment Open up the detergent dispenser and pour in the detergent and fabric softener, as follows. compartment 1: Detergent for pre-wash (powder) Before pouring in the detergent, make sure that extra compartment 4 has been removed. compartment 2: Detergent for the wash cycle (powder or liquid) Liquid detergent should only be poured in immediately prior to the wash cycle start. compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.) The fabric softener should not overflow from the grid. extra compartment 4: Bleach! Do not use hand wash detergent because it may form too much foam. Bleach cycle! Traditional bleach should be used on sturdy white fabrics, and delicate bleach for coloured fabrics, synthetics and for wool. Place extra compartment 4, provided, into compartment 1. When pouring in the bleach, be careful not to exceed the "max" level indicated on the central pivot (see figure). To run the bleach cycle alone, pour the bleach into extra compartment 4 and set the Rinse programme. To bleach during a wash cycle, pour in the detergent and fabric softener, set the desired programme and enable the Stain removal option (see page 19). The use of extra compartment 4 excludes the possibility of using the pre-wash cycle. In addition, the bleach cycle cannot be run with programmes 7 (Silk) and Daily (see page 18). Preparing your laundry Divide your laundry according to: - the type of fabric/the symbol on the label. - the colours: separate coloured garments from whites. Empty all pockets and check for loose buttons. Do not exceed the weight limits stated below, which refer to the weight when dry: Sturdy fabrics: max 4,5 kg Synthetic fabrics: max 2.5 kg Delicate fabrics: max 2 kg Wool: max 1 kg How much does your laundry weigh? 1 sheet g 1 pillow case g 1 tablecloth g 1 bathrobe 900-1,200 g 1 towel g Special items Curtains: fold curtains and place them in a pillow case or mesh bag. Wash them separately without exceeding half the appliance load. Use programme 7 which excludes the spin cycle automatically. Quilted coats and windbreakers: if they are padded with goose or duck down, they can be machine-washed. Turn the garments inside out and load a maximum of 2-3 kg, repeating the rinse cycle once or twice and using the delicate spin cycle. Wool: for best results, use a specific detergent, taking care not to exceed a load of 1 kg. 20

21 Precautions and advice! The washing machine was designed and built in compliance with the applicable international safety regulations. The following information is provided for your safety and should consequently be read carefully. General safety This appliance has been designed for nonprofessional, household use and its functions must not be changed. This washing machine should only be used by adults and in accordance with the instructions provided in this manual. Disposing of an old washing machine: before scrapping your appliance, cut the power supply cable and remove the appliance door. Saving energy and respecting the environment Environmentally-friendly technology If you only see a little water through your appliance door, this is because thanks to the latest Ariston technology, your washing machine only needs less than half the amount of water to get the best results: an objective reached to respect the environment. Installation Description Never touch the washing machine when barefoot or with wet or damp hands or feet. Do not pull on the power supply cable to unplug the appliance from the electricity socket. Pull the plug out yourself. Do not open the detergent dispenser while the appliance is in operation. Do not touch the drain water as it could reach very high temperatures. Never force the washing machine door: this could damage the safety lock mechanism designed to prevent any accidental openings. In the event of a malfunction, do not under any circumstances touch internal parts in order to attempt repairs. Always keep children well away from the appliance while in operation. The appliance door tends to get quite hot during the wash cycle. Should it have to be moved, proceed with the help of two or three people and handle it with the utmost care. Never try to do this alone, because the appliance is very heavy. Before loading your laundry into the washing machine, make sure the drum is empty. Disposal Disposing of the packaging material: observe local regulations, so the packaging can be re-used. Saving on detergent, water, energy and time To avoid wasting resources, the washing machine should be used with a full load. A full load instead of two half loads allows you to save up to 50% on energy. The pre-wash cycle is only necessary on extremely soiled garments. Avoiding it will save on detergent, time, water and between 5 and 15% energy. Treating stains with a stain remover or leaving them to soak before washing will cut down the need to wash them at high temperatures. A programme at 60 C instead of 90 C or one at 40 C instead of 60 C will save up to 50% on energy. Use the correct quantity of detergent depending on the water hardness, how soiled the garments are and the amount of laundry you have, to avoid wastage and to protect the environment: despite being biodegradable, detergents do contain ingredients that alter the natural balance of the environment. In addition, avoid using fabric softener as much as possible. If you use your washing machine from late in the afternoon until the early hours of the morning, you will help reduce the electricity board's peak load. The Delay Timer option (see page 19) helps to organise your wash cycles accordingly. If your laundry has to be dried in a tumble dryer, select a high spin speed. Having the least water possible in your laundry will save you time and energy in the drying process. Programmes Detergents Precautions Care Troubleshooting Service 21

22 Care and maintenance Cutting off the water or electricity supply Turn off the water tap after every wash. This will limit the wear of your appliance's water system and also prevent leaks. Unplug your appliance when cleaning it and during all maintenance operations. Cleaning the pump The washing machine is fitted with a self-cleaning pump that does not require any maintenance. Sometimes, small items (such as coins or buttons) may fall into the pre-chamber that protects the pump, situated in the lower part of the same.! Make sure the wash cycle has ended and unplug the appliance. Cleaning your appliance The exterior and rubber parts of your appliance can be cleaned with a soft cloth soaked in lukewarm soapy water. Do not use solvents or abrasives. Cleaning the detergent dispenser Remove the dispenser by pulling it out (see figure). Wash it under running water; this operation should be repeated frequently. To access the pre-chamber: 1. using a screwdriver, remove the cover panel on the lower front of the washing machine (see figure); 2. unscrew the lid rotating it anticlockwise (see figure): a little water may trickle out. This is perfectly normal; Caring for your appliance door and drum Always leave the appliance door ajar to prevent unpleasant odours from forming. 3. clean the interior thoroughly; 4. screw the lid back on; 5. reposition the panel, making sure the hooks are securely in place before you push it onto the appliance. Checking the water inlet hose Check the water inlet hose at least once a year. If you see any cracks, replace it immediately: during the wash cycles, water pressure is very strong and a cracked hose could easily split open.! Never use hoses that have already been used. 22

Instrukcja obs³ugi WILB 12 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi WILB 12 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 GB English,13 RO Românã,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi WISE 107 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi WISE 107 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne, 3 Opis

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSF 85

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSF 85 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 CIS ÐÓÑÑÊÈÉ, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci IWSC 5085

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci IWSC 5085 Instrukcja obs³ugi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki i uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents SIXL 149 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents SIXL 149 S Instructions for use WASHING MACHINE English, 1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical details Description of the machine,

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents AVTL 104

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents AVTL 104 Instructions for use WASHING MACHINE GB English, 1 ES PL Polski, 13 CIS ÐÓÑÑÊÈÉ, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling, 2 Electric and water connections, 2-3 The first wash cycle, 3 Technical

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 ES Español,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika INDESIT WITP 102

Twoja instrukcja użytkownika INDESIT WITP 102 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSD 51251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSD 51251 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWC 8128

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWC 8128 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 ES Español,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWE 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWE 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki, 4-5 Panel

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents EWD 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents EWD 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWA 71051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWA 71051 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSSG 603

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSSG 603 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 SK Slovensky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSC 51051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSC 51051 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 5125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 5125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSSF 603

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSSF 603 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL CZ Contents English,1 Polski,13 Česky,37 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSE 61051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSE 61051 Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 English,13 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSD 51251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSD 51251 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 7145 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 7145 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści WMSG 601

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści WMSG 601 Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 English,13 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

1 3Instructions for use

1 3Instructions for use 1 3Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 CIS 0 4 0 7 0 5 0 5 0 8 0 6 0 7, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWA 61051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWA 61051 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSE 51051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSE 51051 Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 English,13 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 722

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 722 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści WMSF 501

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści WMSF 501 Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 English,13 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSC 51051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSC 51051 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 61251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 61251 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMSD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMSD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual Selfie Monopod MA426 Instrukcja obsługi User s Manual PL Selfie Monopod Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Zestaw: 1x mobile phone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSPD 804 J

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSPD 804 J Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Polski,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

bezpieczna ARGHERITA Pralka Tajniki tkanin Margherita i ³atwa w u yciu AL 88 Instrukcja instalacji i obs³ugi Kaszmir Gold Aby lepiej praæ

bezpieczna ARGHERITA Pralka Tajniki tkanin Margherita i ³atwa w u yciu AL 88 Instrukcja instalacji i obs³ugi Kaszmir Gold Aby lepiej praæ M ARGHERITA Tajniki tkanin Aby lepiej praæ Instrukcja instalacji i obs³ugi AL 88 PL Kaszmir Gold Pierwsza pralka, która zyska³a oficjalne uznanie ze strony "The Woolmark Company". Margherita Pralka bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści FMSDN 623

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści FMSDN 623 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents English,1 Polski,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 61052

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 61052 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWSE 71283

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWSE 71283 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści RPG 826 D

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści RPG 826 D Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 English,13 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

voluta. voluta. GLORMEB GROUP UL.OGRODNICZA 63 NOWE BABICE TEL.: FAX:

voluta. voluta. GLORMEB GROUP UL.OGRODNICZA 63 NOWE BABICE TEL.: FAX: voluta. beautiful fabrics Creating upholstery and decoration fabric since 1967. voluta. I love mixing classic and modern styles! ROSETON 01 VOLUTA 1 VINAROS 14 BAREIN 8 ROSETON 2 VOLUTA 2 PAPILLON 2 DENIM

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

FOREST DIAMOND Pilot radiowy X460

FOREST DIAMOND Pilot radiowy X460 FOREST DIAMOND Pilot radiowy - 520109X460 SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 3V bateria typu: CR2450 zasięg nadajnika maks. 30 m żywotność baterii do 3 lat zakres temp. pracy:-10 C - +50 C częstotliwość 433.92MHz

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Instruction Book HNF 9167 Washing Machine

Instruction Book HNF 9167 Washing Machine 40002098Eng.qxd 22/11/2004 16:48 Page 1 Instruction Book HNF 9167 Washing Machine 40002098Eng.qxd 22/11/2004 11:34 Page 2 English............................................ 2 Český............................................

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Solutions. Rozwiązania

Solutions. Rozwiązania Solutions Rozwiązania Index Colours do not come out/ Nie widać kolorów... 2 Impression with stripes/ Na wydruku są paski... 3 Message of non-recognised cartridges / Komunikat o nie wykrywaniu kardridża...

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP

WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP 132991680 copertina 28-10-2003 8:47 Pagina 1 WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP GB EWF 1045 EWF 1245 PL CZ SK 132 991 680 H 132991680 GB.qxd 28/10/2003

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści RSG 724 J

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści RSG 724 J Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 English,13 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści RSG 724 J

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści RSG 724 J Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 English,13 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter POL SKI Instrukcja obsługi miernika zużycia energii Operating Instructions for Power Meter 406-074 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original 20.06.2011 Jula AB POLSKI ZASADY

Bardziej szczegółowo

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL 4000 PL 5015 PL 4024 PL 5024 Model samohamowny (samoblokuj¹cy) z odblokowaniem, szybki Model samohamowny (samoblokuj¹cy), wolny, z wy³¹cznikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D 1 NASZE GRATULACJE Poprzez zakup tego urządzenia domowego Hoover pokazali Państwo, że nie uznają kompromisów: chcecie mieć najlepszy produkt. Firma Hoover z

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów kody błędów Wyœwietlacz Wyœwietlacz E:00 Nie ma b³êdów Interfejs Modu³ mocy (zasilania) E:01 E:01 E:02 E:02 E:03 E:03 E:04 E:05 E:05 Migaj¹ce diody LED na koñcu procesu flash Zatrzymanie w aktualnej pozycji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE EN English,1 CZ Èeský,13 PL Polski,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo