Instrukcja obs³ugi WISE 107 PRALKA. Spis treœci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi WISE 107 PRALKA. Spis treœci"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne, 3 Opis pralki, 4-5 Panel kontrolny, 4 Wyœwietlacz (display), 5 Program MEMO, 5 Uruchomienie i Programy, 6 Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program, 6 Tabela programów, 6 WISE 107 Potrzeby indywidualne, 7 Regulowanie wirowania, 7 Programowanie delay timer, 7 Regulowanie temperatury, 7 Funkcje, 7 Œrodki pior¹ce i bielizna, 8 Szufladka na œrodki pior¹ce, 8 Cykl wybielania, 8 Przygotowanie bielizny, 8 Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci, 8 Zalecenia i œrodki ostro noœci, 9 Ogólne zasady bezpieczeñstwa, 9 Usuwanie odpadów, 9 Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska, 9 Konserwacja, 10 Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego, 10 Czyszczenie pralki, 10 Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce, 10 Czyszczenie drzwiczek i bêbna, 10 Czyszczenie pompy, 10 Kontrola rury doprowadzania wody, 10 Anomalie i œrodki zaradcze, 11 Serwis Techniczny, 12 Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego, 12 1

2 Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, oddania, czy przeniesienia pralki w inne miejsce nale y upewniæ siê, by przekazana zosta³a ona razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i odpowiednimi informacjami.! Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, gdy zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego u ytkowania pralki. Rozpakowanie i wypoziomowanie Rozpakowanie 1. Rozpakowaæ pralkê. 2. Sprawdziæ, czy nie dozna³a ona uszkodzeñ w czasie transportu. Jeœli by³aby ona uszkodzona, nie pod³¹czaæ jej i powiadomiæ sprzedawcê. 3. Odkrêciæ cztery œruby ochronne, zamocowane na czas transportu, oraz zdj¹æ gumow¹ podk³adkê z odpowiedni¹ rozpórk¹, znajduj¹ce siê w tylnej œcianie i (zobacz rysunek). 4. Zatkaæ otwory przy pomocy za³¹czonych do pralki plastykowych zaœlepkek. 5. Zachowaæ wszystkie te czêœci: gdyby okaza³o siê konieczne przewiezienie pralki w inne miejsce, powinny one zostaæ ponownie zamontowane.! Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci Wypoziomowanie 1. Ustawiæ pralkê na p³askiej i twardej pod³odze; nie opieraæ jej o œciany, meble itp. 2. Jeœli pod³oga nie jest dok³adnie pozioma, nale y wypoziomowaæ pralkê, dokrêcaj¹c lub odkrêcaj¹c przednie nó ki (zobacz rysunek). K¹t nachylenia, zmierzony na górnym blacie pralki, nie powinien przekraczaæ 2. Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia jej stabilnoœæ i zapobiega wibrowaniu, ha³asom i przesuwaniu siê urz¹dzenia w czasie pracy. W razie ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie dywanowej nale y tak wyregulowaæ nó ki, aby pod pralk¹ pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla wentylacji. Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Pod³¹czenie rury pobierania wody A 1. Wsun¹æ uszczelkê A do koñcówki rury pobierania wody i przykrêciæ j¹ do kurka zimnej wody o gwintowanym otworze 3/4'' (zobacz rysunek). Przed pod³¹czeniem upuœciæ wodê, a bêdzie zupe³nie czysta i przeÿroczysta. 2. Pod³¹czyæ rurê pobierania wody do pralki, przykrêcaj¹c j¹ do odpowiedniego otworu pobierania wody, znajduj¹cego siê w tylnej œcianie pralki, z prawej strony u góry (zobacz rysunek). 3. Zwróciæ uwagê, by na rurze nie by³o zgiêæ ani œciœniêæ.! Ciœnienie hydrauliczne kurka powinno mieœciæ siê w przedziale podanym w tabeli Danych technicznych (zobacz na s¹siedniej stronie).! Jeœli rura doprowadzania wody okaza³aby siê za krótka, nale y zwróciæ siê do wyspecjalizowanego sklepu lub do upowa nionego fachowca. 2

3 Pod³¹czenie rury usuwania wody cm Pod³¹czyæ rurê usuwania wody, bez zginania jej, do przewodu œciekowego lub do œcieku w œcianie, które powinny znajdowaæ siê na wysokoœci od 65 do 100 cm od pod³ogi; lub oprzeæ j¹ na brzegu zlewu lub wanny, przymocowuj¹c do kranu za³¹czony do pralki prowadnik (zobacz rysunek). Wolny koniec rury usuwania wody nie powinien pozostawaæ zanurzony w wodzie.! Odradza siê u ywanie rur-przed³u aczy; jeœli przed³u acz jest jednak konieczny, powinien mieæ on ten sam przekrój, co rura oryginalna, i nie powinien przekraczaæ 150 cm d³ugoœci. Pod³¹czenia elektryczne Przed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka nale y upewniæ siê, czy: gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom; gniazdko jest w stanie wytrzymaæ obci¹ enie maksymalnej mocy urz¹dzenia, podanej w tabeli Danych Technicznych (zobacz obok); napiêcie pr¹du elektrycznego w sieci zgodne jest z danymi podanymi w tabeli Danych Technicznych (zobacz obok); gniazdko odpowiada wtyczce pralki. W przeciwnym razie nale y wymieniæ gniazdko lub wtyczkê.! Nie nale y instalowaæ pralki na otwartym powietrzu, nawet jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz, jest bardzo niebezpieczne.! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne powinno byæ ³atwo dostêpne.! Nie u ywaæ przed³u aczy ani wtyczek wielokrotnych.! Kabel nie powinien mieæ zgiêæ ani nie powinien byæ zgnieciony.! Kabel zasilania elektrycznego mo e byæ wymieniony wy³¹cznie przez upowa nionego technika specialistê. Uwaga! Producent uchyla siê od wszelkiej odpowiedzialnoœci, jeœli nie przestrzega siê powy szych zasad. Pierwszy cykl prania Po zainstalowaniu, zanim zacznie siê u ywaæ pralki, nale y wykonaæ jeden cykl prania ze œrodkiem pior¹cym, lecz bez bielizny, nastawiaj¹c program na 90 C bez prania wstêpnego. Dane techniczne Model WISE 107 Wymiary Pojemnoœæ Dane pr¹du elektrycznego Dane sieci wodoci¹gowej Szybkoœæ wirowania Programy kontrolne zgodnie z przepisami IEC456 szerokoœæ cm 59,5 wysokoœæ cm 85 g³êbokoœæ cm 40 od 1 do 4,5 kg Napiêcie 220/230 Volt 50 Hz maksymalna moc pobierana 1850 W Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów) ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów) pojemnoœæ bêbna 40 litrów do 1000 obrotów na minutê program 2; temperatura 60 C; wykonane przy 4,5 kg za³adowanej bielizny. Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG: - 73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami - 89/336/CEE z dn. 03/05/89 (o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami /96/CE Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 3

4 Opis pralki Panel kontrolny Przyciski FUNKCYJNE Przycisk START/RESET Przycisk W CZENIE/ WY CZENIE Szufladka œrodków pior¹cych Przycisk WIROWANIE Wyœwietlacz (display) Przycisk TEMPERATURA Przycisk DEALY TIMER Pokrêt³o Szufladka na œrodki pior¹ce S³u y do wsypania œrodków pior¹cych i dodatkowych (zobacz str. 8). Przycisk WIROWANIE s³u y do regulowania szybkoœci wirowania, a do jego ca³kowitego wykluczenia (zobacz str. 7). Przycisk DELAY TIMER s³u y do opóÿnienia uruchomienia nastawionego programu, a do 24 godzin maksymalnie (zobacz str. 7). Przycisk TEMPERATURA s³u y do zmienienia temperatury prania (zobacz str. 7). Wyœwietlacz (display) s³u y do programowania pralki i do kontrolowania stanu zaawansowania cyklu prania (zobacz s¹siedni¹ stronê). Przyciski FUNKCYJNE: s³u ¹ do wybrania po ¹danych funkcji. Przycisk odnosz¹cy siê do wybranej funkcji zaœwieci siê po jej nastawieniu. Przycisk START/RESET s³u y do uruchamiania programów lub do anulowania b³êdnie nastawionych. Przycisk W CZANIE/WY CZANIE s³u y do w³¹czania i wy³¹czania pralki. Pokrêt³o s³u y do wybierania programów. W czasie trwania programu pokrêt³o pozostaje nieruchome. Uwagi: W celu unikniêcia nadmiernych wibracji przed ka dym odwirowaniem pralka rozk³ada ciê ar wsadu w sposób jednolity, nastêpuje to poprzez wykonywanie sta³ych obrotów kosza z prêdkoœci¹ nieco wy sz¹ od obrotów podczas prania. Kiedy jednak, niezale nie od powtarzanych prób, wsad nie zostanie roz³o ony równomiernie, maszyna wykona wirowanie z prêdkoœci¹ ni sz¹ od zaprogramowanej. W przypadku pojawienia siê nadmiernego niezrównowa enia maszyna bêdzie próbowa³a roz³o yæ wsad zamiast odwirowywaæ. Ewentualne próby zrównowa enia wsadu mog¹ wyd³u yæ ³¹czny czas trwania cyklu o maksimum 10 minut. 4

5 Wyœwietlacz (display) Jest on przydatny przy programowaniu urz¹dzenia (zobacz str. 7), a tak e dostarcza informacji na temat cyklu prania. Po przyciœniêciu przycisku START/RESET w celu uruchomienia programu na ekraniku pokazywany bêdzie przybli ony czas pozostaj¹cy do zakoñczenia cyklu prania. Jeœli zaprogramowane zosta³o opóÿnione uruchomienie (Delay Timer, zobacz str. 7), zostanie to uwidocznione. Instalacja Opis Zablokowane drzwiczki pralki: Zapalony symbol oznacza, e okr¹g³e drzwiczki pralki s¹ zablokowane, by zapobiec przypadkowemu ich otworzeniu. Aby unikn¹æ uszkodzenia pralki, nale y odczekaæ, a symbol ten zgaœnie, zanim przyst¹pi siê do otwierania drzwiczek pralki. Po zakoñczeniu programu wyœwietlony zostaje napis END.! W razie nieprawid³owoœci pojawia siê kod b³êdu, na przyk³ad: F-01, (zobacz str. 11). Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Program MEMO Program ten pozwala na zmemoryzowanie ulubionego lub najczêœciej u ywanego cyklu prania. Wystarczy nastawiæ po ¹dany program i po jego uruchomieniu ustawiæ POKRÊT O w pozycji ; cykl zostanie automatycznie zmemoryzowany i na ekraniku pojawi siê napis MEMO, który bêdzie migota³ przez kilka sekund. Przy kolejnych praniach mo na uruchomiæ cykl MEMO ustawiaj¹c po prostu POKRÊT O w pozycji ; dane dotycz¹ce temperatury/wirowania/opóÿnienia mo na wyœwietliæ, przyciskaj¹c odpowiadaj¹ce im przyciski, mo na je równie zmieniæ, lecz zmiana ta wa na bêdzie tylko dla cyklu w toku i nie zostanie zmemoryzowana w cyklu MEMO. Jeœli chce siê zmemoryzowaæ nowy cykl prania, nale y powtórzyæ opisane powy ej operacje. Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 5

6 Uruchomienie i Programy Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program 1. W³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk. 2. Za³adowaæ bieliznê i zamkn¹æ drzwiczki pralki. 3. Wybraæ przy pomocy pokrêt³a po ¹dany program. Na wyœwietlaczu pojawi siê przewidywany czas prania. Temperatura i wirowanie nastawiane s¹ automatycznie w zale noœci od wybranego programu (aby je zmieniæ, zobacz str. 7). 4. Wybraæ ewentualne funkcje (zobacz str. 7). Tabela programów Rodzaj tkaniny oraz stopieñ zabrudzenia Standard Bawe³na: B ielizna bia³a silnie zabrudzona (poœciel, obrusy itp.) Bawe³na: B ielizna bia³a silnie zabrudzona (poœciel, obrusy itp.) Bawe³na: Bielizna bia³a i kolorowa, wytrzyma³a, mocno zabrudzona Bawe³na: Bielizna bia³a i kolorowa, delikatna, mocno zabrudzona Bawe³na: B ielizna bia³a, s³abo zabrudzona oraz kolorowa delikatna (koszule, bluzki itp.) Syntetyki: T kaniny syntetyczne o wytrzyma³ych kolorach, silnie zabrudzone (bielizna dla niemowl¹t itp.) Syntetyki: T kaniny syntetyczne o wytrzyma³ych kolorach, silnie zabrudzone (bielizna dla niemowl¹t itp.) Progr. Temperatura Œrodek pior¹cy pranie wstêpne Pranie w³aœciwe Œrodek zmiêkczaj¹cy Opcja Wybielanie/ Wybielacz Czas trw ania cyklu (m inuty) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C Delikatne / Tradycyjne Delikatne / Tradycyjne Delikatne / Tradycyjne Delikatne / Tradycyjne 4 60 C Delika tne C Delika tne 65 We³na 5 40 C 50 U brania i tkaniny wyj¹tkowo delikatne (firanki, jedw ab, w iskoza itp.) Time 4 you Bawe³na: Bielizna bia³a i kolorowa, wytrzyma³a, mocno zabrudzona Bawe³na: B ielizna bia³a, s³abo zabrudzona oraz kolorowa delikatna (koszule, bluzki itp.) Syntetyki: T kaniny syntety czne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej) Syntetyki: T kaniny syntety czne o delikatnych kolorach (wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej) Sport Buty sportowe (MAKSYM. 2 pary.) Tkaniny i ubrania sportowe (D resy, spodenki itp.) MEMO 6 30 C C C C C C C 60 Pozwala na zmemory zowanie ka deg o typu p rania (zobacz str. 5). 5. Wsypaæ œrodek pior¹cy i œrodki dodatkowe (zobacz str. 8). 6. Uruchomiæ program, przyciskaj¹c przycisk START/ RESET. Aby anulowaæ program, nale y trzymaæ przyciœniêty przycisk START/RESET przez conajmniej 2 sekundy. 7. Po zakoñczeniu programu pojawia siê napis END. Wyj¹æ bieliznê i pozostawiæ drzwiczki przymkniête, aby bêben móg³ wyschn¹æ. 8. Wy³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk Opis cyklu prania Pranie wstêpne, pranie w³aœciw e, p³ukania, wirowania poœrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, wirowania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, wirowania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, wirowania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, wirowania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne wirowanie Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne wirowanie Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu i delikatne wirowani e Pranie, p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub spust wody Pranie, p³ukania, wirowania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania, wirowania po œrednie i koñcowe Pranie, p³ukania i delikatne wirowanie Pranie, p³ukania i delikatne wirowanie Pranie w zimnej w odzie (bez œrodka pior¹cego), pranie, p³ukania i delikatne wirowani e Pranie, p³ukania, wirowania po œrednie i koñcowe PROGRAMY CZEŒCIOWE P³ukanie Wirowanie Spust wody Delikatne / Tradycyjne P³ukania i wirowanie Spust wody i wirowanie Spust wody Uwagi -Przy programach 7-8 zaleca siê, by za³adowana bielizna nie przekracza³a 3,5 kg. -Przy programie 12 zaleca siê, by ³adunek nie przekracza³ 2 kg. -Opis funkcji przeciw gnieceniu siê tkanin, zobacz atwiejsze prasowanie, na nastêpnej stronie. Podane w tabeli dane maj¹ charakter przybli ony. Program specjalny Pranie codzienne (program 10 dla tkanin syntetycznych) przeznaczony jest do prania bielizny ma³o zabrudzonej w krótkim czasie: trwa tylko 30 minut i pozwala dziêki temu na zaoszczêdzenie energii i czasu. Nastawiaj¹c program (10 o temperaturze 30 C) mo na razem wypraæ ró nego rodzaju tkaniny (z wyj¹tkiem we³ny i jedwabiu), przy maksymalnym za³adunku do 3kg. Zalecamy stosowanie p³ynnego œrodka pior¹cego. 6

7 Potrzeby indywidualne Regulowanie wirowania Jeœli w chwili w³¹czenia urz¹dzenia POKRÊT O ustawione jest na programie, który przewiduje wirowanie, symbol zapali siê sta³ym œwiat³em. Po przyciœniêciu przycisku pokazana zostanie maksymalna szybkoœæ wirowania dozwolona dla wybranego programu i symbol bêdzie migota³. Przyciskaj¹c go nadal, szybkoœæ wirowania obni a siê a do OFF, co wskazuje ca³kowite wykluczenie wirowania (przyciskaæ nadal, aby zwiêkszyæ szybkoœæ wirowania); wybraæ po ¹dan¹ szybkoœæ; po oko³o 2 sekundach wybór zostanie przyjêty przez pralkê: symbol bêdzie siê pali³ sta³ym œwiat³em. Regulowanie wirowania mo liwe jest przy wszystkich programach z wyj¹tkiem 6 oraz Opró nienie z wody. Programowanie delay timer Po przyciœniêciu przycisku na ekraniku pojawi siê napis OFF i odpowiedni symbol zacznie migotaæ. Przyciskaj¹c nadal przycisk, pojawi siê napis 1h to znaczy opóÿnienie uruchomienia o jedn¹ godzinê i tak dalej a do 24h; zatrzymaæ siê na po ¹danym opóÿnieniu, po oko³o 2 sekundach wybór zostaje przyjêty przez pralkê, a na ekraniku pojawi siê czas przewidziany dla nastawionego programu i symbol pozostaje zapalony. Po przyciœniêciu przycisku START/RESET pojawi siê wartoœæ wybranego opóÿnienia, które zmniejsza siê co godzinê, a do uruchomienia siê pralki; na tym etapie mo na jeszcze zmieniæ wielkoœæ opóÿnienia, lecz tylko na mniejsze. Delay Timer mo e byæ nastawiony przy wszystkich programach. Regulowanie temperatury Jeœli w chwili w³¹czenia urz¹dzenia POKRÊT O ustawione jest na programie, który przewiduje regulacjê temperatury, symbol zaœwieci siê sta³ym œwiat³em. Po przyciœniêciu przycisku pokazana zostanie maksymalna dozwolona temperatura dla wybranego programu i symbol bêdzie migota³. Przyciskaj¹c go nadal, temperatura obni a siê a do OFF, co wskazuje pranie w zimnej wodzie (przyciskaæ nadal, aby powróciæ do wy szej temperatury); zatrzymaæ siê na po ¹danej temperaturze; po oko³o 2 sekundach wybór zostanie przyjêty przez pralkê: symbol zapali siê sta³ym œwiat³em. Temperaturê regulowaæ mo na przy wszystkich programach prania. Funkcje Ró ne funkcje, w jakie wyposa ona jest pralka, pozwalaj¹ na osi¹gniêcie po ¹danych rezultatów prania. Aby uaktywniæ poszczególne funkcje, nale y postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób: 1. przycisn¹æ odpowiadaj¹cy po ¹danej funkcji przycisk, zgodnie z poni sz¹ tabel¹; 2. zaœwiecenie siê odpowiedniego przycisku oznacza, e funkcja jest aktywna. Uwaga: Szybkie migotanie przycisku oznacza, e danej funkcji nie mo na nastawiæ przy wybranym programie. Jeœli nastawiona zostanie funkcja sprzeczna z uprzednio wybran¹ inn¹ funkcj¹, tylko jeden wybór bêdzie przyjêty. Funkcje Efekt Uwagi dotycz¹ce u ycia Wybielanie P³ukanie dodatkowe atwiejsze prasowanie Przyciski FUNKCYJNE Cykl wybielania pomocny przy usuwaniu wytrzyma³ych plam. Zwiêksza skutecznoœæ p³ukania. Zmniejsza gniecenie siê tkanin, u³atwiaj¹c prasowanie. Nale y pamiêtaæ o dodaniu wybielacza do dodatkowego pojemnika 4 (zobacz str. 8). Funkcji tej nie mo na nastawiæ razem z funkcj¹ ATWIEJSZE PRASOWANIE. Zaleca siê stosowanie tej opcji przy pralce za³adowanej do pe³na lub przy du ej iloœci u ytego œrodka pior¹cego. Po nastawieniu tej funkcji programy 4, 5, 6 zostaj¹ przerwane z bielizn¹ namoczon¹ w wodzie (Funkcja przeciw gnieceniu) i odpowiedni przycisk zacznie migotaæ. - aby zakoñczyæ cykl prania, nale y przycisn¹æ przycisk START/RESET lub przycisk ATWIEJSZE PRASOWANIE. - aby wykonaæ tylko opró nienie z wody, ustawiæ pokrêt³o na odpowiednim symbolu i przycisn¹æ przycisk START/RESET. Funkcji tej nie mo na nastawiæ razem z funkcj¹ WYBIELANIE. Opcja aktywna przy programach: 2, 3, 4, P³ukania. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, P³ukania. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 P³ukania. Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 7

8 Œrodki pior¹ce i bielizna Szufladka na œrodki pior¹ce Dobre rezultaty prania zale ¹ równie od w³aœciwego dozowania œrodka pior¹cego: wsypuj¹c go za du o, wcale nie poprawia siê wydajnoœci prania, lecz przyczynia siê do odk³adania siê nalotów na wewnêtrznych czeœciach pralki i do zanieczyszczania œrodowiska Wysun¹æ szufladkê i wsypaæ do niej œrodki pior¹ce i dodatkowe w nastêpuj¹cy sposób przegródka 1: Œrodek pior¹cy do prania wstêpnego (w proszku) Przed wsypaniem proszku sprawdziæ, czy nie zosta³ wstawiony pojemniczek dodatkowy 4. przegródka 2: Œrodek pior¹cy do prania w³aœciwego (w proszku lub w p³ynie) P³ynny œrodek do prania wlewa siê tu przed uruchomieniem. przegródka 3: Œrodki dodatkowe (zmiêkczaj¹ce, itp.) Œrodek zmiêkczaj¹cy nie powinien wyp³ywaæ poza kratkê. pojemniczek dodatkowy 4: Wybielacz! Nie u ywaæ œrodków do prania rêcznego, poniewa tworz¹ za du o piany. Cykl wybielania! Tradycyjnego wybielacza u ywa siê do bia³ych tkanin wytrzyma³ych, delikatnego do tkanin kolorowych, syntetycznych i do we³ny. Wstawiæ za³¹czony do praki dodatkowy pojemniczek 4 do przegródki 1. Przy wlewaniu wybielacza nie nale y przekroczyæ poziomu max wskazanego na œrodkowej oœce (zobacz rysunek). Aby przeprowadziæ samo tylko wybielanie, nale y wlaæ wybielacz do pojemniczka dodatkowego 4 i nastawiæ program P³ukanie. Aby przeprowadziæ wybielanie w trakcie prania, nale y wlaæ i wsypaæ odpowiednie œrodki pior¹ce i dodatkowe, nastawiæ po ¹dany program i uaktywniæ funkcja Wybielanie (zobacz str. 7). U ycie pojemniczka dodatkowego 4 wyklucza mo liwoœæ prania wstêpnego. Przygotowanie bielizny Podzieliæ bieliznê do prania wed³ug: - rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce. - kolorów: oddzieliæ bieliznê kolorow¹ od bia³ej. Opró niæ kieszenie i sprawdziæ guziki. Nie przekraczaæ wskazanego ciê aru bielizny suchej: Tkaniny wytrzyma³e: max 4,5 kg Tkaniny syntetyczne: max 2,5 kg Tkaniny delikatne: max 2 kg We³na: max 1 kg Ile wa y bielizna? 1 przeœcierad³o gr. 1 pow³oczka na poduszkê gr. 1 obrus gr. 1 szlafrok gr. 1 rêcznik gr. Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci Firanki: w³o yæ je z³o one do poszewki lub do siatkowatego worka. Praæ same, nie przekraczaj¹c po³owy za³adunku. Stosowaæ program 6, który automatycznie wyklucza wirowanie. Poduszki i kurtki: Jeœli wype³nione s¹ one pierzem gêsim lub kaczym, mo na je praæ w pralce. Wywróciæ na lew¹ stronê i za³adowaæ nie wiêcej ni 2-3 kg; powtórzyæ p³ukania jeden lub dwa razy i stosowaæ delikatne odwirowanie. We³na: Aby uzyskaæ dobre rezultaty prania, nale y stosowaæ specjalny œrodek pior¹cy i nie przekraczaæ 1 kg za³adunku. 8

9 Zalecenia i œrodki ostro noœci! Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Podajemy Wam poni sze zalecenia, maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo, i powinnieœcie je uwa nie przeczytaæ. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Niniejsze urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o do u ytku domowego, a nie zawodowego i nie nale y zmieniaæ jego przeznaczenia ani funkcji. Pralki powinny u ywaæ wy³¹cznie osoby doros³e i w sposób zgodny z podanymi w niniejszej ksi¹ eczce instrukcjami. Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Nie otwieraæ szufladki na œrodki pior¹ce w trakcie prania. Nie dotykaæ usuwanej wody, gdy mo e byæ ona bardzo gor¹ca. W adnym wypadku nie otwieraæ drzwiczek pralki na si³ê: móg³by bowiem ulec uszkodzeniu mechanizm zabezpieczaj¹cy drzwiczki przed przypadkowym otworzeniem. W razie usterek nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci pralki, próbuj¹c samemu j¹ naprawiaæ. Skontrolowaæ zawsze, by dzieci nie zbli a³y siê do pracuj¹cej pralki. W czasie prania okr¹g³e drzwiczki pralki rozgrzewaj¹ siê. Jeœli trzeba przenieœæ pralkê w inne miejsce, nale y to robiæ bardzo ostro nie w kilka osób. Nigdy nie nale y tego robiæ samemu, gdy pralka jest bardzo ciê ka. Przed w³o eniem bielizny sprawdziæ, czy bêben jest pusty. Usuwanie odpadów Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca Zu ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ domowego u ytku jako nieposortowanych œmieci komunalnych. Zu yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie. Przekreœlony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Technologia w s³u bie œrodowiska Jeœli przez okr¹g³e drzwiczki pralki widaæ w czasie prania ma³o wody, to dlatego, e przy nowej technologii Indesit wystarcza mniej ni po³owa wody do uzyskania maksymalnych rezultatów prania: zosta³ w ten sposób osi¹gniêty jeden z celów ochrony œrodowiska. Oszczêdnoœæ œrodka pior¹cego, wody, energii i czasu Aby nie trwoniæ zasobów, nale y u ywaæ pralki za³adowanej do pe³na. Jedno za³adowane do pe³na pranie, zamiast dwóch za³adowanych do po³owy, pozwala na zaoszczêdzenie a do 50% energii. Pranie wstêpne konieczne jest tylko w przypadku bielizny bardo brudnej. Unikanie prania wstêpnego pozwala na zaoszczêdzenie œrodka pior¹cego; czasu, wody oraz od 5 do 15% energii. Wywabiaj¹c plamy odplamiaczem i pozostawiaj¹c bieliznê namoczon¹ w wodzie przed praniem, mo na zredukowaæ temperaturê prania. Stosuj¹c program 60 C zamiast 90 C lub program 40 C zamiast 60 C, mo na zaoszczêdziæ a do 50% energii. Dok³adne dozowanie œrodka pior¹cego w zale noœci od twardoœci wody, stopnia zabrudzenia i iloœci bielizny pozwala unikn¹æ jego trwonienia i wychodzi na korzyœæ œrodowisku: œrodki pior¹ce, mimo e ulegaj¹ biodegradacji, zawsze zawieraj¹ jednak sk³adniki, które zak³ócaj¹ œrodowisko naturalne. Nale y równie unikaæ, gdy jest to mo liwe, œrodka zmiêkczaj¹cego. Dokonuj¹c prania póÿnym popo³udniem i wieczorem, a do wczesnych godzin rannych, przyczynia siê do zmniejszenia obci¹ enia energetycznego elektrowni. Opcja Delay Timer (zobacz str. 7) pomaga przy takim zaprogramowaniu prania w czasie. Jeœli bielizna ma byæ wyszuszona w suszarce, nale y wybraæ wysok¹ szybkoœæ odwirowania. Dobrze odwirowana z wody bielizna pozwala na zaoszczêdzenie czasu i energii przy suszeniu. Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 9

10 Konserwacja Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka dym praniu. Zmniejsza siê w ten sposób zu ycie instalacji hydraulicznej pralki oraz niebezpieczeñstwo przecieków. Wyj¹æ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do czyszczenia pralki oraz czynnoœci konserwacyjnych. Czyszczenie pralki Obudowê zewnêtrzn¹ i gumowe czêœci pralki nale y myæ wilgotn¹ œciereczk¹ zmoczon¹ w wodzie z myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani ostrych i œciernych œrodków czyszcz¹cych. Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce Wysun¹æ szufladkê, unosz¹c j¹ lekko ku górze i wyci¹gaj¹c na zewn¹trz (zobacz rysunek). Wyp³ukaæ j¹ pod bie ¹c¹ wod¹. Czynnoœæ tê nale y powtarzaæ stosunkowo czêsto. Czyszczenie drzwiczek i bêbna Nale y zawsze pozostawiaæ uchylone drzwiczki pralki, aby zapobiec tworzeniu siê przykrych zapachów. Czyszczenie pompy Pralka wyposa ona jest w pompê samooczyszczaj¹c¹, która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Mo e siê jednak zdarzyæ, e ma³e przedmioty (monety, guziki) wpadn¹ do przedsionka ochronnego pompy, znajduj¹cego siê w jej dolnej czêœci.! Upewniæ siê, by cykl prania by³ zakoñczony i by wtyczka by³a wyjêta z gniazdka. Aby dostaæ siê do przedsionka pompy: 1. przy pomocy œrubokrêtu odj¹æ panel przykrywaj¹cy, znajduj¹cy siê w przedniej czêœci pralki (zobacz rysunek); 2. odkrêciæ przykrywkê, obracaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zobacz rysunek): fakt, e wyp³ynie trochê wody, jest zjawiskiem normalnym; 3. dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze; 4. ponownie przykrêciæ przykrywkê; 5. ponownie przymocowaæ panel, pamiêtaj¹c o wsuniêciu zaczepów w odpowiednie otwory przed dopchniêciem go do urz¹dzenia. Kontrola rury doprowadzania wody Przynajmniej raz do roku nale y skontrolowaæ rurê doprowadzania wody. Jeœli widoczne s¹ na niej rysy i pêkniêcia, nale y j¹ wymieniæ: w trakcie prania du e ciœnienie mo e bowiem spowodowaæ jej nag³e rozerwanie siê.! Nigdy nie instalowaæ rur u ywanych. 10

11 Anomalie i œrodki zaradcze Mo e siê zdarzyæ, e pralka nie dzia³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (zobacz str. 12) nale y sprawdziæ, czy problemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni szym wykazem. Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Pralka siê nie w³¹cza. Cykl prania nie zaczyna siê. Pralka nie pobiera wody (Na ekraniku pojawia siê napis H 2 O). Pralka pobiera i usuwa wodê bez przerwy. Pralka nie usuwa wody i nie odwirowuje. Pralka mocno wibruje w fazie odwirowywania. Z pralki wycieka woda. W razie nieprawid³owoœci pojawia siê kod b³êdu, na przyk³ad: F-01. Tworzy siê zbyt wiele piany. Mo liwe przyczyny/porady: Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka, lub jest wsuniêta niedostatecznie, tak e nie ma kontaktu. W domu brak jest pr¹du. Drzwiczki nie s¹ dobrze zamkniête (na ekraniku pojawia siê napis DOOR). Nie zosta³ przyciœniêty przycisk. Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START/RESET. Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty. Nastawione zosta³o opóÿnione uruchomienie (Delay Timer, zobacz str. 7). Rura pobierania wody nie jest pod³¹czona do kurka. Rura jest zgiêta. Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty. W domu brak jest wody. Ciœnienie wody nie jest wystarczaj¹ce. Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START/RESET. Rura usuwania wody nie zosta³a zainstalowana na wysokoœci od 65 do 100 cm od pod³ogi (zobacz str. 3). Koñcówka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (zobacz str. 3). Usuwanie wody bezpoœrednio w œcianie nie posiada odpowietrznika. Jeœli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawid³owoœæ nadal siê utrzymuje, nale y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis Techniczny. Jeœli mieszkanie znajduje siê na najwy szych piêtrach budynku, mo e zaistnieæ efekt syfonu, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodê. W celu wyeliminowania tej niedogodnoœci w handlu dostêpne s¹ specjalne zawory. Program nie przewiduje usuwania wody: przy niektórych programach nale y uruchomiæ je manualnie (zobacz str. 6). Zosta³a nastawiona funkcja atwiejsze prasowanie: aby zakoñczyæ program, nale y przycisn¹æ przycisk START/RESET (zobacz str. 7). Rura usuwania wody jest zgiêta (zobacz str. 3). Rura usuwania wody jest zatkana. Bêben, w chwili instalacji pralki, nie zosta³ odpowiednio odblokowany (zobacz str. 2). Pralka nie jest ustawiona dok³adnie w poziomie (zobacz str. 2). Pralka jest wciœniêta miêdzy meble i œcianê (zobacz str. 2). Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykrêcona (zobacz str. 2). Szufladka na œrodki pior¹ce jest zatkana (aby j¹ oczyœciæ, zobacz str. 10). Rura usuwania wody nie jest dobrze przymocowana (zobacz str. 3). Wy³¹czyæ maszynê i wyj¹c wtyczkê z gniazdka, odczekaæ oko³o 1 minuty, nastêpnie w³¹czyæ ponownie. Jeœli niedogodnoœæ nie ustêpuje wezwaæ Serwis. Œrodek pior¹cy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi byæ napisane: do pralek, do prania rêcznego i pralek lub podobne). U yto za du o œrodka pior¹cego. Instalacja Opis Programy Œrodki pior¹ce Zasady ostro noœci Konserwacja Nieprawid³owoœci w dzia³aniu Serwis techniczny 11

12 Serwis Techniczny Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy problemu nie mo na rozwi¹zaæ samemu (zobacz str. 11); Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany; W przypadku negatywnym skontaktowaæ siê z upowa nionym oœrodkiem Serwisu Technicznego pod numerem podanym na karcie gwarancyjnej.! Nigdy nie zwracaæ siê do nieupowa nionych techników. Nale y podaæ: rodzaj defektu; model urz¹dzenia (Mod.); numer seryjny (S/N). Informacje te znajduj¹ siê na przymocowanej z ty³u pralki tabliczce znamionowej. Serwis Techniczny 12

13 Instructions for use WASHING MACHINE English WISE 107 Contents Installation, Unpacking and levelling, 14 Electric and water connections, The first wash cycle, 15 Technical details, 15 Washing machine description, Control panel, 16 Display, 17 MEMO Programme, 17 Starting and Programmes, 18 Briefly: how to start a programme, 18 Programme table, 18 Personalisations, 19 Setting the spin cycle, 19 Setting the Delay Timer, 19 Setting the temperature, 19 Functions, 19 Detergents and laundry, 20 Detergent dispenser, 20 Bleach cycle, 20 Preparing your laundry, 20 Special items, 20 Precautions and advice, 21 General safety, 21 Disposal, 21 Saving energy and respecting the environment, 21 Care and maintenance, 22 Cutting off the water or electricity supply, 22 Cleaning your appliance, 22 Cleaning the detergent dispenser, 22 Caring for your appliance door and drum, 22 Cleaning the pump, 22 Checking the water inlet hose, 22 Troubleshooting, 23 Service, 24 Before calling for Assistance, 24 13

14 Installation! Keep this instruction manual in a safe place for future reference. Should the appliance be sold, transferred or moved, make sure the instruction manual accompanies the washing machine to inform the new owner as to its operation and features.! Read these instructions carefully: they contain vital information on installation, use and safety. Unpacking and levelling Unpacking 1. Unpack the washing machine. 2. Check whether the washing machine has been damaged during transport. If this is the case, do not install it and contact your retailer. 3. Remove the four protective screws and the rubber washer with the respective spacer, situated on the rear of the appliance (see figure). 4. Seal the gaps using the plastic plugs provided. 5. Keep all the parts: you will need them again if the washing machine needs to be moved to another location.! Packaging materials are not children's toys. Levelling 1. Install the washing machine on a flat sturdy floor, without resting it up against walls, furniture cabinets or other. 2. If the floor is not perfectly level, compensate for any unevenness by tightening or loosening the adjustable front feet (see figure); the angle of inclination, measured according to the worktop, must not exceed 2. Levelling your appliance correctly will provide it with stability and avoid any vibrations, noise and shifting during operation. If it is placed on a fitted or loose carpet, adjust the feet in such a way as to allow enough room for ventilation beneath the washing machine. Electric and water connections Connecting the water inlet hose A 1. Insert seal A into the end of the inlet hose and screw the latter onto a cold water tap with a 3/4 gas threaded mouth (see figure). Before making the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear. 2. Connect the other end of the water inlet hose to the washing machine, screwing it onto the appliance's cold water inlet, situated on the top right-hand side on the rear of the appliance (see figure). 3. Make sure there are no kinks or bends in the hose.! The water pressure at the tap must be within the values indicated in the Technical details table (on the next page).! If the water inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised serviceman. 14

15 Connecting the drain hose cm Connect the drain hose, without bending it, to a draining duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor; alternatively, place it over the edge of a basin, sink or tub, fastening the duct supplied to the tap (see figure). The free end of the hose should not be underwater.! We advise against the use of hose extensions; in case of absolute need, the extension must have the same diameter as the original hose and must not exceed 150 cm in length. Electric connection Before plugging the appliance into the mains socket, make sure that: the socket is earthed and in compliance with the applicable law; the socket is able to sustain the appliance's maximum power load indicated in the Technical details table (on the right); the supply voltage is included within the values i ndicated on the Technical details table (on the right); the socket is compatible with the washing machine's plug. If this is not the case, replace the socket or the plug.! The washing machine should not be installed in an outdoor environment, not even when the area is sheltered, because it may be very dangerous to leave it exposed to rain and thunderstorms.! When the washing machine is installed, the mains socket must be within easy reach.! Do not use extensions or multiple sockets.! The power supply cable must never be bent or dangerously compressed.! The power supply cable must only be replaced by an authorised serviceman. Warning! The company denies all liability if and when these norms are not respected. The first wash cycle Once the appliance has been installed, and before you use it for the first time, run a wash cycle with detergent and no laundry, setting the 90 C programme without a pre-wash cycle. Technical details Model WISE 107 Dimensions Capacity Electric connections Water connections Spin speed Control programmes according to IEC456 directive 59.5 cm wide 85 cm high 40 cm deep from 1 to 4,5 kg voltage 220/230 Volts 50 Hz maximum absorbed power 1850 W maximum pressure 1 MPa (10 bar) minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar) drum capacity 40 litres up to 1000 rpm programme 2; temperature 60 C; run with a load of 4,5 kg. This appliance is compliant with the following European Community Directives: - 73/23/CEE of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent amendments - 89/336/CEE of 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments /96/CE Installation Description Programmes Detergents Precautions Care Troubleshooting Service 15

16 Washing machine description Control panel FUNCTION Buttons START/RESET button START/STOP button Detergent dispenser SPIN button Display TEMPERATURE button DELAY TIMER button Control knob Detergent dispenser to add detergent and fabric softener (see page 20). SPIN button to adjust the spin speed or exclude it altogether (see page 19). DELAY TIMER button to delay the start of the set programme for a maximum period of 24 hours (see page 19). TEMPERATURE button to adjust the wash temperature (see page 19). FUNCTION buttons: to select the functions available. The button corresponding to the function selected will remain on. START/RESET button to start the programmes or cancel any incorrect settings. START/STOP button to turn the washing machine on and off. Control knob to select the wash programmes. The knob stays still during the cycle. Display to programme the washing machine and follow the wash cycle progress (see opposite page). Note: to avoid excessive vibrations, before every spin cycle the machine distributes the load in a uniform manner by continuously rotating the drum at a speed which is slightly faster than the normal washing speed. When, despite repeated attempts, the load is still not evenly distributed, the machine spins at a lower speed than the set frequency. If the load is excessively unbalanced, the machine attempts to distribute it instead of spinning. The balancing attempts may extend the total duration of the cycle, up to a maximum of 10 minutes. 16

17 Display In addition to being a practical tool to programme your appliance (see page 19), the display provides useful information concerning the wash cycle. Once you have pressed the START/RESET button to start the programme, the display will indicate the amount of time left until the end of the wash cycle. If a delayed start has been set (using the Delay Timer, see page 19), the delay time will be indicated on the display. Installation Description Door lock: If the symbol is on, the washing machine door is locked to prevent it from being opened accidentally. To avoid any damages, wait for the symbol to switch itself off before you open the appliance door. At the end of the programme, the word END is displayed. Programmes Detergents! In the event of an anomaly, an error code will appear, such as: F-01, (see page 23). Precautions Care "MEMO" Programme This programme allows you to store your favourite or most-used wash cycle. All you have to do is set the desired programme and, once it has started, turn the KNOB to position ; the wash cycle will be stored automatically and the word MEMO appears on the display, flashing for a few seconds. Subsequently, you can start the "MEMO" cycle by simply turning the KNOB to position ; you will be able to see the temperature/spin cycle/delay timer values by pressing the corresponding buttons; you will also be able to modify them but this variation will only be valid for the programme in progress and it will not be stored in the "MEMO" cycle. If you want to store a new wash cycle, repeat the above-mentioned operations. Troubleshooting Service 17

18 Starting and Programmes Briefly: starting a programme 1. Turn the washing machine on by pressing button. 2. Load your laundry into the washing machine and shut the appliance door. 3. Set the knob to the desired programme. The estimated duration of the selected programme is displayed. The temperature and spin speed are automatically set according to the programme (to change them, see page 19). 4. Select any functions (see page 19). Programme table 5. Add the detergent and any fabric softener (see page 20). 6. Start he programme by pressing the START/RESET button. To cancel it, keep the START/RESET button pressed for at least 2 seconds. 7. When the programme has ended, the word END is displayed. Take out your laundry and leave the appliance door ajar to allow the drum to dry thoroughly. 8. Turn the washing machine off by pressing button. Type of fabric and degree of soil Standard C otton: Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) C otton: Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) C otton: Heavily soiled whites and fast colours C otton: Heavily soiled whites and delicate colours C otton: Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.) Synthetics: Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.) Synthetics: Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.) Programmes Detergent Tem perature prewash wash Fabric softener Stain removal option/bleach Cycle length (m inutes) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C Delicate/ Traditional Delicate/ Traditional Delicate/ Traditional Delicate/ Traditional 4 60 C Delicate C Delicate 65 Wool 5 40 C 50 Very delicate fabrics (curtains, silk, viscose, etc.) Tim e 4 you C otton: Heavily soiled whites and fast colours C otton: Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.) Synthetics: Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Synthetics: Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Sport 6 30 C C C C C 30 Sports shoes (MAX. 2 pairs) C 50 Fabrics for sportswear (Tracksuits, shorts, etc.) MEMO C 60 Allows for any wash cycle to be stored (see page 17) Description of wash cycle Pre-wash, wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anticrease and delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, anticrease or draining cycle Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles and delicate spin cycle Cold wash (without detergents), wash cycle, rinse cycles, and delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles PARTIAL PROGRAMMES Rinse Spin Delicate/ Traditional Rinse cycles and spin cycle Draining and spin cycle Drain Draining Notes -For programmes 7 and 8, we advise against exceeding a wash load of 3.5 kg. -For programme 12 we advise against exceeding a wash load of 2 kg. -For the anti-crease function: see Easy iron, opposite page. The information contained in the table is purely indicative. Special programme Daily (programme 10 for Synthetics) is designed to wash lightly soiled garments in a short amount of time: it only lasts 30 minutes and allows you to save on both time and energy. By setting this programme (10 at 30 C), you can wash different fabrics together (except for woollen and silk items), with a maximum load of 3 kg. We recommend the use of liquid detergent. 18

19 Personalisations FUNCTION buttons Setting the temperature If, when the appliance is switched on, the KNOB is positioned on a programme for which the temperature needs to be regulated, a fixed appears. Press button and the maximum temperature allowed for the programme set will be displayed and the icon flashes. Press it again and the temperature lowers until it reaches OFF, which indicates a cold wash cycle (press it again to go back to the maximum value); stop on the desired value, after approximately 2 seconds the setting is accepted: the symbol remains fixed. The temperature adjustment is enabled with all wash programmes. Functions To enable a function: 1. press the button corresponding to the desired function, according to the table below; 2. the function is enabled when the corresponding button is illuminated. Note: The rapid flashing of the button indicates that the corresponding function cannot be selected for the programme set. If you set a function that is incompatible with another function you selected previously, only the last one selected will be enabled. Function Effect Comments Setting the spin cycle If, when the appliance is switched on, the KNOB is positioned on a programme with a spin cycle, a fixed appears. Press button and the maximum spin speed allowed for the programme set will be displayed, and the icon flashes. Press it again and the values lower until they reach OFF, which indicates that the spin cycle has been excluded (press it again to go back to the maximum value); stop on the desired speed, after approximately 2 seconds the setting is accepted: the symbol remains fixed. The spin cycle setting is enabled with all the programmes except for 6 and the Draining cycle. Setting the Delay Timer Press the button and you will see the word OFF on the display, while the relative symbol flashes. Press the button again and "1h" appears, that is, a delay of one hour (this can reach up to 24h); stop on the "desired" delay; after approximately 2 seconds the setting is accepted, following which, the time for the set programme appears on the display and the symbol remains on. If you now press the START/RESET button, the set "delay" appears; this decreases every hour until the start of the cycle. In this phase, the "delay" can only be modified by decreasing it. The Delay Timer regulation is enabled with all programmes. Enabled with programmes: Installation Description Programmes Detergents Precautions Care Stain removal Extra Rinse Easy iron Bleaching cycle designed to remove the toughest stains. Increases the efficiency of the rinse. This option reduces the amount of creasing on fabrics, making them easier to iron. Please remember to pour the bleach into extra compartment 4 (see page 20). This function is incompatible with the EASY IRON function. Recommended when the appliance has a full load or with large quantities of detergent. When this function is set, programmes 4, 5, 6 will end, with the laundry left to soak (Anti-crease), and the relative button flashes: - to conclude the cycle, press the START/RESET button or the EASY IRON button; - to run the draining cycle alone, set the knob to the relative symbol and press the START/RESET button. This function is incompatible with the STAIN REMOVAL function. 2, 3, 4, Rinse cycle. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, Rinse cycle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Rinse cycle. Troubleshooting Service 19

20 Detergents and laundry Detergent dispenser Good washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent won't necessarily make for a more efficient wash, and may in fact cause build up on the interior of your appliance and even pollute the environment Open up the detergent dispenser and pour in the detergent and fabric softener, as follows. compartment 1: Detergent for pre-wash (powder) Before pouring in the detergent, make sure that extra compartment 4 has been removed. compartment 2: Detergent for the wash cycle (powder or liquid) Liquid detergent should only be poured in immediately prior to the wash cycle start. compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.) The fabric softener should not overflow from the grid. extra compartment 4: Bleach! Do not use hand wash detergent because it may form too much foam. Bleach cycle! Traditional bleach should be used on sturdy white fabrics, and delicate bleach for coloured fabrics, synthetics and for wool. Place extra compartment 4, provided, into compartment 1. When pouring in the bleach, be careful not to exceed the "max" level indicated on the central pivot (see figure). To run the bleach cycle alone, pour the bleach into extra compartment 4 and set the Rinse programme. To bleach during a wash cycle, pour in the detergent and fabric softener, set the desired programme and enable the Stain removal function (see page 19). The use of extra compartment 4 excludes the possibility of using the pre-wash cycle. Preparing your laundry Divide your laundry according to: - the type of fabric/the symbol on the label. - the colours: separate coloured garments from whites. Empty all pockets and check for loose buttons. Do not exceed the weight limits stated below, which refer to the weight when dry: Sturdy fabrics: max 4,5 kg Synthetic fabrics: max 2.5 kg Delicate fabrics: max 2 kg Wool: max 1 kg How much does your laundry weigh? 1 sheet g 1 pillow case g 1 tablecloth g 1 bathrobe 900-1,200 g 1 towel g Special items Curtains: fold curtains and place them in a pillow case or mesh bag. Wash them separately without exceeding half the appliance load. Use programme 6 which excludes the spin cycle automatically. Quilted coats and windbreakers: if they are padded with goose or duck down, they can be machine-washed. Turn the garments inside out and load a maximum of 2-3 kg, repeating the rinse cycle once or twice and using the delicate spin cycle. Wool: for best results, use a specific detergent, taking care not to exceed a load of 1 kg. 20

21 Precautions and advice! The washing machine was designed and built in compliance with the applicable international safety regulations. The following information is provided for your safety and should consequently be read carefully. General safety This appliance has been designed for nonprofessional, household use and its functions must not be changed. This washing machine should only be used by adults and in accordance with the instructions provided in this manual. Never touch the washing machine when barefoot or with wet or damp hands or feet. Do not pull on the power supply cable to unplug the appliance from the electricity socket. Pull the plug out yourself. Do not open the detergent dispenser while the appliance is in operation. Do not touch the drain water as it could reach very high temperatures. Never force the washing machine door: this could damage the safety lock mechanism designed to prevent any accidental openings. In the event of a malfunction, do not under any circumstances touch internal parts in order to attempt repairs. Always keep children well away from the appliance while in operation. The appliance door tends to get quite hot during the wash cycle. Should it have to be moved, proceed with the help of two or three people and handle it with the utmost care. Never try to do this alone, because the appliance is very heavy. Before loading your laundry into the washing machine, make sure the drum is empty. Disposal Disposing of the packaging material: observe local regulations, so the packaging can be re-used. The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment, requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance. Saving energy and respecting the environment Environmentally-friendly technology If you only see a little water through your appliance door, this is because thanks to the latest Indesit technology, your washing machine only needs less than half the amount of water to get the best results: an objective reached to respect the environment. Saving on detergent, water, energy and time To avoid wasting resources, the washing machine should be used with a full load. A full load instead of two half loads allows you to save up to 50% on energy. The pre-wash cycle is only necessary on extremely soiled garments. Avoiding it will save on detergent, time, water and between 5 and 15% energy. Treating stains with a stain remover or leaving them to soak before washing will cut down the need to wash them at high temperatures. A programme at 60 C instead of 90 C or one at 40 C instead of 60 C will save up to 50% on energy. Use the correct quantity of detergent depending on the water hardness, how soiled the garments are and the amount of laundry you have, to avoid wastage and to protect the environment: despite being biodegradable, detergents do contain ingredients that alter the natural balance of the environment. In addition, avoid using fabric softener as much as possible. If you use your washing machine from late in the afternoon until the early hours of the morning, you will help reduce the electricity board's peak load. The Delay Timer option (see page 19) helps to organise your wash cycles accordingly. If your laundry has to be dried in a tumble dryer, select a high spin speed. Having the least water possible in your laundry will save you time and energy in the drying process. Installation Description Programmes Detergents Precautions Care Troubleshooting Service 21

Instrukcja obs³ugi WILB 12 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi WILB 12 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 GB English,13 RO Românã,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci IWSC 5085

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci IWSC 5085 Instrukcja obs³ugi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki i uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSF 85

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSF 85 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 CIS ÐÓÑÑÊÈÉ, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents SIXL 149 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents SIXL 149 S Instructions for use WASHING MACHINE English, 1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical details Description of the machine,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWE 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWE 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki, 4-5 Panel

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSD 51251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSD 51251 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi WISL 85 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi WISL 85 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne, 3 Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWA 71051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWA 71051 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL CZ Contents English,1 Polski,13 Česky,37 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 722

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 722 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents English,1 Polski,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 61251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 61251 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSC 51051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWSC 51051 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

bezpieczna ARGHERITA Pralka Tajniki tkanin Margherita i ³atwa w u yciu AL 88 Instrukcja instalacji i obs³ugi Kaszmir Gold Aby lepiej praæ

bezpieczna ARGHERITA Pralka Tajniki tkanin Margherita i ³atwa w u yciu AL 88 Instrukcja instalacji i obs³ugi Kaszmir Gold Aby lepiej praæ M ARGHERITA Tajniki tkanin Aby lepiej praæ Instrukcja instalacji i obs³ugi AL 88 PL Kaszmir Gold Pierwsza pralka, która zyska³a oficjalne uznanie ze strony "The Woolmark Company". Margherita Pralka bezpieczna

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści RPG 826 D

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści RPG 826 D Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 English,13 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Instruction Book HNF 9167 Washing Machine

Instruction Book HNF 9167 Washing Machine 40002098Eng.qxd 22/11/2004 16:48 Page 1 Instruction Book HNF 9167 Washing Machine 40002098Eng.qxd 22/11/2004 11:34 Page 2 English............................................ 2 Český............................................

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE EN English,1 CZ Èeský,13 PL Polski,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data

Bardziej szczegółowo

WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP

WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP 132991680 copertina 28-10-2003 8:47 Pagina 1 WASHING MACHINE PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉP GB EWF 1045 EWF 1245 PL CZ SK 132 991 680 H 132991680 GB.qxd 28/10/2003

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

Washing Machine Pralka automatyczna WMB 50811 PL F WMB 51011 PL F

Washing Machine Pralka automatyczna WMB 50811 PL F WMB 51011 PL F Washing Machine Pralka automatyczna WMB 50811 PL F WMB 51011 PL F Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that you get the best results from the product which has been manufactured in

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi. Uživatel Manuální Automatická pračka Používateľská príručka

Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi. Uživatel Manuální Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71242 PTLM Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Plně automatická pračka Uživatel Manuální utomatická pračka Používateľská príručka Document Number 2820523016_EN / 11-12-12.(9:41)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi

Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 50811 PL NY WMB 51011 PL NY Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Document Number 2820523285_EN / 09-10-13.(21:40) 1 Important instructions for safety and environment

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1) INSTALACJA: Instalacja sprzętu: Znajdź wolny port USB, Podłącz słuchawki do komputera Słuchawki powinny być gotowe do pracy Instalacja oprogramowania. Umieść dołączoną

Bardziej szczegółowo

Washing Machine WH265. Instrukcja obsługi User s Manual

Washing Machine WH265. Instrukcja obsługi User s Manual Washing Machine WH265 Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi BUDOWA... 3 AKCESORIA... 4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 4 PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM... 5 SPOSÓB UŻYTKOWANIA... 6 POTENCJALNE PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

user s manual NV-002MIC

user s manual NV-002MIC user s manual NV-002MIC NV-002MIC - user's manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements of following

Bardziej szczegółowo

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR C IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR INSTALACJA INSTALLATION 1. INTRODUCTION IF16Tis a curtain pir sensor, can create a barrier of protection useful for doors and windows. And it

Bardziej szczegółowo

Please note, this is only a guide and I will not be held responsible if you fuck it up!!!

Please note, this is only a guide and I will not be held responsible if you fuck it up!!! Please note, this is only a guide and I will not be held responsible if you fuck it up!!! Autorem jest niejaki zed [przyp.tł.] Proszę wziąć pod uwagę, że to są jedynie wskazówki. Nie będę poczuwał się

Bardziej szczegółowo

Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi. Uživatel Manuální Automatická pračka Používateľská príručka

Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi. Uživatel Manuální Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51242 PTS Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Plně automatická pračka Uživatel Manuální utomatická pračka Používateľská príručka Document Number 2820523222_EN / 14-12-12.(10:41)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego. Operating Instructions for Digital Weekly Timer

Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego. Operating Instructions for Digital Weekly Timer Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego Operating Instructions for Digital Weekly Timer 406-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 5088

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 5088 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 CZ Česky,13 PL Polski,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Instrukcja instalacji i obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 Instalacja, -3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis pralki, 4-5 Panel kontrolny Przebieg

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi

Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 51021 PL Y Washing Machine User s Manual Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Document Number 2820523221_EN/ 07-12-12.(9:26) 1 Important instructions for safety and environment This section contains

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5)

ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5) ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5) Alyx_MT_cover.qxd 16/3/06 14:41 Page 2 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY (6) * (7) (11C) (11B) (13A) (13C) THIS PRODUCT MUST BE ASSEMBLED AND OPERATED IN ACCORDANCE

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi nawilżacz ELEDUCK

Instrukcja obsługi nawilżacz ELEDUCK Instrukcja obsługi nawilżacz ELEDUCK Spis treści: Ostrzeżenie Zapoznanie z urządzeniem Rysunek, części, obsługa Instrukcja użycia Utrzymanie urządzenia Rozwiązywanie problemów Szczegóły techniczne Należy

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

MODE COM PCI WIRELESS LAN ADAPTER MC-WL02 MIMO

MODE COM PCI WIRELESS LAN ADAPTER MC-WL02 MIMO E R P C I U s W I R E L e r M a E S S n u L A N a l A D A P T MODE COM PCI WIRELESS LAN ADAPTER MC-WL02 MIMO PCI WIRELESS LAN ADAPTER MC-WL02 MIMO User Manual Thank you for choosing Mode Com PCI card MC-WL02

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

DI-514 2.4GHz Wireless Router

DI-514 2.4GHz Wireless Router This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 6.2.3. DI-514 2.4GHz Wireless Router Before You Begin 1. If you purchased this router to share

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Washing Machine WH128. Instrukcja obsługi User s Manual

Washing Machine WH128. Instrukcja obsługi User s Manual Washing Machine WH128 Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi BUDOWA... 3 AKCESORIA... 4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 4 PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM... 5 SPOSÓB UŻYTKOWANIA... 6 POTENCJALNE PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termobindownicy OPUS DUO 500

Instrukcja obsługi termobindownicy OPUS DUO 500 Instrukcja obsługi termobindownicy OPUS DUO 500 Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Instrukcja instalacji i obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 Instalacja, -3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis pralki, 4-5 Panel kontrolny Przebieg

Bardziej szczegółowo

Washing Machine Pralka automatyczna Plně automatická pračka Automatická pračka WMD 76120 WMD 76100 WMD 76080

Washing Machine Pralka automatyczna Plně automatická pračka Automatická pračka WMD 76120 WMD 76100 WMD 76080 Washing Machine Pralka automatyczna Plně automatická pračka Automatická pračka WMD 76120 WMD 76100 WMD 76080 1 Warnings General Safety Never place your machine on a carpet covered floor. Otherwise, lack

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Washing Machine User s Manual. Uživatel Manuální Automatická pračka Používateľská príručka Pralka automatyczna Instrukcja obsługi

Washing Machine User s Manual. Uživatel Manuální Automatická pračka Používateľská príručka Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 61242 PTMS Washing Machine User s Manual Plně automatická pračka Uživatel Manuální utomatická pračka Používateľská príručka Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Document Number 2820523843_EN / 12-02-14.(15:45)

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWD 61282

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWD 61282 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 CZ Česky,13 PL Polski,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Instructions for use LLD 8M132. Contents DISHWASHER

Instructions for use LLD 8M132. Contents DISHWASHER Instructions for use DISHWASHER EN PL CS English, 1 Polski, 16 Česky, 31 SK Slovensky, 46 LLD 8M132 Contents Product Fiche, 2 Precautions and safety advice, 3-4 General safety Disposal of old electrical

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

IP Camera SVR201HD. Instrukcja Obsługi User s Manual

IP Camera SVR201HD. Instrukcja Obsługi User s Manual IP Camera SVR201HD Instrukcja Obsługi User s Manual SVR201HD PL Podłączenie urządzeń z systemem Android Instrukcja obsługi Przed ustawieniem kamery internetowej należy pobrać i zainstalować aplikację Guard.

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN PL English,1 Polski, 15 CS SK Česky, 28 Slovensky, 41 Contents Precautions, advice and Assistance, 2-3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment

Bardziej szczegółowo

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474 High Definition Car Video Recorder Quer Operation Manual KOM0474 EN Instruction to Keys Function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC 8 Battery

Bardziej szczegółowo