SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gmina Oksa ul. Włoszczowska Oksa Znak sprawy: BZP.U Oksa, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) Zatwierdzam w dniu: r. Wójt Gminy Oksa

2 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Oksa ul. Włoszczowska Oksa tel: (0-41) /47 fax: (0-41) NIP Regon TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wspólny Słownik Zamówień: usługi udzielenia kredytu. Udzielenie kredytu długoterminowego bezgotówkowego w wysokości PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 1. Opis przedmiotu zamówienia : 1.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 1.2 Kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 1M plus ewentualna stała marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M. 1.3 Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach I transza zł do dnia 10 grudnia 2013 r. II transza zł do dnia 20 grudnia 2013 r. III transza zł do dnia 30 grudnia 2013 r. 1.4 Zamawiający zakłada, że poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot, a odsetki będą naliczone od rzeczywistego zadłużenia i od dnia przekazania pieniędzy na rachunek zamawiającego. W związku z powyższym w celu porównania złożonych ofert, odsetki za 2013 rok powinny być naliczone od dnia uruchomienia kredytu do końca każdego miesiąca, a wypłaty poszczególnych transz dokładnie według terminów z pkt Okres kredytowania do 31 grudnia 2019 roku. 1.6 Spłata naliczonych odsetek nastąpi w okresach miesięcznych 1.7 Spłata kapitału począwszy od 2016 do 2019 roku w okresach miesięcznych wg poniższego harmonogramu: Data spłaty Kwota , , ,00 2

3 , , , , , , , , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł 3

4 UWAGA! Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł 1.8 Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych kosztów finansowych dla zamawiającego 1.9. Zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco do wysokości kredytu. Nie dopuszcza się możliwości udzielenia bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Oksa W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczenie odsetek według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu Możliwość pobrania kredytu w mniejszej wysokości bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego Możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat dla Zamawiającego 1.13 Jedyną prowizją związaną z udzieleniem kredytu może być wyłącznie jednorazowa całkowita prowizja od uruchomionego kredytu Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej Dopuszcza się wypłatę kredytu w transzach zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Wszystkie dokumenty finansowe gminy znajdują się na stronie internetowej - uchwały budżetowe, WPF zakładka Rada Gminy > uchwały Rady Gminy, - sprawozdania zakładka Sprawozdania, - opinie RIO zakładka Opinie RIO 4

5 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7): Nie dotyczy 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do r. Okres kredytowy do 2019 r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: 1 Sytuacja podmiotowa oferenta Oferent posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność techniczna Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły - Spełnia bądź nie spełnia- na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z wymaganiami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI: Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: a: W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: 1 Krzysztof Dąbrowski - Inspektor tel. ( 041) /48/ b: W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: 1 Anna Małek - Skarbnik tel. (041) /48/ 5

6 8. WADIUM: 1. Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) NIE WNIESIENIE WADIUM W WYMAGANYM TERMINIE, WYMAGANEJ WYSOKOŚCI I FORMIE SKUTKUJE WYKLUCZENIEM WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu wniesione przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Oksie, Bank Spółdzielczy w Kielcach O/ Nagłowice (DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO! wymogiem jest, aby w dniu otwarcia ofert wadium było na koncie Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium wniesione w formach określonych, w pkt 2. b, c, d, e należy złożyć w depozycie.w Urzędzie Gminy w Oksie -kasa (codziennie w dni robocze w godz. 7,15 14,30) lub włożyć do koperty, w której znajduje się oferta (nie bindować, nie zszywać z ofertą, jest to dokument, który nie stanowi oferty i podlega zwrotowi). Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub osobę przyjmującą do depozytu w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, przykleić do koperty lub włożyć do koperty, w której znajduje się oferta przetargowa. 4. Zamawiający zwraca wadium na warunkach określonych w art. 46 ust.1, 1a i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy -Prawo Zamówień Publicznych. Złożone poręczenia lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 6

7 albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Oferentów. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Oferenta ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Oferenta. Pozostałe strony mogą być parafowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Oferent jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. Nazwa dokumentu potwierdzającego 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru 2 Koncesja, zezwolenie lub licencja 3 Oświadczenie z art. 22 i 24 4 Informacja z KRK pkt 4-8 Wymagane dokumenty Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Przez ww dokument Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm) oraz kopii koncesji, zezwolenia lub licencji Nr załącznika do SIWZ Oświadczenie z art. 22 i 24 1 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 3 7

8 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 5 Informacja z KRK pkt 9 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 6 Oświadczenie Oświadczenie o przynależności /lub nie do tej samej grupy kapitałowej 5 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Jeżeli w określonym terminie Oferent nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. Oferent zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - NIE OTWIERAĆ przed godz. 10:15. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia do godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu o godz , w siedzibie Zamawiającego, sala USC. 8

9 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i spełniać warunki stawiane przez Zamawiającego związane z realizacją zamówienia. Cenę brutto oferty (Co) dla kredytu należy rozumieć jako sumę: Kosztów oprocentowania kredytu (Ko) Jednorazowej prowizji przygotowawczej z tytułu uruchomionego kredytu wyrażonej w procentach i kwocie (Pp), pobieranej w dniu przekazania kredytu na rachunek Zamawiającego, liczonej od wielkości uruchomionego kredytu Co = Ko+Pp 12.2 Całkowite koszty spłaty oprocentowania kredytu (Ko) winny być obliczane jako suma poszczególnych rat odsetkowych (Ro) ustalonych w relacji do stawki WIBOR 1M tj. Ko= Ro ( WIBOR 1M + Mo)% xkkxd Przy czym Ro = 365 gdzie: WIBOR 1M oznacza stawkę dla złotowych depozytów 1 miesięcznych na rynku międzybankowym Mo- to stała w całym okresie kredytowania zaoferowana marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M mająca wpływ na koszty oprocentowania kredytu, Kk- kapitał (aktualna wysokość zadłużenia w danym miesiącu), d ilość dni 12.3 W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy założyć: - stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną za miesiąc październik 2013 r., - koszty oprocentowania kredytu (Ko) przyjmując zmienną stopę oprocentowania kredytu WIBOR 1M + stała zaoferowana marża bankowa 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (koszt) 100 % Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następującego wzoru: Nr kryterium: Wzór: 1 Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: 9

10 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie badanej Ilość punktów obliczana jest do drugiego miejsca po przecinku, przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zaokrągleń tj. 0,05 zaokr. do 0,01. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, b: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c: wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Umowę z Wykonawcą, Zamawiający podpisze zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Umowa na realizację zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie na warunkach jakie wynikają z przyjętej oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie będzie zawierała zapisów niekorzystnych dla Zamawiającego (w tym dodatkowych opłat i prowizji nie ujętych w ofercie). 10

11 16.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania środków na rachunek Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Nagłowice Nr zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie Zamawiający w przypadku zmiany sytuacji finansowej, zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na bazie stawki WIBOR dla złotowych depozytów 1-miesięcznych (WIBOR 1M) na rynku międzybankowym. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych. 18. AUKCJA ELEKTRONICZNA W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 19. INNE: Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) Załącznikami do niniejszego dokumentu są: Nr Nazwa załącznika: 1 Oświadczenie z art. 22 i 24 2 Wzór druku oferty 3 Oświadczenie art.5 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe 4 Projekt umowy 11

12 Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania. b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. d) Firma będąca: osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowoakcyjną / osoba prawną 1 nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / urzędujący członek zarządu * nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. f) Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). dnia... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 1 niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 2... Nazwa siedziba firmy, nr telefonu i fax O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym roku oraz ustaleń specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów składam ofertę na niżej przedstawionych warunkach: Cena oferty: Co-... zł Wyrażona kwotowo w PLN (słownie:.. zł) W tym: 1. Koszty oprocentowania kredytu Łączna wysokość zaproponowanych odsetek (wyrażona Ko-...zł kwotowo PLN) obliczana w oparciu o roczną stopę procentową...% na którą składają się stawka WIBOR 1M +...(stała Marża bankowa) 2. Jednorazowa prowizja przygotowawcza z tytułu uruchomionego kredytu Wysokość jednorazowej, całkowitej prowizji od Pp-...zł uruchomionego kredytu (wyrażona kwotowo w PLN) obliczona w oparciu o zaoferowany...% od udzielonego kredytu dla Banku kredytującego. 3. Inne koszty. zł 1) oświadczamy, że zaoferowana cena stanowi sumę wartości wszystkich jej elementów, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia (SIWZ). Ceny zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 13

14 4) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu do oferty załączamy oświadczenia i dokumenty:... Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość Oferty. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 14

15 ... Pieczęć nagłówkowa firmy Załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że... Nazwa firmy Spełnia warunki określone w art.5 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe....dnia Podpis osoby upoważnionej (osób uprawnionych) 15

16 Załącznik Nr 4 UMOWA KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM NR W dniu. r. pomiędzy Bankiem, zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1) 2) a Gminą Oksa ul. Włoszczowska Oksa zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną przez: Tadeusz Soboń - Wójt Gminy przy kontrasygnacie: Anna Małek Skarbnik Gminy Oksa została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego w nieodnawialnej linii kredytowej z limitem kredytowym w kwocie ,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100 ), na okres do dnia 31 grudnia 2019r. z karencją spłaty od roku Kredyt, o którym mowa w ust. 1 jest przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2 Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w rachunku kredytowym nr Uruchomienie kredytu nastąpi po: 1) ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w 4 ust. 1, 2) wpłaceniu prowizji o której mowa w 14, 3) złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji o którym mowa w 4 ust. 3 4)dostarczeniu do Banku pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości spłaty kredytu. 2. Kredyt uruchomiony będzie przez Kredytobiorcę dowolnych transzach do łącznej kwoty limitu kredytowego o którym mowa w 1 ust. 1, w ciężar rachunku kredytowego, o którym mowa w 2 na podstawie zleceń płatniczych (wniosków) wystawionych przez Kredytobiorcę na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Nagłowice na Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 30 grudnia 2013r. 4. Nie uruchomienie kredytu w terminie, o którym mowa w ust. 3 powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy. 5. Bank może odstąpić od niniejszej umowy i odmówić postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych, jeżeli przed wykorzystaniem kredytu: 1) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy w ocenie Banku ulega znacznemu pogorszeniu, 2) stwierdzono, że dokumenty i informacje, na podstawie których zawarto niniejszą umowę zawierają nierzetelne dane, 16

17 3) powstały inne okoliczności nieznane dotąd Bankowi, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu. 6. W przypadku niewykorzystania w całości lub części postanowienia do dyspozycji Kredytobiorcy limitu kredytowego w terminie określonym w 3 ust. 3 na skutek zmiany sytuacji finansowej Kredytobiorca nie poniesie żadnych opłat Prawne zabezpieczenie spłaty udzielanego kredytu stanowi: - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej umowy. 3. Pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w razie nie spłacenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy stanowi integralną część umowy. 4. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Kredytobiorca Ustala się na okres karencji w spłacie kredytu do dnia 31 grudnia 2015r. 2. Kredytobiorca dokona spłaty kredytu 48 ratach miesięcznych w następujących terminach i kwotach: Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , ,00 17

18 , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł 3. Spłata kredytu następuje na rachunek nr prowadzony w Banku Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek, określony w ust W przypadku gdy, termin spłaty kredytu określony w ust. 2, upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo nie będącym dniem roboczym dla Banku.., uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 18

19 6. Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, określone w ust. 2, mogą być w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione w drodze aneksu do umowy na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem płatności. 7. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, w terminie późniejszym niż określony w ust. 6, obowiązują terminy spłaty kredytu zgodnie z ust W terminie 14 dni roboczych od daty uruchomienia kredytu, Bank poinformuje na piśmie Kredytobiorcę o ostatecznej wysokości poszczególnych rat spłat kredytu wynikających z faktycznego wykorzystania kredytu Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub jego raty w umownym terminie płatności lub spłacie ich w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu roboczym niespłacona kwota kredytu stanie się zadłużeniem przedterminowym. 2. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki w wysokości odsetek ustawowych i wynoszącej na dzień podpisania umowy..% w stosunku rocznym. 3. Odsetki za zadłużenia przeterminowanego naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę O niespłaceniu raty kredytu i/lub odsetek w terminie wynikającym z umowy lub spłaceniu ich w niepełnej wysokości, Bank.. niezwłocznie zawiadamia listem poleconym: Kredytobiorcę wzywając do natychmiastowej zapłaty, w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu. 2. Koszty zawiadomienia, w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe, pokrywa Kredytobiorca. 3. Opłata określona w ust. 2 płatna jest gotówką w kasie Banku, przelewem lub przekazem. 8 W przypadku braku spłaty którejkolwiek z rat kredytu w terminie, o którym mowa w 5 ust.2 Bank może wypowiedzieć niniejszą umowę i po upływie okresu, o którym mowa w 17 ust. 2, przystąpić do czynności windykacyjnych, zmierzających do egzekucji wierzytelności Bank poprzez realizację prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, określonego w Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w 5 ust. 3 zalicza się według następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przedterminowego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przedterminowego, odsetek bieżących, kredytu. 2. Nadpłata dokonywana przez Kredytobiorcę rozlicza się w dniu wpłaty środków na rachunek wskazany na umowie o kredyt poprzez zaliczenie ich na spłatę całości lub części kolejnych rat kredytu wymienionych w 5 ust. 2. W przypadku nadpłaty Bank może dokonać, na wniosek Kredytobiorcy, zmiany harmonogramu spłat uwzględniającej mniejsze zadłużenia w związku z dokonaną nadpłatą, tj.: 1) skrócić okres spłaty kredytu, 2) zmienić wysokość spłat bez skracania okresu kredytowania. 10 Kredytobiorca nie zapłaci prowizji za spłatę całości lub części kredytu przed terminami spłaty określonymi w 5 ust Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy.w stosunku rocznym. 2. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M zwaną dalej stawką bazową i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości..punktów procentowych. W dniu zawarcia umowy stawka bazowa wynosi. % w stosunku rocznym. 3. Wysokość stawki bazowej, o której mowa w ust. 2, określona jest na podstawie stawki WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna notowań ze wszystkich dni miesiąca, 19

20 poprzedzająca miesiąc naliczania ( tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego ). Stawka obowiązuje od 1-go dnia następnego miesiąca, aktualizacja stawki jest miesięczna. 4. Ustalona w sposób określony w ust. 3 stawka bazowa obowiązuje na okres jednego miesiąca. 5. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie automatycznie, na skutek zmiany stawki bazowej. 6. O zmianie oprocentowania Bank będzie każdorazowo zawiadamiał Kredytobiorcę w formie pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty kredytu. 7. Zmiana oprocentowania kredytu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie powoduje konieczności zmiany warunków w formie pisemnego aneksu Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są do kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania. 2. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę. 3. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366 dni. 4. Postanowienia 5 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio/ 13 Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję z tytułu udzielenia kredytu w wysokości.. % kwoty kredytu tj. w wysokości 2. Pobierana prowizja, o której mowa w ust. 1, nie podlega zwrotowi. 3. Prowizja pobierana jest jednorazowo, płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu przelewem W okresie obowiązywania umowy o kredyt Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia informacji i dokumentów niezbędnych Bankowi do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. 2. W szczególności Kredytobiorca zobowiązany jest do: 1) składnia w Banku sprawozdań kwartalnych Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S,Rb-27S. 2) informowania Banku o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na jego sytuacje ekonomiczno-finansową w tym: a) powiadamiania Banku o ubieganiu się o kredyt lub gwarancję w innym banku albo o zamiarze udzielenia poręczenia, sprzedaży posiadanego majątku lub jego obciążenia na rzecz osób trzecich w formie ustanowienia hipoteki, zastawu bądź przewłaszczenia, b) powiadomienia Banku o obniżeniu realnej wartości ustanowionych zabezpieczeń, 3) umożliwienia pracownikom Banku lub osobom upoważnionym przez Banku przeprowadzenie badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną sytuacji ekonomicznej i finansowej, realnej wartości ustanowionego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu kontroli wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem. 3. Kredytobiorca, osoby uprawnione do reprezentowania Kredytobiorcy w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zobowiązani są do pisemnego powiadomienia Banku o każdej zmianie nazwiska, adresu oraz adresu siedziby oraz zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Kredytobiorcy w zakresie praz i obowiązków majątkowych. 4. Nie zawiadomienie Banku o zmianach, o których mowa w ust. 3, spowoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Kredytobiorcy według danych przedłożonych, Bankowi, będą uważane za skutecznie doręczone. 20

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR... W dniu... pomiędzy Bankiem...,, reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a...... zwanym dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez: 1)..., 2)...* została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bi.stary.sacz.pl Stary Sącz: Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 7 500 000 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks IM.271.22.2013.1 Zgorzelec, dnia 11-09-2013 r. Zgorzelec: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zgorzelec na 2013r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 270 000,00 PLN ze spłatą w ratach kwartalnych w latach 2016-2028 Numer ogłoszenia: 64263-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie. Lędziny: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE P.N. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W LĘDZINACH Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy.

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł.

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, 1 z 5 2016-02-25 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/0/zamowienia_publiczne.html Sucha Beskidzka:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Skarszewy: Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

96-127 Lipce Reymontowskie

96-127 Lipce Reymontowskie Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Lipce Reymontowskie Ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl / Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Pleszew: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011. Tarnowiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł Numer ogłoszenia: 343800-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Dopiewo: Nr sprawy ROA.271.51.2013 Kredyt komercyjny długoterminowy w

Bardziej szczegółowo

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Załącznik Nr 1 do SIWZ.. (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu jednostki samorządu terutorialnego Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65, Regon 230821664 58-520 Janowie Wielkie, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez: 1. Kamila Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wersja archiwalna Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 550 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-26 12:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaszastarka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaszastarka.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaszastarka.pl Szastarka: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 156.267,04

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.przytyk.pl Przytyk: Udzielenie kredytu bankowego. Numer ogłoszenia: 194950-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wilczyn, 2011-10-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.14.2011 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00

Bardziej szczegółowo

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie...

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... UMOWA Nr - Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... r. w... pomiędzy... wpisana do... o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... reprezentowany przez.........

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu Zarząd Powiatu w Piszu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Piszu Na wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt bankowy

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2009 rok oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno I. Zamawiający 1. Gmina Pieniężno z/s Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul.generalska 8, 14-520 Pieniężno. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg Nr 20/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.955.463,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 z 6 2014-07-07 14:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA FINANSOWANIA W FORMIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo