SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gmina Oksa ul. Włoszczowska Oksa Znak sprawy: BZP.U Oksa, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) Zatwierdzam w dniu: r. Wójt Gminy Oksa

2 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Oksa ul. Włoszczowska Oksa tel: (0-41) /47 fax: (0-41) NIP Regon TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wspólny Słownik Zamówień: usługi udzielenia kredytu. Udzielenie kredytu długoterminowego bezgotówkowego w wysokości PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 1. Opis przedmiotu zamówienia : 1.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 1.2 Kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 1M plus ewentualna stała marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M. 1.3 Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach I transza zł do dnia 10 grudnia 2013 r. II transza zł do dnia 20 grudnia 2013 r. III transza zł do dnia 30 grudnia 2013 r. 1.4 Zamawiający zakłada, że poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot, a odsetki będą naliczone od rzeczywistego zadłużenia i od dnia przekazania pieniędzy na rachunek zamawiającego. W związku z powyższym w celu porównania złożonych ofert, odsetki za 2013 rok powinny być naliczone od dnia uruchomienia kredytu do końca każdego miesiąca, a wypłaty poszczególnych transz dokładnie według terminów z pkt Okres kredytowania do 31 grudnia 2019 roku. 1.6 Spłata naliczonych odsetek nastąpi w okresach miesięcznych 1.7 Spłata kapitału począwszy od 2016 do 2019 roku w okresach miesięcznych wg poniższego harmonogramu: Data spłaty Kwota , , ,00 2

3 , , , , , , , , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 3

4 Razem rok zł UWAGA! Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł 1.8 Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych kosztów finansowych dla zamawiającego 1.9. Zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco do wysokości kredytu. Nie dopuszcza się możliwości udzielenia bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Oksa W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczenie odsetek według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu Możliwość pobrania kredytu w mniejszej wysokości bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego Możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat dla Zamawiającego 1.13 Jedyną prowizją związaną z udzieleniem kredytu może być wyłącznie jednorazowa całkowita prowizja od uruchomionego kredytu Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej Dopuszcza się wypłatę kredytu w transzach zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Wszystkie dokumenty finansowe gminy znajdują się na stronie internetowej - uchwały budżetowe, WPF zakładka Rada Gminy > uchwały Rady Gminy, - sprawozdania zakładka Sprawozdania, - opinie RIO zakładka Opinie RIO 4

5 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7): Nie dotyczy 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do r. Okres kredytowy do 2019 r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: 1 Sytuacja podmiotowa oferenta Oferent posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność techniczna Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły - Spełnia bądź nie spełnia- na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z wymaganiami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI: Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: a: W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: 1 Krzysztof Dąbrowski - Inspektor tel. ( 041) /48/ 5

6 b: W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: 1 Anna Małek - Skarbnik tel. (041) /48/ 8. WADIUM: 1. Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) NIE WNIESIENIE WADIUM W WYMAGANYM TERMINIE, WYMAGANEJ WYSOKOŚCI I FORMIE SKUTKUJE WYKLUCZENIEM WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu wniesione przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Oksie, Bank Spółdzielczy w Kielcach O/ Nagłowice (DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO! wymogiem jest, aby w dniu otwarcia ofert wadium było na koncie Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium wniesione w formach określonych, w pkt 2. b, c, d, e należy złożyć w depozycie.w Urzędzie Gminy w Oksie -kasa (codziennie w dni robocze w godz. 7,15 14,30) lub włożyć do koperty, w której znajduje się oferta (nie bindować, nie zszywać z ofertą, jest to dokument, który nie stanowi oferty i podlega zwrotowi). Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub osobę przyjmującą do depozytu w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, przykleić do koperty lub włożyć do koperty, w której znajduje się oferta przetargowa. 4. Zamawiający zwraca wadium na warunkach określonych w art. 46 ust.1, 1a i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy -Prawo Zamówień Publicznych. Złożone poręczenia lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 6

7 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Oferentów. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Oferenta ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Oferenta. Pozostałe strony mogą być parafowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Oferent jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. Nazwa dokumentu potwierdzającego 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru 2 Koncesja, zezwolenie lub licencja 3 Oświadczenie z art. 22 i 24 Wymagane dokumenty Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Przez ww dokument Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm) oraz kopii koncesji, zezwolenia lub licencji Nr załącznika do SIWZ Oświadczenie z art. 22 i

8 4 Informacja z KRK pkt 4-8 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 5 Informacja z KRK pkt 9 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 6 Oświadczenie Oświadczenie o przynależności /lub nie do tej samej grupy kapitałowej 5 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Jeżeli w określonym terminie Oferent nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. Oferent zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - NIE OTWIERAĆ przed godz. 10:15. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia do godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 8

9 Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu o godz , w siedzibie Zamawiającego, sala USC. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i spełniać warunki stawiane przez Zamawiającego związane z realizacją zamówienia. Cenę brutto oferty (Co) dla kredytu należy rozumieć jako sumę: Kosztów oprocentowania kredytu (Ko) Jednorazowej prowizji przygotowawczej z tytułu uruchomionego kredytu wyrażonej w procentach i kwocie (Pp), pobieranej w dniu przekazania kredytu na rachunek Zamawiającego, liczonej od wielkości uruchomionego kredytu Co = Ko+Pp 12.2 Całkowite koszty spłaty oprocentowania kredytu (Ko) winny być obliczane jako suma poszczególnych rat odsetkowych (Ro) ustalonych w relacji do stawki WIBOR 1M tj. Ko= Ro ( WIBOR 1M + Mo)% xkkxd Przy czym Ro = 365 gdzie: WIBOR 1M oznacza stawkę dla złotowych depozytów 1 miesięcznych na rynku międzybankowym Mo- to stała w całym okresie kredytowania zaoferowana marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M mająca wpływ na koszty oprocentowania kredytu, Kk- kapitał (aktualna wysokość zadłużenia w danym miesiącu), d ilość dni 12.3 W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy założyć: - stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną za miesiąc październik 2013 r., - koszty oprocentowania kredytu (Ko) przyjmując zmienną stopę oprocentowania kredytu WIBOR 1M + stała zaoferowana marża bankowa 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (koszt) 100 % Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następującego wzoru: Nr kryterium: Wzór: 1 Cena (koszt) 9

10 Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie badanej Ilość punktów obliczana jest do drugiego miejsca po przecinku, przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zaokrągleń tj. 0,05 zaokr. do 0,01. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, b: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c: wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Umowę z Wykonawcą, Zamawiający podpisze zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Umowa na realizację zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie na warunkach jakie wynikają z przyjętej oferty i specyfikacji istotnych warunków 10

11 zamówienia oraz nie będzie zawierała zapisów niekorzystnych dla Zamawiającego (w tym dodatkowych opłat i prowizji nie ujętych w ofercie) Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania środków na rachunek Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Nagłowice Nr zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie Zamawiający w przypadku zmiany sytuacji finansowej, zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na bazie stawki WIBOR dla złotowych depozytów 1-miesięcznych (WIBOR 1M) na rynku międzybankowym. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych. 18. AUKCJA ELEKTRONICZNA W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 19. INNE: Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) Załącznikami do niniejszego dokumentu są: Nr Nazwa załącznika: 1 Oświadczenie z art. 22 i 24 2 Wzór druku oferty 3 Oświadczenie art.5 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe 4 Projekt umowy 11

12 Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania. b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. d) Firma będąca: osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowoakcyjną / osoba prawną 1 nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / urzędujący członek zarządu * nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. f) Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). dnia... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 1 niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 2... Nazwa siedziba firmy, nr telefonu i fax O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym roku oraz ustaleń specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów składam ofertę na niżej przedstawionych warunkach: Cena oferty: Co-... zł Wyrażona kwotowo w PLN (słownie:.. zł) W tym: 1. Koszty oprocentowania kredytu Łączna wysokość zaproponowanych odsetek (wyrażona Ko-...zł kwotowo PLN) obliczana w oparciu o roczną stopę procentową...% na którą składają się stawka WIBOR 1M +...(stała Marża bankowa) 2. Jednorazowa prowizja przygotowawcza z tytułu uruchomionego kredytu Wysokość jednorazowej, całkowitej prowizji od Pp-...zł uruchomionego kredytu (wyrażona kwotowo w PLN) obliczona w oparciu o zaoferowany...% od udzielonego kredytu dla Banku kredytującego. 3. Inne koszty. zł 1) oświadczamy, że zaoferowana cena stanowi sumę wartości wszystkich jej elementów, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia (SIWZ). Ceny zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 13

14 3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu do oferty załączamy oświadczenia i dokumenty:... Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość Oferty. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy... Załącznik nr 3 14

15 Pieczęć nagłówkowa firmy O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że... Nazwa firmy Spełnia warunki określone w art.5 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe....dnia Podpis osoby upoważnionej (osób uprawnionych) Załącznik Nr 4 15

16 UMOWA KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM NR W dniu. r. pomiędzy Bankiem, zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1) 2) a Gminą Oksa ul. Włoszczowska Oksa zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną przez: Tadeusz Soboń - Wójt Gminy przy kontrasygnacie: Anna Małek Skarbnik Gminy Oksa została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego w nieodnawialnej linii kredytowej z limitem kredytowym w kwocie ,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100 ), na okres do dnia 31 grudnia 2019r. z karencją spłaty od roku Kredyt, o którym mowa w ust. 1 jest przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2 Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w rachunku kredytowym nr Uruchomienie kredytu nastąpi po: 1) ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w 4 ust. 1, 2) wpłaceniu prowizji o której mowa w 14, 3) złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji o którym mowa w 4 ust. 3 4)dostarczeniu do Banku pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości spłaty kredytu. 2. Kredyt uruchomiony będzie przez Kredytobiorcę dowolnych transzach do łącznej kwoty limitu kredytowego o którym mowa w 1 ust. 1, w ciężar rachunku kredytowego, o którym mowa w 2 na podstawie zleceń płatniczych (wniosków) wystawionych przez Kredytobiorcę na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Nagłowice na Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 30 grudnia 2013r. 4. Nie uruchomienie kredytu w terminie, o którym mowa w ust. 3 powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy. 5. Bank może odstąpić od niniejszej umowy i odmówić postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych, jeżeli przed wykorzystaniem kredytu: 1) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy w ocenie Banku ulega znacznemu pogorszeniu, 2) stwierdzono, że dokumenty i informacje, na podstawie których zawarto niniejszą umowę zawierają nierzetelne dane, 3) powstały inne okoliczności nieznane dotąd Bankowi, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu. 16

17 6. W przypadku niewykorzystania w całości lub części postanowienia do dyspozycji Kredytobiorcy limitu kredytowego w terminie określonym w 3 ust. 3 na skutek zmiany sytuacji finansowej Kredytobiorca nie poniesie żadnych opłat Prawne zabezpieczenie spłaty udzielanego kredytu stanowi: - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej umowy. 3. Pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w razie nie spłacenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy stanowi integralną część umowy. 4. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Kredytobiorca Ustala się na okres karencji w spłacie kredytu do dnia 31 grudnia 2015r. 2. Kredytobiorca dokona spłaty kredytu 48 ratach miesięcznych w następujących terminach i kwotach: Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , ,00 17

18 , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł Data spłaty Kwota , , , , , , , , , , , ,00 Razem rok zł 3. Spłata kredytu następuje na rachunek nr prowadzony w Banku Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek, określony w ust W przypadku gdy, termin spłaty kredytu określony w ust. 2, upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo nie będącym dniem roboczym dla Banku.., uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 18

19 6. Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, określone w ust. 2, mogą być w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione w drodze aneksu do umowy na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem płatności. 7. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, w terminie późniejszym niż określony w ust. 6, obowiązują terminy spłaty kredytu zgodnie z ust W terminie 14 dni roboczych od daty uruchomienia kredytu, Bank poinformuje na piśmie Kredytobiorcę o ostatecznej wysokości poszczególnych rat spłat kredytu wynikających z faktycznego wykorzystania kredytu Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub jego raty w umownym terminie płatności lub spłacie ich w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu roboczym niespłacona kwota kredytu stanie się zadłużeniem przedterminowym. 2. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki w wysokości odsetek ustawowych i wynoszącej na dzień podpisania umowy..% w stosunku rocznym. 3. Odsetki za zadłużenia przeterminowanego naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę O niespłaceniu raty kredytu i/lub odsetek w terminie wynikającym z umowy lub spłaceniu ich w niepełnej wysokości, Bank.. niezwłocznie zawiadamia listem poleconym: Kredytobiorcę wzywając do natychmiastowej zapłaty, w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu. 2. Koszty zawiadomienia, w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe, pokrywa Kredytobiorca. 3. Opłata określona w ust. 2 płatna jest gotówką w kasie Banku, przelewem lub przekazem. 8 W przypadku braku spłaty którejkolwiek z rat kredytu w terminie, o którym mowa w 5 ust.2 Bank może wypowiedzieć niniejszą umowę i po upływie okresu, o którym mowa w 17 ust. 2, przystąpić do czynności windykacyjnych, zmierzających do egzekucji wierzytelności Bank poprzez realizację prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, określonego w Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w 5 ust. 3 zalicza się według następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przedterminowego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przedterminowego, odsetek bieżących, kredytu. 2. Nadpłata dokonywana przez Kredytobiorcę rozlicza się w dniu wpłaty środków na rachunek wskazany na umowie o kredyt poprzez zaliczenie ich na spłatę całości lub części kolejnych rat kredytu wymienionych w 5 ust. 2. W przypadku nadpłaty Bank może dokonać, na wniosek Kredytobiorcy, zmiany harmonogramu spłat uwzględniającej mniejsze zadłużenia w związku z dokonaną nadpłatą, tj.: 1) skrócić okres spłaty kredytu, 2) zmienić wysokość spłat bez skracania okresu kredytowania. 10 Kredytobiorca nie zapłaci prowizji za spłatę całości lub części kredytu przed terminami spłaty określonymi w 5 ust Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy.w stosunku rocznym. 2. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M zwaną dalej stawką bazową i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości..punktów procentowych. W dniu zawarcia umowy stawka bazowa wynosi. % w stosunku rocznym. 3. Wysokość stawki bazowej, o której mowa w ust. 2, określona jest na podstawie stawki WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna notowań ze wszystkich dni miesiąca, 19

20 poprzedzająca miesiąc naliczania ( tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego ). Stawka obowiązuje od 1-go dnia następnego miesiąca, aktualizacja stawki jest miesięczna. 4. Ustalona w sposób określony w ust. 3 stawka bazowa obowiązuje na okres jednego miesiąca. 5. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie automatycznie, na skutek zmiany stawki bazowej. 6. O zmianie oprocentowania Bank będzie każdorazowo zawiadamiał Kredytobiorcę w formie pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty kredytu. 7. Zmiana oprocentowania kredytu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie powoduje konieczności zmiany warunków w formie pisemnego aneksu Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są do kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania. 2. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę. 3. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366 dni. 4. Postanowienia 5 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio/ 13 Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję z tytułu udzielenia kredytu w wysokości.. % kwoty kredytu tj. w wysokości 2. Pobierana prowizja, o której mowa w ust. 1, nie podlega zwrotowi. 3. Prowizja pobierana jest jednorazowo, płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu przelewem W okresie obowiązywania umowy o kredyt Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia informacji i dokumentów niezbędnych Bankowi do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. 2. W szczególności Kredytobiorca zobowiązany jest do: 1) składnia w Banku sprawozdań kwartalnych Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S,Rb-27S. 2) informowania Banku o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na jego sytuacje ekonomiczno-finansową w tym: a) powiadamiania Banku o ubieganiu się o kredyt lub gwarancję w innym banku albo o zamiarze udzielenia poręczenia, sprzedaży posiadanego majątku lub jego obciążenia na rzecz osób trzecich w formie ustanowienia hipoteki, zastawu bądź przewłaszczenia, b) powiadomienia Banku o obniżeniu realnej wartości ustanowionych zabezpieczeń, 3) umożliwienia pracownikom Banku lub osobom upoważnionym przez Banku przeprowadzenie badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną sytuacji ekonomicznej i finansowej, realnej wartości ustanowionego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu kontroli wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem. 3. Kredytobiorca, osoby uprawnione do reprezentowania Kredytobiorcy w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zobowiązani są do pisemnego powiadomienia Banku o każdej zmianie nazwiska, adresu oraz adresu siedziby oraz zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Kredytobiorcy w zakresie praz i obowiązków majątkowych. 4. Nie zawiadomienie Banku o zmianach, o których mowa w ust. 3, spowoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Kredytobiorcy według danych przedłożonych, Bankowi, będą uważane za skutecznie doręczone. 20

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo