PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata 2005 2012"

Transkrypt

1 PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata SOKOŁÓW PODLASKI 2004 r.

2 CEL. 1 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEŚCIE Działanie 1.1 Współpraca pomiędzy władzami miasta a środowiskiem gospodarczym Sokołowa Podlaskiego Powołanie Rady ds. Przedsiębiorczości organizowanie cyklicznych spotkań (co najmniej raz na kwartał) władz miasta Rada Miejska, Burmistrz Miasta - z przedstawicielami organizacji samorządu gospodarczego oraz reprezentantami instytucji i organizacji samorządu gospodarczego oraz reprezentantami instytucji i organizacji deklarującymi wolę uczestniczenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. Celem spotkań będzie informowanie o planach, zamierzeniach i podjętych działaniach władz na rzecz aktywizacji gospodarczej, jak również zgłaszanie bieżących problemów i oczekiwań ze strony przedsiębiorców, a w konsekwencji wypracowanie wspólnych przedsięwzięć. Zorganizowanie łączności internetowej; Cele: Monitorowanie sytuacji gospodarczej w mieście; Wzajemna wymiana informacji, w tym potrzeb; Zainicjowanie i pomoc grupie ( grupom ) przedsiębiorców w samoorganizacji; Utworzenie agencji lub fundacji wspomagającej rozwój przedsiębiorczości; Rada Miejska, Burmistrz Miasta Bez kosztów Działanie 1.2 Utworzenie Centrum Informacji Gospodarczej oraz internetowego Biuletynu Informacji Gospodarczej. Zakłada się utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego Centrum Informacji Gospodarczej (CIG). Przedmiotowa działalność CIG obejmowałaby w szczególności:

3 Prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej, skierowanej do przedsiębiorców już funkcjonujących na terenie miasta oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą; Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie dostępnych programów wspomagających MŚP; Utworzenie bazy danych o nieruchomościach przeznaczonych pod rozwój działalności gospodarczej w mieście; Przygotowanie katalogu ofert lokalizacyjnych; Promocję ofert skierowanej na pozyskiwanie inwestorów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych; Prowadzenie bazy danych o zamierzeniach inwestycyjnych miasta celem zainteresowania małych i średnich przedsiębiorców możliwością uczestniczenia w nich; Udostępnienie potencjalnym inwestorom informacji o mieście i możliwościach inwestowania, inicjowanie i organizowanie kontaktów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi; Uruchomienie Biuletynu Informacji Gospodarczej, który będzie dostępny drogą internetową i bezpośrednio u pracownika obsługującego Centrum Informacji Internetowej. Zakres informacji zawartych w Biuletynie: Elektroniczny rejestr podmiotów gospodarczych w tym docelowo zarejestrowanych w KRS, a prowadzących działalność na terenie miasta Sokołów Podlaski; Opracowanie zbioru przepisów z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i finansowego; Informacje o aktualnych programach pomocowych: krajowych i zagranicznych ( unijnych ) skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw; Oferty lokalnych firm m.in. o wolnych mocach przerobowych, produktach, usługach, powierzchniach gruntowych i magazynowych; Informacja o terenach przeznaczonych pod przemysł, handel i usługi w aspekcie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cele: Promocja lokalnych przedsiębiorców, firm oraz ich produktów i usług; Podniesienie efektywności działań marketingowych firm; Zapewnienie przedsiębiorcom oraz osobom zainteresowanym założeniem firmy dostępu do aktualnych przepisów prawnych w tym zakresie do programów pomocowych; Upublicznienie ewidencji podmiotów gospodarczych; Funkcjonowanie Centrum Informacji Gospodarczej wymagać będzie współdziałania z wydziałami:

4 Sekretarz Miasta 2006 r. Budżet Miasta Działanie 1.3 Edukacja młodzieży ostatnich klas szkół gimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości Przygotowaniu młodzieży do sprostania wyzwaniom stawianym przez rynek pracy, służyć będą prowadzone wśród młodzieży ostatnich klas szkół gimnazjalnych zajęcia popularyzujące ideę przedsiębiorczości, orientujące zawodowo, kształtujące umiejętność poszukiwania pracy oraz przybliżające zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy. Interesującą formą rozwijania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży będą m.in. spotkania z przedstawicielami organizacji samorządu gospodarczego, sokołowskimi przedsiębiorcami, kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Miejskiego, a także organizowanie konkursów, seminariów i konferencji promujących przedsiębiorczość. Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz Dyrektorzy szkół gimnazjalnych; Budżet miasta, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusze Grantowe; Działanie 1.3 Ulgi w podatku od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy Ustalenie w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej zasad zwolnień z opłat i podatków lokalnych przysługujących przedsiębiorcom sytuującym swoje firmy na terenie Sokołowa Podlaskiego i tworzących nowe miejsca pracy.

5 Cele: Pozyskiwanie nowych inwestorów; Wspomaganie rozwoju istniejących firm; Ożywienie i wzrost koniunktury gospodarczej; Skarbnik Miasta 2005 r r. bieżące stosowanie Środki budżetu miasta nie będą wydatkowane, natomiast poprzez zastosowanie zwolnienia nastąpi zmniejszenie wpływów do budżetu. Działanie 1.4 Tworzenie zasobów gruntowo infrastrukturalnych na cele inwestycyjne potencjalnych inwestorów Pozyskiwanie w miarę możliwości nowych nieruchomości do gruntowego zasobu miasta, w tym działek, budynków, a także sukcesywnie ich uzbrajanie; Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego uwzględniającego pozyskiwanie terenów i rozwój infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalizacji nowych firm; Zabezpieczenie w budżetach miasta środków budżetowych na realizację zadań określonych w przyszłym WPI. Cele: Możliwość wskazania inwestorom terenów pod lokalizację firm z kompleksową informacją na temat ich stanu prawnego, położenia, uzbrojenia i przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Budżet Miasta

6 CEL 2. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SOKOŁOWSKICH MŚP Działanie 2.1 Organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowo doradczej Zorganizowanie raz w roku Sokołowskiego Forum Gospodarczego. Program Forum powinien uwzględniać potrzeby przedsiębiorców, w tym m.in.: Cykl szkoleń; Konferencje nt.: nowych ofert firm i instytucji okołobiznesowych; Targi; Zorganizowanie raz w roku Konkursu na realizację zadań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Sokołowie Podlaskim. Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszego i perspektywicznego projektu, który w możliwie najefektywniejszy sposób będzie przyczyniał się do wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w Sokołowie Podlaskim, w tym umożliwi małym i średnim przedsiębiorcom uzyskanie informacji dotyczących wdrażania systemów zarządzania i umożliwiających wdrażanie takich systemów. Projekty muszą uwzględnia m.in.: przeprowadzenie szkoleń lub kursów dla małych i średnich przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym w szczególności z zakresu wdrażania systemów zarządzania organizacją (jak np.: ISO 9001:2000, PN-N 18000, HACCP czy AQAP); udzielanie porad i konsultacji, w tym m. in.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe, organizacyjne i techniczne. Zorganizowanie stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania szkoleń i kursów pod zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców. Cele: Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej przedsiębiorców; Umożliwienie przedsiębiorcom naboru wykwalifikowanej kadry zawodowej z możliwością refundowania zatrudnienia ze środków, będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, Wspomaganie przez lokalny samorząd działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej, Zapewnienie dostępu do najnowszych ofert związanych z obsługą i prowadzeniem firmy; Promocja lokalnych przedsiębiorców, firm, oraz ich produktów i usług; Dystrybuowanie materiałów i ulotek reklamowych;

7 Podniesienie efektywności działań marketingowych firm; Budowa pozytywnego wizerunku lokalnych firm na zewnątrz oraz ich wiarygodności. Rada Miejska, Burmistrz Miasta, szefowie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw; Budżet Miasta, Fundusze Europejskie, Fundusz Grantowe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Działanie 2.2 Wspieranie oraz tworzenie instytucji wspomagających rozwój Przedsiębiorczości W drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej miasto Sokołów Podlaski przystąpiło do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych instrumentów finansowych stosowanych w realizacji celów polityki gospodarczej, ukierunkowanej na rozwój MŚP. Przyjmując na siebie część ryzyka związanego z finansowaniem projektów inwestycyjnych, fundusz finansuje przedsięwzięcia objęte działalnością poręczeniową, a w szczególności: Inwestycją w majątek trwały, tworzące nowe miejsca pracy; Innowacje, a w szczególności w działania wdrożeniowe; Pomoc organizacyjno prawna przedsiębiorcom w utworzeniu Lokalnego Funduszu Pożyczkowego i Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości Cele: Poprawa zdolności kredytowej i dostępności do kredytów bankowych firm; Obniżanie kosztów działalności firm poprzez zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjno księgowej;

8 Zapewnienie możliwości zorganizowania szkoleniowo doradczej w ramach funkcjonowania Inkubatora. Rada Miejska, Burmistrz Miasta, szefowie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Marszałkowski; Budżet Miasta, Fundusze Europejskie, Fundusz Grantowe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego; Działanie 2.3 Udzielanie pomocy MŚP w pozyskiwaniu środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej Gromadzone, aktualizowane i przekazywane będą na bieżąc zainteresowanym przedsiębiorcom oraz organizacjom samorządu gospodarczego informacje i materiały dotyczące aktualnych programów pomocowych Unii Europejskiej wspierających rozwój MŚP. Udzielana będzie praktyczna pomoc zainteresowanym przedsiębiorcom w wypełnianiu wniosków, jak również wsparcie opiniodawcze przedsiębiorców ubiegających się o środki z programów pomocowych wspierających rozwój MŚP. Sekretarz miasta Bez kosztów;

9 Działanie 2.4 Zintegrowana działalność promocyjno marketingowa lokalnych firm Opracowanie i wdrożenie projektu wspólnych działań promocyjno marketingowych Miasta i przedsiębiorstw z wykorzystaniem różnorodnych form i metod m. in.: Reklamy w mediach; Oznakowanie wspólnym znakiem ( logo ) lokalnych produktów i usług; Dystrybucja materiałów reklamowych ( gazetek, plakatów itp. ); Wydzielenie i oznakowanie stoisk handlowo usługowych w lokalnych punktach handlowo usługowo gastronomicznych z artykułami i usługami od lokalnych producentów i usługodawców; Cele: Zwiększenie zbytu lokalnych produktów i usług poprzez promocję; Podnoszenie świadomości o korzyściach dla społeczności lokalnej wynikających z popierania miejscowego biznesu; Sukcesywne podnoszenie poziomu gospodarczego miasta. Sekretarz miasta, Budżet Miasta, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

10 CELE PROGRAMU TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEŚCIE ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SOKOŁOWSKICH MŚP DZIAŁANIA: Współpraca pomiędzy władzami miasta a środowiskiem gospodarczym Sokołowa Podlaskiego w ramach Rady ds. przedsiębiorczości ; Utworzenie Centrum Informacji Gospodarczej oraz internetowego Biuletynu Informacji Gospodarczej ; Edukacja młodzieży ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości; Ulgi w podatku od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy; DZIAŁANIA: Organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowo doradczej Wspieranie oraz tworzenie instytucji wspomagających rozwój przedsiębiorczości; Udzielanie pomocy MŚP w pozyskiwaniu środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej Zintegrowana działalność promocyjno marketingowa lokalnych firm; Tworzenie zasobów gruntowo infrastrukturalnych na cele inwestycyjne potencjalnych inwestorów;

11 Szanowni Przedsiębiorcy Samorząd miejski przystąpił do opracowania lokalnego Programu Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Sokołowa Podlaskiego na lata , który po uchwaleniu przez Radę Miejską będzie wdrażany w życie w Urzędzie Miasta. Projekt powyższego Programu przedstawiam Państwu z celu konsultacji ze środowiskiem gospodarczym, którego będzie bezpośrednio dotyczył. Dlatego też zwracam się z prośbą o wyrażenie uwag i opinii oraz zgłoszenie swoich propozycji do zawartych w Programie działań i celów. Wyrażam przekonanie, że Państwa cenne sugestie pozwolą na uchwalenie dokumentu, który w realnym wymiarze przyczyni się w przyszłości do poprawy warunków tworzenia i funkcjonowania średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw na terenie Sokołowa Podlaskiego. Zatem uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. / - / Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

12 A N K I E T A Dot. Programu Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Sokołowa Podlaskiego 1. Czy Pani/Pana zdaniem przedstawiony Program jest potrzebny i może wspomóc tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw na terenie Sokołowa Podlaskiego? Tak nie nie mam zdania 2. Czy dotychczasowa współpraca (formy, zakres) władz Miasta i przedsiębiorców w pełni zaspokaja Pani/Pana oczekiwania i potrzeby? Tak nie nie mam zdania 3. Jeżeli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmiała nie lub nie mam zdania proszę o wpisanie swoich uwag i propozycji: Uwagi : Propozycje: Czy uważa Pani/Pan za celowe utworzenie w Urzędzie Miasta odrębnego stanowiska pracy do wyłącznej obsługi przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów w możliwie kompleksowym zakresie? Tak nie nie mam zdania 5. Jeżeli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmiała tak proszę o propozycje i uwagi dot. Zakresu działania tego stanowiska: Czy uważa Pani/Pan za celowe utworzenie elektronicznego Biuletynu Informacji Gospodarczej, dostępnego przez Internet z zaproponowanym w projekcie Programu zakresem informacji? Tak nie nie mam zdania Inne propozycje: Czy dostrzega Pani/Pan potrzebę korzystania ze szkoleń, udziału w konferencjach problemowych organizowanych na terenie Sokołowa Podlaskiego, z uwzględnieniem tematyki zgłaszanej przez przedsiębiorców? Tak nie nie mam zdania 8. Czy Pani/Pana zdaniem celowe jest tworzenie instytucji (stowarzyszenia, agencji lub innej), której celem działania byłoby m.in. lobbing przedsiębiorców, wspólne akcje promocyjno-marketingowe, organizowanie szkoleń, możliwość zapewnienia obsługi administracyjno-księgowej szczególnie mikroprzedsiębiorstw? Tak nie nie mam zdania Tak, ale z uwzględnieniem następujących propozycji: a) b) c) d) 9. Proszę o Pani/Pana opinię końcową NT. przedstawionego projektu Programu Pozytywna bez uwag Pozytywna po uwzględnieniu Negatywna zgłoszonych w ankiecie uwag

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Uchwała nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA LOKALNA DOMENA STRATEGICZNA: Uzasadnienie wyboru domeny:

GOSPODARKA LOKALNA DOMENA STRATEGICZNA: Uzasadnienie wyboru domeny: DOMENA STRATEGICZNA: GOSPODARKA LOKALNA Uzasadnienie wyboru domeny: Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jedną z zasadniczych gałęzi w skali całej gospodarki. Od ich funkcjonowania uzależniona jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo