Szczecin 2020 Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE INWESTYCJE/EDUKACJA/GOSPODARKA/PRACA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin 2020 Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE INWESTYCJE/EDUKACJA/GOSPODARKA/PRACA"

Transkrypt

1 Szczecin 2020 Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE INWESTYCJE/EDUKACJA/GOSPODARKA/PRACA 21 stycznia 2014

2 1. Dokumenty kierunkowe: - Strategia Rozwoju Szczecina Narzędzia konsultacyjne i wdrożeniowe: - Wieloletni Program Rozwoju Szczecina - Programy Strategiczne - Szczecin 2020 Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE

3 Strategia Rozwoju Szczecina 2025 I. Szczecin miasto wysokiej jakości życia II. Szczecin miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki III. Szczecin miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego IV. Szczecin atrakcyjne miasto metropolitalne

4 SZCZECIN 2020 Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE Dziś, w przededniu nowego rozdania europejskiego na lata zapraszam do konsultacji nad Szczecin programem, który wyznaczy kierunki nadchodzących zmian w naszym mieście. Moim celem jest zebranie opinii Mieszkaoców o programie po to, aby działania podejmowane w Szczecinie w kolejnym okresie wykorzystywania środków unijnych, zaspokajały potrzeby jak największej ilości Mieszkaoców. Chcę, aby Szczecinianie wskazali, które pomysły są trafione i sensowe, co pomoże stworzyd najlepsze z możliwych warunków do rozwoju miasta i zapewni wspólną satysfakcję każdemu z nas. Konsultacje społeczne potrwają kilka miesięcy tak, żeby każdy miał szansę zdecydowad o tym, jaki może byd Szczecin w 2020 roku.

5 Program Szczecin nakreśla następujące kierunki: Praca Edukacja Otoczenie Współdecydowanie Mamy trzy istotne atuty: 1. Dostęp do wody co umożliwia wielkogabarytową produkcję; 2. Absolwentów uczelni wyższych, poszukiwanych w branżach technicznych; 3. Dobre skomunikowanie drogowe z Europą Zachodnią; Czego zatem potrzebujemy?

6 Szczecin 2020 / PRACA Potrzebujemy aktywnych działao związanych z branżą morską i logistyczną. Działania z tego obszaru wpisują się w inicjatywę powołania Nadodrzaoskiego Korytarza Logistyczno-Przemysłowego, który jest naszą szczecioską propozycją dla rozwoju tej części Polski przy wsparciu Rządu RP. Potrzebujemy: - 12,5 m dla Szczecina; - Nowego wjazdu do portu - węzła Łasztownia; - Morskiej Strefy Przemysłowej wsparcia dla Przedsiębiorców; - Strefy Północ wsparcia dla terenów poprzemysłowych;

7 Szczecin 2020 / PRACA Drugim kierunkiem, jest kontynuacja działao rozpoczętych w latach , czyli tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki miasta jaką jest sektor nowoczesnych usług, oraz wsparcie dla biznesu lokalnego. Proponujemy m.in.: Park Dąbie strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm; Rozwój Technoparku Pomerania we współpracy z uczelniami; Akcja Pustostan preferencyjne zasady wynajmu niechcianych lokali użytkowych;

8 Szczecin 2020 / PRACA Zależy nam na osiągnięciu synergii pomiędzy Miastem a Przedsiębiorcami. Przykładowe działania partnerskie : 1) Przygotowanie profilowanych klas dla potrzeb konkretnych branż. Możliwe jest utworzenie technicznych lub zawodowych klas z autorskim programem nauczania z praktyczną nauką zawodu. 2) Wspólny wyjazd w celu pozyskania 300 pracowników w Gorzowie Wlkp. (sektor IT i BPO). UM wraz z prywatnymi formami prowadzi rozmowy z gorzowską uczelnią i PUP. Firma zapewnia szkolenia i dojazd bezpłatny z Gorzowa Wlkp.

9 Szczecin 2020 / EDUKACJA Rozwój gospodarczy determinuje także dobrze wykształcona kadra. Dlatego proponujemy wsparcie szczecioskiej oświaty przez m.in. : Nauki ścisłe program rozszerzający obowiązującą podstawę; Szczecioski standard językowy rozwijanie dwujęzyczności; Akademicki Szczecin stypendia, akcje promujące, nagrody dla najlepszych, targi edukacyjne, strona www dla studentów; Rada przemysłowo-dydaktyczna współpraca z Przedsiębiorcami w celu tworzenia optymalnego Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, w dopowiedzi napotrzeby Mieszkaoców i rynku pracy; System internatów i burs, dający możliwośd napływu młodych do miasta;

10 Szczecin 2020 Działania Inwestycyjne i Rozwojowe Kierunek - Praca

11 Szczecin 2020 / Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie Granica portu morskiego Zakres opracowania Łasztownia Infrastruktura portowa zadania miejskie Estakada Pomorska wraz z ul. Górnośląską i Basenową Koszty ,68 zł ,23 zł ,00 zł Łącznie: ,91 zł

12 Szczecin 2020 / Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie Łasztownia Likwidacja łącznic Trasy Zamkowej Budowa Mostu Kłodnego Połączenie z mariną na Wyspie Grodzkiej Drogi dojazdowe do Portu Rybackiego Gryf Zapewnienie przejazdu ul. Celnej pod ul. Energetyków Przebudowa dróg lokalnych na Łasztowni Skrzyżowanie typu rondo ul. Energetyków i Św. Floriana

13 Szczecin 2020 / Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie Estakada Pomorska, Basenowa, Górnośląska Wzmocnienie nośności Estakady Pomorskiej Ul. Górnośląska Przebudowa układu pod Estakadą Pomorską ul. Gdaoska ul. Basenowa

14 Szczecin 2020 / Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie Port zmiany w układzie komunikacyjnym Budowa ronda na ul. Hryniewieckiego Łącznica ul. Bulwar Gdaoski i Rybnickiej Asfaltowanie ul. Kujota

15 Szczecin 2020 / Pogłębienie Toru Wodnego Szczecin Świnoujście - 12,5 Aktualna głębokośd toru 10,5 m = maks. zanurzenie 9,15 m odpowiednie dla statków o nośności ok DWT kiedyś wielkośd standardowa statków - obecnie tonaż w zaniku, obsługujący rynki niszowe, lokalne. Planowana głębokośd: 12,5 m = maks. zanurzenie 11,15 odpowiednie dla statków o nośności powyżej DWT (statki typu handy/handymax) bardzo uniwersalny standard w przewozach masowych na wszystkich kierunkach handlowych. Szczecin na tle innych portów Bałtyku Dopuszczalne zanurzenia statków w portach konkurencyjnych: Szczecin: 9,15 m Gdynia: 13,0 m Rostock: 13,0 m Hamburg: 14,4 m Gdaosk: 15,0 m

16 Szczecin 2020 / Pogłębienie Toru Wodnego Szczecin Świnoujście - 12,5 Podstawowe korzyści wynikające z pogłębienia toru wodnego do 12,5 m : umożliwienie zawinięd statków typu handymax oraz kontenerowców TEU pozwoli na poważną obniżkę kosztu transportu morskiego, co zwiększy atrakcyjnośd inwestycyjno-transportową nie tylko Szczecina, ale całego regionu, w długookresowej perspektywie czasowej przyrost przeładunków w porcie o 6.7 mln ton, przyrost zatrudnienia o etatów (w porcie i w regionie), wzrost przychodów sektora portowego o 353 mln zł, a wartości dodanej o 140 mln zł,

17 Szczecin 2020 / Pogłębienie Toru Wodnego Szczecin Świnoujście - 12,5 Pogłębianie i modernizacja toru: Etap I (zakooczony w 2004 r.): przebudowa umocnieo brzegowych i budowa falochronu w Kanale Piastowskim: koszt 142,8 mln zł. Etap II (w realizacji przewidywane zakooczenie w 2014 r.) przebudowa umocnieo brzegowych pozostałego odcinka Kanału Piastowskiego oraz Kanału Mieleoskiego: szacowany koszt ok. 300 mln zł. Etap III (w fazie przygotowawczej, planowane zakooczenie r.) budowa umocnieo brzegowych na odcinku Police - Basen Górniczy wraz z pracami pogłębiarskimi: prognozowane koszty ok ,7 mln zł.

18 Szczecin 2020 / Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie

19 Szczecin 2020 / Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ

20 Szczecin 2020 / Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ Lokalizacja - tereny po byłej Stoczni Szczecioskiej wraz z przyległymi terenami produkcyjnymi usytuowanymi wzdłuż brzegów Odry na kierunku północnym. Morską Strefę Przemysłową stanowi grupa około 30 przedsiębiorstw prowadzących działalnośd produkcyjną na rzecz gospodarki morskiej. Średnie zatrudnienie w Strefie: pracowników. Podstawowy profil produkcji w Strefie: Budowa kadłubów statków; Budowa sekcji okrętowych; Konstrukcje na potrzeby przemysłu off-shore; Remonty i przebudowy jednostek pływających; Obróbka i przygotowanie kompletów prefabrykacyjnych; Konstrukcje instalacji technologicznych do fabryk i obiektów lądowych;

21 Szczecin 2020 / Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ Większe firmy wchodzące w skład Strefy: - GRYFIA: Remonty i przebudowy statków, przeglądy klasowe, budowa jednostek pływających, usługi dla off-shore pracowników; -FINOMAR: Konstrukcje wielkogabarytowe, budowa jednostek pływających - ok pracowników; - PARTNER: Budowa statków morskich i innych jednostek, prefabrykacja i montaż sekcji okrętowych pracowników; - STALKON: Produkcja i montaż konstrukcji stalowych, sekcje statków, urządzenia portowe - do 400 pracowników; - SPAWREM: Remonty i przebudowy statków, budowa jednostek pływających - do 300 pracowników; Bariera rozwojowa: brak stabilizacji warunków pracy na terenach postoczniwych polegający na braku możliwości zawierania przez pracujące tam firmy długoletnich umów dzierżawy terenów oraz łatwośd w ich rozwiązywaniu, co uniemożliwia dalszy rozwój i dokonywanie niezbędnych inwestycji na tych gruntach.

22 Szczecin 2020 / Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ Wizualizacja firmy Bilfinger

23 Szczecin 2020 / Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ Wizualizacja mostu na wyspę Gryfia

24 Szczecin 2020 / Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ Wizualizacja firmy Teleyard

25 Szczecin 2020 / Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ Reaktywacja zawodów z branży okrętowej Miasto Szczecin w porozumieniu z Klastrem Morskim stworzy klasy zawodowe w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy sygnalizowane przez firmy z branży stoczniowej. W związku z tym postanowiono o stworzeniu 9 kierunków zawodowych w szkołach średnich: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2: - operator obróbki skrawaniem 30 miejsc, - ślusarz 30 miejsc, - monter mechatronik 30 miejsc, Technikum Morskie i Politechniczne: - technik mechanik 30 miejsc, - technik mechatronik 30 miejsc, - technik budownictwa okrętowego 60 miejsc, - technik mechanik okrętowy 30 miejsc, ZS nr 4: - elektromechanik 30 miejsc, - ślusarz 30 miejsc, Firmy zrzeszone w Klastrze zadeklarowały wsparcie w zakresie praktyk i staży zawodowych dla uczniów ww. kierunków oraz wsparcie w zakresie udostępnienia sprzętu i maszyn niezbędnych do nauki zawodu oraz pracownicy instruktorzy.

26 Szczecin 2020 / Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ Potrzeby rozwojowe miasta - budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej (realizacja r. środki na projekt w WPRS 1 mln zł; łączny koszt ok. 8 mln zł)

27 Szczecin 2020 / Park Dąbie Strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm W celu tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego, planowane jest utworzenie strefy przedsiębiorczości dla małych i średnich firm - Park Dąbie. Miasto rozpoczęło prace związane z przygotowaniem pod inwestycje terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Szczecin - Dąbie o powierzchni całkowitej ok. 7,8 ha. Dla przyszłych inwestorów przewidziane są działki inwestycyjne o powierzchni ok m2.

28 Szczecin 2020 / Lotnisko Szczecin - Dąbie Planowane zagospodarowanie terenów

29 Szczecin 2020 / Lotnisko Szczecin - Dąbie Czym jest LUPOC Lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji otwarte dla wszystkich użytkowników; Poniżej pasażerów oraz 850 operacji towarowych rocznie; Dopuszczalne operacje lotnicze dla statków powyżej kg oraz 20 pasażerów (z uwzględnieniem decyzji Prezesa ULC o ograniczonej certyfikacji); Przeznaczenie: samoloty korporacyjne, air-taxi, mały charter, przesyłki ekspresowe, turystyka lotnicza, lotnictwo sanitarne i paostwowe, szkolenie i sport; Ograniczony proces certyfikacji lotniska; Zarządzanie we współpracy z aeroklubami;

30 Szczecin 2020 / Lotnisko Szczecin - Dąbie Korzyści związane z LUPOC Możliwośd wykonywania lotów handlowych bez ograniczeo dotyczących lotnisk użytku wyłącznego (art. 54 ust. 5 Prawa lotniczego); Wyższe wpływy finansowe w wyniku udostępnienia lotniska do publicznego dostępu; Możliwośd dofinansowania ze środków publicznych przepisy UE, art. 65a ust. 1 pkt. 2 Prawa lotniczego; Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury; Rozwój regionu;

31 Szczecin 2020 / Lotnisko Szczecin - Dąbie Model zarządzania JST Właściciel nieruchomości Główny beneficjent opłat lotniskowych Dysponent części nielotniczych lotniska pod inwestycje Podmiot pr. handlowego Zarządzający Odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania lotniska Aeroklub Regionalny główny użytkownik lotniska Fizycznie odpłatnie wykonuje część zadań zarządzającego Zagwarantowana działalność statutowa i gospodarcza

32 Szczecin 2020 / Szczecioski Szybki Tramwaj Przystanek Lotnisko wraz z parkingiem

33 Szczecin 2020 / Szczecioski Szybki Tramwaj Pętla Turkusowa

34 Szczecin 2020 / Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec Lokalizacje: Trzebusz, Dunikowo, Lubczyoska-Kniewska TRZEBUSZ - teren przeznaczony pod zabudowę usługową, produkcyjną, magazynową, składy oraz stację paliw obejmuje: 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha i 2,39 ha planowanych do zbycia w 2014 roku 9 działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 2,0 ha każda, planowanych do zbycia w 2015 roku DUNIKOWO - teren przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe i bazy transportowe obejmuje: 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,28 ha; 1,46 ha i 4,25 ha planowane do zbycia w 2014 roku 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,77 ha; 5,88 ha i 6,56 ha planowane do zbycia w 2015 roku. LUBCZYOSKA-KNIEWSKA - teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, obejmuje: - 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,44 ha; 1,35 ha i 3,77 ha, planowane do zbycia po 2015 roku.

35 Szczecin 2020 / Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec Lokalizacje: Trzebusz, Dunikowo wraz z nowym układem drogowym

36 Szczecin 2020 / Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec Nowy układ drogowy rondo u zbiegu ulic Goleniowska - Nowoprzestrzenna - Lubczyoska

37 Szczecin 2020 / Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec Nowy układ drogowy Węzeł Tczewska

38 Szczecin 2020 / Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec Budowa wiaduktu Węzeł Tczewska Autostrada A6

39 Szczecin 2020 / Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec Nowa infrastruktura drogowa

40 Szczecin 2020 / Technopark Pomerania

41 Szczecin 2020 / OTOCZENIE - SERVICE INTER-LAB (Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Uniwersytetu Szcz. - Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

42 Szczecin 2020 / OTOCZENIE

43 Szczecin 2020 / Centrum Kultury Technicznej Rozwój poprzez edukację (realizacja 2016 r. koszt ok. 9 mln zł. )

44 Dziękuję za uwagę Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Prosimy o zgłaszanie opinii do Programu Szczecin 2020 na adres:

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. jest otwarty

SZCZECIN. jest otwarty jest otwarty jest głównym centrum administracyjnym i gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. To także stolica Euroregionu Pomerania i ośrodek współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty 2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty Opiekun bloku: dr Adolf Wysocki Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich Wnioski i postulaty Morze najtańsza droga dla towaru

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNE. NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza.

METROPOLITALNE. NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza. METROPOLITALNE forum norda NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza. Jego największym ośrodkiem jest Gdynia, a wraz z nią - jej sąsiedzi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo