Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu W celu stałego zapewnienia i podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zwanym dalej WNoZiKF) wprowadza się Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK). WSZJK jest spójny z Uczelnianym System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zwany dalej USZJK) wprowadzonym zgodnie z Uchwałą Nr 000-7/4/2014 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 września 2014 r. Uwzględniono w nim postanowienia Procesu Bolońskiego i standardy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) oraz misję i strategię WNoZiKF. WSZJK na WNoZiKF zawiera rozwiązania w zakresie monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów i formach kształcenia prowadzonych na WNoZiKF. System funkcjonuje w oparciu o uczelniane, krajowe i międzynarodowe dobre praktyki, zaangażowanie całej społeczności akademickiej i świadome współtworzenie kultury jakości: z poszanowaniem wartości i tradycji akademickich oraz specyfiki Zakładów, z uwzględnieniem interesariuszy zewnętrznych. Jest całościową regulacją dotyczącą sposobu wdrażania i egzekwowania działań nakierowanych na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia na WNoZiKF. Tworząc niniejszy system i nadając mu cechy systemu ogólnowydziałowego w szczególności uwzględniono: - funkcjonowanie kadry naukowo-dydaktycznej, identyfikującej się z wydziałem, złożonej z ludzi uznawanych przez społeczeństwo za autorytety w wielu dziedzinach nauki, kultury a także działalności gospodarczej i społecznej, - posiadanie absolwentów liczących się na rynku pracy, - ofertę edukacyjną wyrażająca się dobrze dobranymi kierunkami studiów i prowadzonymi badaniami naukowymi, odpowiadającymi potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego, - wysoką jakość kształcenia, - silne i dobrze ułożone związki z regionem, umożliwiające uczelni oddziaływanie na społeczeństwo i reagowanie na potrzeby z jego strony, - stworzenie warunków podmiotowego i partnerskiego traktowania studentów, a także utrzymania dobrych relacji z absolwentami, - realizację uniwersyteckiej strategii, mówiącej o tym, że należy zapewniać wszechstronne, akademickie wykształcenie, a nie tylko kierunkowe i specjalistyczne. WSZJK na WNoZiKF będzie poddawany modyfikacjom i bieżącym aktualizacjom, w oparciu o nowe dane, informacje, czy instrukcje wynikające z praktyki realizacji jego założeń. Informacja zwrotna na temat działania systemu pochodzić będzie przede wszystkim ze

2 środowiska zewnętrznego (w tym głównie pracodawców, oraz absolwentów WNoZiKF) oraz wewnętrznego (w szczególności studentów i nauczycieli akademickich). Cele Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 1 Zasadniczym celem WSZJK na WNoZiKF jest budowanie wydziałowej kultury jakości oraz wspieranie osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia, w tym w szczególności: 1. Stałe doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów w dostosowaniu do wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego; 2. Doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego; 3. Zwiększanie podmiotowości studentów w procesie kształcenia; 4. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o procesie kształcenia na WNoZiKF; 5. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności WNoZiKF na rynku usług szkolnictwa wyższego (regionalnym, krajowym i zagranicznym). 2 Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje procedury i rozwiązania w następujących obszarach: 1. Monitorowanie i przegląd programów kształcenia i planów studiów oraz ich efektów; 2. Zapewnianie właściwego doboru i jakości kadry dydaktycznej; 3. Ocena procesu nauczania, w tym zasad oceniania studentów, efektów kształcenia oraz jakości zajęć dydaktycznych; 4. Ocena warunków realizacji zajęć dydaktycznych i środków wsparcia dla studentów; 5. Ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia; 6. Informowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o procesie kształcenia. 3 Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje Dziekan WNoZiKF. Struktura Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Strukturę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WNoZiKF tworzą: 1. Rada wydziału, 2. Dziekan wydziału, 3. Prodziekan wydziału, 4. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, 5. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, 6. Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Kształcenia, 7. Rada Programowa. 4

3 5 1. W skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (WZJK) wchodzą: a. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, powoływany przez radę wydziału na wniosek dziekana, b) przedstawiciele nauczycieli akademickich z zachowaniem reprezentatywności kierunków kształcenia i jednostek organizacyjnych na wydziale, c) przedstawiciele studentów z zachowaniem reprezentatywności kierunków kształcenia. 2. W skład Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia (KKOEK) wchodzą nauczyciele akademiccy, zaliczani do minimum kadrowego kierunku studiów. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wyłoniony spośród składu osobowego Komisji przez jego członków. 3. Członków WZJK oraz KKOEK powołuje rada wydziału na wniosek dziekana na okres kadencji. Skład przedstawicieli studentów tworzą starości pierwszego rocznika studiów stacjonarnych II stopnia i starości drugich roczników studiów stacjonarnych I stopnia, reprezentujący wszystkie kierunki kształcenia prowadzone na WNoZiKF. Dziekan informuje Rektora i Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia o składzie wydziałowych zespołów i komisji. 4. Zasady działania WZJK określa regulamin pracy, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu (załącznik Nr 1). 5. Zasady działania KKOEK określa ogólny regulamin pracy, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu (załącznik Nr 2). KKOEK mogą uszczegółowić ogólny regulamin pracy dostosowując go do specyfiki organizacji kierunku studiów. Zadania i kompetencje organów i zespołów wchodzących w skład struktury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 6 Dziekan sprawuje nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Do zadań dziekana należy w szczególności: 1) nadzorowanie terminowej realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia (wg terminarza zamieszczonego w 17), 2) koordynacja działań jednostek organizacyjnych wydziału w procesie oceny osiąganych efektów kształcenia, 3) prezentowanie radzie wydziału oceny osiąganych efektów kształcenia wraz z propozycjami doskonalenia programów kształcenia oraz metod ich realizacji na kierunkach prowadzonych przez wydział, 4) analiza i ocena poziomu naukowego jednostki i prowadzonych badań naukowych, 5) informowanie i szkolenie pracowników wydziału w zakresie procedur ujętych w uczelnianym i wydziałowym systemie zapewnienia jakości kształcenia, 6) tworzenie warunków do rozwoju kompetencji i umiejętności dydaktycznych kadry naukowej, 7) inicjowanie i prowadzenie współpracy z pracodawcami i innymi interesariuszami zewnętrznymi, 8) wdrażanie uchwał i zaleceń rady wydziału w zakresie polityki jakości wydziału i funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 7

4 1. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję koordynacyjną, doradczą i inicjatywną w procesie oceny, zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 2. Do zadań Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia należy: a) kierowanie pracami Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, b) monitorowanie zakresu i aktualności publikowanych informacji dotyczących procesu dydaktycznego i jakości kształcenia na wydziale, c) inicjowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale, d) sporządzanie i przedstawianie dziekanowi oraz radzie wydziału sprawozdania z prac WZJK. 3. Pełnomocnik może wnioskować do dziekana o udostępnienie dokumentów dotyczących jakości kształcenia, koniecznych do realizacji jego zadań. 4. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia sporządza sprawozdanie z prac WZJK w każdym roku akademickim oraz przedstawia je dziekanowi i radzie wydziału w terminie do 31 października. 5. Kopię sprawozdania Pełnomocnik przesyła Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności: a) opracowanie i modyfikacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, z uwzględnieniem polityki jakości wydziału, jego misji i strategii w zakresie kształcenia, b) wdrażanie uczelnianych procedur w zakresie jakości kształcenia, c) opracowanie i wdrażanie wydziałowych procedur zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, d) monitorowanie i ocena mobilności studentów i pracowników wydziału we współpracy z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus Plus, e) monitorowanie warunków realizacji procesu kształcenia, f) gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale, g) przedstawianie dziekanowi oraz radzie wydziału wniosków, rekomendacji i zaleceń w zakresie poprawy jakości kształcenia. 2. W celu wdrożenia uczelnianych procedur dotyczących jakości kształcenia WZJK podejmuje następujące działania: a) opracowuje wyniki badań ankietowych jakości zajęć dydaktycznych i przeprowadza ankietyzację uzupełniającą, b) monitoruje proces hospitacji osób prowadzących zajęcia, c) analizuje opinie absolwentów dotyczące programu kształcenia, organizacji toku studiów i obsługi administracyjnej; zbiorcze wyniki analiz przekazuje do KKOEK. 3. Zalecany tryb ankietyzacji, hospitacji i badania opinii absolwentów opisują procedury wydziałowe. Wszystkie działania związane z prowadzeniem badań ankietowych prowadzone są z poszanowaniem zasad poufności i anonimowości. Wyniki badań ankietowych są analizowane i przetwarzane, a także udostępniane interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. 4. WZJK, w uzgodnieniu z dziekanem, może podjąć inne działania w zakresie badania jakości procesu dydaktycznego, w tym w szczególności badanie jakości obsługi administracyjnej i opinii pracowników o warunkach realizacji procesu kształcenia.

5 5. Dziekan wydziału może rozszerzyć zadania Wydziałowego Zespołu lub Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z zapisami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 6. Na początku każdego roku akademickiego Zespół ustala harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Po zakończonym roku akademickim Zespół przeprowadza ocenę jakości procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach WNoZiKF. Materiały niezbędne do oceny Wydziałowy Pełnomocnik otrzymuje od: Przewodniczących KKOEK (raporty z procedur, za które są odpowiedzialni), opiekunów praktyk studenckich (sprawozdania), wydziałowego koordynatora ds. współpracy z zagranicą (sprawozdanie roczne) oraz Kierowników Zakładów (wg ust.7a-g) w terminie do 10 października. 7. W skład materiałów od Kierowników Zakładów wchodzą: a) lista wszystkich pracowników Zakładu w poprzednim i bieżącym roku akademickim, b) wykaz osób stanowiących minimum kadrowe realizujących zajęcia dydaktyczne w poprzednim i bieżącym roku akademickim, c) obciążenia pracowników Zakładu w poprzednim roku akademickim i plan na bieżący rok akademicki, d) rozkład zajęć w poprzednim roku akademickim i bieżącym, e) wykaz hospitacji pracowników Zakładu zrealizowanych w poprzednim roku akademickim wraz z oceną, wnioskami i rekomendacjami oraz plan hospitacji na bieżący rok akademicki, f) harmonogram konsultacji pracowników Zakładu ze studentami na bieżący rok akademicki i informację o realizacji konsultacji w poprzednim roku akademickim, g) tygodniowy harmonogram dyżurów pracowników Zakładu (z podaniem godzin i miejsca), w poprzednim roku akademickim i plan na bieżący, wraz z numerami sal, zgodnie z zarządzeniem Rektora. 9 Do zadań Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia należy: 1) ocena rezultatów planów studiów i programów kształcenia, w tym w szczególności: a) analiza realizacji celów programu kształcenia, b) badanie jakości prac dyplomowych i ich zgodności z celami programów studiów i zamierzonymi efektami kształcenia, c) analiza egzaminu dyplomowego, d) analiza wyników nauczania na podstawie statystyki ocen, prowadzonej przez nauczycieli akademickich w odniesieniu do przedmiotów, których nauczają, 2) ocena zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, w oparciu o informacje z monitoringu karier zawodowych absolwentów i badanie opinii pracodawców biorących udział przy tworzeniu programu, zatrudniających praktykantów i absolwentów WNoZiKF. Przy realizacji tego zadania KKOEK współpracują z Centrum Promocji Studentów i Absolwentów UTH Rad., z wydziałowymi opiekunami praktyk studenckich i pracodawcami, 3) opracowanie stosownych procedur i narzędzi realizacji swoich zadań, jednolitych dla wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych przez wydział. Procedury te jako element wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia uchwala rada wydziału, 4) opracowywanie i przedstawianie dziekanowi oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia, wraz z wnioskami dotyczącymi ich doskonalenia i modyfikacji (corocznie w terminie do 10 października). Kopie oceny KKOEK udostępniają Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia i Kierownikom Zakładów.

6 10 1. W każdym zakładzie co najmniej 1 raz w roku akademickim powinno odbyć się zebranie dotyczące realizacji programów kształcenia, w tym: a) osiągniętych efektów kształcenia w ramach poszczególnych specjalności i przedmiotów, b) stosowanych form i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, d) weryfikacji zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia w odniesieniu do kierunkowych efektów kształcenia. 2. Uwagi i wnioski z oceny, wraz z wynikami statystyki ocen i ewentualnymi rekomendacjami co do zmiany efektów kształcenia, w formie sprawozdania (protokołu z zebrania) kierownik zakładu przekazuje Kierunkowym Komisjom ds. Oceny Efektów Kształcenia. Kopię sprawozdania (protokołu) kierownik przekazuje Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia. 3. W ramach analizy realizacji celów programów kształcenia Komisja dokonuje weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, a w szczególności: a) bada prawidłowość i aktualność kierunkowych efektów kształcenia, b) bada i analizuje zgodność sylabusów przedmiotowych z programami kształcenia, c) analizuje prawidłowość systemu punktów ECTS, d) analizuje wybrane protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe, w celu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia i stosowanych metod kształcenia, e) we współpracy z kierownikami zakładów, dokonuje okresowego przeglądu (raz do roku) losowo wybranej dokumentacji pracy studenta, analizuje jej prawidłowość i odpowiedniość względem celów i efektów kształcenia. 4. W ocenie realizacji celów programów kształcenia Komisja uwzględnia wyniki badania opinii absolwentów o odbytych studiach, przekazane przez Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. 5. W zakresie badania jakości prac dyplomowych Komisja ds. Oceny Efektów Kształcenia: a) analizuje wybrane losowo prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie uwzględniając zgodność z tematyką kształcenia i profilem studiów oraz rzetelność oceniania, b) poddaje weryfikacji prace dyplomowe pod kątem rzetelności dokumentowania wykorzystywanych źródeł oraz ewentualnego przypisania sobie przez autora istotnego fragmentu cudzego utworu lub ustalenia naukowego Zadaniem wydziałowych opiekunów praktyk studenckich w procesie oceny efektów kształcenia jest analiza realizacji zakładanych dla praktyk efektów kształcenia i analiza opinii pracodawców, przyjmujących studentów WNoZiKF na praktyki. 2. Wyniki analiz opiekunowie praktyk przekazują Kierunkowym Komisjom ds. Oceny Efektów Kształcenia Do zadań Rady Programowej należy przegląd prowadzonych przez wydział kierunków, specjalności i specjalizacji studiów oraz programów kształcenia pod kątem zgodności z wymaganiami otoczenia społeczno-gospodarczego i zapotrzebowaniem rynku pracy oraz z misją i strategią wydziału. 2. W realizacji swoich zadań Rada Programowa zasięga opinii pracodawców współpracujących z wydziałem.

7 3. Rada Programowa opracowuje stosowne procedury monitorowania i okresowych przeglądów programów kształcenia. Procedury te jako element Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia uchwala rada wydziału. 4. Opracowanie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów należy do zadań zespołu programowego, powoływanego przez radę wydziału na wniosek dziekana (zgodnie z zarządzeniem Rektora R-67/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie procedury tworzenia, przekształcania i zniesienia kierunków studiów oraz wprowadzania zmian w programach studiów) Wnioski i rekomendacje dotyczące przedmiotów i programów studiów oraz warunków ich realizacji muszą uwzględniać opinię studentów. 2. Opinie, o których mowa w ust.1 pozyskiwane są poprzez: a) włączenie przedstawicieli studentów w skład: Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia, Rady Programowej b) ankietyzację studentów c) na spotkaniach opiekunów roczników ze studentami, d) wniosków i skarg studentów kierowanych do Dziekana, Prodziekana, Kierowników Zakładów Elementem działań projakościowych, służącym zapewnianiu wysokiej jakości kadry dydaktycznej i poziomu naukowego jednostki, jest okresowa ocena nauczycieli akademickich. 2. Oceny okresowej dokonują wydziałowe Komisje Oceniające, zgodnie z zasadami i trybem określonymi przez statut UTH Rad. Zadania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonuje w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości i jest z nim spójny. 2. Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia jest ściśle powiązany z misją, strategią i koncepcją kształcenia, przyjętymi przez wydział. 3. Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia oraz procedury monitorowania, zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia uchwala rada wydziału. 4. Wydziałowe procedury monitorowania, zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia uwzględniają w szczególności: a) procedury toku studiów uzupełniające regulamin studiów, w tym procedury egzaminów b) ustnych oraz dokumentowania ich wyników, c) wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej i procedury egzaminu dyplomowego, d) zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji pracy studentów, e) procedury monitorowania i oceny warunków realizacji procesu kształcenia, zasobów materialnych do nauki i środków wsparcia studentów, f) procedury oceny mobilności pracowników i studentów,

8 g) zakres i sposób upublicznienia wyników badań opinii studentów o jakości zajęć dydaktycznych i sposób wyróżnienia najlepszych nauczycieli oraz działania podejmowane w wyniku negatywnych opinii studentów, h) sposób uczestniczenia studentów, w ocenie procesu kształcenia, i) zakres i procedury publikacji informacji dotyczących programów kształcenia i efektów j) kształcenia, organizacji i procedur toku studiów oraz jakości kształcenia, k) procedury oceny efektów kształcenia i przeglądów programów kształcenia (opracowane przez Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Kształcenia i Radę Programową) Przynajmniej jedno posiedzenie rady wydziału w roku akademickim będzie w całości poświęcone problematyce jakości kształcenia. Na posiedzeniu dziekan przedstawia ocenę osiąganych efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez wydział, a Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia przedstawia sprawozdanie z prac WZJK. 2. Rada wydziału dokonuje oceny funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz formułuje wnioski i rekomendacje dla dziekana w zakresie modyfikacji programów kształcenia i doskonalenia jakości kształcenia. 3. Modyfikację programu kształcenia, nie prowadzącą do konieczności opracowania nowego wniosku, dziekan zleca do opracowania odpowiedniemu zakładowi. 4. Protokoły z posiedzeń rad wydziałów dotyczące jakości kształcenia są przekazywane Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich w terminie do 31 października. 17 Terminy obowiązujące corocznie w systemie zapewnienia jakości kształcenia: Lp. Zadanie Odpowiedzialni Termin Badanie ankietowe opinii studentów nt. jakości zajęć Uruchomienie na Wniosek Pełnomocnika z końcem semestru zimowego 1. dydaktycznych w systemie Rektora ds. Jakości Kształcenia elektronicznym Badania uzupełniające Wydziałowy Pełnomocnik z końcem semestru 2. Sprawozdanie z oceny rezultatów programów kształcenia i planów studiów 3. Sprawozdanie z funkcjonowania WSZJK 4. Posiedzenie rady wydziału poświęcone jakości kształcenia ds. Jakości Kształcenia Przewodniczący Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia Dziekan wydziału letniego do 10 października do 31 października do 10 listopada

9 Załącznik Nr 1 Regulamin pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu 1. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia dwa razy w roku akademickim, w pierwszym tygodniu semestru zimowego i letniego oraz stosownie do potrzeb. 2. Udział członków Zespołu w jego pracach jest obowiązkowy. 3. Pod nieobecność przedstawiciela danej jednostki organizacyjnej Wydziału dopuszcza się udział w posiedzeniach Zespołu osoby delegowanej przez kierownika tej jednostki organizacyjnej, bez prawa głosowania. 4. Na pierwszym spotkaniu w roku akademickim Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia ustala plan prac i terminarz spotkań Zespołu. 5. Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 6. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, z głosem doradczym. Dziekan i prodziekan mogą brać udział w posiedzeniach Zespołu z własnej inicjatywy. 7. Przewodniczący Zespołu wnioskuje do Dziekana o odwołanie członka Zespołu, z powodu powtarzającej się nieobecności na spotkaniach Zespołu lub nie wywiązywania się z obowiązków członka Zespołu. 8. Obsługę administracyjną WZJK na WNoZiKF zapewnia Dziekan. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Dokumentacja prac Zespołu jest przechowywana przez Przewodniczącego Zespołu.

10 Załącznik Nr 2 Regulamin pracy (ogólny) Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu 1. Posiedzenia Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia zwoływane są przez Przewodniczących Komisji dwa razy w roku akademickim, w pierwszym tygodniu semestru zimowego i letniego oraz stosownie do potrzeb. 2. Udział członków Komisji w jego pracach jest obowiązkowy. 3. Na pierwszym spotkaniu w roku akademickim Komisja ustala plan prac i terminarz spotkań. 4. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 5. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji, z głosem doradczym. Dziekan i prodziekan mogą brać udział w posiedzeniach Komisji z własnej inicjatywy. 6. Przewodniczący Komisji wnioskuje do Dziekana o odwołanie członka Komisji, z powodu powtarzającej się nieobecności na spotkaniach Komisji lub nie wywiązywania się z obowiązków członka Komisji. 7. Obsługę administracyjną Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia na WNoZiKF zapewnia Dziekan. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Dokumentacja prac Komisji jest przechowywana przez Przewodniczącego Komisji.

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja UCHWAŁA nr 1/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. W trosce o stałe podnoszenie kultury i jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016 2020) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH Radom.

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH Radom. ZARZĄDZENIE R-48/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-7/4/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja )

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja ) Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2012-2016) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Harmonogram auditów wewnętrznych WSZJK dla Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych

Harmonogram auditów wewnętrznych WSZJK dla Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Harmonogram auditów wewnętrznych WSZJK dla Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Symbol: Data: WSZJK-O-2 2010-12-21 Wydanie: Stron: 1/2010 6 1. CEL Celem procedury WSZJK-O-2 jest ustalenie rocznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Procedura analizy realizacji celów programu kształcenia A. Dla zajęć

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Załącznik do uchwały Nr II/70 Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21 maja 2013 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Podstawy prawne Regulamin funkcjonowania Wydziałowej Komisja ds. Jakości Kształcenia został opracowany

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2014-02-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2014 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Podstawy prawne: o Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. o Zarządzenie nr 8/2012

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. Znak sprawy: DN-0024-4/2018 Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii

Bardziej szczegółowo

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym JM Rektora nr 60/2016 9. Z Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia integralnie związane są Wydziałowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI RADOM 2015 System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest

Bardziej szczegółowo

I. Zadania WZOJK WH UAM dotyczą:

I. Zadania WZOJK WH UAM dotyczą: PROCEDURY WZOJK WH UAM I. Zadania WZOJK WH UAM dotyczą: (1) badań jakości kształcenia na WH UAM (2) informowania o wynikach prowadzonych badań wszystkie jednostki współtworzące WH UAM (3) opracowywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA Załącznik do Uchwały Nr 20/17 Senatu KSW we Włocławku z dnia 30 marca 2017 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU Włocławek, dnia 30 marca 2017 r. Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 437/19/2016-2020 Senatu PWr ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1 Użyty w tekście termin Program kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia Polska Komisja

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2016-15-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2016 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r.

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-84/12 Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzona na RWL r.

Zatwierdzona na RWL r. Zatwierdzona na RWL 25.06.2014r. 1. PODSTAWA PRAWNA: Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat w dniu 4 listopada 2011 r., uchwałą nr 79/2011 z późn. zm. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oparty jest na następujących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA LEGNICA 2017/2018 Część I Opis systemu 1. Wprowadzenie...3 2. Dotychczasowe rozwiązania...4

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik nr 2 do uchwały Nr R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2012 Wstęp Obowiązek tworzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 8/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 8/2012-13 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 20.03.2013 - w sprawie: zatwierdzenie procedur efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia i

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 289/2016 Wydanie: 2 Uzupełnienie struktury Data wydania 1: 18.12.2014 Data weryfikacji: 25.11.2016 Nr: 0.1. Symbol: WSZJK-O Załączniki: 0.1.-Z01 PROCEDURA zapewniania i

Bardziej szczegółowo

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 16 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data do 7 2 Tytuł procedury doskonaleniu efektów i zakładanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 26/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 26/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego jest zgodny z:

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego jest zgodny z: ONiWERSYTET ŁÓ01K3 Filia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki : tet./faks (0-48-44) 724-97-20 J Tomaszów Mazowiecki, dnia 29.06.2012r. Uchwała Filialnej Komisji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów. Uchwała Nr 145/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019 Zał. nr 18. HARMONOGRAM REALIZACJI PROCEDUR WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEZ ORGANY KOLEGIALNE, ORGANY JEDNOOSOBOWE I ZESPOŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo