WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U t.j. z późn. zm.), w związku z 36 ust. 1 i 2 pkt 3 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz 8 ust.1 pkt. 2h) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) od dnia 10 listopada 2014 r. będzie obowiązywać zmodyfikowany System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, będący integralną częścią Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK). USZJK działa na podstawie Uchwały nr 144/2013 Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD) z dn. 30 października 2013 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr R 0161/12/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Strukturę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym tworzą: Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) oraz Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (KZJK) dla poszczególnych kierunków, prowadzonych na Wydziale. Zadania Zespołów oraz Pełnomocnika definiuje Zarządzenie Nr R 0161/12/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 marca 2014 r. Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje Dziekan. Nadzór nad funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje Prodziekan właściwy ds. dydaktyki. Sposób funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia regulują postanowienia Rady Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego. 1

2 Cele i zadania WSZJK na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym I. Cele: Głównym celem funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz stałego podnoszenia jakości kształcenia z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instytutów Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego AJD oraz poszanowanie praw pracowników i studentów. W szczególności celem funkcjonowania systemu jest: A) zapewnienie zgodności zasad organizacji studiów i prowadzenia zajęć z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, obowiązującymi aktami prawnymi oraz wzorcami międzynarodowymi, B) zapewnienie funkcjonowania na Wydziale systemu punktacji ECTS, C) stałe doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego, D) zapewnienie właściwej jakości kadry dydaktycznej, E) doskonalenie programów kształcenia i oferty kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, F) zapewnienie właściwej jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego. II. Zadania WSZJK i podmioty odpowiedzialne za ich realizację: Ad. A 1. Analiza zgodności programów kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów z misją i strategią Uczelni i Wydziału; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 2. Analiza spójności efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów prowadzonych na Wydziale z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz analiza zgodności z innymi obowiązującymi aktami prawnymi; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 3. Analiza opisu procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów prowadzonych na Wydziale; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK. 4. Analiza wzorców międzynarodowych w celu poprawy jakości kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK oraz KZJK. Ad. B 1. Analiza poprawności przypisania punktów ECTS do modułów opisanych w procesie kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK. 2. Analiza poprawności przypisania punktów ECTS z obowiązującymi aktami prawnymi; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. Ad. C 1. Analiza sposobów weryfikacji założonych efektów kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialni są kierownicy katedr/zakładów/zespołów oraz KZJK. 2

3 2. Analiza sposobów doboru metod kształcenia do założonych efektów kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialni są kierownicy katedr/zakładów/zespołów oraz KZJK. 3. Monitorowanie obowiązujących na Wydziale zasad dyplomowania; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK. 4. Analiza jakości prac dyplomowych; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i WZOJK. 5. Monitorowanie obowiązującej na Wydziale procedury hospitacji zajęć; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 6. Monitorowanie warunków prowadzenia zajęć i infrastruktury dydaktycznej; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK, WZZJK i WZOJK. 7. Monitorowanie zasad uznawania efektów zrealizowanych we wcześniejszych etapach kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK 8. Monitorowanie zasad uznawania efektów kształcenia z modułów/przedmiotów na podstawie udziału studenta w pracy badawczej lub działalności w kole naukowym; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i dyrektorzy instytutów właściwi ds. dydaktyki. Ad. D 1. Analiza wyników ankietyzacji zajęć przez studentów w celu podniesienia jakości procesu kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 2. Analiza doboru kadry zaangażowanej w proces kształcenia, w szczególności nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe; za realizację tego zadania odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów, nadzorujący dany kierunek studiów. 3. Analiza wyników hospitacji zajęć przez dyrektorów instytutów właściwych ds. dydaktyki w celu podniesienia jakości procesu kształcenia. Ad. E 1. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania kształcenia do wymogów rynku pracy; za realizację tego zadania odpowiedzialne są: KZJK, WZZJK i WZOJK. 2. Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi w procesie doskonalenia kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialne są: KZJK, WZZJK i WZOJK. Ad. F 1. Monitorowanie obowiązującej na Uczelni procedury ankietyzacji obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK. 2. Analiza wyników ankietyzacji obsługi administracji procesu dydaktycznego przez studentów w celu podniesienia jej jakości; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 3

4 Opis Zadań A1: Analiza zgodności programów kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów z misją i strategią Uczelni i Wydziału; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 1. Analiza ma na celu zapewnienie zgodności i spójności pomiędzy programami kształcenia i realizowanymi w nich efektami kształcenia z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. 2. Analizę przeprowadza się wyłącznie w przypadku zmian efektów kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów lub zmiany strategii Uczelni lub Wydziału. 3. Analiza prowadzona jest przez WZOJK, który wynikające z niej wnioski i zalecenia przekazuje Dziekanowi. A2: Analiza spójności efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów prowadzonych na Wydziale z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz analiza zgodności z innymi obowiązującymi aktami prawnymi; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia zgodności przyjętych efektów kształcenia z obowiązującym stanem prawnym. 2. Celem analizy jest ustalenie zmian, jakim ewentualnie należy poddać obowiązujące efekty kształcenia, wynikających z nowych, bądź zmienionych regulacji prawnych oraz ustalenie harmonogramu wprowadzenia tych zmian w życie. 3. Analizę przeprowadza się przy każdej zmianie przepisów prawa wpływających na program kształcenia. 4. Analiza prowadzona jest przez WZOJK przy współudziale Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, który wynikające z analizy wnioski i zalecenia przekazuje Dziekanowi. A3: Analiza opisu procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów prowadzonych na Wydziale; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia zgodności programu studiów z obowiązującymi efektami kierunkowymi. 2. Celem analizy jest ustalenie zmian, jakim ewentualnie należy poddać program studiów, wynikających z przeprowadzonej analizy weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 3. Analizę przeprowadza się po zakończonym roku akademickim oraz w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na program kształcenia. 4. Analizę przeprowadzają KZJK, a wyniki analizy wraz z ewentualnymi wnioskami dotyczącymi zmian w programach kształcenia są konsultowane z nauczycielami akademickimi stanowiącymi minimum kadrowe i uwzględniane w corocznym sprawozdaniu KZJK z oceny jakości kształcenia na kierunku. Wnioskowane zmiany w programie studiów wprowadzane są od nowego cyklu kształcenia. 4

5 A4: Analiza wzorców międzynarodowych w celu poprawy jakości kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK oraz KZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia jak największego stopnia umiędzynarodowienia prowadzonych na Wydziale kierunków studiów. 2. Analizę przeprowadza się w przypadku projektowania nowego programu studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na program kształcenia. 3. Celem analizy jest ustalenie możliwości zastosowania wzorców międzynarodowych do zapewnienia lub poprawy jakości kształcenia. 4. Analizę przeprowadza KZJK (w przypadku prowadzonego kierunku studiów) lub osoby tworzące minimum kadrowe dla projektowanego nowego kierunku studiów, na podstawie ogólnodostępnych programów studiów oraz innych dokumentów zawierających wzorce międzynarodowe, regulujących kształcenie na określonym kierunku. Wnioski z analizy uwzględnia w sprawozdaniu rocznym WZOJK. B1: Analiza poprawności przypisania punktów ECTS do modułów opisanych w procesie kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i WZOJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia zgodności przyjętej punktacji ECTS z średnim nakładem pracy studenta, niezbędnym do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 2. Analizę przeprowadza się w przypadku projektowania nowego programu studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz przed rozpoczęciem kolejnego cyklu kształcenia na kierunku. 3. Celem analizy jest określenie zmian, jakim ewentualnie należy poddać obowiązującą punktację ECTS, wynikających z porównania założonego nakładu pracy studenta, niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, z analizą sposobów ich weryfikacji, doboru metod kształcenia oraz deklarowanym nakładem pracy przez studentów. 4. Analizę przeprowadzają KZJK, a wnioski z analizy uwzględnia w sprawozdaniu rocznym WZOJK. B2: Analiza poprawności przypisania punktów ECTS z obowiązującymi aktami prawnymi; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia zgodności przyjętej punktacji ECTS z obowiązującym stanem prawnym. 2. Analizę przeprowadza się w przypadku projektowania nowego programu studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na program kształcenia. 3. Celem analizy jest ustalenie zmian, jakim ewentualnie należy poddać obowiązującą punktację ECTS, wynikających z nowych bądź zmienionych regulacji prawnych oraz ustalenie harmonogramu wprowadzenia tych zmian w życie. 5

6 4. Analizę przeprowadzają WZZJK, a wyniki analizy wraz z ewentualnymi wnioskami dotyczącymi zmian w programach kształcenia przekazywane są do KZJK oraz do Prodziekana właściwego ds. dydaktyki. C1: Analiza sposobów weryfikacji założonych efektów kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialni są kierownicy katedr/zakładów/zespołów oraz KZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia odpowiednich sposobów weryfikacji modułowych efektów kształcenia, adekwatnych do rodzaju zajęć, założonych celów przedmiotu oraz stosowanych metod dydaktycznych, prowadzących do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w kartach przedmiotów. 2. Celem analizy jest określenie skuteczności stosowanych sposobów weryfikacji efektów kształcenia. 3. Analizę przeprowadza się po każdym semestrze, zgodnie z Zarządzeniem Nr R 0161/34/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie tworzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w oparciu o: a) złożone kierownikowi katedry/zakładu/zespołu przez nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia na poszczególnych kierunkach studiów, sprawozdanie z weryfikacji założonych w karcie przedmiotu efektów kształcenia; kierownik dokonuje ogólnej oceny weryfikacji efektów kształcenia przedmiotów prowadzonych przez pracowników katedry/zakładu/zespołu i zamieszcza ją w sprawozdaniu przekazywanym KZJK; b) analizę sposobów weryfikacji efektów kształcenia wybranych modułów/przedmiotów, dokonywaną przez KZJK: na prośbę przewodniczącego KZJK, wskazany nauczyciel akademicki przekazuje materiały dokumentujące weryfikację efektów kształcenia; przewodniczący KZJK powinien wskazać do analizy moduł/przedmiot, np. w przypadku prowadzenia określonych zajęć przez nauczyciela akademickiego po raz pierwszy lub w przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego niskiej oceny zajęć wynikającej z ankiet studentów lub hospitacji. W przypadku stwierdzenia istotnych błędów w sposobach weryfikacji efektów kształcenia, KZJK wskazuje niezbędne działania naprawcze i przeprowadza kolejną analizę stosowanych sposobów weryfikacji efektów kształcenia określonego modułu/ przedmiotu w następnym roku akademickim. Wyniki analizy przekazywane są nauczycielowi akademickiemu dokonującemu weryfikacji efektów kształcenia. 4. Wyniki analizy sposobów weryfikacji efektów kształcenia uwzględniane są w corocznym sprawozdaniu KZJK z oceny jakości kształcenia na kierunku. C2: Analiza sposobów doboru metod kształcenia do założonych efektów kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialni są kierownicy katedr/zakładów/zespołów oraz KZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia prawidłowości doboru metod kształcenia, adekwatnych do poszczególnych rodzajów zajęć, realizowanych w ramach modułu/ 6

7 przedmiotu, umożliwiających zdobycie określonych w kartach przedmiotów: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 2. Celem analizy jest określenie skuteczności stosowanych metod kształcenia w osiągnięciu przez studenta założonych efektów kształcenia. 3. Analizę przeprowadza się po zakończonym roku akademickim. 4. Narzędziem weryfikacji odpowiedniego doboru metod kształcenia jest m. in. matryca efektów kształcenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, mogących negatywnie wpłynąć na proces osiągania efektów kształcenia, KZJK niezwłocznie przekazuje koordynatorowi modułu/przedmiotu odpowiednie uwagi, w celu dokonania niezbędnej korekty. 5. Kierownicy katedr/zakładów/zespołów sprawują stały i bezpośredni nadzór nad warunkami zapewniającymi realizację zajęć dydaktycznych w oparciu o założone metody kształcenia. C3: Monitorowanie obowiązujących na Wydziale zasad dyplomowania; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK. 1. Zasady dyplomowania, obowiązujące na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, tworzy WZZJK, a zatwierdza Rada Wydziału. 2. Celem monitorowania zasad dyplomowania jest zapewnienie odpowiedniej jakości prac dyplomowych, odpowiednich warunków przebiegu egzaminu dyplomowego oraz zgodności zasad przeprowadzania egzaminu z Regulaminem Studiów. 3. Analizę obowiązujących zasad dyplomowania przeprowadza się w przypadku: a) zmiany obowiązującego Regulaminu Studiów lub innych aktów prawnych regulujących zasady dyplomowania, b) rozpoczęcia kształcenia na kierunku wymagającym weryfikacji innych niż dotychczas lub szczególnych efektów kształcenia, a także konieczności zastosowania odmiennych metod weryfikacji efektów, związanych np. kształceniem na kierunku o profilu praktycznym, c) sugestii zmian zaproponowanych przez WZOJK, wynikających z analizy jakości prac dyplomowych i sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego. 4. Propozycje zmian w obowiązujących zasadach dyplomowania, WZZJK przedstawia Radzie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. C4: Analiza jakości prac dyplomowych; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i WZOJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia odpowiedniej jakości prac dyplomowych oraz rzetelności ich oceniania. 2. Celem analizy jest weryfikacja zakładanych efektów kształcenia określonych w ramach modułów/przedmiotów zapewniających studentom możliwość przygotowania pracy dyplomowej. 3. Propozycje tematów prac dyplomowych opiniują KZJK przed zatwierdzeniem ich przez Rady Instytutów. Tematy prac analizowane są pod kątem ich zgodności z kierunkiem studiów oraz właściwym doborem zakładanych metod do celów pracy. 7

8 4. Analizę przeprowadzają co roku samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni, członkowie KZJK. Wybiera się do weryfikacji co najmniej 20% prac dyplomowych powstałych w danym roku akademickim na danym kierunku i poziomie kształcenia. Analizie podlega osiąganie przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz jakość ich weryfikacji poprzez oceny i recenzje pracy. 5. Protokół z analizy jakości prac dyplomowych przekazywany jest do WZOJK. Wyniki analizy uwzględniane są w corocznym sprawozdaniu KZJK z oceny jakości kształcenia na kierunku. C5: Monitorowanie obowiązującej na Wydziale procedury hospitacji zajęć; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 1. Celem hospitacji zajęć dydaktycznych jest dążenie do systematycznej poprawy jakości kształcenia oraz do monitorowania sposobu osiągania założonych efektów kształcenia modułu/przedmiotu podczas zajęć dydaktycznych. 2. Hospitacje przeprowadzane są na polecenie dyrektorów instytutów właściwych ds. dydaktyki i mogą mieć charakter hospitacji zapowiedzianej, niezapowiedzianej lub interwencyjnej. W przypadku osoby niepełniącej funkcji - hospitacji dokonuje kierownik katedry/zakładu/zespołu. Dyrektor instytutu przeprowadza hospitację zajęć dydaktycznych prowadzonych przez kierowników katedr/zakładów/zespołów. Zajęcia prowadzone przez dyrektora instytutu hospituje Dziekan lub inny dyrektor instytutu. Hospitację może również przeprowadzić inna osoba wskazana przez dyrektora instytutu, np. doświadczony pracownik prowadzący zajęcia z zakresu dydaktyki szkoły wyższej lub członek KZJK. 3. Osoba przeprowadzająca hospitację zajęć dydaktycznych wypełnia protokół hospitacji. Z jego treścią i wnioskami pohospitacyjnymi zapoznaje się hospitowany nauczyciel akademicki, który ma możliwość odniesienia się do uwag i zaleceń osoby hospitującej. Protokoły hospitacji zajęć dostarczane są dyrektorom instytutów właściwym ds. dydaktyki. 4. Dyrektor instytutu musi dysponować przynajmniej jednym protokołem hospitacji dla każdego pracownika podlegającego ocenie okresowej. Hospitacje powinny dotyczyć przede wszystkim: a) zajęć ocenionych na podstawie ankiet studenckich znacznie poniżej średniej dla Wydziału, b) zajęć prowadzonych przez nowo zatrudnionych pracowników, c) zajęć prowadzonych przez doktorantów. 5. Dyrektor instytutu dokonuje analizy wniosków i zaleceń pohospitacyjnych po przeprowadzeniu wszystkich hospitacji w ciągu roku akademickiego i we współpracy z Dziekanem podejmuje niezbędne działania naprawcze, mając na celu motywowanie pracowników naukowo-dydaktycznych do dbałości o wysoką jakość prowadzonych zajęć, pod względem merytorycznym i stosowanych metod dydaktycznych. 6. Wnioski z analizy hospitacji zajęć dydaktycznych dyrektor instytutu przekazuje do WZOJK. 8

9 C6: Monitorowanie warunków prowadzenia zajęć i infrastruktury dydaktycznej; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK, WZZJK i WZOJK. 1. Coroczny przegląd infrastruktury dydaktycznej dokonywany jest w celu zapewnienia prawidłowych warunków prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów. 2. KZJK dokonują analizy dostępności pomocy dydaktycznych, odpowiedniego wyposażenia laboratoriów i sal ćwiczeniowych oraz zasobów biblioteki i czytelni, dostępu do komputerowych baz danych itp. 3. WZZJK przeprowadza analizę stanu infrastruktury dydaktycznej: sal dydaktycznych i ich wyposażenia w środki audiowizualne, pracowni komputerowych itp. 4. Ocena warunków prowadzenia zajęć obejmuje również analizę liczebności studentów w grupach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i seminaryjnych, dokonywaną przez koordynatorów przedmiotów. 5. Wyniki analizy przekazywane są dyrektorom instytutów i Dziekanowi Wydziału. Oceny infrastruktury dydaktycznej dokonuje WZOJK. C7: Monitorowanie zasad uznawania efektów zrealizowanych we wcześniejszych etapach kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK 1. Procedurę uznawania efektów zrealizowanych przez studenta we wcześniejszych etapach kształcenia opracowuje WZZJK w celu usprawnienia procesu dydaktycznego oraz zapewnienia odpowiedniej opinii kompetentnych pracowników naukowo-dydaktycznych. 2. Decyzję o uznaniu efektów podejmuje Dziekan właściwy ds. dydaktyki w oparciu o analizę zgodności osiągniętych przez studenta we wcześniejszych etapach kształcenia efektów z obecnie obowiązującymi efektami kształcenia, dokonaną przez członków odpowiedniego KZJK. 3. Informację o opiniowaniu uznawania efektów kształcenia, KZJK zamieszczają w corocznym sprawozdaniu. C8: Monitorowanie zasad uznawania efektów kształcenia z modułów/przedmiotów na podstawie udziału studenta w pracy badawczej lub działalności w kole naukowym; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i dyrektorzy instytutów właściwi ds. dydaktyki. 1. W celu zapewnienia korelacji osiąganych efektów kształcenia i wyników badań naukowych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, m. in. umożliwia się udział studentów w pracach badawczych. 2. Wspieranie i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów należy przede wszystkim do opiekunów naukowych kół studenckich oraz opiekunów indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. 3. Student uczestniczący w badaniach naukowych może ubiegać się o uznanie efektów kształcenia, osiągniętych w ramach udziału w tych badaniach. 4. Decyzję o uznaniu efektów kształcenia podejmuje Dziekan właściwy ds. dydaktyki w oparciu o opinię wydaną przez KZJK. KZJK dokonuje analizy przedstawionego przez studenta i potwierdzonego przez dyrektora instytutu, szczegółowego sprawozdania 9

10 z przeprowadzonych badań wraz z opinią opiekuna naukowego koła studenckiego lub opiekuna indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. D1: Analiza wyników ankietyzacji zajęć przez studentów w celu podniesienia jakości procesu kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 1. Procedurę przeprowadzanie ankietyzacji zajęć dydaktycznych określa Zarządzenie Rektora AJD Nr R /07/2014. Student w każdym semestrze ma prawo dokonać oceny wszystkich zajęć, na które został zapisany w systemie USOS. Wypełnienie ankiety realizowane jest drogą elektroniczną po zalogowaniu się studenta do systemu USOS. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. 2. Wyniki ankiet są dostępne dla nauczycieli akademickich i stanowią dla nich informację zwrotną, umożliwiającą podjęcie działań naprawczych. Na podstawie wyników raportów zbiorczych, wygenerowanych przez system USOS, WZOJK dokonuje analizy wyników ankietyzacji zajęć w ramach Wydziału. Możliwe jest również dokonanie analizy dla poszczególnych Instytutów czy kierunków studiów. WZOJK przekazuje Dziekanowi szczegółowe wyniki oceny zajęć prowadzonych przez pracowników. Dziekan może przekazać dyrektorom właściwym d.s. dydaktyki informacje o nauczycielach nisko ocenionych przez studentów. Niska ocena nauczyciela w ankietach studenckich skutkuje rozmową nauczyciela z dyrektorem właściwym ds. dydaktyki. Powtórna niska ocena dotycząca tego samego przedmiotu skutkuje rozmową nauczyciela z Dziekanem. W następstwie tej rozmowy nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej listę działań naprawczych, którą konsultuje z dyrektorem właściwym d.s. dydaktyki i przekazuje do WZOJK. Analiza i ocena wyników dla Wydziału kierowana jest do Uczelnianego Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji (UZAE), który analizuje wyniki oraz przygotowuje raport z wyników badań ankietowych na poziomie Uczelni. 3. Wyniki ankiety są uwzględniane przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela, a także stanowią kryterium przy doborze kadry zaangażowanej w proces kształcenia, w tym dobór nauczycieli stanowiących minimum kadrowe. D2: Analiza doboru kadry zaangażowanej w proces kształcenia, w szczególności nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe. Dobór kadry realizującej proces kształcenia na kierunku, w szczególności nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, odbywa się na podstawie analizy dorobku naukowego pracownika pod kątem jego zgodności z kierunkowymi efektami kształcenia oraz na podstawie wyników ankietyzacji zajęć przez studentów i hospitacji. Analizę taką corocznie przeprowadza dyrektor właściwy d.s. dydaktyki w Instytucie sprawującym nadzór nad danym kierunkiem. Wybrani nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe wchodzą w skład KZJK. D3: Analiza wyników hospitacji zajęć przez dyrektorów właściwych ds. dydaktyki w celu podniesienia jakości procesu kształcenia. 10

11 Na podstawie dostarczonych protokołów hospitacyjnych dyrektor właściwy ds. dydaktyki w porozumieniu z KZJK formułuje wnioski pohospitacyjne, które przekazywane są do WZOJK. Dyrektor informuje dziekana właściwego d.s. dydaktyki o wynikach analizy przeprowadzonych hospitacji i w porozumieniu z nim podejmuje działania naprawcze związane z wnioskami pohospitacyjnymi. E1: Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania kształcenia do wymogów rynku pracy. 1. W celu zapewnienia dostosowania kształcenia studentów do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy, poszczególne Instytuty nadzorujące kształcenie na prowadzonych na Wydziale kierunkach studiów, zobowiązane są do nawiązania współpracy i stałego współdziałania z potencjalnymi pracodawcami, mogącymi zatrudnić absolwentów Wydziału. 2. Współpraca dotyczy tworzenia, opiniowania i modyfikowania programów i efektów kształcenia oraz odbywania praktyk zawodowych. Współpraca może również dotyczyć prowadzenia specjalistycznych zajęć, które są objęte programem studiów na kierunkach. 3. Udział interesariuszy zewnętrznych w procesie kształcenia zapewniony jest przez ich uczestnictwo w pracach KZJK oraz tworzenie Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. E2: Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi w procesie doskonalenia kształcenia Udział interesariuszy wewnętrznych w procesie kształcenia jest realizowany poprzez uczestnictwo przedstawicieli studentów w pracach KZJK, WZOJK, WZZJK, Rad Instytutów, Rady Wydziału oraz Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego opiniują semestralne plany zajęć, a także wnioski o nadanie uprawnień do prowadzenia nowych kierunków studiów. F1: Monitorowanie obowiązującej na Uczelni procedury ankietyzacji obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego; za realizację tego zadania odpowiedzialne są WZZJK i WZOJK 1. Procedurę przeprowadzanie ankietyzacji pracy dziekanatu określa Zarządzenie Rektora AJD Nr R-0161/38/2014. Studenci mają prawo do anonimowej oceny jakości pracy dziekanatu poprzez wypełnienie ankiety dostępnej po zalogowaniu się do systemu USOS. 2. Ankietyzacja ma na celu usprawnienie obsługi studentów. Decyzję o terminie ankietyzacji podejmuje Dziekan. Informację o terminie ankietyzacji student otrzymuje po wejściu na stronę systemu USOS. Ankieta jest dobrowolna. Podejmuje się jednak działania zmierzające do uświadomienia studentów o znaczeniu ankietyzacji pracy dziekanatu dla procesu dydaktycznego w formie mailingu. 3. Na podstawie wyników ankiety WZZJK opracowuje działania mające na celu podnoszenie jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego. Oceny skuteczności tych działań dokonuje WZOJK. 11

12 F2: Analiza wyników ankietyzacji obsługi administracji procesu dydaktycznego przez studentów w celu podniesienia jej jakości; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK 1. Po przeprowadzonej ankietyzacji WZOJK na podstawie raportów zbiorczych, wygenerowanych przez system USOS, WZOJK dokonuje analizy wyników. 2. Wynikiem analizy jest sprawozdanie bezpośrednio przekazywane Dziekanowi, który w porozumieniu z pracownikami dziekanatu przygotowuje listę zadań naprawczych. Dziekan wdraża działania służące poprawieniu funkcjonowania dziekanatu w zakresie obsługi procesu dydaktycznego. 3. Analiza i ocena wyników przeprowadzona przez WZOJK jest kierowana także do Uczelnianego Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji (UZAE), który analizuje wyniki oraz przygotowuje raport z wyników badań ankietowych na poziomie Uczelni. 12

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Część I: Organizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości. programów kształcenia na bazie efektów kształcenia

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości. programów kształcenia na bazie efektów kształcenia Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia uwzględniające ę tworzenie programów kształcenia na bazie efektów kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 21 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej

Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak 1) Katedra Nawigacji Lotniczej W S O S P w Dęblinie 2) Centrum Badań Kosmicznych PAN 3) Katedra Geodezji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz wytycznych dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo