WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U t.j. z późn. zm.), w związku z 36 ust. 1 i 2 pkt 3 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz 8 ust.1 pkt. 2h) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) od dnia 10 listopada 2014 r. będzie obowiązywać zmodyfikowany System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, będący integralną częścią Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK). USZJK działa na podstawie Uchwały nr 144/2013 Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD) z dn. 30 października 2013 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr R 0161/12/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Strukturę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym tworzą: Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) oraz Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (KZJK) dla poszczególnych kierunków, prowadzonych na Wydziale. Zadania Zespołów oraz Pełnomocnika definiuje Zarządzenie Nr R 0161/12/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 marca 2014 r. Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje Dziekan. Nadzór nad funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje Prodziekan właściwy ds. dydaktyki. Sposób funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia regulują postanowienia Rady Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego. 1

2 Cele i zadania WSZJK na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym I. Cele: Głównym celem funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz stałego podnoszenia jakości kształcenia z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instytutów Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego AJD oraz poszanowanie praw pracowników i studentów. W szczególności celem funkcjonowania systemu jest: A) zapewnienie zgodności zasad organizacji studiów i prowadzenia zajęć z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, obowiązującymi aktami prawnymi oraz wzorcami międzynarodowymi, B) zapewnienie funkcjonowania na Wydziale systemu punktacji ECTS, C) stałe doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego, D) zapewnienie właściwej jakości kadry dydaktycznej, E) doskonalenie programów kształcenia i oferty kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, F) zapewnienie właściwej jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego. II. Zadania WSZJK i podmioty odpowiedzialne za ich realizację: Ad. A 1. Analiza zgodności programów kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów z misją i strategią Uczelni i Wydziału; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 2. Analiza spójności efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów prowadzonych na Wydziale z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz analiza zgodności z innymi obowiązującymi aktami prawnymi; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 3. Analiza opisu procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów prowadzonych na Wydziale; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK. 4. Analiza wzorców międzynarodowych w celu poprawy jakości kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK oraz KZJK. Ad. B 1. Analiza poprawności przypisania punktów ECTS do modułów opisanych w procesie kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK. 2. Analiza poprawności przypisania punktów ECTS z obowiązującymi aktami prawnymi; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. Ad. C 1. Analiza sposobów weryfikacji założonych efektów kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialni są kierownicy katedr/zakładów/zespołów oraz KZJK. 2

3 2. Analiza sposobów doboru metod kształcenia do założonych efektów kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialni są kierownicy katedr/zakładów/zespołów oraz KZJK. 3. Monitorowanie obowiązujących na Wydziale zasad dyplomowania; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK. 4. Analiza jakości prac dyplomowych; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i WZOJK. 5. Monitorowanie obowiązującej na Wydziale procedury hospitacji zajęć; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 6. Monitorowanie warunków prowadzenia zajęć i infrastruktury dydaktycznej; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK, WZZJK i WZOJK. 7. Monitorowanie zasad uznawania efektów zrealizowanych we wcześniejszych etapach kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK 8. Monitorowanie zasad uznawania efektów kształcenia z modułów/przedmiotów na podstawie udziału studenta w pracy badawczej lub działalności w kole naukowym; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i dyrektorzy instytutów właściwi ds. dydaktyki. Ad. D 1. Analiza wyników ankietyzacji zajęć przez studentów w celu podniesienia jakości procesu kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 2. Analiza doboru kadry zaangażowanej w proces kształcenia, w szczególności nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe; za realizację tego zadania odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów, nadzorujący dany kierunek studiów. 3. Analiza wyników hospitacji zajęć przez dyrektorów instytutów właściwych ds. dydaktyki w celu podniesienia jakości procesu kształcenia. Ad. E 1. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania kształcenia do wymogów rynku pracy; za realizację tego zadania odpowiedzialne są: KZJK, WZZJK i WZOJK. 2. Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi w procesie doskonalenia kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialne są: KZJK, WZZJK i WZOJK. Ad. F 1. Monitorowanie obowiązującej na Uczelni procedury ankietyzacji obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK. 2. Analiza wyników ankietyzacji obsługi administracji procesu dydaktycznego przez studentów w celu podniesienia jej jakości; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 3

4 Opis Zadań A1: Analiza zgodności programów kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów z misją i strategią Uczelni i Wydziału; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 1. Analiza ma na celu zapewnienie zgodności i spójności pomiędzy programami kształcenia i realizowanymi w nich efektami kształcenia z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. 2. Analizę przeprowadza się wyłącznie w przypadku zmian efektów kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów lub zmiany strategii Uczelni lub Wydziału. 3. Analiza prowadzona jest przez WZOJK, który wynikające z niej wnioski i zalecenia przekazuje Dziekanowi. A2: Analiza spójności efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów prowadzonych na Wydziale z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz analiza zgodności z innymi obowiązującymi aktami prawnymi; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia zgodności przyjętych efektów kształcenia z obowiązującym stanem prawnym. 2. Celem analizy jest ustalenie zmian, jakim ewentualnie należy poddać obowiązujące efekty kształcenia, wynikających z nowych, bądź zmienionych regulacji prawnych oraz ustalenie harmonogramu wprowadzenia tych zmian w życie. 3. Analizę przeprowadza się przy każdej zmianie przepisów prawa wpływających na program kształcenia. 4. Analiza prowadzona jest przez WZOJK przy współudziale Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, który wynikające z analizy wnioski i zalecenia przekazuje Dziekanowi. A3: Analiza opisu procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów prowadzonych na Wydziale; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia zgodności programu studiów z obowiązującymi efektami kierunkowymi. 2. Celem analizy jest ustalenie zmian, jakim ewentualnie należy poddać program studiów, wynikających z przeprowadzonej analizy weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 3. Analizę przeprowadza się po zakończonym roku akademickim oraz w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na program kształcenia. 4. Analizę przeprowadzają KZJK, a wyniki analizy wraz z ewentualnymi wnioskami dotyczącymi zmian w programach kształcenia są konsultowane z nauczycielami akademickimi stanowiącymi minimum kadrowe i uwzględniane w corocznym sprawozdaniu KZJK z oceny jakości kształcenia na kierunku. Wnioskowane zmiany w programie studiów wprowadzane są od nowego cyklu kształcenia. 4

5 A4: Analiza wzorców międzynarodowych w celu poprawy jakości kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK oraz KZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia jak największego stopnia umiędzynarodowienia prowadzonych na Wydziale kierunków studiów. 2. Analizę przeprowadza się w przypadku projektowania nowego programu studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na program kształcenia. 3. Celem analizy jest ustalenie możliwości zastosowania wzorców międzynarodowych do zapewnienia lub poprawy jakości kształcenia. 4. Analizę przeprowadza KZJK (w przypadku prowadzonego kierunku studiów) lub osoby tworzące minimum kadrowe dla projektowanego nowego kierunku studiów, na podstawie ogólnodostępnych programów studiów oraz innych dokumentów zawierających wzorce międzynarodowe, regulujących kształcenie na określonym kierunku. Wnioski z analizy uwzględnia w sprawozdaniu rocznym WZOJK. B1: Analiza poprawności przypisania punktów ECTS do modułów opisanych w procesie kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i WZOJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia zgodności przyjętej punktacji ECTS z średnim nakładem pracy studenta, niezbędnym do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 2. Analizę przeprowadza się w przypadku projektowania nowego programu studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz przed rozpoczęciem kolejnego cyklu kształcenia na kierunku. 3. Celem analizy jest określenie zmian, jakim ewentualnie należy poddać obowiązującą punktację ECTS, wynikających z porównania założonego nakładu pracy studenta, niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, z analizą sposobów ich weryfikacji, doboru metod kształcenia oraz deklarowanym nakładem pracy przez studentów. 4. Analizę przeprowadzają KZJK, a wnioski z analizy uwzględnia w sprawozdaniu rocznym WZOJK. B2: Analiza poprawności przypisania punktów ECTS z obowiązującymi aktami prawnymi; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia zgodności przyjętej punktacji ECTS z obowiązującym stanem prawnym. 2. Analizę przeprowadza się w przypadku projektowania nowego programu studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na program kształcenia. 3. Celem analizy jest ustalenie zmian, jakim ewentualnie należy poddać obowiązującą punktację ECTS, wynikających z nowych bądź zmienionych regulacji prawnych oraz ustalenie harmonogramu wprowadzenia tych zmian w życie. 5

6 4. Analizę przeprowadzają WZZJK, a wyniki analizy wraz z ewentualnymi wnioskami dotyczącymi zmian w programach kształcenia przekazywane są do KZJK oraz do Prodziekana właściwego ds. dydaktyki. C1: Analiza sposobów weryfikacji założonych efektów kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialni są kierownicy katedr/zakładów/zespołów oraz KZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia odpowiednich sposobów weryfikacji modułowych efektów kształcenia, adekwatnych do rodzaju zajęć, założonych celów przedmiotu oraz stosowanych metod dydaktycznych, prowadzących do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w kartach przedmiotów. 2. Celem analizy jest określenie skuteczności stosowanych sposobów weryfikacji efektów kształcenia. 3. Analizę przeprowadza się po każdym semestrze, zgodnie z Zarządzeniem Nr R 0161/34/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie tworzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w oparciu o: a) złożone kierownikowi katedry/zakładu/zespołu przez nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia na poszczególnych kierunkach studiów, sprawozdanie z weryfikacji założonych w karcie przedmiotu efektów kształcenia; kierownik dokonuje ogólnej oceny weryfikacji efektów kształcenia przedmiotów prowadzonych przez pracowników katedry/zakładu/zespołu i zamieszcza ją w sprawozdaniu przekazywanym KZJK; b) analizę sposobów weryfikacji efektów kształcenia wybranych modułów/przedmiotów, dokonywaną przez KZJK: na prośbę przewodniczącego KZJK, wskazany nauczyciel akademicki przekazuje materiały dokumentujące weryfikację efektów kształcenia; przewodniczący KZJK powinien wskazać do analizy moduł/przedmiot, np. w przypadku prowadzenia określonych zajęć przez nauczyciela akademickiego po raz pierwszy lub w przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego niskiej oceny zajęć wynikającej z ankiet studentów lub hospitacji. W przypadku stwierdzenia istotnych błędów w sposobach weryfikacji efektów kształcenia, KZJK wskazuje niezbędne działania naprawcze i przeprowadza kolejną analizę stosowanych sposobów weryfikacji efektów kształcenia określonego modułu/ przedmiotu w następnym roku akademickim. Wyniki analizy przekazywane są nauczycielowi akademickiemu dokonującemu weryfikacji efektów kształcenia. 4. Wyniki analizy sposobów weryfikacji efektów kształcenia uwzględniane są w corocznym sprawozdaniu KZJK z oceny jakości kształcenia na kierunku. C2: Analiza sposobów doboru metod kształcenia do założonych efektów kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialni są kierownicy katedr/zakładów/zespołów oraz KZJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia prawidłowości doboru metod kształcenia, adekwatnych do poszczególnych rodzajów zajęć, realizowanych w ramach modułu/ 6

7 przedmiotu, umożliwiających zdobycie określonych w kartach przedmiotów: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 2. Celem analizy jest określenie skuteczności stosowanych metod kształcenia w osiągnięciu przez studenta założonych efektów kształcenia. 3. Analizę przeprowadza się po zakończonym roku akademickim. 4. Narzędziem weryfikacji odpowiedniego doboru metod kształcenia jest m. in. matryca efektów kształcenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, mogących negatywnie wpłynąć na proces osiągania efektów kształcenia, KZJK niezwłocznie przekazuje koordynatorowi modułu/przedmiotu odpowiednie uwagi, w celu dokonania niezbędnej korekty. 5. Kierownicy katedr/zakładów/zespołów sprawują stały i bezpośredni nadzór nad warunkami zapewniającymi realizację zajęć dydaktycznych w oparciu o założone metody kształcenia. C3: Monitorowanie obowiązujących na Wydziale zasad dyplomowania; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK. 1. Zasady dyplomowania, obowiązujące na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, tworzy WZZJK, a zatwierdza Rada Wydziału. 2. Celem monitorowania zasad dyplomowania jest zapewnienie odpowiedniej jakości prac dyplomowych, odpowiednich warunków przebiegu egzaminu dyplomowego oraz zgodności zasad przeprowadzania egzaminu z Regulaminem Studiów. 3. Analizę obowiązujących zasad dyplomowania przeprowadza się w przypadku: a) zmiany obowiązującego Regulaminu Studiów lub innych aktów prawnych regulujących zasady dyplomowania, b) rozpoczęcia kształcenia na kierunku wymagającym weryfikacji innych niż dotychczas lub szczególnych efektów kształcenia, a także konieczności zastosowania odmiennych metod weryfikacji efektów, związanych np. kształceniem na kierunku o profilu praktycznym, c) sugestii zmian zaproponowanych przez WZOJK, wynikających z analizy jakości prac dyplomowych i sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego. 4. Propozycje zmian w obowiązujących zasadach dyplomowania, WZZJK przedstawia Radzie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. C4: Analiza jakości prac dyplomowych; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i WZOJK. 1. Analiza prowadzona jest dla zapewnienia odpowiedniej jakości prac dyplomowych oraz rzetelności ich oceniania. 2. Celem analizy jest weryfikacja zakładanych efektów kształcenia określonych w ramach modułów/przedmiotów zapewniających studentom możliwość przygotowania pracy dyplomowej. 3. Propozycje tematów prac dyplomowych opiniują KZJK przed zatwierdzeniem ich przez Rady Instytutów. Tematy prac analizowane są pod kątem ich zgodności z kierunkiem studiów oraz właściwym doborem zakładanych metod do celów pracy. 7

8 4. Analizę przeprowadzają co roku samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni, członkowie KZJK. Wybiera się do weryfikacji co najmniej 20% prac dyplomowych powstałych w danym roku akademickim na danym kierunku i poziomie kształcenia. Analizie podlega osiąganie przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz jakość ich weryfikacji poprzez oceny i recenzje pracy. 5. Protokół z analizy jakości prac dyplomowych przekazywany jest do WZOJK. Wyniki analizy uwzględniane są w corocznym sprawozdaniu KZJK z oceny jakości kształcenia na kierunku. C5: Monitorowanie obowiązującej na Wydziale procedury hospitacji zajęć; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 1. Celem hospitacji zajęć dydaktycznych jest dążenie do systematycznej poprawy jakości kształcenia oraz do monitorowania sposobu osiągania założonych efektów kształcenia modułu/przedmiotu podczas zajęć dydaktycznych. 2. Hospitacje przeprowadzane są na polecenie dyrektorów instytutów właściwych ds. dydaktyki i mogą mieć charakter hospitacji zapowiedzianej, niezapowiedzianej lub interwencyjnej. W przypadku osoby niepełniącej funkcji - hospitacji dokonuje kierownik katedry/zakładu/zespołu. Dyrektor instytutu przeprowadza hospitację zajęć dydaktycznych prowadzonych przez kierowników katedr/zakładów/zespołów. Zajęcia prowadzone przez dyrektora instytutu hospituje Dziekan lub inny dyrektor instytutu. Hospitację może również przeprowadzić inna osoba wskazana przez dyrektora instytutu, np. doświadczony pracownik prowadzący zajęcia z zakresu dydaktyki szkoły wyższej lub członek KZJK. 3. Osoba przeprowadzająca hospitację zajęć dydaktycznych wypełnia protokół hospitacji. Z jego treścią i wnioskami pohospitacyjnymi zapoznaje się hospitowany nauczyciel akademicki, który ma możliwość odniesienia się do uwag i zaleceń osoby hospitującej. Protokoły hospitacji zajęć dostarczane są dyrektorom instytutów właściwym ds. dydaktyki. 4. Dyrektor instytutu musi dysponować przynajmniej jednym protokołem hospitacji dla każdego pracownika podlegającego ocenie okresowej. Hospitacje powinny dotyczyć przede wszystkim: a) zajęć ocenionych na podstawie ankiet studenckich znacznie poniżej średniej dla Wydziału, b) zajęć prowadzonych przez nowo zatrudnionych pracowników, c) zajęć prowadzonych przez doktorantów. 5. Dyrektor instytutu dokonuje analizy wniosków i zaleceń pohospitacyjnych po przeprowadzeniu wszystkich hospitacji w ciągu roku akademickiego i we współpracy z Dziekanem podejmuje niezbędne działania naprawcze, mając na celu motywowanie pracowników naukowo-dydaktycznych do dbałości o wysoką jakość prowadzonych zajęć, pod względem merytorycznym i stosowanych metod dydaktycznych. 6. Wnioski z analizy hospitacji zajęć dydaktycznych dyrektor instytutu przekazuje do WZOJK. 8

9 C6: Monitorowanie warunków prowadzenia zajęć i infrastruktury dydaktycznej; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK, WZZJK i WZOJK. 1. Coroczny przegląd infrastruktury dydaktycznej dokonywany jest w celu zapewnienia prawidłowych warunków prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów. 2. KZJK dokonują analizy dostępności pomocy dydaktycznych, odpowiedniego wyposażenia laboratoriów i sal ćwiczeniowych oraz zasobów biblioteki i czytelni, dostępu do komputerowych baz danych itp. 3. WZZJK przeprowadza analizę stanu infrastruktury dydaktycznej: sal dydaktycznych i ich wyposażenia w środki audiowizualne, pracowni komputerowych itp. 4. Ocena warunków prowadzenia zajęć obejmuje również analizę liczebności studentów w grupach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i seminaryjnych, dokonywaną przez koordynatorów przedmiotów. 5. Wyniki analizy przekazywane są dyrektorom instytutów i Dziekanowi Wydziału. Oceny infrastruktury dydaktycznej dokonuje WZOJK. C7: Monitorowanie zasad uznawania efektów zrealizowanych we wcześniejszych etapach kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZZJK 1. Procedurę uznawania efektów zrealizowanych przez studenta we wcześniejszych etapach kształcenia opracowuje WZZJK w celu usprawnienia procesu dydaktycznego oraz zapewnienia odpowiedniej opinii kompetentnych pracowników naukowo-dydaktycznych. 2. Decyzję o uznaniu efektów podejmuje Dziekan właściwy ds. dydaktyki w oparciu o analizę zgodności osiągniętych przez studenta we wcześniejszych etapach kształcenia efektów z obecnie obowiązującymi efektami kształcenia, dokonaną przez członków odpowiedniego KZJK. 3. Informację o opiniowaniu uznawania efektów kształcenia, KZJK zamieszczają w corocznym sprawozdaniu. C8: Monitorowanie zasad uznawania efektów kształcenia z modułów/przedmiotów na podstawie udziału studenta w pracy badawczej lub działalności w kole naukowym; za realizację tego zadania odpowiedzialne są KZJK i dyrektorzy instytutów właściwi ds. dydaktyki. 1. W celu zapewnienia korelacji osiąganych efektów kształcenia i wyników badań naukowych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, m. in. umożliwia się udział studentów w pracach badawczych. 2. Wspieranie i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów należy przede wszystkim do opiekunów naukowych kół studenckich oraz opiekunów indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. 3. Student uczestniczący w badaniach naukowych może ubiegać się o uznanie efektów kształcenia, osiągniętych w ramach udziału w tych badaniach. 4. Decyzję o uznaniu efektów kształcenia podejmuje Dziekan właściwy ds. dydaktyki w oparciu o opinię wydaną przez KZJK. KZJK dokonuje analizy przedstawionego przez studenta i potwierdzonego przez dyrektora instytutu, szczegółowego sprawozdania 9

10 z przeprowadzonych badań wraz z opinią opiekuna naukowego koła studenckiego lub opiekuna indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. D1: Analiza wyników ankietyzacji zajęć przez studentów w celu podniesienia jakości procesu kształcenia; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK. 1. Procedurę przeprowadzanie ankietyzacji zajęć dydaktycznych określa Zarządzenie Rektora AJD Nr R /07/2014. Student w każdym semestrze ma prawo dokonać oceny wszystkich zajęć, na które został zapisany w systemie USOS. Wypełnienie ankiety realizowane jest drogą elektroniczną po zalogowaniu się studenta do systemu USOS. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. 2. Wyniki ankiet są dostępne dla nauczycieli akademickich i stanowią dla nich informację zwrotną, umożliwiającą podjęcie działań naprawczych. Na podstawie wyników raportów zbiorczych, wygenerowanych przez system USOS, WZOJK dokonuje analizy wyników ankietyzacji zajęć w ramach Wydziału. Możliwe jest również dokonanie analizy dla poszczególnych Instytutów czy kierunków studiów. WZOJK przekazuje Dziekanowi szczegółowe wyniki oceny zajęć prowadzonych przez pracowników. Dziekan może przekazać dyrektorom właściwym d.s. dydaktyki informacje o nauczycielach nisko ocenionych przez studentów. Niska ocena nauczyciela w ankietach studenckich skutkuje rozmową nauczyciela z dyrektorem właściwym ds. dydaktyki. Powtórna niska ocena dotycząca tego samego przedmiotu skutkuje rozmową nauczyciela z Dziekanem. W następstwie tej rozmowy nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej listę działań naprawczych, którą konsultuje z dyrektorem właściwym d.s. dydaktyki i przekazuje do WZOJK. Analiza i ocena wyników dla Wydziału kierowana jest do Uczelnianego Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji (UZAE), który analizuje wyniki oraz przygotowuje raport z wyników badań ankietowych na poziomie Uczelni. 3. Wyniki ankiety są uwzględniane przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela, a także stanowią kryterium przy doborze kadry zaangażowanej w proces kształcenia, w tym dobór nauczycieli stanowiących minimum kadrowe. D2: Analiza doboru kadry zaangażowanej w proces kształcenia, w szczególności nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe. Dobór kadry realizującej proces kształcenia na kierunku, w szczególności nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, odbywa się na podstawie analizy dorobku naukowego pracownika pod kątem jego zgodności z kierunkowymi efektami kształcenia oraz na podstawie wyników ankietyzacji zajęć przez studentów i hospitacji. Analizę taką corocznie przeprowadza dyrektor właściwy d.s. dydaktyki w Instytucie sprawującym nadzór nad danym kierunkiem. Wybrani nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe wchodzą w skład KZJK. D3: Analiza wyników hospitacji zajęć przez dyrektorów właściwych ds. dydaktyki w celu podniesienia jakości procesu kształcenia. 10

11 Na podstawie dostarczonych protokołów hospitacyjnych dyrektor właściwy ds. dydaktyki w porozumieniu z KZJK formułuje wnioski pohospitacyjne, które przekazywane są do WZOJK. Dyrektor informuje dziekana właściwego d.s. dydaktyki o wynikach analizy przeprowadzonych hospitacji i w porozumieniu z nim podejmuje działania naprawcze związane z wnioskami pohospitacyjnymi. E1: Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania kształcenia do wymogów rynku pracy. 1. W celu zapewnienia dostosowania kształcenia studentów do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy, poszczególne Instytuty nadzorujące kształcenie na prowadzonych na Wydziale kierunkach studiów, zobowiązane są do nawiązania współpracy i stałego współdziałania z potencjalnymi pracodawcami, mogącymi zatrudnić absolwentów Wydziału. 2. Współpraca dotyczy tworzenia, opiniowania i modyfikowania programów i efektów kształcenia oraz odbywania praktyk zawodowych. Współpraca może również dotyczyć prowadzenia specjalistycznych zajęć, które są objęte programem studiów na kierunkach. 3. Udział interesariuszy zewnętrznych w procesie kształcenia zapewniony jest przez ich uczestnictwo w pracach KZJK oraz tworzenie Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. E2: Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi w procesie doskonalenia kształcenia Udział interesariuszy wewnętrznych w procesie kształcenia jest realizowany poprzez uczestnictwo przedstawicieli studentów w pracach KZJK, WZOJK, WZZJK, Rad Instytutów, Rady Wydziału oraz Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego opiniują semestralne plany zajęć, a także wnioski o nadanie uprawnień do prowadzenia nowych kierunków studiów. F1: Monitorowanie obowiązującej na Uczelni procedury ankietyzacji obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego; za realizację tego zadania odpowiedzialne są WZZJK i WZOJK 1. Procedurę przeprowadzanie ankietyzacji pracy dziekanatu określa Zarządzenie Rektora AJD Nr R-0161/38/2014. Studenci mają prawo do anonimowej oceny jakości pracy dziekanatu poprzez wypełnienie ankiety dostępnej po zalogowaniu się do systemu USOS. 2. Ankietyzacja ma na celu usprawnienie obsługi studentów. Decyzję o terminie ankietyzacji podejmuje Dziekan. Informację o terminie ankietyzacji student otrzymuje po wejściu na stronę systemu USOS. Ankieta jest dobrowolna. Podejmuje się jednak działania zmierzające do uświadomienia studentów o znaczeniu ankietyzacji pracy dziekanatu dla procesu dydaktycznego w formie mailingu. 3. Na podstawie wyników ankiety WZZJK opracowuje działania mające na celu podnoszenie jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego. Oceny skuteczności tych działań dokonuje WZOJK. 11

12 F2: Analiza wyników ankietyzacji obsługi administracji procesu dydaktycznego przez studentów w celu podniesienia jej jakości; za realizację tego zadania odpowiedzialny jest WZOJK 1. Po przeprowadzonej ankietyzacji WZOJK na podstawie raportów zbiorczych, wygenerowanych przez system USOS, WZOJK dokonuje analizy wyników. 2. Wynikiem analizy jest sprawozdanie bezpośrednio przekazywane Dziekanowi, który w porozumieniu z pracownikami dziekanatu przygotowuje listę zadań naprawczych. Dziekan wdraża działania służące poprawieniu funkcjonowania dziekanatu w zakresie obsługi procesu dydaktycznego. 3. Analiza i ocena wyników przeprowadzona przez WZOJK jest kierowana także do Uczelnianego Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji (UZAE), który analizuje wyniki oraz przygotowuje raport z wyników badań ankietowych na poziomie Uczelni. 12

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO opracowany przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjęty przez Radę Wydziału Sztuki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowany przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K1 Strona 1 Stron 11 Wydanie Data wydania I Opracował Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Stanowisko/ imię i nazwisko Prodziekan/prof.

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r., 27.02.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁOŻENIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

terminie do 10 października.

terminie do 10 października. Procedura 1 (kod: PJK_1_WNoZiKF) PROCEDURA ANALIZY REALIZACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) 4. 5. 6. 7. 8. A. Na zajęciach dydaktycznych:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Cel i przedmiot procedury

ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Cel i przedmiot procedury ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Cel i przedmiot procedury 1. Hospitacje zajęć dydaktycznych mają na celu: a) sprawdzenie i

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r.

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Cel i przedmiot procedury

ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Cel i przedmiot procedury ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Cel i przedmiot procedury 1. Hospitacje zajęć dydaktycznych mają na celu: a) sprawdzenie i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych 1. Hospitacje zajęć dydaktycznych mogą przeprowadzić: Dziekan, Prodziekan, Dyrektor Instytutu, Z- ca Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: 2015-05-05

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: 2015-05-05 Programy y Strona 1/5 1. Cel, przedmiot i zakres działań Celem procedury jest specyfikacja czynności procesu tworzenia, modyfikowania, zatwierdzania i wdrażania programów kształcenia oraz planów na wydziale

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych ziałając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Nauk Geograficznych 90-139 Łódź Ul. Narutowicza 88 MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uczelniana Rada ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści: Podstawa prawna wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia / 2 Struktura Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem 2) Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: UCHWAŁA Nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Historia za rok akademicki 2012/2013

Sprawozdanie z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Historia za rok akademicki 2012/2013 Sprawozdanie z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Historia za rok akademicki 2012/2013 Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Historia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych Na podstawie 60 ust. 1 pkt 6 Statutu UPH oraz 10 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 7/2016 Wydanie: 1 Data wydania 1: 27.10.2016 Data weryfikacji: Nr: 11.6 Symbol: WSZJK-A-JZA Załączniki: 11.6.-W01, 11.6.-W02 PROCEDURA monitorowania jakości zajęć

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim Procedury dla wdrażanego

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej Załącznik do Uchwały Senatu Nr 84/13 z dnia 23.10.2013r. System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej Rozwój szkolnictwa wyższego, jak również dynamicznie rozwijająca się współpraca

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Załącznik do Uchwały nr 52 Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 21 lutego 2014 r. PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Celem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauki o Żywności jest: dążenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW

REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S7 REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW Strona 1 Stron 14 Wydanie I Data wydania Opracował Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Zakład

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015)

Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015) Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015) Zasady dotyczą projektowania i uchwalania programów kształcenia lub studiów i zmian

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r.

Poznań, dnia r. Poznań, dnia 27.02.2014 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/12. Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia r.

Zarządzenie nr 1/12. Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia r. Zarządzenie nr 1/12 a Wydziału Mechanicznego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: wdrożenia na Wydziale Mechanicznym Szczegółowych zasad prowadzenia oraz wzorów raportów z przeprowadzonych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 1.1. Planowanie i zatwierdzenie programu kształcenia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik 1a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie opinii

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Przypomnienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z 25.05.2015 Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

Regulamin Praktyk Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie Regulamin Praktyk Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie &1. Postanowienia ogólne 1. Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia w ramach danego kierunku bądź specjalności i są

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Załącznik do zarządzenia nr 02/2013 Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku z dnia 15 stycznia 2013 roku. UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI RADOM 2015 System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Data: Strona 1/7. 1. Cel i przedmiot procedury

Data: Strona 1/7. 1. Cel i przedmiot procedury Strona 1/7 1. Cel i przedmiot procedury Usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w przeprowadzenie badań ankietowych oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY. Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY. Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI przeprowadzania ankietyzacji zajęć INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia nr WKPiI/I6/2015 wydanie 2 z dnia 3 XI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo