SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO"

Transkrypt

1 RAPORT SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO organizowanego w ramach projektu Radom siła współpracy w dn. 5-6 czerwca 2014 r. w Turnie - Brzeźcach k/białobrzegów Radomskich

2 WPROWADZENIE Szkolenie, które odbyło się w dn. 5-6 czerwca 2014 roku w Turnie Brzeźcach było kolejnym spotkaniem zespołów międzysektorowych wyłonionych w celu realizacji zadań projektu Radom siła współpracy realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespoły międzysektorowe są płaszczyzną wymiany doświadczeń między organizacjami a Urzędem. Do ich zadań należy: ocena współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz współpraca przy projektowaniu i realizacji kluczowych działań projektu, w szczególności: generatora zlecania zadań publicznych, narzędzia do konsultacji on-line oraz portalu radomskich organizacji pozarządowych z bazą instytucji i przestrzenią elektroniczną dla poszczególnych organizacji. Zgodnie z celem projektu, którym jest standaryzacja i poprawa jakości współpracy Urzędu Miasta Radom z radomskimi organizacjami pozarządowymi, w okresie trwania projektu organizowane są regularne spotkania zespołów. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w dn marca 2014 r. wyodrębniono obszary tematyczne dotyczące: 1) zdrowia i pomocy społecznej (8 pracowników samorządowych i 8 reprezentantów NGO); 2) edukacji, sportu i turystyki (6 pracowników samorządowych i 6 reprezentantów NGO); 3) kultury (4 pracowników samorządowych i 4 reprezentantów NGO); 4) środowiska (3 pracowników samorządowych i 3 reprezentantów NGO). Dodatkowo, w celu usprawnienia współpracy między pracownikami sektora publicznego i pozarządowego wybrano reprezentantów/ reprezentantki poszczególnych grup. Kolejne spotkania zespołów międzysektorowych odbywały się w dniach: 26 marca 2014 r., 2 kwietnia 2014 r., zaś spotkania przewodniczących w dniach: 19 marca 2014 r., 2 kwietnia 2014 r., 9 kwietnia 2014 r., 30 kwietnia 2014 r. Ich tematyka dotyczyła obszaru projektu, w szczególności postępu prac nad narzędziami i usługami realizowanymi w projekcie: generatora, platformy, sposobów integracji, danych identyfikacyjnych. Celem spotkania w dn. 5-6 czerwca 2014 roku w Turnie Brzeźcach, oprócz wymiany informacji dotyczących narzędzi, Strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz standaryzacji współpracy międzysektorowej, była integracja instytucji i organizacji wzmacniająca wzajemne zaufanie i harmonizująca wzajemne inicjatywy. Z tego powodu szkolenie było prowadzone metodą wykładowo ćwiczeniową, zaś jego części merytoryczne wzmocnione zostały zajęciami integrującymi grupę i wymagającymi od uczestniczek/ uczestników otwartości i kooperacji.

3 W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyło 46 osób: przedstawicieli/ przedstawicielek sektora publicznego i pozarządowego. Spośród organizacji pozarządowych obecni byli reprezentanci/ reprezentantki radomskich organizacji trzeciego sektora: Caritas Diecezji Radomskiej, Caritas Pallotyńska, Radomski Bank Żywności, Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc, Uczniowski Klub Sportowy Glinice Radom, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niepełnosprawnym Nadzieja, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomym - Okręg Mazowiecki, Stowarzyszenie KARAN, Radomskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Szkolny Związek Sportowy w Radomiu, Fundacja Chcę i Mogę, Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, Stowarzyszenie Słoneczny Dom, Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka. Urząd Miasta Radomia reprezentowany był przez Wydziały: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, Wydział Inwestycji, Wydział Kultury, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Zespół projektowy reprezentowany był przez: Annę Moskwę wiceprezes Europejskiego Domu Spotkań Fundację Nowy Staw i Marka Guzowskiego koordynatora projektu (ze strony Lidera) oraz Joannę Pałkę-Czerwińską dyrektorkę Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Radomia i Beatę Ogorzałek koordynatorkę organizacyjną (ze strony Partnera projektu). RELACJA Z POSTĘPU PRAC ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH ORAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH Właściwe szkolenie zostało poprzedzone częścią otwierającą, zainicjowaną przez prezydenta Miasta Radomia, który zadeklarował poparcie dla idei projektu oraz podkreślił istotność oczekiwanych rezultatów projektu i powstałych w wyniku jego realizacji produktów. Szkolenie rozpoczęło się od przypomnienia tego, co powstało podczas poprzedniego dwudniowego spotkania zespołów międzysektorowych. Zespoły zostały poproszone o sprawozdanie z realizacji działań, zaplanowanych podczas spotkania. Tym samym odniesiono się do zamierzeń, które zostały usystematyzowane w formie zadań do wykonania, projektów, planów organizacji, instytucji oraz planów osobistych.

4 Projekt Wspólna realizacja działań w obszarze ekologii i ochrony zwierząt, której celem było nawiązanie trwałej współpracy w zakresie ochrony zwierząt i działań ekologicznych, miał rozpocząć się od spotkania w Urzędzie Miasta Radomia. Wypracowywanie wspólnej polityki działania odbywało się podczas spotkań w każdy ostatni wtorek miesiąca w Centrum Organizacji Pozarządowych. Sukcesem zakończyła się akcja przekazywania żywności do schroniska. Organizacje chcące zaangażować się w działania projektu mogą dołączyć w ustalonym terminie, ponieważ spotkania są otwarte dla trzeciego sektora. Projekt Utworzenie mieszkań chronionych w Radomiu miał rozpocząć się od wizyty studyjnej w Lublinie. W toku rozmów zmieniono miejsce wizyty na Warszawę. W trakcie organizowania budżetu obywatelskiego złożono inicjatywę utworzenia mieszkań treningowych dla osób żyjących z niepełnosprawnością. Projekt Karta Osoby Niepełnosprawnej zakładał przedstawienie podczas forum środowiskowego, któremu przewodniczy pani prezydent Miasta Radomia osobom, które zajmują się poprawą bytu i współpracują na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rodziny, pomysłu na kartę. Takie wystąpienie odbyło się. Obecnie pomysł basen za złotówkę oraz inne ewentualne działania na rzecz osób niepełnosprawnych są na etapie przygotowywania pisma, które werbalizowałoby oczekiwania organizacji pozarządowych. Poszukiwane są organizacje chcące włączyć się w inicjatywę i popierające działania. Projekty Zorganizowanie spotkania COP dla organizacji. Jakie są możliwości współpracy oraz Przekazać to, co było ustalone pracownikom COP, sprawdzić, co się uda wdrożyć? są projektami wdrażanymi w Urzędzie Miasta. Miały one na celu aktywizację organizacji trzeciego sektora oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej. Dotychczas udało się doprowadzić do spotkań, przygotować ulotkę informacyjną, wymienić inicjatywy oraz współpracować przy projektach. Poczuliśmy, że można współpracować ze sobą to komentarz do opisu tego projektu. Kolejne wystąpienie dotyczyło narzędzi, które przygotowywane są w ramach projektu: portalu, bazy danych organizacji pozarządowych, generatora wniosków oraz narzędzia do przeprowadzania e- konsultacji. Postęp działań został zrelacjonowany przez wiceprezeskę Fundacji Annę Moskwę. Wszystkie narzędzia zostały wykonane w swojej części teoretyczno merytorycznej. Stworzono projekty, które były poddawane konsultacjom w trakcie spotkań zespołów międzysektorowych oraz w toku spotkań z pracownikami Urzędu. Kolejnym etapem jest opracowanie techniczne i elektroniczne narzędzi. To, co będzie stanowiło przedmiot dyskusji podczas dwudniowego spotkania to szczegóły dotyczące poszczególnych narzędzi, tak, aby uwzględnić jak największą liczbę wniosków i uwag. Po przepisaniu narzędzi na język komputerowy, nastąpi wewnętrzny i zewnętrzny pilotaż.

5 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA Część szkolenia została przeznaczona na prezentację Modelowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata , przedstawioną przez dr Dominikę Wójcik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Obecnie obowiązująca Strategia wymaga modernizacji i zaktualizowania jej zgodnie z przepisami i wymogami realiów. Zmiany przeprowadzone w oparciu o generator Kalkulator kosztów zaniechania ma prowadzić do stworzenia Strategii Modelowej. Jednym z etapów jest możliwość składania uwag przez zainteresowane osoby, termin 10 czerwca jest terminem wiążącym. Prelegentka przedstawiła założenia Kalkulatora kosztów zaniechania realizowanego w ramach projektu Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizującowspierających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. Liderem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zaś partnerami Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Celem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Model umożliwi samorządom zmianę sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, aby zapewnić efektywność oraz spójność realizowanych działań pomocowych opartych na aktywizacji i integracji, a nie tylko na działaniach interwencyjnych. Przedstawiono narzędzia oraz wybrane rezultaty projektu: Kalkulator Społeczny - narzędzie umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizujących, w odniesieniu do wybranych 10 problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, sieroctwo, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, trudności w integracji cudzoziemców). Dyfuzor Innowacji Społecznych - system zarządzania wiedzą o nowatorskich programach społecznych realizowanych w gminach i powiatach, ukierunkowanych na rozwiązywanie wybranych 10 problemów społecznych. Katalog Innowacji Społecznych - zbiór nowatorskich programów społecznych, wybranych jako skuteczne w rozwiązywaniu wskazanych 10 problemów społecznych, rekomendowanych jako programy wykonawcze gminnych i powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

6 Sieć Liderów Innowacji - sieć animatorów zmiany znających specyfikę danej społeczności lokalnej, którzy będą wspierali proces zmiany w sposobie prowadzenia aktywnej polityki społecznej "wewnątrz" danej społeczności. Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - opis tworzenia i sposobu realizacji SRPS z wykorzystaniem narzędzi przygotowywanych w projekcie oraz wzór dokumentu. System szkoleń - program edukacyjny w zakresie wprowadzania w praktykę nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ 1. STANDARYZACJA WSPÓŁPRACY RADOMSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ URZĘDU MIASTA RADOM Jednym z istotniejszych zadań projektu Radom siła współpracy jest wypracowanie standardów wsparcia organizacji pozarządowych, w tym: Standard doradztwa standaryzacja w zakresie aspektów prawnych, finansowych, pozyskiwania środków, promocji w zakresach związanych ze współpracą organizacji pozarządowych z samorządem; Standard wsparcia technicznego w zakresie udostępniania lokalu, dostępu do sprzętu i pomieszczeń; Standard inkubacji nowych organizacji. W tym celu grupa została poproszona o odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju organizacji po pierwszym roku działalności, budowania wizerunku, problemów prawnych i organizacyjnych, współpracy z samorządem i wsparcia oraz współpracy z innymi organizacjami z pierwszego, drugiego lub trzeciego sektora. Odrębną kwestią była dyskusja nad koniecznością wzmacniania nowopowstałych organizacji i likwidowania barier, które uniemożliwiają ich powstawanie. Wśród pytań wiele dotyczyło motywacji formalizowania działań społecznych oraz wyboru formuły pozarządowej. Poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące liderów/liderek organizacji i ich roli w strukturalizowaniu się grup, jak również problemów wynikających z konfliktów wewnątrzgrupowych. 1 Informacje z portalu Szkoły Głównej Handlowej: data pobrania

7 Osobnym tematem był etap kształtowania się tożsamości grupy i kształtowania się misji i kierunków działania. Kolejne poruszane tematy dotyczyły kompetencji i słabych stron organizacji, wymogów posiadania wiedzy prawnej i podatkowo - księgowej, pozyskiwania informacji o środkach oraz promocji, korzystania ze wparcia (informacyjnego, instruktażowego, finansowego, organizacyjnego), współpracy z politykami i osobami publicznymi, wreszcie ze współpracy z Urzędem Miasta Radomia oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Organizacje poruszyły temat wolontariatu i wskazały potrzebę wzmacniania tego obszaru poprzez umieszczenie informacji na portalu oraz przekazywanie ich podczas szkoleń. Zainicjowano stworzenie zakładki Wolontariat oraz Poradnika dla wolontariusza/wolontariuszki. Część dyskusji została przeznaczona na oczekiwany przez trzeci sektor kształt i rolę Urzędu, wiedzę o COP, wiedzę, gdzie można w Urzędzie uzyskać potrzebne informacje, zwiększenie poziomu wsparcia organizacji, które mają problemy oraz wsparcia grup, które dopiero myślą o sformalizowaniu. PROJEKT PORTALU Kształt portalu dla organizacji pozarządowych cieszył się dużym zainteresowaniem podczas szkolenia i zainicjował szereg pomysłów na jego ulepszenie. Zwrócono uwagę na to, aby portal oraz informacje, które się na nim znajdą były wyspecjalizowane, dotyczyły tego, co dzieje się w Radomiu i odpowiadały na potrzeby organizacji radomskich i społeczności lokalnych. Wśród uwag zgłoszonych przez grupę przeważały postulaty dopilnowania, aby strona była żywą platformą wiedzy i informacji, zarówno pod względem wizualnym (postulat zamiany obrazka budynków na obrazek ludzi, którzy mają ze sobą jakieś relacje ), jak i merytorycznym. Wskazano konieczność promocji portalu (pozycjonowanie strony), aby osoby spoza sektora pierwszego lub trzeciego bez problemu znajdowały potrzebne informacje i zaznajamiały się z działaniami prowadzonymi przez organizacje. Niezależnie wskazano na istotność zwiększonego upowszechniania wiedzy o Centrum Organizacji Pozarządowych. Wskazano na konieczność promowania partnerstw i idei współpracy, zarówno pod kątem nowego okresu programowania, premiującego projekty partnerskie, jak i wzmacniania współpracy instytucjonalnej i osobowej.

8 Podkreślano wagę wolontariatu, jako idei i praktyki, wymagających ciągłego upowszechniania i wsparcia. Dodatkowymi obszarami, które należy stale wzmacniać na portalu i w codziennych oddziaływaniach są Akcja 1 % i szkolenia oraz finanse. Zwrócono uwagę na szereg drobnych, ale istotnych spraw, jak: konieczność pojawiania się komunikatów przypomnij hasło, możliwość dołączenia zdjęcia do wiadomości (przy wysyłaniu formularza aktualności przez NGO); powiązania z kalendarzem pól Szkolenia i konferencje, Organizacja zaprasza (Strefa Organizacji Pozarządowych); zmiany miejsca form prawnej (baza NGO); stworzenia kalendarza spotkań w COP; stworzenia pola Rada Seniorów (Organy doradcze), udogodnień w folderze galerii zdjęć; połączeniu z portalem społecznościowym Facebook oraz uwzględnieniu wersji dla osób słabowidzących. GENERATOR Generator wniosków to jedno z ważniejszych narzędzi wypracowywanych podczas projektu. Jego złożoność zwiększa konieczność spięcia go z innymi narzędziami, takimi jak baza organizacji, e- konsultacje oraz uwzględnienie odrębności Wydziału Sportu, który posiada osobne procedury składania projektów. Dotychczas generator pokazywany był na spotkaniach zespołów międzysektorowych ograniczonych liczbowo do kilkunastu chętnych przedstawicieli/przedstawicielek UM i NGO. Teraz miał zostać zaprezentowany szerszemu gronu. Poza prezentacją generatora Anna Moskwa podjęła się również odpowiedzi na wszelkie pytania, zebranie wątpliwości oraz przewidziano spotkanie z informatykiem koordynującym pracę programistów. Spotkania miały charakter wymiany informacji i potrzeb. Prowadzono osobne spotkania z przedstawicielkami/ przedstawicielami Urzędu Miasta oraz w grupie mieszanej. Postanowienia w grupie urzędników/urzędniczek. Ustalono, że wieloletnie konkursy, które są w trakcie realizacji pozostaną w dotychczasowym trybie, bez przenoszenia do generatora. Wszystkie konkursy od 2015 roku, w tym wieloletnie, będą przeprowadzane za pomocą generatora. Również sprawozdawczość częściowa w ramach konkursów wieloletnich będzie przeprowadzana z użyciem generatora.

9 Za przeprowadzenie konkursu z użyciem generatora od początku do końca jest odpowiedzialna jedna osoba. Pracownicy merytoryczni sami wprowadzają konkurs, ustalają limity i inne ograniczenia w budżecie. Osoba ogłaszająca konkurs ma dostęp do dotychczas ogłaszanych konkursów. W trakcie trwania konkursu każdorazowo może podejrzeć liczbę wniosków, jaka wpłynęła, łączną wnioskowaną kwotę oraz wykaz aplikujących podmiotów. Będzie też możliwa statystyka przyznanych dotacji. Postanowienia w zespole mieszanym. Ustalono, że budżet będzie dawał możliwość uzupełnienia pustych pól zerami po kliknięciu polecenia Uzupełnij zerami. Każdorazowo będzie można przerwać uzupełnianie wniosku i wrócić do uzupełniania w dowolnym miejscu, generator nie narzuca kolejności uzupełniania. W przypadku zmian we wniosku, czy to na etapie po ocenie przed podpisaniem umowy, czy w trakcie realizacji, urzędnik odblokowuje całość formularza na określony czas i organizacja wprowadza zmiany. Zaproponowano drobne zmiany i korekty do zapisów generatora. NARZĘDZIE KONSULTACYJNE Dyskusja nas narzędziem konsultacyjnym została przeprowadzona w Centrum Organizacji Pozarządowych w marcu 2014 r. Uwagi przekazane podczas spotkania zostały uwzględnione w materiale przekazanym programistom. Anna Moskwa oraz Marek Guzowski przekazali informacje na temat narzędzia, ze szczególnym uwzględnieniem celu jego powstania oraz podstawowych atrybutów. PODSUMOWANIE Celem spotkania było zebranie ostatnich uwag przed uruchomieniem narzędzi on-line. Uzgodnienie obszarów dotąd nieporuszanych lub poruszanych w niedostatecznym stopniu miały stać się przedmiotem rozmów i ustaleń. Według grupy spotkanie pozwoliło na zrozumienie wielu zagadnień i rozwianie wątpliwości dotyczących szczególnie

10 poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta. generatora wniosku. Wyraźną uwagę zwrócono na merytoryczne spotkanie z informatykiem, który koordynuje pracę zespołu programistów. Szkolenie dla wielu osób stało się pierwszą szansą poznania narzędzi i uzyskania odpowiedzi na wiele zastrzeżeń dotyczących ich praktycznego zastosowania. Dotyczyło to zarówno przedstawicielek/przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i pracowników/ pracownic, reprezentantów/ reprezentantek Uzyskanie informacji rozjaśniających działanie portalu i generatora było możliwe dzięki prezentacjom Anny Moskwy oraz Marka Guzowskiego oraz ich zaangażowaniu na wszystkich etapach powstawania narzędzi. Uczestniczki i uczestnicy wskazali przydatność portalu i generatora, doceniając, że zgłoszone podczas prezentacji narzędzi uwagi były przedmiotem dyskusji i wspólnej pracy. Podejście włączające wszystkich użytkowników i użytkowniczki jest gwarantem tworzenia narzędzi, które będą odpowiadały potrzebom różnych środowisk i sektorów. Dobrze, że organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć w tworzeniu narzędzia, które będzie im służyć w dalszym działaniu i doskonaleniu współpracy z samorządem, dla dobra mieszkańców miasta. Idea, aby narzędzia były tworzone wspólnie przez organizacje pozarządowe i pracowników Urzędu Miasta zostało odebrane wyłącznie pozytywnie i podkreślane w wielu opiniach: tym sposobem nie powstanie kolejny kiczowaty produkt, nikomu niepotrzebny. Wśród opinii podsumowujących spotkanie dominowały te podkreślające zasadność organizowania spotkań, których celem jest zarówno merytoryczna dyskusja nad bieżącymi problemami i wyzwaniami, jak i integracja i wymiana doświadczeń orz pomysłów wykraczających poza ustalone tematy. Projekt wymagał dużego zaangażowania i był czasochłonny. Nadal trwa, a ja czuję satysfakcję, że jestem jego częścią. Według beneficjentów/ beneficjentek tak realizowany projekt wzmacnia poczucie uczestnictwa oraz współodpowiedzialności. Pozytywnie oceniono sposób organizacji spotkania: czas przeznaczony na spotkanie i dyskusje wykorzystany maksymalnie. Pojawiła się wola współpracy i partycypowania w życiu Miasta, chęć znalezienia sposobów na pokonanie przeszkód. Wartością spotkania okazało się poznanie projektu oraz ludzi, których celem działania jest poprawa jakości życia w Radomiu. Dzięki osobistemu poznaniu, skrócił się dystans między osobami, stanowiący często barierę we współpracy.

11 Podczas podsumowania podkreślano wartość spotkania się osób związanych zawodowo z różnymi sektorami i różnymi obszarami tematycznymi. Wyrażano nadzieję na kontynuację i pozytywne przekonanie, co do możliwości znalezienia wspólnego języka, wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zarówno zagadnień projektowych, jak i pozaprojektowych. Reasumując, forma współpracy i integracji organizacji z Urzędem w opinii uczestniczek/ uczestników spotkania ułatwi pracę w przyszłości i zniesie bariery, jakie często towarzyszą tym relacjom. Partycypacyjny charakter projektu oraz idei został zauważony i doceniony przez zaangażowane w pracę osoby. Opracowanie: Marta Sokołowska (Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw) Załącznik: 1. Program spotkania szkoleniowego

12 Załącznik do Raportu Dzień I - 5 czerwca 2014 (czwartek) PROGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO W RAMACH PRAC ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH w ramach projektu Radom - siła współpracy w dniach g Spotkanie otwierające szkolenie/ prezentacja planu, zapoznanie przywitanie g Spotkanie konsultacyjne Strategia rozwiązywania problemów społecznych g Przerwa kawowa g Obiad g Spotkanie dotyczące standaryzacji współpracy między NGO a UM Radom g Przerwa kawowa g Ciąg dalszy spotkania dotyczącego standaryzacji g Kolacja Dzień II - 6 czerwca 2014 (piątek) g Śniadanie g Podsumowanie prac z poprzedniego dnia g Wprowadzenie i podział na grupy NGO i UM Radom praca nad narzędziami: - NGO: serwis www - UM Radom: Generator i narzędzie konsultacyjne g Przerwa kawowa g Ciąg dalszy spotkania g Obiad g Praca nad narzędziami: - NGO: Generator i narzędzie konsultacyjne - UM Radom: serwis www g Przerwa kawowa g Spotkanie podsumowujące g Kolacja po kolacji wyjazd do Radomia

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo