SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO"

Transkrypt

1 RAPORT SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO organizowanego w ramach projektu Radom siła współpracy w dn. 5-6 czerwca 2014 r. w Turnie - Brzeźcach k/białobrzegów Radomskich

2 WPROWADZENIE Szkolenie, które odbyło się w dn. 5-6 czerwca 2014 roku w Turnie Brzeźcach było kolejnym spotkaniem zespołów międzysektorowych wyłonionych w celu realizacji zadań projektu Radom siła współpracy realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespoły międzysektorowe są płaszczyzną wymiany doświadczeń między organizacjami a Urzędem. Do ich zadań należy: ocena współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz współpraca przy projektowaniu i realizacji kluczowych działań projektu, w szczególności: generatora zlecania zadań publicznych, narzędzia do konsultacji on-line oraz portalu radomskich organizacji pozarządowych z bazą instytucji i przestrzenią elektroniczną dla poszczególnych organizacji. Zgodnie z celem projektu, którym jest standaryzacja i poprawa jakości współpracy Urzędu Miasta Radom z radomskimi organizacjami pozarządowymi, w okresie trwania projektu organizowane są regularne spotkania zespołów. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w dn marca 2014 r. wyodrębniono obszary tematyczne dotyczące: 1) zdrowia i pomocy społecznej (8 pracowników samorządowych i 8 reprezentantów NGO); 2) edukacji, sportu i turystyki (6 pracowników samorządowych i 6 reprezentantów NGO); 3) kultury (4 pracowników samorządowych i 4 reprezentantów NGO); 4) środowiska (3 pracowników samorządowych i 3 reprezentantów NGO). Dodatkowo, w celu usprawnienia współpracy między pracownikami sektora publicznego i pozarządowego wybrano reprezentantów/ reprezentantki poszczególnych grup. Kolejne spotkania zespołów międzysektorowych odbywały się w dniach: 26 marca 2014 r., 2 kwietnia 2014 r., zaś spotkania przewodniczących w dniach: 19 marca 2014 r., 2 kwietnia 2014 r., 9 kwietnia 2014 r., 30 kwietnia 2014 r. Ich tematyka dotyczyła obszaru projektu, w szczególności postępu prac nad narzędziami i usługami realizowanymi w projekcie: generatora, platformy, sposobów integracji, danych identyfikacyjnych. Celem spotkania w dn. 5-6 czerwca 2014 roku w Turnie Brzeźcach, oprócz wymiany informacji dotyczących narzędzi, Strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz standaryzacji współpracy międzysektorowej, była integracja instytucji i organizacji wzmacniająca wzajemne zaufanie i harmonizująca wzajemne inicjatywy. Z tego powodu szkolenie było prowadzone metodą wykładowo ćwiczeniową, zaś jego części merytoryczne wzmocnione zostały zajęciami integrującymi grupę i wymagającymi od uczestniczek/ uczestników otwartości i kooperacji.

3 W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyło 46 osób: przedstawicieli/ przedstawicielek sektora publicznego i pozarządowego. Spośród organizacji pozarządowych obecni byli reprezentanci/ reprezentantki radomskich organizacji trzeciego sektora: Caritas Diecezji Radomskiej, Caritas Pallotyńska, Radomski Bank Żywności, Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc, Uczniowski Klub Sportowy Glinice Radom, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niepełnosprawnym Nadzieja, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomym - Okręg Mazowiecki, Stowarzyszenie KARAN, Radomskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Szkolny Związek Sportowy w Radomiu, Fundacja Chcę i Mogę, Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, Stowarzyszenie Słoneczny Dom, Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka. Urząd Miasta Radomia reprezentowany był przez Wydziały: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, Wydział Inwestycji, Wydział Kultury, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Zespół projektowy reprezentowany był przez: Annę Moskwę wiceprezes Europejskiego Domu Spotkań Fundację Nowy Staw i Marka Guzowskiego koordynatora projektu (ze strony Lidera) oraz Joannę Pałkę-Czerwińską dyrektorkę Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Radomia i Beatę Ogorzałek koordynatorkę organizacyjną (ze strony Partnera projektu). RELACJA Z POSTĘPU PRAC ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH ORAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH Właściwe szkolenie zostało poprzedzone częścią otwierającą, zainicjowaną przez prezydenta Miasta Radomia, który zadeklarował poparcie dla idei projektu oraz podkreślił istotność oczekiwanych rezultatów projektu i powstałych w wyniku jego realizacji produktów. Szkolenie rozpoczęło się od przypomnienia tego, co powstało podczas poprzedniego dwudniowego spotkania zespołów międzysektorowych. Zespoły zostały poproszone o sprawozdanie z realizacji działań, zaplanowanych podczas spotkania. Tym samym odniesiono się do zamierzeń, które zostały usystematyzowane w formie zadań do wykonania, projektów, planów organizacji, instytucji oraz planów osobistych.

4 Projekt Wspólna realizacja działań w obszarze ekologii i ochrony zwierząt, której celem było nawiązanie trwałej współpracy w zakresie ochrony zwierząt i działań ekologicznych, miał rozpocząć się od spotkania w Urzędzie Miasta Radomia. Wypracowywanie wspólnej polityki działania odbywało się podczas spotkań w każdy ostatni wtorek miesiąca w Centrum Organizacji Pozarządowych. Sukcesem zakończyła się akcja przekazywania żywności do schroniska. Organizacje chcące zaangażować się w działania projektu mogą dołączyć w ustalonym terminie, ponieważ spotkania są otwarte dla trzeciego sektora. Projekt Utworzenie mieszkań chronionych w Radomiu miał rozpocząć się od wizyty studyjnej w Lublinie. W toku rozmów zmieniono miejsce wizyty na Warszawę. W trakcie organizowania budżetu obywatelskiego złożono inicjatywę utworzenia mieszkań treningowych dla osób żyjących z niepełnosprawnością. Projekt Karta Osoby Niepełnosprawnej zakładał przedstawienie podczas forum środowiskowego, któremu przewodniczy pani prezydent Miasta Radomia osobom, które zajmują się poprawą bytu i współpracują na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rodziny, pomysłu na kartę. Takie wystąpienie odbyło się. Obecnie pomysł basen za złotówkę oraz inne ewentualne działania na rzecz osób niepełnosprawnych są na etapie przygotowywania pisma, które werbalizowałoby oczekiwania organizacji pozarządowych. Poszukiwane są organizacje chcące włączyć się w inicjatywę i popierające działania. Projekty Zorganizowanie spotkania COP dla organizacji. Jakie są możliwości współpracy oraz Przekazać to, co było ustalone pracownikom COP, sprawdzić, co się uda wdrożyć? są projektami wdrażanymi w Urzędzie Miasta. Miały one na celu aktywizację organizacji trzeciego sektora oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej. Dotychczas udało się doprowadzić do spotkań, przygotować ulotkę informacyjną, wymienić inicjatywy oraz współpracować przy projektach. Poczuliśmy, że można współpracować ze sobą to komentarz do opisu tego projektu. Kolejne wystąpienie dotyczyło narzędzi, które przygotowywane są w ramach projektu: portalu, bazy danych organizacji pozarządowych, generatora wniosków oraz narzędzia do przeprowadzania e- konsultacji. Postęp działań został zrelacjonowany przez wiceprezeskę Fundacji Annę Moskwę. Wszystkie narzędzia zostały wykonane w swojej części teoretyczno merytorycznej. Stworzono projekty, które były poddawane konsultacjom w trakcie spotkań zespołów międzysektorowych oraz w toku spotkań z pracownikami Urzędu. Kolejnym etapem jest opracowanie techniczne i elektroniczne narzędzi. To, co będzie stanowiło przedmiot dyskusji podczas dwudniowego spotkania to szczegóły dotyczące poszczególnych narzędzi, tak, aby uwzględnić jak największą liczbę wniosków i uwag. Po przepisaniu narzędzi na język komputerowy, nastąpi wewnętrzny i zewnętrzny pilotaż.

5 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA Część szkolenia została przeznaczona na prezentację Modelowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata , przedstawioną przez dr Dominikę Wójcik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Obecnie obowiązująca Strategia wymaga modernizacji i zaktualizowania jej zgodnie z przepisami i wymogami realiów. Zmiany przeprowadzone w oparciu o generator Kalkulator kosztów zaniechania ma prowadzić do stworzenia Strategii Modelowej. Jednym z etapów jest możliwość składania uwag przez zainteresowane osoby, termin 10 czerwca jest terminem wiążącym. Prelegentka przedstawiła założenia Kalkulatora kosztów zaniechania realizowanego w ramach projektu Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizującowspierających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. Liderem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zaś partnerami Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Celem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Model umożliwi samorządom zmianę sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, aby zapewnić efektywność oraz spójność realizowanych działań pomocowych opartych na aktywizacji i integracji, a nie tylko na działaniach interwencyjnych. Przedstawiono narzędzia oraz wybrane rezultaty projektu: Kalkulator Społeczny - narzędzie umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizujących, w odniesieniu do wybranych 10 problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, sieroctwo, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, trudności w integracji cudzoziemców). Dyfuzor Innowacji Społecznych - system zarządzania wiedzą o nowatorskich programach społecznych realizowanych w gminach i powiatach, ukierunkowanych na rozwiązywanie wybranych 10 problemów społecznych. Katalog Innowacji Społecznych - zbiór nowatorskich programów społecznych, wybranych jako skuteczne w rozwiązywaniu wskazanych 10 problemów społecznych, rekomendowanych jako programy wykonawcze gminnych i powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

6 Sieć Liderów Innowacji - sieć animatorów zmiany znających specyfikę danej społeczności lokalnej, którzy będą wspierali proces zmiany w sposobie prowadzenia aktywnej polityki społecznej "wewnątrz" danej społeczności. Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - opis tworzenia i sposobu realizacji SRPS z wykorzystaniem narzędzi przygotowywanych w projekcie oraz wzór dokumentu. System szkoleń - program edukacyjny w zakresie wprowadzania w praktykę nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ 1. STANDARYZACJA WSPÓŁPRACY RADOMSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ URZĘDU MIASTA RADOM Jednym z istotniejszych zadań projektu Radom siła współpracy jest wypracowanie standardów wsparcia organizacji pozarządowych, w tym: Standard doradztwa standaryzacja w zakresie aspektów prawnych, finansowych, pozyskiwania środków, promocji w zakresach związanych ze współpracą organizacji pozarządowych z samorządem; Standard wsparcia technicznego w zakresie udostępniania lokalu, dostępu do sprzętu i pomieszczeń; Standard inkubacji nowych organizacji. W tym celu grupa została poproszona o odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju organizacji po pierwszym roku działalności, budowania wizerunku, problemów prawnych i organizacyjnych, współpracy z samorządem i wsparcia oraz współpracy z innymi organizacjami z pierwszego, drugiego lub trzeciego sektora. Odrębną kwestią była dyskusja nad koniecznością wzmacniania nowopowstałych organizacji i likwidowania barier, które uniemożliwiają ich powstawanie. Wśród pytań wiele dotyczyło motywacji formalizowania działań społecznych oraz wyboru formuły pozarządowej. Poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące liderów/liderek organizacji i ich roli w strukturalizowaniu się grup, jak również problemów wynikających z konfliktów wewnątrzgrupowych. 1 Informacje z portalu Szkoły Głównej Handlowej: data pobrania

7 Osobnym tematem był etap kształtowania się tożsamości grupy i kształtowania się misji i kierunków działania. Kolejne poruszane tematy dotyczyły kompetencji i słabych stron organizacji, wymogów posiadania wiedzy prawnej i podatkowo - księgowej, pozyskiwania informacji o środkach oraz promocji, korzystania ze wparcia (informacyjnego, instruktażowego, finansowego, organizacyjnego), współpracy z politykami i osobami publicznymi, wreszcie ze współpracy z Urzędem Miasta Radomia oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Organizacje poruszyły temat wolontariatu i wskazały potrzebę wzmacniania tego obszaru poprzez umieszczenie informacji na portalu oraz przekazywanie ich podczas szkoleń. Zainicjowano stworzenie zakładki Wolontariat oraz Poradnika dla wolontariusza/wolontariuszki. Część dyskusji została przeznaczona na oczekiwany przez trzeci sektor kształt i rolę Urzędu, wiedzę o COP, wiedzę, gdzie można w Urzędzie uzyskać potrzebne informacje, zwiększenie poziomu wsparcia organizacji, które mają problemy oraz wsparcia grup, które dopiero myślą o sformalizowaniu. PROJEKT PORTALU Kształt portalu dla organizacji pozarządowych cieszył się dużym zainteresowaniem podczas szkolenia i zainicjował szereg pomysłów na jego ulepszenie. Zwrócono uwagę na to, aby portal oraz informacje, które się na nim znajdą były wyspecjalizowane, dotyczyły tego, co dzieje się w Radomiu i odpowiadały na potrzeby organizacji radomskich i społeczności lokalnych. Wśród uwag zgłoszonych przez grupę przeważały postulaty dopilnowania, aby strona była żywą platformą wiedzy i informacji, zarówno pod względem wizualnym (postulat zamiany obrazka budynków na obrazek ludzi, którzy mają ze sobą jakieś relacje ), jak i merytorycznym. Wskazano konieczność promocji portalu (pozycjonowanie strony), aby osoby spoza sektora pierwszego lub trzeciego bez problemu znajdowały potrzebne informacje i zaznajamiały się z działaniami prowadzonymi przez organizacje. Niezależnie wskazano na istotność zwiększonego upowszechniania wiedzy o Centrum Organizacji Pozarządowych. Wskazano na konieczność promowania partnerstw i idei współpracy, zarówno pod kątem nowego okresu programowania, premiującego projekty partnerskie, jak i wzmacniania współpracy instytucjonalnej i osobowej.

8 Podkreślano wagę wolontariatu, jako idei i praktyki, wymagających ciągłego upowszechniania i wsparcia. Dodatkowymi obszarami, które należy stale wzmacniać na portalu i w codziennych oddziaływaniach są Akcja 1 % i szkolenia oraz finanse. Zwrócono uwagę na szereg drobnych, ale istotnych spraw, jak: konieczność pojawiania się komunikatów przypomnij hasło, możliwość dołączenia zdjęcia do wiadomości (przy wysyłaniu formularza aktualności przez NGO); powiązania z kalendarzem pól Szkolenia i konferencje, Organizacja zaprasza (Strefa Organizacji Pozarządowych); zmiany miejsca form prawnej (baza NGO); stworzenia kalendarza spotkań w COP; stworzenia pola Rada Seniorów (Organy doradcze), udogodnień w folderze galerii zdjęć; połączeniu z portalem społecznościowym Facebook oraz uwzględnieniu wersji dla osób słabowidzących. GENERATOR Generator wniosków to jedno z ważniejszych narzędzi wypracowywanych podczas projektu. Jego złożoność zwiększa konieczność spięcia go z innymi narzędziami, takimi jak baza organizacji, e- konsultacje oraz uwzględnienie odrębności Wydziału Sportu, który posiada osobne procedury składania projektów. Dotychczas generator pokazywany był na spotkaniach zespołów międzysektorowych ograniczonych liczbowo do kilkunastu chętnych przedstawicieli/przedstawicielek UM i NGO. Teraz miał zostać zaprezentowany szerszemu gronu. Poza prezentacją generatora Anna Moskwa podjęła się również odpowiedzi na wszelkie pytania, zebranie wątpliwości oraz przewidziano spotkanie z informatykiem koordynującym pracę programistów. Spotkania miały charakter wymiany informacji i potrzeb. Prowadzono osobne spotkania z przedstawicielkami/ przedstawicielami Urzędu Miasta oraz w grupie mieszanej. Postanowienia w grupie urzędników/urzędniczek. Ustalono, że wieloletnie konkursy, które są w trakcie realizacji pozostaną w dotychczasowym trybie, bez przenoszenia do generatora. Wszystkie konkursy od 2015 roku, w tym wieloletnie, będą przeprowadzane za pomocą generatora. Również sprawozdawczość częściowa w ramach konkursów wieloletnich będzie przeprowadzana z użyciem generatora.

9 Za przeprowadzenie konkursu z użyciem generatora od początku do końca jest odpowiedzialna jedna osoba. Pracownicy merytoryczni sami wprowadzają konkurs, ustalają limity i inne ograniczenia w budżecie. Osoba ogłaszająca konkurs ma dostęp do dotychczas ogłaszanych konkursów. W trakcie trwania konkursu każdorazowo może podejrzeć liczbę wniosków, jaka wpłynęła, łączną wnioskowaną kwotę oraz wykaz aplikujących podmiotów. Będzie też możliwa statystyka przyznanych dotacji. Postanowienia w zespole mieszanym. Ustalono, że budżet będzie dawał możliwość uzupełnienia pustych pól zerami po kliknięciu polecenia Uzupełnij zerami. Każdorazowo będzie można przerwać uzupełnianie wniosku i wrócić do uzupełniania w dowolnym miejscu, generator nie narzuca kolejności uzupełniania. W przypadku zmian we wniosku, czy to na etapie po ocenie przed podpisaniem umowy, czy w trakcie realizacji, urzędnik odblokowuje całość formularza na określony czas i organizacja wprowadza zmiany. Zaproponowano drobne zmiany i korekty do zapisów generatora. NARZĘDZIE KONSULTACYJNE Dyskusja nas narzędziem konsultacyjnym została przeprowadzona w Centrum Organizacji Pozarządowych w marcu 2014 r. Uwagi przekazane podczas spotkania zostały uwzględnione w materiale przekazanym programistom. Anna Moskwa oraz Marek Guzowski przekazali informacje na temat narzędzia, ze szczególnym uwzględnieniem celu jego powstania oraz podstawowych atrybutów. PODSUMOWANIE Celem spotkania było zebranie ostatnich uwag przed uruchomieniem narzędzi on-line. Uzgodnienie obszarów dotąd nieporuszanych lub poruszanych w niedostatecznym stopniu miały stać się przedmiotem rozmów i ustaleń. Według grupy spotkanie pozwoliło na zrozumienie wielu zagadnień i rozwianie wątpliwości dotyczących szczególnie

10 poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta. generatora wniosku. Wyraźną uwagę zwrócono na merytoryczne spotkanie z informatykiem, który koordynuje pracę zespołu programistów. Szkolenie dla wielu osób stało się pierwszą szansą poznania narzędzi i uzyskania odpowiedzi na wiele zastrzeżeń dotyczących ich praktycznego zastosowania. Dotyczyło to zarówno przedstawicielek/przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i pracowników/ pracownic, reprezentantów/ reprezentantek Uzyskanie informacji rozjaśniających działanie portalu i generatora było możliwe dzięki prezentacjom Anny Moskwy oraz Marka Guzowskiego oraz ich zaangażowaniu na wszystkich etapach powstawania narzędzi. Uczestniczki i uczestnicy wskazali przydatność portalu i generatora, doceniając, że zgłoszone podczas prezentacji narzędzi uwagi były przedmiotem dyskusji i wspólnej pracy. Podejście włączające wszystkich użytkowników i użytkowniczki jest gwarantem tworzenia narzędzi, które będą odpowiadały potrzebom różnych środowisk i sektorów. Dobrze, że organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć w tworzeniu narzędzia, które będzie im służyć w dalszym działaniu i doskonaleniu współpracy z samorządem, dla dobra mieszkańców miasta. Idea, aby narzędzia były tworzone wspólnie przez organizacje pozarządowe i pracowników Urzędu Miasta zostało odebrane wyłącznie pozytywnie i podkreślane w wielu opiniach: tym sposobem nie powstanie kolejny kiczowaty produkt, nikomu niepotrzebny. Wśród opinii podsumowujących spotkanie dominowały te podkreślające zasadność organizowania spotkań, których celem jest zarówno merytoryczna dyskusja nad bieżącymi problemami i wyzwaniami, jak i integracja i wymiana doświadczeń orz pomysłów wykraczających poza ustalone tematy. Projekt wymagał dużego zaangażowania i był czasochłonny. Nadal trwa, a ja czuję satysfakcję, że jestem jego częścią. Według beneficjentów/ beneficjentek tak realizowany projekt wzmacnia poczucie uczestnictwa oraz współodpowiedzialności. Pozytywnie oceniono sposób organizacji spotkania: czas przeznaczony na spotkanie i dyskusje wykorzystany maksymalnie. Pojawiła się wola współpracy i partycypowania w życiu Miasta, chęć znalezienia sposobów na pokonanie przeszkód. Wartością spotkania okazało się poznanie projektu oraz ludzi, których celem działania jest poprawa jakości życia w Radomiu. Dzięki osobistemu poznaniu, skrócił się dystans między osobami, stanowiący często barierę we współpracy.

11 Podczas podsumowania podkreślano wartość spotkania się osób związanych zawodowo z różnymi sektorami i różnymi obszarami tematycznymi. Wyrażano nadzieję na kontynuację i pozytywne przekonanie, co do możliwości znalezienia wspólnego języka, wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zarówno zagadnień projektowych, jak i pozaprojektowych. Reasumując, forma współpracy i integracji organizacji z Urzędem w opinii uczestniczek/ uczestników spotkania ułatwi pracę w przyszłości i zniesie bariery, jakie często towarzyszą tym relacjom. Partycypacyjny charakter projektu oraz idei został zauważony i doceniony przez zaangażowane w pracę osoby. Opracowanie: Marta Sokołowska (Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw) Załącznik: 1. Program spotkania szkoleniowego

12 Załącznik do Raportu Dzień I - 5 czerwca 2014 (czwartek) PROGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO W RAMACH PRAC ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH w ramach projektu Radom - siła współpracy w dniach g Spotkanie otwierające szkolenie/ prezentacja planu, zapoznanie przywitanie g Spotkanie konsultacyjne Strategia rozwiązywania problemów społecznych g Przerwa kawowa g Obiad g Spotkanie dotyczące standaryzacji współpracy między NGO a UM Radom g Przerwa kawowa g Ciąg dalszy spotkania dotyczącego standaryzacji g Kolacja Dzień II - 6 czerwca 2014 (piątek) g Śniadanie g Podsumowanie prac z poprzedniego dnia g Wprowadzenie i podział na grupy NGO i UM Radom praca nad narzędziami: - NGO: serwis www - UM Radom: Generator i narzędzie konsultacyjne g Przerwa kawowa g Ciąg dalszy spotkania g Obiad g Praca nad narzędziami: - NGO: Generator i narzędzie konsultacyjne - UM Radom: serwis www g Przerwa kawowa g Spotkanie podsumowujące g Kolacja po kolacji wyjazd do Radomia

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY 1 PODSTAWOWE DEFINICJE: Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu Załącznik do Uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015 Uzasadnienie programu

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert)

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI Matryca partycypacji oraz mapa aktywności to narzędzia ułatwiające współpracę mieszkańców i mieszkanek z władzą. Matryca wskazuje w jakich obszarach Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla I. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Serokomla 1.Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli -organizacja

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 065/520 78 86 tel./fax 061/851 91 34 www.pisop.org.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI 1. ORGANIZATORZY KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia...

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... P R O J E K T UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.02-00-F45/13 Informacje ogólne 1 1. Regulamin dotyczy projektu Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej.

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r. Projekt Zarządu Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/713/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Wstęp Rada Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 10. W ramach realizacji zadania 10 uczniowie gimnazjum uczestniczyli w :

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 10. W ramach realizacji zadania 10 uczniowie gimnazjum uczestniczyli w : SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 10. W ramach realizacji zadania 10 uczniowie gimnazjum uczestniczyli w : konkursie na prezentację multimedialną Jestem bezpieczny w swojej szkole, pokazującą rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Współpraca krakowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa Kraków, 28 czerwca 2007 r. Liczba organizacji pozarządowych w Krakowie W ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich. Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich. Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH Obraz gmin wiejskich z perspektywy Programu Integracji Społecznej Ewa Gliwicka Koordynator Programu Integracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko OBSZAR TEMATYCZNY 2.2 Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię

Bardziej szczegółowo

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 1/12 Ewelina Rokita Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

B) ORGANIZACYJNEJ, POPRZEZ:

B) ORGANIZACYJNEJ, POPRZEZ: STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, 1) RADA MIEJSKA W BĘDZINIE I JEJ KOMISJE W ZAKRESIE WYTYCZANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ OKREŚLANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo